Reial decret de 22 d’agost de 1885 pel que es publica el Codi de comerç. Títols II i III del Llibre I.

Seleccionar redacció:
Índex:

TEXT CONSOLIDAT

(a 13/04/2021)

La primera versió consolidada, que oferim com a text inicial,  es correspon amb la de data 25/07/1989.  Incorporem únicament el Títol II, del Registre Mercantil i el Títol III, de la comptabilitat dels empresaris, del Llibre I, que ja han sigut publicats íntegrament en el BOE en llengua catalana. Ref. BOE-A-1989-17832-CAT-pdf. El text inicial va ser publicat en la Gazeta de Madrid del 16 d’octubre al 24 de novembre de 1885.


[Bloc 1: #CC]

CODI DE COMERÇ


[Bloc 2: #CC-l1]

LLIBRE PRIMER

Dels comerciants i del comerç en general


[Bloc 3: #CC-l1-t2]

TÍTOL II

Del Registre Mercantil


[Bloc 4: #CC-a16]

Article 16.

1. El Registre Mercantil té per objecte la inscripció de:

1r. Els empresaris individuals.

2n. Les societats mercantils.

3r. Les entitats de crèdit i d’assegurances, així com les societats de garantia recíproca.

4t. Les institucions d’inversió col·lectiva i els fons de pensions.

5è. Qualssevol persones, naturals o jurídiques, quan ho disposi la llei.

6è. Les agrupacions d’interès econòmic.

7è. Les societats civils professionals, constituïdes amb els requisits que estableix la legislació específica de societats professionals.

8è. Els actes i contractes que estableixi la llei.

2. Igualment correspon al Registre Mercantil la legalització dels llibres dels empresaris, el dipòsit i la publicitat dels documents comptables i qualssevol altres funcions que li atribueixin les lleis.

Es renumera el número 7è de l’apartat 1 que passa a ser el 8è i es dóna nova redacció al número 7è per la disposició addicional 4 de la Llei 2/2007, de 15 de març. Ref. BOE-A-2007-5584-CAT-pdf.

Es renumera el número 6è de l’apartat 1 que passa a ser el 7è i es dóna nova redacció al número 6è per la disposició addicional 4 de la Llei 12/1991, de 29 d’abril. Ref. BOE-A-1991-1051-CAT-pdf.

Modificació publicada el 16/03/2007, en vigor a partir del 16/06/2007

Altres versions:

Modificació publicada el 30/04/1991, en vigor a partir del 20/05/1991

Article 16.

1. El Registre Mercantil té per objecte la inscripció de:

1r. Els empresaris individuals.

2n. Les societats mercantils.

3r. Les entitats de crèdit i d’assegurances, així com les societats de garantia recíproca.

4t. Les institucions d’inversió col·lectiva i els fons de pensions.

5è. Qualssevol persones, naturals o jurídiques, quan ho disposi la llei.

6è. Les agrupacions d’interès econòmic.

7è. Els actes i contractes que estableixi la llei.

2. Igualment correspon al Registre Mercantil la legalització dels llibres dels empresaris, el dipòsit i la publicitat dels documents comptables i qualssevol altres funcions que li atribueixin les lleis.

Es renumera el número 6è de l’apartat 1 que passa a ser el 7è i es dóna nova redacció al número 6è per la disposició addicional 4 de la Llei 12/1991, de 29 d’abril. Ref. BOE-A-1991-1051-CAT-pdf.

Text inicial corresponent a 27/07/1989, en vigor a partir del 01/01/1990

Article 16.

1. El Registre Mercantil té per objecte la inscripció de:

1r. Els empresaris individuals.

2n. Les societats mercantils.

3r. Les entitats de crèdit i d’assegurances, així com les societats de garantia recíproca.

4t. Les institucions d’inversió col·lectiva i els fons de pensions.

5è. Qualssevol persones, naturals o jurídiques, quan ho disposi la llei.

6è. Els actes i contractes que estableixi la llei.

2. Igualment correspon al Registre Mercantil la legalització dels llibres dels empresaris, el dipòsit i la publicitat dels documents comptables i qualssevol altres funcions que li atribueixin les lleis.


[Bloc 5: #CC-a17]

Article 17.

1. El Registre Mercantil es porta sota la dependència del Ministeri de Justícia amb el sistema de full personal.

2. El Registre Mercantil radica a les capitals de província i a les poblacions on per necessitats de servei s’estableixi d’acord amb les disposicions legals vigents.

3. A Madrid s’ha d’establir a més un registre mercantil central, de caràcter merament informatiu, l’estructura i funcionament del qual s’han de determinar reglamentàriament.

4. El càrrec de registrador mercantil s’ha de proveir de conformitat amb el que disposa el Reglament del Registre Mercantil.

5. El Registre Mercantil ha d’assegurar la interconnexió amb la plataforma central europea en la forma que es determini per les normes de la Unió Europea i les normes reglamentàries que les despleguin. L’intercanvi d’informació a través del sistema d’interconnexió ha de facilitar als interessats l’obtenció d’informació sobre les indicacions referents al nom i la forma jurídica de la societat, el seu domicili social, l’Estat membre en què estigui registrada i el seu número de registre.

S’afegeix l’apartat 5 per la disposició final 1 de la Llei 19/2015, de 13 de juliol. Ref. BOE-A-2015-7851-CAT-pdf.

Modificació publicada el 14/07/2015, en vigor a partir del 15/10/2015

Altres versions:

Text inicial corresponent a 27/07/1989, en vigor a partir del 01/01/1990

Article 17.

1. El Registre Mercantil es porta sota la dependència del Ministeri de Justícia amb el sistema de full personal.

2. El Registre Mercantil radica a les capitals de província i a les poblacions on per necessitats de servei s’estableixi d’acord amb les disposicions legals vigents.

3. A Madrid s’ha d’establir a més un registre mercantil central, de caràcter merament informatiu, l’estructura i funcionament del qual s’han de determinar reglamentàriament.

4. El càrrec de registrador mercantil s’ha de proveir de conformitat amb el que disposa el Reglament del Registre Mercantil.


[Bloc 6: #CC-a18]

Article 18.

1. La inscripció en el Registre Mercantil s’ha de practicar en virtut de document públic. Només es pot practicar en virtut de document privat en els casos que expressament preveuen les lleis i el Reglament del Registre Mercantil.

2. Els registradors han de qualificar sota la seva responsabilitat la legalitat de les formes extrínseques dels documents de tota classe en virtut dels quals se sol·licita la inscripció, així com la capacitat i legitimació dels que els atorguin o subscriguin i la validesa del seu contingut, segons el que resulta d’aquests i dels assentaments del Registre.

3. Practicats els assentaments en el Registre Mercantil, se n’han de comunicar les dades essencials al Registre Central, en el butlletí del qual han de ser objecte de publicació. D’aquesta publicació s’ha de prendre nota en el Registre corresponent.

4. El termini màxim per inscriure el document és de quinze dies comptats des de la data de l’assentament de presentació. El registrador, en la nota a peu de títol si la qualificació és positiva, o en la qualificació negativa, ha d’expressar inexcusablement la data de la inscripció i, si s’escau, de la qualificació negativa als efectes del còmput del termini de quinze dies. Si el títol ha estat retirat abans de la inscripció, té defectes solucionables o està pendent d’inscripció un títol presentat anteriorment, el termini de quinze dies es computa des de la data de la devolució del títol o de l’esmena o la inscripció del títol previ, respectivament. En aquests casos, la vigència de l’assentament de presentació s’entén prorrogada fins que acabi el termini d’inscripció.

5. Si, transcorregut el termini màxim assenyalat a l’apartat anterior, no ha tingut lloc la inscripció, l’interessat pot demanar al registrador davant el qual es va presentar el títol que la porti a terme en el termini improrrogable de tres dies o l’aplicació del quadre de substitucions que preveu l’article 275 bis del text refós de la Llei hipotecària, aprovat pel Decret de 8 de febrer de 1946. Igualment, si transcorregut el termini de tres dies el registrador no inscriu el títol, l’interessat pot demanar l’aplicació del quadre de substitucions.

6. La inscripció realitzada fora de termini pel registrador titular produeix una reducció d’aranzels d’un trenta per cent, sense perjudici de l’aplicació del règim sancionador corresponent. Als efectes del compliment adequat del termini d’inscripció, els registradors han de remetre a la Direcció General dels Registres i del Notariat en els primers vint dies dels mesos d’abril, juliol, octubre i gener una estadística en format electrònic que contingui el nombre de títols presentats i la seva data d’inscripció, així com el percentatge de títols inscrits fora del termini que preveu aquest article. La Direcció General dels Registres i del Notariat ha de concretar mitjançant una instrucció el format electrònic i les dades que han de remetre els registradors.

7. Si el registrador qualifica negativament el títol, sigui totalment o parcialment, dins o fora del termini a què es refereix l’apartat quart d’aquest article, l’interessat hi pot recórrer davant la Direcció General dels Registres i del Notariat o bé pot demanar la qualificació del quadre de substitucions que preveu l’article 275 bis del text refós de la Llei hipotecària, aprovat pel Decret de 8 de febrer de 1946.

8. Si un registre mercantil és a càrrec de dos o més registradors, s’ha de procurar, en la mesura que sigui possible, la uniformitat dels criteris de qualificació. A aquest efecte, han de portar el despatx dels documents d’acord amb el conveni de distribució de matèries o sectors que acordin. El conveni i les seves modificacions posteriors s’han de sotmetre a l’aprovació de la Direcció General dels Registres i del Notariat.

Sempre que el registrador a qui correspongui la qualificació d’un document apreciï defectes que impedeixin practicar l’operació sol·licitada, els ha de posar en coneixement del cotitular o cotitulars del mateix sector o del sector únic. Abans que transcorri el termini màxim establert per a la inscripció del document els ha de passar la documentació, i el qui entengui que l’operació és procedent l’ha de practicar sota la seva responsabilitat abans que expiri el termini esmentat.

En la qualificació negativa el registrador a qui correspongui ha d’expressar que aquesta s’ha estès amb la conformitat dels cotitulars. Si falta aquesta indicació, la qualificació s’ha d’entendre incompleta, sense perjudici que els legitimats per a això hi puguin recórrer en contra, demanar la intervenció del substitut, o demanar expressament que es completi. No s’ha de tenir en compte una qualificació incompleta per interrompre el termini en què s’ha de fer la qualificació. Els cotitulars també són responsables a tots els efectes de la qualificació a la qual presten la conformitat.

El registrador que qualifiqui un document ha de conèixer de totes les incidències que es produeixin fins a la finalització del procediment registral.

Es modifiquen els apartats 4 a 8 per l’art. 26.2 de la Llei 24/2005, de 18 de novembre. Ref. BOE-A-2005-19005-CAT-pdf.

Es modifica l’apartat 4 per l’art. 106.1 de la Llei 62/2003, de 30 de desembre. Ref. BOE-A-2003-23936-CAT-pdf.

S’afegeixen els apartats 4 a 8 per l’art. 104 de la Llei 24/2001, de 27 de desembre. Ref. BOE-A-2001-24965-CAT-pdf.

Modificació publicada el 19/11/2005, en vigor a partir del 20/11/2005

Altres versions:

Modificació publicada el 31/12/2003, en vigor a partir del 01/01/2004

Article 18.

1. La inscripció en el Registre Mercantil s’ha de practicar en virtut de document públic. Només es pot practicar en virtut de document privat en els casos que expressament preveuen les lleis i el Reglament del Registre Mercantil.

2. Els registradors han de qualificar sota la seva responsabilitat la legalitat de les formes extrínseques dels documents de tota classe en virtut dels quals se sol·licita la inscripció, així com la capacitat i legitimació dels que els atorguin o subscriguin i la validesa del seu contingut, segons el que resulta d’aquests i dels assentaments del Registre.

3. Practicats els assentaments en el Registre Mercantil, se n’han de comunicar les dades essencials al Registre Central, en el butlletí del qual han de ser objecte de publicació. D’aquesta publicació s’ha de prendre nota en el Registre corresponent.

4. El termini màxim per qualificar i inscriure és de 15 dies comptats des de la data de l’assentament de presentació. Però si el títol ha estat retirat abans de la inscripció, té defectes esmenables o hi ha pendent de despatx un títol presentat anteriorment, el termini de 15 dies es computa des de la data de la devolució del títol, l’esmena o el despatx del títol previ, respectivament. En aquests casos, la vigència de l’assentament de presentació s’entén prorrogada fins a l’acabament del termini de qualificació i despatx. Per raons extraordinàries, la Direcció General dels Registres i del Notariat, a sol·licitud del registrador competent formulada dins els dos primers dies de termini de despatx, pot ampliar fins a 15 dies més com a màxim el termini esmentat.

5. Si la qualificació dels títols a què es refereix l’apartat anterior no s’ha fet en el termini assenyalat, l’interessat pot instar el registrador davant del qual es va presentar el títol que la dugui a terme en el termini improrrogable de tres dies o bé instar l’esmentada qualificació del registrador inclòs al quadre de substitucions aprovat per la Direcció General dels Registres i del Notariat.

6. La qualificació realitzada fora de termini pel registrador titular produeix una reducció d’aranzels d’un trenta per cent, sense perjudici de l’aplicació del règim sancionador corresponent.

7. Si el registrador, amb el compliment de les seves obligacions i dins del termini establert, fa una qualificació negativa, totalment o parcialment, l’interessat pot recórrer davant de la Direcció dels Registres i del Notariat o bé instar l’aplicació del quadre de substitucions aprovat per la Direcció General dels Registres i el Notariat, que assumeix la qualificació sota la seva responsabilitat.

8. S’aplica el que disposa la Llei hipotecària  el que fa a l’aplicació del quadre de substitucions i la qualificació pel registrador que hi estigui inclòs.

Es modifica l’apartat 4 per l’art. 106.1 de la Llei 62/2003, de 30 de desembre. Ref. BOE-A-2003-23936-CAT-pdf.

S’afegeixen els apartats 4 a 8 per l’art. 104 de la Llei 24/2001, de 27 de desembre. Ref. BOE-A-2001-24965-CAT-pdf.

Modificació publicada el 31/12/2001, en vigor a partir del 01/01/2002

Article 18.

1. La inscripció en el Registre Mercantil s’ha de practicar en virtut de document públic. Només es pot practicar en virtut de document privat en els casos que expressament preveuen les lleis i el Reglament del Registre Mercantil.

2. Els registradors han de qualificar sota la seva responsabilitat la legalitat de les formes extrínseques dels documents de tota classe en virtut dels quals se sol·licita la inscripció, així com la capacitat i legitimació dels que els atorguin o subscriguin i la validesa del seu contingut, segons el que resulta d’aquests i dels assentaments del Registre.

3. Practicats els assentaments en el Registre Mercantil, se n’han de comunicar les dades essencials al Registre Central, en el butlletí del qual han de ser objecte de publicació. D’aquesta publicació s’ha de prendre nota en el Registre corresponent.

4. El termini màxim per qualificar és de quinze dies a comptar de la data de l’assentament de presentació o, si ha estat retirat abans de la inscripció, té defectes esmenables o està pendent de despatx un títol presentat anteriorment, des de la data de la devolució del títol, l’esmena o el despatx del títol previ, respectivament.

5. Si la qualificació dels títols a què es refereix l’apartat anterior no s’ha fet en el termini assenyalat, l’interessat pot instar el registrador davant del qual es va presentar el títol que la dugui a terme en el termini improrrogable de tres dies o bé instar l’esmentada qualificació del registrador inclòs al quadre de substitucions aprovat per la Direcció General dels Registres i del Notariat.

6. La qualificació realitzada fora de termini pel registrador titular produeix una reducció d’aranzels d’un trenta per cent, sense perjudici de l’aplicació del règim sancionador corresponent.

7. Si el registrador, amb el compliment de les seves obligacions i dins del termini establert, fa una qualificació negativa, totalment o parcialment, l’interessat pot recórrer davant de la Direcció dels Registres i del Notariat o bé instar l’aplicació del quadre de substitucions aprovat per la Direcció General dels Registres i el Notariat, que assumeix la qualificació sota la seva responsabilitat.

8. S’aplica el que disposa la Llei hipotecària  el que fa a l’aplicació del quadre de substitucions i la qualificació pel registrador que hi estigui inclòs.

S’afegeixen els apartats 4 a 8 per l’art. 104 de la Llei 24/2001, de 27 de desembre. Ref. BOE-A-2001-24965-CAT-pdf.

Text inicial corresponent a 27/07/1989, en vigor a partir del 01/01/1990

Article 18.

1. La inscripció en el Registre Mercantil s’ha de practicar en virtut de document públic. Només es pot practicar en virtut de document privat en els casos que expressament preveuen les lleis i el Reglament del Registre Mercantil.

2. Els registradors han de qualificar sota la seva responsabilitat la legalitat de les formes extrínseques dels documents de tota classe en virtut dels quals se sol·licita la inscripció, així com la capacitat i legitimació dels que els atorguin o subscriguin i la validesa del seu contingut, segons el que resulta d’aquests i dels assentaments del Registre.

3. Practicats els assentaments en el Registre Mercantil, se n’han de comunicar les dades essencials al Registre Central, en el butlletí del qual han de ser objecte de publicació. D’aquesta publicació s’ha de prendre nota en el Registre corresponent.


[Bloc 7: #CC-a19]

Article 19.

1. La inscripció en el Registre Mercantil és potestativa per als empresaris individuals, a excepció del navilier.

L’empresari individual no inscrit no pot demanar la inscripció de cap document en el Registre Mercantil ni aprofitar-se dels seus efectes legals.

2. En els altres supòsits que preveu l’apartat u de l’article 16, la inscripció és obligatòria. Llevat que hi hagi disposició legal o reglamentària en contra, la inscripció s’ha de procurar dins el mes següent a l’atorgament dels documents necessaris per a la pràctica dels assentaments.

Es deroga l’apartat 3, per la disposició derogatòria única.c) de la Llei 14/2014, de 24 de juliol. Ref. BOE-A.2014-7877-CAT-pdf.

Modificació publicada el 25/07/2014, en vigor a partir del 25/09/2014

Altres versions:

Text inicial corresponent a 27/07/1989, en vigor a partir del 01/01/1990

Article 19.

1. La inscripció en el Registre Mercantil és potestativa per als empresaris individuals, a excepció del navilier.

L’empresari individual no inscrit no pot demanar la inscripció de cap document en el Registre Mercantil ni aprofitar-se dels seus efectes legals.

2. En els altres supòsits que preveu l’apartat u de l’article 16, la inscripció és obligatòria. Llevat que hi hagi disposició legal o reglamentària en contra, la inscripció s’ha de procurar dins el mes següent a l’atorgament dels documents necessaris per a la pràctica dels assentaments.

3. El navilier no inscrit ha de respondre amb tot el seu patrimoni de les obligacions contretes.


[Bloc 8: #CC-a20]

Article 20.

1. El contingut del Registre es presumeix exacte i vàlid. Els assentaments del Registre estan sota la salvaguarda dels tribunals i tenen efecte mentre no s’inscrigui la declaració judicial de la seva inexactitud o nul·litat.

2. La inscripció no convalida els actes o contractes que siguin nuls d’acord amb les lleis. La declaració d’inexactitud o nul·litat no perjudica els drets de tercers de bona fe, adquirits d’acord amb el dret.


[Bloc 9: #CC-a21]

Article 21.

1. Els actes subjectes a inscripció només són oposables a tercers de bona fe des de la seva publicació en el butlletí oficial del Registre Mercantil. Se n’exceptuen els efectes propis de la inscripció.

2. Quan es tracti d’operacions realitzades dins els quinze dies següents a la publicació, els actes inscrits i publicats no són oposables a tercers que provin que no els van poder conèixer.

3. En cas de discordança entre el contingut de la publicació i el contingut de la inscripció, els tercers de bona fe poden invocar la publicació si els és favorable.

Els que hagin ocasionat la discordança estan obligats a rescabalar el perjudicat.

4. La bona fe del tercer es presumeix mentre no es provi que coneixia l’acte subjecte a inscripció i no inscrit, l’acte inscrit i no publicat o la discordança entre la publicació i la inscripció.


[Bloc 10: #CC-a22]

Article 22.

1. En el full obert a cada empresari individual se n’han d’inscriure les dades identificatives, així com el seu nom comercial i, si s’escau, el rètol del seu establiment, la seu d’aquest i de les sucursals, si les té, l’objecte de la seva empresa, la data de començament de les operacions, els poders generals que atorgui, el consentiment, l’oposició i la revocació a què es refereixen els articles 6 a 10; les capitulacions matrimonials, així com les sentències fermes en matèria de nul·litat, de separació i de divorci, i els altres aspectes que estableixin les lleis o el Reglament.

2. En el full obert a les societats mercantils i altres entitats a què es refereix l’article 16 s’han d’inscriure l’acte constitutiu i les seves modificacions, la rescissió, dissolució, reactivació, transformació, fusió o escissió de l’entitat, la creació de sucursals, el nomenament i cessament d’administradors, liquidadors i auditors, els poders generals, l’emissió d’obligacions o altres valors negociables agrupats en emissions quan l’entitat inscrita els pugui emetre de conformitat amb la llei, i qualssevol altres circumstàncies que determinin les lleis o el Reglament.

3. A les sucursals s’ha d’obrir, a més, un full propi en el Registre de la província en què es trobin establertes, en la forma i amb el contingut i els efectes que es determinin reglamentàriament.

Es modifiquen els apartats 1 i 2 per la disposició addicional 1a.1. de la Llei 2/1995, de 23 de març. Ref. BOE-A-1995-7240-CAT-pdf.

Modificació publicada el 24/03/1995, en vigor a partir del 01/06/1995

Altres versions:

Text inicial corresponent a 27/07/1989, en vigor a partir del 01/01/1990

Article 22.

1. En el full obert a cada empresari individual s’han d’inscriure les seves dades identificatives, així com el seu nom comercial i, si s’escau, el rètol del seu establiment, la seu d’aquest i de les sucursals, si en té, l’objecte de la seva empresa, la data de començament de les operacions, els poders generals que atorgui, el consentiment, l’oposició i la revocació a què es refereixen els articles 6 a 10; les capitulacions matrimonials, així com les sentències fermes en matèria de nul·litat, de separació i de divorci; l’emissió d’obligacions o altres valors negociables agrupats en emissions i els altres aspectes que estableixin les lleis o el Reglament.

2. En el full obert a les societats mercantils i altres entitats a què es refereix l’article 16 s’han d’inscriure l’acte constitutiu i les seves modificacions, la rescissió, dissolució, transformació, fusió o escissió de l’entitat, la creació de sucursals, el nomenament i cessament d’administradors, liquidadors i auditors, els poders generals, l’emissió d’obligacions o altres valors negociables agrupats en emissions i qualssevol altres circumstàncies que determinin les lleis o el Reglament.

3. A les sucursals s’ha d’obrir, a més, un full propi en el Registre de la província en què es trobin establertes, en la forma i amb el contingut i els efectes que es determinin reglamentàriament.


[Bloc 11: #CC-a23]

Article 23.

1. El Registre Mercantil és públic. La publicitat s’ha de fer efectiva mitjançant un certificat del contingut dels assentaments expedit pels registradors o mitjançant una simple nota informativa o còpia dels assentaments i dels documents dipositats en el Registre. El certificat és l’únic mitjà d’acreditar fefaentment el contingut dels assentaments del Registre.

2. Tant el certificat com la simple nota informativa es poden obtenir per correspondència, sense que el seu import excedeixi el cost administratiu.

3. El Registre Central no expedeix certificats de les dades del seu arxiu, excepte amb relació a les raons i denominacions de societats i altres entitats inscriptibles.

4. La publicitat telemàtica del contingut dels registres mercantils i de béns mobles s’ha de fer d’acord amb els principis continguts en els articles 221, 222, 227 i 248 de text refós de la Llei hipotecària, aprovat pel Decret de 8 de febrer de 1946, en relació amb els registres de la propietat.

S’afegeix l’apartat 4 per l’art. 97 de la Llei 24/2001, de 27 de desembre. Ref. BOE-A-2001-24965-CAT-pdf.

Modificació publicada el 31/12/2001, en vigor a partir del 01/01/2002

Altres versions:

Text inicial corresponent a 27/07/1989, en vigor a partir del 01/01/1990

Article 23.

1. El Registre Mercantil és públic. La publicitat s’ha de fer efectiva mitjançant un certificat del contingut dels assentaments expedit pels registradors o mitjançant una simple nota informativa o còpia dels assentaments i dels documents dipositats en el Registre. El certificat és l’únic mitjà d’acreditar fefaentment el contingut dels assentaments del Registre.

2. Tant el certificat com la simple nota informativa es poden obtenir per correspondència, sense que el seu import excedeixi el cost administratiu.

3. El Registre Central no expedeix certificats de les dades del seu arxiu, excepte amb relació a les raons i denominacions de societats i altres entitats inscriptibles.


C

[Bloc 12: #CC-a24]

Article 24.

1. Els empresaris individuals, societats i entitats subjectes a inscripció obligatòria han de fer constar en tota la seva documentació, correspondència, notes de comanda i factures, el domicili i les dades identificadores de la seva inscripció en el Registre Mercantil. Les societats mercantils i altres entitats han de fer constar, a més, la seva forma jurídica i, si s’escau, la situació de liquidació en què es trobin. Si esmenten el capital, s’ha de fer referència al capital subscrit i al desemborsat.

2. L’incompliment d’aquestes obligacions és sancionat, amb la instrucció prèvia d’expedient per part del Ministeri d’Economia i Hisenda, amb l’audiència dels interessats i de conformitat amb la Llei de procediment administratiu, amb una multa d’una quantia de 50.000 a 500.000 pessetes.»


[Bloc 13: #CC-l1-t3]

TÍTOL III

De la comptabilitat dels empresaris


[Bloc 14: #CC-l1-t3-s1]

Secció primera. Dels llibres dels empresaris


[Bloc 15: #CC-a25]

Article 25.

1. Tot empresari ha de portar una comptabilitat ordenada, adequada a l’activitat de la seva empresa que permeti un seguiment cronològic de totes les seves operacions, així com l’elaboració periòdica de balanços i inventaris. Ha de portar necessàriament, sense perjudici del que estableixen les lleis o disposicions especials, un llibre d’inventaris i comptes anuals i un altre de diari.

2. La comptabilitat l’han de portar directament els empresaris o altres persones degudament autoritzades, sense perjudici de la responsabilitat d’aquells. Es presumeix concedida l’autorització, llevat que hi hagi prova en contra.


[Bloc 16: #CC-a26]

Article 26.

1. Les societats mercantils també han de portar un llibre o llibres d’actes, en què han de constar, almenys, tots els acords presos per les juntes generals i especials i els altres òrgans col·legiats de la societat, amb expressió de les dades relatives a la convocatòria i a la constitució de l’òrgan, un resum dels assumptes debatuts, les intervencions de què s’hagi sol·licitat constància, els acords adoptats i els resultats de les votacions.

2. Qualsevol soci i les persones que, si s’escau, hagin assistit a la junta general en representació dels socis no assistents poden obtenir en qualsevol moment un certificat dels acords i de les actes de les juntes generals.

3. Els administradors han de presentar en el Registre Mercantil, dins els vuit dies següents a l’aprovació de l’acta, un testimoni notarial dels acords inscriptibles.


[Bloc 17: #CC-a27]

Article 27.

1. Els empresaris han de presentar els llibres que obligatòriament han de portar en el Registre Mercantil del lloc on tinguin el seu domicili, perquè abans de la seva utilització es posi, en el primer foli de cadascun, diligència dels que tingui el llibre i, en tots els fulls de cada llibre, el segell del Registre. En els supòsits de canvi de domicili té ple valor la legalització efectuada pel Registre d’origen.

2. Tanmateix, és vàlida la realització d’assentaments i anotacions per qualsevol procediment idoni sobre fulls que després han de ser enquadernats correlativament per formar els llibres obligatoris, els quals s’han de legalitzar abans que transcorrin els quatre mesos següents a la data de tancament de l’exercici. Quant al llibre d’actes, cal atenir-se al que disposa el Reglament del Registre Mercantil.

3. El que disposen els paràgrafs anteriors s’ha d’aplicar al llibre registre d’accions nominatives en les societats anònimes i en comandita per accions i al llibre registre de socis en les societats de responsabilitat limitada, que es poden portar per mitjans informàtics, d’acord amb el que es disposi reglamentàriament.

4. Cada Registre Mercantil ha de portar un llibre de legalitzacions.


[Bloc 18: #CC-a28]

Article 28.

1. El llibre d’inventaris i comptes anuals s’ha d’obrir amb el balanç inicial detallat de l’empresa. Almenys trimestralment s’hi han de transcriure amb sumes i saldos els balanços de comprovació. També s’hi han de transcriure l’inventari de tancament d’exercici i els comptes anuals.

2. El Llibre Diari ha de registrar dia a dia totes les operacions relatives a l’activitat de l’empresa. És vàlida, tanmateix, l’anotació conjunta dels totals de les operacions per períodes no superiors al trimestre, amb la condició que el seu detall consti en altres llibres o registres concordants, d’acord amb la naturalesa de l’activitat de què es tracti.

Es modifica l’apartat 2  per l’art. 48 de la Llei 14/2013 de 27 de setembre. Ref. BOE-A-2013-10074-CAT-pdf.

Modificació publicada el 28/09/2013, en vigor a partir del 29/09/2013

Altres versions:

Text inicial corresponent a 27/07/1989, en vigor a partir del 01/01/1990

Article 28.

1. El llibre d’inventaris i comptes anuals s’ha d’obrir amb el balanç inicial detallat de l’empresa. Almenys trimestralment s’hi han de transcriure amb sumes i saldos els balanços de comprovació. També s’hi han de transcriure l’inventari de tancament d’exercici i els comptes anuals.

2. El llibre diari ha de registrar dia a dia totes les operacions relatives a l’activitat de l’empresa. Tanmateix, és vàlida l’anotació conjunta dels totals de les operacions per períodes no superiors al mes, a condició que el seu detall aparegui en altres llibres o registres concordants, d’acord amb la naturalesa de l’activitat de què es tracti.


C

[Bloc 19: #CC-a29]

Article 29.

1. Tots els llibres i documents comptables s’han de portar, sigui quin sigui el procediment utilitzat, amb claredat, per ordre de dates, sense espais en blanc, interpolacions, ratllades ni raspadures. A continuació, s’han d’esmenar així que s’adverteixin els errors o omissions patits en les anotacions comptables. No es poden utilitzar abreviatures o símbols el significat dels quals no sigui precís d’acord amb la llei, el Reglament o la pràctica mercantil d’aplicació general.

2. Les anotacions comptables s’han de fer expressant els valors en pessetes.


[Bloc 20: #CC-a30]

Article 30.

1. Els empresaris han de conservar els llibres, correspondència, documentació i justificants concernents al seu negoci, degudament ordenats, durant sis anys, a partir de l’últim assentament realitzat en els llibres, llevat del que estableixin disposicions generals o especials.

2. El cessament de l’empresari en l’exercici de les seves activitats no l’eximeix del deure a què es refereix el paràgraf anterior i si ha mort recau sobre els seus hereus. En cas de dissolució de societats, són els seus liquidadors els que estan obligats a complir el que preveu el paràgraf esmentat.


[Bloc 21: #CC-a31]

Article 31.

El valor probatori dels llibres dels empresaris i altres documents comptables l’aprecien els tribunals de conformitat amb les regles generals del dret.


[Bloc 22: #CC-a32]

Article 32.

1. La comptabilitat dels empresaris és secreta, sense perjudici del que es derivi del que disposen les lleis.

2. La comunicació o reconeixement general dels llibres, correspondència i altres documents dels empresaris només es pot decretar, d’ofici o a instància de part, en els casos de successió universal, suspensió de pagaments, fallides, liquidacions de societats o entitats mercantils, expedients de regulació d’ocupació, i quan els socis o els representants legals dels treballadors tinguin dret al seu examen directe.

3. En tot cas, llevat dels casos prefixats al paràgraf anterior, es pot decretar l’exhibició dels llibres i documents dels empresaris a instància de part o d’ofici, quan la persona a qui pertanyin tingui interès o responsabilitat en l’assumpte en què sigui procedent l’exhibició. El reconeixement es contrau exclusivament als punts que tinguin relació amb la qüestió de què es tracti.


[Bloc 23: #CC-a33]

Article 33.

1. El reconeixement a què es refereix l’article anterior, ja sigui general o particular, s’ha de fer en l’establiment de l’empresari, en la seva presència o en la de la persona que comissioni, i s’han d’adoptar les mesures oportunes per a la conservació i custòdia adequades dels llibres i documents.

2. En qualsevol cas, la persona a sol·licitud de la qual es decreti el reconeixement es pot servir d’auxiliars tècnics en la forma i nombre que el jutge consideri necessari.


[Bloc 24: #CC-l1-t3-s2]

Secció segona. Dels comptes anuals


[Bloc 25: #CC-a34]

Article 34.

1. Al tancament de l’exercici, l’empresari ha de formular els comptes anuals de la seva empresa, que comprenen el balanç, el compte de pèrdues i guanys, un estat que reflecteixi els canvis en el patrimoni net de l’exercici, un estat de fluxos d’efectiu i la memòria. Aquests documents formen una unitat. L’estat de canvis en el patrimoni net i l’estat de fluxos d’efectiu no són obligatoris quan així ho estableixi una disposició legal.

2. Els comptes anuals s’han de redactar amb claredat i mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’empresa, de conformitat amb les disposicions legals. A aquest efecte, en la comptabilització de les operacions s’ha d’atendre la seva realitat econòmica i no només la seva forma jurídica.

3. Quan l’aplicació de les disposicions legals no sigui suficient per mostrar la imatge fidel, s’ha de subministrar en la memòria les informacions complementàries necessàries per assolir aquest resultat.

4. En casos excepcionals, si l’aplicació d’una disposició legal en matèria de comptabilitat és incompatible amb la imatge fidel que han de proporcionar els comptes anuals, la disposició no és aplicable. En aquests casos, en la memòria s’ha d’assenyalar aquesta falta d’aplicació, motivar-se suficientment i explicar-se la seva influència sobre el patrimoni, la situació financera i els resultats de l’empresa.

5. Els comptes anuals s’han de formular expressant els valors en euros.

6. El que disposa aquesta secció també és aplicable als casos en què qualsevol persona física o jurídica formuli i publiqui comptes anuals.

Es modifica l’apartat 1 per la disposició final 1.1 de la Llei 22/2015, de 20 de juliol. Ref. BOE-A-2015-8147-CAT-pdf.

Cal tenir en compte que aquesta modificació es d’aplicació als estats financers que es corresponguin amb els exercicis que comencin a partir d’1 de gener de 2016, segons estableix la disposició final 14.4 de la citada llei.

Es modifica per l’art. 1.1 de la Llei 16/2007, de 4 de juliol. Ref. BOE-A-2007-13023-CAT-pdf.

Modificació publicada el 21/07/2015, en vigor a partir del 17/06/2016

Altres versions:

Modificació publicada el 05/07/2007, en vigor a partir del 01/01/2008

Article 34.

1. Al tancament de l’exercici, l’empresari ha de formular els comptes anuals de la seva empresa, que inclouen el balanç, el compte de pèrdues i guanys, un estat que reflecteixi els canvis en el patrimoni net de l’exercici, un estat de fluxos d’efectiu i la memòria. Aquests documents formen una unitat. L’estat de fluxos d’efectiu no és obligatori si ho estableix així una disposició legal.

2. Els comptes anuals s’han de redactar amb claredat i mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’empresa, de conformitat amb les disposicions legals. A aquest efecte, en la comptabilització de les operacions s’ha d’atendre la seva realitat econòmica i no només la seva forma jurídica.

3. Quan l’aplicació de les disposicions legals no sigui suficient per mostrar la imatge fidel, s’ha de subministrar en la memòria les informacions complementàries necessàries per assolir aquest resultat.

4. En casos excepcionals, si l’aplicació d’una disposició legal en matèria de comptabilitat és incompatible amb la imatge fidel que han de proporcionar els comptes anuals, la disposició no és aplicable. En aquests casos, en la memòria s’ha d’assenyalar aquesta falta d’aplicació, motivar-se suficientment i explicar-se la seva influència sobre el patrimoni, la situació financera i els resultats de l’empresa.

5. Els comptes anuals s’han de formular expressant els valors en euros.

6. El que disposa aquesta secció també és aplicable als casos en què qualsevol persona física o jurídica formuli i publiqui comptes anuals.

Es modifica per l’art. 1.1 de la Llei 16/2007, de 4 de juliol. Ref. BOE-A-2007-13023-CAT-pdf.

Text inicial corresponent a 27/07/1989, en vigor a partir del 01/01/1990

Article 34.

1. Al tancament de l’exercici, l’empresari ha de formular els comptes anuals de la seva empresa, que han de comprendre el balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria. Aquests documents formen una unitat.

2. Els comptes anuals s’han de redactar amb claredat i mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’empresa, de conformitat amb les disposicions legals

3. Quan l’aplicació de les disposicions legals no sigui suficient per mostrar la imatge fidel, s’han de subministrar les informacions complementàries necessàries per assolir aquest resultat.

4. En casos excepcionals, si l’aplicació d’una disposició legal en matèria de comptabilitat és incompatible amb la imatge fidel que han de proporcionar els comptes anuals, aquesta disposició no és aplicable. En aquests casos, en la memòria s’ha d’assenyalar aquesta falta d’aplicació, s’ha de motivar suficientment i s’ha d’explicar la seva influència sobre el patrimoni, la situació financera i els resultats de l’empresa.


[Bloc 26: #CC-a35]

Article 35.

1. En el balanç han de figurar de manera separada l’actiu, el passiu i el patrimoni net.

L’actiu ha d’incloure amb la deguda separació l’actiu fix o no corrent i l’actiu circulant o corrent. L’adscripció dels elements patrimonials de l’actiu s’ha de fer en funció de la seva afectació. L’actiu circulant o corrent ha d’incloure els elements del patrimoni que s’espera vendre, consumir o realitzar en el transcurs del cicle normal d’explotació, així com, amb caràcter general, les partides el venciment, l’alienació o la realització de les quals s’espera que es produeixi en el termini màxim d’un any comptat a partir de la data de tancament de l’exercici. Els altres elements de l’actiu s’han de classificar com a fixos o no corrents.

En el passiu s’han de diferenciar amb la deguda separació el passiu no corrent i el passiu circulant o corrent. El passiu circulant o corrent ha d’incloure, amb caràcter general, les obligacions el venciment o l’extinció de les quals s’espera que es produeixi durant el cicle normal d’explotació, o no excedeixi el termini màxim d’un any comptat a partir de la data de tancament de l’exercici. Els altres elements del passiu s’han de classificar com a no corrents. Han de figurar de manera separada les provisions o obligacions en què hi hagi incertesa sobre la seva quantia o venciment.

En el patrimoni net s’han de diferenciar, almenys, els fons propis de les restants partides que l’integren.

2. El compte de pèrdues i guanys ha de recollir el resultat de l’exercici, separant degudament els ingressos i les despeses imputables a aquest, i distingint els resultats d’explotació dels que no ho siguin. Han de figurar de manera separada, almenys, l’import del volum de negoci, els consums d’existències, les despeses de personal, les dotacions a l’amortització, les correccions valoratives, les variacions de valor derivades de l’aplicació del criteri del valor raonable, els ingressos i les despeses financeres, les pèrdues i guanys originades en l’alienació d’actius fixos i la despesa per l’impost sobre els beneficis.

El volum de negoci ha d’incloure els imports de la venda dels productes i de la prestació de serveis o altres ingressos corresponents a les activitats ordinàries de l’empresa, deduïdes les bonificacions i altres reduccions sobre les vendes, així com l’impost sobre el valor afegit, i altres impostos directament relacionats amb el volum de negoci que hagin de ser objecte de repercussió.

3. L’estat que mostri els canvis en el patrimoni net té dues parts. La primera ha de reflectir exclusivament els ingressos i les despeses que genera l’activitat de l’empresa durant l’exercici, distingint entre els reconeguts en el compte de pèrdues i guanys i els registrats directament en el patrimoni net. La segona ha de contenir tots els moviments que hi hagi hagut en el patrimoni net, inclosos els procedents de transaccions realitzades amb els socis o propietaris de l’empresa quan actuïn com a tals. També s’ha d’informar sobre els ajustos al patrimoni net causats per canvis en criteris comptables i correccions d’errors.

4. L’estat de fluxos d’efectiu ha de posar de manifest, degudament ordenats i agrupats per categories o tipus d’activitats, els cobraments i els pagaments realitzats per l’empresa, amb la finalitat d’informar sobre els moviments d’efectiu produïts en l’exercici.

5. La memòria ha de completar, ampliar i comentar la informació continguda en els altres documents que integren els comptes anuals.

6. En cadascuna de les partides dels comptes anuals han de figurar, a més de les xifres de l’exercici que es tanca, les corresponents a l’exercici immediatament anterior.

Quan això sigui significatiu per oferir la imatge fidel de l’empresa, en els apartats de la memòria també s’han d’oferir dades qualitatives relatives a la situació de l’exercici anterior.

7. L’estructura i el contingut dels documents que integren els comptes anuals s’ha d’ajustar als models aprovats per reglament.

8. L’estructura d’aquests documents no es pot modificar d’un exercici a un altre, excepte en casos excepcionals, sempre que estigui degudament justificat i es faci constar a la memòria.

Es modifica per l’art. 1.1 de la Llei 16/2007, de 4 de juliol. Ref. BOE-A-2007-13023-CAT-pdf.

Modificació publicada el 05/07/2007, en vigor a partir del 01/01/2008

Altres versions:

Text inicial corresponent a 27/07/1989, en vigor a partir del 01/01/1990

Article 35.

Article 35. 1. El balanç ha de comprendre, amb la separació adequada, els béns i drets que constitueixen l’actiu de l’empresa i les obligacions que formen el seu passiu, especificant-hi els fons propis. El balanç d’obertura d’un exercici ha de correspondre amb el balanç de tancament de l’exercici anterior.

2. El compte de pèrdues i guanys ha de comprendre, també amb la separació adequada, els ingressos i les despeses de l’exercici i, per diferències, el resultat d’aquest. Ha de distingir els resultats ordinaris propis de l’explotació dels que no ho siguin o dels que s’originin en circumstàncies de caràcter extraordinari.

3. La memòria ha de completar, ampliar i comentar la informació que contenen el balanç i el compte de pèrdues i guanys. Quan ho imposi una disposició legal, la memòria ha d’incloure el quadre de finançament, en què s’han d’inscriure els recursos obtinguts en l’exercici i els seus diferents orígens, així com l’aplicació o l’ús d’aquests en immobilitzat o en circulant.

4. En cadascuna de les partides del balanç i del compte de pèrdues i guanys i en el quadre de finançament han de figurar, a més de les xifres de l’exercici que es tanca, les corresponents a l’exercici immediatament anterior. Quan aquestes xifres no siguin comparables, s’ha d’adaptar l’import de l’exercici precedent. En qualsevol cas, la impossibilitat de comparació i l’eventual adaptació dels imports s’han d’indicar en la memòria i s’han de comentar degudament.

5. En el balanç o en el compte de pèrdues i guanys no han de figurar les partides a les quals no correspongui cap import, llevat que el tinguessin en l’exercici precedent.

6. Es prohibeix la compensació entre les partides de l’actiu i del passiu, o entre les partides de despeses i ingressos.

7. A falta d’una disposició legal específica, l’estructura del balanç i del compte de pèrdues i guanys s’ha d’ajustar als models aprovats reglamentàriament.


[Bloc 27: #CC-a36]

Article 36.

1. Els elements del balanç són:

a) Actius: béns, drets i altres recursos controlats econòmicament per l’empresa, resultants de successos passats, dels quals és probable que l’empresa obtingui beneficis econòmics en el futur.

b) Passius: obligacions actuals sorgides com a conseqüència de successos passats, l’extinció de les quals és probable que doni lloc a una disminució de recursos que puguin produir beneficis econòmics. A aquests efectes, s’hi entenen incloses les provisions.

c) Patrimoni net: constitueix la part residual dels actius de l’empresa, una vegada deduïts tots els seus passius. Inclou les aportacions realitzades, ja sigui en el moment de la seva constitució o en altres posteriors, pels seus socis o propietaris, que no tinguin la consideració de passius, així com els resultats acumulats o altres variacions que l’afectin.

Als efectes de la distribució de beneficis, de la reducció obligatòria de capital social i de la dissolució obligatòria per pèrdues d’acord amb el que disposa la regulació legal de les societats anònimes i societats de responsabilitat limitada, es considera patrimoni net l’import que es qualifiqui com a tal conforme als criteris per confeccionar els comptes anuals, incrementat en l’import del capital social subscrit no exigit, així com en l’import del nominal i de les primes d’emissió o assumpció del capital social subscrit que estigui registrat comptablement com a passiu. També als esmentats efectes, els ajustos per canvis de valor originats en operacions de cobertura de fluxos d’efectiu pendents d’imputar al compte de pèrdues i guanys no es consideren patrimoni net.

2. Els elements del compte de pèrdues i guanys i de l’estat que reflecteixi els canvis en el patrimoni net de l’exercici són:

a) Ingressos: increments en el patrimoni net durant l’exercici, ja sigui en forma d’entrades o augments en el valor dels actius, o de disminució dels passius, sempre que no tinguin l’origen en aportacions dels socis o propietaris.

b) Despeses: decrements en el patrimoni net durant l’exercici, ja sigui en forma de sortides o disminucions en el valor dels actius, o de reconeixement o augment dels passius, sempre que no tinguin l’origen en distribucions als socis o propietaris.

Els ingressos i despeses de l’exercici s’imputen al compte de pèrdues i guanys i formen part del resultat, excepte quan sigui procedent la seva imputació directa al patrimoni net, cas en què s’han de presentar a l’estat que mostri els canvis en el patrimoni net, d’acord amb el que prevegi la present secció o una norma reglamentària que la desplegui.

Es modifica l’apartat 1.c) per la disposició final 1 del Reial decret llei 10/2008, de 12 de desembre. Ref. BOE-A-2008-20149-CAT-pdf.

Es modifica per l’art. 1.1 de la Llei 16/2007, de 4 de juliol. Ref. BOE-A-2007-13023-CAT-pdf.

Modificació publicada el 13/12/2008, en vigor a partir del 13/12/2008

Altres versions:

Modificació publicada el 05/07/2007, en vigor a partir del 01/01/2008

Article 36.

1. Els elements del balanç són:

a) Actius: béns, drets i altres recursos controlats econòmicament per l’empresa, resultants de successos passats, dels quals és probable que l’empresa obtingui beneficis econòmics en el futur.

b) Passius: obligacions actuals sorgides com a conseqüència de successos passats, l’extinció de les quals és probable que doni lloc a una disminució de recursos que puguin produir beneficis econòmics. A aquests efectes, s’hi entenen incloses les provisions.

c) Patrimoni net: constitueix la part residual dels actius de l’empresa, una vegada deduïts tots els seus passius. Inclou les aportacions realitzades, ja sigui en el moment de la seva constitució o en altres posteriors, pels seus socis o propietaris, que no tinguin la consideració de passius, així com els resultats acumulats o altres variacions que l’afectin.

Als efectes de la distribució de beneficis, de la reducció obligatòria de capital social i de la dissolució obligatòria per pèrdues d’acord amb el que disposa la regulació legal de les societats anònimes i societats de responsabilitat limitada, es considera patrimoni net l’import que es qualifiqui com a tal conforme als criteris per confeccionar els comptes anuals, incrementat en l’import del capital social subscrit no exigit, així com en l’import del nominal i de les primes d’emissió o assumpció del capital social subscrit que estigui registrat comptablement com a passiu.

2. Els elements del compte de pèrdues i guanys i de l’estat que reflecteixi els canvis en el patrimoni net de l’exercici són:

a) Ingressos: increments en el patrimoni net durant l’exercici, ja sigui en forma d’entrades o augments en el valor dels actius, o de disminució dels passius, sempre que no tinguin l’origen en aportacions dels socis o propietaris.

b) Despeses: decrements en el patrimoni net durant l’exercici, ja sigui en forma de sortides o disminucions en el valor dels actius, o de reconeixement o augment dels passius, sempre que no tinguin l’origen en distribucions als socis o propietaris.

Els ingressos i despeses de l’exercici s’imputen al compte de pèrdues i guanys i formen part del resultat, excepte quan sigui procedent la seva imputació directa al patrimoni net, cas en què s’han de presentar a l’estat que mostri els canvis en el patrimoni net, d’acord amb el que prevegi la present secció o una norma reglamentària que la desplegui.

Es modifica per l’art. 1.1 de la Llei 16/2007, de 4 de juliol. Ref. BOE-A-2007-13023-CAT-pdf.

Text inicial corresponent a 27/07/1989, en vigor a partir del 01/01/1990

Article 36.

L’estructura del balanç i del compte de pèrdues i guanys no es pot modificar d’un exercici a un altre. Tanmateix, en casos excepcionals, pot no aplicar-se aquesta norma, fent-ho constar en la memòria amb la justificació adequada.


[Bloc 28: #CC-a37]

Article 37.

1. Els comptes anuals han de ser signats per les persones següents, que responen de la seva veracitat:

1r Pel mateix empresari, si es tracta d’una persona física.

2n Per tots els socis il·limitadament responsables pels deutes socials.

3r Per tots els administradors de les societats.

2. En els casos a què es refereixen els números 2n i 3r de l’apartat anterior, si falta la signatura d’alguna de les persones que s’hi indiquen, s’ha d’assenyalar en els documents en què falti, amb expressa menció de la causa.

3. A l’antefirma s’hi ha de fer constar la data en què els comptes s’hagin formulat.

Es modifica per l’art. 1.1 de la Llei 16/2007, de 4 de juliol. Ref. BOE-A-2007-13023-CAT-pdf.

Modificació publicada el 05/07/2007, en vigor a partir del 01/01/2008

Altres versions:

Text inicial corresponent a 27/07/1989, en vigor a partir del 01/01/1990

Article 37.

1. Els comptes anuals els han de signar:

1r L’empresari mateix, si es tracta de persona individual.

2n Tots els socis il·limitadament responsables pels deutes socials, en cas de societat col·lectiva o comanditària.

3r Tots els administradors, en cas de societat anònima o de responsabilitat limitada.

2. En els supòsits a què es refereixen els números 2n i 3r del paràgraf anterior, si falta la signatura d’alguna de les persones que s’hi indiquen, s’ha d’assenyalar en els documents en què falti, amb menció expressa de la causa.

3. En l’antesignatura s’ha d’expressar la data en què els comptes s’han formulat.


[Bloc 29: #CC-a38]

Article 38.

El registre i la valoració dels elements integrants de les diferents partides que figuren en els comptes anuals s’ha de fer de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment acceptats. En particular, s’han d’observar les regles següents:

a) Llevat que hi hagi una prova en contra, es considera que l’empresa continua en funcionament.

b) No s’han de variar els criteris de valoració d’un exercici a un altre.

c) S’ha de seguir el principi de prudència valorativa. Aquest principi obliga a comptabilitzar només els beneficis obtinguts fins a la data de tancament de l’exercici. No obstant això, s’han de tenir en compte tots els riscos amb origen en l’exercici o en un altre d’anterior, fins i tot si només es coneixen entre la data de tancament del balanç i la data en què aquest es formuli, cas en què se n’ha de donar informació completa en la memòria, sense perjudici del reflex que puguin originar en els altres documents integrants dels comptes anuals. Excepcionalment, si aquests riscos es coneixen entre la formulació i abans de l’aprovació dels comptes anuals i afecten de manera molt significativa la imatge fidel, els comptes anuals han de ser reformulats. En qualsevol cas, s’han de tenir en compte les amortitzacions i correccions de valor per deteriorament en el valor dels actius, tant si l’exercici se salda amb benefici com amb pèrdua.

Així mateix, s’ha de ser prudent en les estimacions i valoracions que s’han de realitzar en condicions d’incertesa.

d) S’ha d’imputar a l’exercici a què es refereixin els comptes anuals, les despeses i els ingressos que l’afectin, amb independència de la data del seu pagament o del seu cobrament.

e) Llevat de les excepcions previstes per reglament, no es poden compensar les partides de l’actiu i del passiu, ni les de despeses i ingressos, i s’han de valorar separadament els elements integrants dels comptes anuals.

f) Sense perjudici del que disposen els articles següents, els actius es comptabilitzen pel preu d’adquisició, o pel cost de producció, i els passius pel valor de la contrapartida rebuda a canvi d’incórrer en el deute, més els interessos meritats pendents de pagament; les provisions es comptabilitzen pel valor actual de la millor estimació de l’import necessari per fer enfront a l’obligació, en la data de tancament del balanç.

g) Les operacions s’han de comptabilitzar quan, complint-se les circumstàncies descrites a l’article 36 d’aquest Codi per a cada un dels elements inclosos en els comptes anuals, la seva valoració es pugui fer amb un grau de fiabilitat adequat.

h) Els elements integrants dels comptes anuals es valoren en la moneda del seu entorn econòmic, sense perjudici de la seva presentació en euros.

i) S’admet la no aplicació estricta d’alguns principis comptables quan la importància relativa de la variació que aquest fet produeixi sigui escassament significativa i, en conseqüència, no alteri l’expressió de la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’empresa.

Es modifica per l’art. 1.1 de la Llei 16/2007, de 4 de juliol. Ref. BOE-A-2007-13023-CAT-pdf.

Modificació publicada el 05/07/2007, en vigor a partir del 01/01/2008

Altres versions:

Text inicial corresponent a 27/07/1989, en vigor a partir del 01/01/1990

Article 38.

1. La valoració dels elements integrants de les diferents partides que figurin en els comptes anuals s’ha de fer de conformitat amb els principis de comptabilitat generalment acceptats. En particular, s’han d’observar les regles següents:

a) S’ha de presumir que l’empresa continua en funcionament.

b) No es poden variar els criteris de valoració d’un exercici a un altre.

c) S’ha de seguir el principi de prudència valorativa. Aquest principi, que en cas de conflicte preval sobre qualsevol altre, obliga, en tot cas, a recollir en el balanç només els beneficis realitzats en la data del seu tancament; a tenir en compte tots els riscos previsibles i les pèrdues eventuals amb origen en l’exercici o en un altre d’anterior, distingint les realitzades o irreversibles de les potencials o reversibles, fins i tot si només es coneixen entre la data de tancament del balanç i la data en què aquest es formuli, cas en què se n’ha de donar informació completa en la memòria, i a tenir en compte les depreciacions, tant si l’exercici se salda amb benefici com amb pèrdua.

d) S’ha d’imputar a l’exercici al qual es refereixin els comptes anuals les despeses i els ingressos que l’afectin, amb independència de la data del seu pagament o del seu cobrament.

e) S’han de valorar separadament els elements integrants de les diferents partides de l’actiu i del passiu.

f) Els elements de l’immobilitzat i del circulant s’han de comptabilitzar, sense perjudici del que disposa l’article següent, pel preu d’adquisició o pel cost de producció.

2. En casos excepcionals s’admet la no-aplicació d’aquests principis. En aquests casos, en la memòria s’ha d’assenyalar aquesta falta d’aplicació, s’ha de motivar suficientment i s’ha d’explicar la seva influència sobre el patrimoni, la situació financera i els resultats de l’empresa.


[Bloc 30: #CC-a38·2]

Article 38 bis.

1. Els actius i passius es poden valorar pel seu valor raonable en els termes que es determinin per reglament, dins dels límits de la normativa europea.

En tots dos casos s’ha d’indicar si la variació de valor originada en l’element patrimonial com a conseqüència de l’aplicació d’aquest criteri s’ha d’imputar al compte de pèrdues i guanys, o s’ha d’incloure directament en el patrimoni net.

2. Amb caràcter general, el valor raonable es calcula amb referència a un valor de mercat fiable. En els elements per als quals no es pugui determinar un valor de mercat fiable, el valor raonable s’obté mitjançant l’aplicació de models i tècniques de valoració amb els requisits que es determinin per reglament.

Els elements que no es puguin valorar de manera fiable d’acord amb el que estableix el paràgraf precedent, s’han de valorar d’acord amb el que disposa l’apartat f) de l’article 38.

Es modifica l’apartat 1 i es suprimeixen el 3, 4 i 5 per la disposició final 1.2 i 1.3 de la Llei 22/2015, de 20 de juliol. Ref. BOE-A-2015-8147-CAT-pdf.

Cal tenir en compte que questes modificacions son d’aplicació als estats financers que es corresponguin amb els exercicis que comencin a partir d’1 de gener de 2016, segons estableix la disposició final 14.4 de la citada llei.

Text inicial, afegit per l’art. 1.1 de la Llei 16/2007, de 4 de juliol. Ref. BOE-A-2007-13023-CAT-pdf.

Modificació publicada el 21/07/2015, en vigor a partir del 17/06/2016

Altres versions:

Modificació publicada el 25/07/2014, en vigor a partir del 25/09/2014

Article 38 bis.

1. S’han de valorar pel seu valor raonable els elements patrimonials següents:

a) Els actius financers que formin part d’una cartera de negociació, tant si es qualifiquen com a disponibles per a la venda, com si són instruments financers derivats.

b) Els passius financers que formin part d’una cartera de negociació, o siguin instruments financers derivats.

2. Amb caràcter general, el valor raonable es calcula amb referència a un valor de mercat fiable. En els elements per als quals no es pugui determinar un valor de mercat fiable, el valor raonable s’obté mitjançant l’aplicació de models i tècniques de valoració amb els requisits que es determinin per reglament.

Els elements que no es puguin valorar de manera fiable d’acord amb el que estableix el paràgraf precedent, s’han de valorar d’acord amb el que disposa l’apartat f) de l’article 38.

3. Al tancament de l’exercici, i no obstant el que disposa l’article 38 apartat c), les variacions de valor originades per l’aplicació del criteri del valor raonable s’imputen al compte de pèrdues i guanys. Tanmateix, aquesta variació s’ha d’incloure directament al patrimoni net, en una partida d’ajust per valor raonable, quan:

a) Sigui un actiu financer disponible per a la venda.

b) L’element implicat sigui un instrument de cobertura d’acord amb un sistema de comptabilitat de cobertures que permeti no registrar en el compte de pèrdues i guanys, en els termes que es determinin per reglament, la totalitat o una part d’aquestes variacions de valor.

4. Les variacions acumulades per valor raonable, llevat de les imputades al resultat de l’exercici, han de constar a la partida d’ajust per valor raonable fins al moment en què es produeixi la baixa, el deteriorament, l’alienació o la cancel·lació dels esmentats elements, cas en què la diferència acumulada s’ha d’imputar al compte de pèrdues i guanys.

5. Els instruments financers no esmentats a l’apartat 1 es poden valorar pel seu valor raonable en els termes que es determinin per reglament, dins els límits que estableixin les normes internacionals d’informació financera adoptades pels reglaments de la Unió Europea.

Així mateix, es pot establir per reglament l’obligació de valorar pel valor raonable altres elements patrimonials diferents dels instruments financers, sempre que els esmentats elements es valorin amb caràcter únic d’acord amb aquest criteri en els esmentats reglaments de la Unió Europea.

En tots dos casos, s’ha d’indicar si la variació de valor originada en l’element patrimonial com a conseqüència de l’aplicació d’aquest criteri s’ha d’imputar al compte de pèrdues i guanys, o s’ha d’incloure directament al patrimoni net.

Text inicial, afegit per l’art. 1.1 de la Llei 16/2007, de 4 de juliol. Ref. BOE-A-2007-13023-CAT-pdf.


[Bloc 31: #CC-a39]

Article 39.

1. Els actius fixos o no corrents que tinguin una vida útil amb un límit temporal s’han d’amortitzar de manera racional i sistemàtica durant el temps de la seva utilització. No obstant això, encara que la seva vida útil no estigui temporalment limitada, quan es produeixi el deteriorament d’aquests actius s’han de fer les correccions valoratives necessàries per atribuir-los el valor inferior que els correspongui en la data de tancament del balanç.

2. Quan hi hagi un deteriorament en el valor dels actius circulants o corrents, s’han d’efectuar les correccions valoratives necessàries amb la finalitat d’atribuir a aquests actius el valor inferior de mercat o qualsevol altre valor inferior que els correspongui, en virtut de circumstàncies especials, en la data de tancament del balanç.

3. La valoració pel valor inferior, en aplicació del que disposen els apartats anteriors, no es pot mantenir si les raons que van motivar les correccions de valor han deixat d’existir, excepte quan s’hagin de qualificar com a pèrdues irreversibles.

4. Els immobilitzats intangibles són actius de vida útil definida. Quan la vida útil d’aquests actius no es pugui calcular de manera fiable s’han d’amortitzar en un termini de deu anys, llevat que una altra disposició legal o reglamentària estableixi un termini diferent.

El fons de comerç únicament pot figurar en l’actiu del balanç quan s’hagi adquirit a títol onerós. Es presumeix, llevat que hi hagi una prova en contra, que la vida útil del fons de comerç és de deu anys.

En la memòria dels comptes anuals s’ha d’informar sobre el termini i el mètode d’amortització dels immobilitzats intangibles.

Es modifica l’apartat 4 per la disposició final 1.4 de la Llei 22/2015, de 20 de juliol. Ref. BOE-A-2015-8147-CAT-pdf.

Cal tenir en compte que aquesta modificació es d’aplicació als estats financers que es corresponguin amb els exercicis que comencin a partir d’1 de gener de 2016, segons estableix la disposició final 14.4 de la citada llei.

Es modifica per l’art. 1.1 de la Llei 16/2007, de 4 de juliol. Ref. BOE-A-2007-13023-CAT-pdf.

Modificació publicada el 21/07/2015, en vigor a partir del 17/06/2016

Altres versions:

Modificació publicada el 05/07/2007, en vigor a partir del 01/01/2008

Article 39.

1. Els actius fixos o no corrents que tinguin una vida útil amb un límit temporal s’han d’amortitzar de manera racional i sistemàtica durant el temps de la seva utilització. No obstant això, encara que la seva vida útil no estigui temporalment limitada, quan es produeixi el deteriorament d’aquests actius s’han de fer les correccions valoratives necessàries per atribuir-los el valor inferior que els correspongui en la data de tancament del balanç.

2. Quan hi hagi un deteriorament en el valor dels actius circulants o corrents, s’han d’efectuar les correccions valoratives necessàries amb la finalitat d’atribuir a aquests actius el valor inferior de mercat o qualsevol altre valor inferior que els correspongui, en virtut de circumstàncies especials, en la data de tancament del balanç.

3. La valoració pel valor inferior, en aplicació del que disposen els apartats anteriors, no es pot mantenir si les raons que van motivar les correccions de valor han deixat d’existir, excepte quan s’hagin de qualificar com a pèrdues irreversibles.

4. El fons de comerç únicament pot figurar en l’actiu del balanç quan s’hagi adquirit a títol onerós.

El seu import no és objecte d’amortització, però s’han de practicar les correccions de valor pertinents, almenys anualment, en cas de deteriorament. Les pèrdues per deteriorament del fons de comerç tenen caràcter irreversible.

En la memòria dels comptes anuals s’ha d’informar dels ajustos realitzats en el fons de comerç des de la seva adquisició.

Es modifica per l’art. 1.1 de la Llei 16/2007, de 4 de juliol. Ref. BOE-A-2007-13023-CAT-pdf.

Text inicial corresponent a 27/07/1989, en vigor a partir del 01/01/1990

Article 39.

1. Els elements de l’immobilitzat i circulant la utilització dels quals tingui un límit temporal s’han d’amortitzar sistemàticament durant el temps de la seva utilització. No obstant això, encara que la seva utilització no estigui temporalment limitada, quan es prevegi que la depreciació d’aquests béns sigui duradora, s’han d’efectuar les correccions valoratives necessàries per atribuirlos el valor inferior que els correspongui en la data de tancament del balanç.

2. S’han d’efectuar les correccions valoratives necessàries amb la finalitat d’atribuir als elements del circulant el valor inferior de mercat o qualsevol altre valor inferior que els correspongui, en virtut de circumstàncies especials, en la data de tancament del balanç.

3. Les correccions valoratives de l’immobilitzat i del circulant a què es refereixen els dos paràgrafs anteriors han de figurar separadament en el balanç per mitjà de les provisions corresponents, excepte quan, pel fet que les correccions tenen caràcter irreversible, constitueixin pèrdues realitzades.

4. La valoració pel valor inferior, en aplicació del que disposen els paràgrafs anteriors, no es pot mantenir si les raons que van motivar les correccions de valor han deixat d’existir.

5. De manera excepcional les immobilitzacions materials i les primeres matèries i consumibles que es renoven constantment, el valor global de les quals sigui d’importància secundària per a l’empresa, es poden incloure en l’actiu per una quantitat i un valor fixos, si la seva quantitat, valor i composició no varien sensiblement. Quan s’apliqui aquest supòsit s’ha d’assenyalar en la memòria el fonament d’aquesta aplicació, així com l’import que significa.

6. El fons de comerç únicament pot figurar en l’actiu del balanç quan s’hagi adquirit a títol onerós.


[Bloc 32: #CC-a40]

Article 40.

1. Sense perjudici del que estableixin altres lleis que obliguin a sotmetre els comptes anuals a l’auditoria d’una persona que tingui la condició legal d’auditor de comptes, i del que disposen els articles 32 i 33 d’aquest Codi, tots els empresaris estan obligats a sotmetre a auditoria els comptes anuals ordinaris o consolidats, si s’escau, de la seva empresa, quan així ho acordi el secretari judicial o el registrador mercantil del domicili social de l’empresari si acullen la petició fundada de qui acrediti un interès legítim. Abans d’estimar la sol·licitud, el secretari judicial o el registrador mercantil han d’exigir al sol·licitant que avanci els fons necessaris per al pagament de la retribució de l’auditor.

La societat únicament es pot oposar al nomenament aportant una prova documental sobre la improcedència d’aquest o negant la legitimació del sol·licitant.

La sol·licitud davant el registrador mercantil s’ha de tramitar d’acord amb el que preveu el Reglament del Registre Mercantil. La designació d’un auditor se subjecta al torn reglamentari que estableix el Reglament de Registre Mercantil.

Si s’insta davant el secretari judicial, s’han de seguir els tràmits establerts en la legislació de la jurisdicció voluntària.

La resolució que es dicti sobre la procedència o improcedència de l’auditoria és recurrible davant el jutge mercantil.

2. El mateix dia en què emeti, l’auditor ha de lliurar l’informe a l’empresari i al sol·licitant i n’ha de presentar una còpia a qui l’hagi designat. Si l’informe conté una opinió denegada o desfavorable, el secretari judicial o el registrador mercantil ha d’acordar que l’empresari satisfaci al sol·licitant les quantitats que hagi anticipat. Si l’informe conté una opinió amb reserves o excepcions, s’ha de dictar una resolució que determini en qui ha de recaure el cost de l’auditoria i en quina proporció. Si l’informe és amb una opinió favorable, el cost de l’auditoria és a càrrec del sol·licitant.

3. El secretari judicial o el registrador mercantil ha de desestimar la sol·licitud d’auditoria quan, abans de la data de la sol·licitud, consti inscrit en el registre mercantil el nomenament d’un auditor per a la verificació dels comptes d’aquell mateix exercici o, en el cas de les societats mercantils i les altres persones jurídiques obligades, no hagi finalitzat el termini legal per efectuar el nomenament d’un auditor per l’òrgan competent.

4. L’emissió de l’informe d’auditoria no impedeix l’exercici del dret d’accés a la comptabilitat per aquells als qui la Llei atribueixi aquest dret.

Es modifica per la disposició final 2 de la Llei 15/2015, de 2 de juliol. Ref. BOE-A-2015-7391-CAT-pdf.

Es modifica per l’art. 1.1 de la Llei 16/2007, de 4 de juliol. Ref. BOE-A-2007-13023-CAT-pdf.

Modificació publicada el 03/07/2015, en vigor a partir del 23/07/2015

Altres versions:

Modificació publicada el 05/07/2007, en vigor a partir del 01/01/2008

Article 40.

1. Sense perjudici del que estableixin altres lleis que obliguin a sotmetre els comptes anuals a l’auditoria d’una persona que tingui la condició legal d’auditor de comptes, i del que disposen els articles 32 i 33 d’aquest Codi, qualsevol empresari està obligat a sotmetre a auditoria els comptes anuals de la seva empresa, quan així ho acordi el jutjat competent, fins i tot en via de jurisdicció voluntària, si acull la petició fonamentada de qui hi acrediti un interès legítim.

2. En aquest cas, el jutjat ha d’exigir al peticionari la caució adequada per respondre del pagament dels costos processals i de les despeses de l’auditoria, que són a càrrec seu quan no resultin vicis o irregularitats essencials en els comptes anuals revisats, i a aquest efecte l’auditor ha de presentar al jutjat un exemplar de l’informe realitzat.

Es modifica per l’art. 1.1 de la Llei 16/2007, de 4 de juliol. Ref. BOE-A-2007-13023-CAT-pdf.

Text inicial corresponent a 27/07/1989, en vigor a partir del 01/01/1990

Article 40.

1. Sense perjudici del que estableixen altres lleis que obliguin a sotmetre els comptes anuals a l’auditoria d’una persona que tingui la condició legal d’auditor de comptes, i del que disposen els article 32 i 33 d’aquest Codi, tot empresari està obligat a sotmetre a auditoria els comptes anuals de la seva empresa, quan ho acordi el Jutjat competent, fins i tot en via de jurisdicció voluntària, si acull la petició fundada de qui acrediti un interès legítim.

2. En aquest cas, el Jutjat ha d’exigir al peticionari caució adequada per respondre del pagament de les costes processals i de les despeses de l’auditoria, que són al seu càrrec quan no resultin vicis o irregularitats essencials en els comptes anuals revisats, i a aquest efecte l’auditor ha de presentar al Jutjat un exemplar de l’informe realitzat.


[Bloc 33: #CC-a41]

Article 41.

1. Per a la formulació, submissió a l’auditoria, dipòsit i publicació dels comptes anuals, les societats anònimes, de responsabilitat limitada i en comandita per accions es regeixen per les seves respectives normes.

2. Les societats col·lectives i comanditàries simples, quan a la data de tancament de l’exercici tots els socis col·lectius siguin societats espanyoles o estrangeres, queden sotmeses al que disposa el capítol VII de la Llei de societats anònimes, amb excepció del que estableix la secció 9a.

Es modifica per l’art. 1.1 de la Llei 16/2007, de 4 de juliol. Ref. BOE-A-2007-13023-CAT-pdf.

Modificació publicada el 05/07/2007, en vigor a partir del 01/01/2008

Altres versions:

Text inicial corresponent a 27/07/1989, en vigor a partir del 01/01/1990

Article 41.

Per a la formulació, submissió a l’auditoria i publicació dels seus comptes anuals, les societats anònimes, de responsabilitat limitada i en comandita per accions s’han de regir per les seves respectives normes.


[Bloc 34: #CC-l1-t3-s3]

Secció tercera. Presentació dels comptes dels grups de societats


[Bloc 35: #CC-a42]

Article 42.

1. Qualsevol societat dominant d’un grup de societats està obligada a formular els comptes anuals i l’informe de gestió consolidats en la forma prevista en aquesta secció.

Hi ha un grup quan una societat tingui o pugui tenir, directament o indirectament, el control d’una altra o d’altres societats. En particular, es considera que hi ha control quan una societat, que es qualifica com a dominant, estigui en relació amb una altra societat, que es qualifica com a dependent, en alguna de les situacions següents:

a) Tingui la majoria dels drets de vot.

b) Tingui la facultat de nomenar o destituir la majoria dels membres de l’òrgan d’administració.

c) Pugui disposar, en virtut d’acords subscrits amb tercers, de la majoria dels drets de vot.

d) Hagi designat amb els seus vots la majoria dels membres de l’òrgan d’administració, que exerceixin el seu càrrec en el moment en què s’hagin de formular els comptes consolidats i durant els dos exercicis immediatament anteriors. En particular, es considera aquesta circumstància quan la majoria dels membres de l’òrgan d’administració de la societat dominada siguin membres de l’òrgan d’administració o alts directius de la societat dominant o d’una altra dominada per aquesta. Aquest supòsit no dóna lloc a la consolidació si la societat els administradors de la qual han estat nomenats, està vinculada a una altra en algun dels casos previstos a les dues primeres lletres d’aquest apartat.

Als efectes d’aquest apartat, als drets de vot de l’entitat dominant s’hi han d’afegir els que tingui a través d’altres societats dependents o a través de persones que actuïn en nom propi però per compte de l’entitat dominant o d’altres de dependents o aquells dels quals disposi concertadament amb qualsevol altra persona.

2. L’obligació de formular els comptes anuals i l’informe de gestió consolidats no eximeix les societats integrants del grup de formular els seus propis comptes anuals i l’informe de gestió corresponent, conforme al seu règim específic.

3. La societat obligada a formular els comptes anuals consolidats hi ha d’incloure les societats integrants del grup en els termes establerts a l’apartat 1 d’aquest article, així com qualsevol empresa dominada per aquestes, sigui quina sigui la seva forma jurídica i amb independència del seu domicili social.

4. La junta general de la societat obligada a formular els comptes anuals consolidats ha de designar els auditors de comptes que han de controlar els comptes anuals i l’informe de gestió del grup. Els auditors han de verificar la concordança de l’informe de gestió amb els comptes anuals consolidats.

5. Els comptes consolidats i l’informe de gestió del grup s’han de sotmetre a l’aprovació de la junta general de la societat obligada a consolidar simultàniament amb els comptes anuals d’aquesta societat. Els socis de les societats pertanyents al grup poden obtenir de la societat obligada a formular els comptes anuals consolidats els documents sotmesos a l’aprovació de la Junta, així com l’informe de gestió del grup i l’informe dels auditors. El dipòsit dels comptes consolidats, de l’informe de gestió del grup i de l’informe dels auditors de comptes en el Registre mercantil i la seva publicació s’han d’efectuar de conformitat amb el que s’estableix per als comptes anuals de les societats anònimes.

6. El que disposa la present secció és aplicable als casos en què voluntàriament qualsevol persona física o jurídica formuli i publiqui comptes consolidats. Igualment s’apliquen aquestes normes, en el que sigui possible, als supòsits de formulació i publicació de comptes consolidats per qualsevol persona física o jurídica diferent de les previstes a l’apartat 1 del present article.

Es modifica per l’art. 1.2 de la Llei 16/2007, de 4 de juliol. Ref. BOE-A-2007-13023-CAT-pdf.

Es modifiquen els apartats 1 y 2 per l’art. 106.2 de la Llei 62/2003, de 30 de desembre. Ref. BOE-A-2003-23936-CAT-pdf.

Aquesta modificació s’aplica als comptes anuals consolidats corresponents als exercicis que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2005, segons estableix la disposició final 12.2.

Modificació publicada el 05/07/2007, en vigor a partir del 01/01/2008

Altres versions:

Modificació publicada el 31/12/2003, en vigor a partir del 01/01/2004

Article 42.

1. Tota societat dominant d’un grup de societats està obligada a formular els comptes anuals i l’informe de gestió consolidats en la forma que preveu aquesta secció. En els grups en què no es pugui identificar una societat dominant, aquesta obligació recau en la societat de més actiu en la data de primera consolidació.

Existeix un grup quan diverses societats constitueixin una unitat de decisió. En particular, es presumeix que hi ha unitat de decisió quan una societat, que es qualifica de dominant, sigui sòcia d’una altra societat, que es qualifica de dependent, i estigui en relació amb aquesta en alguna de les situacions següents:

a) Tingui la majoria dels drets de vot.

b) Tingui la facultat de nomenar o destituir la majoria dels membres de l’òrgan d’administració.

c) Pugui disposar, en virtut d’acords subscrits amb altres socis, de la majoria dels drets de vot.

d) Hagi designat exclusivament amb els seus vots la majoria dels membres de l’òrgan d’administració, que exerceixin el seu càrrec en el moment en què s’hagin de formular els comptes consolidats i durant els dos exercicis immediatament anteriors. Aquest cas no dóna lloc a la consolidació si la societat els administradors de la qual han estat nomenats està vinculada a una altra en algun dels casos que preveuen les dues primeres lletres d’aquest apartat.

A aquests efectes, als drets de vot de l’entitat dominant s’afegeixen els que posseeixi a través d’altres societats dependents o a través de persones que actuïn en el seu propi nom però per compte de l’entitat dominant o d’altres de dependents, o aquells dels quals disposi concertadament amb qualsevol altra persona.

2. Es presumeix igualment que hi ha unitat de decisió quan, per qualssevol altres mitjans, una o diverses societats estiguin sota una direcció única. En particular, quan la majoria dels membres de l’òrgan d’administració de la societat dominada siguin membres de l’òrgan d’administració o alts directius de la societat dominant o d’una altra dominada per aquesta.

3. L’obligació de formular els comptes anuals i l’informe de gestió consolidats no eximeix les societats integrants del grup de formular els seus propis comptes anuals i l’informe de gestió corresponent, de conformitat amb el seu règim específic.

4. La societat dominant ha d’incloure en els seus comptes consolidats no solament les societats directament dominades per aquesta, sinó també les successivament dominades per aquestes, sigui quin sigui el lloc del seu domicili social.

5. La junta general de la societat dominant ha de designar els auditors de comptes que han de controlar els comptes anuals i l’informe de gestió del grup. Els auditors han de verificar la concordança de l’informe de gestió amb els comptes anuals consolidats.

6. Els comptes consolidats i l’informe de gestió del grup s’han de sotmetre a l’aprovació de la junta general ordinària de la societat dominant simultàniament amb els comptes anuals i l’informe de gestió d’aquesta societat. Els accionistes de les societats pertanyents al grup poden obtenir de la societat dominant els documents sotmesos a l’aprovació de la junta i a l’informe dels auditors. El dipòsit dels comptes consolidats, de l’informe de gestió del grup i de l’informe dels auditors de comptes en el Registre Mercantil i la publicació d’aquest s’han d’efectuar de conformitat amb el que s’estableix per als comptes anuals de les societats anònimes.

7. El que disposa aquesta secció és aplicable als casos en què voluntàriament qualsevol persona física o jurídica dominant formuli i publiqui comptes consolidats. Igualment aquestes normes s’han d’aplicar, quan sigui possible, als supòsits de formulació i publicació de comptes consolidats per qualsevol persona física o jurídica diferent de les previstes als paràgrafs 1 i 2 d’aquest article.

Es modifiquen els apartats 1 y 2 per l’art. 106.2 de la Llei 62/2003, de 30 de desembre. Ref. BOE-A-2003-23936-CAT-pdf.

Aquesta modificació s’aplica als comptes anuals consolidats corresponents als exercicis que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2005, segons estableix la disposició final 12.2.

Text inicial corresponent a 27/07/1989, en vigor a partir del 01/01/1990

Article 42.

1. Tota societat mercantil està obligada a formular els comptes anuals i l’informe de gestió consolidats, en la forma que preveuen aquest Codi i la Llei de règim jurídic de les societats anònimes quan, tot i ser soci d’una altra societat, es trobi en relació amb aquesta en algun dels casos següents:

a) Posseeixi la majoria dels drets de vot.

b) Tingui la facultat de nomenar o de destituir la majoria dels membres de l’òrgan d’administració.

c) Pugui disposar, en virtut d’acords subscrits amb altres socis, de la majoria dels drets de vot.

d) Hagi nomenat exclusivament amb els seus vots la majoria dels membres de l’òrgan d’administració, que ocupin el seu càrrec en el moment en què s’hagin de formular els comptes consolidats i durant els dos exercicis immediatament anteriors. Aquest supòsit no dóna lloc a la consolidació si la societat els administradors de la qual han estat nomenats està vinculada a una altra en algun dels casos que preveuen els dos primers números d’aquest article.

2. Als efectes del que disposa el paràgraf anterior s’afegeixen als drets de vot de la societat dominant els que corresponguin a les societats dominades per aquesta, així com a altres persones que actuïn en el seu propi nom però per compte d’alguna d’aquelles.

3. L’obligació de formular els comptes anuals i l’informe de gestió consolidats no eximeix les societats integrants del grup de formular els seus propis comptes anuals i l’informe de gestió corresponent, de conformitat amb el seu règim específic.

4. La societat dominant ha d’incloure en els seus comptes consolidats no solament les societats directament dominades per aquesta, sinó també les successivament dominades per aquestes, sigui quin sigui el lloc del seu domicili social.

5. La junta general de la societat dominant ha de designar els auditors de comptes que han de controlar els comptes anuals i l’informe de gestió del grup. Els auditors han de verificar la concordança de l’informe de gestió amb els comptes anuals consolidats.

6. Els comptes consolidats i l’informe de gestió del grup s’han de sotmetre a l’aprovació de la junta general ordinària de la societat dominant simultàniament amb els comptes anuals i l’informe de gestió d’aquesta societat. Els accionistes de les societats pertanyents al grup poden obtenir de la societat dominant els documents sotmesos a l’aprovació de la junta i a l’informe dels auditors. El dipòsit dels comptes consolidats, de l’informe de gestió del grup i de l’informe dels auditors de comptes en el Registre Mercantil i la publicació d’aquest s’han d’efectuar de conformitat amb el que s’estableix per als comptes anuals de les societats anònimes.

7. El que disposa aquesta secció és aplicable als casos en què voluntàriament qualsevol persona física o jurídica dominant formuli i publiqui comptes consolidats. Igualment aquestes normes s’han d’aplicar, quan sigui possible, als supòsits de formulació i publicació de comptes consolidats per qualsevol persona física o jurídica diferent de les previstes als paràgrafs 1 i 2 d’aquest article.


[Bloc 36: #CC-a43]

Article 43.

1. No obstant el que disposa l’article anterior, les societats que s’hi esmenten no estan obligades a efectuar la consolidació, si es compleix alguna de les situacions següents:

1a Quan en la data de tancament de l’exercici de la societat obligada a consolidar el conjunt de les societats no sobrepassi, en els seus últims comptes anuals, dos dels límits que assenyala el Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, pel qual s’aprova el text refós de la Llei de societats de capital, per a la formulació de compte de pèrdues i guanys abreujada, llevat que alguna de les societats del grup tingui la consideració d’entitat d’interès públic segons la definició establerta a l’article 3.5 de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes.

2a Quan la societat obligada a consolidar sotmesa a la legislació espanyola sigui al mateix temps dependent d’una altra que es regeixi per la legislació esmentada o per la d’un altre Estat membre de la Unió Europea, si aquesta última societat posseeix el 50 per cent o més de les participacions socials d’aquelles i els accionistes o socis que tinguin, almenys, el 10 per cent no hagin sol·licitat la formulació de comptes consolidats 6 mesos abans del tancament de l’exercici. En tot cas, és necessari que es compleixin els requisits següents:

a) Que la societat dispensada de formalitzar la consolidació, així com totes les societats que hagi d’incloure en la consolidació, es consolidin en els comptes d’un grup més gran, la societat dominant del qual estigui sotmesa a la legislació d’un Estat membre de la Unió Europea.

b) Que la societat dispensada de formalitzar la consolidació indiqui en els seus comptes la menció d’estar exempta de l’obligació d’establir els comptes consolidats, el grup al qual pertany, la raó social i el domicili de la societat dominant.

c) Que els comptes consolidats de la societat dominant, així com l’informe de gestió i l’informe dels auditors, es dipositin en el Registre Mercantil, traduïts a alguna de les llengües oficials de la comunitat autònoma on tingui el seu domicili la societat dispensada.

d) Que la societat dispensada de formalitzar la consolidació no hagi emès valors admesos a negociació en un mercat regulat de qualsevol Estat membre de la Unió Europea.

3a Quan la societat obligada a consolidar participi exclusivament en societats dependents que no tinguin un interès significatiu, individual i en conjunt, per a la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de les societats del grup.

4a Quan totes les societats dependents es puguin excloure de la consolidació per alguna de les causes següents:

a) En casos extremadament estranys en què la informació necessària per elaborar els estats financers consolidats no es puguin obtenir per raons degudament justificades.

b) Que la tinença de les accions o participacions d’aquesta societat tingui exclusivament per objectiu la seva cessió posterior.

c) Que restriccions severes i duradores obstaculitzin l’exercici del control de la societat dominant sobre aquest dependent.

2. Una societat no ha de ser inclosa en la consolidació quan concorri una de les circumstàncies que assenyala la indicació 4a anterior.»

Es modifica per la disposició final 1.5 de la Llei 22/2015, de 20 de juliol. Ref. BOE-A-2015-8147-CAT-pdf.

Cal tenir en compte que aquesta modificació es d’aplicació als estats financers que es corresponguin amb els exercicis que comencin a partir d’1 de gener de 2016, segons estableix  la disposició final 14.4 de la citada llei.

Es modifica per l’art. 1.2 de la Llei 16/2007, de 4 de juliol. Ref. BOE-A-2007-13023-CAT-pdf.

Es deroga l’apartat 2 per l’art. 106.3 de la Llei 62/2003, de 30 de desembre. Ref. BOE-A-2003-23936-CAT-pdf.

Modificació publicada el 21/07/2015, en vigor a partir del 17/06/2016

Altres versions:

Modificació publicada el 05/07/2007, en vigor a partir del 01/01/2008

Article 43.

No obstant el que disposa l’article anterior, les societats esmentades no estan obligades a efectuar la consolidació, si es compleix alguna de les situacions següents:

1a Quan en la data de tancament de l’exercici de la societat obligada a consolidar el conjunt de les societats no sobrepassi, en els seus últims comptes anuals, dos dels límits assenyalats a la Llei de societats anònimes per a la formulació del compte de pèrdues i guanys abreujat, llevat que alguna de les societats del grup hagi emès valors admesos a negociació en un mercat regulat de qualsevol Estat membre de la Unió Europea.

2a Quan la societat obligada a consolidar sotmesa a la legislació espanyola sigui alhora dependent d’una altra que es regeixi per l’esmentada legislació o per la d’un altre Estat membre de la Unió Europea, si aquesta última societat té el 50 per cent o més de les participacions socials d’aquelles i els accionistes o socis que en tinguin, com a mínim, el 10 per cent no hagin sol·licitat la formulació de comptes consolidats 6 mesos abans del tancament de l’exercici. En tot cas és necessari que es compleixin els requisits següents:

a) Que la societat dispensada de formalitzar la consolidació, així com totes les societats que hagi d’incloure en la consolidació, es consolidin en els comptes d’un grup més gran, la societat dominant del qual estigui sotmesa a la legislació d’un Estat membre de la Unió Europea.

b) Que la societat dispensada de formalitzar la consolidació indiqui en els seus comptes la menció d’estar exempta de l’obligació d’establir els comptes consolidats, el grup al qual pertany, la raó social i el domicili de la societat dominant.

c) Que els comptes consolidats de la societat dominant, així com l’informe de gestió i l’informe dels auditors, es dipositin en el Registre mercantil, traduïts a alguna de les llengües oficials de la comunitat autònoma, on tingui el seu domicili la societat dispensada.

d) Que la societat dispensada de formalitzar la consolidació no hagi emès valors admesos a negociació en un mercat regulat de qualsevol Estat membre de la Unió Europea.

Es modifica per l’art. 1.2 de la Llei 16/2007, de 4 de juliol. Ref. BOE-A-2007-13023-CAT-pdf.

Es deroga l’apartat 2 per l’art. 106.3 de la Llei 62/2003, de 30 de desembre. Ref. BOE-A-2003-23936-CAT-pdf.

Modificació publicada el 31/12/2003, en vigor a partir del 01/01/2004

Article 43.

No obstant el que disposa l’article anterior, les societats que s’hi esmenten no estan obligades a efectuar la consolidació, llevat que alguna hagi emès valors admesos a negociació en un mercat borsari, si hi concorre alguna de les circumstàncies següents:

1a Quan en la data del tancament de l’exercici de la societat dominant el conjunt de les societats no sobrepassi, en els seus últims comptes anuals, dos dels límits assenyalats a la Llei de règim jurídic de les societats anònimes per a la formulació del compte de pèrdues i guanys abreujat.

2a Quan la societat dominant sotmesa a la legislació espanyola sigui alhora dependent d’una altra que es regeixi per la legislació d’un altre estat membre de la Comunitat Econòmica Europea, si aquesta última societat posseeix la totalitat de les participacions socials d’aquella o si, tot i posseir el 90 per 100 o més d’aquestes, els socis minoritaris aproven la dispensa. En tot cas és necessari que es compleixin els requisits següents:

a) Que la societat dispensada de formalitzar la consolidació, així com totes les seves filials, es consolidin en els comptes d’un grup més gran, la societat dominant del qual estigui sotmesa a la legislació d’un altre estat membre de la Comunitat Econòmica Europea.

b) Que la societat espanyola dispensada de formalitzar la consolidació indiqui en els seus comptes la menció d’estar exempta de l’obligació d’establir els comptes consolidats, el grup al qual pertany, la raó social i el domicili de la societat dominant estrangera.

c) Que els comptes consolidats de la societat dominant estrangera, així com l’informe de gestió i el certificat dels auditors es dipositin, traduïts al castellà, en el Registre Mercantil on tingui el seu domicili la societat espanyola.

Es deroga l’apartat 2 per l’art. 106.3 de la Llei 62/2003, de 30 de desembre. Ref. BOE-A-2003-23936-CAT-pdf.

Text inicial corresponent a 27/07/1989, en vigor a partir del 01/01/1990

Article 43.

1. No obstant el que disposa l’article anterior, les societats que s’hi esmenten no estan obligades a efectuar la consolidació, llevat que alguna hagi emès valors admesos a negociació en un mercat borsari, si hi concorre alguna de les circumstàncies següents:

1a Quan en la data del tancament de l’exercici de la societat dominant el conjunt de les societats no sobrepassi, en els seus últims comptes anuals, dos dels límits assenyalats a la Llei de règim jurídic de les societats anònimes per a la formulació del compte de pèrdues i guanys abreujat.

2a Quan la societat dominant sotmesa a la legislació espanyola sigui alhora dependent d’una altra que es regeixi per la legislació d’un altre estat membre de la Comunitat Econòmica Europea, si aquesta última societat posseeix la totalitat de les participacions socials d’aquella o si, tot i posseir el 90 per 100 o més d’aquestes, els socis minoritaris aproven la dispensa. En tot cas és necessari que es compleixin els requisits següents:

a) Que la societat dispensada de formalitzar la consolidació, així com totes les seves filials, es consolidin en els comptes d’un grup més gran, la societat dominant del qual estigui sotmesa a la legislació d’un altre estat membre de la Comunitat Econòmica Europea.

b) Que la societat espanyola dispensada de formalitzar la consolidació indiqui en els seus comptes la menció d’estar exempta de l’obligació d’establir els comptes consolidats, el grup al qual pertany, la raó social i el domicili de la societat dominant estrangera.

c) Que els comptes consolidats de la societat dominant estrangera, així com l’informe de gestió i el certificat dels auditors es dipositin, traduïts al castellà, en el Registre Mercantil on tingui el seu domicili la societat espanyola.

2. La societat dominant pot excloure dels comptes consolidats:

a) La societat del grup que presenti un interès poc significatiu respecte a la imatge fidel que han d’expressar els comptes consolidats. Si són diverses les societats del grup en aquestes circumstàncies, només es poden excloure de la consolidació si en el seu conjunt presenten un interès poc significatiu respecte a la finalitat expressada.

b) Les societats del grup respecte de les quals hi hagi restriccions importants i permanents que dificultin substancialment l’exercici per part de la societat dominant dels seus drets sobre el patrimoni o la gestió de les societats esmentades.

c) Aquelles en què la informació necessària per establir els comptes consolidats només es pugui obtenir incorrent en despeses desproporcionades o mitjançant un retard que impossibiliti la formació dels comptes esmentats en el termini legal establert.

d) Aquelles les participacions de les quals es posseeixin exclusivament per a la seva cessió posterior.

e) Les que tinguin activitats tan diferents que la seva inclusió sigui contrària a l’obtenció de la finalitat pròpia dels comptes consolidats. Aquest apartat no és aplicable pel sol fet que les societats incloses en la consolidació siguin parcialment industrials, parcialment comercials i parcialment dedicades a la prestació de serveis o que exerceixin activitats industrials o comercials o realitzin prestacions de serveis diferents.


[Bloc 37: #CC-a43·2]

Article 43 bis.

Els comptes anuals consolidats s’han de formular d’acord amb les normes següents:

a) Si, a la data de tancament de l’exercici alguna de les societats del grup ha emès valors admesos a cotització en un mercat regulat de qualsevol Estat membre de la Unió Europea, han d’aplicar les normes internacionals d’informació financera adoptades pels reglaments de la Unió Europea.

No obstant això, també els són aplicables els articles 42, 43 i 49 d’aquest Codi. Així mateix, han d’incloure en els comptes anuals consolidats la informació continguda en les indicacions 1a a 9a de l’article 48 d’aquest Codi.

b) Si, a la data de tancament de l’exercici cap de les societats del grup ha emès valors admesos a cotització en un mercat regulat de qualsevol Estat membre de la Unió Europea, poden optar per l’aplicació de les normes de comptabilitat incloses en aquest Codi i les seves disposicions de desplegament, o per les normes internacionals d’informació financera adoptades pels reglaments de la Unió Europea. Si opten per aquestes últimes, els comptes anuals consolidats s’han d’elaborar de manera continuada d’acord amb les normes esmentades, i els és igualment aplicable el que disposa l’últim paràgraf de la lletra a) d’aquest article.

Text afegit, publicat el 05/07/2007, en vigor a partir del 01/01/2008.

S’afegeix per l’art. 1.2 de la Llei 16/2007, de 4 de juliol. Ref. BOE-A-2007-13023-CAT-pdf.


[Bloc 38: #CC-a44]

Article 44.

1. Els comptes anuals consolidats inclouen el balanç, el compte de pèrdues i guanys, un estat que reflecteixi els canvis en el patrimoni net de l’exercici, un estat de fluxos d’efectiu i la memòria, consolidats. Aquests documents formen una unitat. Als comptes anuals consolidats s’hi ha d’adjuntar l’informe de gestió consolidat, que ha d’incloure, quan sigui procedent, l’estat d’informació no financera.

2. Els comptes anuals consolidats s’han de formular amb claredat i han de reflectir la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats del conjunt constituït per les societats incloses en la consolidació. Quan l’aplicació de les disposicions d’aquest Codi no sigui suficient per donar la imatge fidel, en el sentit indicat anteriorment, s’han d’aportar a la memòria les informacions complementàries necessàries per assolir aquest resultat.

En casos excepcionals, si l’aplicació d’una disposició continguda en els articles següents és incompatible amb la imatge fidel que han d’oferir els comptes consolidats, aquesta disposició no és aplicable. En aquests casos, a la memòria s’ha d’assenyalar aquesta falta d’aplicació, motivar-se suficientment i explicar-se la seva influència sobre el patrimoni, la situació financera i els resultats del grup.

3. Els comptes anuals consolidats s’han d’establir a la mateixa data que els comptes anuals de la societat obligada a consolidar. Si la data de tancament de l’exercici d’una societat compresa en la consolidació difereix en més de tres mesos de la corresponent als comptes consolidats, la seva inclusió en aquestes s’ha de fer mitjançant comptes intermedis referits a la data en què s’estableixin els consolidats.

4. Quan la composició de les empreses incloses en la consolidació hagi variat considerablement en el curs d’un exercici, els comptes anuals consolidats han d’incloure a la memòria la informació necessària perquè la comparació de successius estats financers consolidats demostri els principals canvis que han tingut lloc entre exercicis.

5. Els comptes consolidats han de ser formulats expressant els valors en euros.

6. Els comptes i l’informe de gestió consolidats, que ha d’incloure, quan sigui procedent, l’estat d’informació no financera consolidat, els han de signar tots els administradors de la societat obligada a formular-los, que responen de la seva veracitat. Si hi falta la signatura d’algun d’ells, s’ha d’assenyalar en els documents en què falti, amb expressa menció de la causa.

Es modifiquen els apartats 1 i 6 per l’art. 1.1 de la Llei 11/2018, de 28 de desembre. Ref. BOE-A-2018-17989-CAT-pdf.

Aquesta modificació es d’aplicació per als exercicis econòmics que s’iniciïn a partir de 1 de gener de 2018, segons estableix  la disposició transitoria.1 de la citada Llei.

Es modifica per l’art. 1.2 de la Llei 16/2007, de 4 de juliol. Ref. BOE-A-2007-13023-CAT-pdf.

Modificació publicada el 29/12/2018, en vigor a partir del 30/12/2018

Altres versions:

Modificació publicada el 05/07/2007, en vigor a partir del 01/01/2008

Article 44.

1. Els comptes anuals consolidats inclouen el balanç, el compte de pèrdues i guanys, un estat que reflecteixi els canvis en el patrimoni net de l’exercici, un estat de fluxos d’efectiu i la memòria, consolidats. Aquests documents formen una unitat. Als comptes anuals consolidats s’hi ha d’adjuntar l’informe de gestió consolidat.

2. Els comptes anuals consolidats s’han de formular amb claredat i han de reflectir la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats del conjunt constituït per les societats incloses en la consolidació. Quan l’aplicació de les disposicions d’aquest Codi no sigui suficient per donar la imatge fidel, en el sentit indicat anteriorment, s’han d’aportar a la memòria les informacions complementàries necessàries per assolir aquest resultat.

En casos excepcionals, si l’aplicació d’una disposició continguda en els articles següents és incompatible amb la imatge fidel que han d’oferir els comptes consolidats, aquesta disposició no és aplicable. En aquests casos, a la memòria s’ha d’assenyalar aquesta falta d’aplicació, motivar-se suficientment i explicar-se la seva influència sobre el patrimoni, la situació financera i els resultats del grup.

3. Els comptes anuals consolidats s’han d’establir a la mateixa data que els comptes anuals de la societat obligada a consolidar. Si la data de tancament de l’exercici d’una societat compresa en la consolidació difereix en més de tres mesos de la corresponent als comptes consolidats, la seva inclusió en aquestes s’ha de fer mitjançant comptes intermedis referits a la data en què s’estableixin els consolidats.

4. Quan la composició de les empreses incloses en la consolidació hagi variat considerablement en el curs d’un exercici, els comptes anuals consolidats han d’incloure a la memòria la informació necessària perquè la comparació de successius estats financers consolidats demostri els principals canvis que han tingut lloc entre exercicis.

5. Els comptes consolidats han de ser formulats expressant els valors en euros.

6. Els comptes i l’informe de gestió consolidats els han de signar tots els administradors de la societat obligada a formular-los, que responen de la seva veracitat. Si hi falta la signatura d’algun d’ells, s’ha d’assenyalar en els documents en què falti, amb expressa menció de la causa.

Es modifica per l’art. 1.2 de la Llei 16/2007, de 4 de juliol. Ref. BOE-A-2007-13023-CAT-pdf.

Text inicial corresponent a 27/07/1989, en vigor a partir del 01/01/1990

Article 44.

1. Els comptes anuals consolidats comprenen el balanç, el compte de pèrdues i guanys i la memòria consolidats. Aquests documents formen una unitat. Als comptes anuals consolidats s’ha d’unir l’informe de gestió consolidat.

2. Els comptes anuals consolidats s’han d’establir amb claredat i d’acord amb les normes d’aquest Codi.

3. Els comptes anuals consolidats han de reflectir la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats del conjunt constituït per les societats incloses en la consolidació. Quan l’aplicació de les disposicions d’aquest Codi no sigui suficient per donar la imatge fidel, en el sentit indicat anteriorment, s’han d’aportar les informacions complementàries necessàries per assolir aquest resultat.

En casos excepcionals, si l’aplicació d’una disposició continguda en els articles següents és incompatible amb la imatge fidel que han d’oferir els comptes consolidats aquesta disposició no és aplicable. En aquests casos, en la memòria s’ha d’assenyalar aquesta falta d’aplicació, s’ha de motivar suficientment i s’ha d’explicar la seva influència sobre el patrimoni, la situació financera i els resultats del grup.

4. Els comptes anuals consolidats s’han d’establir en la mateixa data que els comptes anuals de la societat dominant. Si la data de tancament de l’exercici d’una societat compresa en la consolidació és anterior en més de tres mesos a la corresponent als comptes consolidats, la seva inclusió en aquests s’ha fer mitjançant comptes intermedis referits a la data en què s’estableixin els consolidats.

5. Quan la composició de les empreses incloses en la consolidació hagi variat considerablement en el curs d’un exercici, els estats financers consolidats han d’incloure la informació necessària perquè la comparació de successius estats financers consolidats sigui realista. Quan un canvi sigui important, el compliment d’aquesta obligació s’ha de portar a efecte mitjançant la preparació d’un balanç de situació inicial ajustat i d’un estat ajustat de pèrdues i guanys.

6. Quan l’aplicació d’un determinat mètode als comptes anuals d’una o més societats que s’hagin de consolidar no permeti donar la imatge fidel del conjunt de la consolidació, s’ha d’aplicar a aquestes societats el mètode més convenient amb aquesta finalitat. En aquest cas, s’han d’expressar en la memòria els motius que justifiquin la decisió, indicant les societats afectades i la incidència que produeixi l’aplicació del mètode elegit sobre el patrimoni, la situació financera i els resultats del conjunt de les societats incloses en la consolidació.

7. Els comptes consolidats s’han de formular expressant els valors en pessetes.

8. Els comptes i l’informe de gestió consolidats han de ser signats per tots els administradors de la societat dominant, que han de respondre de la seva veracitat.


[Bloc 39: #CC-a45]

Article 45.

1. Els elements de l’actiu, passiu, ingressos i despeses compresos en la consolidació han de ser valorats seguint mètodes uniformes i d’acord amb els criteris inclosos en aquest Codi i les seves disposicions de desplegament.

2. Si algun element de l’actiu, passiu, ingressos i despeses comprès en la consolidació ha estat valorat per alguna societat que forma part d’aquesta, segons mètodes no uniformes a l’aplicat en la consolidació, aquest element ha de tornar a ser valorat de conformitat amb aquest mètode, llevat que el resultat de la nova valoració ofereixi un interès poc rellevant als efectes d’assolir la imatge fidel del grup.

3. L’estructura i el contingut dels comptes anuals consolidats s’ha d’ajustar als models aprovats per reglament, en sintonia amb el que disposa l’article 35 d’aquest Codi per als comptes anuals individuals.

4. En el balanç consolidat s’ha d’indicar en una partida específica del patrimoni net, amb denominació adequada, la participació corresponent als socis externs o interessos minoritaris del grup.

Es modifica per l’art. 1.2 de la Llei 16/2007, de 4 de juliol. Ref. BOE-A-2007-13023-CAT-pdf.

Modificació publicada el 05/07/2007, en vigor a partir del 01/01/2008

Altres versions:

Text inicial corresponent a 27/07/1989, en vigor a partir del 01/01/1990

Article 45.

1. L’estructura dels comptes consolidats s’ha de regir pel que disposa la Llei sobre règim jurídic de les societats anònimes, sense perjudici de l’aplicació de les disposicions específiques i de les adaptacions indispensables que sigui procedent realitzar tenint en compte les característiques pròpies d’aquests comptes o de les persones o entitats a què es refereix l’article 42.7.

2. El balanç consolidat ha de comprendre íntegrament els elements de l’actiu i del passiu de les societats compreses en la consolidació. També ha d’indicar de manera separada la part corresponent als accionistes o socis externs al grup, que ha de figurar en una partida específica amb una denominació adequada.

3. El compte de pèrdues i guanys consolidat ha de comprendre, també amb la separació adequada, els ingressos i les despeses del conjunt esmentat corresponents a l’exercici i, per diferència, el resultat d’aquest amb expressió, si s’escau, de la part corresponent als accionistes o socis externs al grup, que ha de figurar en una partida específica amb una denominació adequada.


[Bloc 40: #CC-a46]

Article 46.

Els actius, passius, ingressos i despeses de les societats del grup s’han d’incorporar als comptes anuals consolidats aplicant el mètode d’integració global. En particular, s’ha de fer mitjançant l’aplicació de les  regles següents:

1a Els valors comptables de les participacions en el capital de les societats dependents que tingui, directament o indirectament, la societat dominant es compensen, en la data d’adquisició, amb la part proporcional que els esmentats valors representin en relació amb el valor raonable dels actius adquirits i passius assumits, incloses, si s’escau, les provisions en els termes que es determinin per reglament.

Per reglament s’ha de regular el tractament comptable en el cas d’adquisicions successives de participacions.

2a La diferència positiva que subsisteixi després de la compensació assenyalada s’ha d’inscriure en el balanç consolidat en una partida especial, amb denominació adequada, que s’ha de comentar en la memòria, així com les modificacions que hagi tingut respecte a l’exercici anterior en cas que siguin importants. Aquesta diferència s’ha de tractar de conformitat amb el que estableix per al fons de comerç l’article 39.4 d’aquest Codi.

Si la diferència és negativa s’ha de portar directament al compte de pèrdues i guanys consolidat.

3a Els elements de l’actiu i del passiu de les societats del grup s’han d’incorporar al balanç consolidat, prèvia aplicació del que estableix l’article 45 d’aquest Codi, amb les mateixes valoracions amb què figuren en els respectius balanços de les esmentades societats, excepte quan sigui aplicable la regla 1a, cas en què s’han d’incorporar sobre la base del valor raonable dels actius adquirits i passius assumits, incloses, si s’escau, les provisions en els termes que es determinin per reglament, en la data de primera consolidació, una vegada considerades les amortitzacions i els deterioraments produïts des de l’esmentada data.

4a Els ingressos i les despeses de les societats del grup s’han d’incorporar als comptes anuals consolidats, excepte en els casos en què aquells s’hagin d’eliminar de conformitat amb el que preveu la regla següent.

5a S’han d’eliminar generalment els dèbits i crèdits entre societats compreses a la consolidació, els ingressos i les despeses relatius a les transaccions entre les esmentades societats, i els resultats generats a conseqüència de les transaccions, que no estiguin realitzats davant tercers. Sense perjudici de les eliminacions indicades, han de ser objecte, si s’escau, dels ajustos procedents les transferències de resultats entre societats incloses a la consolidació.

Es modifica per l’art. 1.2 de la Llei 16/2007, de 4 de juliol. Ref. BOE-A-2007-13023-CAT-pdf.

S’afegeix la regla 9a per l’art. 106.4 de la Llei 62/2003, de 30 de desembre. Ref. BOE-A-2003-23936-CAT-pdf.

Per a la seva aplicació cal tenir en compte la disposició final 12.1.

Modificació publicada el 05/07/2007, en vigor a partir del 01/01/2008

Altres versions:

Modificació publicada el 31/12/2003, en vigor a partir del 01/01/2004

Article 46.

La consolidació dels comptes anuals s’ha de fer mitjançant l’aplicació de les regles següents:

1a Els valors comptables de les participacions en el capital de les societats dependents que posseeixi, directament o indirectament, la societat dominant s’han de compensar amb la part proporcional que aquests valors representin en relació amb els capitals i les reserves d’aquestes societats dependents. Aquesta compensació s’ha de fer sobre la base dels valors comptables que hi hagi en la data en què la societat dependent s’inclogui per primera vegada en la consolidació.

2a La diferència que es pugui produir a conseqüència de la compensació indicada s’ha d’imputar directament, en la mesura que es pugui, a les partides del balanç consolidat que tinguin un valor superior o inferior al seu valor comptable. Aquesta imputació a les partides del balanç consolidat s’ha d’amortitzar amb els mateixos criteris que s’apliquin a aquestes.

3a La diferència que subsisteixi després de la imputació assenyalada s’ha d’inscriure en el balanç consolidat en una partida especial, amb una denominació adequada, que s’ha de comentar en la memòria, així com les modificacions que hagi patit respecte a l’exercici anterior en cas que siguin importants.

Si la diferència que correspongui a aquesta partida especial és positiva, s’ha d’amortitzar de conformitat amb el que estableix per al fons de comerç l’article 106, a), de la Llei sobre règim jurídic de les societats anònimes.

Si la diferència és negativa, únicament es pot portar al compte de pèrdues i guanys consolidat en els casos següents:

a) Quan estigui basada, amb referència a la data d’adquisició de la participació corresponent, en l’evolució desfavorable dels resultats de la societat de què es tracti o en la previsió raonable de despeses corresponents a aquesta i en la mesura que aquesta previsió es realitzi.

b) Quan correspongui a una plusvàlua realitzada.

4a La participació que sobre el capital de la societat dominant posseeixi aquesta mateixa o la societat dependent s’ha de mantenir en el balanç consolidat en una partida amb una denominació adequada.

5a Els elements de l’actiu i del passiu de la societat dependent s’han d’incorporar al balanç consolidat amb les mateixes valoracions amb què figurin en el balanç de la societat esmentada, excepte quan hi sigui aplicable la regla 2a.

6a Els elements de l’actiu i del passiu compresos en la consolidació s’han de valorar seguint mètodes uniformes i d’acord amb les regles de la secció cinquena del capítol VII de la Llei sobre règim jurídic de les societats anònimes. La societat que formula els comptes consolidats ha d’aplicar els mateixos mètodes de valoració que els aplicats als seus propis comptes anuals. Si algun element de l’actiu i del passiu comprès en la consolidació ha estat valorat per alguna societat que forma part d’aquesta, segons mètodes no uniformes a l’aplicat en la consolidació, aquest element s’ha de valorar de nou de conformitat amb aquest mètode, llevat que el resultat de la nova valoració ofereixi un interès poc rellevant als efectes d’assolir la imatge fidel del grup. En casos excepcionals s’admeten derogacions a aquest principi que s’han de recollir i justificar en la memòria.

7a Els ingressos i les despeses del compte de pèrdues i guanys de la societat dependent s’han d’incorporar al compte de pèrdues i guanys consolidat, excepte en els casos en què aquells s’hagin d’eliminar d’acord amb el que preveu la regla següent.

8a S’han d’eliminar generalment els dèbits i crèdits entre societats compreses en la consolidació, els ingressos i les despeses relatius a les transaccions entre les societats esmentades i els resultats generats a conseqüència d’aquestes transaccions. Sense perjudici de les eliminacions indicades, han de ser objecte, si s’escau, dels ajustos procedents les transferències de resultats entre societats incloses en la consolidació.

9a U. No obstant el que disposen les regles anteriors, es valoren pel seu valor raonable els actius i passius següents:

a) Actius financers que formin part d’una cartera de negociació, o es qualifiquin de disponibles per a la venda, o siguin instruments financers derivats.

b) Passius financers que formin part d’una cartera de negociació o siguin instruments financers derivats.

Dos. En cap cas no s’aplica el valor raonable:

a) Als instruments financers, diferents dels derivats, que s’han de mantenir fins al seu venciment.

b) Als préstecs i les partides a cobrar originats per la societat a canvi de subministrar efectiu, béns o serveis, no mantinguts amb finalitats de negociació.

c) A les participacions en societats dependents, en empreses associades i en societats multigrup.

d) Als instruments de capital emesos per la societat.

e) Als contractes en què es preveu una contrapartida eventual en una adquisició d’empreses, motivada per ajustaments de la contraprestació per futurs esdeveniments.

f) A altres instruments financers que, per les seves especials característiques, es considerin comptablement elements patrimonials diferents dels altres instruments financers.

Tres. El valor raonable es calcula amb referència a un valor de mercat fiable. En els instruments financers per als quals no es pugui determinar un valor de mercat fiable, s’ha d’obtenir mitjançant l’aplicació dels models i tècniques de valoració en els termes que per reglament es determinin, i si no fos fiable s’han de valorar pel seu preu d’adquisició.

Quatre. Com a criteri general, les variacions en el valor raonable s’han de consignar en el compte de pèrdues i guanys.

Cinc. Reglamentàriament s’han de desplegar els conceptes que conté aquest article, així com els casos en què la variació de valor raonable s’inclogui directament en els fons propis, en una reserva per valor raonable.

S’afegeix la regla 9a per l’art. 106.4 de la Llei 62/2003, de 30 de desembre. Ref. BOE-A-2003-23936-CAT-pdf.

Per a la seva aplicació cal tenir en compte la disposició final 12.1.

Text inicial corresponent a 27/07/1989, en vigor a partir del 01/01/1990

Article 46.

La consolidació dels comptes anuals s’ha de fer mitjançant l’aplicació de les regles següents:

1a Els valors comptables de les participacions en el capital de les societats dependents que posseeixi, directament o indirectament, la societat dominant s’han de compensar amb la part proporcional que aquests valors representin en relació amb els capitals i les reserves d’aquestes societats dependents. Aquesta compensació s’ha de fer sobre la base dels valors comptables que hi hagi en la data en què la societat dependent s’inclogui per primera vegada en la consolidació.

2a La diferència que es pugui produir a conseqüència de la compensació indicada s’ha d’imputar directament, en la mesura que es pugui, a les partides del balanç consolidat que tinguin un valor superior o inferior al seu valor comptable. Aquesta imputació a les partides del balanç consolidat s’ha d’amortitzar amb els mateixos criteris que s’apliquin a aquestes.

3a La diferència que subsisteixi després de la imputació assenyalada s’ha d’inscriure en el balanç consolidat en una partida especial, amb una denominació adequada, que s’ha de comentar en la memòria, així com les modificacions que hagi patit respecte a l’exercici anterior en cas que siguin importants.

Si la diferència que correspongui a aquesta partida especial és positiva, s’ha d’amortitzar de conformitat amb el que estableix per al fons de comerç l’article 106, a), de la Llei sobre règim jurídic de les societats anònimes.

Si la diferència és negativa, únicament es pot portar al compte de pèrdues i guanys consolidat en els casos següents:

a) Quan estigui basada, amb referència a la data d’adquisició de la participació corresponent, en l’evolució desfavorable dels resultats de la societat de què es tracti o en la previsió raonable de despeses corresponents a aquesta i en la mesura que aquesta previsió es realitzi.

b) Quan correspongui a una plusvàlua realitzada.

4a La participació que sobre el capital de la societat dominant posseeixi aquesta mateixa o la societat dependent s’ha de mantenir en el balanç consolidat en una partida amb una denominació adequada.

5a Els elements de l’actiu i del passiu de la societat dependent s’han d’incorporar al balanç consolidat amb les mateixes valoracions amb què figurin en el balanç de la societat esmentada, excepte quan hi sigui aplicable la regla 2a.

6a Els elements de l’actiu i del passiu compresos en la consolidació s’han de valorar seguint mètodes uniformes i d’acord amb les regles de la secció cinquena del capítol VII de la Llei sobre règim jurídic de les societats anònimes. La societat que formula els comptes consolidats ha d’aplicar els mateixos mètodes de valoració que els aplicats als seus propis comptes anuals. Si algun element de l’actiu i del passiu comprès en la consolidació ha estat valorat per alguna societat que forma part d’aquesta, segons mètodes no uniformes a l’aplicat en la consolidació, aquest element s’ha de valorar de nou de conformitat amb aquest mètode, llevat que el resultat de la nova valoració ofereixi un interès poc rellevant als efectes d’assolir la imatge fidel del grup. En casos excepcionals s’admeten derogacions a aquest principi que s’han de recollir i justificar en la memòria.

7a Els ingressos i les despeses del compte de pèrdues i guanys de la societat dependent s’han d’incorporar al compte de pèrdues i guanys consolidat, excepte en els casos en què aquells s’hagin d’eliminar d’acord amb el que preveu la regla següent.

8a S’han d’eliminar generalment els dèbits i crèdits entre societats compreses en la consolidació, els ingressos i les despeses relatius a les transaccions entre les societats esmentades i els resultats generats a conseqüència d’aquestes transaccions. Sense perjudici de les eliminacions indicades, han de ser objecte, si s’escau, dels ajustos procedents les transferències de resultats entre societats incloses en la consolidació.


[Bloc 41: #CC-a47]

Article 47.

1. Quan una societat inclosa a la consolidació gestioni conjuntament amb una o diverses societats alienes al grup una altra societat, aquesta es pot incloure als comptes consolidats aplicant el mètode d’integració proporcional, és a dir, en proporció al percentatge que del seu capital social tinguin les societats incloses en la consolidació.

2. Per fer aquesta consolidació proporcional s’han de tenir en compte, amb les adaptacions necessàries, les regles establertes a l’article anterior.

3. Quan una societat inclosa en la consolidació exerceixi una influència significativa en la gestió d’una altra societat no inclosa en la consolidació, però amb la qual estigui associada per tenir-hi una participació que, creant amb aquesta una vinculació duradora, estigui destinada a contribuir a l’activitat de la societat, la participació ha de figurar en el balanç consolidat com una partida independent i sota un epígraf apropiat.

Es considera, llevat que hi hagi una prova en contra, que hi ha una participació en el sentit expressat quan una o diverses societats del grup tinguin, com a mínim, el 20 per cent dels drets de vot d’una societat que no pertanyi al grup.

4. S’han d’incloure en els comptes consolidats aplicant el procediment de posada en equivalència o mètode de la participació, totes les societats incloses a l’apartat 3, així com les societats de l’apartat 1 que no es consolidin a través del mètode d’integració proporcional. L’opció establerta per a les societats de l’apartat 1, s’exerceix de manera uniforme respecte a totes les societats que estiguin en aquesta situació.

5. Als efectes del que disposa l’apartat anterior, s’han de tenir en compte les regles següents:

a) Quan s’apliqui per primera vegada el procediment de posada en equivalència, el valor comptable de la participació en els comptes consolidats és l’import corresponent al percentatge que representi la participació, en el moment de la inversió, sobre el valor raonable dels actius adquirits i passius assumits, incloses, si s’escau, les provisions en els termes que es determinin per reglament. Si la diferència que resulta entre el cost de la participació i el valor a què s’ha fet referència és positiva, s’ha d’incloure en l’import en llibres de la inversió i s’ha de posar de manifest en la memòria, i li és aplicable el que disposa l’article 46. Si la diferència és negativa s’ha de portar directament al compte de pèrdues i guanys consolidat.

Per reglament s’ha de regular el tractament comptable en el cas d’adquisicions de participacions successives.

b) Les variacions experimentades en l’exercici en curs, en el patrimoni net de la societat inclosa en els comptes anuals consolidats pel procediment de posada en equivalència, una vegada eliminada la proporció procedent dels resultats generats en transaccions entre l’esmentada societat i la societat que tingui la participació, o qualsevol de les societats del grup, que no estiguin realitzats davant tercers, augmenten o disminueixen, segons els casos, el valor comptable de l’esmentada participació en la proporció que correspongui, una vegada considerades les amortitzacions i els deterioraments produïts des de la data en què el mètode s’apliqui per primera vegada.

c) Els beneficis distribuïts per la societat inclosa en els comptes anuals consolidats pel procediment de posada en equivalència redueixen el valor comptable de la participació en el balanç consolidat.

Es modifica per l’art. 1.2 de la Llei 16/2007, de 4 de juliol. Ref. BOE-A-2007-13023-CAT-pdf.

Modificació publicada el 05/07/2007, en vigor a partir del 01/01/2008

Altres versions:

Text inicial corresponent a 27/07/1989, en vigor a partir del 01/01/1990

Article 47.

1. Quan una societat inclosa en la consolidació gestioni conjuntament amb una o diverses societats alienes al grup una altra societat, aquesta es pot incloure en els comptes consolidats en proporció al percentatge que la societat inclosa en la consolidació posseeixi del seu capital social.

2. Per efectuar aquesta consolidació proporcional s’han de tenir en compte, en la mesura que es pugui, les regles que estableix l’article anterior.

No obstant això, l’eliminació dels crèdits i dèbits recíprocs dels resultats generats per aquestes transaccions s’ha de limitar a les quantitats que resultin aplicant sobre els imports totals d’aquests el mateix percentatge que el que representi la participació que posseeixi, directament o indirectament, la societat dominant en el capital social de la societat dominada de manera conjunta.

3. Quan una societat inclosa en la consolidació exerceixi una influència notable en la gestió d’una altra societat no inclosa en la consolidació, però amb la qual estigui associada perquè hi té una participació en el sentit indicat a la Llei sobre règim jurídic de les societats anònimes, aquesta participació ha de figurar en el balanç consolidat com una partida independent i sota un epígraf apropiat.

4. Als efectes del que disposa el paràgraf anterior, s’han de tenir en compte les regles següents:

a) El valor comptable de la participació a què es refereix el número 3 d’aquest article s’ha de calcular de conformitat amb les normes de valoració de la secció cinquena del capítol VII de la Llei sobre règim jurídic de les societats anònimes. Aquest valor i l’import corresponent al percentatge de capital i reserves que representi aquesta participació s’han de compensar i la diferència que resulti s’ha de posar de manifest separadament en el balanç consolidat o en la memòria. Aquesta compensació s’ha d’efectuar sobre la base dels valors comptables existents en la data en què el mètode s’apliqui per primera vegada.

b) A la diferència que es pugui produir a conseqüència de la compensació indicada li són aplicables les regles de l’article 46.

c) Les variacions experimentades en el patrimoni net de la societat associada en el curs de l’exercici augmenten o disminueixen, segons els casos, el valor comptable de la participació, en la proporció que correspongui.

d) S’han d’eliminar, en la part que sigui procedent, els resultats generats per transaccions entre la societat associada i les altres compreses en els comptes consolidats.

e) Els resultats obtinguts en l’exercici per la societat associada, després de l’eliminació a què es refereix la regla anterior, incrementen o redueixen, segons els casos, el valor comptable de la participació en el balanç consolidat. L’increment o la reducció indicats es limita a la part dels resultats atribuïble a la participació esmentada. Aquesta part ha de figurar en el compte de pèrdues i guanys consolidat amb una denominació adequada.

f) Els beneficis distribuïts per la societat associada a les altres compreses en els comptes consolidats redueixen el valor comptable de la participació en el balanç consolidat.

5. Es pot prescindir de l’aplicació del que disposa aquest article, quan les participacions en el capital de la societat associada no tinguin un interès significatiu per a la imatge fidel que han d’expressar els comptes consolidats.


[Bloc 42: #CC-a48]

Article 48.

A més de les mencions prescrites per altres disposicions d’aquest Codi i per la Llei de societats anònimes, amb les necessàries adaptacions en atenció al grup de societats, la memòria consolidada ha d’incloure, almenys, les indicacions següents:

1a El nom i el domicili de les societats compreses en la consolidació; la participació i percentatge de drets de vot que tinguin les societats compreses en la consolidació o les persones que actuïn en nom propi però per compte d’elles en el capital d’altres societats compreses en la consolidació diferents de la societat dominant, així com el supòsit de l’article 42 en què s’ha basat la consolidació, identificant la vinculació que els afecta per configurar-les dins d’un grup. Aquestes mateixes mencions s’han de donar amb referència a les societats del grup que quedin fora de la consolidació, perquè no tinguin un interès significatiu per a la imatge fidel que han d’expressar els comptes anuals consolidats, indicant els motius de l’exclusió.

2a El nom i el domicili de les societats a les quals s’apliqui el procediment de posada en equivalència o el mètode de la participació en virtut del que disposa l’apartat 3 de l’article 47, amb indicació de la fracció del seu capital i el percentatge de drets de vot que tenen les societats compreses en la consolidació o per una persona que actuï en nom propi, però per compte d’aquelles. Aquestes mateixes indicacions s’han d’oferir en relació amb les societats en les quals s’hagi prescindit del que disposa l’article 47, quan les participacions en el capital d’aquestes societats no tingui un interès significatiu per a la imatge fidel que han d’expressar els comptes consolidats, i s’ha d’esmentar la raó per la qual no s’ha aplicat aquest mètode.

3a El nom i el domicili de les societats a què s’hagi aplicat el mètode d’integració proporcional en virtut del que disposen els apartats 1 i 2 de l’article 47, els elements en què es basi la direcció conjunta, i la fracció del seu capital i percentatge de drets de vot que tinguin les societats compreses en la consolidació o una persona que actua en nom propi però per compte d’aquestes.

4a El nom i el domicili d’altres societats, no incloses als apartats anteriors, en les quals les societats compreses en la consolidació tinguin directament o mitjançant una persona que actuï en nom propi però per compte d’aquelles, un percentatge no inferior al 5 per cent del seu capital. S’ha d’indicar la participació en el capital i el percentatge de drets de vot, així com l’import del patrimoni net i el del resultat de l’últim exercici de la societat els comptes de la qual hagin estat aprovats. Aquestes informacions es poden ometre quan només tinguin un interès menyspreable respecte a la imatge fidel que han d’expressar els comptes consolidats.

5al Nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l’exercici per les societats compreses en la consolidació, distribuït per categories, així com, si no són esmentats separadament en el compte de pèrdues i guanys, les despeses de personal referides a l’exercici.

S’ha d’indicar per separat el nombre mitjà de persones ocupades en el curs de l’exercici per les societats a les quals s’apliqui el que disposen els apartats 1 i 2 de l’article 47.

6a L’import dels sous, les dietes i les remuneracions de qualsevol classe meritats en el curs de l’exercici pel personal d’alta direcció i els membres de l’òrgan d’administració, tots dos de la societat dominant, sigui quina sigui la causa, així com de les obligacions contretes en matèria de pensions o de pagament de prima d’assegurances de vida respecte als membres antics i actuals dels òrgans d’administració i del personal d’alta direcció. Aquestes informacions es poden donar de manera global per concepte retributiu. Quan els membres de l’òrgan d’administració siguin persones jurídiques, els requeriments anteriors s’han de referir a les persones físiques que els representen.

7a L’import dels avançaments i els crèdits concedits al personal d’alta direcció i als membres dels òrgans d’administració, tots dos de la societat dominant, per qualsevol societat del grup, amb indicació del tipus d’interès, les característiques essencials i els imports eventuals retornats, així com les obligacions assumides per compte d’ells a títol d’una garantia qualsevol. Igualment s’han d’indicar els avançaments i els crèdits concedits al personal d’alta direcció i als administradors de la societat dominant per les societats alienes al grup a què es refereixen els apartats 1 i 3 de l’article 47. Aquestes informacions es poden donar de forma global per cada categoria. Quan els membres de l’òrgan d’administració siguin persones jurídiques, aquests requeriments s’han de referir a les persones físiques que els representen.

8a La naturalesa i el propòsit de negoci dels acords no inclosos en el balanç consolidat, així com l’impacte financer d’aquests acords, en la mesura que aquesta informació sigui significativa i necessària per determinar la situació financera de les societats incloses en la consolidació considerades en el seu conjunt.

9a L’import desglossat per conceptes dels honoraris per auditoria de comptes i altres serveis prestats pels auditors de comptes, així com els corresponents a les persones o entitats vinculades a l’auditor de comptes d’acord amb el que disposa la Llei 19/1988, de 12 de juliol, d’auditoria de comptes.

10a Transaccions significatives, diferents de les intragrup, realitzades entre qualsevol de les societats incloses en el grup amb tercers vinculats, indicant la naturalesa de la vinculació, l’import i qualsevol altra informació sobre les transaccions, que sigui necessària per a la determinació de la situació financera de les societats incloses en la consolidació considerades en el seu conjunt.

Es modifica per l’art. 1.2 de la Llei 16/2007, de 4 de juliol. Ref. BOE-A-2007-13023-CAT-pdf.

S’afegeixen les indicacions 14a i 15a per l’art. 106.5 de la Llei 62/2003, de 30 de desembre. Ref. BOE-A-2003-23936-CAT-pdf.

Aquesta modificació s’aplica als comptes anuals consolidats corresponents als exercicis que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2005, tal com estableix la disposició final 12.2.

Modificació publicada el 05/07/2007, en vigor a partir del 01/01/2008

Altres versions:

Modificació publicada el 31/12/2003, en vigor a partir del 01/01/2004

Article 48.

A més de les mencions prescrites per altres disposicions d’aquest Codi i per la Llei sobre règim jurídic de les societats anònimes, la memòria consolidada ha d’incloure, almenys, les indicacions següents:

1a Els criteris de valors aplicats a les diferents partides dels comptes consolidats, així com els mètodes de càlcul utilitzats en les correccions de valor. Per als elements continguts en els comptes consolidats que, en l’actualitat o a l’origen, hagin estat expressats en moneda estrangera, s’hi ha d’indicar el procediment utilitzat per calcular el tipus de canvi a pessetes.

2a El nom i domicili de les societats compreses en la consolidació; la participació que tinguin les societats compreses en la consolidació o les persones que actuïn en el seu propi nom però per compte d’elles en el capital d’altres societats compreses en la consolidació diferents de la societat dominant, així com el supòsit de l’article 42 en què s’ha basat la consolidació.

Aquestes mateixes mencions s’han de fer amb referència a les societats que quedin fora de la consolidació en virtut del que disposa el paràgraf 2 de l’article 43, indicant els motius de l’exclusió.

3a El nom i domicili de les societats associades a una societat compresa en la consolidació en virtut del que disposen els paràgrafs 3 a 5 de l’article 47, amb indicació de la fracció del seu capital posseïda per les societats compreses en la consolidació o per una persona que actuï en el seu propi nom, però per compte d’elles. Aquestes mateixes indicacions s’han d’oferir en relació amb les societats associades a què es refereix l’apartat 5 de l’article 47, i s’hi ha d’esmentar la raó per la qual s’ha aplicat el que disposa l’apartat esmentat.

4a El nom i domicili de les societats que hagin estat objecte d’una consolidació proporcional en virtut del que disposen els paràgrafs 1 i 2 de l’article 47, els elements en què es basi la direcció conjunta, i la fracció del seu capital que posseeixen les societats compreses en la consolidació o una persona que actua en el seu propi nom, però per compte d’elles.

5a El nom i domicili d’altres societats, no incloses en els apartats anteriors, en què les societats compreses en la consolidació i les que han quedat fora d’acord amb el que disposa l’apartat e) del paràgraf 2 de l’article 43, posseeixin directament o mitjançant una persona que actuï en el seu propi nom, però per compte d’aquelles, un percentatge no inferior al 5 per 100 del seu capital. S’hi ha d’indicar la participació en el capital, així com l’import dels capitals propis i el del resultat de l’últim exercici de la societat els comptes de la qual hagin estat aprovats. Aquestes informacions es poden ometre quan només presentin un interès menyspreable respecte a la imatge fidel que han d’expressar els comptes consolidats. La indicació dels capitals propis i del resultat es pot ometre igualment quan la societat de què es tracti no publiqui el seu balanç i almenys un 50 per 100 del seu capital el posseeixin, directament o indirectament, les societats abans esmentades.

6a L’import global dels deutes que figurin en el balanç consolidat la durada residual dels quals sigui superior a cinc anys, així com el dels deutes que figurin en el balanç consolidat, que tinguin garanties reals donades per societats compreses en la consolidació, amb indicació de la seva naturalesa i forma.

7a L’import global de les garanties compromeses amb tercers, sense perjudici del seu reconeixement dins el passiu del balanç quan sigui previsible que se’n derivi el compliment efectiu d’una obligació o quan la seva indicació sigui útil per a l’apreciació de la situació financera del grup. S’hi han d’esmentar específicament els compromisos existents en matèria de pensions, així com els existents en relació amb societats del grup no incloses en la consolidació.

8a La distribució de l’import net del volum de negoci consolidat, definida d’acord amb el que estableix la Llei sobre règim jurídic de les societats anònimes, per categories d’activitats, així com per mercats geogràfics, en la mesura que, des del punt de vista de l’organització de la venda de productes i de la prestació de serveis corresponents a les activitats ordinàries del grup de societats compreses en la consolidació, aquestes categories i mercats difereixin entre si d’un manera significativa.

9a El nombre mitjà de persones utilitzades en el curs de l’exercici per les societats compreses en la consolidació, distribuït per categories, així com, si no són esmentats separadament en el compte de pèrdues i guanys, les despeses de personal referides a l’exercici.

S’hi ha d’indicar separadament el nombre mitjà de persones utilitzades en el curs de l’exercici per les societats a les quals s’apliqui el que disposen els paràgrafs 1 i 2 de l’article 47.

10a La diferència que es pugui produir entre el càlcul del resultat comptable consolidat de l’exercici i el que resultaria d’haver efectuat una valoració de les partides amb criteris fiscals, perquè aquests no coincideixen amb els principis comptables d’aplicació obligatòria. Quan aquesta valoració influeixi de manera substancial sobre la càrrega fiscal futura del grup de societats compreses en la consolidació, s’han de donar indicacions sobre aquest aspecte.

11a La diferència entre la càrrega fiscal imputada als comptes de pèrdues i guanys consolidats de l’exercici i d’exercicis anteriors i la càrrega fiscal ja pagada o que s’ha de pagar d’acord amb aquests exercicis, en la mesura que aquesta diferència sigui d’un interès cert en relació amb la càrrega fiscal futura. Aquest import pot figurar igualment de manera acumulada en el balanç, en una partida particular, amb el títol corresponent.

12a L’import dels sous, dietes i remuneracions de qualsevol classe meritats en el curs de l’exercici pels membres de l’òrgan d’administració en les societats incloses en la consolidació, sigui quina sigui la seva causa, així com de les obligacions contretes en matèria de pensions o de pagament de primes d’assegurances de vida respecte dels membres antics i actuals d’òrgans d’administració. Aquestes informacions s’han de donar de manera global per concepte retributiu.

13a L’import dels avançaments i crèdits concedits als membres dels òrgans d’administració de la societat dominant, per aquesta o per una societat dominada, amb indicació del tipus d’interès, les seves característiques essencials i els imports eventuals tornats, així com les obligacions assumides per compte d’ells a títol d’una garantia qualsevol. Igualment s’hi han d’indicar els avançaments i crèdits concedits als administradors de la societat dominant per les societats alienes al grup a què es refereixen els paràgrafs 1 i 3 de l’article 47. Aquestes informacions s’han de donar de manera global per cada categoria.

14a Quan els instruments financers s’hagin valorat pel valor raonable, s’ha d’indicar:

a) Els principals casos en què es basen els models i les tècniques de valoració, en cas que el valor raonable s’hagi determinat mitjançant l’aplicació de models i tècniques de valoració.

b) Per categoria d’instruments financers, el valor raonable, les variacions en el valor registrades directament en el compte de pèrdues i guanys, així com les consignades, si s’escau, en la reserva per valor raonable.

c) Respecte a cada categoria d’instruments financers derivats, informació sobre l’abast i la naturalesa dels instruments, incloses aquelles condicions importants que puguin afectar l’import, el calendari i la certesa dels futurs fluxos de caixa.

d) Un quadre en què es reflecteixin els moviments de la reserva per valor raonable durant l’exercici.

15a Quan els instruments financers no s’hagin valorat pel valor raonable, per a cada classe d’instrument financer derivat s’ha d’indicar:

a) El valor raonable dels instruments, en cas que es pugui determinar mitjançant algun dels mètodes que preveu l’apartat tres de la regla 9a de l’article 46.

b) Informació sobre l’abast i la naturalesa dels instruments.

S’afegeixen les indicacions 14a i 15a per l’art. 106.5 de la Llei 62/2003, de 30 de desembre. Ref. BOE-A-2003-23936-CAT-pdf.

Aquesta modificació s’aplica als comptes anuals consolidats corresponents als exercicis que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2005, tal com estableix la disposició final 12.2.

Text inicial corresponent a 27/07/1989, en vigor a partir del 01/01/1990

Article 48.

A més de les mencions prescrites per altres disposicions d’aquest Codi i per la Llei sobre règim jurídic de les societats anònimes, la memòria consolidada ha d’incloure, almenys, les indicacions següents:

1a Els criteris de valors aplicats a les diferents partides dels comptes consolidats, així com els mètodes de càlcul utilitzats en les correccions de valor. Per als elements continguts en els comptes consolidats que, en l’actualitat o a l’origen, hagin estat expressats en moneda estrangera, s’hi ha d’indicar el procediment utilitzat per calcular el tipus de canvi a pessetes.

2a El nom i domicili de les societats compreses en la consolidació; la participació que tinguin les societats compreses en la consolidació o les persones que actuïn en el seu propi nom però per compte d’elles en el capital d’altres societats compreses en la consolidació diferents de la societat dominant, així com el supòsit de l’article 42 en què s’ha basat la consolidació.

Aquestes mateixes mencions s’han de fer amb referència a les societats que quedin fora de la consolidació en virtut del que disposa el paràgraf 2 de l’article 43, indicant els motius de l’exclusió.

3a El nom i domicili de les societats associades a una societat compresa en la consolidació en virtut del que disposen els paràgrafs 3 a 5 de l’article 47, amb indicació de la fracció del seu capital posseïda per les societats compreses en la consolidació o per una persona que actuï en el seu propi nom, però per compte d’elles. Aquestes mateixes indicacions s’han d’oferir en relació amb les societats associades a què es refereix l’apartat 5 de l’article 47, i s’hi ha d’esmentar la raó per la qual s’ha aplicat el que disposa l’apartat esmentat.

4a El nom i domicili de les societats que hagin estat objecte d’una consolidació proporcional en virtut del que disposen els paràgrafs 1 i 2 de l’article 47, els elements en què es basi la direcció conjunta, i la fracció del seu capital que posseeixen les societats compreses en la consolidació o una persona que actua en el seu propi nom, però per compte d’elles.

5a El nom i domicili d’altres societats, no incloses en els apartats anteriors, en què les societats compreses en la consolidació i les que han quedat fora d’acord amb el que disposa l’apartat e) del paràgraf 2 de l’article 43, posseeixin directament o mitjançant una persona que actuï en el seu propi nom, però per compte d’aquelles, un percentatge no inferior al 5 per 100 del seu capital. S’hi ha d’indicar la participació en el capital, així com l’import dels capitals propis i el del resultat de l’últim exercici de la societat els comptes de la qual hagin estat aprovats. Aquestes informacions es poden ometre quan només presentin un interès menyspreable respecte a la imatge fidel que han d’expressar els comptes consolidats. La indicació dels capitals propis i del resultat es pot ometre igualment quan la societat de què es tracti no publiqui el seu balanç i almenys un 50 per 100 del seu capital el posseeixin, directament o indirectament, les societats abans esmentades.

6a L’import global dels deutes que figurin en el balanç consolidat la durada residual dels quals sigui superior a cinc anys, així com el dels deutes que figurin en el balanç consolidat, que tinguin garanties reals donades per societats compreses en la consolidació, amb indicació de la seva naturalesa i forma.

7a L’import global de les garanties compromeses amb tercers, sense perjudici del seu reconeixement dins el passiu del balanç quan sigui previsible que se’n derivi el compliment efectiu d’una obligació o quan la seva indicació sigui útil per a l’apreciació de la situació financera del grup. S’hi han d’esmentar específicament els compromisos existents en matèria de pensions, així com els existents en relació amb societats del grup no incloses en la consolidació.

8a La distribució de l’import net del volum de negoci consolidat, definida d’acord amb el que estableix la Llei sobre règim jurídic de les societats anònimes, per categories d’activitats, així com per mercats geogràfics, en la mesura que, des del punt de vista de l’organització de la venda de productes i de la prestació de serveis corresponents a les activitats ordinàries del grup de societats compreses en la consolidació, aquestes categories i mercats difereixin entre si d’un manera significativa.

9a El nombre mitjà de persones utilitzades en el curs de l’exercici per les societats compreses en la consolidació, distribuït per categories, així com, si no són esmentats separadament en el compte de pèrdues i guanys, les despeses de personal referides a l’exercici.

S’hi ha d’indicar separadament el nombre mitjà de persones utilitzades en el curs de l’exercici per les societats a les quals s’apliqui el que disposen els paràgrafs 1 i 2 de l’article 47.

10a La diferència que es pugui produir entre el càlcul del resultat comptable consolidat de l’exercici i el que resultaria d’haver efectuat una valoració de les partides amb criteris fiscals, perquè aquests no coincideixen amb els principis comptables d’aplicació obligatòria. Quan aquesta valoració influeixi de manera substancial sobre la càrrega fiscal futura del grup de societats compreses en la consolidació, s’han de donar indicacions sobre aquest aspecte.

11a La diferència entre la càrrega fiscal imputada als comptes de pèrdues i guanys consolidats de l’exercici i d’exercicis anteriors i la càrrega fiscal ja pagada o que s’ha de pagar d’acord amb aquests exercicis, en la mesura que aquesta diferència sigui d’un interès cert en relació amb la càrrega fiscal futura. Aquest import pot figurar igualment de manera acumulada en el balanç, en una partida particular, amb el títol corresponent.

12a L’import dels sous, dietes i remuneracions de qualsevol classe meritats en el curs de l’exercici pels membres de l’òrgan d’administració en les societats incloses en la consolidació, sigui quina sigui la seva causa, així com de les obligacions contretes en matèria de pensions o de pagament de primes d’assegurances de vida respecte dels membres antics i actuals d’òrgans d’administració. Aquestes informacions s’han de donar de manera global per concepte retributiu.

13a L’import dels avançaments i crèdits concedits als membres dels òrgans d’administració de la societat dominant, per aquesta o per una societat dominada, amb indicació del tipus d’interès, les seves característiques essencials i els imports eventuals tornats, així com les obligacions assumides per compte d’ells a títol d’una garantia qualsevol. Igualment s’hi han d’indicar els avançaments i crèdits concedits als administradors de la societat dominant per les societats alienes al grup a què es refereixen els paràgrafs 1 i 3 de l’article 47. Aquestes informacions s’han de donar de manera global per cada categoria.


[Bloc 43: #CC-a49]

Article 49.

1. L’informe de gestió consolidat ha de contenir l’exposició fidel sobre l’evolució dels negocis i la situació del conjunt de les societats incloses en la consolidació, juntament amb una descripció dels principals riscos i incerteses als quals s’enfronta.

L’exposició ha de consistir en una anàlisi equilibrada i exhaustiva de l’evolució i els resultats dels negocis i la situació de les empreses compreses en la consolidació considerada en el seu conjunt, tenint en compte la magnitud i la complexitat de l’empresa. En la mesura necessària per a la comprensió de l’evolució, els resultats o la situació de l’empresa, aquesta anàlisi ha d’incloure tant indicadors clau financers com, quan sigui procedent, de caràcter no financer, que siguin pertinents respecte a l’activitat empresarial concreta, amb inclusió d’informació sobre qüestions relatives al medi ambient i al personal.

En proporcionar aquesta anàlisi, l’informe consolidat de gestió ha de proporcionar, si és procedent, referències i explicacions complementàries sobre els imports detallats en els comptes consolidats.

2. A més ha d’incloure informació sobre:

a) Els esdeveniments importants esdevinguts després de la data de tancament de l’exercici de les societats incloses en la consolidació.

b) L’evolució previsible del conjunt format per aquestes societats.

c) Les activitats de l’esmentat conjunt en matèria de recerca i desenvolupament.

d) El nombre i el valor nominal o, si no, el valor comptable del conjunt d’accions o participacions de la societat dominant posseïdes per aquesta, per societats del grup o per una tercera persona que actuï en nom propi però per compte d’aquelles.

3. Respecte a l’ús d’instruments financers, i quan sigui rellevant per a la valoració dels actius, passius, situació financera i resultats, l’informe de gestió ha d’incloure el següent:

a) Objectius i polítiques de gestió del risc financer de la societat, inclosa la política aplicada per cobrir cada tipus significatiu de transacció prevista per a la qual s’utilitzi la comptabilitat de cobertura.

b) L’exposició de la societat al risc de preu, risc de crèdit, risc de liquiditat i risc de flux d’efectiu.

4. Quan la societat obligada a formular comptes anuals consolidats hagi emès valors admesos a negociació en un mercat regulat de qualsevol Estat membre de la Unió Europea, ha d’incloure en l’informe de gestió consolidat, en una secció separada, l’informe de govern corporatiu.

5. Les societats que formulin comptes consolidats han d’incloure en l’informe de gestió consolidat l’estat d’informació no financera consolidat que preveu aquest apartat sempre que hi concorrin els requisits següents:

a) Que el nombre mitjà de treballadors contractats per les societats del grup durant l’exercici sigui superior a 500.

b) Que tinguin la consideració d’entitats d’interès públic de conformitat amb la legislació d’auditoria de comptes o bé, durant dos exercicis consecutius, compleixin, a la data de tancament de cadascun d’aquests exercicis, almenys dues de les circumstàncies següents:

1r Que el total de les partides de l’actiu consolidat sigui superior a 20.000.000 d’euros.

2n Que l’import net de la xifra anual de negocis consolidada superi els 40.000.000 d’euros.

3r Que el nombre mitjà de treballadors contractats durant l’exercici sigui superior a dos-cents cinquanta.

Les societats cessen en l’obligació d’elaborar l’estat d’informació no financera si deixen de complir, durant dos exercicis consecutius, qualsevol dels requisits establerts anteriorment.

En els dos primers exercicis socials des de la constitució d’un grup de societats, la societat dominant està obligada a elaborar l’estat d’informació no financera consolidat, incloent-hi totes les seves filials i per a tots els països en què opera, quan al tancament del primer exercici es compleixin, almenys, dues de les tres circumstàncies que esmenta la lletra b), sempre que al tancament de l’exercici es compleixi, a més, el requisit que preveu la lletra a).

6. L’estat d’informació no financera consolidat ha d’incloure la informació necessària per comprendre l’evolució, els resultats i la situació del grup, i l’impacte de la seva activitat respecte, almenys, a qüestions mediambientals i socials, al respecte dels drets humans i a la lluita contra la corrupció i el suborn, així com relatives al personal, incloses les mesures que, si s’escau, s’hagin adoptat per afavorir el principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, la no-discriminació i la inclusió de les persones amb discapacitat i l’accessibilitat universal.

Aquest estat d’informació no financera ha d’incloure:

a) Una descripció breu del model de negoci del grup, que ha  ’incloure el seu entorn empresarial, la seva organització i estructura, els mercats en què opera, els seus objectius i estratègies, i els factors i les tendències principals que en poden afectar l’evolució futura.

b) Una descripció de les polítiques que aplica el grup respecte a les qüestions esmentades, que ha d’incloure els procediments de diligència deguda aplicats per a la identificació, l’avaluació, la prevenció i l’atenuació de riscos i impactes significatius i de verificació i control, incloent-hi quines mesures s’hi han adoptat.

c) Els resultats d’aquestes polítiques, i s’hi han d’incloure indicadors clau de resultats no financers pertinents que permetin el seguiment i l’avaluació dels progressos i que afavoreixin la comparabilitat entre societats i sectors, d’acord amb els marcs nacionals, europeus o internacionals de referència utilitzats per a cada matèria.

d) Els riscos principals relacionats amb aquestes qüestions vinculats a les activitats del grup, entre les quals, quan sigui pertinent i proporcionat, les seves relacions comercials, els productes o els serveis que puguin tenir efectes negatius en aquests àmbits, i com el grup gestiona els riscos esmentats, i s’hi han d’explicar els procediments utilitzats per detectar-los i avaluar-los d’acord amb els marcs nacionals, europeus o internacionals de referència per a cada matèria. S’hi ha d’incloure informació sobre els impactes que s’hagin detectat, i se n’ha d’oferir un desglossament, en particular sobre els riscos principals a curt, mitjà i llarg termini.

e) Indicadors clau de resultats no financers que siguin pertinents respecte a l’activitat empresarial concreta, i que compleixin els criteris de comparabilitat, materialitat, rellevància i fiabilitat. Amb l’objectiu de facilitar la comparació de la informació, tant en el temps com entre entitats, s’hi han d’utilitzar especialment estàndards d’indicadors clau no financers que es puguin aplicar generalment i que compleixin les directrius de la Comissió Europea en aquesta matèria i els estàndards de Global Reporting Initiative, i en l’informe s’ha d’esmentar el marc nacional, europeu o internacional utilitzat per a cada matèria. Els indicadors clau de resultats no financers s’han d’aplicar a cadascun dels apartats de l’estat d’informació no financera. Aquests indicadors han de ser útils, tenint en compte les circumstàncies específiques i coherents amb els paràmetres utilitzats en els seus procediments interns de gestió i avaluació de riscos. En tot cas, la informació presentada ha de ser precisa, comparable i verificable.

L’estat d’informació no financera consolidat ha d’incloure informació significativa sobre les qüestions següents:

I. Informació sobre qüestions mediambientals:

Informació detallada sobre els efectes actuals i previsibles de les activitats de l’empresa en el medi ambient i, si s’escau, la salut i la seguretat, els procediments d’avaluació o certificació ambiental; els recursos dedicats a la prevenció de riscos ambientals; l’aplicació del principi de precaució, la quantitat de provisions i garanties per a riscos ambientals.

– Contaminació: mesures per prevenir, reduir o reparar les emissions de carboni que afecten greument el medi ambient; s’ha de tenir en compte qualsevol forma de contaminació atmosfèrica específica d’una activitat, inclosos el soroll i la contaminació lumínica.

– Economia circular i prevenció i gestió de residus: mesures de prevenció, reciclatge, reutilització, altres formes de recuperació i eliminació de deixalles; accions per combatre el malbaratament d’aliments.

– Ús sostenible dels recursos: el consum d’aigua i el subministrament d’aigua d’acord amb les limitacions locals; consum de primeres matèries i les mesures adoptades per millorar l’eficiència del seu ús; consum, directe i indirecte, d’energia, mesures preses per millorar l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables.

– Canvi climàtic: els elements importants de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle generats com a resultat de les activitats de l’empresa, inclòs l’ús dels béns i serveis que produeix; les mesures adoptades per adaptar-se a les conseqüències del canvi climàtic; les metes de reducció establertes voluntàriament a mitjà i llarg termini per reduir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i els mitjans implementats per a aquest fi.

– Protecció de la biodiversitat: mesures preses per preservar o restaurar la biodiversitat; impactes causats per les activitats o operacions en àrees protegides.

II. Informació sobre qüestions socials i relatives al personal:

– Ocupació: nombre total i distribució d’empleats per sexe, edat, país i classificació professional; nombre total i distribució de modalitats de contracte de treball, mitjana anual de contractes indefinits, de contractes temporals i de contractes a temps parcial per sexe, edat i classificació professional, nombre d’acomiadaments per sexe, edat i classificació professional; les remuneracions mitjanes i la seva evolució desagregades per sexe, edat i classificació professional o valor igual; la bretxa salarial, la remuneració de llocs de treball iguals o de mitjana de la societat, la remuneració mitjana dels consellers i directius, incloent-hi la retribució variable, les dietes, les indemnitzacions, el pagament als sistemes de previsió d’estalvi a llarg termini i qualsevol altra percepció desagregada per sexe, la implantació de polítiques de desconnexió laboral, els treballadors amb discapacitat.

– Organització del treball: organització del temps de treball; nombre d’hores d’absentisme; mesures destinades a facilitar el gaudi de la conciliació i fomentar l’exercici corresponsable d’aquestes per part dels dos progenitors.

– Salut i seguretat: condicions de salut i seguretat a la feina; accidents de treball, en particular la seva freqüència i gravetat, així com les malalties professionals; desagregat per sexe.

– Relacions socials: organització del diàleg social, inclosos procediments per informar i consultar el personal i negociar-hi; percentatge d’empleats coberts per conveni col·lectiu per país; el balanç dels convenis col·lectius, particularment en el camp de la salut i la seguretat a la feina; mecanismes i procediments dels quals disposa l’empresa per promoure la implicació dels treballadors en la gestió de la companyia, en termes d’informació, consulta i participació.

– Formació: les polítiques implementades en el camp de la formació; la quantitat total d’hores de formació per categories professionals.

– Accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

– Igualtat: mesures adoptades per promoure la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes; plans d’igualtat (capítol III de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes), mesures adoptades per promoure l’ocupació, protocols contra l’assetjament sexual i per raó de sexe, la integració i l’accessibilitat universal de les persones amb discapacitat; la política contra tot tipus de discriminació i, si s’escau, de gestió de la diversitat.

III. Informació sobre el respecte dels drets humans: aplicació de procediments de diligència deguda en matèria de drets humans; prevenció dels riscos de vulneració de drets humans i, si s’escau, mesures per mitigar, gestionar i reparar possibles abusos comesos; denúncies per casos de vulneració de drets humans; promoció i compliment de les disposicions dels convenis fonamentals de l’Organització Internacional del Treball relacionades amb el respecte per la llibertat d’associació i el dret a la negociació col·lectiva; l’eliminació de la discriminació en la feina i l’ocupació; l’eliminació del treball forçós o obligatori; l’abolició efectiva del treball infantil.

IV. Informació relativa a la lluita contra la corrupció i el suborn: mesures adoptades per prevenir la corrupció i el suborn; mesures per lluitar contra el blanqueig de capitals, aportacions a fundacions i entitats sense ànim de lucre.

V. Informació sobre la societat:

– Compromisos de l’empresa amb el desenvolupament sostenible: l’impacte de l’activitat de la societat en l’ocupació i el desenvolupament local; l’impacte de l’activitat de la societat en les poblacions locals i en el territori; les relacions mantingudes amb els actors de les comunitats locals i les modalitats del diàleg amb aquests; les accions d’associació o patrocini.

– Subcontractació i proveïdors: la inclusió en la política de compres de qüestions socials, d’igualtat de gènere i ambientals; consideració en les relacions amb proveïdors i subcontractistes de la seva responsabilitat social i ambiental; sistemes de supervisió i auditories i resultats d’aquestes.

– Consumidors: mesures per a la salut i la seguretat dels consumidors; sistemes de reclamació, queixes rebudes i resolució d’aquestes.

– Informació fiscal: els beneficis obtinguts país per país; els impostos sobre beneficis pagats i les subvencions públiques rebudes.

Qualsevol altra informació que sigui significativa.

En cas que el grup de societats no apliqui cap política en alguna de les qüestions que preveu aquest apartat 6, l’estat d’informació no financera consolidat ha d’oferir una explicació clara i motivada respecte a això.

L’estat d’informació no financera consolidat ha d’incloure també, si s’escau, referències i explicacions complementàries sobre els imports que detallen els comptes anuals consolidats.

Per a la divulgació de la informació no financera que esmenta aquest apartat, la societat obligada a formular comptes consolidats s’ha de basar en marcs normatius nacionals, de la Unió Europea o internacionals, i ha d’especificar en quins marcs s’ha basat.

L’obligació d’incloure informació no financera que preveu l’apartat 1 d’aquest article es considera complerta si la societat incorpora a l’informe de gestió la informació que descriu aquest apartat.

Quan una societat dependent d’un grup sigui, al seu torn, dominant d’un subgrup, està exempta de l’obligació que estableix aquest apartat si la societat esmentada i les que en depenen estan incloses en l’informe de gestió consolidat d’una altra societat en què es compleix l’obligació esmentada. Si una entitat s’acull a aquesta opció, ha d’incloure en l’informe de gestió una referència a la identitat de la societat dominant i al Registre Mercantil o una altra oficina pública on han de quedar dipositats els seus comptes juntament amb l’informe de gestió consolidat o, en els supòsits que no quedi obligada a dipositar els seus comptes en cap oficina pública, o que hagi optat per l’elaboració d’un informe separat d’acord amb l’apartat següent, sobre on està disponible o es pot accedir a la informació consolidada de la societat dominant.

És de compliment obligat que l’informe sobre la informació no financera s’hagi de presentar com a punt separat de l’ordre del dia per a la seva aprovació en la junta general d’accionistes de les societats.

El Govern pot establir per via reglamentària, respectant els principis que recull aquesta Llei, indicadors clau per a cada matèria de l’estat d’informació no financera.

La informació inclosa en l’estat d’informació no financera l’ha de verificar un prestador independent de serveis de verificació.

7. S’entén que una societat compleix l’obligació d’elaborar l’estat d’informació no financera consolidat que regula l’apartat anterior si emet un informe separat, corresponent al mateix exercici, en què s’indiqui de manera expressa que la informació esmentada forma part de l’informe de gestió, s’inclogui la informació que s’exigeix per a l’estat esmentat i se sotmeti als mateixos criteris d’aprovació, dipòsit i publicació que l’informe de gestió. Les societats poden publicar en el Portal de la Responsabilitat Social del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social la informació no financera que conté l’informe de gestió.

8. La informació que conté l’informe de gestió consolidat en cap cas no justifica la seva absència en els comptes anuals consolidats quan aquesta informació s’hagi d’incloure en aquests de conformitat amb el que preveuen aquesta secció i les disposicions que la despleguen.

9. Sense perjudici dels requisits de divulgació aplicables a l’estat d’informació no financera consolidat que preveu aquesta Llei, aquest informe s’ha de posar a disposició del públic de manera gratuïta i ha de ser fàcilment accessible en el lloc web de la societat dins dels sis mesos posteriors a la data de finalització de l’any financer i per un període de cinc anys.

Es modifica el guió quart de l’apartat 6.II per l’art. 2 de la Llei 5/2021, de 12 d’abril. Ref. BOE-A-2021-5773-CAT-pdf.

Les obligacions d’informació que aquesta modificació estableix, entraran en en vigor el 13 d’abril de 2022, com ho determina la disposició transitòria 2 de la llei esmentada.

Es modifiquen els apartats 5 a 8 i s’afegeix el 9 per l’art. 1.2 de la Llei 11/2018, de 28 de desembre. Ref. BOE-A-2018-17989-CAT-pdf.

Aquesta modificació es d’aplicació per als exercicis econòmics que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2018, segons estableix la disposició transitoria.1 de la citada Llei.

Es modifica l’apartat 5 i s’afegeixen els apartats 6 a 8 per l’art. 1 del Reial decret llei 18/2017, de 24 de novembre. Ref. BOE-A-2017-13643-CAT-pdf.

Aquesta modificació es d’aplicació per als exercicis econòmics que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2017, i l’immediat anterior als efectes de l’apartat 5.b), segons estableix la disposició final 4 del citat Reial decret llei.

Es modifica per l’art. 1.2 de la Llei 16/2007, de 4 de juliol. Ref. BOE-A-2007-13023-CAT-pdf.

Es modifica l’apartat 1 i s’afegeix el 3 per l’art. 106.6 i 7 de la Llei 62/2003, de 30 de desembre. Ref. BOE-A-2003-23936-CAT-pdf.

Aquesta modificació s’aplica als comptes anuals consolidats corresponents als exercicis que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2005, tal com estableix la disposició final 12.2.

Modificació publicada el 13/04/2021, en vigor a partir del 03/05/2021

Altres versions:

Modificació publicada el 29/12/2018, en vigor a partir del 30/12/2018

Article 49.

1. L’informe de gestió consolidat ha de contenir l’exposició fidel sobre l’evolució dels negocis i la situació del conjunt de les societats incloses en la consolidació, juntament amb una descripció dels principals riscos i incerteses als quals s’enfronta.

L’exposició ha de consistir en una anàlisi equilibrada i exhaustiva de l’evolució i els resultats dels negocis i la situació de les empreses compreses en la consolidació considerada en el seu conjunt, tenint en compte la magnitud i la complexitat de l’empresa. En la mesura necessària per a la comprensió de l’evolució, els resultats o la situació de l’empresa, aquesta anàlisi ha d’incloure tant indicadors clau financers com, quan sigui procedent, de caràcter no financer, que siguin pertinents respecte a l’activitat empresarial concreta, amb inclusió d’informació sobre qüestions relatives al medi ambient i al personal.

En proporcionar aquesta anàlisi, l’informe consolidat de gestió ha de proporcionar, si és procedent, referències i explicacions complementàries sobre els imports detallats en els comptes consolidats.

2. A més ha d’incloure informació sobre:

a) Els esdeveniments importants esdevinguts després de la data de tancament de l’exercici de les societats incloses en la consolidació.

b) L’evolució previsible del conjunt format per aquestes societats.

c) Les activitats de l’esmentat conjunt en matèria de recerca i desenvolupament.

d) El nombre i el valor nominal o, si no, el valor comptable del conjunt d’accions o participacions de la societat dominant posseïdes per aquesta, per societats del grup o per una tercera persona que actuï en nom propi però per compte d’aquelles.

3. Respecte a l’ús d’instruments financers, i quan sigui rellevant per a la valoració dels actius, passius, situació financera i resultats, l’informe de gestió ha d’incloure el següent:

a) Objectius i polítiques de gestió del risc financer de la societat, inclosa la política aplicada per cobrir cada tipus significatiu de transacció prevista per a la qual s’utilitzi la comptabilitat de cobertura.

b) L’exposició de la societat al risc de preu, risc de crèdit, risc de liquiditat i risc de flux d’efectiu.

4. Quan la societat obligada a formular comptes anuals consolidats hagi emès valors admesos a negociació en un mercat regulat de qualsevol Estat membre de la Unió Europea, ha d’incloure en l’informe de gestió consolidat, en una secció separada, l’informe de govern corporatiu.

5. Les societats que formulin comptes consolidats han d’incloure en l’informe de gestió consolidat l’estat d’informació no financera consolidat que preveu aquest apartat sempre que hi concorrin els requisits següents:

a) Que el nombre mitjà de treballadors contractats per les societats del grup durant l’exercici sigui superior a 500.

b) Que tinguin la consideració d’entitats d’interès públic de conformitat amb la legislació d’auditoria de comptes o bé, durant dos exercicis consecutius, compleixin, a la data de tancament de cadascun d’aquests exercicis, almenys dues de les circumstàncies següents:

1r Que el total de les partides de l’actiu consolidat sigui superior a 20.000.000 d’euros.

2n Que l’import net de la xifra anual de negocis consolidada superi els 40.000.000 d’euros.

3r Que el nombre mitjà de treballadors contractats durant l’exercici sigui superior a dos-cents cinquanta.

Les societats cessen en l’obligació d’elaborar l’estat d’informació no financera si deixen de complir, durant dos exercicis consecutius, qualsevol dels requisits establerts anteriorment.

En els dos primers exercicis socials des de la constitució d’un grup de societats, la societat dominant està obligada a elaborar l’estat d’informació no financera consolidat, incloent-hi totes les seves filials i per a tots els països en què opera, quan al tancament del primer exercici es compleixin, almenys, dues de les tres circumstàncies que esmenta la lletra b), sempre que al tancament de l’exercici es compleixi, a més, el requisit que preveu la lletra a).

6. L’estat d’informació no financera consolidat ha d’incloure la informació necessària per comprendre l’evolució, els resultats i la situació del grup, i l’impacte de la seva activitat respecte, almenys, a qüestions mediambientals i socials, al respecte dels drets humans i a la lluita contra la corrupció i el suborn, així com relatives al personal, incloses les mesures que, si s’escau, s’hagin adoptat per afavorir el principi d’igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes, la no-discriminació i la inclusió de les persones amb discapacitat i l’accessibilitat universal.

Aquest estat d’informació no financera ha d’incloure:

a) Una descripció breu del model de negoci del grup, que ha  ’incloure el seu entorn empresarial, la seva organització i estructura, els mercats en què opera, els seus objectius i estratègies, i els factors i les tendències principals que en poden afectar l’evolució futura.

b) Una descripció de les polítiques que aplica el grup respecte a les qüestions esmentades, que ha d’incloure els procediments de diligència deguda aplicats per a la identificació, l’avaluació, la prevenció i l’atenuació de riscos i impactes significatius i de verificació i control, incloent-hi quines mesures s’hi han adoptat.

c) Els resultats d’aquestes polítiques, i s’hi han d’incloure indicadors clau de resultats no financers pertinents que permetin el seguiment i l’avaluació dels progressos i que afavoreixin la comparabilitat entre societats i sectors, d’acord amb els marcs nacionals, europeus o internacionals de referència utilitzats per a cada matèria.

d) Els riscos principals relacionats amb aquestes qüestions vinculats a les activitats del grup, entre les quals, quan sigui pertinent i proporcionat, les seves relacions comercials, els productes o els serveis que puguin tenir efectes negatius en aquests àmbits, i com el grup gestiona els riscos esmentats, i s’hi han d’explicar els procediments utilitzats per detectar-los i avaluar-los d’acord amb els marcs nacionals, europeus o internacionals de referència per a cada matèria. S’hi ha d’incloure informació sobre els impactes que s’hagin detectat, i se n’ha d’oferir un desglossament, en particular sobre els riscos principals a curt, mitjà i llarg termini.

e) Indicadors clau de resultats no financers que siguin pertinents respecte a l’activitat empresarial concreta, i que compleixin els criteris de comparabilitat, materialitat, rellevància i fiabilitat. Amb l’objectiu de facilitar la comparació de la informació, tant en el temps com entre entitats, s’hi han d’utilitzar especialment estàndards d’indicadors clau no financers que es puguin aplicar generalment i que compleixin les directrius de la Comissió Europea en aquesta matèria i els estàndards de Global Reporting Initiative, i en l’informe s’ha d’esmentar el marc nacional, europeu o internacional utilitzat per a cada matèria. Els indicadors clau de resultats no financers s’han d’aplicar a cadascun dels apartats de l’estat d’informació no financera. Aquests indicadors han de ser útils, tenint en compte les circumstàncies específiques i coherents amb els paràmetres utilitzats en els seus procediments interns de gestió i avaluació de riscos. En tot cas, la informació presentada ha de ser precisa, comparable i verificable.

L’estat d’informació no financera consolidat ha d’incloure informació significativa sobre les qüestions següents:

I. Informació sobre qüestions mediambientals:

Informació detallada sobre els efectes actuals i previsibles de les activitats de l’empresa en el medi ambient i, si s’escau, la salut i la seguretat, els procediments d’avaluació o certificació ambiental; els recursos dedicats a la prevenció de riscos ambientals; l’aplicació del principi de precaució, la quantitat de provisions i garanties per a riscos ambientals.

– Contaminació: mesures per prevenir, reduir o reparar les emissions de carboni que afecten greument el medi ambient; s’ha de tenir en compte qualsevol forma de contaminació atmosfèrica específica d’una activitat, inclosos el soroll i la contaminació lumínica.

– Economia circular i prevenció i gestió de residus: mesures de prevenció, reciclatge, reutilització, altres formes de recuperació i eliminació de deixalles; accions per combatre el malbaratament d’aliments.

– Ús sostenible dels recursos: el consum d’aigua i el subministrament d’aigua d’acord amb les limitacions locals; consum de primeres matèries i les mesures adoptades per millorar l’eficiència del seu ús; consum, directe i indirecte, d’energia, mesures preses per millorar l’eficiència energètica i l’ús d’energies renovables.

– Canvi climàtic: els elements importants de les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle generats com a resultat de les activitats de l’empresa, inclòs l’ús dels béns i serveis que produeix; les mesures adoptades per adaptar-se a les conseqüències del canvi climàtic; les metes de reducció establertes voluntàriament a mitjà i llarg termini per reduir les emissions de gasos d’efecte d’hivernacle i els mitjans implementats per a aquest fi.

– Protecció de la biodiversitat: mesures preses per preservar o restaurar la biodiversitat; impactes causats per les activitats o operacions en àrees protegides.

II. Informació sobre qüestions socials i relatives al personal:

– Ocupació: nombre total i distribució d’empleats per sexe, edat, país i classificació professional; nombre total i distribució de modalitats de contracte de treball, mitjana anual de contractes indefinits, de contractes temporals i de contractes a temps parcial per sexe, edat i classificació professional, nombre d’acomiadaments per sexe, edat i classificació professional; les remuneracions mitjanes i la seva evolució desagregades per sexe, edat i classificació professional o valor igual; la bretxa salarial, la remuneració de llocs de treball iguals o de mitjana de la societat, la remuneració mitjana dels consellers i directius, incloent-hi la retribució variable, les dietes, les indemnitzacions, el pagament als sistemes de previsió d’estalvi a llarg termini i qualsevol altra percepció desagregada per sexe, la implantació de polítiques de desconnexió laboral, els treballadors amb discapacitat.

– Organització del treball: organització del temps de treball; nombre d’hores d’absentisme; mesures destinades a facilitar el gaudi de la conciliació i fomentar l’exercici corresponsable d’aquestes per part dels dos progenitors.

– Salut i seguretat: condicions de salut i seguretat a la feina; accidents de treball, en particular la seva freqüència i gravetat, així com les malalties professionals; desagregat per sexe.

– Relacions socials: organització del diàleg social, inclosos procediments per informar i consultar el personal i negociar amb ells; percentatge d’empleats coberts per conveni col·lectiu per país; el balanç dels convenis col·lectius, particularment en el camp de la salut i la seguretat a la feina.

– Formació: les polítiques implementades en el camp de la formació; la quantitat total d’hores de formació per categories professionals.

– Accessibilitat universal de les persones amb discapacitat.

– Igualtat: mesures adoptades per promoure la igualtat de tracte i d’oportunitats entre dones i homes; plans d’igualtat (capítol III de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes), mesures adoptades per promoure l’ocupació, protocols contra l’assetjament sexual i per raó de sexe, la integració i l’accessibilitat universal de les persones amb discapacitat; la política contra tot tipus de discriminació i, si s’escau, de gestió de la diversitat.

III. Informació sobre el respecte dels drets humans: aplicació de procediments de diligència deguda en matèria de drets humans; prevenció dels riscos de vulneració de drets humans i, si s’escau, mesures per mitigar, gestionar i reparar possibles abusos comesos; denúncies per casos de vulneració de drets humans; promoció i compliment de les disposicions dels convenis fonamentals de l’Organització Internacional del Treball relacionades amb el respecte per la llibertat d’associació i el dret a la negociació col·lectiva; l’eliminació de la discriminació en la feina i l’ocupació; l’eliminació del treball forçós o obligatori; l’abolició efectiva del treball infantil.

IV. Informació relativa a la lluita contra la corrupció i el suborn: mesures adoptades per prevenir la corrupció i el suborn; mesures per lluitar contra el blanqueig de capitals, aportacions a fundacions i entitats sense ànim de lucre.

V. Informació sobre la societat:

– Compromisos de l’empresa amb el desenvolupament sostenible: l’impacte de l’activitat de la societat en l’ocupació i el desenvolupament local; l’impacte de l’activitat de la societat en les poblacions locals i en el territori; les relacions mantingudes amb els actors de les comunitats locals i les modalitats del diàleg amb aquests; les accions d’associació o patrocini.

– Subcontractació i proveïdors: la inclusió en la política de compres de qüestions socials, d’igualtat de gènere i ambientals; consideració en les relacions amb proveïdors i subcontractistes de la seva responsabilitat social i ambiental; sistemes de supervisió i auditories i resultats d’aquestes.

– Consumidors: mesures per a la salut i la seguretat dels consumidors; sistemes de reclamació, queixes rebudes i resolució d’aquestes.

– Informació fiscal: els beneficis obtinguts país per país; els impostos sobre beneficis pagats i les subvencions públiques rebudes.

Qualsevol altra informació que sigui significativa.

En cas que el grup de societats no apliqui cap política en alguna de les qüestions que preveu aquest apartat 6, l’estat d’informació no financera consolidat ha d’oferir una explicació clara i motivada respecte a això.

L’estat d’informació no financera consolidat ha d’incloure també, si s’escau, referències i explicacions complementàries sobre els imports que detallen els comptes anuals consolidats.

Per a la divulgació de la informació no financera que esmenta aquest apartat, la societat obligada a formular comptes consolidats s’ha de basar en marcs normatius nacionals, de la Unió Europea o internacionals, i ha d’especificar en quins marcs s’ha basat.

L’obligació d’incloure informació no financera que preveu l’apartat 1 d’aquest article es considera complerta si la societat incorpora a l’informe de gestió la informació que descriu aquest apartat.

Quan una societat dependent d’un grup sigui, al seu torn, dominant d’un subgrup, està exempta de l’obligació que estableix aquest apartat si la societat esmentada i les que en depenen estan incloses en l’informe de gestió consolidat d’una altra societat en què es compleix l’obligació esmentada. Si una entitat s’acull a aquesta opció, ha d’incloure en l’informe de gestió una referència a la identitat de la societat dominant i al Registre Mercantil o una altra oficina pública on han de quedar dipositats els seus comptes juntament amb l’informe de gestió consolidat o, en els supòsits que no quedi obligada a dipositar els seus comptes en cap oficina pública, o que hagi optat per l’elaboració d’un informe separat d’acord amb l’apartat següent, sobre on està disponible o es pot accedir a la informació consolidada de la societat dominant.

És de compliment obligat que l’informe sobre la informació no financera s’hagi de presentar com a punt separat de l’ordre del dia per a la seva aprovació en la junta general d’accionistes de les societats.

El Govern pot establir per via reglamentària, respectant els principis que recull aquesta Llei, indicadors clau per a cada matèria de l’estat d’informació no financera.

La informació inclosa en l’estat d’informació no financera l’ha de verificar un prestador independent de serveis de verificació.

7. S’entén que una societat compleix l’obligació d’elaborar l’estat d’informació no financera consolidat que regula l’apartat anterior si emet un informe separat, corresponent al mateix exercici, en què s’indiqui de manera expressa que la informació esmentada forma part de l’informe de gestió, s’inclogui la informació que s’exigeix per a l’estat esmentat i se sotmeti als mateixos criteris d’aprovació, dipòsit i publicació que l’informe de gestió. Les societats poden publicar en el Portal de la Responsabilitat Social del Ministeri de Treball, Migracions i Seguretat Social la informació no financera que conté l’informe de gestió.

8. La informació que conté l’informe de gestió consolidat en cap cas no justifica la seva absència en els comptes anuals consolidats quan aquesta informació s’hagi d’incloure en aquests de conformitat amb el que preveuen aquesta secció i les disposicions que la despleguen.

9. Sense perjudici dels requisits de divulgació aplicables a l’estat d’informació no financera consolidat que preveu aquesta Llei, aquest informe s’ha de posar a disposició del públic de manera gratuïta i ha de ser fàcilment accessible en el lloc web de la societat dins dels sis mesos posteriors a la data de finalització de l’any financer i per un període de cinc anys.

Es modifiquen els apartats 5 a 8 i s’afegeix el 9 per l’art. 1.2 de la Llei 11/2018, de 28 de desembre. Ref. BOE-A-2018-17989-CAT-pdf.

Aquesta modificació es d’aplicació per als exercicis econòmics que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2018, segons estableix la disposició transitoria.1 de la citada Llei.

Es modifica l’apartat 5 i s’afegeixen els apartats 6 a 8 per l’art. 1 del Reial decret llei 18/2017, de 24 de novembre. Ref. BOE-A-2017-13643-CAT-pdf.

Aquesta modificació es d’aplicació per als exercicis econòmics que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2017, i l’immediat anterior als efectes de l’apartat 5.b), segons estableix la disposició final 4 del citat Reial decret llei.

Es modifica per l’art. 1.2 de la Llei 16/2007, de 4 de juliol. Ref. BOE-A-2007-13023-CAT-pdf.

Es modifica l’apartat 1 i s’afegeix el 3 per l’art. 106.6 i 7 de la Llei 62/2003, de 30 de desembre. Ref. BOE-A-2003-23936-CAT-pdf.

Aquesta modificació s’aplica als comptes anuals consolidats corresponents als exercicis que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2005, tal com estableix la disposició final 12.2.

Modificació publicada el 25/11/2017, en vigor a partir del 26/11/2017

Article 49.

1. L’informe de gestió consolidat ha de contenir l’exposició fidel sobre l’evolució dels negocis i la situació del conjunt de les societats incloses en la consolidació, juntament amb una descripció dels principals riscos i incerteses als quals s’enfronta.

L’exposició ha de consistir en una anàlisi equilibrada i exhaustiva de l’evolució i els resultats dels negocis i la situació de les empreses compreses en la consolidació considerada en el seu conjunt, tenint en compte la magnitud i la complexitat de l’empresa. En la mesura necessària per a la comprensió de l’evolució, els resultats o la situació de l’empresa, aquesta anàlisi ha d’incloure tant indicadors clau financers com, quan sigui procedent, de caràcter no financer, que siguin pertinents respecte a l’activitat empresarial concreta, amb inclusió d’informació sobre qüestions relatives al medi ambient i al personal.

En proporcionar aquesta anàlisi, l’informe consolidat de gestió ha de proporcionar, si és procedent, referències i explicacions complementàries sobre els imports detallats en els comptes consolidats.

2. A més ha d’incloure informació sobre:

a) Els esdeveniments importants esdevinguts després de la data de tancament de l’exercici de les societats incloses en la consolidació.

b) L’evolució previsible del conjunt format per aquestes societats.

c) Les activitats de l’esmentat conjunt en matèria de recerca i desenvolupament.

d) El nombre i el valor nominal o, si no, el valor comptable del conjunt d’accions o participacions de la societat dominant posseïdes per aquesta, per societats del grup o per una tercera persona que actuï en nom propi però per compte d’aquelles.

3. Respecte a l’ús d’instruments financers, i quan sigui rellevant per a la valoració dels actius, passius, situació financera i resultats, l’informe de gestió ha d’incloure el següent:

a) Objectius i polítiques de gestió del risc financer de la societat, inclosa la política aplicada per cobrir cada tipus significatiu de transacció prevista per a la qual s’utilitzi la comptabilitat de cobertura.

b) L’exposició de la societat al risc de preu, risc de crèdit, risc de liquiditat i risc de flux d’efectiu.

4. Quan la societat obligada a formular comptes anuals consolidats hagi emès valors admesos a negociació en un mercat regulat de qualsevol Estat membre de la Unió Europea, ha d’incloure en l’informe de gestió consolidat, en una secció separada, l’informe de govern corporatiu.

5. Les societats que, de conformitat amb la legislació d’auditoria de comptes, tinguin la consideració d’entitats d’interès públic i que, a més, formulin comptes consolidats, han d’incloure en l’informe de gestió consolidat l’estat d’informació no financera consolidat que preveu aquest apartat sempre que hi concorrin els requisits següents:

a) Que el nombre mitjà de treballadors contractats per les societats del grup durant l’exercici sigui superior a 500.

b) Que durant dos exercicis consecutius compleixin, a la data de tancament de cadascun d’aquests exercicis, almenys dues de les circumstàncies següents:

1r Que el total de les partides de l’actiu consolidat sigui superior a 20.000.000 d’euros.

2n Que l’import net de la xifra anual de negocis consolidada superi els 40.000.000 d’euros.

3r Que el nombre mitjà de treballadors contractats durant l’exercici sigui superior a dos-cents cinquanta.

Les societats cessen en l’obligació d’elaborar l’estat d’informació no financera si deixen de complir, durant dos exercicis consecutius, dos dels requisits de la lletra b) anterior, o quan al tancament de l’exercici el nombre mitjà de treballadors contractats no excedeixi els 500.

En els dos primers exercicis socials des de la constitució d’un grup de societats, la societat dominant està obligada a elaborar l’estat d’informació no financera consolidat quan al tancament del primer exercici es compleixin, almenys, dues de les tres circumstàncies que esmenta l’apartat b), sempre que al tancament de l’exercici es compleixi, a més, el requisit que preveu l’apartat a).

6. L’estat d’informació no financera consolidat ha d’incloure la informació necessària per comprendre l’evolució, els resultats i la situació del grup, i l’impacte de la seva activitat respecte, almenys, a qüestions mediambientals i socials, així com relatives al personal, al respecte dels drets humans i a la lluita contra la corrupció i el suborn, i ha d’incloure:

a) Una descripció breu del model de negoci del grup.

b) Una descripció de les polítiques que aplica el grup respecte a les qüestions esmentades, que ha d’incloure els procediments aplicats per a la identificació i l’avaluació de riscos i de verificació i control, incloent-hi quines mesures s’hi han adoptat.

c) Els resultats d’aquestes polítiques.

d) Els riscos principals relacionats amb aquestes qüestions vinculats a les activitats del grup, entre les quals, quan sigui pertinent i proporcionat, les seves relacions comercials, els productes o els serveis que puguin tenir efectes negatius en aquests àmbits, i com el grup gestiona els riscos esmentats.

e) Indicadors clau de resultats no financers que siguin pertinents respecte a l’activitat empresarial concreta. Amb l’objectiu de facilitar la comparació de la informació, tant en el temps com entre entitats, es poden utilitzar especialment estàndards d’indicadors clau no financers que es puguin aplicar generalment i que compleixin les directrius de la Comissió Europea en aquesta matèria.

En cas que el grup de societats no apliqui cap política en alguna de les qüestions que preveuen les lletres anteriors, l’estat d’informació no financera consolidat ha d’oferir una explicació clara i motivada respecte a això.

L’estat d’informació no financera consolidat ha d’incloure també, si s’escau, referències i explicacions complementàries sobre els imports que detallen els comptes anuals consolidats.

Per a la divulgació de la informació no financera que esmenta aquest apartat, la societat obligada a formular comptes consolidats s’ha de basar en marcs normatius nacionals, de la Unió Europea o internacionals, i ha d’especificar en quins marcs s’ha basat.

En casos excepcionals es pot ometre informació relativa a esdeveniments imminents o qüestions que estan sent objecte de negociació quan, segons l’opinió degudament justificada de l’òrgan d’administració, la divulgació de la informació esmentada pugui perjudicar greument la posició comercial del grup, sempre que aquesta omissió no impedeixi una comprensió fidel i equilibrada de l’evolució, els resultats i la situació del grup, i de l’impacte de la seva activitat.

L’obligació d’incloure informació no financera que preveu l’apartat 1 d’aquest article es considera complerta si la societat incorpora a l’informe de gestió la informació que descriu aquest apartat.

Quan una societat dependent d’un grup sigui, al seu torn, dominant d’un subgrup, està exempta de l’obligació que estableix aquest apartat si la societat esmentada i les que en depenen estan incloses en l’informe de gestió consolidat d’una altra societat en què es compleix l’obligació esmentada. Si una entitat s’acull a aquesta opció, ha d’incloure en l’informe de gestió una referència a la identitat de la societat dominant i al Registre Mercantil o una altra oficina pública on han de quedar dipositats els seus comptes juntament amb l’informe de gestió consolidat o, en els supòsits que no quedi obligada a dipositar els comptes en cap oficina pública, o que hagi optat per l’elaboració d’un informe separat d’acord amb l’apartat  egüent, sobre on està disponible o es pot accedir a la informació consolidada de la societat dominant.

7. S’entén que una societat compleix l’obligació d’elaborar l’estat d’informació no financera consolidat que regula l’apartat anterior si emet un informe separat, corresponent al mateix exercici, en què s’indiqui de manera expressa que la informació esmentada forma part de l’informe de gestió, s’inclogui la informació que s’exigeix per a l’estat esmentat i se sotmeti als mateixos criteris d’aprovació, dipòsit i publicació que l’informe de gestió.

8. La informació que conté l’informe de gestió consolidat en cap cas no justifica la seva absència en els comptes anuals consolidats quan aquesta informació s’hagi d’incloure en aquests de conformitat amb el que preveuen aquesta secció i les disposicions que la despleguen.

Es modifica l’apartat 5 i s’afegeixen els apartats 6 a 8 per l’art. 1 del Reial decret llei 18/2017, de 24 de novembre. Ref. BOE-A-2017-13643-CAT-pdf.

Aquesta modificació es d’aplicació per als exercicis econòmics que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2017, i l’immediat anterior als efectes de l’apartat 5.b), segons estableix la disposició final 4 del citat Reial decret llei.

Es modifica per l’art. 1.2 de la Llei 16/2007, de 4 de juliol. Ref. BOE-A-2007-13023-CAT-pdf.

Es modifica l’apartat 1 i s’afegeix el 3 per l’art. 106.6 i 7 de la Llei 62/2003, de 30 de desembre. Ref. BOE-A-2003-23936-CAT-pdf.

Aquesta modificació s’aplica als comptes anuals consolidats corresponents als exercicis que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2005, tal com estableix la disposició final 12.2.

Modificació publicada el 05/07/2007, en vigor a partir del 01/01/2008

Article 49.

1. L’informe de gestió consolidat ha de contenir l’exposició fidel sobre l’evolució dels negocis i la situació del conjunt de les societats incloses en la consolidació, juntament amb una descripció dels principals riscos i incerteses als quals s’enfronta.

L’exposició ha de consistir en una anàlisi equilibrada i exhaustiva de l’evolució i els resultats dels negocis i la situació de les empreses compreses en la consolidació considerada en el seu conjunt, tenint en compte la magnitud i la complexitat de l’empresa. En la mesura necessària per a la comprensió de l’evolució, els resultats o la situació de l’empresa, aquesta anàlisi ha d’incloure tant indicadors clau financers com, quan sigui procedent, de caràcter no financer, que siguin pertinents respecte a l’activitat empresarial concreta, amb inclusió d’informació sobre qüestions relatives al medi ambient i al personal.

En proporcionar aquesta anàlisi, l’informe consolidat de gestió ha de proporcionar, si és procedent, referències i explicacions complementàries sobre els imports detallats en els comptes consolidats.

2. A més ha d’incloure informació sobre:

a) Els esdeveniments importants esdevinguts després de la data de tancament de l’exercici de les societats incloses en la consolidació.

b) L’evolució previsible del conjunt format per aquestes societats.

c) Les activitats de l’esmentat conjunt en matèria de recerca i desenvolupament.

d) El nombre i el valor nominal o, si no, el valor comptable del conjunt d’accions o participacions de la societat dominant posseïdes per aquesta, per societats del grup o per una tercera persona que actuï en nom propi però per compte d’aquelles.

3. Respecte a l’ús d’instruments financers, i quan sigui rellevant per a la valoració dels actius, passius, situació financera i resultats, l’informe de gestió ha d’incloure el següent:

a) Objectius i polítiques de gestió del risc financer de la societat, inclosa la política aplicada per cobrir cada tipus significatiu de transacció prevista per a la qual s’utilitzi la comptabilitat de cobertura.

b) L’exposició de la societat al risc de preu, risc de crèdit, risc de liquiditat i risc de flux d’efectiu.

4. Quan la societat obligada a formular comptes anuals consolidats hagi emès valors admesos a negociació en un mercat regulat de qualsevol Estat membre de la Unió Europea, ha d’incloure en l’informe de gestió consolidat, en una secció separada, l’informe de govern corporatiu.

5. La informació continguda en l’informe de gestió, en cap cas, ha de justificar la seva absència en els comptes anuals quan aquesta informació s’hagi d’incloure en aquests de conformitat amb el que preveuen els articles anteriors i les disposicions que els despleguen.

Es modifica per l’art. 1.2 de la Llei 16/2007, de 4 de juliol. Ref. BOE-A-2007-13023-CAT-pdf.

Es modifica l’apartat 1 i s’afegeix el 3 per l’art. 106.6 i 7 de la Llei 62/2003, de 30 de desembre. Ref. BOE-A-2003-23936-CAT-pdf.

Aquesta modificació s’aplica als comptes anuals consolidats corresponents als exercicis que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2005, tal com estableix la disposició final 12.2.

Modificació publicada el 31/12/2003, en vigor a partir del 01/01/2004

Article 49.

1. L’informe de gestió consolidat ha de contenir l’exposició fidel sobre l’evolució dels negocis i la situació del conjunt de les societats incloses en la consolidació, junt amb una descripció dels principals riscos i la incertesa a què s’enfronta.

L’exposició consisteix en una anàlisi equilibrada i exhaustiva de l’evolució i els resultats dels negocis i la situació de les empreses compreses en la consolidació considerada en el seu conjunt, tenint en compte la magnitud i la complexitat de l’empresa. En la mesura necessària per a la comprensió de l’evolució, els resultats o la situació de l’empresa, aquesta anàlisi ha d’incloure tant indicadors clau dels resultats financers com, quan sigui procedent, no financers, que siguin pertinents respecte de l’activitat empresarial concreta, amb inclusió de la informació sobre qüestions relatives al medi ambient i al personal.

En proporcionar aquesta anàlisi, l’informe consolidat de gestió ha de proporcionar, si escau, referències i explicacions complementàries sobre els imports detallats en els comptes consolidats.

2. A més ha d’incloure informació sobre:

a) Els esdeveniments importants esdevinguts després de la data de tancament de l’exercici de les societats incloses en la consolidació.

b) L’evolució previsible del conjunt format per les societats esmentades.

c) Les activitats del conjunt esmentat en matèria de recerca i desenvolupament.

d) El nombre i valor nominal o, si no, el valor comptable del conjunt d’accions o participacions de la societat dominant posseïdes per aquesta, per societats filials o per una tercera persona que actuï en nom propi, però per compte d’aquestes.

3. Respecte a l’ús d’instruments financers, i quan sigui rellevant per a la valoració dels actius, passius, situació financera i resultats, l’informe de gestió ha d’incloure el següent:

a) Objectius i polítiques de gestió del risc financer de la societat, inclosa la política aplicada per cobrir cada tipus significatiu de transacció prevista per a la qual s’utilitzi la comptabilitat de cobertura.

b) L’exposició de la societat al risc de preu, risc de crèdit, risc de liquiditat i risc de flux de caixa.

Es modifica l’apartat 1 i s’afegeix el 3 per l’art. 106.6 i 7 de la Llei 62/2003, de 30 de desembre. Ref. BOE-A-2003-23936-CAT-pdf.

Aquesta modificació s’aplica als comptes anuals consolidats corresponents als exercicis que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2005, tal com estableix la disposició final 12.2.

Text inicial corresponent a 27/07/1989, en vigor a partir del 01/01/1990

Article 49.

1. L’informe de gestió consolidat ha de contenir l’exposició fidel sobre l’evolució dels negocis i la situació del conjunt de les societats incloses en la consolidació.

2. A més ha d’incloure informació sobre:

a) Els esdeveniments importants esdevinguts després de la data de tancament de l’exercici de les societats incloses en la consolidació.

b) L’evolució previsible del conjunt format per les societats esmentades.

c) Les activitats del conjunt esmentat en matèria de recerca i desenvolupament.

d) El nombre i valor nominal o, si no, el valor comptable del conjunt d’accions o participacions de la societat dominant posseïdes per aquesta, per societats filials o per una tercera persona que actuï en nom propi, però per compte d’aquestes.

🛈 Aquest document és de caràcter informatiu i no te valor jurídic.