normativacomptable.cat conté, actualitzats, els textos consolidats de la normativa comptable i d’auditoria de comptes, publicada en català i en castellà en els diaris i butlletins oficials, amb totes les versions, al llarg del temps. Pel que fa al sector públic, inclou, únicament, la normativa de comptabilitat local. Els textos es presenten en català, en castellà i en totes dues llengües paral·lelament.

S’anomena «text consolidat d’una norma» la versió que incorpora, en un document únic, el text inicial d’una norma i les modificacions i correccions que aquest ha sofert al llarg del temps. El resultat n’és un text sense efectes legals, però d’utilitat pràctica.

PROPÒSIT

Aquest web és un projecte il·lusionat, sense cap finalitat econòmica o comercial. Hom n’inicia la publicació el maig del 2020.

Té com a propòsit:

  • Posar a l’abast de les empreses, dels ens locals, dels professors i dels estudiants una eina que els pugui ajudar a dur, a ensenyar o a estudiar la comptabilitat en català.
  • Fomentar l’ús del BOE en català i divulgar-ne l’existència.
  • Promoure l’augment de la publicació de la normativa estatal de caràcter general en català en el BOE, fins que es faci en la seva totalitat d’una manera regular i puntual.
  • Contribuir a fer que es pugui normalitzar el català en tots els àmbits del dret.
  • Ajudar a frenar la caiguda contínua de l’ús social del català.


Joan March Esteve
Enginyer industrial
Auditor de comptes no exercent
Muntaner, 239, 2n. - 08021 Barcelona
jmarch@normativacomptable.cat