Seleccionar redacció:
Índex:

TEXT CONSOLIDAT

TEXTO CONSOLIDADO

La primera versió consolidada, que oferim com a text inicial,  es correspon amb la de data 25/07/1989.  Incorporem únicament el Títol II, del Registre Mercantil i el Títol III, de la comptabilitat dels empresaris, del Llibre I, que ja han sigut publicats íntegrament en el BOE en llengua catalana. Ref. BOE-A-1989-17832-CAT-pdf. El text inicial va ser publicat en la Gazeta de Madrid del 16 d’octubre al 24 de novembre de 1885.

La primer versión consolidada, que se ofrece como texto inicial, se corresponde con la de fecha 27/07/1989.  Incorporamos únicamente el Título II, del Registro Mercantil y el Título III, de la contabilidad de los empresarios, del Libro I, que ya han sido publicados integramente en el BOE en lengua catalana. Ref. BOE-A-1989-17832-html. El texto inicial se publicó en la Gazeta de Madrid del 16 de octubre al 24 de noviembre de 1885.


[Bloc 1: #CC]

CODI DE COMERÇ


[Bloque 1: #CC]

CÓDIGO DE COMERCIO


[Bloc 2: #CC-l1]

LLIBRE PRIMER

Dels comerciants i del comerç en general


[Bloque 2: #CC-l1]

LIBRO PRIMERO

De los comerciantes y del comercio en general


[Bloc 3: #CC-l1-t2]

TÍTOL II

Del Registre Mercantil


[Bloque 3: #CC-l1-t2]

TÍTULO II

Del Registro Mercantil


[Bloc 4: #CC-a16]

Article 16.

1. El Registre Mercantil té per objecte la inscripció de:

1r. Els empresaris individuals.

2n. Les societats mercantils.

3r. Les entitats de crèdit i d’assegurances, així com les societats de garantia recíproca.

4t. Les institucions d’inversió col·lectiva i els fons de pensions.

5è. Qualssevol persones, naturals o jurídiques, quan ho disposi la llei.

6è. Les agrupacions d’interès econòmic.

7è. Les societats civils professionals, constituïdes amb els requisits que estableix la legislació específica de societats professionals.

8è. Els actes i contractes que estableixi la llei.

2. Igualment correspon al Registre Mercantil la legalització dels llibres dels empresaris, el dipòsit i la publicitat dels documents comptables i qualssevol altres funcions que li atribueixin les lleis.


[Bloque 4: #CC-a16]

Artículo. 16.

1. El Registro Mercantil tiene por objeto la inscripción de:

1.º Los empresarios individuales.

2.º Las sociedades mercantiles.

3.º Las entidades de crédito y de seguros, así como las sociedades de garantía recíproca.

4.º Las instituciones de inversión colectiva y los fondos de pensiones.

5.º Cualesquiera personas, naturales o jurídicas, cuando así lo disponga la Ley.

6.º Las agrupaciones de interés económico.

7.º Las Sociedades Civiles Profesionales, constituidas con los requisitos establecidos en la legislación específica de Sociedades Profesionales.

8º. Los actos y contratos que establezca la ley.

2. Igualmente corresponderá al Registro Mercantil la legalización de los libros de los empresarios, el depósito y la publicidad de los documentos contables y cualesquiera otras funciones que le atribuyan las Leyes.

Es renumera el número 7è de l’apartat 1 que passa a ser el 8è i es dóna nova redacció al número 7è per la disposició addicional 4 de la Llei 2/2007, de 15 de març. Ref. BOE-A-2007-5584-CAT-pdf.

Es renumera el número 6è de l’apartat 1 que passa a ser el 7è i es dóna nova redacció al número 6è per la disposició addicional 4 de la Llei 12/1991, de 29 d’abril. Ref. BOE-A-1991-1051-CAT-pdf.

Se renumera el número 7º del apartado 1 que pasa a ser el 8º y se da nueva redacción al número 7º por la disposición adicional 4 de la Ley 2/2007, de 15 de marzo. Ref. BOE-A-2007-5584-html.

Se renumera el número 6º del apartado 1 que pasa a ser el 7º y se da nueva redacción al número 6º por la disposición adicional 4 de la Ley 12/1991, de 29 de abril. Ref. BOE-A-1991-10511-html.


[Bloc 5: #CC-a17]

Article 17.

1. El Registre Mercantil es porta sota la dependència del Ministeri de Justícia amb el sistema de full personal.

2. El Registre Mercantil radica a les capitals de província i a les poblacions on per necessitats de servei s’estableixi d’acord amb les disposicions legals vigents.

3. A Madrid s’ha d’establir a més un registre mercantil central, de caràcter merament informatiu, l’estructura i funcionament del qual s’han de determinar reglamentàriament.

4. El càrrec de registrador mercantil s’ha de proveir de conformitat amb el que disposa el Reglament del Registre Mercantil.

5. El Registre Mercantil ha d’assegurar la interconnexió amb la plataforma central europea en la forma que es determini per les normes de la Unió Europea i les normes reglamentàries que les despleguin. L’intercanvi d’informació a través del sistema d’interconnexió ha de facilitar als interessats l’obtenció d’informació sobre les indicacions referents al nom i la forma jurídica de la societat, el seu domicili social, l’Estat membre en què estigui registrada i el seu número de registre.


[Bloque 5: #CC-a17]

Artículo. 17.

1. El Registro Mercantil se llevará bajo la dependencia del Ministerio de Justicia con el sistema de hoja personal.

2. El Registro Mercantil radicará en las capitales de provincia y en las poblaciones donde por necesidades de servicio se establezca de acuerdo con las disposiciones legales vigentes.

3. En Madrid se establecerá además un Registro Mercantil Central, de carácter meramente informativo, cuya estructura y funcionamiento se determinarán reglamentariamente.

4. El cargo de Registrador Mercantil se proveerá de conformidad con lo dispuesto en el Reglamento del Registro Mercantil.

5. El Registro Mercantil asegurará la interconexión con la plataforma central europea en la forma que se determine por las normas de la Unión Europea y las normas reglamentarias que las desarrollen. El intercambio de información a través del sistema de interconexión facilitará a los interesados la obtención de información sobre las indicaciones referentes al nombre y forma jurídica de la sociedad, su domicilio social, el Estado miembro en el que estuviera registrada y su número de registro.

S’afegeix l’apartat 5 per la disposició final 1 de la Llei 19/2015, de 13 de juliol. Ref. BOE-A-2015-7851-CAT-pdf.

Se añade el apartado 5 por la disposición final 1 de la Ley 19/2015, de 13 de julio. Ref. BOE-A-2015-7851-html.


[Bloc 6: #CC-a18]

Article 18.

1. La inscripció en el Registre Mercantil s’ha de practicar en virtut de document públic. Només es pot practicar en virtut de document privat en els casos que expressament preveuen les lleis i el Reglament del Registre Mercantil.

2. Els registradors han de qualificar sota la seva responsabilitat la legalitat de les formes extrínseques dels documents de tota classe en virtut dels quals se sol·licita la inscripció, així com la capacitat i legitimació dels que els atorguin o subscriguin i la validesa del seu contingut, segons el que resulta d’aquests i dels assentaments del Registre.

3. Practicats els assentaments en el Registre Mercantil, se n’han de comunicar les dades essencials al Registre Central, en el butlletí del qual han de ser objecte de publicació. D’aquesta publicació s’ha de prendre nota en el Registre corresponent.

4. El termini màxim per inscriure el document és de quinze dies comptats des de la data de l’assentament de presentació. El registrador, en la nota a peu de títol si la qualificació és positiva, o en la qualificació negativa, ha d’expressar inexcusablement la data de la inscripció i, si s’escau, de la qualificació negativa als efectes del còmput del termini de quinze dies. Si el títol ha estat retirat abans de la inscripció, té defectes solucionables o està pendent d’inscripció un títol presentat anteriorment, el termini de quinze dies es computa des de la data de la devolució del títol o de l’esmena o la inscripció del títol previ, respectivament. En aquests casos, la vigència de l’assentament de presentació s’entén prorrogada fins que acabi el termini d’inscripció.

5. Si, transcorregut el termini màxim assenyalat a l’apartat anterior, no ha tingut lloc la inscripció, l’interessat pot demanar al registrador davant el qual es va presentar el títol que la porti a terme en el termini improrrogable de tres dies o l’aplicació del quadre de substitucions que preveu l’article 275 bis del text refós de la Llei hipotecària, aprovat pel Decret de 8 de febrer de 1946. Igualment, si transcorregut el termini de tres dies el registrador no inscriu el títol, l’interessat pot demanar l’aplicació del quadre de substitucions.

6. La inscripció realitzada fora de termini pel registrador titular produeix una reducció d’aranzels d’un trenta per cent, sense perjudici de l’aplicació del règim sancionador corresponent. Als efectes del compliment adequat del termini d’inscripció, els registradors han de remetre a la Direcció General dels Registres i del Notariat en els primers vint dies dels mesos d’abril, juliol, octubre i gener una estadística en format electrònic que contingui el nombre de títols presentats i la seva data d’inscripció, així com el percentatge de títols inscrits fora del termini que preveu aquest article. La Direcció General dels Registres i del Notariat ha de concretar mitjançant una instrucció el format electrònic i les dades que han de remetre els registradors.

7. Si el registrador qualifica negativament el títol, sigui totalment o parcialment, dins o fora del termini a què es refereix l’apartat quart d’aquest article, l’interessat hi pot recórrer davant la Direcció General dels Registres i del Notariat o bé pot demanar la qualificació del quadre de substitucions que preveu l’article 275 bis del text refós de la Llei hipotecària, aprovat pel Decret de 8 de febrer de 1946.

8. Si un registre mercantil és a càrrec de dos o més registradors, s’ha de procurar, en la mesura que sigui possible, la uniformitat dels criteris de qualificació. A aquest efecte, han de portar el despatx dels documents d’acord amb el conveni de distribució de matèries o sectors que acordin. El conveni i les seves modificacions posteriors s’han de sotmetre a l’aprovació de la Direcció General dels Registres i del Notariat.

Sempre que el registrador a qui correspongui la qualificació d’un document apreciï defectes que impedeixin practicar l’operació sol·licitada, els ha de posar en coneixement del cotitular o cotitulars del mateix sector o del sector únic. Abans que transcorri el termini màxim establert per a la inscripció del document els ha de passar la documentació, i el qui entengui que l’operació és procedent l’ha de practicar sota la seva responsabilitat abans que expiri el termini esmentat.

En la qualificació negativa el registrador a qui correspongui ha d’expressar que aquesta s’ha estès amb la conformitat dels cotitulars. Si falta aquesta indicació, la qualificació s’ha d’entendre incompleta, sense perjudici que els legitimats per a això hi puguin recórrer en contra, demanar la intervenció del substitut, o demanar expressament que es completi. No s’ha de tenir en compte una qualificació incompleta per interrompre el termini en què s’ha de fer la qualificació. Els cotitulars també són responsables a tots els efectes de la qualificació a la qual presten la conformitat.

El registrador que qualifiqui un document ha de conèixer de totes les incidències que es produeixin fins a la finalització del procediment registral.


[Bloque 6: #CC-a18]

Artículo. 18.

1. La inscripción en el Registro Mercantil se practicará en virtud de documento público. Sólo podrá practicarse en virtud de documento privado en los casos expresamente prevenidos en las Leyes y en el Reglamento del Registro Mercantil.

2. Los Registradores calificarán bajo su responsabilidad la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase en cuya virtud se solicita la inscripción, así como la capacidad y legitimación de los que los otorguen o suscriban y la validez de su contenido, por lo que resulta de ellos y de los asientos del Registro.

3. Practicados los asientos en el Registro Mercantil, se comunicarán sus datos esenciales al Registro Central, en cuyo boletín serán objeto de publicación. De esta publicación se tomará razón en el Registro correspondiente.

4. El plazo máximo para inscribir el documento será de quince días contados desde la fecha del asiento de presentación. El registrador en la nota a pie de título, si la calificación es positiva, o en la calificación negativa deberá expresar inexcusablemente la fecha de la inscripción y, en su caso, de la calificación negativa a los efectos del cómputo del plazo de quince días. Si el título hubiera sido retirado antes de la inscripción, tuviera defectos subsanables o existiera pendiente de inscripción un título presentado con anterioridad, el plazo de quince días se computará desde la fecha de la devolución del título, la subsanación o la inscripción del título previo, respectivamente. En estos casos, la vigencia del asiento de presentación se entenderá prorrogada hasta la terminación del plazo de inscripción.

5. Si, transcurrido el plazo máximo señalado en el apartado anterior, no hubiere tenido lugar la inscripción, el interesado podrá instar del registrador ante quien se presentó el título que la lleve a cabo en el término improrrogable de tres días o la aplicación del cuadro de sustituciones previsto en el artículo 275 bis del Texto Refundido de la Ley Hipotecaria, aprobado por Decreto de 8 de febrero de 1946. Igualmente, si transcurrido el plazo de tres días el registrador no inscribe el título, el interesado podrá instar la aplicación del cuadro de sustituciones.

6. La inscripción realizada fuera de plazo por el registrador titular producirá una reducción de aranceles de un treinta por ciento, sin perjuicio de la aplicación del régimen sancionador correspondiente. A los efectos del adecuado cumplimiento del plazo de inscripción, los registradores deberán remitir a la Dirección General de los Registros y del Notariado en los primeros veinte días de los meses de abril, julio, octubre y enero una estadística en formato electrónico que contenga el número de títulos presentados y fecha de inscripción de los mismos, así como el porcentaje de títulos inscritos fuera del plazo previsto en este artículo. La Dirección General de los Registros y del Notariado concretará mediante Instrucción el formato electrónico y datos que deban remitir los registradores.

7. Si el registrador califica negativamente el título, sea total o parcialmente, dentro o fuera del plazo a que se refiere el apartado cuarto de este artículo, el interesado podrá recurrir ante la Dirección General de los Registros y del Notariado o bien instar la calificación del cuadro de sustituciones previsto en el artículo 275 bis del Texto Refundido de la Ley Hipotecaria, aprobado por Decreto de 8 de febrero de 1946.

8. Si un Registro Mercantil estuviese a cargo de dos o más registradores, se procurará, en lo posible, la uniformidad de los criterios de calificación. A tal efecto, llevarán el despacho de los documentos con arreglo al convenio de distribución de materias o sectores que acuerden. El convenio y sus modificaciones posteriores deberán ser sometidos a la aprobación de la Dirección General de los Registros y del Notariado.

Siempre que el registrador a quien corresponda la calificación de un documento apreciare defectos que impidan practicar la operación solicitada, los pondrá en conocimiento del cotitular o cotitulares del mismo sector o del sector único. Antes del transcurso del plazo máximo establecido para la inscripción del documento les pasará la documentación, y el que entendiere que la operación es procedente la practicará bajo su responsabilidad antes de expirar dicho plazo.

En la calificación negativa el registrador a quien corresponda deberá expresar que la misma se ha extendido con la conformidad de los cotitulares. Si falta dicha indicación, la calificación se entenderá incompleta, sin perjuicio de que los legitimados para ello puedan recurrirla, instar la intervención del sustituto, o pedir expresamente que se complete. No se tendrá en cuenta una calificación incompleta para interrumpir el plazo en que debe hacerse la calificación. Los cotitulares serán también responsables a todos los efectos de la calificación a la que prestan su conformidad.

El registrador que calificare un documento conocerá de todas las incidencias que se produzcan hasta la terminación del procedimiento registral.

Es modifiquen els apartats 4 a 8 per l’art. 26.2 de la Llei 24/2005, de 18 de novembre. Ref. BOE-A-2005-19005-CAT-pdf.

Es modifica l’apartat 4 per l’art. 106.1 de la Llei 62/2003, de 30 de desembre. Ref. BOE-A-2003-23936-CAT-pdf.

S’afegeixen els apartats 4 a 8 per l’art. 104 de la Llei 24/2001, de 27 de desembre. Ref. BOE-A-2001-24965-CAT-pdf.

Se modifican los apartados 4 a 8 por el art. 26.2 de la Ley 24/2005, de 18 de noviembre. Ref. BOE-A-2005-19005-html.

Se modifica el apartado 4 por el art. 106.1 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23936-html.

Se añaden los apartados 4 a 8 por el art. 104 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2001-24965-html.


[Bloc 7: #CC-a19]

Article 19.

1. La inscripció en el Registre Mercantil és potestativa per als empresaris individuals, a excepció del navilier.

L’empresari individual no inscrit no pot demanar la inscripció de cap document en el Registre Mercantil ni aprofitar-se dels seus efectes legals.

2. En els altres supòsits que preveu l’apartat u de l’article 16, la inscripció és obligatòria. Llevat que hi hagi disposició legal o reglamentària en contra, la inscripció s’ha de procurar dins el mes següent a l’atorgament dels documents necessaris per a la pràctica dels assentaments.


[Bloque 7: #CC-a19]

Artículo. 19.

1. La inscripción en el Registro Mercantil será potestativa para los empresarios individuales, con excepción del naviero.

El empresario individual no inscrito no podrá pedir la inscripción de ningún documento en el Registro Mercantil ni aprovecharse de sus efectos legales.

2. En los demás supuestos contemplados por el apartado uno del artículo 16, la inscripción será obligatoria. Salvo disposición legal o reglamentaria en contrario, la inscripción deberá procurarse dentro del mes siguiente al otorgamiento de los documentos necesarios para la práctica de los asientos.

Es deroga l’apartat 3, per la disposició derogatòria única.c) de la Llei 14/2014, de 24 de juliol. Ref. BOE-A.2014-7877-CAT-pdf.

Se deroga el apartado 3, por la disposición derogatoria única.c) de la Ley 14/2014, de 24 de julio. Ref. BOE-A-2014-7877-html.


[Bloc 8: #CC-a20]

Article 20.

1. El contingut del Registre es presumeix exacte i vàlid. Els assentaments del Registre estan sota la salvaguarda dels tribunals i tenen efecte mentre no s’inscrigui la declaració judicial de la seva inexactitud o nul·litat.

2. La inscripció no convalida els actes o contractes que siguin nuls d’acord amb les lleis. La declaració d’inexactitud o nul·litat no perjudica els drets de tercers de bona fe, adquirits d’acord amb el dret.


[Bloque 8: #CC-a20]

Artículo. 20

1. El contenido del Registro se presume exacto y válido. Los asientos del Registro están bajo la salvaguarda de los Tribunales y producirán sus efectos mientras no se inscriba la declaración judicial de su inexactitud o nulidad.

2. La inscripción no convalida los actos o contratos que sean nulos con arreglo a las Leyes. La declaración de inexactitud o nulidad no perjudicará los derechos de terceros de buena fe, adquiridos conforme a derecho.


[Bloc 9: #CC-a21]

Article 21.

1. Els actes subjectes a inscripció només són oposables a tercers de bona fe des de la seva publicació en el butlletí oficial del Registre Mercantil. Se n’exceptuen els efectes propis de la inscripció.

2. Quan es tracti d’operacions realitzades dins els quinze dies següents a la publicació, els actes inscrits i publicats no són oposables a tercers que provin que no els van poder conèixer.

3. En cas de discordança entre el contingut de la publicació i el contingut de la inscripció, els tercers de bona fe poden invocar la publicació si els és favorable.

Els que hagin ocasionat la discordança estan obligats a rescabalar el perjudicat.

4. La bona fe del tercer es presumeix mentre no es provi que coneixia l’acte subjecte a inscripció i no inscrit, l’acte inscrit i no publicat o la discordança entre la publicació i la inscripció.


[Bloque 9: #CC-a21]

Artículo. 21.

1. Los actos sujetos a inscripción sólo serán oponibles a terceros de buena fe desde su publicación en el «Boletín Oficial del Registro Mercantil». Quedan a salvo los efectos propios de la inscripción.

2. Cuando se trate de operaciones realizadas dentro de los quince días siguientes a la publicación, los actos inscritos y publicados no serán oponibles a terceros que prueben que no pudieron conocerlos.

3. En caso de discordancia entre el contenido de la publicación y el contenido de la inscripción, los terceros de buena fe podrán invocar la publicación si les fuere favorable.

Quienes hayan ocasionado la discordancia estarán obligados a resarcir al perjudicado.

4. La buena fe del tercero se presume en tanto no se pruebe que conocía el acto sujeto a inscripción y no inscrito, el acto inscrito y no publicado o la discordancia entre la publicación y la inscripción.


[Bloc 10: #CC-a22]

Article 22.

1. En el full obert a cada empresari individual se n’han d’inscriure les dades identificatives, així com el seu nom comercial i, si s’escau, el rètol del seu establiment, la seu d’aquest i de les sucursals, si les té, l’objecte de la seva empresa, la data de començament de les operacions, els poders generals que atorgui, el consentiment, l’oposició i la revocació a què es refereixen els articles 6 a 10; les capitulacions matrimonials, així com les sentències fermes en matèria de nul·litat, de separació i de divorci, i els altres aspectes que estableixin les lleis o el Reglament.

2. En el full obert a les societats mercantils i altres entitats a què es refereix l’article 16 s’han d’inscriure l’acte constitutiu i les seves modificacions, la rescissió, dissolució, reactivació, transformació, fusió o escissió de l’entitat, la creació de sucursals, el nomenament i cessament d’administradors, liquidadors i auditors, els poders generals, l’emissió d’obligacions o altres valors negociables agrupats en emissions quan l’entitat inscrita els pugui emetre de conformitat amb la llei, i qualssevol altres circumstàncies que determinin les lleis o el Reglament.

3. A les sucursals s’ha d’obrir, a més, un full propi en el Registre de la província en què es trobin establertes, en la forma i amb el contingut i els efectes que es determinin reglamentàriament.


[Bloque 10: #CC-a22]

Artículo. 22.

1. En la hoja abierta a cada empresario individual se inscribirán los datos identificativos del mismo, así como su nombre comercial y, en su caso, el rótulo de su establecimiento, la sede de éste y de las sucursales, si las tuviere, el objeto de su empresa, la fecha de comienzo de las operaciones, los poderes generales que otorgue, el consentimiento, la oposición y la revocación a que se refieren los artícu­los 6 a 10; las capitulaciones matrimoniales, así como las sentencias firmes en materia de nulidad, de separación y de divorcio, y los demás extremos que establezcan las Leyes o el Reglamento.

2. En la hoja abierta a las sociedades mercantiles y demás entidades a que se refiere el artículo 16 se inscribirán el acto constitutivo y sus modificaciones, la rescisión, disolución, reactivación, transformación, fusión o escisión de la entidad, la creación de sucursales, el nombramiento y cese de administradores, liquidadores y auditores, los poderes generales, la emisión de obligaciones u otros valores negociables agrupados en emisiones cuando la entidad inscrita pudiera emitirlos de conformidad con la Ley, y cualesquiera otras circunstancias que determinen las Leyes o el Reglamento.

3. A las sucursales se abrirá, además, hoja propia en el Registro de la provincia en que se hallen establecidas, en la forma y con el contenido y los efectos que reglamentariamente se determinen.

Es modifiquen els apartats 1 i 2 per la disposició addicional 1a.1. de la Llei 2/1995, de 23 de març. Ref. BOE-A-1995-7240-CAT-pdf.

Se modifican los apartados 1 y 2 por la disposición adicional 1a.1. de la Ley 2/1995, de 23 de marzo. Ref. BOE-A-1995-7240-html.


[Bloc 11: #CC-a23]

Article 23.

1. El Registre Mercantil és públic. La publicitat s’ha de fer efectiva mitjançant un certificat del contingut dels assentaments expedit pels registradors o mitjançant una simple nota informativa o còpia dels assentaments i dels documents dipositats en el Registre. El certificat és l’únic mitjà d’acreditar fefaentment el contingut dels assentaments del Registre.

2. Tant el certificat com la simple nota informativa es poden obtenir per correspondència, sense que el seu import excedeixi el cost administratiu.

3. El Registre Central no expedeix certificats de les dades del seu arxiu, excepte amb relació a les raons i denominacions de societats i altres entitats inscriptibles.

4. La publicitat telemàtica del contingut dels registres mercantils i de béns mobles s’ha de fer d’acord amb els principis continguts en els articles 221, 222, 227 i 248 de text refós de la Llei hipotecària, aprovat pel Decret de 8 de febrer de 1946, en relació amb els registres de la propietat.


[Bloque 11: #CC-a23]

Artículo. 23.

1. El Registro Mercantil es público. La publicidad se hará efectiva por certificación del contenido de los asientos expedida por los Registradores o por simple nota informativa o copia de los asientos y de los documentos depositados en el Registro. La certificación será el único medio de acreditar fehacientemente el contenido de los asientos del Registro.

2. Tanto la certificación como la simple nota informativa podrán obtenerse por correspondencia, sin que su importe exceda del coste administrativo.

3. El Registro Central no expedirá certificaciones de los datos de su archivo, salvo con relación con las razones y denominaciones de sociedades y demás entidades inscribibles.

4. La publicidad telemática del contenido de los Registros Mercantiles y de Bienes Muebles se realizará de acuerdo con los principios contenidos en los artículos 221, 222, 227 y 248 de texto refundido de la Ley Hipotecaria, aprobado por el Decreto de 8 de febrero de 1946, en relación con los Registros de la Propiedad.

S’afegeix l’apartat 4 per l’art. 97 de la Llei 24/2001, de 27 de desembre. Ref. BOE-A-2001-24965-CAT-pdf.

Se añade el apartado 4 por el art. 97 de la Ley 24/2001, de 27 de diciembre. Ref. BOE-A-2001-24965-html.


C

[Bloc 12: #CC-a24]

Article 24.

1. Els empresaris individuals, societats i entitats subjectes a inscripció obligatòria han de fer constar en tota la seva documentació, correspondència, notes de comanda i factures, el domicili i les dades identificadores de la seva inscripció en el Registre Mercantil. Les societats mercantils i altres entitats han de fer constar, a més, la seva forma jurídica i, si s’escau, la situació de liquidació en què es trobin. Si esmenten el capital, s’ha de fer referència al capital subscrit i al desemborsat.

2. L’incompliment d’aquestes obligacions és sancionat, amb la instrucció prèvia d’expedient per part del Ministeri d’Economia i Hisenda, amb l’audiència dels interessats i de conformitat amb la Llei de procediment administratiu, amb una multa d’una quantia de 50.000 a 500.000 pessetes.»


C

[Bloque 12: #CC-a24]

Artículo. 24.

1. Los empresarios individuales, sociedades y entidades sujetos a inscripción obligatoria harán constar en toda su documentación, correspondencia, notas de pedido y facturas, el domicilio y los datos identificadores de su inscripción en el Registro Mercantil. Las sociedades mercantiles y demás entidades harán constar, además, su forma jurídica y, en su caso, la situación de liquidación en que se encuentren. Si mencionan el capital, deberá hacerse referencia al capital suscrito y al desembolsado.

2. El incumplimiento de estas obligaciones será sancionado, previa instrucción de expediente por el Ministerio de Economía y Hacienda, con audiencia de los interesados y conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo con una multa de cuantía de 50.000 a 500.000 pesetas.


[Bloc 13: #CC-l1-t3]

TÍTOL III

De la comptabilitat dels empresaris


[Bloque 13: #CC-l1-t3]

TÍTULO III

De la contabilidad de los empresarios


[Bloc 14: #CC-l1-t3-s1]

Secció primera. Dels llibres dels empresaris


[Bloque 14: #CC-l1-t3-s1]

Sección primera. De los libros de los empresarios


[Bloc 15: #CC-a25]

Article 25.

1. Tot empresari ha de portar una comptabilitat ordenada, adequada a l’activitat de la seva empresa que permeti un seguiment cronològic de totes les seves operacions, així com l’elaboració periòdica de balanços i inventaris. Ha de portar necessàriament, sense perjudici del que estableixen les lleis o disposicions especials, un llibre d’inventaris i comptes anuals i un altre de diari.

2. La comptabilitat l’han de portar directament els empresaris o altres persones degudament autoritzades, sense perjudici de la responsabilitat d’aquells. Es presumeix concedida l’autorització, llevat que hi hagi prova en contra.


[Bloque 15: #CC-a25]

Artículo 25.

1. Todo empresario deberá llevar una contabilidad ordenada, adecuada a la actividad de su empresa que permita un seguimiento cronológico de todas sus operaciones, así como la elaboración periódica de balances e inventarios. Llevará necesariamente, sin perjuicio de lo establecido en las Leyes o disposiciones especiales, un libro de Inventarios y Cuentas anuales y otro Diario.

2. La contabilidad será llevada directamente por los empresarios o por otras personas debidamente autorizadas, sin perjuicio de la responsabilidad de aquéllos. Se presumirá concedida la autorización, salvo prueba en contrario.


[Bloc 16: #CC-a26]

Article 26.

1. Les societats mercantils també han de portar un llibre o llibres d’actes, en què han de constar, almenys, tots els acords presos per les juntes generals i especials i els altres òrgans col·legiats de la societat, amb expressió de les dades relatives a la convocatòria i a la constitució de l’òrgan, un resum dels assumptes debatuts, les intervencions de què s’hagi sol·licitat constància, els acords adoptats i els resultats de les votacions.

2. Qualsevol soci i les persones que, si s’escau, hagin assistit a la junta general en representació dels socis no assistents poden obtenir en qualsevol moment un certificat dels acords i de les actes de les juntes generals.

3. Els administradors han de presentar en el Registre Mercantil, dins els vuit dies següents a l’aprovació de l’acta, un testimoni notarial dels acords inscriptibles.


[Bloque 16: #CC-a26]

Artículo. 26.

1. Las sociedades mercantiles llevarán también un libro o libros de actas, en las que constarán, al menos, todos los acuerdos tomados por las Juntas generales y especiales y los demás órganos colegiados de la sociedad, con expresión de los datos relativos a la convocatoria y a la constitución del órgano, un resumen de los asuntos debatidos, las intervenciones de las que se haya solicitado constancia, los acuerdos adoptados y los resultados de las votaciones.

2. Cualquier socio y las personas que, en su caso, hubiesen asistido a la Junta general en representación de los socios no asistentes, podrán obtener en cualquier momento certificación de los acuerdos y de las actas de las Juntas generales.

3. Los administradores deberán presentar en el Registro Mercantil, dentro de los ocho días siguientes a la aprobación del acta, testimonio notarial de los acuerdos inscribibles.


[Bloc 17: #CC-a27]

Article 27.

1. Els empresaris han de presentar els llibres que obligatòriament han de portar en el Registre Mercantil del lloc on tinguin el seu domicili, perquè abans de la seva utilització es posi, en el primer foli de cadascun, diligència dels que tingui el llibre i, en tots els fulls de cada llibre, el segell del Registre. En els supòsits de canvi de domicili té ple valor la legalització efectuada pel Registre d’origen.

2. Tanmateix, és vàlida la realització d’assentaments i anotacions per qualsevol procediment idoni sobre fulls que després han de ser enquadernats correlativament per formar els llibres obligatoris, els quals s’han de legalitzar abans que transcorrin els quatre mesos següents a la data de tancament de l’exercici. Quant al llibre d’actes, cal atenir-se al que disposa el Reglament del Registre Mercantil.

3. El que disposen els paràgrafs anteriors s’ha d’aplicar al llibre registre d’accions nominatives en les societats anònimes i en comandita per accions i al llibre registre de socis en les societats de responsabilitat limitada, que es poden portar per mitjans informàtics, d’acord amb el que es disposi reglamentàriament.

4. Cada Registre Mercantil ha de portar un llibre de legalitzacions.


[Bloque 17: #CC-a27]

Artículo 27.

1. Los empresarios presentarán los libros que obligatoriamente deben llevar en el Registro Mercantil del lugar donde tuvieren su domicilio, para que antes de su utilización, se ponga en el primer folio de cada uno diligencia de los que tuviere el libro y, en todas las hojas de cada libro, el sello del Registro. En los supuestos de cambio de domicilio tendrá pleno valor la legalización efectuada por el Registro de origen.

2. Será válida, sin embargo, la realización de asientos y anotaciones por cualquier procedimiento idóneo sobre hojas que después habrán de ser encuadernadas correlativamente para formar los libros obligatorios, los cuales serán legalizados antes de que transcurran los cuatro meses siguientes a la fecha de cierre del ejercicio. En cuanto al libro de actas, se estará a lo dispuesto en el Reglamento del Registro Mercantil.

3. Lo dispuesto en los párrafos anteriores se aplicará al libro registro de acciones nominativas en las sociedades anónimas y en comandita por acciones y al libro registro de socios en las sociedades de responsabilidad limitada que podrán llevarse por medios informáticos, de acuerdo con lo que se disponga reglamentariamente.

4. Cada Registro Mercantil llevará un libro de legalizaciones.


[Bloc 18: #CC-a28]

Article 28.

1. El llibre d’inventaris i comptes anuals s’ha d’obrir amb el balanç inicial detallat de l’empresa. Almenys trimestralment s’hi han de transcriure amb sumes i saldos els balanços de comprovació. També s’hi han de transcriure l’inventari de tancament d’exercici i els comptes anuals.

2. El Llibre Diari ha de registrar dia a dia totes les operacions relatives a l’activitat de l’empresa. És vàlida, tanmateix, l’anotació conjunta dels totals de les operacions per períodes no superiors al trimestre, amb la condició que el seu detall consti en altres llibres o registres concordants, d’acord amb la naturalesa de l’activitat de què es tracti.


[Bloque 18: #CC-a28]

Artículo 28.

1. El libro de Inventarios y Cuentas anuales se abrirá con el balance inicial detallado de la empresa. Al menos trimestralmente se transcribirán con sumas y saldos los balances de comprobación. Se transcribirán también el inventario de cierre de ejercicio y las cuentas anuales.

2. El libro Diario registrará día a día todas las operaciones relativas a la actividad de la empresa. Será válida, sin embargo, la anotación conjunta de los totales de las operaciones por periodos no superiores al trimestre, a condición de que su detalle aparezca en otros libros o registros concordantes, de acuerdo con la naturaleza de la actividad de que se trate.

Es modifica l’apartat 2  per l’art. 48 de la Llei 14/2013 de 27 de setembre. Ref. BOE-A-2013-10074-CAT-pdf.

Se modifica el apartado 2  por el art. 48 de la Ley 14/2013 de 27 de setiembre. Ref. BOE-A-2013-10074-html.


C

[Bloc 19: #CC-a29]

Article 29.

1. Tots els llibres i documents comptables s’han de portar, sigui quin sigui el procediment utilitzat, amb claredat, per ordre de dates, sense espais en blanc, interpolacions, ratllades ni raspadures. A continuació, s’han d’esmenar així que s’adverteixin els errors o omissions patits en les anotacions comptables. No es poden utilitzar abreviatures o símbols el significat dels quals no sigui precís d’acord amb la llei, el Reglament o la pràctica mercantil d’aplicació general.

2. Les anotacions comptables s’han de fer expressant els valors en pessetes.


C

[Bloque 19: #CC-a29]

Artículo 29.

1. Todos los libros y documentos contables deben ser llevados, cualquiera que sea el procedimiento utilizado, con claridad, por orden de fechas, sin espacios en blanco, interpolaciones, tachaduras ni raspaduras. Deberán salvarse a continuación, inmediatamente que se adviertan, los errores u omisiones padecidos en las anotaciones contables. No podrán utilizarse abreviaturas o símbolos cuyo significado no sea preciso con arreglo a la ley, el reglamento o la práctica mercantil de general aplicación.

2. Las anotaciones contables deberán ser hechas expresando los valores en pesetas.


[Bloc 20: #CC-a30]

Article 30.

1. Els empresaris han de conservar els llibres, correspondència, documentació i justificants concernents al seu negoci, degudament ordenats, durant sis anys, a partir de l’últim assentament realitzat en els llibres, llevat del que estableixin disposicions generals o especials.

2. El cessament de l’empresari en l’exercici de les seves activitats no l’eximeix del deure a què es refereix el paràgraf anterior i si ha mort recau sobre els seus hereus. En cas de dissolució de societats, són els seus liquidadors els que estan obligats a complir el que preveu el paràgraf esmentat.


[Bloque 20: #CC-a30]

Artículo 30.

1. Los empresarios conservarán los libros, correspondencia, documentación y justificantes concernientes a su negocio, debidamente ordenados, durante seis años, a partir del último asiento realizado en los libros, salvo lo que se establezca por disposiciones generales o especiales.

2. El cese del empresario en el ejercicio de sus actividades no le exime del deber a que se refiere el párrafo anterior y si hubiese fallecido recaerá sobre sus herederos. En caso de disolución de sociedades, serán sus liquidadores los obligados a cumplir lo prevenido en dicho párrafo.


[Bloc 21: #CC-a31]

Article 31.

El valor probatori dels llibres dels empresaris i altres documents comptables l’aprecien els tribunals de conformitat amb les regles generals del dret.


[Bloque 21: #CC-a31]

Artículo 31.

El valor probatorio de los libros de los empresarios y demás documentos contables será apreciado por los Tribunales conforme a las reglas generales del Derecho.


[Bloc 22: #CC-a32]

Article 32.

1. La comptabilitat dels empresaris és secreta, sense perjudici del que es derivi del que disposen les lleis.

2. La comunicació o reconeixement general dels llibres, correspondència i altres documents dels empresaris només es pot decretar, d’ofici o a instància de part, en els casos de successió universal, suspensió de pagaments, fallides, liquidacions de societats o entitats mercantils, expedients de regulació d’ocupació, i quan els socis o els representants legals dels treballadors tinguin dret al seu examen directe.

3. En tot cas, llevat dels casos prefixats al paràgraf anterior, es pot decretar l’exhibició dels llibres i documents dels empresaris a instància de part o d’ofici, quan la persona a qui pertanyin tingui interès o responsabilitat en l’assumpte en què sigui procedent l’exhibició. El reconeixement es contrau exclusivament als punts que tinguin relació amb la qüestió de què es tracti.


[Bloque 22: #CC-a32]

Artículo 32.

1. La contabilidad de los empresarios es secreta, sin perjuicio de lo que se derive de lo dispuesto en las Leyes.

2. La comunicación o reconocimiento general de los libros, correspondencia y demás documentos de los empresarios, sólo podrá decretarse, de oficio o a instancia de parte, en los casos de sucesión universal, suspensión de pagos, quiebras, liquidaciones de sociedades o entidades mercantiles, expedientes de regulación de empleo, y cuando los socios o los representantes legales de los trabajadores tengan derecho a su examen directo.

3. En todo caso, fuera de los casos prefijados en el párrafo anterior, podrá decretarse la exhibición de los libros y documentos de los empresarios a instancia de parte o de oficio, cuando la persona a quien pertenezcan tenga interés o responsabilidad en el asunto en que proceda la exhibición. El reconocimiento se contraerá exclusivamente a los puntos que tengan relación con la cuestión de que se trate.


[Bloc 23: #CC-a33]

Article 33.

1. El reconeixement a què es refereix l’article anterior, ja sigui general o particular, s’ha de fer en l’establiment de l’empresari, en la seva presència o en la de la persona que comissioni, i s’han d’adoptar les mesures oportunes per a la conservació i custòdia adequades dels llibres i documents.

2. En qualsevol cas, la persona a sol·licitud de la qual es decreti el reconeixement es pot servir d’auxiliars tècnics en la forma i nombre que el jutge consideri necessari.


[Bloque 23: #CC-a33]

Artículo 33.

1. El reconocimiento al que se refiere el artículo anterior, ya sea general o particular, se hará en el establecimiento del empresario, en su presencia o en la de la persona que comisione, debiendo adoptarse las medidas oportunas para la debida conservación y custodia de los libros y documentos.

2. En cualquier caso, la persona a cuya solicitud se decrete el reconocimiento podrá servirse de auxiliares técnicos en la forma y número que el Juez considere necesario.


[Bloc 24: #CC-l1-t3-s2]

Secció segona. Dels comptes anuals


[Bloque 24: #CC-l1-t3-s2]

Sección segunda. De las cuentas anuales


[Bloc 25: #CC-a34]

Article 34.

1. Al tancament de l’exercici, l’empresari ha de formular els comptes anuals de la seva empresa, que comprenen el balanç, el compte de pèrdues i guanys, un estat que reflecteixi els canvis en el patrimoni net de l’exercici, un estat de fluxos d’efectiu i la memòria. Aquests documents formen una unitat. L’estat de canvis en el patrimoni net i l’estat de fluxos d’efectiu no són obligatoris quan així ho estableixi una disposició legal.

2. Els comptes anuals s’han de redactar amb claredat i mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’empresa, de conformitat amb les disposicions legals. A aquest efecte, en la comptabilització de les operacions s’ha d’atendre la seva realitat econòmica i no només la seva forma jurídica.

3. Quan l’aplicació de les disposicions legals no sigui suficient per mostrar la imatge fidel, s’ha de subministrar en la memòria les informacions complementàries necessàries per assolir aquest resultat.

4. En casos excepcionals, si l’aplicació d’una disposició legal en matèria de comptabilitat és incompatible amb la imatge fidel que han de proporcionar els comptes anuals, la disposició no és aplicable. En aquests casos, en la memòria s’ha d’assenyalar aquesta falta d’aplicació, motivar-se suficientment i explicar-se la seva influència sobre el patrimoni, la situació financera i els resultats de l’empresa.

5. Els comptes anuals s’han de formular expressant els valors en euros.

6. El que disposa aquesta secció també és aplicable als casos en què qualsevol persona física o jurídica formuli i publiqui comptes anuals.


[Bloque 25: #CC-a34]

Artículo 34.

1. Al cierre del ejercicio, el empresario deberá formular las cuentas anuales de su empresa, que comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la Memoria. Estos documentos forman una unidad. El estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo no serán obligatorios cuando así lo establezca una disposición legal.

2. Las cuentas anuales deben redactarse con claridad y mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa, de conformidad con las disposiciones legales. A tal efecto, en la contabilización de las operaciones se atenderá a su realidad económica y no sólo a su forma jurídica.

3. Cuando la aplicación de las disposiciones legales no sea suficiente para mostrar la imagen fiel, se suministrarán en la memoria las informaciones complementarias precisas para alcanzar ese resultado.

4. En casos excepcionales, si la aplicación de una disposición legal en materia de contabilidad fuera incompatible con la imagen fiel que deben proporcionar las cuentas anuales, tal disposición no será aplicable. En estos casos, en la memoria deberá señalarse esa falta de aplicación, motivarse suficientemente y explicarse su influencia sobre el patrimonio, la situación financiera y los resultados de la empresa.

5. Las cuentas anuales deberán ser formuladas expresando los valores en euros.

6. Lo dispuesto en la presente sección también será aplicable a los casos en que cualquier persona física o jurídica formule y publique cuentas anuales.

Es modifica l’apartat 1 per la disposició final 1.1 de la Llei 22/2015, de 20 de juliol. Ref. BOE-A-2015-8147-CAT-pdf.

Cal tenir en compte que aquesta modificació es d’aplicació als estats financers que es corresponguin amb els exercicis que comencin a partir d’1 de gener de 2016, segons estableix la disposició final 14.4 de la citada llei.

Es modifica per l’art. 1.1 de la Llei 16/2007, de 4 de juliol. Ref. BOE-A-2007-13023-CAT-pdf.

Se modifica el apartado 1 por la disposición final 1.1 de la Ley 22/2015, de 20 de julio. Ref. BOE-A-2015-8147-html.

Téngase en cuenta que esta modificación será de aplicación a los estados financieros que se correspondan con los ejercicios que comiencen a partir de 1 de enero de 2016, según establece la disposición final 14.4 de la citada ley.

Se modifica por el art. 1.1 de la Ley 16/2007, de 4 de julio. Ref. BOE-A-2007-13023-html.


[Bloc 26: #CC-a35]

Article 35.

1. En el balanç han de figurar de manera separada l’actiu, el passiu i el patrimoni net.

L’actiu ha d’incloure amb la deguda separació l’actiu fix o no corrent i l’actiu circulant o corrent. L’adscripció dels elements patrimonials de l’actiu s’ha de fer en funció de la seva afectació. L’actiu circulant o corrent ha d’incloure els elements del patrimoni que s’espera vendre, consumir o realitzar en el transcurs del cicle normal d’explotació, així com, amb caràcter general, les partides el venciment, l’alienació o la realització de les quals s’espera que es produeixi en el termini màxim d’un any comptat a partir de la data de tancament de l’exercici. Els altres elements de l’actiu s’han de classificar com a fixos o no corrents.

En el passiu s’han de diferenciar amb la deguda separació el passiu no corrent i el passiu circulant o corrent. El passiu circulant o corrent ha d’incloure, amb caràcter general, les obligacions el venciment o l’extinció de les quals s’espera que es produeixi durant el cicle normal d’explotació, o no excedeixi el termini màxim d’un any comptat a partir de la data de tancament de l’exercici. Els altres elements del passiu s’han de classificar com a no corrents. Han de figurar de manera separada les provisions o obligacions en què hi hagi incertesa sobre la seva quantia o venciment.

En el patrimoni net s’han de diferenciar, almenys, els fons propis de les restants partides que l’integren.

2. El compte de pèrdues i guanys ha de recollir el resultat de l’exercici, separant degudament els ingressos i les despeses imputables a aquest, i distingint els resultats d’explotació dels que no ho siguin. Han de figurar de manera separada, almenys, l’import del volum de negoci, els consums d’existències, les despeses de personal, les dotacions a l’amortització, les correccions valoratives, les variacions de valor derivades de l’aplicació del criteri del valor raonable, els ingressos i les despeses financeres, les pèrdues i guanys originades en l’alienació d’actius fixos i la despesa per l’impost sobre els beneficis.

El volum de negoci ha d’incloure els imports de la venda dels productes i de la prestació de serveis o altres ingressos corresponents a les activitats ordinàries de l’empresa, deduïdes les bonificacions i altres reduccions sobre les vendes, així com l’impost sobre el valor afegit, i altres impostos directament relacionats amb el volum de negoci que hagin de ser objecte de repercussió.

3. L’estat que mostri els canvis en el patrimoni net té dues parts. La primera ha de reflectir exclusivament els ingressos i les despeses que genera l’activitat de l’empresa durant l’exercici, distingint entre els reconeguts en el compte de pèrdues i guanys i els registrats directament en el patrimoni net. La segona ha de contenir tots els moviments que hi hagi hagut en el patrimoni net, inclosos els procedents de transaccions realitzades amb els socis o propietaris de l’empresa quan actuïn com a tals. També s’ha d’informar sobre els ajustos al patrimoni net causats per canvis en criteris comptables i correccions d’errors.

4. L’estat de fluxos d’efectiu ha de posar de manifest, degudament ordenats i agrupats per categories o tipus d’activitats, els cobraments i els pagaments realitzats per l’empresa, amb la finalitat d’informar sobre els moviments d’efectiu produïts en l’exercici.

5. La memòria ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en els altres documents que integren els comptes anuals.

6. En cadascuna de les partides dels comptes anuals han de figurar, a més de les xifres de l’exercici que es tanca, les corresponents a l’exercici immediatament anterior.

Quan això sigui significatiu per oferir la imatge fidel de l’empresa, en els apartats de la memòria també s’han d’oferir dades qualitatives relatives a la situació de l’exercici anterior.

7. L’estructura i el contingut dels documents que integren els comptes anuals s’ha d’ajustar als models aprovats per reglament.

8. L’estructura d’aquests documents no es pot modificar d’un exercici a un altre, excepte en casos excepcionals, sempre que estigui degudament justificat i es faci constar a la memòria.


[Bloque 26: #CC-a35]

Artículo 35.

1. En el balance figurarán de forma separada el activo, el pasivo y el patrimonio neto.

El activo comprenderá con la debida separación el activo fijo o no corriente y el activo circulante o corriente. La adscripción de los elementos patrimoniales del activo se realizará en función de su afectación. El activo circulante o corriente comprenderá los elementos del patrimonio que se espera vender, consumir o realizar en el transcurso del ciclo normal de explotación, así como, con carácter general, aquellas partidas cuyo vencimiento, enajenación o realización, se espera que se produzca en un plazo máximo de un año contado a partir de la fecha de cierre del ejercicio. Los demás elementos del activo deben clasificarse como fijos o no corrientes.

En el pasivo se diferenciarán con la debida separación el pasivo no corriente y el pasivo circulante o corriente. El pasivo circulante o corriente comprenderá, con carácter general, las obligaciones cuyo vencimiento o extinción se espera que se produzca durante el ciclo normal de explotación, o no exceda el plazo máximo de un año contado a partir de la fecha de cierre del ejercicio. Los demás elementos del pasivo deben clasificarse como no corrientes. Figurarán de forma separada las provisiones u obligaciones en las que exista incertidumbre acerca de su cuantía o vencimiento.

En el patrimonio neto se diferenciarán, al menos, los fondos propios de las restantes partidas que lo integran.

2. La cuenta de pérdidas y ganancias recogerá el resultado del ejercicio, separando debidamente los ingresos y los gastos imputables al mismo, y distinguiendo los resultados de explotación, de los que no lo sean. Figurarán de forma separada, al menos, el importe de la cifra de negocios, los consumos de existencias, los gastos de personal, las dotaciones a la amortización, las correcciones valorativas, las variaciones de valor derivadas de la aplicación del criterio del valor razonable, los ingresos y gastos financieros, las pérdidas y ganancias originadas en la enajenación de activos fijos y el gasto por impuesto sobre beneficios.

La cifra de negocios comprenderá los importes de la venta de los productos y de la prestación de servicios u otros ingresos correspondientes a las actividades ordinarias de la empresa, deducidas las bonificaciones y demás reducciones sobre las ventas así como el Impuesto sobre el Valor Añadido, y otros impuestos directamente relacionados con la mencionada cifra de negocios, que deban ser objeto de repercusión.

3. El estado que muestre los cambios en el patrimonio neto tendrá dos partes. La primera reflejará exclusivamente los ingresos y gastos generados por la actividad de la empresa durante el ejercicio, distinguiendo entre los reconocidos en la cuenta de pérdidas y ganancias y los registrados directamente en el patrimonio neto. La segunda contendrá todos los movimientos habidos en el patrimonio neto, incluidos los procedentes de transacciones realizadas con los socios o propietarios de la empresa cuando actúen como tales. También se informará de los ajustes al patrimonio neto debidos a cambios en criterios contables y correcciones de errores.

4. El estado de flujos de efectivo pondrá de manifiesto, debidamente ordenados y agrupados por categorías o tipos de actividades, los cobros y los pagos realizados por la empresa, con el fin de informar acerca de los movimientos de efectivo producidos en el ejercicio.

5. La memoria completará, ampliará y comentará la información contenida en los otros documentos que integran las cuentas anuales.

6. En cada una de las partidas de las cuentas anuales deberán figurar, además de las cifras del ejercicio que se cierra, las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior.

Cuando ello sea significativo para ofrecer la imagen fiel de la empresa, en los apartados de la memoria se ofrecerán también datos cualitativos relativos a la situación del ejercicio anterior.

7. La estructura y el contenido de los documentos que integran las cuentas anuales se ajustará a los modelos aprobados reglamentariamente.

8. La estructura de estos documentos no podrá modificarse de un ejercicio a otro, salvo en casos excepcionales, siempre que esté debidamente justificado y se haga constar en la memoria.

Es modifica per l’art. 1.1 de la Llei 16/2007, de 4 de juliol. Ref. BOE-A-2007-13023-CAT-pdf.

Se modifica por el art. 1.1 de la Ley 16/2007, de 4 de julio. Ref. BOE-A-2007-13023-html.


[Bloc 27: #CC-a36]

Article 36.

1. Els elements del balanç són:

a) Actius: béns, drets i altres recursos controlats econòmicament per l’empresa, resultants de successos passats, dels quals és probable que l’empresa obtingui beneficis econòmics en el futur.

b) Passius: obligacions actuals sorgides com a conseqüència de successos passats, l’extinció de les quals és probable que doni lloc a una disminució de recursos que puguin produir beneficis econòmics. A aquests efectes, s’hi entenen incloses les provisions.

c) Patrimoni net: constitueix la part residual dels actius de l’empresa, una vegada deduïts tots els seus passius. Inclou les aportacions realitzades, ja sigui en el moment de la seva constitució o en altres posteriors, pels seus socis o propietaris, que no tinguin la consideració de passius, així com els resultats acumulats o altres variacions que l’afectin.

Als efectes de la distribució de beneficis, de la reducció obligatòria de capital social i de la dissolució obligatòria per pèrdues d’acord amb el que disposa la regulació legal de les societats anònimes i societats de responsabilitat limitada, es considera patrimoni net l’import que es qualifiqui com a tal conforme als criteris per confeccionar els comptes anuals, incrementat en l’import del capital social subscrit no exigit, així com en l’import del nominal i de les primes d’emissió o assumpció del capital social subscrit que estigui registrat comptablement com a passiu. També als esmentats efectes, els ajustos per canvis de valor originats en operacions de cobertura de fluxos d’efectiu pendents d’imputar al compte de pèrdues i guanys no es consideren patrimoni net.

2. Els elements del compte de pèrdues i guanys i de l’estat que reflecteixi els canvis en el patrimoni net de l’exercici són:

a) Ingressos: increments en el patrimoni net durant l’exercici, ja sigui en forma d’entrades o augments en el valor dels actius, o de disminució dels passius, sempre que no tinguin l’origen en aportacions dels socis o propietaris.

b) Despeses: decrements en el patrimoni net durant l’exercici, ja sigui en forma de sortides o disminucions en el valor dels actius, o de reconeixement o augment dels passius, sempre que no tinguin l’origen en distribucions als socis o propietaris.

Els ingressos i despeses de l’exercici s’imputen al compte de pèrdues i guanys i formen part del resultat, excepte quan sigui procedent la seva imputació directa al patrimoni net, cas en què s’han de presentar a l’estat que mostri els canvis en el patrimoni net, d’acord amb el que prevegi la present secció o una norma reglamentària que la desplegui.


[Bloque 27: #CC-a36]

Artículo 36.

1. Los elementos del balance son:

a) Activos: bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la empresa, resultantes de sucesos pasados, de los que es probable que la empresa obtenga beneficios económicos en el futuro.

b) Pasivos: obligaciones actuales surgidas como consecuencia de sucesos pasados, cuya extinción es probable que dé lugar a una disminución de recursos que puedan producir beneficios económicos. A estos efectos, se entienden incluidas las provisiones.

c) Patrimonio neto: constituye la parte residual de los activos de la empresa, una vez deducidos todos sus pasivos. Incluye las aportaciones realizadas, ya sea en el momento de su constitución o en otros posteriores, por sus socios o propietarios, que no tengan la consideración de pasivos, así como los resultados acumulados u otras variaciones que le afecten.

A los efectos de la distribución de beneficios, de la reducción obligatoria de capital social y de la disolución obligatoria por pérdidas de acuerdo con lo dispuesto en la regulación legal de las sociedades anónimas y sociedades de responsabilidad limitada, se considerará patrimonio neto el importe que se califique como tal conforme a los criterios para confeccionar las cuentas anuales, incrementado en el importe del capital social suscrito no exigido, así como en el importe del nominal y de las primas de emisión o asunción del capital social suscrito que esté registrado contablemente como pasivo. También a los citados efectos, los ajustes por cambios de valor originados en operaciones de cobertura de flujos de efectivo pendientes de imputar a la cuenta de pérdidas y ganancias no se considerarán patrimonio neto.

2. Los elementos de la cuenta de pérdidas y ganancias y del estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio son:

a) Ingresos: incrementos en el patrimonio neto durante el ejercicio, ya sea en forma de entradas o aumentos en el valor de los activos, o de disminución de los pasivos, siempre que no tengan su origen en aportaciones de los socios o propietarios.

b) Gastos: decrementos en el patrimonio neto durante el ejercicio, ya sea en forma de salidas o disminuciones en el valor de los activos, o de reconocimiento o aumento de los pasivos, siempre que no tengan su origen en distribuciones a los socios o propietarios.

Los ingresos y gastos del ejercicio se imputarán a la cuenta de pérdidas y ganancias y formarán parte del resultado, excepto cuando proceda su imputación directa al patrimonio neto, en cuyo caso se presentarán en el estado que muestre los cambios en el patrimonio neto, de acuerdo con lo previsto en la presente sección o en una norma reglamentaria que la desarrolle.

Es modifica l’apartat 1.c) per la disposició final 1 del Reial decret llei 10/2008, de 12 de desembre. Ref. BOE-A-2008-20149-CAT-pdf.

Es modifica per l’art. 1.1 de la Llei 16/2007, de 4 de juliol. Ref. BOE-A-2007-13023-CAT-pdf.

Se modifica el apartado 1.c) por la disposición final 1 del Real Decreto-Ley 10/2008, de 12 de diciembre. Ref. BOE-A-2008-20149-html.

Se modifica por el art. 1.1 de la Ley 16/2007, de 4 de julio. Ref. BOE-A-2007-13023-html.


[Bloc 28: #CC-a37]

Article 37.

1. Els comptes anuals han de ser signats per les persones següents, que responen de la seva veracitat:

1r Pel mateix empresari, si es tracta d’una persona física.

2n Per tots els socis il·limitadament responsables pels deutes socials.

3r Per tots els administradors de les societats.

2. En els casos a què es refereixen els números 2n i 3r de l’apartat anterior, si falta la signatura d’alguna de les persones que s’hi indiquen, s’ha d’assenyalar en els documents en què falti, amb expressa menció de la causa.

3. A l’antefirma s’hi ha de fer constar la data en què els comptes s’hagin formulat.


[Bloque 28: #CC-a37]

Artículo. 37.

1. Las cuentas anuales deberán ser firmadas por las siguientes personas, que responderán de su veracidad:

1.º Por el propio empresario, si se trata de persona física.

2.º Por todos los socios ilimitadamente responsables por las deudas sociales.

3.º Por todos los administradores de las sociedades.

2. En los supuestos a que se refieren los números 2.º y 3.º del apartado anterior, si faltara la firma de alguna de las personas en ellos indicadas, se señalará en los documentos en que falte, con expresa mención de la causa.

3. En la antefirma se expresará la fecha en que las cuentas se hubieran formulado.

Es modifica per l’art. 1.1 de la Llei 16/2007, de 4 de juliol. Ref. BOE-A-2007-13023-CAT-pdf.

Se modifica por el art. 1.1 de la Ley 16/2007, de 4 de julio. Ref. BOE-A-2007-13023-html.


[Bloc 29: #CC-a38]

Article 38.

El registre i la valoració dels elements integrants de les diferents partides que figuren en els comptes anuals s’ha de fer de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment acceptats. En particular, s’han d’observar les regles següents:

a) Llevat que hi hagi una prova en contra, es considera que l’empresa continua en funcionament.

b) No s’han de variar els criteris de valoració d’un exercici a un altre.

c) S’ha de seguir el principi de prudència valorativa. Aquest principi obliga a comptabilitzar només els beneficis obtinguts fins a la data de tancament de l’exercici. No obstant això, s’han de tenir en compte tots els riscos amb origen en l’exercici o en un altre d’anterior, fins i tot si només es coneixen entre la data de tancament del balanç i la data en què aquest es formuli, cas en què se n’ha de donar informació completa en la memòria, sense perjudici del reflex que puguin originar en els altres documents integrants dels comptes anuals. Excepcionalment, si aquests riscos es coneixen entre la formulació i abans de l’aprovació dels comptes anuals i afecten de manera molt significativa la imatge fidel, els comptes anuals han de ser reformulats. En qualsevol cas, s’han de tenir en compte les amortitzacions i correccions de valor per deteriorament en el valor dels actius, tant si l’exercici se salda amb benefici com amb pèrdua.

Així mateix, s’ha de ser prudent en les estimacions i valoracions que s’han de realitzar en condicions d’incertesa.

d) S’ha d’imputar a l’exercici a què es refereixin els comptes anuals, les despeses i els ingressos que l’afectin, amb independència de la data del seu pagament o del seu cobrament.

e) Llevat de les excepcions previstes per reglament, no es poden compensar les partides de l’actiu i del passiu, ni les de despeses i ingressos, i s’han de valorar separadament els elements integrants dels comptes anuals.

f) Sense perjudici del que disposen els articles següents, els actius es comptabilitzen pel preu d’adquisició, o pel cost de producció, i els passius pel valor de la contrapartida rebuda a canvi d’incórrer en el deute, més els interessos meritats pendents de pagament; les provisions es comptabilitzen pel valor actual de la millor estimació de l’import necessari per fer enfront a l’obligació, en la data de tancament del balanç.

g) Les operacions s’han de comptabilitzar quan, complint-se les circumstàncies descrites a l’article 36 d’aquest Codi per a cada un dels elements inclosos en els comptes anuals, la seva valoració es pugui fer amb un grau de fiabilitat adequat.

h) Els elements integrants dels comptes anuals es valoren en la moneda del seu entorn econòmic, sense perjudici de la seva presentació en euros.

i) S’admet la no aplicació estricta d’alguns principis comptables quan la importància relativa de la variació que aquest fet produeixi sigui escassament significativa i, en conseqüència, no alteri l’expressió de la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’empresa.


[Bloque 29: #CC-a38]

Artículo. 38.

El registro y la valoración de los elementos integrantes de las distintas partidas que figuran en las cuentas anuales deberá realizarse conforme a los principios de contabilidad generalmente aceptados. En particular, se observarán las siguientes reglas:

a) Salvo prueba en contrario, se presumirá que la empresa continúa en funcionamiento.

b) No se variarán los criterios de valoración de un ejercicio a otro.

c) Se seguirá el principio de prudencia valorativa. Este principio obligará a contabilizar sólo los beneficios obtenidos hasta la fecha de cierre del ejercicio. No obstante, se deberán tener en cuenta todos los riesgos con origen en el ejercicio o en otro anterior, incluso si sólo se conocieran entre la fecha de cierre del balance y la fecha en que éste se formule, en cuyo caso se dará cumplida información en la memoria, sin perjuicio del reflejo que puedan originar en los otros documentos integrantes de las cuentas anuales. Excepcionalmente, si tales riesgos se conocieran entre la formulación y antes de la aprobación de las cuentas anuales y afectaran de forma muy significativa a la imagen fiel, las cuentas anuales deberán ser reformuladas. En cualquier caso, deberán tenerse en cuenta las amortizaciones y correcciones de valor por deterioro en el valor de los activos, tanto si el ejercicio se salda con beneficio como con pérdida.

Asimismo, se deberá ser prudente en las estimaciones y valoraciones a realizar en condiciones de incertidumbre.

d) Se imputará al ejercicio al que las cuentas anuales se refieran, los gastos y los ingresos que afecten al mismo, con independencia de la fecha de su pago o de su cobro.

e) Salvo las excepciones previstas reglamentariamente, no podrán compensarse las partidas del activo y del pasivo ni las de gastos e ingresos, y se valorarán separadamente los elementos integrantes de las cuentas anuales.

f) Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos siguientes, los activos se contabilizarán, por el precio de adquisición, o por el coste de producción, y los pasivos por el valor de la contrapartida recibida a cambio de incurrir en la deuda, más los intereses devengados pendientes de pago; las provisiones se contabilizarán por el valor actual de la mejor estimación del importe necesario para hacer frente a la obligación, en la fecha de cierre del balance.

g) Las operaciones se contabilizarán cuando, cumpliéndose las circunstancias descritas en el artículo 36 de este Código para cada uno de los elementos incluidos en las cuentas anuales, su valoración pueda ser efectuada con un adecuado grado de fiabilidad.

h) Los elementos integrantes de las cuentas anuales se valorarán en la moneda de su entorno económico, sin perjuicio de su presentación en euros.

i) Se admitirá la no aplicación estricta de algunos principios contables cuando la importancia relativa de la variación que tal hecho produzca sea escasamente significativa y, en consecuencia, no altere la expresión de la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la empresa.

Es modifica per l’art. 1.1 de la Llei 16/2007, de 4 de juliol. Ref. BOE-A-2007-13023-CAT-pdf.

Se modifica por el art. 1.1 de la Ley 16/2007, de 4 de julio. Ref. BOE-A-2007-13023-html.


[Bloc 30: #CC-a38·2]

Article 38 bis.

1. Els actius i passius es poden valorar pel seu valor raonable en els termes que es determinin per reglament, dins dels límits de la normativa europea.

En tots dos casos s’ha d’indicar si la variació de valor originada en l’element patrimonial com a conseqüència de l’aplicació d’aquest criteri s’ha d’imputar al compte de pèrdues i guanys, o s’ha d’incloure directament en el patrimoni net.

2. Amb caràcter general, el valor raonable es calcula amb referència a un valor de mercat fiable. En els elements per als quals no es pugui determinar un valor de mercat fiable, el valor raonable s’obté mitjançant l’aplicació de models i tècniques de valoració amb els requisits que es determinin per reglament.

Els elements que no es puguin valorar de manera fiable d’acord amb el que estableix el paràgraf precedent, s’han de valorar d’acord amb el que disposa l’apartat f) de l’article 38.


[Bloque 30: #CC-a38·2]

Artículo. 38 bis.

1. Los activos y pasivos podrán valorarse por su valor razonable en los términos que reglamentariamente se determinen, dentro de los límites de la normativa europea.

En ambos casos deberá indicarse si la variación de valor originada en el elemento patrimonial como consecuencia de la aplicación de este criterio debe imputarse a la cuenta de pérdidas y ganancias, o debe incluirse directamente en el patrimonio neto.

2. Con carácter general, el valor razonable se calculará con referencia a un valor de mercado fiable. En aquellos elementos para los que no pueda determinarse un valor de mercado fiable, el valor razonable se obtendrá mediante la aplicación de modelos y técnicas de valoración con los requisitos que reglamentariamente se determine.

Los elementos que no puedan valorarse de manera fiable de acuerdo con lo establecido en el párrafo precedente, se valorarán con arreglo a lo dispuesto en el apartado f) del artículo 38.

Es modifica l’apartat 1 i es suprimeixen el 3, 4 i 5 per la disposició final 1.2 i 1.3 de la Llei 22/2015, de 20 de juliol. Ref. BOE-A-2015-8147-CAT-pdf.

Cal tenir en compte que questes modificacions son d’aplicació als estats financers que es corresponguin amb els exercicis que comencin a partir d’1 de gener de 2016, segons estableix la disposició final 14.4 de la citada llei.

Text inicial, afegit per l’art. 1.1 de la Llei 16/2007, de 4 de juliol. Ref. BOE-A-2007-13023-CAT-pdf.

Se modifica el apartado 1 y se suprimen el 3, 4 y 5 por la disposición final 1.2 y 1.3 de la Ley 22/2015, de 20 de julio. Ref. BOE-A-2015-8147-html.

Téngase en cuenta que estas modificaciones serán de aplicación a los estados financieros que se correspondan con los ejercicios que comiencen a partir de 1 de enero de 2016, según establece la disposición final 14.4 de la citada ley.

Texto inicial, añadido por el art. 1.1 de la Ley 16/2007, de 4 de julio. Ref. BOE-A-2007-13023-html.


[Bloc 31: #CC-a39]

Article 39.

1. Els actius fixos o no corrents que tinguin una vida útil amb un límit temporal s’han d’amortitzar de manera racional i sistemàtica durant el temps de la seva utilització. No obstant això, encara que la seva vida útil no estigui temporalment limitada, quan es produeixi el deteriorament d’aquests actius s’han de fer les correccions valoratives necessàries per atribuir-los el valor inferior que els correspongui en la data de tancament del balanç.

2. Quan hi hagi un deteriorament en el valor dels actius circulants o corrents, s’han d’efectuar les correccions valoratives necessàries amb la finalitat d’atribuir a aquests actius el valor inferior de mercat o qualsevol altre valor inferior que els correspongui, en virtut de circumstàncies especials, en la data de tancament del balanç.

3. La valoració pel valor inferior, en aplicació del que disposen els apartats anteriors, no es pot mantenir si les raons que van motivar les correccions de valor han deixat d’existir, excepte quan s’hagin de qualificar com a pèrdues irreversibles.

4. Els immobilitzats intangibles són actius de vida útil definida. Quan la vida útil d’aquests actius no es pugui calcular de manera fiable s’han d’amortitzar en un termini de deu anys, llevat que una altra disposició legal o reglamentària estableixi un termini diferent.

El fons de comerç únicament pot figurar en l’actiu del balanç quan s’hagi adquirit a títol onerós. Es presumeix, llevat que hi hagi una prova en contra, que la vida útil del fons de comerç és de deu anys.

En la memòria dels comptes anuals s’ha d’informar sobre el termini i el mètode d’amortització dels immobilitzats intangibles.


[Bloque 31: #CC-a39]

Artículo. 39.

1. Los activos fijos o no corrientes cuya vida útil tenga un límite temporal deberán amortizarse de manera racional y sistemática durante el tiempo de su utilización. No obstante, aun cuando su vida útil no esté temporalmente limitada, cuando se produzca el deterioro de esos activos se efectuarán las correcciones valorativas necesarias para atribuirles el valor inferior que les corresponda en la fecha de cierre del balance.

2. Cuando exista un deterioro en el valor de los activos circulantes o corrientes, se efectuarán las correcciones valorativas necesarias con el fin de atribuir a estos activos el valor inferior de mercado o cualquier otro valor inferior que les corresponda, en virtud de circunstancias especiales, en la fecha de cierre del balance.

3. La valoración por el valor inferior, en aplicación de lo dispuesto en los apartados anteriores, no podrá mantenerse si las razones que motivaron las correcciones de valor hubieren dejado de existir, salvo cuando deban calificarse como pérdidas irreversibles.

4. Los inmovilizados intangibles son activos de vida útil definida. Cuando la vida útil de estos activos no pueda estimarse de manera fiable se amortizarán en un plazo de diez años, salvo que otra disposición legal o reglamentaria establezca un plazo diferente.

El fondo de comercio únicamente podrá figurar en el activo del balance cuando se haya adquirido a título oneroso. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que la vida útil del fondo de comercio es de diez años.

En la Memoria de las cuentas anuales se deberá informar sobre el plazo y el método de amortización de los inmovilizados intangibles.

Es modifica l’apartat 4 per la disposició final 1.4 de la Llei 22/2015, de 20 de juliol. Ref. BOE-A-2015-8147-CAT-pdf.

Cal tenir en compte que aquesta modificació es d’aplicació als estats financers que es corresponguin amb els exercicis que comencin a partir d’1 de gener de 2016, segons estableix la disposició final 14.4 de la citada llei.

Es modifica per l’art. 1.1 de la Llei 16/2007, de 4 de juliol. Ref. BOE-A-2007-13023-CAT-pdf.

Se modifica el apartado 4 por la disposición final 1.4 de la Ley 22/2015, de 20 de julio. Ref. BOE-A-2015-8147-html.

Téngase en cuenta que esta modificación será de aplicación a los estados financieros que se correspondan con los ejercicios que comiencen a partir de 1 de enero de 2016, según establece la disposición final 14.4 de la citada ley.

Se modifica por el art. 1.1 de la Ley 16/2007, de 4 de julio. Ref. BOE-A-2007-13023-html.


[Bloc 32: #CC-a40]

Article 40.

1. Sense perjudici del que estableixin altres lleis que obliguin a sotmetre els comptes anuals a l’auditoria d’una persona que tingui la condició legal d’auditor de comptes, i del que disposen els articles 32 i 33 d’aquest Codi, tots els empresaris estan obligats a sotmetre a auditoria els comptes anuals ordinaris o consolidats, si s’escau, de la seva empresa, quan així ho acordi el secretari judicial o el registrador mercantil del domicili social de l’empresari si acullen la petició fundada de qui acrediti un interès legítim. Abans d’estimar la sol·licitud, el secretari judicial o el registrador mercantil han d’exigir al sol·licitant que avanci els fons necessaris per al pagament de la retribució de l’auditor.

La societat únicament es pot oposar al nomenament aportant una prova documental sobre la improcedència d’aquest o negant la legitimació del sol·licitant.

La sol·licitud davant el registrador mercantil s’ha de tramitar d’acord amb el que preveu el Reglament del Registre Mercantil. La designació d’un auditor se subjecta al torn reglamentari que estableix el Reglament de Registre Mercantil.

Si s’insta davant el secretari judicial, s’han de seguir els tràmits establerts en la legislació de la jurisdicció voluntària.

La resolució que es dicti sobre la procedència o improcedència de l’auditoria és recurrible davant el jutge mercantil.

2. El mateix dia en què emeti, l’auditor ha de lliurar l’informe a l’empresari i al sol·licitant i n’ha de presentar una còpia a qui l’hagi designat. Si l’informe conté una opinió denegada o desfavorable, el secretari judicial o el registrador mercantil ha d’acordar que l’empresari satisfaci al sol·licitant les quantitats que hagi anticipat. Si l’informe conté una opinió amb reserves o excepcions, s’ha de dictar una resolució que determini en qui ha de recaure el cost de l’auditoria i en quina proporció. Si l’informe és amb una opinió favorable, el cost de l’auditoria és a càrrec del sol·licitant.

3. El secretari judicial o el registrador mercantil ha de desestimar la sol·licitud d’auditoria quan, abans de la data de la sol·licitud, consti inscrit en el registre mercantil el nomenament d’un auditor per a la verificació dels comptes d’aquell mateix exercici o, en el cas de les societats mercantils i les altres persones jurídiques obligades, no hagi finalitzat el termini legal per efectuar el nomenament d’un auditor per l’òrgan competent.

4. L’emissió de l’informe d’auditoria no impedeix l’exercici del dret d’accés a la comptabilitat per aquells als qui la Llei atribueixi aquest dret.


[Bloque 32: #CC-a40]

Artículo. 40.

1. Sin perjuicio de lo establecido en otras leyes que obliguen a someter las cuentas anuales a la auditoría de una persona que tenga la condición legal de auditor de cuentas, y de lo dispuesto en los artículos 32 y 33 de este Código, todo empresario vendrá obligado a someter a auditoría las cuentas anuales ordinarias o consolidadas, en su caso, de su empresa, cuando así lo acuerde el Secretario judicial o el Registrador mercantil del domicilio social del empresario si acogen la petición fundada de quien acredite un interés legítimo. Antes de estimar la solicitud, el Secretario judicial o el Registrador mercantil deberán exigir al solicitante que adelante los fondos necesarios para el pago de la retribución del auditor.

La sociedad únicamente podrá oponerse al nombramiento aportando prueba documental de que no procede el mismo o negando la legitimación del solicitante.

La solicitud ante el Registrador mercantil se tramitará de acuerdo a lo previsto en el Reglamento del Registro Mercantil. La designación de auditor se sujetará al turno reglamentario que establece el Reglamento de Registro Mercantil.

Si se instara ante el Secretario judicial, se seguirán los trámites establecidos en la legislación de la jurisdicción voluntaria.

La resolución que se dicte sobre la procedencia o improcedencia de la auditoría será recurrible ante el Juez de lo Mercantil.

2. El mismo día en que emita, el auditor entregará el informe al empresario y al solicitante y presentará copia a quien le hubiera designado. Si el informe contuviera opinión denegada o desfavorable, el Secretario judicial o el Registrador mercantil acordará que el empresario satisfaga al solicitante las cantidades que hubiera anticipado. Si el informe contuviera una opinión con reservas o salvedades, se dictará resolución determinando en quién deberá recaer y en qué proporción el coste de la auditoría. Si el informe fuera con opinión favorable, el coste de la auditoría será de cargo del solicitante.

3. El Secretario judicial o el Registrador mercantil desestimará la solicitud de auditoría cuando, antes de la fecha de la solicitud, constara inscrito en el Registro mercantil nombramiento de auditor para la verificación de las cuentas de ese mismo ejercicio o, en el caso de las sociedades mercantiles y demás personas jurídicas obligadas, no hubiese finalizado el plazo legal para efectuar el nombramiento de auditor por el órgano competente.

4. La emisión del informe de auditoría no impedirá el ejercicio del derecho de acceso a la contabilidad por aquellos a los que la Ley atribuya ese derecho.

Es modifica per la disposició final 2 de la Llei 15/2015, de 2 de juliol. Ref. BOE-A-2015-7391-CAT-pdf.

Es modifica per l’art. 1.1 de la Llei 16/2007, de 4 de juliol. Ref. BOE-A-2007-13023-CAT-pdf.

Se modifica por la disposición final 2 de la Ley 15/2015, de 2 de julio. Ref. BOE-A-2015-7391-html.

Se modifica por el art. 1.1 de la Ley 16/2007, de 4 de julio. Ref. BOE-A-2007-13023-html.


[Bloc 33: #CC-a41]

Article 41.

1. Per a la formulació, submissió a l’auditoria, dipòsit i publicació dels comptes anuals, les societats anònimes, de responsabilitat limitada i en comandita per accions es regeixen per les seves respectives normes.

2. Les societats col·lectives i comanditàries simples, quan a la data de tancament de l’exercici tots els socis col·lectius siguin societats espanyoles o estrangeres, queden sotmeses al que disposa el capítol VII de la Llei de societats anònimes, amb excepció del que estableix la secció 9a.


[Bloque 33: #CC-a41]

Artículo. 41.

1. Para la formulación, sometimiento a la auditoría y publicación de sus cuentas anuales, las sociedades anónimas, de responsabilidad limitada y en comandita por acciones se regirán por sus respectivas normas.

2. Las sociedades colectivas y comanditarias simples, cuando a la fecha de cierre del ejercicio todos los socios colectivos sean sociedades españolas o extranjeras, quedarán sometidas a lo dispuesto en el capítulo VII de la Ley de Sociedades Anónimas, con excepción de lo establecido en su sección 9.ª.

Es modifica per l’art. 1.1 de la Llei 16/2007, de 4 de juliol. Ref. BOE-A-2007-13023-CAT-pdf.

Se modifica por el art. 1.1 de la Ley 16/2007, de 4 de julio. Ref. BOE-A-2007-13023-html.


[Bloc 34: #CC-l1-t3-s3]

Secció tercera. Presentació dels comptes dels grups de societats


[Bloque 34: #CC-l1-t3-s3]

Sección tercera. Presentación de las cuentas de los grupos de sociedades


[Bloc 35: #CC-a42]

Article 42.

1. Qualsevol societat dominant d’un grup de societats està obligada a formular els comptes anuals i l’informe de gestió consolidats en la forma prevista en aquesta secció.

Hi ha un grup quan una societat tingui o pugui tenir, directament o indirectament, el control d’una altra o d’altres societats. En particular, es considera que hi ha control quan una societat, que es qualifica com a dominant, estigui en relació amb una altra societat, que es qualifica com a dependent, en alguna de les situacions següents:

a) Tingui la majoria dels drets de vot.

b) Tingui la facultat de nomenar o destituir la majoria dels membres de l’òrgan d’administració.

c) Pugui disposar, en virtut d’acords subscrits amb tercers, de la majoria dels drets de vot.

d) Hagi designat amb els seus vots la majoria dels membres de l’òrgan d’administració, que exerceixin el seu càrrec en el moment en què s’hagin de formular els comptes consolidats i durant els dos exercicis immediatament anteriors. En particular, es considera aquesta circumstància quan la majoria dels membres de l’òrgan d’administració de la societat dominada siguin membres de l’òrgan d’administració o alts directius de la societat dominant o d’una altra dominada per aquesta. Aquest supòsit no dóna lloc a la consolidació si la societat els administradors de la qual han estat nomenats, està vinculada a una altra en algun dels casos previstos a les dues primeres lletres d’aquest apartat.

Als efectes d’aquest apartat, als drets de vot de l’entitat dominant s’hi han d’afegir els que tingui a través d’altres societats dependents o a través de persones que actuïn en nom propi però per compte de l’entitat dominant o d’altres de dependents o aquells dels quals disposi concertadament amb qualsevol altra persona.

2. L’obligació de formular els comptes anuals i l’informe de gestió consolidats no eximeix les societats integrants del grup de formular els seus propis comptes anuals i l’informe de gestió corresponent, conforme al seu règim específic.

3. La societat obligada a formular els comptes anuals consolidats hi ha d’incloure les societats integrants del grup en els termes establerts a l’apartat 1 d’aquest article, així com qualsevol empresa dominada per aquestes, sigui quina sigui la seva forma jurídica i amb independència del seu domicili social.

4. La junta general de la societat obligada a formular els comptes anuals consolidats ha de designar els auditors de comptes que han de controlar els comptes anuals i l’informe de gestió del grup. Els auditors han de verificar la concordança de l’informe de gestió amb els comptes anuals consolidats.

5. Els comptes consolidats i l’informe de gestió del grup s’han de sotmetre a l’aprovació de la junta general de la societat obligada a consolidar simultàniament amb els comptes anuals d’aquesta societat. Els socis de les societats pertanyents al grup poden obtenir de la societat obligada a formular els comptes anuals consolidats els documents sotmesos a l’aprovació de la Junta, així com l’informe de gestió del grup i l’informe dels auditors. El dipòsit dels comptes consolidats, de l’informe de gestió del grup i de l’informe dels auditors de comptes en el Registre mercantil i la seva publicació s’han d’efectuar de conformitat amb el que s’estableix per als comptes anuals de les societats anònimes.

6. El que disposa la present secció és aplicable als casos en què voluntàriament qualsevol persona física o jurídica formuli i publiqui comptes consolidats. Igualment s’apliquen aquestes normes, en el que sigui possible, als supòsits de formulació i publicació de comptes consolidats per qualsevol persona física o jurídica diferent de les previstes a l’apartat 1 del present article.


[Bloque 35: #CC-a42]

Artículo. 42.

1. Toda sociedad dominante de un grupo de sociedades estará obligada a formular las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados en la forma prevista en esta sección.

Existe un grupo cuando una sociedad ostente o pueda ostentar, directa o indirectamente, el control de otra u otras. En particular, se presumirá que existe control cuando una sociedad, que se calificará como dominante, se encuentre en relación con otra sociedad, que se calificará como dependiente, en alguna de las siguientes situaciones:

a) Posea la mayoría de los derechos de voto.

b) Tenga la facultad de nombrar o destituir a la mayoría de los miembros del órgano de administración.

c) Pueda disponer, en virtud de acuerdos celebrados con terceros, de la mayoría de los derechos de voto.

d) Haya designado con sus votos a la mayoría de los miembros del órgano de administración, que desempeñen su cargo en el momento en que deban formularse las cuentas consolidadas y durante los dos ejercicios inmediatamente anteriores. En particular, se presumirá esta circunstancia cuando la mayoría de los miembros del órgano de administración de la sociedad dominada sean miembros del órgano de administración o altos directivos de la sociedad dominante o de otra dominada por ésta. Este supuesto no dará lugar a la consolidación si la sociedad cuyos administradores han sido nombrados, está vinculada a otra en alguno de los casos previstos en las dos primeras letras de este apartado.

A los efectos de este apartado, a los derechos de voto de la entidad dominante se añadirán los que posea a través de otras sociedades dependientes o a través de personas que actúen en su propio nombre pero por cuenta de la entidad dominante o de otras dependientes o aquellos de los que disponga concertadamente con cualquier otra persona.

2. La obligación de formular las cuentas anuales y el informe de gestión consolidados no exime a las sociedades integrantes del grupo de formular sus propias cuentas anuales y el informe de gestión correspondiente, conforme a su régimen específico.

3. La sociedad obligada a formular las cuentas anuales consolidadas deberá incluir en ellas, a las sociedades integrantes del grupo en los términos establecidos en el apartado 1 de este artículo, así como a cualquier empresa dominada por éstas, cualquiera que sea su forma jurídica y con independencia de su domicilio social.

4. La junta general de la sociedad obligada a formular las cuentas anuales consolidadas deberá designar a los auditores de cuentas que habrán de controlar las cuentas anuales y el informe de gestión del grupo. Los auditores verificarán la concordancia del informe de gestión con las cuentas anuales consolidadas.

5. Las cuentas consolidadas y el informe de gestión del grupo habrán de someterse a la aprobación de la junta general de la sociedad obligada a consolidar simultáneamente con las cuentas anuales de esta sociedad. Los socios de las sociedades pertenecientes al grupo podrán obtener de la sociedad obligada a formular las cuentas anuales consolidadas los documentos sometidos a la aprobación de la Junta, así como el informe de gestión del grupo y el informe de los auditores. El depósito de las cuentas consolidadas, del informe de gestión del grupo y del informe de los auditores de cuentas en el Registro Mercantil y la publicación del mismo se efectuarán de conformidad con lo establecido para las cuentas anuales de las sociedades anónimas.

6. Lo dispuesto en la presente sección será de aplicación a los casos en que voluntariamente cualquier persona física o jurídica formule y publique cuentas consolidadas. Igualmente se aplicarán estas normas, en cuanto sea posible, a los supuestos de formulación y publicación de cuentas consolidadas por cualquier persona física o jurídica distinta de las contempladas en el apartado 1 del presente artículo.

Es modifica per l’art. 1.2 de la Llei 16/2007, de 4 de juliol. Ref. BOE-A-2007-13023-CAT-pdf.

Es modifiquen els apartats 1 y 2 per l’art. 106.2 de la Llei 62/2003, de 30 de desembre. Ref. BOE-A-2003-23936-CAT-pdf.

Aquesta modificació s’aplica als comptes anuals consolidats corresponents als exercicis que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2005, segons estableix la disposició final 12.2.

Se modifica por el art. 1.2 de la Ley 16/2007, de 4 de julio. Ref. BOE-A-2007-13023-html.

Se modifican los apartados 1 y 2 por el art. 106.2 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23936-html.

Esta modificación se aplica a las cuentas anuales consolidadas correspondientes a los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2005, según establece la disposición final 12.2.


[Bloc 36: #CC-a43]

Article 43.

1. No obstant el que disposa l’article anterior, les societats que s’hi esmenten no estan obligades a efectuar la consolidació, si es compleix alguna de les situacions següents:

1a Quan en la data de tancament de l’exercici de la societat obligada a consolidar el conjunt de les societats no sobrepassi, en els seus últims comptes anuals, dos dels límits que assenyala el Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de societats de capital, per a la formulació de compte de pèrdues i guanys abreujada, llevat que alguna de les societats del grup tingui la consideració d’entitat d’interès públic segons la definició establerta a l’article 3.5 de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes.

2a Quan la societat obligada a consolidar sotmesa a la legislació espanyola sigui al mateix temps dependent d’una altra que es regeixi per la legislació esmentada o per la d’un altre Estat membre de la Unió Europea, si aquesta última societat posseeix el 50 per cent o més de les participacions socials d’aquelles i els accionistes o socis que tinguin, almenys, el 10 per cent no hagin sol·licitat la formulació de comptes consolidats 6 mesos abans del tancament de l’exercici. En tot cas, és necessari que es compleixin els requisits següents:

a) Que la societat dispensada de formalitzar la consolidació, així com totes les societats que hagi d’incloure en la consolidació, es consolidin en els comptes d’un grup més gran, la societat dominant del qual estigui sotmesa a la legislació d’un Estat membre de la Unió Europea.

b) Que la societat dispensada de formalitzar la consolidació indiqui en els seus comptes la menció d’estar exempta de l’obligació d’establir els comptes consolidats, el grup al qual pertany, la raó social i el domicili de la societat dominant.

c) Que els comptes consolidats de la societat dominant, així com l’informe de gestió i l’informe dels auditors, es dipositin en el Registre Mercantil, traduïts a alguna de les llengües oficials de la comunitat autònoma on tingui el seu domicili la societat dispensada.

d) Que la societat dispensada de formalitzar la consolidació no hagi emès valors admesos a negociació en un mercat regulat de qualsevol Estat membre de la Unió Europea.

3a Quan la societat obligada a consolidar participi exclusivament en societats dependents que no tinguin un interès significatiu, individual i en conjunt, per a la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de les societats del grup.

4a Quan totes les societats dependents es puguin excloure de la consolidació per alguna de les causes següents:

a) En casos extremadament estranys en què la informació necessària per elaborar els estats financers consolidats no es puguin obtenir per raons degudament justificades.

b) Que la tinença de les accions o participacions d’aquesta societat tingui exclusivament per objectiu la seva cessió posterior.

c) Que restriccions severes i duradores obstaculitzin l’exercici del control de la societat dominant sobre aquest dependent.

2. Una societat no ha de ser inclosa en la consolidació quan concorri una de les circumstàncies que assenyala la indicació 4a anterior.»


[Bloque 36: #CC-a43]

Artículo. 43.

1. No obstante lo dispuesto en el artículo anterior, las sociedades en él mencionadas no estarán obligadas a efectuar la consolidación, si se cumple alguna de las situaciones siguientes:

1.ª Cuando en la fecha de cierre del ejercicio de la sociedad obligada a consolidar el conjunto de las sociedades no sobrepase, en sus últimas cuentas anuales, dos de los límites señalados en el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades de Capital, para la formulación de cuenta de pérdidas y ganancias abreviada, salvo que alguna de las sociedades del grupo tenga la consideración de entidad de interés público según la definición establecida en el artículo 3.5 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas.

2.ª Cuando la sociedad obligada a consolidar sometida a la legislación española sea al mismo tiempo dependiente de otra que se rija por dicha legislación o por la de otro Estado miembro de la Unión Europea, si esta última sociedad posee el 50 por ciento o más de las participaciones sociales de aquéllas y, los accionistas o socios que posean, al menos, el 10 por ciento no hayan solicitado la formulación de cuentas consolidadas 6 meses antes del cierre del ejercicio. En todo caso será preciso que se cumplan los requisitos siguientes:

a) Que la sociedad dispensada de formalizar la consolidación, así como todas las sociedades que debiera incluir en la consolidación, se consoliden en las cuentas de un grupo mayor, cuya sociedad dominante esté sometida a la legislación de un Estado miembro de la Unión Europea.

b) Que la sociedad dispensada de formalizar la consolidación indique en sus cuentas la mención de estar exenta de la obligación de establecer las cuentas consolidadas, el grupo al que pertenece, la razón social y el domicilio de la sociedad dominante.

c) Que las cuentas consolidadas de la sociedad dominante, así como el informe de gestión y el informe de los auditores, se depositen en el Registro Mercantil, traducidos a alguna de las lenguas oficiales de la Comunidad Autónoma, donde tenga su domicilio la sociedad dispensada.

d) Que la sociedad dispensada de formalizar la consolidación no haya emitido valores admitidos a negociación en un mercado regulado de cualquier Estado miembro de la Unión Europea.

3.ª Cuando la sociedad obligada a consolidar participe exclusivamente en sociedades dependientes que no posean un interés significativo, individual y en conjunto, para la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de las sociedades del grupo.

4.ª Cuando todas las sociedades dependientes puedan excluirse de la consolidación por alguna de las causas siguientes:

a) En casos extremadamente raros en que la información necesaria para elaborar los estados financieros consolidados no puedan obtenerse por razones debidamente justificadas.

b) Que la tenencia de las acciones o participaciones de esta sociedad tenga exclusivamente por objetivo su cesión posterior.

c) Que restricciones severas y duraderas obstaculicen el ejercicio del control de la sociedad dominante sobre esta dependiente.

2. Una sociedad no será incluida en la consolidación cuando concurra una de las circunstancias señalada en la indicación 4.ª anterior.

Es modifica per la disposició final 1.5 de la Llei 22/2015, de 20 de juliol. Ref. BOE-A-2015-8147-CAT-pdf.

Cal tenir en compte que aquesta modificació es d’aplicació als estats financers que es corresponguin amb els exercicis que comencin a partir d’1 de gener de 2016, segons estableix  la disposició final 14.4 de la citada llei.

Es modifica per l’art. 1.2 de la Llei 16/2007, de 4 de juliol. Ref. BOE-A-2007-13023-CAT-pdf.

Es deroga l’apartat 2 per l’art. 106.3 de la Llei 62/2003, de 30 de desembre. Ref. BOE-A-2003-23936-CAT-pdf.

Se modifica por la disposición final 1.5 de la Ley 22/2015, de 20 de julio. Ref. BOE-A-2015-8147-html.

Téngase en cuenta que esta modificación será de aplicación a los estados financieros que se correspondan con los ejercicios que comiencen a partir de 1 de enero de 2016, según establece  la disposición final 14.4 de la citada ley.

Se modifica por el art. 1.2 de la Ley 16/2007, de 4 de julio. Ref. BOE-A-2007-13023-html.

Se deroga el apartado 2 por el art. 106.3 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23936-html.


[Bloc 37: #CC-a43·2]

Article 43 bis.

Els comptes anuals consolidats s’han de formular d’acord amb les normes següents:

a) Si, a la data de tancament de l’exercici alguna de les societats del grup ha emès valors admesos a cotització en un mercat regulat de qualsevol Estat membre de la Unió Europea, han d’aplicar les normes internacionals d’informació financera adoptades pels reglaments de la Unió Europea.

No obstant això, també els són aplicables els articles 42, 43 i 49 d’aquest Codi. Així mateix, han d’incloure en els comptes anuals consolidats la informació continguda en les indicacions 1a a 9a de l’article 48 d’aquest Codi.

b) Si, a la data de tancament de l’exercici cap de les societats del grup ha emès valors admesos a cotització en un mercat regulat de qualsevol Estat membre de la Unió Europea, poden optar per l’aplicació de les normes de comptabilitat incloses en aquest Codi i les seves disposicions de desplegament, o per les normes internacionals d’informació financera adoptades pels reglaments de la Unió Europea. Si opten per aquestes últimes, els comptes anuals consolidats s’han d’elaborar de manera continuada d’acord amb les normes esmentades, i els és igualment aplicable el que disposa l’últim paràgraf de la lletra a) d’aquest article.

Text afegit, publicat el 05/07/2007, en vigor a partir del 01/01/2008.


[Bloque 37: #CC-a43·2]

Artículo. 43 bis.

Las cuentas anuales consolidadas deberán formularse de acuerdo con las siguientes normas:

a) Si, a la fecha de cierre del ejercicio alguna de las sociedades del grupo ha emitido valores admitidos a cotización en un mercado regulado de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, aplicarán las normas internacionales de información financiera adoptadas por los Reglamentos de la Unión Europea.

No obstante, también les serán de aplicación los artículos 42, 43 y 49 de este Código. Asimismo, deberán incluir en las cuentas anuales consolidadas la información contenida en las indicaciones 1.ª a 9.ª del artículo 48 de este Código.

b) Si, a la fecha de cierre del ejercicio ninguna de las sociedades del grupo ha emitido valores admitidos a cotización en un mercado regulado de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, podrán optar por la aplicación de las normas de contabilidad incluidas en este Código y sus disposiciones de desarrollo, o por las normas internacionales de información financiera adoptadas por los Reglamentos de la Unión Europea. Si optan por estas últimas, las cuentas anuales consolidadas deberán elaborarse de manera continuada de acuerdo con las citadas normas, siéndoles igualmente de aplicación lo dispuesto en el último párrafo de la letra a) de este artículo.

Texto añadido, publicado el 05/07/2007, en vigor a partir del 01/01/2008.

S’afegeix per l’art. 1.2 de la Llei 16/2007, de 4 de juliol. Ref. BOE-A-2007-13023-CAT-pdf.

Se añade por el art. 1.2 de la Ley 16/2007, de 4 de julio. Ref. BOE-A-2007-13023-html.


[Bloc 38: #CC-a44]

Article 44.

1. Els comptes anuals consolidats inclouen el balanç, el compte de pèrdues i guanys, un estat que reflecteixi els canvis en el patrimoni net de l’exercici, un estat de fluxos d’efectiu i la memòria, consolidats. Aquests documents formen una unitat. Als comptes anuals consolidats s’hi ha d’adjuntar l’informe de gestió consolidat, que ha d’incloure, quan sigui procedent, l’estat d’informació no financera.

2. Els comptes anuals consolidats s’han de formular amb claredat i han de reflectir la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats del conjunt constituït per les societats incloses en la consolidació. Quan l’aplicació de les disposicions d’aquest Codi no sigui suficient per donar la imatge fidel, en el sentit indicat anteriorment, s’han d’aportar a la memòria les informacions complementàries necessàries per assolir aquest resultat.

En casos excepcionals, si l’aplicació d’una disposició continguda en els articles següents és incompatible amb la imatge fidel que han d’oferir els comptes consolidats, aquesta disposició no és aplicable. En aquests casos, a la memòria s’ha d’assenyalar aquesta falta d’aplicació, motivar-se suficientment i explicar-se la seva influència sobre el patrimoni, la situació financera i els resultats del grup.

3. Els comptes anuals consolidats s’han d’establir a la mateixa data que els comptes anuals de la societat obligada a consolidar. Si la data de tancament de l’exercici d’una societat compresa en la consolidació difereix en més de tres mesos de la corresponent als comptes consolidats, la seva inclusió en aquestes s’ha de fer mitjançant comptes intermedis referits a la data en què s’estableixin els consolidats.

4. Quan la composició de les empreses incloses en la consolidació hagi variat considerablement en el curs d’un exercici, els comptes anuals consolidats han d’incloure a la memòria la informació necessària perquè la comparació de successius estats financers consolidats demostri els principals canvis que han tingut lloc entre exercicis.

5. Els comptes consolidats han de ser formulats expressant els valors en euros.

6. Els comptes i l’informe de gestió consolidats, que ha d’incloure, quan sigui procedent, l’estat d’informació no financera consolidat, els han de signar tots els administradors de la societat obligada a formular-los, que responen de la seva veracitat. Si hi falta la signatura d’algun d’ells, s’ha d’assenyalar en els documents en què falti, amb expressa menció de la causa.


[Bloque 38: #CC-a44]

Artículo. 44.

1. Las cuentas anuales consolidadas comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, un estado que refleje los cambios en el patrimonio neto del ejercicio, un estado de flujos de efectivo y la memoria, consolidados. Estos documentos forman una unidad. A las cuentas anuales consolidadas se unirá el informe de gestión consolidado que incluirá, cuando proceda, el estado de información no financiera.

2. Las cuentas anuales consolidadas deberán formularse con claridad y reflejar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados del conjunto constituido por las sociedades incluidas en la consolidación. Cuando la aplicación de las disposiciones de este Código no fuera suficiente para dar la imagen fiel, en el sentido indicado anteriormente, se aportarán en la memoria las informaciones complementarias precisas para alcanzar ese resultado.

En casos excepcionales, si la aplicación de una disposición contenida en los artículos siguientes fuera incompatible con la imagen fiel que deben ofrecer las cuentas consolidadas tal disposición no será aplicable. En tales casos, en la memoria deberá señalarse esa falta de aplicación, motivarse suficientemente y explicarse su influencia sobre el patrimonio, la situación financiera y los resultados del grupo.

3. Las cuentas anuales consolidadas se establecerán en la misma fecha que las cuentas anuales de la sociedad obligada a consolidar. Si la fecha de cierre del ejercicio de una sociedad comprendida en la consolidación difiere en más de tres meses de la correspondiente a las cuentas consolidadas, su inclusión en éstas se hará mediante cuentas intermedias referidas a la fecha en que se establezcan las consolidadas.

4. Cuando la composición de las empresas incluidas en la consolidación hubiese variado considerablemente en el curso de un ejercicio, las cuentas anuales consolidadas deberán incluir en la memoria la información necesaria para que la comparación de sucesivos estados financieros consolidados muestre los principales cambios que han tenido lugar entre ejercicios.

5. Las cuentas consolidadas deberán ser formuladas expresando los valores en euros.

6. Las cuentas y el informe de gestión consolidados, que incluirá, cuando proceda, el estado de información no financiera consolidado, serán firmados por todos los administradores de la sociedad obligada a formularlos, que responderán de la veracidad de los mismos. Si faltara la firma de alguno de ellos, se señalará en los documentos en que falte, con expresa mención de la causa.

Es modifiquen els apartats 1 i 6 per l’art. 1.1 de la Llei 11/2018, de 28 de desembre. Ref. BOE-A-2018-17989-CAT-pdf.

Aquesta modificació es d’aplicació per als exercicis econòmics que s’iniciïn a partir de 1 de gener de 2018, segons estableix  la disposició transitoria.1 de la citada Llei.

Es modifica per l’art. 1.2 de la Llei 16/2007, de 4 de juliol. Ref. BOE-A-2007-13023-CAT-pdf.

Se modifican los apartados 1 y 6 por el art. 1.1 de la Ley 11/2018, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17989-html.

Esta modificación será de aplicación para los ejercicios económicos que se inicien a partir del 1 de enero de 2018, según establece la disposición transitoria.1 de la citada Ley.

Se modifica por el art. 1.2 de la Ley 16/2007, de 4 de julio. Ref. BOE-A-2007-13023-html.


[Bloc 39: #CC-a45]

Article 45.

1. Els elements de l’actiu, passiu, ingressos i despeses compresos en la consolidació han de ser valorats seguint mètodes uniformes i d’acord amb els criteris inclosos en aquest Codi i les seves disposicions de desplegament.

2. Si algun element de l’actiu, passiu, ingressos i despeses comprès en la consolidació ha estat valorat per alguna societat que forma part d’aquesta, segons mètodes no uniformes a l’aplicat en la consolidació, aquest element ha de tornar a ser valorat de conformitat amb aquest mètode, llevat que el resultat de la nova valoració ofereixi un interès poc rellevant als efectes d’assolir la imatge fidel del grup.

3. L’estructura i el contingut dels comptes anuals consolidats s’ha d’ajustar als models aprovats per reglament, en sintonia amb el que disposa l’article 35 d’aquest Codi per als comptes anuals individuals.

4. En el balanç consolidat s’ha d’indicar en una partida específica del patrimoni net, amb denominació adequada, la participació corresponent als socis externs o interessos minoritaris del grup.


[Bloque 39: #CC-a45]

Artículo. 45.

1. Los elementos del activo, pasivo, ingresos y gastos comprendidos en la consolidación deben ser valorados siguiendo métodos uniformes y de acuerdo con los criterios incluidos en este Código y sus disposiciones de desarrollo.

2. Si algún elemento del activo, pasivo, ingresos y gastos comprendido en la consolidación ha sido valorado por alguna sociedad que forma parte de la misma, según métodos no uniformes al aplicado en la consolidación, dicho elemento debe ser valorado de nuevo conforme a tal método, salvo que el resultado de la nueva valoración ofrezca un interés poco relevante a los efectos de alcanzar la imagen fiel del grupo.

3. La estructura y contenido de las cuentas anuales consolidadas se ajustará a los modelos aprobados reglamentariamente, en sintonía con lo dispuesto en el artículo 35 de este Código para las cuentas anuales individuales.

4. En el balance consolidado se indicará en una partida específica del patrimonio neto, con denominación adecuada, la participación correspondiente a los socios externos o intereses minoritarios del grupo.

Es modifica per l’art. 1.2 de la Llei 16/2007, de 4 de juliol. Ref. BOE-A-2007-13023-CAT-pdf.

Se modifica por el art. 1.2 de la Ley 16/2007, de 4 de julio. Ref. BOE-A-2007-13023-html.


[Bloc 40: #CC-a46]

Article 46.

Els actius, passius, ingressos i despeses de les societats del grup s’han d’incorporar als comptes anuals consolidats aplicant el mètode d’integració global. En particular, s’ha de fer mitjançant l’aplicació de les  regles següents:

1a Els valors comptables de les participacions en el capital de les societats dependents que tingui, directament o indirectament, la societat dominant es compensen, en la data d’adquisició, amb la part proporcional que els esmentats valors representin en relació amb el valor raonable dels actius adquirits i passius assumits, incloses, si s’escau, les provisions en els termes que es determinin per reglament.

Per reglament s’ha de regular el tractament comptable en el cas d’adquisicions successives de participacions.

2a La diferència positiva que subsisteixi després de la compensació assenyalada s’ha d’inscriure en el balanç consolidat en una partida especial, amb denominació adequada, que s’ha de comentar en la memòria, així com les modificacions que hagi tingut respecte a l’exercici anterior en cas que siguin importants. Aquesta diferència s’ha de tractar de conformitat amb el que estableix per al fons de comerç l’article 39.4 d’aquest Codi.

Si la diferència és negativa s’ha de portar directament al compte de pèrdues i guanys consolidat.

3a Els elements de l’actiu i del passiu de les societats del grup s’han d’incorporar al balanç consolidat, prèvia aplicació del que estableix l’article 45 d’aquest Codi, amb les mateixes valoracions amb què figuren en els respectius balanços de les esmentades societats, excepte quan sigui aplicable la regla 1a, cas en què s’han d’incorporar sobre la base del valor raonable dels actius adquirits i passius assumits, incloses, si s’escau, les provisions en els termes que es determinin per reglament, en la data de primera consolidació, una vegada considerades les amortitzacions i els deterioraments produïts des de l’esmentada data.

4a Els ingressos i les despeses de les societats del grup s’han d’incorporar als comptes anuals consolidats, excepte en els casos en què aquells s’hagin d’eliminar de conformitat amb el que preveu la regla següent.

5a S’han d’eliminar generalment els dèbits i crèdits entre societats compreses a la consolidació, els ingressos i les despeses relatius a les transaccions entre les esmentades societats, i els resultats generats a conseqüència de les transaccions, que no estiguin realitzats davant tercers. Sense perjudici de les eliminacions indicades, han de ser objecte, si s’escau, dels ajustos procedents les transferències de resultats entre societats incloses a la consolidació.


[Bloque 40: #CC-a46]

Artículo. 46.

Los activos, pasivos, ingresos y gastos de las sociedades del grupo se incorporarán en las cuentas anuales consolidadas aplicando el método de integración global. En particular, se realizará mediante la aplicación de las siguientes reglas:

1.ª Los valores contables de las participaciones en el capital de las sociedades dependientes que posea, directa o indirectamente, la sociedad dominante se compensarán, en la fecha de adquisición, con la parte proporcional que dichos valores representen en relación con el valor razonable de los activos adquiridos y pasivos asumidos, incluidas, en su caso, las provisiones en los términos que reglamentariamente se determinen.

Reglamentariamente se regulará el tratamiento contable en el caso de adquisiciones sucesivas de participaciones.

2.ª La diferencia positiva que subsista después de la compensación señalada se inscribirá en el balance consolidado en una partida especial, con denominación adecuada, que será comentada en la memoria, así como las modificaciones que haya sufrido con respecto al ejercicio anterior en caso de ser importantes. Esta diferencia se tratará conforme a lo establecido para el fondo de comercio en el artículo 39.4 de este Código.

Si la diferencia fuera negativa deberá llevarse directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.

3.ª Los elementos del activo y del pasivo de las sociedades del grupo se incorporarán al balance consolidado, previa aplicación de lo establecido en el artículo 45 de este Código, con las mismas valoraciones con que figuran en los respectivos balances de dichas sociedades, excepto cuando sea de aplicación la regla 1.ª, en cuyo caso se incorporarán sobre la base del valor razonable de los activos adquiridos y pasivos asumidos, incluidas, en su caso, las provisiones en los términos que reglamentariamente se determinen, en la fecha de primera consolidación, una vez consideradas las amortizaciones y deterioros producidos desde dicha fecha.

4.ª Los ingresos y los gastos de las sociedades del grupo, se incorporarán a las cuentas anuales consolidadas, salvo en los casos en que aquéllos deban eliminarse conforme a lo previsto en la regla siguiente.

5.ª Deberán eliminarse generalmente los débitos y créditos entre sociedades comprendidas en la consolidación, los ingresos y los gastos relativos a las transacciones entre dichas sociedades, y los resultados generados a consecuencia de tales transacciones, que no estén realizados frente a terceros. Sin perjuicio de las eliminaciones indicadas, deberán ser objeto, en su caso, de los ajustes procedentes las transferencias de resultados entre sociedades incluidas en la consolidación.

Es modifica per l’art. 1.2 de la Llei 16/2007, de 4 de juliol. Ref. BOE-A-2007-13023-CAT-pdf.

S’afegeix la regla 9a per l’art. 106.4 de la Llei 62/2003, de 30 de desembre. Ref. BOE-A-2003-23936-CAT-pdf.

Per a la seva aplicació cal tenir en compte la disposició final 12.1.

Se modifica por el art. 1.2 de la Ley 16/2007, de 4 de julio. Ref. BOE-A-2007-13023-html.

Se añade la regla 9ª por el art. 106.4 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23936-html.

Téngase en cuenta para su aplicación la disposición final 12.1.


[Bloc 41: #CC-a47]

Article 47.

1. Quan una societat inclosa a la consolidació gestioni conjuntament amb una o diverses societats alienes al grup una altra societat, aquesta es pot incloure als comptes consolidats aplicant el mètode d’integració proporcional, és a dir, en proporció al percentatge que del seu capital social tinguin les societats incloses en la consolidació.

2. Per fer aquesta consolidació proporcional s’han de tenir en compte, amb les adaptacions necessàries, les regles establertes a l’article anterior.

3. Quan una societat inclosa en la consolidació exerceixi una influència significativa en la gestió d’una altra societat no inclosa en la consolidació, però amb la qual estigui associada per tenir-hi una participació que, creant amb aquesta una vinculació duradora, estigui destinada a contribuir a l’activitat de la societat, la participació ha de figurar en el balanç consolidat com una partida independent i sota un epígraf apropiat.

Es considera, llevat que hi hagi una prova en contra, que hi ha una participació en el sentit expressat quan una o diverses societats del grup tinguin, com a mínim, el 20 per cent dels drets de vot d’una societat que no pertanyi al grup.

4. S’han d’incloure en els comptes consolidats aplicant el procediment de posada en equivalència o mètode de la participació, totes les societats incloses a l’apartat 3, així com les societats de l’apartat 1 que no es consolidin a través del mètode d’integració proporcional. L’opció establerta per a les societats de l’apartat 1, s’exerceix de manera uniforme respecte a totes les societats que estiguin en aquesta situació.

5. Als efectes del que disposa l’apartat anterior, s’han de tenir en compte les regles següents:

a) Quan s’apliqui per primera vegada el procediment de posada en equivalència, el valor comptable de la participació en els comptes consolidats és l’import corresponent al percentatge que representi la participació, en el moment de la inversió, sobre el valor raonable dels actius adquirits i passius assumits, incloses, si s’escau, les provisions en els termes que es determinin per reglament. Si la diferència que resulta entre el cost de la participació i el valor a què s’ha fet referència és positiva, s’ha d’incloure en l’import en llibres de la inversió i s’ha de posar de manifest en la memòria, i li és aplicable el que disposa l’article 46. Si la diferència és negativa s’ha de portar directament al compte de pèrdues i guanys consolidat.

Per reglament s’ha de regular el tractament comptable en el cas d’adquisicions de participacions successives.

b) Les variacions experimentades en l’exercici en curs, en el patrimoni net de la societat inclosa en els comptes anuals consolidats pel procediment de posada en equivalència, una vegada eliminada la proporció procedent dels resultats generats en transaccions entre l’esmentada societat i la societat que tingui la participació, o qualsevol de les societats del grup, que no estiguin realitzats davant tercers, augmenten o disminueixen, segons els casos, el valor comptable de l’esmentada participació en la proporció que correspongui, una vegada considerades les amortitzacions i els deterioraments produïts des de la data en què el mètode s’apliqui per primera vegada.

c) Els beneficis distribuïts per la societat inclosa en els comptes anuals consolidats pel procediment de posada en equivalència redueixen el valor comptable de la participació en el balanç consolidat.


[Bloque 41: #CC-a47]

Artículo. 47.

1. Cuando una sociedad incluida en la consolidación gestione conjuntamente con una o varias sociedades ajenas al grupo otra sociedad, ésta podrá incluirse en las cuentas consolidadas aplicando el método de integración proporcional, es decir, en proporción al porcentaje que de su capital social posean las sociedades incluidas en la consolidación.

2. Para efectuar esta consolidación proporcional se tendrán en cuenta, con las necesarias adaptaciones, las reglas establecidas en el artículo anterior.

3. Cuando una sociedad incluida en la consolidación ejerza una influencia significativa en la gestión de otra sociedad no incluida en la consolidación, pero con la que esté asociada por tener una participación en ella que, creando con ésta una vinculación duradera, esté destinada a contribuir a la actividad de la sociedad, dicha participación deberá figurar en el balance consolidado como una partida independiente y bajo un epígrafe apropiado.

Se presumirá, salvo prueba en contrario, que existe una participación en el sentido expresado, cuando una o varias sociedades del grupo posean, al menos, el 20 por ciento de los derechos de voto de una sociedad que no pertenezca al grupo.

4. Se incluirán en las cuentas consolidadas aplicando el procedimiento de puesta en equivalencia o método de la participación, todas las sociedades incluidas en el apartado 3, así como las sociedades del apartado 1 que no se consoliden a través del método de integración proporcional. La opción establecida para las sociedades del apartado 1, se ejercerá de manera uniforme respecto a todas las sociedades que se encuentren en dicha situación.

5. A los efectos de lo dispuesto en el apartado anterior, se tendrán en cuenta las reglas siguientes:

a) Cuando se aplique por primera vez el procedimiento de puesta en equivalencia, el valor contable de la participación en las cuentas consolidadas será el importe correspondiente al porcentaje que represente dicha participación, en el momento de la inversión, sobre el valor razonable de los activos adquiridos y pasivos asumidos, incluidas, en su caso, las provisiones en los términos que reglamentariamente se determinen. Si la diferencia que resulta entre el coste de la participación y el valor a que se ha hecho referencia es positiva, se incluirá en el importe en libros de la inversión y se pondrá de manifiesto en la memoria, siéndole de aplicación lo dispuesto en el artículo 46. Si la diferencia es negativa deberá llevarse directamente a la cuenta de pérdidas y ganancias consolidada.

Reglamentariamente se regulará el tratamiento contable en el caso de adquisiciones de participaciones sucesivas.

b) Las variaciones experimentadas en el ejercicio en curso, en el patrimonio neto de la sociedad incluida en las cuentas anuales consolidadas por el procedimiento de puesta en equivalencia, una vez eliminada la proporción procedente de los resultados generados en transacciones entre dicha sociedad y la sociedad que posee la participación, o cualquiera de las sociedades del grupo, que no estén realizados frente a terceros, aumentarán o disminuirán, según los casos, el valor contable de dicha participación en la proporción que corresponda, una vez consideradas las amortizaciones y deterioros producidos desde la fecha en la que el método se aplique por primera vez.

c) Los beneficios distribuidos por la sociedad incluida en las cuentas anuales consolidadas por el procedimiento de puesta en equivalencia, reducirán el valor contable de la participación en el balance consolidado.

Es modifica per l’art. 1.2 de la Llei 16/2007, de 4 de juliol. Ref. BOE-A-2007-13023-CAT-pdf.

Se modifica por el art. 1.2 de la Ley 16/2007, de 4 de julio. Ref. BOE-A-2007-13023-html.


[Bloc 42: #CC-a48]

Article 48.

A més de les mencions prescrites per altres disposicions d’aquest Codi i per la Llei de societats anònimes, amb les necessàries adaptacions en atenció al grup de societats, la memòria consolidada ha d’incloure, almenys, les indicacions següents:

1a El nom i el domicili de les societats compreses en la consolidació; la participació i percentatge de drets de vot que tinguin les societats compreses en la consolidació o les persones que actuïn en nom propi però per compte d’elles en el capital d’altres societats compreses en la consolidació diferents de la societat dominant, així com el supòsit de l’article 42 en què s’ha basat la consolidació, identificant la vinculació que els afecta per configurar-les dins d’un grup. Aquestes mateixes mencions s’han de donar amb referència a les societats del grup que quedin fora de la consolidació, perquè no tinguin un interès significatiu per a la imatge fidel que han d’expressar els comptes anuals consolidats, indicant els motius de l’exclusió.

2a El nom i el domicili de les societats a les quals s’apliqui el procediment de posada en equivalència o el mètode de la participació en virtut del que disposa l’apartat 3 de l’article 47, amb indicació de la fracció del seu capital i el percentatge de drets de vot que tenen les societats compreses en la consolidació o per una persona que actuï en nom propi, però per compte d’aquelles. Aquestes mateixes indicacions s’han d’oferir en relació amb les societats en les quals s’hagi prescindit del que disposa l’article 47, quan les participacions en el capital d’aquestes societats no tingui un interès significatiu per a la imatge fidel que han d’expressar els comptes consolidats, i s’ha d’esmentar la raó per la qual no s’ha aplicat aquest mètode.

3a El nom i el domicili de les societats a què s’hagi aplicat el mètode d’integració proporcional en virtut del que disposen els apartats 1 i 2 de l’article 47, els elements en què es basi la direcció conjunta, i la fracció del seu capital i percentatge de drets de vot que tinguin les societats compreses en la consolidació o una persona que actua en nom propi però per compte d’aquestes.

4a El nom i el domicili d’altres societats, no incloses als apartats anteriors, en les quals les societats compreses en la consolidació tinguin directament o mitjançant una persona que actuï en nom propi però per compte d’aquelles, un percentatge no inferior al 5 per cent del seu capital. S’ha d’indicar la participació en el capital i el percentatge de drets de vot, així com l’import del patrimoni net i el del resultat de l’últim exercici de la societat els comptes de la qual hagin estat aprovats. Aquestes informacions es poden ometre quan només tinguin un interès menyspreable respecte a la imatge fidel que han d’expressar els comptes consolidats.

5al Nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l’exercici per les societats compreses en la consolidació, distribuït per categories, així com, si no són esmentats separadament en el compte de pèrdues i guanys, les despeses de personal referides a l’exercici.

S’ha d’indicar per separat el nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l’exercici per les societats a les quals s’apliqui el que disposen els apartats 1 i 2 de l’article 47.

6a L’import dels sous, les dietes i les remuneracions de qualsevol classe meritats en el curs de l’exercici pel personal d’alta direcció i els membres de l’òrgan d’administració, tots dos de la societat dominant, sigui quina sigui la causa, així com de les obligacions contretes en matèria de pensions o de pagament de prima d’assegurances de vida respecte als membres antics i actuals dels òrgans d’administració i del personal d’alta direcció. Aquestes informacions es poden donar de manera global per concepte retributiu. Quan els membres de l’òrgan d’administració siguin persones jurídiques, els requeriments anteriors s’han de referir a les persones físiques que els representen.

7a L’import dels avançaments i els crèdits concedits al personal d’alta direcció i als membres dels òrgans d’administració, tots dos de la societat dominant, per qualsevol societat del grup, amb indicació del tipus d’interès, les característiques essencials i els imports eventuals retornats, així com les obligacions assumides per compte d’ells a títol d’una garantia qualsevol. Igualment s’han d’indicar els avançaments i els crèdits concedits al personal d’alta direcció i als administradors de la societat dominant per les societats alienes al grup a què es refereixen els apartats 1 i 3 de l’article 47. Aquestes informacions es poden donar de forma global per cada categoria. Quan els membres de l’òrgan d’administració siguin persones jurídiques, aquests requeriments s’han de referir a les persones físiques que els representen.

8a La naturalesa i el propòsit de negoci dels acords no inclosos en el balanç consolidat, així com l’impacte financer d’aquests acords, en la mesura que aquesta informació sigui significativa i necessària per determinar la situació financera de les societats incloses en la consolidació considerades en el seu conjunt.

9a L’import desglossat per conceptes dels honoraris per auditoria de comptes i altres serveis prestats pels auditors de comptes, així com els corresponents a les persones o entitats vinculades a l’auditor de comptes d’acord amb el que disposa la Llei 19/1988, de 12 de juliol, d’auditoria de comptes.

10a Transaccions significatives, diferents de les intragrup, realitzades entre qualsevol de les societats incloses en el grup amb tercers vinculats, indicant la naturalesa de la vinculació, l’import i qualsevol altra informació sobre les transaccions, que sigui necessària per a la determinació de la situació financera de les societats incloses en la consolidació considerades en el seu conjunt.


[Bloque 42: #CC-a48]

Artículo. 48.

Además de las menciones prescritas por otras disposiciones de este Código y por la Ley de Sociedades Anónimas, con las necesarias adaptaciones en atención al grupo de sociedades, la memoria consolidada deberá incluir, al menos, las indicaciones siguientes:

1.ª El nombre y domicilio de las sociedades comprendidas en la consolidación; la participación y porcentaje de derechos de voto que tengan las sociedades comprendidas en la consolidación o las personas que actúen en su propio nombre pero por cuenta de ellas en el capital de otras sociedades comprendidas en la consolidación distintas a la sociedad dominante, así como el supuesto del artículo 42 en el que se ha basado la consolidación, identificando la vinculación que les afecta para configurarlas dentro de un grupo. Esas mismas menciones deberán darse con referencia a las sociedades del grupo que queden fueran de la consolidación, porque no tengan un interés significativo para la imagen fiel que deben expresar las cuentas anuales consolidadas, indicando los motivos de la exclusión.

2.ª El nombre y domicilio de las sociedades a las que se aplique el procedimiento de puesta en equivalencia o método de la participación en virtud de lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 47, con indicación de la fracción de su capital y porcentaje de derechos de voto que poseen las sociedades comprendidas en la consolidación o por una persona que actúe en su propio nombre, pero por cuenta de ellas. Esas mismas indicaciones deberán ofrecerse en relación con las sociedades en las que se haya prescindido de lo dispuesto en el artículo 47, cuando las participaciones en el capital de estas sociedades no tenga un interés significativo para la imagen fiel que deben expresar las cuentas consolidadas, debiendo mencionarse la razón por la que no se ha aplicado este método.

3.ª El nombre y domicilio de las sociedades a las que se les haya aplicado el método de integración proporcional en virtud de lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 47, los elementos en que se base la dirección conjunta, y la fracción de su capital y porcentaje de derechos de voto que poseen las sociedades comprendidas en la consolidación o una persona que actúa en su propio nombre, pero por cuenta de ellas.

4.ª El nombre y domicilio de otras sociedades, no incluidas en los apartados anteriores, en las que las sociedades comprendidas en la consolidación, posean directamente o mediante una persona que actúe en su propio nombre, pero, por cuenta de aquéllas, un porcentaje no inferior al 5 por ciento de su capital. Se indicará la participación en el capital y porcentaje de derechos de voto, así como el importe del patrimonio neto y el del resultado del último ejercicio de la sociedad cuyas cuentas hubieran sido aprobadas. Estas informaciones podrán omitirse cuando sólo presenten un interés desdeñable respecto a la imagen fiel que deben expresar las cuentas consolidadas.

5.ª El número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio por las sociedades comprendidas en la consolidación, distribuido por categorías, así como, si no fueren mencionados separadamente en la cuenta de pérdidas y ganancias, los gastos de personal referidos al ejercicio.

Se indicará por separado el número medio de personas empleadas en el curso del ejercicio por las sociedades a las que se aplique lo dispuesto en los apartados 1 y 2 del artículo 47.

6.ª El importe de los sueldos, dietas y remuneraciones de cualquier clase devengados en el curso del ejercicio por el personal de alta dirección y los miembros del órgano de administración, ambos de la sociedad dominante, cualquiera que sea su causa, así como de las obligaciones contraídas en materia de pensiones o de pago de prima de seguros de vida respecto de los miembros antiguos y actuales de los órganos de administración y del personal de alta dirección. Estas informaciones se podrán dar de forma global por concepto retributivo. Cuando los miembros del órgano de administración sean personas jurídicas, los requerimientos anteriores se referirán a las personas físicas que los representan.

7.ª El importe de los anticipos y créditos concedidos al personal de alta dirección y a los miembros de los órganos de administración, ambos de la sociedad dominante, por cualquier sociedad del grupo, con indicación del tipo de interés, sus características esenciales y los importes eventuales devueltos, así como las obligaciones asumidas por cuenta de ellos a título de una garantía cualquiera. Igualmente se indicarán los anticipos y créditos concedidos al personal de alta dirección y a los administradores de la sociedad dominante por las sociedades ajenas al grupo a que se refieren los apartados 1 y 3 del artículo 47. Estas informaciones se podrán dar de forma global por cada categoría. Cuando los miembros del órgano de administración sean personas jurídicas, los requerimientos anteriores se referirán a las personas físicas que los representan.

8.ª La naturaleza y el propósito de negocio de los acuerdos no incluidos en el balance consolidado, así como el impacto financiero de estos acuerdos, en la medida en que esta información sea significativa y necesaria para determinar la situación financiera de las sociedades incluidas en la consolidación consideradas en su conjunto.

9.ª El importe desglosado por conceptos de los honorarios por auditoría de cuentas y otros servicios prestados por los auditores de cuentas, así como los correspondientes a las personas o entidades vinculadas al auditor de cuentas de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas.

10.ª Transacciones significativas, distintas de las intragrupo, realizadas entre cualquiera de las sociedades incluidas en el grupo con terceros vinculados, indicando la naturaleza de la vinculación, el importe y cualquier otra información acerca de las transacciones, que sea necesaria para la determinación de la situación financiera de las sociedades incluidas en la consolidación consideradas en su conjunto.

Es modifica per l’art. 1.2 de la Llei 16/2007, de 4 de juliol. Ref. BOE-A-2007-13023-CAT-pdf.

S’afegeixen les indicacions 14a i 15a per l’art. 106.5 de la Llei 62/2003, de 30 de desembre. Ref. BOE-A-2003-23936-CAT-pdf.

Aquesta modificació s’aplica als comptes anuals consolidats corresponents als exercicis que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2005, tal com estableix la disposició final 12.2.

Se modifica por el art. 1.2 de la Ley 16/2007, de 4 de julio. Ref. BOE-A-2007-13023-html.

Se añaden las indicaciones 14ª y 15ª por el art. 106.5 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23936-html.

Esta modificación se aplica a las cuentas anuales consolidadas correspondientes a los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2005, según establece la disposición final 12.2.


[Bloc 43: #CC-a49]

Article 49.

1. L’informe de gestió consolidat ha de contenir l’exposició fidel sobre l’evolució dels negocis i la situació del conjunt de les societats incloses en la consolidació, juntament amb una descripció dels principals riscos i incerteses als quals s’enfronta.

L’exposició ha de consistir en una anàlisi equilibrada i exhaustiva de l’evolució i els resultats dels negocis i la situació de les empreses compreses en la consolidació considerada en el seu conjunt, tenint en compte la magnitud i la complexitat de l’empresa. En la mesura necessària per a la comprensió de l’evolució, els resultats o la situació de l’empresa, aquesta anàlisi ha d’incloure tant indicadors clau financers com, quan sigui procedent, de caràcter no financer, que siguin pertinents respecte a l’activitat empresarial concreta, amb inclusió d’informació sobre qüestions relatives al medi ambient i al personal.

En proporcionar aquesta anàlisi, l’informe consolidat de gestió ha de proporcionar, si és procedent, referències i explicacions complementàries sobre els imports detallats en els comptes consolidats.

2. A més ha d’incloure informació sobre:

a) Els esdeveniments importants esdevinguts després de la data de tancament de l’exercici de les societats incloses en la consolidació.

b) L’evolució previsible del conjunt format per aquestes societats.

c) Les activitats de l’esmentat conjunt en matèria de recerca i desenvolupament.

d) El nombre i el valor nominal o, si no, el valor comptable del conjunt d’accions o participacions de la societat dominant posseïdes per aquesta, per societats del grup o per una tercera persona que actuï en nom propi però per compte d’aquelles.

3. Respecte a l’ús d’instruments financers, i quan sigui rellevant per a la valoració dels actius, passius, situació financera i resultats, l’informe de gestió ha d’incloure el següent:

a) Objectius i polítiques de gestió del risc financer de la societat, inclosa la política aplicada per cobrir cada tipus significatiu de transacció prevista per a la qual s’utilitzi la comptabilitat de cobertura.

b) L’exposició de la societat al risc de preu, risc de crèdit, risc de liquiditat i risc de flux d’efectiu.

4. Quan la societat obligada a formular comptes anuals consolidats hagi emès valors admesos a negociació en un mercat regulat de qualsevol Estat membre de la Unió Europea, ha d’incloure en l’informe de gestió consolidat, en una secció separada, l’informe de govern corporatiu.

5. Les societats que formulin comptes consolidats han d’incloure en l’informe de gestió consolidat l’estat d’informació no financera consolidat que preveu aquest apartat sempre que hi concorrin els requisits següents:

a) Que el nombre mitjà de treballadors contractats per les societats del grup durant l’exercici sigui superior a 500.

b) Que tinguin la consideració d’entitats d’interès públic de conformitat amb la legislació d’auditoria de comptes o bé, durant dos exercicis consecutius, compleixin, a la data de tancament de cadascun d’aquests exercicis, almenys dues de les circumstàncies següents:

1r Que el total de les partides de l’actiu consolidat sigui superior a 20.000.000 d’euros.

2n Que l’import net de la xifra anual de negocis consolidada superi els 40.000.000 d’euros.

3r Que el nombre mitjà de treballadors contractats durant l’exercici sigui superior a dos-cents cinquanta.

Les societats cessen en l’obligació d’elaborar l’estat d’informació no financera si deixen de complir, durant dos exercicis consecutius, qualsevol dels requisits establerts anteriorment.

En els dos primers exercicis socials des de la constitució d’un grup de societats, la societat dominant està obligada a elaborar l’estat d’informació no financera consolidat, incloent-hi totes les seves filials i per a tots els països en què opera, quan al tancament del primer exercici es compleixin, almenys, dues de les tres circumstàncies que esmenta la lletra b), sempre que al tancament de l’exercici es compleixi, a més, el requisit que preveu la lletra a).

6. L’estat d’informació no financera consolidat ha d’incloure la informació necessària per comprendre l’evolució, els resultats i la situació del grup, i l’impacte de la seva activitat respecte, almenys, a qüestions mediambientals i socials, al respecte dels drets humans i a la lluita contra la corrupció i el suborn, així com relatives al personal, incloses les mesures que, si s’escau, s’hagin adoptat per afavorir el principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, la no-discriminació i la inclusió de les persones amb discapacitat i l’accessibilitat universal.

Aquest estat d’informació no financera ha d’incloure:

a) Una descripció breu del model de negoci del grup, que ha  ’incloure el seu entorn empresarial, la seva organització i estructura, els mercats en què opera, els seus objectius i estratègies, i els factors i les tendències principals que en poden afectar l’evolució futura.

b) Una descripció de les polítiques que aplica el grup respecte a les qüestions esmentades, que ha d’incloure els procediments de diligència deguda aplicats per a la identificació, l’avaluació, la prevenció i l’atenuació de riscos i impactes significatius i de verificació i control, incloent-hi quines mesures s’hi han adoptat.

c) Els resultats d’aquestes polítiques, i s’hi han d’incloure indicadors clau de resultats no financers pertinents que permetin el seguiment i l’avaluació dels progressos i que afavoreixin la comparabilitat entre societats i sectors, d’acord amb els marcs nacionals, europeus o internacionals de referència utilitzats per a cada matèria.

d) Els riscos principals relacionats amb aquestes qüestions vinculats a les activitats del grup, entre les quals, quan sigui pertinent i proporcionat, les seves relacions comercials, els productes o els serveis que puguin tenir efectes negatius en aquests àmbits, i com el grup gestiona els riscos esmentats, i s’hi han d’explicar els procediments utilitzats per detectar-los i avaluar-los d’acord amb els marcs nacionals, europeus o internacionals de referència per a cada matèria. S’hi ha d’incloure informació sobre els impactes que s’hagin detectat, i se n’ha d’oferir un desglossament, en particular sobre els riscos principals a curt, mitjà i llarg termini.

e) Indicadors clau de resultats no financers que siguin pertinents respecte a l’activitat empresarial concreta, i que compleixin els criteris de comparabilitat, materialitat, rellevància i fiabilitat. Amb l’objectiu de facilitar la comparació de la informació, tant en el temps com entre entitats, s’hi han d’utilitzar especialment estàndards d’indicadors clau no financers que es puguin aplicar generalment i que compleixin les directrius de la Comissió Europea en aquesta matèria i els estàndards de Global Reporting Initiative, i en l’informe s’ha d’esmentar el marc nacional, europeu o internacional utilitzat per a cada matèria. Els indicadors clau de resultats no financers s’han d’aplicar a cadascun dels apartats de l’estat d’informació no financera. Aquests indicadors han de ser útils, tenint en compte les circumstàncies específiques i coherents amb els paràmetres utilitzats en els seus procediments interns de gestió i avaluació de riscos. En tot cas, la informació presentada ha de ser precisa, comparable i verificable.

L’estat d’informació no financera consolidat ha d’incloure informació significativa sobre les qüestions següents:

I. Informació sobre qüestions mediambientals:

Informació detallada sobre els efectes actuals i previsibles de les activitats de l’empresa en el medi ambient i, si s’escau, la salut i la seguretat, els procediments d’avaluació o certificació ambiental; els recursos dedicats a la prevenció de riscos ambientals; l’aplicació del principi de precaució, la quantitat de provisions i garanties per a riscos ambientals.

– Contaminació: mesures per prevenir, reduir o reparar les emissions de carboni que afecten greument el medi ambient; s’ha de tenir en compte qualsevol forma de contaminació atmosfèrica específica d’una activitat, inclosos el soroll i la contaminació lumínica.

– Economia circular i prevenció i gestió de residus: mesures de prevenció, reciclatge, reutilització, altres formes de recuperació i eliminació de deixalles; accions per combatre el malbaratament d’aliments.

– Ús sostenible dels recursos: el consum d’aigua i el subministrament d’aigua d’acord amb les limitacions locals; consum de primeres matèries i les mesures adoptades per millorar l’eficiència del seu ús; consum, directe i indirecte, d’energia, mesures preses per millorar l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables.

– Canvi climàtic: els elements importants de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle generats com a resultat de les activitats de l’empresa, inclòs l’ús dels béns i serveis que produeix; les mesures adoptades per adaptar-se a les conseqüències del canvi climàtic; les metes de reducció establertes voluntàriament a mitjà i llarg termini per reduir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i els mitjans implementats per a aquest fi.

– Protecció de la biodiversitat: mesures preses per preservar o restaurar la biodiversitat; impactes causats per les activitats o operacions en àrees protegides.

II. Informació sobre qüestions socials i relatives al personal:

– Ocupació: nombre total i distribució d’empleats per sexe, edat, país i classificació professional; nombre total i distribució de modalitats de contracte de treball, mitjana anual de contractes indefinits, de contractes temporals i de contractes a temps parcial per sexe, edat i classificació professional, nombre d’acomiadaments per sexe, edat i classificació professional; les remuneracions mitjanes i la seva evolució desagregades per sexe, edat i classificació professional o valor igual; la bretxa salarial, la remuneració de llocs de treball iguals o de mitjana de la societat, la remuneració mitjana dels consellers i directius, incloent-hi la retribució variable, les dietes, les indemnitzacions, el pagament als sistemes de previsió d’estalvi a llarg termini i qualsevol altra percepció desagregada per sexe, la implantació de polítiques de desconnexió laboral, els treballadors amb discapacitat.

– Organització del treball: organització del temps de treball; nombre d’hores d’absentisme; mesures destinades a facilitar el gaudi de la conciliació i fomentar l’exercici corresponsable d’aquestes per part dels dos progenitors.

– Salut i seguretat: condicions de salut i seguretat a la feina; accidents de treball, en particular la seva freqüència i gravetat, així com les malalties professionals; desagregat per sexe.

– Relacions socials: organització del diàleg social, inclosos procediments per informar i consultar el personal i negociar-hi; percentatge d’empleats coberts per conveni col·lectiu per país; el balanç dels convenis col·lectius, particularment en el camp de la salut i la seguretat a la feina; mecanismes i procediments dels quals disposa l’empresa per promoure la implicació dels treballadors en la gestió de la companyia, en termes d’informació, consulta i participació.

– Formació: les polítiques implementades en el camp de la formació; la quantitat total d’hores de formació per categories professionals.

– Accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

– Igualtat: mesures adoptades per promoure la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes; plans d’igualtat (capítol III de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes), mesures adoptades per promoure l’ocupació, protocols contra l’assetjament sexual i per raó de sexe, la integració i l’accessibilitat universal de les persones amb discapacitat; la política contra tot tipus de discriminació i, si s’escau, de gestió de la diversitat.

III. Informació sobre el respecte dels drets humans: aplicació de procediments de diligència deguda en matèria de drets humans; prevenció dels riscos de vulneració de drets humans i, si s’escau, mesures per mitigar, gestionar i reparar possibles abusos comesos; denúncies per casos de vulneració de drets humans; promoció i compliment de les disposicions dels convenis fonamentals de l’Organització Internacional del Treball relacionades amb el respecte per la llibertat d’associació i el dret a la negociació col·lectiva; l’eliminació de la discriminació en la feina i l’ocupació; l’eliminació del treball forçós o obligatori; l’abolició efectiva del treball infantil.

IV. Informació relativa a la lluita contra la corrupció i el suborn: mesures adoptades per prevenir la corrupció i el suborn; mesures per lluitar contra el blanqueig de capitals, aportacions a fundacions i entitats sense ànim de lucre.

V. Informació sobre la societat:

– Compromisos de l’empresa amb el desenvolupament sostenible: l’impacte de l’activitat de la societat en l’ocupació i el desenvolupament local; l’impacte de l’activitat de la societat en les poblacions locals i en el territori; les relacions mantingudes amb els actors de les comunitats locals i les modalitats del diàleg amb aquests; les accions d’associació o patrocini.

– Subcontractació i proveïdors: la inclusió en la política de compres de qüestions socials, d’igualtat de gènere i ambientals; consideració en les relacions amb proveïdors i subcontractistes de la seva responsabilitat social i ambiental; sistemes de supervisió i auditories i resultats d’aquestes.

– Consumidors: mesures per a la salut i la seguretat dels consumidors; sistemes de reclamació, queixes rebudes i resolució d’aquestes.

– Informació fiscal: els beneficis obtinguts país per país; els impostos sobre beneficis pagats i les subvencions públiques rebudes.

Qualsevol altra informació que sigui significativa.

En cas que el grup de societats no apliqui cap política en alguna de les qüestions que preveu aquest apartat 6, l’estat d’informació no financera consolidat ha d’oferir una explicació clara i motivada respecte a això.

L’estat d’informació no financera consolidat ha d’incloure també, si s’escau, referències i explicacions complementàries sobre els imports que detallen els comptes anuals consolidats.

Per a la divulgació de la informació no financera que esmenta aquest apartat, la societat obligada a formular comptes consolidats s’ha de basar en marcs normatius nacionals, de la Unió Europea o internacionals, i ha d’especificar en quins marcs s’ha basat.

L’obligació d’incloure informació no financera que preveu l’apartat 1 d’aquest article es considera complerta si la societat incorpora a l’informe de gestió la informació que descriu aquest apartat.

Quan una societat dependent d’un grup sigui, al seu torn, dominant d’un subgrup, està exempta de l’obligació que estableix aquest apartat si la societat esmentada i les que en depenen estan incloses en l’informe de gestió consolidat d’una altra societat en què es compleix l’obligació esmentada. Si una entitat s’acull a aquesta opció, ha d’incloure en l’informe de gestió una referència a la identitat de la societat dominant i al Registre Mercantil o una altra oficina pública on han de quedar dipositats els seus comptes juntament amb l’informe de gestió consolidat o, en els supòsits que no quedi obligada a dipositar els seus comptes en cap oficina pública, o que hagi optat per l’elaboració d’un informe separat d’acord amb l’apartat següent, sobre on està disponible o es pot accedir a la informació consolidada de la societat dominant.

És de compliment obligat que l’informe sobre la informació no financera s’hagi de presentar com a punt separat de l’ordre del dia per a la seva aprovació en la junta general d’accionistes de les societats.

El Govern pot establir per via reglamentària, respectant els principis que recull aquesta Llei, indicadors clau per a cada matèria de l’estat d’informació no financera.

La informació inclosa en l’estat d’informació no financera l’ha de verificar un prestador independent de serveis de verificació.

7. S’entén que una societat compleix l’obligació d’elaborar l’estat d’informació no financera consolidat que regula l’apartat anterior si emet un informe separat, corresponent al mateix exercici, en què s’indiqui de manera expressa que la informació esmentada forma part de l’informe de gestió, s’inclogui la informació que s’exigeix per a l’estat esmentat i se sotmeti als mateixos criteris d’aprovació, dipòsit i publicació que l’informe de gestió. Les societats poden publicar en el Portal de la Responsabilitat Social del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social la informació no financera que conté l’informe de gestió.

8. La informació que conté l’informe de gestió consolidat en cap cas no justifica la seva absència en els comptes anuals consolidats quan aquesta informació s’hagi d’incloure en aquests de conformitat amb el que preveuen aquesta secció i les disposicions que la despleguen.

9. Sense perjudici dels requisits de divulgació aplicables a l’estat d’informació no financera consolidat que preveu aquesta Llei, aquest informe s’ha de posar a disposició del públic de manera gratuïta i ha de ser fàcilment accessible en el lloc web de la societat dins dels sis mesos posteriors a la data de finalització de l’any financer i per un període de cinc anys.


[Bloque 43: #CC-a49]

Artículo. 49.

1. El informe de gestión consolidado deberá contener la exposición fiel sobre la evolución de los negocios y la situación del conjunto de las sociedades incluidas en la consolidación, junto con una descripción de los principales riesgos e incertidumbres a los que se enfrenta.

La exposición consistirá en un análisis equilibrado y exhaustivo de la evolución y los resultados de los negocios y la situación de las empresas comprendidas en la consolidación considerada en su conjunto, teniendo en cuenta la magnitud y la complejidad de la empresa. En la medida necesaria para la comprensión de la evolución, los resultados o la situación de la empresa, este análisis incluirá tanto indicadores clave financieros como, cuando proceda, de carácter no financiero, que sean pertinentes respecto de la actividad empresarial concreta, con inclusión de información sobre cuestiones relativas al medio ambiente y al personal.

Al proporcionar este análisis, el informe consolidado de gestión proporcionará, si procede, referencias y explicaciones complementarias sobre los importes detallados en las cuentas consolidadas.

2. Además deberá incluir información sobre:

a) Los acontecimientos importantes acaecidos después de la fecha de cierre del ejercicio de las sociedades incluidas en la consolidación.

b) La evolución previsible del conjunto formado por las citadas sociedades.

c) Las actividades de dicho conjunto en materia de investigación y desarrollo.

d) El número y valor nominal o, en su defecto, el valor contable del conjunto de acciones o participaciones de la sociedad dominante poseídas por ella, por sociedades del grupo o por una tercera persona que actúe en propio nombre, pero, por cuenta de las mismas.

3. Con respecto al uso de instrumentos financieros, y cuando resulte relevante para la valoración de los activos, pasivos, situación financiera y resultados, el informe de gestión incluirá lo siguiente:

a) Objetivos y políticas de gestión del riesgo financiero de la sociedad, incluida la política aplicada para cubrir cada tipo significativo de transacción prevista para la que se utilice la contabilidad de cobertura.

b) La exposición de la sociedad al riesgo de precio, riesgo de crédito, riesgo de liquidez y riesgo de flujo de efectivo.

4. Cuando la sociedad obligada a formular cuentas anuales consolidadas haya emitido valores admitidos a negociación en un mercado regulado de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, incluirá en el informe de gestión consolidado, en una sección separada, su informe de gobierno corporativo.

5. Las sociedades que formulen cuentas consolidadas, deberán incluir en el informe de gestión consolidado el estado de información no financiera consolidado previsto en este apartado siempre que concurran los siguientes requisitos:

a) Que el número medio de trabajadores empleados por las sociedades del grupo durante el ejercicio sea superior a 500.

b) Que o bien, tengan la consideración de entidades de interés público de conformidad con la legislación de auditoría de cuentas, o bien, durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes:

1.º Que el total de las partidas del activo consolidado sea superior a 20.000.000 de euros.

2.º Que el importe neto de la cifra anual de negocios consolidada supere los 40.000.000 de euros.

3.º Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio sea superior a doscientos cincuenta.

Las sociedades cesarán en la obligación de elaborar el estado de información no financiera si dejan de reunir, durante dos ejercicios consecutivos cualquiera de los requisitos anteriormente establecidos.

En los dos primeros ejercicios sociales desde la constitución de un grupo de sociedades, la sociedad dominante estará obligada a elaborar el estado de información no financiera consolidado, incluyendo a todas sus filiales y para todos los países en los que opera, cuando al cierre del primer ejercicio se cumplan, al menos, dos de las tres circunstancias mencionadas en la letra b), siempre que al cierre del ejercicio se cumpla además el requisito previsto en la letra a).

6. El estado de información no financiera consolidado incluirá la información necesaria para comprender la evolución, los resultados y la situación del grupo, y el impacto de su actividad respecto, al menos, a cuestiones medioambientales y sociales, al respeto de los derechos humanos y a la lucha contra la corrupción y el soborno, así como relativas al personal, incluidas las medidas que, en su caso, se hayan adoptado para favorecer el principio de igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres, la no discriminación e inclusión de las personas con discapacidad y la accesibilidad universal.

Este estado de información no financiera incluirá:

a) Una breve descripción del modelo de negocio del grupo, que incluirá su entorno empresarial, su organización y estructura, los mercados en los que opera, sus objetivos y estrategias, y los principales factores y tendencias que pueden afectar a su futura evolución.

b) Una descripción de las políticas que aplica el grupo respecto a dichas cuestiones, que incluirá los procedimientos de diligencia debida aplicados para la identificación, evaluación, prevención y atenuación de riesgos e impactos significativos y de verificación y control, incluyendo qué medidas se han adoptado.

c) Los resultados de esas políticas, debiendo incluir indicadores clave de resultados no financieros pertinentes que permitan el seguimiento y evaluación de los progresos y que favorezcan la comparabilidad entre sociedades y sectores, de acuerdo con los marcos nacionales, europeos o internacionales de referencia utilizados para cada materia.

d) Los principales riesgos relacionados con esas cuestiones vinculados a las actividades del grupo, entre ellas, cuando sea pertinente y proporcionado, sus relaciones comerciales, productos o servicios que puedan tener efectos negativos en esos ámbitos, y cómo el grupo gestiona dichos riesgos, explicando los procedimientos utilizados para detectarlos y evaluarlos de acuerdo con los marcos nacionales, europeos o internacionales de referencia para cada materia. Debe incluirse información sobre los impactos que se hayan detectado, ofreciendo un desglose de los mismos, en particular sobre los principales riesgos a corto, medio y largo plazo.

e) Indicadores clave de resultados no financieros que sean pertinentes respecto a la actividad empresarial concreta, y que cumplan con los criterios de comparabilidad, materialidad, relevancia y fiabilidad. Con el objetivo de facilitar la comparación de la información, tanto en el tiempo como entre entidades, se utilizarán especialmente estándares de indicadores clave no financieros que puedan ser generalmente aplicados y que cumplan con las directrices de la Comisión Europea en esta materia y los estándares de Global Reporting Initiative, debiendo mencionar en el informe el marco nacional, europeo o internacional utilizado para cada materia. Los indicadores clave de resultados no financieros deben aplicarse a cada uno de los apartados del estado de información no financiera. Estos indicadores deben ser útiles, teniendo en cuenta las circunstancias específicas y coherentes con los parámetros utilizados en sus procedimientos internos de gestión y evaluación de riesgos. En cualquier caso, la información presentada debe ser precisa, comparable y verificable.

El estado de información no financiera consolidado incluirá información significativa sobre las siguientes cuestiones:

I. Información sobre cuestiones medioambientales:

Información detallada sobre los efectos actuales y previsibles de las actividades de la empresa en el medio ambiente y en su caso, la salud y la seguridad, los procedimientos de evaluación o certificación ambiental; los recursos dedicados a la prevención de riesgos ambientales; la aplicación del principio de precaución, la cantidad de provisiones y garantías para riesgos ambientales.

– Contaminación: medidas para prevenir, reducir o reparar las emisiones de carbono que afectan gravemente el medio ambiente; teniendo en cuenta cualquier forma de contaminación atmosférica específica de una actividad, incluido el ruido y la contaminación lumínica.

– Economía circular y prevención y gestión de residuos: medidas de prevención, reciclaje, reutilización, otras formas de recuperación y eliminación de desechos; acciones para combatir el desperdicio de alimentos.

– Uso sostenible de los recursos: el consumo de agua y el suministro de agua de acuerdo con las limitaciones locales; consumo de materias primas y las medidas adoptadas para mejorar la eficiencia de su uso; consumo, directo e indirecto, de energía, medidas tomadas para mejorar la eficiencia energética y el uso de energías renovables.

– Cambio climático: los elementos importantes de las emisiones de gases de efecto invernadero generados como resultado de las actividades de la empresa, incluido el uso de los bienes y servicios que produce; las medidas adoptadas para adaptarse a las consecuencias del cambio climático; las metas de reducción establecidas voluntariamente a medio y largo plazo para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y los medios implementados para tal fin.

– Protección de la biodiversidad: medidas tomadas para preservar o restaurar la biodiversidad; impactos causados por las actividades u operaciones en áreas protegidas.

II. Información sobre cuestiones sociales y relativas al personal:

– Empleo: número total y distribución de empleados por sexo, edad, país y clasificación profesional; número total y distribución de modalidades de contrato de trabajo, promedio anual de contratos indefinidos, de contratos temporales y de contratos a tiempo parcial por sexo, edad y clasificación profesional, número de despidos por sexo, edad y clasificación profesional; las remuneraciones medias y su evolución desagregados por sexo, edad y clasificación profesional o igual valor; brecha salarial, la remuneración de puestos de trabajo iguales o de media de la sociedad, la remuneración media de los consejeros y directivos, incluyendo la retribución variable, dietas, indemnizaciones, el pago a los sistemas de previsión de ahorro a largo plazo y cualquier otra percepción desagregada por sexo, implantación de políticas de desconexión laboral, empleados con discapacidad.

– Organización del trabajo: organización del tiempo de trabajo; número de horas de absentismo; medidas destinadas a facilitar el disfrute de la conciliación y fomentar el ejercicio corresponsable de estos por parte de ambos progenitores.

– Salud y seguridad: condiciones de salud y seguridad en el trabajo; accidentes de trabajo, en particular su frecuencia y gravedad, así como las enfermedades profesionales; desagregado por sexo.

– Relaciones sociales: organización del diálogo social, incluidos procedimientos para informar y consultar al personal y negociar con ellos; porcentaje de empleados cubiertos por convenio colectivo por país; el balance de los convenios colectivos, particularmente en el campo de la salud y la seguridad en el trabajo; mecanismos y procedimientos con los que cuenta la empresa para promover la implicación de los trabajadores en la gestión de la compañía, en términos de información, consulta y participación.

– Formación: las políticas implementadas en el campo de la formación; la cantidad total de horas de formación por categorías profesionales.

– Accesibilidad universal de las personas con discapacidad.

– Igualdad: medidas adoptadas para promover la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres; planes de igualdad (Capítulo III de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres), medidas adoptadas para promover el empleo, protocolos contra el acoso sexual y por razón de sexo, la integración y la accesibilidad universal de las personas con discapacidad; la política contra todo tipo de discriminación y, en su caso, de gestión de la diversidad.

III. Información sobre el respeto de los derechos humanos: Aplicación de procedimientos de diligencia debida en materia de derechos humanos; prevención de los riesgos de vulneración de derechos humanos y, en su caso, medidas para mitigar, gestionar y reparar posibles abusos cometidos; denuncias por casos de vulneración de derechos humanos; promoción y cumplimiento de las disposiciones de los convenios fundamentales de la Organización Internacional del Trabajo relacionadas con el respeto por la libertad de asociación y el derecho a la negociación colectiva; la eliminación de la discriminación en el empleo y la ocupación; la eliminación del trabajo forzoso u obligatorio; la abolición efectiva del trabajo infantil.

IV. Información relativa a la lucha contra la corrupción y el soborno: medidas adoptadas para prevenir la corrupción y el soborno; medidas para luchar contra el blanqueo de capitales, aportaciones a fundaciones y entidades sin ánimo de lucro.

V. Información sobre la sociedad:

– Compromisos de la empresa con el desarrollo sostenible: el impacto de la actividad de la sociedad en el empleo y el desarrollo local; el impacto de la actividad de la sociedad en las poblaciones locales y en el territorio; las relaciones mantenidas con los actores de las comunidades locales y las modalidades del diálogo con estos; las acciones de asociación o patrocinio.

– Subcontratación y proveedores: la inclusión en la política de compras de cuestiones sociales, de igualdad de género y ambientales; consideración en las relaciones con proveedores y subcontratistas de su responsabilidad social y ambiental; sistemas de supervisión y auditorias y resultados de las mismas.

– Consumidores: medidas para la salud y la seguridad de los consumidores; sistemas de reclamación, quejas recibidas y resolución de las mismas.

– Información fiscal: los beneficios obtenidos país por país; los impuestos sobre beneficios pagados y las subvenciones públicas recibidas.

Cualquier otra información que sea significativa.

En el caso de que el grupo de sociedades no aplique ninguna política en alguna de las cuestiones previstas en este apartado 6, el estado de información no financiera consolidado ofrecerá una explicación clara y motivada al respecto.

El estado de información no financiera consolidado incluirá también, en su caso, referencias y explicaciones complementarias sobre los importes detallados en las cuentas anuales consolidadas.

Para la divulgación de la información no financiera referida en este apartado, la sociedad obligada a formular cuentas consolidadas deberá basarse en marcos normativos nacionales, de la Unión Europea o internacionales, debiendo especificar en qué marcos se ha basado.

La obligación de incluir información no financiera prevista en el apartado 1 de este artículo se considerará cumplida si la sociedad incorpora al informe de gestión la información descrita en este apartado.

Cuando una sociedad dependiente de un grupo sea, a su vez, dominante de un subgrupo, estará exenta de la obligación establecida en este apartado si dicha sociedad y sus dependientes están incluidas en el informe de gestión consolidado de otra sociedad en el que se cumple con dicha obligación. Si una entidad se acoge a esta opción, deberá incluir en el informe de gestión una referencia a la identidad de la sociedad dominante y al Registro Mercantil u otra oficina pública donde deben quedar depositadas sus cuentas junto con el informe de gestión consolidado o, en los supuestos de no quedar obligada a depositar sus cuentas en ninguna oficina pública, o de haber optado por la elaboración de un informe separado de acuerdo con el apartado siguiente, sobre dónde se encuentra disponible o se puede acceder a la información consolidada de la sociedad dominante.

Será de obligado cumplimiento que el informe sobre la información no financiera deba ser presentado como punto separado del orden del día para su aprobación en la junta general de accionistas de las sociedades.

El Gobierno podrá establecer por vía reglamentaria, respetando los principios recogidos en esta Ley, indicadores clave para cada materia del estado de información no financiera.

La información incluida en el estado de información no financiera será verificada por un prestador independiente de servicios de verificación.

7. Se entenderá que una sociedad cumple con la obligación de elaborar el estado de información no financiera consolidado regulado en el apartado anterior si emite un informe separado, correspondiente al mismo ejercicio, en el que se indique de manera expresa que dicha información forma parte del informe de gestión, se incluya la información que se exige para dicho estado y se someta a los mismos criterios de aprobación, depósito y publicación que el informe de gestión. Las sociedades podrán publicar en el Portal de la Responsabilidad Social del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social la información no financiera contenida en el informe de gestión.

8. La información contenida en el informe de gestión consolidado en ningún caso justificará su ausencia en las cuentas anuales consolidadas cuando esta información deba incluirse en éstas de conformidad con lo previsto en esta Sección y las disposiciones que la desarrollan.

9. Sin perjuicio de los requisitos de divulgación aplicables al estado de información no financiera consolidado previstos en esta Ley, este informe se pondrá a disposición del público de forma gratuita y será fácilmente accesible en el sitio web de la sociedad dentro de los seis meses posteriores a la fecha de finalización del año financiero y por un período de cinco años.

Es modifica el guió quart de l’apartat 6.II per l’art. 2 de la Llei 5/2021, de 12 d’abril. Ref. BOE-A-2021-5773-CAT-pdf.

Les obligacions d’informació que aquesta modificació estableix, entraran en en vigor el 13 d’abril de 2022, com ho determina la disposició transitòria 2 de la llei esmentada.

Es modifiquen els apartats 5 a 8 i s’afegeix el 9 per l’art. 1.2 de la Llei 11/2018, de 28 de desembre. Ref. BOE-A-2018-17989-CAT-pdf.

Aquesta modificació es d’aplicació per als exercicis econòmics que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2018, segons estableix la disposició transitoria.1 de la citada Llei.

Es modifica l’apartat 5 i s’afegeixen els apartats 6 a 8 per l’art. 1 del Reial decret llei 18/2017, de 24 de novembre. Ref. BOE-A-2017-13643-CAT-pdf.

Aquesta modificació es d’aplicació per als exercicis econòmics que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2017, i l’immediat anterior als efectes de l’apartat 5.b), segons estableix la disposició final 4 del citat Reial decret llei.

Es modifica per l’art. 1.2 de la Llei 16/2007, de 4 de juliol. Ref. BOE-A-2007-13023-CAT-pdf.

Es modifica l’apartat 1 i s’afegeix el 3 per l’art. 106.6 i 7 de la Llei 62/2003, de 30 de desembre. Ref. BOE-A-2003-23936-CAT-pdf.

Aquesta modificació s’aplica als comptes anuals consolidats corresponents als exercicis que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2005, tal com estableix la disposició final 12.2.

Se modifica el guión cuarto del apartado 6.II por el art. 2 de la Ley 5/2021, de 12 de abril. Ref. BOE-A-2021-5773-html.

Las obligaciones de información establecidas mediante esta modificación entrarán en vigor el 13 de abril de 2022, según determina la disposición transitoria 2 de la citada Ley.

Se modifican los apartados 5 a 8 y se añade el 9 por el art. 1.2 de la Ley 11/2018, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17989-html.

Esta modificación será de aplicación para los ejercicios económicos que se inicien a partir del 1 de enero de 2018, según establece la disposición transitoria.1 de la citada Ley.

Se modifica el apartado 5 y se añaden los apartados 6 a 8 por el art. 1 del Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre. Ref. BOE-A-2017-13643-html.

Esta modificación será de aplicación para los ejercicios económicos que se inicien a partir del 1 de enero de 2017, y el inmediato anterior a efectos del apartado 5.b), según establece la disposición final 4 del citado Real Decreto-ley.

Se modifica por el art. 1.2 de la Ley 16/2007, de 4 de julio. Ref. BOE-A-2007-13023-html.

Se modifica el apartado 1 y se añade el 3 por el art. 106.6 y 7 de la Ley 62/2003, de 30 de diciembre. Ref. BOE-A-2003-23936-html.

Esta modificación se aplica a las cuentas anuales consolidadas correspondientes a los ejercicios que se inicien a partir del 1 de enero de 2005, según establece la disposición final 12.2.

🛈 Aquest document és de caràcter informatiu i no te valor jurídic.

🛈 Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.