Seleccionar redacció:
Índex:

TEXT CONSOLIDAT

TEXTO CONSOLIDADO


[Bloc 0: #preamb]

L’article 4 del Reial decret 2345/1996, de 8 de novembre, relatiu a les normes d’autorització administrativa i requisits de solvència de les societats de garantia recíproca, estableix que aquestes han d’ajustar la seva informació comptable als principis que conté el Pla general de comptabilitat, amb les adaptacions que s’estableixin mitjançant una ordre del ministre d’Economia i Hisenda. Aquest article afegeix que les societats de garantia recíproca han d’ajustar la seva normativa comptable específica als criteris i la terminologia aplicables en aquesta matèria a les entitats de crèdit i han de subjectar l’avaluació i cobertura del risc de crèdit específic de les seves operacions a les disposicions d’ordre comptable aplicables a les mateixes entitats de crèdit, i que aquestes mateixes disposicions també són aplicables a la valoració dels actius adjudicats en pagament de deutors.

Per la seva banda, l’aprovació de la Llei 16/2007, de 4 de juliol, de reforma i adaptació de la legislació mercantil en matèria comptable per a la seva harmonització internacional amb base en la normativa de la Unió Europea, i del Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla general de comptabilitat, obliga a adaptar la normativa comptable als nous principis i criteris que s’hi estableixen. Efectivament, la regulació comptable de les entitats de crèdit ja va ser adaptada a aquest nou context mitjançant la Circular 6/2008, de 26 de novembre, del Banc d’Espanya, a entitats de crèdit, de modificació de la Circular 4/2004, de 22 de desembre, sobre normes d’informació financera pública i reservada, i models d’estats financers. Per això l’objecte d’aquesta Ordre és abordar, de manera paral·lela, el tractament comptable de les societats de garantia recíproca per ajustar-lo en el sentit que requereix la nova normativa comptable. Concretament, l’Ordre se centra en les adaptacions necessàries per al tractament comptable dels avals i altres garanties atorgades, del fons de provisions tècniques, de la cobertura del risc de crèdit específic, dels actius adquirits o adjudicats en pagaments de deutes, del capital social i dels fons reintegrables rebuts per a cobertura del risc de crèdit.

La concessió d’avals i garanties constitueix l’activitat bàsica d’aquestes societats. Per aquest motiu, es pretén desenvolupar els seus criteris de reconeixement i valoració, considerant que el Pla general de comptabilitat només fixa unes pautes generals per als contractes que tenen la naturalesa de garanties financeres, però no regula específicament els criteris aplicables a la resta d’avals i garanties. Els criteris desenvolupats en aquesta Ordre a aquests efectes s’han dissenyat de manera equivalent als que s’especifiquen a la normativa comptable d’aplicació a les entitats de crèdit.

Amb relació a aquesta activitat de concessió d’avals i garanties, es continua considerant imprescindible incloure en el Balanç informació sobre l’import màxim pel qual poden respondre aquestes societats per aquest concepte, i no limitar-se a facilitar dades en la memòria, com fa el Pla general de comptabilitat. En conseqüència, en el Balanç d’aquestes societats, fora dels comptes patrimonials, s’hi inclouen una sèrie de partides, en què es detalla el risc contret per aquest concepte, i l’import que s’ha reavalat.

Els contractes de garantia financera emesos es passen a reconèixer inicialment com un passiu, valorat pel seu valor raonable, que és la comissió o prima rebuda més el valor actual de les comissions o primes a rebre, llevat d’evidència en contra. Per la seva part, el valor de les primes pendents de rebre es reconeix com un crèdit en l’actiu. Posteriorment, el valor dels contractes de garantia financera no qualificats com a dubtosos és l’import inicialment reconegut en el passiu menys la part imputada al compte de pèrdues i guanys.

El principal risc al qual estan exposades les societats de garantia recíproca, com a conseqüència de la seva activitat, és el de crèdit. Per fer front a aquest risc, la Llei 1/1994, d’11 de març, sobre el règim jurídic de les societats de garantia recíproca, estableix, com a característica singular d’aquestes societats, que les diferencia de qualsevol altre tipus d’entitat, l’obligació de «constituir un fons de provisions tècniques, que ha de formar part del seu patrimoni, i té com a finalitat reforçar la solvència de la societat. (…) Aquest fons de provisions tècniques, en tot cas es pot reintegrar, per dotacions que la societat de garantia recíproca efectuï amb càrrec al seu compte de pèrdues i guanys sense cap limitació i en concepte de provisió d’insolvències i per les subvencions, donacions o altres aportacions no reintegrables que efectuïn (tercers) (…)».

Per la seva banda, el Reial decret 2345/1996, de 8 de novembre, desplega el funcionament del fons de provisions tècniques, i assenyala que «amb la finalitat de cobrir el risc de crèdit del conjunt de les seves operacions, la quantia del fons de provisions tècniques, amb exclusió a aquests efectes de l’import corresponent a les provisions dotades per a la cobertura del risc de crèdit de les seves operacions, ha de representar com a mínim l’1 per 100 del total de risc viu assumit per la societat de garantia recíproca (…)».

En fixar el tractament comptable del fons de provisions tècniques en aquesta Ordre, s’han distingit els fons dotats per la societat, de les aportacions no reintegrables realitzades per tercers.

Els imports dotats per la societat, amb càrrec al compte de pèrdues i guanys, per a la cobertura del risc de crèdit específic, es comptabilitzen com a correccions de valor dels actius deteriorats, o com a provisions per a riscos quan cobreixen les pèrdues incorregudes pels avals concedits. Els fons que dota la societat, amb càrrec al compte de pèrdues i guanys, per cobrir el risc de crèdit del conjunt de les seves operacions, es comptabilitzen en una partida específica del passiu, l’import de la qual ha de ser, com a mínim, el que fixa el Reial decret 2345/1996, de 8 de novembre. El motiu pel qual se’n disposa el registre en el passiu és que, en el futur, aquest import es pot aplicar a cobrir el risc específic de les operacions, per la qual cosa no es pot registrar inicialment en el patrimoni net.

A les subvencions, donacions i altres aportacions no reintegrables, atesa la seva naturalesa, se’ls aplica el mateix criteri que fixa la norma de valoració 18a, Subvencions, donacions i llegats rebuts del Pla general de comptabilitat. Així, inicialment es registren en el patrimoni net, i posteriorment es van imputant en el compte de pèrdues i guanys, quan siguin necessaris per compensar les despeses en què incorri la societat per cobrir les cobertures específiques i del conjunt d’operacions obligatòries.

El tractament descrit contrasta amb el que preveia la normativa anterior, que situava el fons de provisions tècniques no utilitzat per a la cobertura del risc de crèdit específic en un epígraf del Balanç posterior als fons propis, i previ als ingressos a distribuir en diversos exercicis.

D’altra banda, d’acord amb el que assenyala el Reial decret 2345/1996, de 8 de novembre, es disposa que les societats de garantia recíproca apliquin en el càlcul de les cobertures específiques els mateixos criteris que estableixi en cada moment la normativa comptable de les entitats de crèdit per a la cobertura del risc d’insolvència. De la mateixa manera, el dit Reial decret indica que són aplicables a la valoració dels actius adjudicats en pagament de deutes les disposicions d’ordre comptable aplicables a les entitats de crèdit.

Per aquest motiu, s’estableix que la classificació i presentació en Balanç dels actius adjudicats es porti a terme prenent en consideració la finalitat a la qual es destinin. Aquesta, llevat de manifestació expressa, es presumeix que és la seva venda en el menor termini possible i, per això, els actius s’han de presentar en el Balanç com no corrents en venda. No obstant això, el tractament difereix si es destinen al seu ús continuat, cas en què s’han de reconèixer i valorar d’acord amb les disposicions aplicables a l’immobilitzat material que conté el Pla general de comptabilitat.

Així mateix, s’ha disposat la inclusió en el capital únicament de les aportacions realitzades pels socis quan la societat té un dret incondicional a refusar el seu reemborsament, o si hi ha prohibicions legals o estatutàries per fer-lo, com ara una cobertura insuficient del capital social obligatori o dels recursos propis mínims reguladors. Per contra, s’ha de registrar en una partida amb naturalesa de passiu financer l’import de les aportacions que no es pugui registrar com a capital. Amb aquest tractament es fa compatible la nova definició de capital recollida en el Pla general de comptabilitat amb la regulació del capital social d’aquestes societats, que estableix, a la Llei 1/1994, el dret al reemborsament de les participacions.

Els fons rebuts en garantia del conjunt d’operacions, reintegrables a les persones i entitats que els han aportat si no són necessaris per a la cobertura d’aquestes operacions, s’han de registrar com a fiances i dipòsits.

Finalment, cal assenyalar que s’han adaptat els estats financers de les societats de garantia recíproca als cinc que formen els estats financers primaris que recull el Pla general de comptabilitat. Els formats dels estats d’ingressos i despeses reconeguts, total de canvis en el patrimoni net i de fluxos d’efectiu són similars als del dit Pla, si bé incorporant-hi les singularitats pròpies d’aquestes societats, com ara la presentació de les diferents classes d’aportacions de tercers. No obstant això, per al Balanç es proposa una presentació de la informació per ordre de liquiditat, tenint en compte que, per a aquestes societats, pel fet de ser entitats financeres, aquest criteri és més rellevant que la distinció entre corrent i no corrent que preveu el Pla. Així mateix, en l’estat total de canvis en el patrimoni net s’han omès les columnes de dividend a compte i de participacions pròpies perquè totes dues no tenen fonament per al cas de les societats de garantia recíproca, en què no es produeixen repartiments de dividends a càrrec de beneficis futurs i les participacions de les quals sempre són reemborsades en les condicions que fixa la Llei 1/1994, d’11 de març, sobre règim jurídic de les societats de garantia recíproca.

En virtut d’això, d’acord amb el dictamen del Consell d’Estat, disposo:


[Bloque 0: #preamb]

El artículo 4 del Real Decreto 2345/1996, de 8 de noviembre, relativo a las normas de autorización administrativa y requisitos de solvencia de las sociedades de garantía recíproca, establece que éstas ajustarán su información contable a los principios contenidos en el Plan General de Contabilidad, con las adaptaciones que se establezcan mediante orden del Ministro de Economía y Hacienda. Añade el mencionado artículo que las sociedades de garantía recíproca ajustarán su normativa contable específica a los criterios y terminología aplicable en esta materia a las entidades de crédito y sujetarán la evaluación y cobertura del riesgo de crédito específico de sus operaciones a las disposiciones de orden contable aplicables a las propias entidades de crédito, siendo estas mismas disposiciones también aplicables a la valoración de los activos adjudicados en pago de deudores.

Por su parte, la aprobación de la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea, y del Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, obliga a adaptar la normativa contable a los nuevos principios y criterios allí establecidos. Efectivamente, la regulación contable de las entidades de crédito ya fue adaptada a este nuevo contexto mediante la Circular 6/2008, de 26 de noviembre, del Banco de España, a entidades de crédito, de modificación de la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros. De ahí que el objeto de la presente orden sea el de abordar, de manera paralela, el tratamiento contable de las sociedades de garantía recíproca para ajustarlo en el sentido requerido por la nueva normativa contable. Concretamente, la orden se centra en las adaptaciones necesarias para el tratamiento contable de los avales y demás garantías otorgadas, del fondo de provisiones técnicas, de la cobertura del riesgo de crédito específico, de los activos adquiridos o adjudicados en pagos de deudas, del capital social y de los fondos reintegrables recibidos para cobertura del riesgo de crédito.

La concesión de avales y garantías constituye la actividad básica de estas sociedades. Por este motivo, se pretende desarrollar sus criterios de reconocimiento y valoración, considerando que el Plan General de Contabilidad sólo fija unas pautas generales para los contratos que tienen la naturaleza de garantías financieras, pero no regula específicamente los criterios aplicables al resto de avales y garantías. Los criterios desarrollados en esta orden a estos efectos, se han diseñado de manera equivalente a los que se contemplan en la normativa contable de aplicación a las entidades de crédito.

En relación con esta actividad de concesión de avales y garantías, se sigue considerando imprescindible incluir en el Balance información sobre el importe máximo por el que pueden responder dichas sociedades por este concepto, no limitándose a facilitar datos en la Memoria, como hace el Plan General de Contabilidad. En consecuencia, en el Balance de estas sociedades, fuera de las cuentas patrimoniales, se incluyen una serie de partidas, en las que se detalla el riesgo contraído por este concepto, y el importe que se ha reavalado.

Los contratos de garantía financiera emitidos pasarán a reconocerse inicialmente como un pasivo, valorado por su valor razonable, que será la comisión o prima recibida más el valor actual de las comisiones o primas a recibir, salvo evidencia en contrario. Por su parte, el valor de las primas pendientes de recibir se reconocerá como un crédito en el activo. Posteriormente, el valor de los contratos de garantía financiera no calificados como dudosos será el importe inicialmente reconocido en el pasivo menos la parte imputada a la cuenta de pérdidas y ganancias.

El principal riesgo al que están expuestas las sociedades de garantía recíproca, como consecuencia de su actividad, es el de crédito. Para hacer frente a este riesgo, la Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre el régimen jurídico de las Sociedades de Garantía Recíproca establece, como característica singular de estas sociedades, que las diferencia de cualquier otro tipo de entidad, la obligación de «constituir un fondo de provisiones técnicas, que formará parte de su patrimonio, y tendrá como finalidad reforzar la solvencia de la sociedad. (…) Dicho fondo de provisiones técnicas, en todo caso podrá ser integrado, por dotaciones que la Sociedad de Garantía Recíproca efectúe con cargo a su cuenta de pérdidas y ganancias sin limitación y en concepto de provisión de insolvencias y por las subvenciones, donaciones u otras aportaciones no reintegrables que efectúen (terceros) (…)».

Por su parte, el Real Decreto 2345/1996, de 8 de noviembre, desarrolla el funcionamiento del fondo de provisiones técnicas, señalando que «con el fin de cubrir el riesgo de crédito del conjunto de sus operaciones, la cuantía del fondo de provisiones técnicas, con exclusión a estos efectos del importe correspondiente a las provisiones dotadas para la cobertura del riesgo de crédito de sus operaciones, deberá representar como mínimo el 1 por 100 del total de riesgo vivo asumido por la Sociedad de Garantía Recíproca (…)».

Al fijar el tratamiento contable del fondo de provisiones técnicas en la presente orden, se han distinguido los fondos dotados por la sociedad, de las aportaciones no reintegrables realizadas por terceros.

Los importes dotados por la sociedad, con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias, para cobertura del riesgo de crédito específico, se contabilizan como correcciones de valor de los activos deteriorados, o como provisiones para riesgos cuando cubren las pérdidas incurridas por los avales concedidos. Los fondos que dota la sociedad, con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias, para cubrir el riesgo de crédito del conjunto de sus operaciones, se contabilizan en una partida específica del pasivo, cuyo importe debe ser, como mínimo, el que fija el Real Decreto 2345/1996, de 8 de noviembre. El motivo por el que se dispone su registro en el pasivo es que, en el futuro, dicho importe se puede aplicar a cubrir el riesgo específico de las operaciones, por lo que no se puede registrar inicialmente en el patrimonio neto.

A las subvenciones, donaciones y otras aportaciones no reintegrables, dada su naturaleza, se les aplica el mismo criterio que fija la norma de valoración 18.ª Subvenciones, donaciones y legados recibidos del Plan General de Contabilidad. Así, inicialmente se registran en el patrimonio neto, y posteriormente se van imputando en la cuenta de pérdidas y ganancias, cuando sean necesarios para compensar los gastos en los que incurra la sociedad para cubrir las coberturas específicas y del conjunto de operaciones obligatorias.

El tratamiento descrito contrasta con el que contemplaba la normativa anterior, que situaba al fondo de provisiones técnicas no utilizado para la cobertura del riesgo de crédito específico en un epígrafe del Balance posterior a los fondos propios, y previo a los ingresos a distribuir en varios ejercicios.

Por otro lado, de acuerdo con lo señalado en el Real Decreto 2345/1996, de 8 de noviembre, se dispone que las sociedades de garantía recíproca apliquen en el cálculo de las coberturas específicas los mismos criterios que establezca en cada momento la normativa contable de las entidades de crédito para la cobertura del riesgo de insolvencia. De igual modo, el citado real decreto indica que serán de aplicación a la valoración de los activos adjudicados en pago de deudas las disposiciones de orden contable aplicables a las entidades de crédito.

Por este motivo, se establece que la clasificación y presentación en Balance de los activos adjudicados se lleve a cabo tomando en consideración el fin al que se destinen. Éste, salvo manifestación expresa, se presumirá que es su venta en el menor plazo posible y, por ello, los activos se presentarán en el Balance como no corrientes en venta. El tratamiento diferirá, no obstante, si se destinan a su uso continuado, en cuyo caso se reconocerán y valorarán de acuerdo con las disposiciones aplicables al inmovilizado material contenidas en el Plan General de Contabilidad.

Asimismo, se ha dispuesto la inclusión en el capital únicamente de las aportaciones realizadas por los socios cuando la sociedad tiene un derecho incondicional a rehusar su reembolso, o si existen prohibiciones legales o estatuarias para realizar éste, tal como una cobertura insuficiente del capital social obligatorio o de los recursos propios mínimos regulatorios. Por el contrario, se registrará en una partida con naturaleza de pasivo financiero el importe de las aportaciones que no se pueda registrar como capital. Con este tratamiento se hace compatible la nueva definición de capital recogida en el Plan General de Contabilidad, con la regulación del capital social de estas sociedades, que establece, en la Ley 1/1994, el derecho al reembolso de las participaciones.

Los fondos recibidos en garantía del conjunto de operaciones, reintegrables a las personas y entidades que los han aportado si no son necesarios para la cobertura de dichas operaciones, se registrarán como fianzas y depósitos.

Por último, hay que señalar que se han adaptado los estados financieros de las sociedades de garantía recíproca a los cinco que forman los estados financieros primarios recogidos en el Plan General de Contabilidad. Los formatos de los estados de Ingresos y Gastos Reconocidos, Total de Cambios en el Patrimonio Neto y de Flujos de Efectivo, son similares a los de dicho Plan, si bien incorporando las singularidades propias de estas sociedades, tal como la presentación de las distintas clases de aportaciones de terceros. Sin embargo, para el Balance se propone una presentación de la información por orden de liquidez, en atención a que, para estas sociedades, por ser entidades financieras, dicho criterio es más relevante que la distinción entre corriente y no corriente prevista en el Plan. Asimismo, en el Estado Total de Cambios en el Patrimonio Neto se han omitido las columnas de dividendo a cuenta y de participaciones propias por carecer ambas de fundamento para el caso de las sociedades de garantía recíproca, donde no se producen repartos de dividendos a cuenta de beneficios futuros y cuyas participaciones son siempre reembolsadas en las condiciones fijadas por la Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre Régimen Jurídico de las sociedades de garantía recíproca.

En su virtud, de acuerdo con el dictamen del Consejo de Estado, dispongo:


[Bloc 1: #a1]

Article 1. Règim jurídic.

1. Les societats de garantia recíproca, d’ara endavant les societats, han d’elaborar, documentar i subministrar la informació comptable exigida d’acord amb:

a) Les normes que s’estableixen en aquesta Ordre i en els seus annexos.

b) Les normes establertes al Codi de comerç, al text refós de la Llei de societats anònimes, aprovat pel Reial decret legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, i al Pla general de comptabilitat, aprovat pel Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre.

2. Les normes establertes en aquesta Ordre i en els seus annexos s’han d’aplicar amb caràcter prioritari i constituir el desenvolupament i adaptació al sector de les societats de garantia recíproca de les normes comptables establertes als textos esmentats al paràgraf b) de l’apartat anterior. Amb caràcter supletori, s’han d’aplicar les normes establertes al Codi de comerç, al text refós de la Llei de societats anònimes, aprovat pel Reial decret legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, i al Pla general de comptabilitat, aprovat pel Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre.


[Bloque 1: #a1]

Artículo 1. Régimen jurídico.

1. Las sociedades de garantía recíproca, en adelante las sociedades, elaborarán, documentarán y suministrarán la información contable exigida de acuerdo con:

a) Las normas que se establecen en esta orden y en sus anexos.

b) Las normas establecidas en el Código de Comercio, en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, y en el Plan General de Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre.

2. Las normas establecidas en esta orden y en sus anexos se aplicarán con carácter prioritario y constituirán el desarrollo y adaptación al sector de las sociedades de garantía recíproca de las normas contables establecidas en los textos mencionados en el párrafo b) del apartado anterior. Con carácter supletorio, se aplicarán las normas establecidas en el Código de Comercio, en el texto refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, y en el Plan General de Contabilidad, aprobado por el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre.


[Bloc 2: #a2]

Article 2. Documents per reflectir la informació comptable.

1. Les societats han de reflectir la seva informació comptable a través dels comptes anuals i dels estats de caràcter reservat.

2. Els comptes anuals comprenen el balanç; el compte de pèrdues i guanys; l’estat de canvis en el patrimoni net, que consta de dues parts; l’estat d’ingressos i despeses reconeguts, i l’estat total de canvis en el patrimoni net; l’estat de fluxos d’efectiu, i la memòria. Aquests documents formen una unitat i s’han de redactar d’acord amb les fonts establertes en aquesta Ordre.

3. Els estats de caràcter reservat, que s’han de remetre trimestralment no més tard del dia 15 del segon mes següent a la data a la qual corresponguin, comprenen:

a) Balanç reservat.

b) Compte de pèrdues i guanys reservat.

c) Cobertura del risc de crèdit.

d) Classificació dels avals i garanties atorgats.


[Bloque 2: #a2]

Artículo 2. Documentos para reflejar la información contable.

1. Las sociedades reflejarán su información contable a través de las cuentas anuales y de los estados de carácter reservado.

2. Las cuentas anuales comprenderán el balance; la cuenta de pérdidas y ganancias; el estado de cambios en el patrimonio neto, que consta de dos partes, el estado de ingresos y gastos reconocidos y el estado total de cambios en el patrimonio neto; el estado de flujos de efectivo y la memoria. Estos documentos forman una unidad y se redactarán de acuerdo con las fuentes establecidas en esta orden.

3. Los estados de carácter reservado, que serán remitidos trimestralmente no más tarde del día 15 del segundo mes siguiente a la fecha a la que correspondan, comprenderán:

a) Balance reservado.

b) Cuenta de Pérdidas y Ganancias reservada.

c) Cobertura del riesgo de crédito.

d) Clasificación de los avales y garantías otorgados.


[Bloc 3: #a3]

Article 3. Models per a la presentació de la informació comptable.

1. Les societats han d’utilitzar els models d’estats que s’estableixen als annexos II i III, incloent-hi, pel que fa a l’annex II, les dades que corresponen a l’exercici que es tanca i a l’immediatament anterior.

2. Quan les quantitats de dos exercicis consecutius no siguin comparables, s’ha d’adaptar l’import de l’exercici precedent amb l’aclariment adequat en la memòria.


[Bloque 3: #a3]

Artículo 3. Modelos para la presentación de la información contable.

1. Las sociedades utilizarán los modelos de estados que se establecen en los anexos II y III, incluyendo, en lo que se refiere al anexo II, los datos que corresponden al ejercicio que se cierra y al inmediatamente anterior.

2. Cuando las cantidades de dos ejercicios consecutivos no sean comparables, deberá adaptarse el importe del ejercicio precedente con la debida aclaración en la memoria.


[Bloc 4: #a4]

Article 4. Documents a remetre al Banc d’Espanya.

1. Les societats han de remetre al Banc d’Espanya els comptes anuals, els estats de caràcter reservat i els estats de tancament de l’exercici.

2. Els comptes anuals s’han de remetre en el termini màxim de quinze dies hàbils, comptats des de la data de la seva aprovació per la Junta General, i han d’anar acompanyats del corresponent informe d’auditoria, així com dels altres documents complementaris que dipositin en el Registre Mercantil.

3. Les dades del balanç i el compte de pèrdues i guanys reservats corresponents a 31 de desembre han de coincidir amb els que aprovi la Junta General. Si no són aprovats en els mateixos termes que es van remetre al Banc d’Espanya, la societat està obligada a remetre els estats rectificats dins els quinze dies següents a la realització de la Junta General que els aprovi en què es destaquin i expliquin les modificacions introduïdes.

4. Els estats de tancament de l’exercici s’han de remetre no més tard del dia 15 del segon mes següent a la data de tancament corresponent. Aquests estats són l’estat d’ingressos i despeses reconeguts, l’estat total de canvis en el patrimoni net i l’estat de fluxos d’efectiu corresponents a 31 de desembre que s’inclouen en els comptes anuals.

Aquests estats tenen un caràcter provisional fins a la seva aprovació per la Junta General. Si no són aprovats en els mateixos termes en què van ser remesos al Banc d’Espanya, la societat està obligada a remetre els estats rectificats dins els quinze dies següents a la realització de la Junta General que els aprovi en què es destaquin i expliquin les modificacions introduïdes.

5. Amb independència del que disposen els apartats anteriors, el Banc d’Espanya, amb la finalitat de complir adequadament les funcions que li estiguin encomanades, pot exigir de les societats, amb caràcter general o particular, tota la informació que necessiti per aclarir o ampliar les dades dels documents exigibles.


[Bloque 4: #a4]

Artículo 4. Documentos a remitir al Banco de España.

1. Las sociedades remitirán al Banco de España las cuentas anuales, los estados de carácter reservado y los estados de cierre del ejercicio.

2. Las cuentas anuales serán remitidas en el plazo máximo de quince días hábiles, contados desde la fecha de su aprobación por la Junta General, e irán acompañados del correspondiente informe de auditoría, así como de los demás documentos complementarios que depositen en el Registro Mercantil.

3. Los datos del balance y la cuenta de pérdidas y ganancias reservados correspondientes a 31 de diciembre deberán coincidir con los que apruebe la Junta General. Si no resultasen aprobados en los mismos términos en que fueron remitidos al Banco de España, la sociedad estará obligada a remitir los estados rectificados dentro de los quince días siguientes a la celebración de la Junta General que los apruebe destacando y explicando las modificaciones introducidas.

4. Los estados de cierre del ejercicio se remitirán no más tarde del día 15 del segundo mes siguiente a la fecha de cierre correspondiente. Dichos estados son el estado de ingresos y gastos reconocidos, el estado total de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo correspondientes a 31 de diciembre que se incluyen en las cuentas anuales.

Dichos estados tendrán un carácter provisional hasta su aprobación por la Junta General. Si no resultasen aprobados en los mismos términos en que fueron remitidos al Banco de España, la sociedad estará obligada a remitir los estados rectificados dentro de los quince días siguientes a la celebración de la Junta General que los apruebe destacando y explicando las modificaciones introducidas.

5. Con independencia de lo dispuesto en los apartados anteriores, el Banco de España, con el fin de cumplir adecuadamente las funciones que le estén encomendadas, podrá exigir de las sociedades, con carácter general o particular, cuanta información precise para aclarar o ampliar los datos de los documentos exigibles.


[Bloc 5: #a5]

Article 5. Normes addicionals relatives als estats reservats, de tancament de l’exercici i comptes anuals.

1. La presentació i elaboració dels estats reservats i de tancament de l’exercici s’han de fer amb els criteris que el Banc d’Espanya determini per comunicació a les societats. Quan aquests criteris tinguin un caràcter general, el Banc d’Espanya els pot publicar a la seva pàgina electrònica.

2. Els estats de caràcter reservat estan subjectes al que disposa l’article 6 del Reial decret legislatiu 1298/1986, de 28 de juny, d’adaptació del dret vigent en matèria d’entitats de crèdit al de les Comunitats Europees.

3. El Banc d’Espanya fixa els estats reservats que les societats de garantia recíproca han de presentar en relació amb el coeficient de recursos propis, inversions obligatòries i límit a les immobilitzacions materials i a les accions i participacions, així com els criteris per a la seva elaboració.

4. El Banc d’Espanya pot fixar mitjançant una comunicació a les societats criteris perquè li remetin telemàticament els comptes anuals, l’informe d’auditoria i els altres documents complementaris que dipositin en el Registre Mercantil.


[Bloque 5: #a5]

Artículo 5. Normas adicionales relativas a los estados reservados, de cierre del ejercicio y cuentas anuales.

1. La presentación y elaboración de los estados reservados y de cierre del ejercicio se hará con los criterios que el Banco de España determine por comunicación a las sociedades. Cuando estos criterios posean un carácter general, el Banco de España podrá publicarlos en su página electrónica.

2. Los estados de carácter reservado estarán sujetos a lo dispuesto en el artículo 6 del Real Decreto Legislativo 1298/1986, de 28 de junio, de adaptación del derecho vigente en materia de entidades de crédito al de las Comunidades Europeas.

3. El Banco de España fijará los estados reservados que las sociedades de garantía recíproca tendrán que presentar en relación con el coeficiente de recursos propios, inversiones obligatorias y límite a las inmovilizaciones materiales y a las acciones y participaciones, así como los criterios para su elaboración.

4. El Banco de España podrá fijar mediante comunicación a las sociedades criterios para que le remitan telemáticamente las cuentas anuales, el informe de auditoría y los demás documentos complementarios que depositen en el Registro Mercantil.


[Bloc 6: #dt1]

Disposició transitòria primera. Aplicació del règim transitori del Pla general de comptabilitat.

La formulació dels comptes anuals de 2008, primers comptes en què s’han d’utilitzar els criteris d’aquesta Ordre, s’ha de fer aplicant-hi, en tot cas, el que estableixen les disposicions transitòries primera a quarta del Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla general de comptabilitat. Addicionalment, no és necessari aplicar el criteri del tercer paràgraf de l’apartat I.1.1 A) de l’annex I a l’import de les comissions o primes percebudes a l’inici de les operacions als avals i les garanties vigents el 31 de desembre de 2007.


[Bloque 6: #dt1]

Disposición transitoria primera. Aplicación del régimen transitorio del Plan General de Contabilidad.

La formulación de las cuentas anuales de 2008, primeras cuentas en las que se utilizarán los criterios de esta orden, deberá realizarse aplicando, en todo caso, lo establecido en las disposiciones transitorias primera a cuarta del Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad. Adicionalmente, no será necesario aplicar el criterio del tercer párrafo del apartado I.1.1 A) del anexo I al importe de las comisiones o primas percibidas en el inicio de las operaciones a los avales y garantías vigentes a 31 de diciembre de 2007.


[Bloc 7: #dt2]

Disposició transitòria segona. Tramesa dels estats de caràcter reservat i dels estats de tancament corresponents a 31 de desembre de 2008 i a 31 de març de 2009.

1. A efectes de tramesa al Banc d’Espanya dels estats de caràcter reservat i de tancament de l’exercici, als quals es refereix l’article 3, corresponents a 31 de desembre de 2008 i a 31 de març de 2009, el termini de tramesa s’amplia fins al 30 de juny de 2009.

2. Les societats de garantia recíproca han de remetre al Banc d’Espanya, a efectes estadístics, juntament amb els estats de tancament corresponents a 31 de desembre de 2008, una estimació de les dades del balanç reservat corresponent a 31 de desembre de 2007, excepte els relatius a la partida «3. Altres comptes» de la pro-memòria, elaborats amb el format i els criteris comptables que estableix aquesta Ordre.


[Bloque 7: #dt2]

Disposición transitoria segunda. Remisión de los estados de carácter reservado y de los estados de cierre correspondientes a 31 de diciembre de 2008 y a 31 de marzo de 2009.

1. A efectos de remisión al Banco de España de los estados de carácter reservado y de cierre del ejercicio, a los que se refiere el artículo 3, correspondientes a 31 de diciembre de 2008 y a 31 de marzo de 2009, el plazo de remisión se amplía hasta el 30 de junio de 2009.

2. Las sociedades de garantía recíproca remitirán al Banco de España, a efectos estadísticos, junto con los estados de cierre correspondientes a 31 de diciembre de 2008, una estimación de los datos del balance reservado correspondiente a 31 de diciembre de 2007, excepto los relativos a la partida «3. Otras cuentas» de la pro-memoria, elaborados con el formato y criterios contables que establece la presente orden.


[Bloc 8: #dd·u]

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogada l’Ordre de 12 de febrer de 1998, sobre normes especials per a l’elaboració, documentació i presentació de la informació comptable de les societats de garantia recíproca.


[Bloque 8: #dd·u]

Disposición derogatoria única. Derogación normativa.

Queda derogada la Orden de 12 de febrero de 1998 sobre normas especiales para la elaboración, documentación y presentación de la información contable de las sociedades de garantía recíproca.


[Bloc 9: #df·u]

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat. No obstant això, s’aplica per primera vegada als comptes anuals de 2008 i als estats que s’han de retre al Banc d’Espanya corresponents a 31 de desembre de 2008.


[Bloque 9: #df·u]

Disposición final única. Entrada en vigor.

La presente orden entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial del Estado. No obstante, se aplicará por primera vez a las cuentas anuales de 2008 y a los estados a rendir al Banco de España correspondientes a 31 de diciembre de 2008.


[Bloc 10: #firma]

Madrid, 26 de maig de 2009.–La vicepresidenta segona del Govern i ministra d’Economia i Hisenda, Elena Salgado Méndez.


[Bloque 10: #firma]

Madrid, 26 de mayo de 2009.–La Vicepresidenta Segunda del Gobierno y Ministra de Economía y Hacienda, Elena Salgado Méndez.


[Bloc 11: #A·I]

ANNEX I

Normes de valoració, presentació d’estats, públics i reservats, i contingut de la memòria complementàries de les del Pla general de comptabilitat que han d’aplicar les societats de garantia recíproca


[Bloque 11: #A·I]

ANEXO I

Normas de valoración, presentación de estados, públicos y reservados, y contenido de la Memoria complementarias de las del Plan General de Contabilidad que deben aplicar las sociedades de garantía recíproca


[Bloc 12: #A·I·I]

I. Criteris de comptabilització, valoració i presentació d’estats


[Bloque 12: #A·I·I]

I. Criterios de contabilización, valoración y presentación de estados


[Bloc 13: #A·I··I·1]

1. Avals i altres garanties atorgats

1.1 Criteri general.– Els avals i altres garanties atorgats per les societats de garantia recíproca s’han de tractar de la manera següent.

A) Garanties financeres: Un contracte de garantia financera, o creditícia, és el que exigeix que l’emissor efectuï pagaments específics per reemborsar el tenidor per la pèrdua en què incorre quan un deutor específic incompleixi l’obligació de pagament d’acord amb les condicions, originals o modificades, d’un instrument de deute. Aquest concepte comprèn els avals en què es garanteixen, directament o indirectament, deutes, com ara crèdits, préstecs, operacions d’arrendament financer i ajornaments de pagament de tota mena de deutes.

Aquests contractes s’han d’incloure inicialment en la partida del passiu «Passius per avals i garanties. Garanties financeres» i s’han de valorar inicialment pel seu valor raonable, que, llevat d’evidència en contra, és la comissió o prima rebuda més, si s’escau, el valor actual de les comissions o primes a rebre com a contraprestació per la concessió de la garantia financera, descomptades al tipus d’interès que s’apliqui a l’operació garantida en el moment de la concessió de la garantia.

Les comissions o primes que es percebin al començament de les operacions que compensin costos de transacció s’han de registrar immediatament en el compte de pèrdues i guanys com a ingressos per avals i garanties. En absència d’una comptabilitat analítica que els justifiqui, o de la seva identificació individualitzada, l’import de les comissions cobrades que es destini a compensar costos de transacció no pot ser superior al que resulti d’aplicar la normativa sobre comissions vigent per a les entitats de crèdit. En cap cas no es poden reconèixer ingressos per compensar costos de transacció per un import superior a la comissió cobrada al començament de l’operació.

En les comissions cobrades per la concessió de línies d’avals, els imports que no compensin costos de transacció no es comencen a imputar en el compte de pèrdues i guanys fins que s’atorgui una garantia. Si el termini de la línia d’avals expira sense que s’hagi disposat de cap garantia, les comissions cobrades s’han de registrar en el compte de pèrdues i guanys en la data d’expiració.

Amb posterioritat al seu reconeixement inicial, el valor dels contractes de garantia financera que no s’hagin qualificat com a dubtosos és l’import inicialment reconegut en el passiu menys la part imputada al compte de pèrdues i guanys perquè correspongui a ingressos meritats. Aquests s’han de reconèixer en la partida «Ingressos per avals i garanties» del compte de pèrdues i guanys linealment al llarg de la vida esperada de la garantia o amb un altre criteri, sempre que aquest reflecteixi més adequadament la percepció dels beneficis i riscos econòmics de la garantia.

L’import de les comissions o primes pendents de cobrament s’ha de reconèixer en l’actiu en la partida «deutors diversos» pel valor actual dels fluxos d’efectiu futurs descomptats al mateix tipus d’interès que s’utilitzi per calcular els passius per avals i garanties. Els interessos que generin aquests actius s’han de calcular utilitzant el tipus d’interès al qual s’actualitzin inicialment i s’han de registrar en el compte de pèrdues i guanys com a ingressos financers.

No obstant el que s’ha assenyalat anteriorment, en les operacions amb un venciment no superior a un any, els passius per avals i garanties, així com els saldos deutors per comissions, es poden valorar pel seu nominal quan l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui significatiu.

B) Resta d’avals i garanties: Els avals i altres contractes de garantia que no compleixin la definició de garantia financera (com ara els donats per assegurar la participació en subhastes i concursos o el bon fi d’una obra o operació, els d’importació i exportació de béns i serveis, i els avals tècnics i fiançaments de qualsevol tipus, incloses les promeses d’aval formalitzades irrevocables i les cartes de garantia quan puguin ser exigibles en dret) han de seguir el mateix tractament a efectes de valoració i presentació que les garanties financeres, amb les particularitats següents: el seu import s’ha de reconèixer en la partida del passiu «Passius per avals i garanties. Resta d’avals i garanties»; com a tipus d’interès per calcular el valor actual dels deutors i passius per avals, s’ha d’utilitzar el tipus d’interès al qual el soci avalat podria obtenir un préstec amb la garantia de la societat per un import i termini equivalents al de la garantia concedida; i quan no tinguin un termini de venciment determinat, la societat ho ha d’estimar d’acord amb la seva experiència per a contractes similars.

1.2. Avals i garanties dubtosos.– Les garanties financeres, així com la resta d’avals i garanties, sigui quina sigui la seva naturalesa i instrumentació, el pagament dels quals per part de la societat s’estimi probable i la seva recuperació dubtosa, es qualifiquen com a dubtosos. En particular, es qualifiquen com a dubtosos:

a) Per raó de la morositat de l’avalat: L’import de les garanties financeres en què l’avalat hagi incorregut en morositat en l’operació garantida, de conformitat amb els criteris comptables que, a cada moment, siguin aplicables a les entitats de crèdit espanyoles. La data determinant per comptar el termini per a la classificació de les garanties financeres com a dubtoses és la del venciment de la primera quota o termini del risc dinerari impagat per l’avalat als seus prestamistes o creditors que romangui, totalment o parcialment, pendent de pagament a la data del balanç.

b) Per raons diferents de la morositat de l’avalat: L’import dels avals i garanties atorgats no qualificats com a dubtosos per raó de la morositat de l’avalat el pagament dels quals per la societat sigui probable i la seva recuperació dubtosa. En aquesta categoria s’inclouen els avals que s’hagin de qualificar com a tals d’acord amb els criteris comptables que a cada moment siguin aplicables a les entitats de crèdit espanyoles, que comprenen, entre altres, els avals i garanties dels avalats declarats o que consti que s’hagin de declarar en un concurs de creditors, amb petició de liquidació o sense, i els que pateixin un deteriorament de la seva solvència, encara que el beneficiari de l’aval no n’hagi reclamat el pagament, així com aquells sobre els quals s’hagi iniciat o s’hagi d’iniciar un litigi.

La qualificació com a dubtós d’un aval o garantia atorgat implica la reclassificació dels seus saldos pendents de cobrament per comissions a la partida «Socis dubtosos» i del saldo de la partida «Passius per avals i garanties» corresponent a l’operació dubtosa a la partida «Provisions per avals i garanties», i s’ha de procedir a realitzar les correccions de valor per deteriorament de l’actiu i dotacions de les provisions necessàries per a la seva cobertura de conformitat amb el que assenyala el número 3 d’aquest annex.


[Bloque 13: #A·I··I·1]

1. Avales y demás garantías otorgados

1.1 Criterio general. Los avales y demás garantías otorgados por las sociedades de garantía recíproca se tratarán de la siguiente forma.

A) Garantías financieras: Un contrato de garantía financiera, o crediticia, es aquél que exige que el emisor efectúe pagos específicos para reembolsar al tenedor por la pérdida en la que incurre cuando un deudor específico incumpla su obligación de pago de acuerdo con las condiciones, originales o modificadas, de un instrumento de deuda. Este concepto comprende los avales en los que se garantizan, directa o indirectamente, deudas, tales como créditos, préstamos, operaciones de arrendamiento financiero y aplazamientos de pago de todo tipo de deudas.

Estos contratos se incluirán inicialmente en la partida del pasivo «Pasivos por avales y garantías. Garantías financieras» y se valorarán inicialmente por su valor razonable, que, salvo evidencia en contrario, será la comisión o prima recibida más, en su caso, el valor actual de las comisiones o primas a recibir como contraprestación por la concesión de la garantía financiera, descontadas al tipo de interés que se aplique a la operación garantizada en el momento de la concesión de la garantía.

Las comisiones o primas que se perciban en el inicio de las operaciones que compensen costes de transacción se registrarán inmediatamente en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos por avales y garantías. En ausencia de una contabilidad analítica que los justifique, o de su identificación individualizada, el importe de las comisiones cobradas que se destine a compensar costes de transacción no podrá ser superior al que resulte de aplicar la normativa sobre comisiones vigente para las entidades de crédito. En ningún caso pueden reconocerse ingresos para compensar costes de transacción por un importe superior a la comisión cobrada en el inicio de la operación.

En las comisiones cobradas por la concesión de líneas de avales, los importes que no compensen costes de transacción no se comenzarán a imputar en la cuenta de pérdidas y ganancias hasta que se otorgue una garantía. Si el plazo de la línea de avales expira sin haberse dispuesto de ninguna garantía, las comisiones cobradas se registrarán en la cuenta de pérdidas y ganancias en la fecha de expiración.

Con posterioridad a su reconocimiento inicial, el valor de los contratos de garantía financiera que no se hayan calificado como dudosos será el importe inicialmente reconocido en el pasivo menos la parte imputada a la cuenta de pérdidas y ganancias porque corresponda a ingresos devengados. Estos se reconocerán en la partida «Ingresos por avales y garantías» de la cuenta de pérdidas y ganancias linealmente a lo largo de la vida esperada de la garantía o con otro criterio siempre que este refleje más adecuadamente la percepción de los beneficios y riesgos económicos de la garantía.

El importe de las comisiones o primas pendientes de cobro se reconocerá en el activo en la partida «deudores varios» por el valor actual de los flujos de efectivo futuros descontados al mismo tipo de interés que se utilice para calcular los pasivos por avales y garantías. Los intereses que generen estos activos se calcularán utilizando el tipo de interés al que se actualicen inicialmente y se registrarán en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos financieros.

No obstante lo señalado anteriormente, en las operaciones con vencimiento no superior a un año, los pasivos por avales y garantías, así como los saldos deudores por comisiones, se podrán valorar por su nominal cuando el efecto de no actualizar los flujos de efectivo no sea significativo.

B) Resto de avales y garantías: Los avales y demás contratos de garantía que no cumplan la definición de garantía financiera (tales como los dados para asegurar la participación en subastas y concursos o el buen fin de una obra u operación, los de importación y exportación de bienes y servicios, y los avales técnicos y afianzamientos de cualquier tipo, incluidas las promesas de aval formalizadas irrevocables y las cartas de garantía en cuanto puedan ser exigibles en derecho) seguirán el mismo tratamiento a efectos de valoración y presentación que las garantías financieras, con las siguientes particularidades: su importe se reconocerá en la partida del pasivo «Pasivos por avales y garantías. Resto de avales y garantías»; como tipo de interés para calcular el valor actual de los deudores y pasivos por avales, se utilizará el tipo de interés al que el socio avalado podría obtener un préstamo con la garantía de la sociedad por un importe y plazo equivalente al de la garantía concedida; y cuando no tengan un plazo de vencimiento determinado, la sociedad lo estimará en base a su experiencia para contratos similares.

1.2. Avales y garantías dudosos. Las garantías financieras, así como el resto de avales y garantías, cualquiera que sea su naturaleza e instrumentación, cuyo pago por la sociedad se estime probable y su recuperación dudosa, se calificarán como dudosos. En particular, se calificarán como dudosos:

a) Por razón de la morosidad del avalado: El importe de las garantías financieras en las que el avalado haya incurrido en morosidad en la operación garantizada, conforme a los criterios contables que, en cada momento, sean aplicables a las entidades de crédito españolas. La fecha determinante para contar el plazo para la clasificación de las garantías financieras como dudosas es la del vencimiento de la primera cuota o plazo del riesgo dinerario impagado por el avalado a sus prestamistas o acreedores que permanezca, total o parcialmente, pendiente de pago a la fecha del Balance.

b) Por razones distintas de la morosidad del avalado: El importe de los avales y garantías otorgados no calificados como dudosos por razón de la morosidad del avalado cuyo pago por la sociedad sea probable y su recuperación dudosa. En esta categoría, se incluirán aquellos avales que se tengan que calificar como tales conforme a los criterios contables que en cada momento sean aplicables a las entidades de crédito españolas, que comprenden, entre otros, los avales y garantías de los avalados declarados o que conste que se vayan a declarar en concurso de acreedores, con o sin petición de liquidación, y los que sufran un deterioro de su solvencia, aunque el beneficiario del aval no haya reclamado su pago, así como aquellos sobre los que se haya iniciado o se vaya a iniciar un litigio.

La calificación como dudoso de un aval o garantía otorgado implicará la reclasificación de sus saldos pendientes de cobro por comisiones a la partida «Socios dudosos» y del saldo de la partida «Pasivos por avales y garantías» correspondiente a la operación dudosa a la partida «Provisiones por avales y garantías», procediendo a realizar las correcciones de valor por deterioro del activo y dotaciones de las provisiones necesarias para su cobertura conforme a lo señalado en el número 3 de este anexo.


[Bloc 14: #A·I·I·2]

2. Fons de provisions tècniques

2.1. Composició.– El fons de provisions tècniques està integrat per l’import del fons dotat per la societat i per les aportacions no reintegrables i similars rebudes per a la cobertura del risc de crèdit específic i del conjunt de les seves operacions.

2.2. Fons de provisions tècniques dotat per la societat.– És l’import que les societats dotin amb càrrec al seu compte de pèrdues i guanys d’acord amb el que assenyala l’article 9.a) de la Llei 1/1994, d’11 de març, sobre règim jurídic de les societats de garantia recíproca.

Els fons que es dotin per a la cobertura del risc de crèdit específic dels avals i garanties s’han de reconèixer en la partida del passiu «Provisions per avals i garanties» i els que s’utilitzin per a la cobertura d’actius financers o immobles adjudicats en pagament de deutes s’han de reconèixer com a correccions de valor per deteriorament d’actius. Els imports dotats per aquest concepte que es recuperin s’han d’abonar en el compte de pèrdues i guanys.

Els imports que es dotin per a la cobertura del risc del conjunt d’operacions s’han de reconèixer en la partida del passiu «Fons de provisions tècniques. Cobertura del conjunt d’operacions» amb càrrec a la partida «Dotacions al fons de provisions tècniques. Cobertura del conjunt d’operacions (net)» del compte de pèrdues i guanys. Aquest fons es pot utilitzar per compensar la cobertura del risc de crèdit específic que calgui per als actius, avals i garanties, de conformitat amb el que disposa l’apartat 3 següent; o la correcció de valor per deteriorament dels actius adjudicats en pagament de deutes, de conformitat amb l’apartat 4 següent. Els imports d’aquest fons que s’utilitzin per compensar les cobertures específiques comptabilitzades en el compte de pèrdues i guanys s’han de reconèixer com un ingrés en la partida «Dotacions al fons de provisions tècniques. Cobertura del conjunt d’operacions (net)».

2.3. Aportacions de tercers al fons de provisions tècniques.– És l’import desemborsat de les subvencions, donacions i altres aportacions de caràcter no reintegrable, sigui quina sigui la seva naturalesa, realitzades per tercers a la societat d’acord amb el que assenyala l’article 9.b) i c) de la Llei 1/1994, d’11 de març, sobre règim jurídic de les societats de garantia recíproca.

Aquestes aportacions s’han de reconèixer inicialment en la partida del patrimoni net «Fons de provisions tècniques. Aportacions de tercers». Quan la societat no doti en l’exercici, sense incórrer en pèrdues, imports suficients al fons de provisions tècniques, l’import aportat per tercers s’ha de reconèixer com un ingrés en el compte «Fons de provisions tècniques. Aportacions de tercers utilitzades» del compte de pèrdues i guanys per compensar: la cobertura de l’import mínim que per al conjunt d’operacions estableix l’apartat 2.4 següent; la cobertura del risc de crèdit específic que sigui necessària per als actius, avals i garanties, de conformitat amb el que disposa l’apartat 3 següent, o la correcció de valor per deteriorament dels actius adjudicats en pagament de deutes, de conformitat amb l’apartat 4.

2.4. Fons de provisions tècniques. Cobertura del conjunt d’operacions.– És l’import del fons de provisions tècniques que es destini a cobrir el risc de crèdit del conjunt d’operacions d’acord amb el que assenyala l’article 3.2 del Reial decret 2345/1996, de 8 de novembre, sobre normes d’autorització administrativa i requisits de solvència de les societats de garantia recíproca.

El seu import ha de ser com a mínim l’1% del total del risc viu de la societat per avals i garanties atorgats, valors representatius de deute i qualssevol altres quantitats pendents de cobrament, exceptuant-ne:

a) L’import dels riscos per als quals s’hagi efectuat una cobertura de caràcter específic.

b) L’import dels riscos derivats de valors emesos per les administracions públiques, inclosos els derivats d’adquisicions temporals de deute públic, organismes autònoms i altres entitats de dret públic dependents d’aquestes, l’import dels riscos garantits per les administracions públiques esmentades, directament o indirectament a través d’organismes amb garantia il·limitada d’aquestes; els riscos derivats de valors emesos pels estats membres de la Unió Europea; els riscos assegurats, reavalats o refiançats per organismes o empreses públiques de països de la Unió Europea l’activitat principal de les quals sigui l’assegurament, o aval de crèdit, en la part coberta, els garantits amb dipòsits dineraris i els saldos pendents de cobrament per comissions per avals.

c) El 50% de l’import dels riscos garantits suficientment amb hipoteques sobre habitatges, oficines i locals polivalents acabats i finques rústiques.

d) Els dipòsits en entitats de crèdit.


[Bloque 14: #A·I·I·2]

2. Fondo de provisiones técnicas

2.1. Composición. El fondo de provisiones técnicas está integrado por el importe del fondo dotado por la sociedad y por las aportaciones no reintegrables y similares recibidas para la cobertura del riesgo de crédito específico y del conjunto de sus operaciones.

2.2. Fondo de provisiones técnicas dotado por la sociedad. Es el importe que las sociedades doten con cargo a su cuenta de pérdidas y ganancias conforme a lo señalado en el artículo 9.a) de la Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre Régimen jurídico de las sociedades de garantía recíproca.

Los fondos que se doten para la cobertura del riesgo de crédito específico de los avales y garantías se reconocerán en la partida del pasivo «Provisiones por avales y garantías» y los que se utilicen para la cobertura de activos financieros o inmuebles adjudicados en pago de deudas se reconocerán como correcciones de valor por deterioro de activos. Los importes dotados por este concepto que se recuperen se abonarán en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Los importes que se doten para la cobertura del riesgo del conjunto de operaciones se reconocerán en la partida del pasivo «Fondo de provisiones técnicas. Cobertura del conjunto de operaciones» con cargo a la partida «Dotaciones al fondo de provisiones técnicas. Cobertura del conjunto de operaciones (neto)» de la cuenta de pérdidas y ganancias. Este fondo se podrá utilizar para compensar la cobertura del riesgo de crédito específico que sea necesaria para los activos, avales y garantías, conforme a lo dispuesto en el apartado 3 siguiente; o la corrección de valor por deterioro de los activos adjudicados en pago de deudas, conforme al apartado 4 siguiente. Los importes de este fondo que se utilicen para compensar las coberturas específicas contabilizadas en la cuenta de pérdidas y ganancias se reconocerán como un ingreso en la partida «Dotaciones al fondo de provisiones técnicas. Cobertura del conjunto de operaciones (neto)».

2.3. Aportaciones de terceros al fondo de provisiones técnicas. Es el importe desembolsado de las subvenciones, donaciones y demás aportaciones de carácter no reintegrable, cualquiera que sea su naturaleza, realizadas por terceros a la sociedad conforme a lo señalado en el artículo 9.b) y c) de la Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre Régimen jurídico de las sociedades de garantía recíproca.

Estas aportaciones se reconocerán inicialmente en la partida del patrimonio neto «Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros». Cuando la sociedad no dote en el ejercicio, sin incurrir en pérdidas, importes suficientes al fondo de provisiones técnico, el importe aportado por terceros se reconocerá como un ingreso en la cuenta «Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros utilizadas» de la cuenta de pérdidas y ganancias para compensar: la cobertura del importe mínimo que para el conjunto de operaciones establece el apartado 2.4 siguiente; la cobertura del riesgo de crédito específico que sea necesaria para los activos, avales y garantías, conforme a lo dispuesto en el apartado 3 siguiente; o la corrección de valor por deterioro de los activos adjudicados en pago de deudas, conforme al apartado 4.

2.4. Fondo de provisiones técnicas. Cobertura del conjunto de operaciones. Es el importe del fondo de provisiones técnicas que se destine a cubrir el riesgo de crédito del conjunto de operaciones de acuerdo con lo señalado en el artículo 3.2 del Real Decreto 2345/1996, de 8 de noviembre, sobre normas de autorización administrativa y requisitos de solvencia de las sociedades de garantía recíproca.

Su importe deberá ser como mínimo el 1% del total del riesgo vivo de la sociedad por avales y garantías otorgados, valores representativos de deuda y cualesquiera otras cantidades pendientes de cobro, exceptuando:

a) El importe de los riesgos para los que se haya efectuado cobertura de carácter específico.

b) El importe de los riesgos derivados de valores emitidos por las Administraciones Públicas incluidos los derivados de adquisiciones temporales de Deuda Pública, organismos autónomos y demás entidades de derecho público dependientes de las mismas, el importe de los riesgos garantizados por dichas Administraciones Públicas, directamente o indirectamente a través de organismos con garantía ilimitada de las mismas; los riesgos derivados de valores emitidos por los Estados miembros de la Unión Europea; los riesgos asegurados, reavalados o reafianzados por organismos o empresas públicas de países de la Unión Europea cuya actividad principal sea el aseguramiento, o aval de crédito, en la parte cubierta, los garantizados con depósitos dinerarios y los saldos pendientes de cobro por comisiones por avales.

c) El 50% del importe de los riesgos garantizados suficientemente con hipotecas sobre viviendas, oficinas y locales polivalentes terminados y fincas rústicas.

d) Los depósitos en entidades de crédito.


[Bloc 15: #A·I·I·3]

3. Cobertura del risc de crèdit específic

3.1 Criteri general.–L’import de les correccions de valor i provisions constituïdes per a la cobertura del risc de crèdit específic ha de ser igual a l’import de les pèrdues estimades per instruments de deute, avals i garanties.

Les societats han d’aplicar en el càlcul de les cobertures específiques els mateixos criteris que estableixi en cada moment la normativa comptable de les entitats de crèdit per a la cobertura del risc d’insolvència, amb les precisions que s’efectuen als apartats següents.

3.2 Cobertura d’actius que no tinguin l’origen en avals o garanties.–L’import per a la cobertura d’actius que no tinguin l’origen en avals o garanties es calcula aplicant directament les normes sobre cobertura del risc d’insolvència que siguin aplicables a cada moment a les entitats de crèdit.

3.3 Cobertura d’avals, garanties i socis dubtosos.–Les provisions necessàries per a la cobertura dels avals i garanties i les correccions de valor per deteriorament dels riscos dineraris que tinguin l’origen en aquests han de ser iguals a la suma dels imports que s’obtinguin d’aplicar als «riscos ajustats de les operacions» els criteris de cobertura establerts a cada moment per als riscos similars a la normativa comptable de les entitats de crèdit, minorats, si s’escau, per les cobertures no necessàries per contractes de reafiançament, calculades d’acord amb els termes dels contractes de reaval subscrits.

A aquests efectes, s’entén per «risc ajustat d’una operació» el risc total assumit per la societat minorat pels imports corresponents al capital desemborsat pel soci no afecte a una altra garantia –si està expressament recollit en el contracte d’aval o en els estatuts de la societat que es pugui utilitzar per compensar els saldos dubtosos– i a les aportacions dineràries rebudes específicament per a la seva cobertura. Els imports reavalats per societats de reafiançament pendents de cobrament no s’han de deduir a efectes del càlcul del risc ajustat.


[Bloque 15: #A·I·I·3]

3. Cobertura del riesgo de crédito específico

3.1 Criterio general. El importe de las correcciones de valor y provisiones constituidas para la cobertura del riesgo de crédito específico debe ser igual al importe de las pérdidas estimadas por instrumentos de deuda, avales y garantías.

Las sociedades aplicarán en el cálculo de las coberturas específicas los mismos criterios que establezca en cada momento la normativa contable de las entidades de crédito para la cobertura del riesgo de insolvencia, con las precisiones que se efectúan en los siguientes apartados.

3.2 Cobertura de activos que no tengan su origen en avales o garantías. El importe para la cobertura de activos que no tengan su origen en avales o garantías se calculará aplicando directamente las normas sobre cobertura del riesgo de insolvencia que sean aplicables en cada momento a las entidades de crédito.

3.3 Cobertura de avales, garantías y socios dudosos. Las provisiones necesarias para la cobertura de los avales y garantías y las correcciones de valor por deterioro de los riesgos dinerarios que tengan su origen en los mismos serán iguales a la suma de los importes que se obtengan de aplicar a los «riesgos ajustados de las operaciones» los criterios de cobertura establecidos en cada momento para los riesgos similares en la normativa contable de las entidades de crédito, minorados, en su caso, por las coberturas no necesarias por contratos de reafianzamiento, calculadas éstas de acuerdo con los términos de los contratos de reaval suscritos.

A estos efectos, se entiende por «riesgo ajustado de una operación» el riesgo total asumido por la sociedad minorado por los importes correspondientes al capital desembolsado por el socio no afecto a otra garantía –si está expresamente recogido en el contrato de aval o en los estatutos de la sociedad que se pueda utilizar para compensar sus saldos dudosos– y a las aportaciones dinerarias recibidas específicamente para su cobertura. Los importes reavalados por sociedades de reafianzamiento pendientes de cobro no se deducirán a efectos del cálculo del riesgo ajustado.


[Bloc 16: #A·I·I·4]

4. Actius adquirits en pagament de deutes

Els actius adquirits o adjudicats en pagament de deutes (d’ara endavant actius adjudicats) són els actius que la societat rep dels deutors per satisfer, totalment o parcialment, els seus deutes, amb independència de la manera d’adquirir la propietat. La classificació i presentació en balanç dels actius adjudicats s’ha de portar a terme tenint en compte a finalitat a la qual es destinen. Llevat que es manifesti expressament a la memòria de la societat, es considera que tots els actius adjudicats s’adquireixen per a la seva venda en el termini més breu possible i es presenten en el balanç a la partida «Actius no corrents mantinguts per a la venda».

Els actius materials que es destinin a ús continuat, ja sigui per a ús propi o com a inversió immobiliària, s’han de presentar, reconèixer i valorar d’acord amb les disposicions aplicables a aquests actius que conté el Pla general de comptabilitat. Els actius financers s’han de reconèixer i valorar d’acord amb el que disposi el Pla general de comptabilitat.

Els altres actius adjudicats s’han de reconèixer i valorar inicialment per l’import net dels actius financers lliurats valorats tenint en compte la correcció de valor que els correspongui. Aquest import ha de considerar el seu cost. Posteriorment, s’han de valorar per l’import més petit entre el seu valor raonable menys els costos de venda i el seu valor en llibres. En aquest sentit, els actius adjudicats que romanguin en balanç durant un període de temps superior al previst inicialment per a la seva venda s’han d’analitzar individualment per reconèixer qualsevol pèrdua per deteriorament que es posi de manifest amb posterioritat a la seva adquisició. En l’anàlisi del deteriorament s’han de tenir en compte, a més de les ofertes raonables rebudes en el període davant del preu de venda ofert, les dificultats per trobar compradors, així com, per al cas dels actius materials, qualsevol deteriorament físic que hagi pogut menyscabar el seu valor.

Les obligacions en què la societat quedi subrogada com a conseqüència de l’adjudicació d’un actiu s’han de reflectir com un passiu financer, valorat al seu cost amortitzat.

L’import dels actius adjudicats que, si s’escau, correspongui a societats de reafiançament s’ha de registrar en l’actiu de conformitat amb els criteris establerts en els contractes subscrits amb les esmentades societats, i s’ha de mantenir, fins a la data del seu pagament, el deute amb la societat de reafiançament en el compte de passiu «Societats de reafiançament».


[Bloque 16: #A·I·I·4]

4. Activos adquiridos en pago de deudas

Los activos adquiridos o adjudicados en pago de deudas (en adelante activos adjudicados) son los activos que la sociedad recibe de sus deudores para la satisfacción, total o parcial, de sus deudas, con independencia del modo de adquirir la propiedad. La clasificación y presentación en balance de los activos adjudicados se llevará a cabo tomando en consideración el fin al que se destinen. Salvo manifestación expresa en la memoria de la sociedad, se presumirá que todos los activos adjudicados se adquieren para su venta en el menor plazo posible y se presentarán en el balance en la partida «Activos no corrientes mantenidos para la venta».

Los activos materiales que se destinen a uso continuado, ya fuese para uso propio o como inversión inmobiliaria, se presentarán, reconocerán y valorarán de acuerdo con las disposiciones aplicables a dichos activos contenidas en el Plan General de Contabilidad. Los activos financieros se reconocerán y valorarán de acuerdo con lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad.

Los restantes activos adjudicados se reconocerán y valorarán inicialmente por el importe neto de los activos financieros entregados valorados teniendo en cuenta la corrección de valor que les corresponda. Este importe será considerado su coste. Posteriormente, se valorarán por el menor importe entre su valor razonable menos los costes de venta y su valor en libros. En este sentido, los activos adjudicados que permanezcan en balance durante un periodo de tiempo superior al inicialmente previsto para su venta se analizarán individualmente para reconocer cualquier pérdida por deterioro que se ponga de manifiesto con posterioridad a su adquisición. En el análisis del deterioro se tomará en consideración, además de las ofertas razonables recibidas en el período frente al precio de venta ofrecido, las dificultades para encontrar compradores, así como, para el caso de los activos materiales, cualquier deterioro físico que haya podido menoscabar su valor.

Las obligaciones en que la sociedad quedase subrogada como consecuencia de la adjudicación de un activo se reflejarán como un pasivo financiero, valorado a su coste amortizado

El importe de los activos adjudicados que, en su caso, corresponda a sociedades de reafianzamiento se registrará en el activo conforme a los criterios establecidos en los contratos suscritos con dichas sociedades, manteniéndose, hasta la fecha de su pago, la deuda con la sociedad de reafianzamiento en la cuenta de pasivo «Sociedades de reafianzamiento».


[Bloc 17: #A·I·I·5]

5. Capital social

Les aportacions realitzades pels socis al capital de les societats s’han de reconèixer com a patrimoni net a la partida «Capital» quan la societat pugui refusar-ne el reemborsament per prohibicions legals o estatutàries. El seu import és el més gran dels següents:

a) El capital social mínim fixat en els estatuts.

b) L’import dels requeriments mínims de recursos propis calculats de conformitat amb la normativa de solvència aplicable a aquestes societats que no estigui cobert amb altres elements computables com a recursos propis.

L’import de les aportacions al capital social que no es puguin registrar com a patrimoni net s’ha de reconèixer a la partida del passiu «Capital reemborsable a la vista».


[Bloque 17: #A·I·I·5]

5. Capital social

Las aportaciones realizadas por los socios al capital de las sociedades se reconocerán como patrimonio neto en la partida «Capital» cuando la sociedad pueda rehusar a su reembolso por prohibiciones legales o estatutarias. Su importe será el mayor de los siguientes:

a) El capital social mínimo fijado en los estatutos.

b) El importe de los requerimientos mínimos de recursos propios calculados conforme a la normativa de solvencia aplicable a estas sociedades que no esté cubierto con otros elementos computables como recursos propios.

El importe de las aportaciones al capital social que no se puedan registrar como patrimonio neto se reconocerá en la partida del pasivo «Capital reembolsable a la vista».


[Bloc 18: #A·I·I·6]

6. Fons reintegrables rebuts per a cobertura del risc de crèdit

Els fons rebuts en garantia d’operacions que siguin reintegrables a les persones i entitats que els han aportat si no són necessàries per a la cobertura de les esmentades operacions s’han de registrar a la partida del passiu «Fiances i dipòsits rebuts» i no s’han de donar de baixa fins que es produeixi la seva devolució als seus aportants, aquests renunciïn al seu cobrament a la societat avaladora o s’apliquin per donar de baixa de l’actiu el risc que cobreixin per la seva qualificació com a fallit.


[Bloque 18: #A·I·I·6]

6. Fondos reintegrables recibidos para cobertura del riesgo de crédito

Los fondos recibidos en garantía de operaciones que sean reintegrables a las personas y entidades que los han aportado si no son necesarios para la cobertura de dichas operaciones se registrarán en la partida del pasivo «Fianzas y depósitos recibidos» y no se darán de baja hasta que se produzca su devolución a sus aportantes, éstos renuncien a su cobro a la sociedad avalista o se apliquen para dar de baja del activo el riesgo que cubran por su calificación como fallido.


[Bloc 19: #A·I·I·7]

7. Presentació en els estats financers dels comptes anuals

7.1 Criteri general.–Les partides incloses en els diferents estats tenen el mateix contingut que en el Pla general de comptabilitat, amb les precisions que es fan en els apartats següents.

7.2 Balanç.

7.2.1 Capital.–Les societats han de desglossar el capital social en funció de la situació en la qual estigui en les partides següents:

a) Capital subscrit. Aquesta partida inclou l’import total del capital subscrit pels socis protectors i partícips amb independència que hagi estat desemborsat o s’hagi de presentar en el passiu com a «Capital reemborsable a la vista». L’import del capital subscrit s’ha de desglossar entre el corresponent a socis protectors i a socis partícips.

b) Menys: capital no exigit. En aquesta partida s’ha de registrar l’import total del capital pendent de desemborsament que no s’hagi exigit als socis.

c) Menys: capital reemborsable a la vista. Aquesta partida recull l’import del capital social desemborsat o exigit pendent de desemborsament que no compleixi la definició de patrimoni net. El seu import ha de coincidir amb el de la partida de passiu «Capital reemborsable a la vista».

7.2.2 Fons de provisions tècniques. Aportacions de tercers.–Aquesta partida del patrimoni net recull l’import desemborsat de les subvencions, donacions i altres aportacions de caràcter no reintegrable, sigui quina sigui la seva naturalesa, realitzades per tercers a la societat de conformitat amb el que assenyala l’article 9.b) i c) de la Llei 1/1994, d’11 de març, sobre règim jurídic de les societats de garantia recíproca, que no s’hagin utilitzat per cobrir el risc de crèdit específic o del conjunt d’operacions.

7.2.3 Fons de provisions tècniques. Cobertura del conjunt d’operacions.–Aquesta partida del passiu recull l’import del fons de provisions tècniques que es destini a cobrir el risc de crèdit del conjunt d’operacions d’acord amb el que assenyala l’article 3.2 del Reial decret 2345/1996, de 8 de novembre, sobre normes d’autorització administrativa i requisits de solvència de les societats de garantia recíproca.

7.2.4 Creditors diversos–Aquesta partida inclou les quantitats dels avals i garanties reclamats pels beneficiaris de les garanties que estiguin pendents de pagament, així com qualsevol deute de naturalesa comercial.

7.2.5 Passius per avals i garanties.–Aquesta partida recull l’import pel qual estan registrats en el passiu els avals i les garanties per als quals no s’han constituït provisions per a la cobertura del seu risc de crèdit específic.

7.2.6 Provisions per avals i garanties.–Aquesta partida recull l’import pel qual estan registrats en el passiu els avals i garanties per als quals s’han constituït provisions per a la cobertura del seu risc de crèdit específic.

7.2.7 Fiances i dipòsits rebuts.–Aquesta partida recull l’import dels fons rebuts en garantia d’operacions que siguin reintegrables a les persones i entitats que els han aportat si no són necessàries per a la cobertura de les esmentades operacions, excepte els aportats per societats de reafiançament, llevat dels que es donin de baixa del balanç per haver-se utilitzat per compensar saldos qualificats com a actius fallits.

7.2.8 Societats de reafiançament.–Aquesta partida recull l’import dels fons de qualsevol naturalesa pendents de devolució a societats de reafiançament, llevat dels que es donin de baixa del balanç per haver-se utilitzat per compensar saldos qualificats com a actius fallits.

7.2.9 Actius financers híbrids i derivats.–Els actius financers híbrids el derivat implícit dels quals sigui segregable de conformitat amb la normativa del Pla general de comptabilitat s’han d’incloure a la partida «actius financers híbrids» tant si se separa el derivat implícit a efectes de valoració, com si es valora íntegrament l’instrument pel seu valor raonable.

Els valors raonables dels derivats, inclosos els segregats d’actius financers híbrids de conformitat amb el que disposa el Pla general de comptabilitat quan l’instrument no es valori íntegrament pel seu valor raonable, s’han d’incloure segons si el seu saldo és favorable o contrari a la societat, en els comptes de l’actiu o passiu que corresponguin en funció que s’hagin qualificat o no com a integrants de cobertures comptables.

7.2.10 Interessos meritats no vençuts.–Els interessos meritats no vençuts s’han de presentar en el balanç a la mateixa partida en la qual es registrin els instruments financers als quals corresponguin.

7.2.11 Socis dubtosos.–En aquesta partida de l’actiu s’inclouen els imports pagats i els reclamats pels beneficiaris d’avals i garanties dubtosos, així com els saldos pendents de cobrament als socis per comissions, ingressos per serveis o desemborsaments de capital exigits, que siguin de cobrament dubtós.

El saldo d’aquesta partida no s’ha de minorar en els imports percebuts de tercers per a la cobertura de les operacions dubtoses mentre subsisteixi l’obligació per part de la societat avaladora de tornar-los als qui els van desemborsar en cas que es recuperin els saldos dubtosos.

7.2.12 Resta d’actius dubtosos.–Els actius financers diferents dels corresponents a socis que, d’acord amb la normativa aplicable a les entitats de crèdit espanyoles, s’hagin de qualificar com a dubtosos s’han de presentar en el balanç en els seus comptes d’origen.

7.2.13 Correccions de valor d’actius deteriorats.–Els imports constituïts per a la correcció de valor dels actius per pèrdues per deteriorament s’han de presentar en el balanç deduint la partida que corregeixin.

7.2.14 Actius fallits.–Els actius la recuperació dels quals es consideri remota després de la seva anàlisi individualitzada s’han de donar de baixa del balanç.

L’import total dels actius fallits que es recuperi que correspongui a tercers s’ha de registrar a la partida «Fiances i dipòsits rebuts» o «Societats de reafiançament» fins al seu pagament.

7.2.15 Risc en vigor per avals i garanties atorgats.–El risc en vigor assumit per les societats per avals i garanties s’ha de reflectir com una promemòria del balanç a la partida «Risc en vigor per avals i garanties atorgats» per l’import màxim del qual respongui la societat davant de tercers en la data a què es refereixi el balanç, sigui quina sigui la seva instrumentació o causa, distingint entre «Garanties financeres» i «Resta d’avals i garanties», per no haver estat pagat o reclamat el seu pagament pel beneficiari de la garantia.

En els avals i garanties en els quals el risc s’incrementa com a conseqüència de la meritació d’interessos, l’import màxim garantit ha d’incloure, a més del principal garantit, els interessos vençuts pendents de cobrament.

Els imports garantits per les societats únicament es poden disminuir o donar de baixa quan consti fefaentment que s’han reduït o cancel·lat els riscos garantits o quan es facin efectius davant tercers o hagi estat reclamat el seu pagament pel beneficiari de la garantia».

Els avals i garanties denominats en moneda estrangera s’han de convertir a euros al canvi mitjà del mercat de divises de comptat de la data a què es refereixi el balanç o, si no n’hi ha, de l’últim dia hàbil de mercat anterior a aquesta data.

L’import dels avals i garanties qualificats com a dubtosos no reclamats pels beneficiaris també s’ha de registrar a la partida «del qual: dubtosos».

7.2.16 Riscos reavalats.–L’import viu dels avals i altres garanties atorgats efectivament reavalats per societats de reafiançament, administracions públiques i organismes que en depenen ha de figurar a la promemòria del balanç a la partida «Risc reavalat», detallant a la partida «del qual: avals i garanties dubtosos» l’import dels avals i garanties dubtosos imputable al reavalista.

7.3 Compte de pèrdues i guanys.

7.3.1 Dotacions a provisions per avals i garanties (net).–Aquesta partida recull l’import de les dotacions realitzades per a la cobertura del risc de crèdit específic d’avals i garanties net de les recuperacions d’imports dotats en exercicis anteriors.

7.3.2 Correccions de valor per deteriorament de socis dubtosos (net).–Aquesta partida recull l’import de les correccions de valor per deteriorament dels imports pagats o reclamats per avals i garanties dubtosos, així com dels altres deutes de socis dubtosos, net de les recuperacions d’imports dotats en exercicis anteriors, inclosos els d’actius qualificats com a fallits.

7.3.3 Pagaments a tercers per recuperació d’actius dubtosos o fallits.–Els pagaments que es realitzin a tercers amb motiu dels tràmits per recuperar actius dubtosos i fallits (com ara honoraris de lletrats, provisions de fons a procuradors, taxacions i altres estudis tècnics, etc.) s’han de comptabilitzar directament en el compte de pèrdues i guanys com a «altres despeses d’explotació», llevat que pel fet de ser repercutibles es comptabilitzin com a actius dubtosos a la mateixa partida en la qual es registri el risc dinerari de l’obligat al pagament amb una cobertura per risc de crèdit específic igual a la totalitat del seu import.

7.3.4 Dotacions al fons de provisions tècniques. Cobertura del conjunt d’operacions (net).–Aquesta partida recull l’import dotat per a la cobertura del conjunt d’operacions, net, si s’escau, dels imports utilitzats per cobrir el risc de crèdit específic.

7.3.5 Fons de provisions tècniques. Aportacions de tercers utilitzades.–Aquesta partida recull l’import de les aportacions de tercers al fons de provisions tècniques utilitzat en l’exercici per compensar les despeses incorregudes per cobertura del risc de crèdit.

7.3.6 Interessos de demora cobrats.–Els interessos de demora cobrats per actius dubtosos o fallits s’han de comptabilitzar en el compte de pèrdues i guanys com a ingressos financers.


[Bloque 19: #A·I·I·7]

7. Presentación en los estados financieros de las cuentas anuales

7.1 Criterio general. Las partidas incluidas en los diferentes estados tienen el mismo contenido que en el Plan General de Contabilidad, con las precisiones que se hacen en los siguientes apartados.

7.2 Balance.

7.2.1 Capital. Las sociedades desglosarán el capital social en función de la situación en la que se encuentre en las siguientes partidas:

a) Capital suscrito. Esta partida incluye el importe total del capital suscrito por los socios protectores y partícipes con independencia de que haya sido desembolsado o se tenga que presentar en el pasivo como «Capital reembolsable a la vista». El importe del capital suscrito se desglosará entre el correspondiente a socios protectores y a socios partícipes.

b) Menos: Capital no exigido. En esta partida se registrará el importe total del capital pendiente de desembolso que no se haya exigido a los socios.

c) Menos: Capital reembolsable a la vista. Esta partida recoge el importe del capital social desembolsado o exigido pendiente de desembolso que no cumpla la definición de patrimonio neto. Su importe coincidirá con el de la partida de pasivo «Capital reembolsable a la vista».

7.2.2 Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros. Esta partida del patrimonio neto recoge el importe desembolsado de las subvenciones, donaciones y demás aportaciones de carácter no reintegrable, cualquiera que sea su naturaleza, realizadas por terceros a la sociedad conforme a lo señalado en el artículo 9.b) y c) de la Ley 1/1994, de 11 de marzo, sobre Régimen jurídico de las sociedades de garantía recíproca, que no se hayan utilizado para cubrir el riesgo de crédito específico o del conjunto de operaciones.

7.2.3 Fondo de provisiones técnicas. Cobertura del conjunto de operaciones. Esta partida del pasivo recoge el importe del fondo de provisiones técnicas que se destine a cubrir el riesgo de crédito del conjunto de operaciones de acuerdo con lo señalado en el artículo 3.2 del Real Decreto 2345/1996, de 8 de noviembre, sobre Normas de autorización administrativa y requisitos de solvencia de las sociedades de garantía recíproca.

7.2.4 Acreedores varios–Esta partida incluirá las cantidades de los avales y garantías reclamados por los beneficiarios de las garantías que estén pendientes de pago, así como cualquier deuda de naturaleza comercial.

7.2.5 Pasivos por avales y garantías. Esta partida recoge el importe por el que están registrados en el pasivo los avales y garantías para los que no se hayan constituido provisiones para la cobertura de su riesgo de crédito específico.

7.2.6 Provisiones por avales y garantías. Esta partida recoge el importe por el que están registrados en el pasivo los avales y garantías para los que se hayan constituido provisiones para la cobertura de su riesgo de crédito específico.

7.2.7 Fianzas y depósitos recibidos. Esta partida recoge el importe de los fondos recibidos en garantía de operaciones que sean reintegrables a las personas y entidades que los han aportado si no son necesarios para la cobertura de dichas operaciones, excepto los aportados por sociedades de reafianzamiento, salvo los que se den de baja del balance por haberse utilizado para compensar saldos calificados como activos fallidos.

7.2.8 Sociedades de reafianzamiento. Esta partida recoge el importe de los fondos de cualquier naturaleza pendientes de devolución a sociedades de reafianzamiento, salvo los que se den de baja del balance por haberse utilizado para compensar saldos calificados como activos fallidos.

7.2.9 Activos financieros híbridos y derivados. Los activos financieros híbridos cuyo derivado implícito sea segregable conforme a la normativa del Plan General de Contabilidad se incluirán en la partida «activos financieros híbridos» tanto si se separa el derivado implícito a efectos de valoración como si se valora íntegramente el instrumento por su valor razonable.

Los valores razonables de los derivados, incluidos los segregados de activos financieros híbridos conforme a lo dispuesto en el Plan General de Contabilidad cuando el instrumento no se valore íntegramente por su valor razonable, se incluirán según su saldo sea favorable o contrario a la sociedad, en las cuentas del activo o pasivo que correspondan en función de que se hayan calificado o no como integrantes de coberturas contables.

7.2.10 Intereses devengados no vencidos. Los intereses devengados no vencidos se presentarán en el balance en la misma partida en la que se registren los instrumentos financieros a los que correspondan.

7.2.11 Socios dudosos. En esta partida del activo se incluyen los importes pagados y los reclamados por los beneficiarios de avales y garantías dudosos, así como los saldos pendientes de cobro a los socios por comisiones, ingresos por servicios o desembolsos de capital exigidos, que sean de dudoso cobro.

El saldo de esta partida no se minorará en los importes percibidos de terceros para la cobertura de las operaciones dudosas en tanto subsista la obligación por parte de la sociedad avalista de devolverlos a quienes los desembolsaron en caso de que se recuperen los saldos dudosos.

7.2.12 Resto de activos dudosos. Los activos financieros distintos de los correspondientes a socios que, con arreglo a la normativa aplicable a las entidades de crédito españolas, deban calificarse como dudosos se presentarán en el balance en sus cuentas de origen.

7.2.13 Correcciones de valor de activos deteriorados. Los importes constituidos para la corrección de valor de los activos por pérdidas por deterioro se presentarán en el balance deduciendo la partida que corrijan.

7.2.14 Activos fallidos. Los activos cuya recuperación se considere remota después de su análisis individualizado se darán de baja del balance.

El importe total de los activos fallidos que se recupere que corresponda a terceros se registrará en la partida «Fianzas y depósitos recibidos» o «Sociedades de reafianzamiento» hasta su pago.

7.2.15 Riesgo en vigor por avales y garantías otorgados. El riesgo en vigor asumido por las sociedades por avales y garantías se reflejará como una Pro-memoria del balance en la partida «Riesgo en vigor por avales y garantías otorgados» por el importe máximo del que responda la sociedad frente a terceros a la fecha a la que se refiera el balance, cualquiera que sea su instrumentación o causa, distinguiendo entre «Garantías financieras» y «Resto de avales y garantías», por no haber sido pagado o reclamado su pago por el beneficiario de la garantía.

En los avales y garantías en los que el riesgo se incrementa como consecuencia del devengo de intereses, el importe máximo garantizado deberá incluir, además del principal garantizado, los intereses vencidos pendientes de cobro.

Los importes garantizados por las sociedades únicamente se podrán disminuir o dar de baja cuando conste fehacientemente que se han reducido o cancelado los riesgos garantizados o cuando se hagan efectivos frente a terceros o haya sido reclamado su pago por el beneficiario de la garantía».

Los avales y garantías denominados en moneda extranjera se convertirán a euros al cambio medio del mercado de divisas de contado de la fecha a que se refiera el Balance o, en su defecto, del último día hábil de mercado anterior a dicha fecha.

El importe de los avales y garantías calificados como dudosos no reclamados por los beneficiarios también se registrará en la partida «del que: Dudosos».

7.2.16 Riesgos reavalados. El importe vivo de los avales y demás garantías otorgados efectivamente reavalados por sociedades de reafianzamiento, Administraciones Públicas y organismos dependientes de las mismas figurará en la Pro-memoria del balance en la partida «Riesgo reavalado», detallando en la partida «del que: avales y garantías dudosos» el importe de los avales y garantías dudosos imputable al reavalista.

7.3 Cuenta de pérdidas y ganancias.

7.3.1 Dotaciones a provisiones por avales y garantías (neto). Esta partida recoge el importe de las dotaciones realizadas para la cobertura del riesgo de crédito específico de avales y garantías neto de las recuperaciones de importes dotados en ejercicios anteriores.

7.3.2 Correcciones de valor por deterioro de socios dudosos (neto). Esta partida recoge el importe de las correcciones de valor por deterioro de los importes pagados o reclamados por avales y garantías dudosos, así como de las demás deudas de socios dudosos, neto de las recuperaciones de importes dotados en ejercicios anteriores, incluidos los de activos calificados como fallidos.

7.3.3 Pagos a terceros por recuperación de activos dudosos o fallidos. Los pagos que se realicen a terceros con motivo de los trámites para recuperar activos dudosos y fallidos (tales como honorarios de letrados, provisiones de fondos a procuradores, tasaciones y otros estudios técnicos, etc.) deben contabilizarse directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias como «otros gastos de explotación», salvo que por ser repercutibles se contabilicen como activos dudosos en la misma partida en la que se registre el riesgo dinerario del obligado al pago con una cobertura por riesgo de crédito específico igual a la totalidad de su importe.

7.3.4 Dotaciones al fondo de provisiones técnicas. Cobertura del conjunto de operaciones (neto). Esta partida recoge el importe dotado para la cobertura del conjunto de operaciones, neto, en su caso, de los importes utilizados para cubrir el riesgo de crédito específico.

7.3.5 Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros utilizadas. Esta partida recoge el importe de las aportaciones de terceros al fondo de provisiones técnicas utilizado en el ejercicio para compensar los gastos incurridos por cobertura del riesgo de crédito.

7.3.6 Intereses de demora cobrados. Los intereses de demora cobrados por activos dudosos o fallidos se contabilizarán en la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos financieros.


[Bloc 20: #A·I·I·8]

8. Presentació en els estats financers reservats

8.1 Criteri general.–Els estats reservats s’han d’elaborar aplicant els mateixos criteris de reconeixement, valoració i presentació que els dels comptes anuals, sense perjudici dels desglossaments d’informació addicional inclosos en els esmentats estats. No obstant això, a efectes del càlcul de l’import de la partida «capital reemborsable a la vista», en els balanços reservats corresponents a març i setembre es pot assumir que els requeriments de recursos propis no s’han modificat des de l’última declaració enviada al Banc d’Espanya, llevat que la societat pugui fer-ne una millor estimació.

En els apartats següents es detalla el contingut de les informacions promemòria sol·licitades exclusivament en el balanç reservat.

8.2 Préstecs i partides a cobrar.–Aquesta partida inclou l’import dels actius financers inclosos en aquesta categoria a efectes de la seva valoració per complir el que disposa per a aquesta el Pla general de comptabilitat. Aquesta partida es desglossa en «Valors representatius de deute», que recull els valors no negociats en mercats actius, «Actius financers híbrids» i «Resta», que inclou l’import de les partides incloses en «Deutors comercials i altres comptes a cobrar», diferents dels actius per impostos, així com els dipòsits en entitats de crèdit.

8.3 Actius financers mantinguts per negociar.–Aquesta partida recull l’import dels actius financers (instruments de patrimoni, valors representatius de deute i actius financers híbrids negociats en mercats actius; i derivats, inclosos els implícits segregats dels seus contractes principals, que no siguin de cobertura) inclosos en aquesta categoria a efectes de la seva valoració per complir el que disposa per a aquesta el Pla general de comptabilitat.

8.4 Altres actius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys.–Aquesta partida inclou l’import dels actius financers híbrids que, tot i no ser de la cartera de negociació, es valorin pel seu valor raonable.

8.5 Actius financers disponibles per a la venda.–Aquesta partida recull l’import dels actius financers (valors representatius de deute i actius financers híbrids negociats en mercats actius, i instruments de patrimoni, cotitzats o no, distingint segons que es valorin pel seu valor raonable o el seu cost) inclosos en aquesta categoria a efectes de la seva valoració per complir el que disposa per a aquesta el Pla general de comptabilitat.

8.6 Inversions mantingudes fins al venciment.–Aquesta partida recull l’import dels valors representatius de deute i actius financers híbrids negociats en mercats actius inclosos en aquesta categoria a efectes de la seva valoració per complir el que disposa per a aquesta el Pla general de comptabilitat.

8.7 Plusvàlues (minusvàlues) latents netes inversions mantingudes fins al venciment. Aquesta partida inclou l’import de la diferència que hi ha en la data del balanç entre el valor raonable i el valor en llibres dels actius financers inclosos en aquesta categoria.

8.8 Variacions de valor acumulades en actius financers.–Aquesta partida recull l’import net dels canvis de valor raonable acumulats des del reconeixement inicial dels actius financers inclosos en les categories d’«altres actius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys» i «actius financers disponibles per a la venda».

8.9 Capital social mínim.–Aquesta partida recull l’import de la xifra mínima de capital social fixada en els estatuts.

8.10 Capital social de socis dubtosos.–Aquesta partida inclou l’import del capital social de socis avalats dubtosos que no s’ha donat de baixa del balanç perquè no s’ha aplicat a reduir els seus riscos dubtosos.

8.11 Capital social reclamat pendent de reemborsament.–Aquesta partida recull l’import del capital social reclamat pels socis partícips pendent de reemborsament.

8.12 Capital social reemborsat.–Aquesta partida registra l’import del capital social reemborsat als socis partícips, mentre continuï responent de l’activitat de la societat.

8.13 Aportacions al fons de provisions tècniques pendents de desemborsament. Aquesta partida recull l’import de les aportacions al fons de provisions tècniques pendents de cobrament per les societats que constin en els pressupostos aprovats dels socis protectors i administracions públiques.

8.14 Socis dubtosos. Import reavalat.–Aquesta partida informa del saldo de la partida «Socis dubtosos» que està reavalat, desglossant-ne l’import segons si està desemborsat, reclamat pendent de cobrament o no reclamat als reavalistes.

8.15 Actius fallits.–Aquesta partida recull l’import dels actius qualificats com a fallits sobre els quals les societats continuïn tenint dret al seu cobrament i no hi hagin renunciat, amb desglossament de l’import cobert amb aportacions de tercers que, en cas de cobrament, sigui procedent la seva devolució als aportants.

8.16 Productes vençuts i no cobrats d’actius dubtosos.–Aquesta partida recull l’import dels interessos vençuts pendents de cobrament d’actius dubtosos.

8.17 Altres actius dubtosos.–Aquesta partida inclou l’import dels instruments de deute, diferents dels corresponents a socis, inclosos a les diferents partides de l’actiu qualificats com de cobrament dubtós.

8.18 Correccions de valor per deteriorament d’actius.–Aquesta partida recull l’import acumulat de les correccions de valor deduïdes del valor dels actius.

8.19 Emprèstits emesos i pendents de subscripció.–Aquesta partida recull l’import de les obligacions que s’hagin emès pendents de subscripció.

8.20 Disponibles a favor de la societat.–Aquesta partida recull l’import no disposat de línies de crèdit concedides a les societats.

8.21 Derivats financers (nocional).–Aquesta partida recull el valor nocional dels derivats financers, excepte el corresponent a derivats implícits inclosos en actius financers híbrids.


[Bloque 20: #A·I·I·8]

8. Presentación en los estados financieros reservados

8.1 Criterio general. Los estados reservados se elaborarán aplicando los mismos criterios de reconocimiento, valoración y presentación que los de las cuentas anuales, sin perjuicio de los desgloses de información adicional incluidos en dichos estados. No obstante, a efectos del cálculo del importe de la partida «capital reembolsable a la vista», en los balances reservados correspondientes a marzo y septiembre se podrá asumir que los requerimientos de recursos propios no se han modificado desde la última declaración enviada al Banco de España, salvo que la sociedad pueda realizar una mejor estimación.

En los siguientes apartados se detalla el contenido de las informaciones pro-memoria solicitadas exclusivamente en el balance reservado.

8.2 Préstamos y partidas a cobrar. Esta partida incluye el importe de los activos financieros incluidos en esta categoría a efectos de su valoración por cumplir lo dispuesto para ella en el Plan General de Contabilidad. Esta partida se desglosa en «Valores representativos de deuda», que recoge los valores no negociados en mercados activos, «Activos financieros híbridos» y «Resto», que incluye el importe de las partidas incluidas en «deudores comerciales y otras cuentas a cobrar», distintas de los activos por impuestos, así como los depósitos en entidades de crédito..

8.3 Activos financieros mantenidos para negociar. Esta partida recoge el importe de los activos financieros (instrumentos de patrimonio, valores representativos de deuda y activos financieros híbridos negociados en mercados activos; y derivados, incluidos los implícitos segregados de sus contratos principales, que no sean de cobertura) incluidos en esta categoría a efectos de su valoración por cumplir lo dispuesto para ella en el Plan General de Contabilidad.

8.4 Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias. Esta partida incluye el importe de los activos financieros híbridos que no siendo de la cartera de negociación se valoren por su valor razonable.

8.5 Activos financieros disponibles para la venta. Esta partida recoge el importe de los activos financieros (valores representativos de deuda y activos financieros híbridos negociados en mercados activos, e instrumentos de patrimonio, cotizados o no, distinguiendo según que se valoren por su valor razonable o su coste) incluidos en esta categoría a efectos de su valoración por cumplir lo dispuesto para ella en el Plan General de Contabilidad.

8.6 Inversiones mantenidas hasta el vencimiento. Esta partida recoge el importe de los valores representativos de deuda y activos financieros híbridos negociados en mercados activos incluidos en esta categoría a efectos de su valoración por cumplir lo dispuesto para ella en el Plan General de Contabilidad.

8.7 Plusvalías (minusvalías) latentes netas inversiones mantenidas hasta el vencimiento. Esta partida incluye el importe de la diferencia que exista a la fecha del balance entre el valor razonable y el valor en libros de los activos financieros incluidos en esta categoría.

8.8 Variaciones de valor acumuladas en activos financieros. Esta partida recoge el importe neto de los cambios de valor razonable acumulados desde el reconocimiento inicial de los activos financieros incluidos en las categorías de «otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias» y «activos financieros disponibles para la venta».

8.9 Capital social mínimo. Esta partida recoge el importe de la cifra mínima de capital social fijada en los estatutos.

8.10 Capital social de socios dudosos. Esta partida incluye el importe del capital social de socios avalados dudosos que no se haya dado de baja del balance porque no se haya aplicado a reducir sus riesgos dudosos.

8.11 Capital social reclamado pendiente de reembolso. Esta partida recoge el importe del capital social reclamado por los socios partícipes pendiente de reembolso.

8.12 Capital social reembolsado. Esta partida registra el importe del capital social reembolsado a los socios partícipes, mientras continúe respondiendo de la actividad de la sociedad.

8.13 Aportaciones al fondo de provisiones técnicas pendientes de desembolso. Esta partida recoge el importe de las aportaciones al fondo de provisiones técnicas pendientes de cobro por las sociedades que consten en los presupuestos aprobados de los socios protectores y Administraciones Públicas.

8.14 Socios dudosos. Importe reavalado. Esta partida informa del saldo de la partida «Socios dudosos» que esté reavalado, desglosando su importe según que esté desembolsado, reclamado pendiente de cobro o no reclamado a los reavalistas.

8.15 Activos fallidos. Esta partida recoge el importe de los activos calificados como fallidos sobre los que las sociedades continúen teniendo derecho a su cobro y no hayan renunciado al mismo, con desglose del importe cubierto con aportaciones de terceros que, en caso de cobro, proceda su devolución a los aportantes.

8.16 Productos vencidos y no cobrados de activos dudosos. Esta partida recoge el importe de los intereses vencidos pendientes de cobro de activos dudosos.

8.17 Otros activos dudosos. Esta partida incluye el importe de los instrumentos de deuda, distintos de los correspondientes a socios, incluidos en las diferentes partidas del activo calificados como de dudoso cobro.

8.18 Correcciones de valor por deterioro de activos. Esta partida recoge el importe acumulado de las correcciones de valor deducidas del valor de los activos.

8.19 Empréstitos emitidos y pendientes de suscripción. Esta partida recoge el importe de las obligaciones que se hayan emitido pendientes de suscripción.

8.20 Disponibles a favor de la sociedad. Esta partida recoge el importe no dispuesto de líneas de crédito concedidas a las sociedades.

8.21 Derivados financieros (nocional). Esta partida recoge el valor nocional de los derivados financieros, excepto el correspondiente a derivados implícitos incluidos en activos financieros híbridos.


[Bloc 21: #A·I·II]

II. Contingut de la memòria

La memòria ha de contenir, a més del que estableix el Pla general de comptabilitat, la informació que s’indica als apartats següents:


[Bloque 21: #A·I·II]

II. Contenido de la memoria

La Memoria deberá contener, además de lo establecido en el Plan General de Contabilidad, la información que se indica en los siguientes apartados:


[Bloc 22: #A·I·II·1]

1. Normes de valoració

A la memòria s’han d’indicar, a més dels criteris de valoració que es detallen en el model de memòria del Pla general de comptabilitat, els específics en l’operativa d’aquestes societats.


[Bloque 22: #A·I·II·1]

1. Normas de valoración

En la Memoria se deberán indicar, además de los criterios de valoración que se detallan en el modelo de Memoria del Plan General de Contabilidad, los específicos en la operativa de estas sociedades.


[Bloc 23: #A·I·II·2]

2. Avals i garanties atorgats

Els avals i garanties atorgats s’han de desglossar, d’una banda, entre garanties creditícies i la resta d’avals i garanties, i, de l’altra, entre avals i garanties prestats davant entitats de crèdit, administracions públiques i altres beneficiaris. Per a cada una d’aquestes categories s’ha de detallar el saldo inicial, les altes i baixes de l’exercici, i el saldo final; així mateix, s’han d’indicar els imports que estiguin reafiançats, els que es consideren dubtosos i les provisions que els cobreixen.


[Bloque 23: #A·I·II·2]

2. Avales y garantías otorgados

Los avales y garantías otorgados se desglosarán, por un lado, entre garantías crediticias y resto de avales y garantías, y, por otro, entre avales y garantías prestados ante entidades de crédito, Administraciones Públicas y otros beneficiarios. Para cada una de dichas categorías se detallará el saldo inicial, las altas y bajas del ejercicio, y el saldo final; asimismo, se indicarán los importes que estén reafianzados, los que se estiman dudosos y las provisiones que los cubren.


[Bloc 24: #A·I·II·3]

3. Actius dubtosos i fallits

L’import dels actius dubtosos i dels actius fallits s’ha de desglossar entre l’import que assumeix íntegrament la societat i el que està reavalat. Així mateix, per a cada un dels conceptes anteriors s’ha d’indicar: saldo inicial, altes i baixes de l’exercici, i saldo final.


[Bloque 24: #A·I·II·3]

3. Activos dudosos y fallidos

El importe de los activos dudosos y de los activos fallidos se desglosará entre el importe que asume íntegramente la sociedad y el que está reavalado. Asimismo, para cada uno de los conceptos anteriores se indicará: Saldo inicial, altas y bajas del ejercicio, y saldo final.


[Bloc 25: #A·I·II·4]

4. Capital social

En relació amb el capital social, ha de figurar la informació següent a la memòria:

a) La xifra mínima de capital fixada en els estatuts.

b) La relació de tots els socis protectors, juntament amb l’import del capital que hagin subscrit i el que estigui pendent de desemborsament.

c) El nombre de socis partícips i l’import del capital social total subscrit i el pendent de desemborsament per aquests, desglossat entre socis dubtosos, altres socis avalats i socis no avalats.

d) L’import del capital social reclamat pels socis pendent de reemborsament, indicant si està registrat com a capital social o com a creditors.

e) L’import total del capital social reemborsat que continuï responent de l’activitat de la societat, distribuït pels anys en què es va efectuar el reemborsament.


[Bloque 25: #A·I·II·4]

4. Capital social

En relación con el capital social deberá figurar la siguiente información en la Memoria:

a) La cifra mínima de capital fijada en los estatutos.

b) La relación de todos los socios protectores junto con el importe del capital que hayan suscrito y el que esté pendiente de desembolso.

c) El número de socios partícipes y el importe del capital social total suscrito y el pendiente de desembolso por los mismos, desglosado entre socios dudosos, restantes socios avalados y socios no avalados.

d) El importe del capital social reclamado por los socios pendiente de reembolso, indicando si está registrado como capital social o como acreedores.

e) El importe total del capital social reembolsado que continúe respondiendo de la actividad de la sociedad, distribuido por los años en los que se efectuó el reembolso.


[Bloc 26: #A·I·II·5]

5. Fons de provisions tècniques

Per a cada una de les partides que integren el fons de provisions tècniques que no s’hagi utilitzat per a la cobertura del risc de crèdit específic –«Fons de provisions tècniques. Aportacions de tercers» i «Fons de provisions tècniques. Cobertura del conjunt d’operacions»– s’han d’indicar les dades següents: saldo inicial, altes i baixes de l’exercici, i saldo final.

A més, el fons de provisions tècniques existent per a la cobertura del risc de crèdit del conjunt d’operacions s’ha de desglossar entre el fons mínim necessari i l’excés sobre aquest import.

Així mateix, s’ha de fer una llista dels imports pendents de desemborsament per socis protectors i administracions públiques que constin en els pressupostos aprovats.

A més, si s’han rebut aportacions no reintegrables per a la cobertura, en primer lloc, d’avals que compleixin determinats requisits, se n’ha de detallar, per a cada tipus d’aportació, totes les seves característiques i s’han de desglossar individualment els seus saldos i els moviments que hagin experimentat en l’exercici, distingint entre els imports que s’hagin aplicat per a la cobertura de riscos específics, els que encara estiguin disponibles per a la cobertura de determinat tipus d’avals i els que ja es puguin aplicar a la cobertura del risc de crèdit del conjunt d’operacions. Així mateix, s’ha d’indicar necessàriament quines condicionis s’han de complir perquè les aportacions es puguin utilitzar per a la cobertura del risc de crèdit del conjunt d’operacions.


[Bloque 26: #A·I·II·5]

5. Fondo de provisiones técnicas

Para cada una de las partidas que integran el fondo de provisiones técnicas que no se ha utilizado para la cobertura del riesgo de crédito específico –«Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros» y «Fondo de provisiones técnicas. Cobertura del conjunto de operaciones»– se indicarán los siguientes datos: Saldo inicial, altas y bajas del ejercicio, y saldo final.

Además, el fondo de provisiones técnicas existente para la cobertura del riesgo de crédito del conjunto de operaciones se desglosará entre el fondo mínimo necesario y el exceso sobre dicho importe.

Asimismo, se relacionarán los importes pendientes de desembolso por socios protectores y Administraciones Públicas que consten en sus presupuestos aprobados.

Además, si se han recibido aportaciones no reintegrables para la cobertura, en primer lugar, de avales que cumplan determinados requisitos, se detallarán, para cada tipo de aportación, todas sus características y se desglosarán individualmente sus saldos y los movimientos que hayan experimentado en el ejercicio, distinguiendo entre los importes que se hayan aplicado para la cobertura de riesgos específicos, los que todavía estén disponibles para la cobertura de determinado tipo de avales y los que ya se puedan aplicar a la cobertura del riesgo de crédito del conjunto de operaciones. Asimismo, se indicará necesariamente qué condiciones se tienen que cumplir para que dichas aportaciones se puedan utilizar para la cobertura del riesgo de crédito del conjunto de operaciones.


[Bloc 27: #A·I·II·6]

6. Cobertura del risc de crèdit específic

Per a les correccions de valor realitzades per a la cobertura del risc de crèdit específic d’actius i per a les provisions per a cobertura d’avals i garanties, s’ha d’incloure la informació següent: saldo inicial, altes i baixes de l’exercici i saldo final.


[Bloque 27: #A·I·II·6]

6. Cobertura del riesgo de crédito específico

Para las correcciones de valor realizadas para la cobertura del riesgo de crédito específico de activos y para las provisiones para cobertura de avales y garantías se incluirá la siguiente información: Saldo inicial, altas y bajas del ejercicio y saldo final.


[Bloc 28: #A·I·II·7]

7. Contractes de reafiançament

A la memòria s’han de descriure les principals característiques dels contractes de reafiançament en vigor (societat de reafiançament, import total màxim garantit i forma calcular-lo, import màxim garantit per aval, data de venciment del contracte…). Així mateix, per a cada un dels contractes s’ha d’indicar: l’import total reafiançat, el saldo dubtós, les insolvències no provisionades per la societat pel fet d’estar cobertes pel contracte de reaval i les quantitats cobrades per la societat de garantia recíproca sobre les quals la societat de reafiançament mantingui drets, distingint entre l’import total cobrat i el cobrat en l’exercici per la societat de garantia recíproca, indicant per a cadascun d’ells les quanties que estan registrades en el passiu i les que s’han donat de baixa del balanç.


[Bloque 28: #A·I·II·7]

7. Contratos de reafianzamiento

En la Memoria se describirán las principales características de los contratos de reafianzamiento en vigor (sociedad de reafianzamiento, importe total máximo garantizado y forma de su cálculo, importe máximo garantizado por aval, fecha de vencimiento del contrato…). Asimismo, para cada uno de los contratos se indicará: el importe total reafianzado, el saldo dudoso, las insolvencias no provisionadas por la sociedad por estar cubiertas por el contrato de reaval y las cantidades cobradas por la sociedad de garantía recíproca sobre las que la sociedad de reafianzamiento mantenga derechos, distinguiendo entre el importe total cobrado y el cobrado en el ejercicio por la sociedad de garantía recíproca, indicando para cada uno de ellos las cuantías que están registradas en el pasivo y las que se han dado de baja del Balance.


[Bloc 29: #A·II]

ANNEX II

ESTATS PÚBLICS


[Bloque 29: #A·II]

ANEXO II

ESTADOS PÚBLICOS


[Bloc 30: #A·II·BAL]

Balanç

Actiu

I. Tresoreria.

II. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.

1. Socis dubtosos.

2. Deutors diversos.

3. Altres crèdits amb les administracions públiques.

4. Socis per desemborsaments exigits.

5. Actius per impost corrent.

6. Resta de comptes a cobrar.

III. Inversions financeres.

1. Instruments de patrimoni.

2. Valors representatius de deute.

3. Dipòsits a termini en entitats de crèdit.

4. Actius financers híbrids.

5. Derivats de cobertura.

6. Resta de derivats.

IV. Inversions en empreses del grup i associades.

V. Actius no corrents mantinguts per a la venda.

VI. Immobilitzat material.

1. Terrenys i construccions.

2. Instal·lacions tècniques, i altre immobilitzat material.

VII. Inversions immobiliàries.

VIII. Immobilitzat intangible.

IX. Actius per impost diferit.

X. Resta d’actius.

1. Periodificacions.

2. Altres actius.

Total actiu.

Patrimoni net i passiu.

A) Passiu.

I. Creditors comercials i altres comptes a pagar.

1. Creditors diversos.

2. Passius per impost corrent.

II. Deutes.

1. Obligacions.

2. Deutes amb entitats de crèdit.

3. Fiances i dipòsits rebuts.

4. Societats de reafiançament.

5. Derivats de cobertura.

6. Resta de derivats.

7. Altres deutes.

III. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda.

IV. Passius per avals i garanties.

1. Garanties financeres.

2. Resta d’avals i garanties.

V. Provisions.

1. Provisions per avals i garanties.

2. Altres provisions.

VI. Fons de provisions tècniques. Cobertura del conjunt d’operacions.

VII. Passius per impost diferit.

VIII. Resta de passius.

IX. Capital reemborsable a la vista.

B) Patrimoni net.

B-1) Fons propis.

I. Capital.

1. Capital subscrit.

1.1 Socis protectors.

1.2 Socis participis.

2. Menys: capital no exigit.

3. Menys: capital reemborsable a la vista.

II. Reserves.

III. Resultats d’exercicis anteriors.

IV. Resultat de l’exercici.

B-2) Ajustos per canvis de valor.

I. Actius financers disponibles per a la venda.

II. Altres.

B-3) Fons de provisions tècniques. Aportacions de tercers.

Total passiu i patrimoni net (a+b).

Promemòria.

1. Risc en vigor per avals i garanties atorgats.

1.1 Garanties financeres.

del qual: dubtosos.

1.2. Resta d’avals i garanties.

del qual: dubtosos.

2. Risc reavalat.

del qual: avals i garanties dubtosos.


[Bloque 30: #A·II·BAL]

Balance

Activo

I. Tesorería.

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.

1. Socios dudosos.

2. Deudores varios.

3. Otros créditos con las Administraciones Públicas.

4. Socios por desembolsos exigidos.

5. Activos por impuesto corriente.

6. Resto de cuentas a cobrar.

III. Inversiones financieras.

1. Instrumentos de patrimonio.

2. Valores representativos de deuda.

3. Depósitos a plazo en entidades de crédito.

4. Activos financieros híbridos.

5. Derivados de cobertura.

6. Resto de derivados.

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas.

V. Activos no corrientes mantenidos para la venta.

VI. Inmovilizado material.

1. Terrenos y construcciones.

2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.

VII. Inversiones inmobiliarias.

VIII. Inmovilizado intangible.

IX. Activos por impuesto diferido.

X. Resto de activos.

1. Periodificaciones.

2. Otros activos.

Total activo.

Patrimonio neto y pasivo.

A) Pasivo.

I. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.

1. Acreedores varios.

2. Pasivos por impuesto corriente.

II. Deudas.

1. Obligaciones.

2. Deudas con entidades de crédito.

3. Fianzas y depósitos recibidos.

4. Sociedades de reafianzamiento.

5. Derivados de cobertura.

6. Resto de derivados.

7. Otras deudas.

III. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.

IV. Pasivos por avales y garantías.

1. Garantías financieras.

2. Resto de avales y garantías.

V. Provisiones.

1. Provisiones por avales y garantías.

2. Otras provisiones.

VI. Fondo de provisiones técnicas. Cobertura del conjunto de operaciones.

VII. Pasivos por impuesto diferido.

VIII. Resto de pasivos.

IX. Capital reembolsable a la vista.

B) Patrimonio neto.

B-1) Fondos propios.

I. Capital.

1. Capital suscrito.

1.1 Socios protectores.

1.2 Socios participes.

2. Menos: Capital no exigido.

3. Menos: Capital reembolsable a la vista.

II. Reservas.

III. Resultados de ejercicios anteriores.

IV. Resultado del ejercicio.

B-2) Ajustes por cambios de valor.

I. Activos financieros disponibles para la venta.

II. Otros.

B-3) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros.

Total pasivo y patrimonio neto (a+b).

Pro-memoria.

1. Riesgo en vigor por avales y garantías otorgados.

1.1 Garantías financieras.

del que: Dudosos.

1.2. Resto de avales y garantías.

del que: Dudosos.

2. Riesgo reavalado.

del que: Avales y garantías dudosos.


[Bloc 31: #A·II·PG]

Compte de pèrdues i guanys públic

1. Import net del volum de negoci.

A) Ingressos per avals i garanties.

B) Ingressos per prestació de serveis.

2. Altres ingressos d’explotació.

3. Despeses de personal.

A) Sous, salaris i assimilats.

B) Càrregues socials.

C) Provisions.

4. Altres despeses d’explotació.

5. Dotacions a provisions per avals i garanties (net).

6. Correccions de valor per deteriorament de socis dubtosos (net).

7. Dotacions al fons de provisions tècniques. Cobertura del conjunt d’operacions (net).

8. Fons de provisions tècniques. Aportacions de tercers utilitzades.

9. Amortització de l’immobilitzat.

10. Deteriorament i resultat per alienacions d’immobilitzat.

11. Deteriorament i resultat d’actius no corrents en venda (net).

A.1) Resultat d’explotació (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11).

12. Ingressos financers.

A) De participacions en instruments de patrimoni.

B) De valors negociables i altres instruments financers.

13. Despeses financeres.

14. Variació de valor raonable en instruments financers.

15. Diferències de canvi.

16. Correccions de valor per deteriorament d’instruments financers.

17. Resultat per alienacions d’instruments financers.

A.2) Resultat financer (12+13+14+15+16+17).

A.3) Resultat abans d’impostos (a.1+a.2).

18. Impostos sobre beneficis.

A.4) Resultat de l’exercici (a.3+18).

Estat d’ingressos i despeses reconeguts

A) Resultat del compte de pèrdues i guanys.

Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net.

I. Per ajustos per canvis de valor.

1. Actius financers disponibles per a la venda.

2. Altres.

II. Fons de provisions tècniques. Aportacions de tercers.

III. Efecte impositiu.

B) Total ingressos i despeses imputats directament en el patrimoni net (I+II+III).

Transferències al compte de pèrdues i guanys.

IV. Per ajustos per canvis de valor.

1. Actius financers disponibles per a la venda.

2. Altres.

V. Fons de provisions tècniques. Aportacions de tercers.

VI. Efecte impositiu.

C) Total transferències al compte de pèrdues i guanys (IV+V+VI).

Total d’ingressos i despeses reconeguts (A+B+C)


[Bloque 31: #A·II·PG]

Cuenta de Pérdidas y Ganancias pública

1. Importe neto de la cifra de negocios.

A) Ingresos por avales y garantías.

B) Ingresos por prestación de servicios.

2. Otros ingresos de explotación.

3. Gastos de personal.

A) Sueldos, salarios y asimilados.

B) Cargas sociales.

C) Provisiones.

4. Otros gastos de explotacion.

5. Dotaciones a provisiones por avales y garantías (neto).

6. Correcciones de valor por deterioro de socios dudosos (neto).

7. Dotaciones al fondo de provisiones técnicas. Cobertura del conjunto de operaciones (neto).

8. Fondo de provisiones tecnicas. Aportaciones de terceros utilizadas.

9. Amortización del inmovilizado.

10. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado.

11. Deterioro y resultado de activos no corrientes en venta (neto).

A.1) Resultado de explotación (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11).

12. Ingresos financieros.

A) De participaciones en instrumentos de patrimonio.

B) De valores negociables y otros instrumentos financieros.

13. Gastos financieros.

14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.

15. Diferencias de cambio.

16. Correcciones de valor por deterioro de instrumentos financieros.

17. Resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.

A.2) Resultado financiero (12+13+14+15+16+17).

A.3) Resultado antes de impuestos (a.1+a.2).

18. Impuestos sobre beneficios.

A.4) Resultado del ejercicio (a.3+18).

Estado de ingresos y gastos reconocidos

A) Resultado de la cuenta de pérdidas y ganancias.

Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto.

I. Por ajustes por cambios de valor.

1. Activos financieros disponibles para la venta.

2. Otros.

II. Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros.

III. Efecto impositivo.

B) Total ingresos y gastos imputados directamente en el patrimonio neto (I+II+III).

Transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias.

IV. Por ajustes por cambios de valor.

1. Activos financieros disponibles para la venta.

2. Otros.

V. Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros.

VI. Efecto impositivo.

C) Total transferencias a la cuenta de pérdidas y ganancias (IV+V+VI).

Total de ingresos y gastos reconocidos (A+B+C).


[Bloc 32: #A·II·ETCPN]

Estat total de canvis en el patrimoni net

Capital Reserves Resultats
d’exercicis
anteriors
Resultat de l’exercici Ajustos
por
canvis
de valor
Fons de
provisions tècniques.
Aportacions de
tercers
TOTAL
Subscrit Menys:
No
exigit
Menys:
reemborsable
a la vista
A. SALDO, FINAL DE L’ANY
I. Ajustos per canvis de criteri
II. Ajustos per errors
B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L’ANY
I. Total ingressos i despeses reconeguts
II. Operacions amb socis
1. Augments de capital
2. (-) Reduccions de capital
3. (-) Distribució de dividends
4. Altres operacions amb socis
III. Altres variacions del patrimoni net
C. SALDO, FINAL DE L’ANY

[Bloque 32: #A·II·ETCPN]

Estado total de cambios en el Patrimonio Neto

Capital Reservas Resultados
de ejercicios
anteriores
Resultado del
ejercicio
Ajustes
por
cambios
de valor
Fondos de
provisiones técnicas.
Aportaciones de
terceros
TOTAL
Suscrito Menos: No
exigido
Menos:
Reembolsable
a la vista
A. SALDO, FINAL DEL AÑO
I. Ajustes por cambios de criterio
II. Ajustes por errores
B. SALDO AJUSTADO, INICIO DEL AÑO
I. Total ingresos y gastos reconocidos
II. Operaciones con socios
1. Aumentos de capital
2. (-) Reducciones de capital
3. (-) Distribución de dividendos
4. Otras operaciones con socios
III. Otras variaciones del patrimonio neto
C. SALDO, FINAL DEL AÑO

[Bloc 33: #A·II·EFE]

Estat de fluxos d’efectiu

A) Fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació

1. Resultat de l’exercici abans d’impostos.

2. Ajustos del resultat.

3. Canvis en el capital corrent.

a) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-).

b) Altres actius (+/-).

c) Creditors i altres comptes a pagar (+/-).

d) Altres passius (+/-).

4. Altres fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació.

a) Pagaments d’interessos (-).

b) Cobraments de dividends (+).

c) Cobraments d’interessos (+).

d) Cobraments (pagaments) per impost sobre beneficis (+/-).

e) Altres pagaments (cobraments) (+/-).

5. Fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació (+/-1+/-2+/-3+/-4).

B) Fluxos d’efectiu de les activitats d’inversió.

6. Pagaments per inversions (-).

a) Empreses del grup i associades.

b) Immobilitzat intangible.

c) Immobilitzat material.

d) Inversions immobiliàries.

e) Inversions financeres.

f) Actius no corrents mantinguts per a la venda.

g) Altres actius.

7. Cobraments per desinversions (+).

a) Empreses del grup i associades.

b) Immobilitzat intangible.

c) Immobilitzat material.

d) Inversions immobiliàries.

e) Inversions financeres.

f) Actius no corrents mantinguts per a la venda.

g) Altres actius.

8. Fluxos d’efectiu de les activitats d’inversió (7-6).

C) Fluxos d’efectiu de les activitats de finançament.

9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni.

a) Emissió de capital (+).

b) Amortització de capital (-).

c) Fons de provisions tècniques. Aportacions de tercers (+).

10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer.

a) Emissió (+).

1. Obligacions.

2. Deutes amb entitats de crèdit.

3. Fiances i dipòsits rebuts.

4. Societats de reafiançament.

5. Altres deutes.

b) Devolució i amortització de (-).

1. Obligacions.

2. Deutes amb entitats de crèdit.

3. Fiances i dipòsits rebuts.

4. Societats de reafiançament.

5. Altres deutes.

11. Pagaments per dividends.

12. Fluxos d’efectiu de les activitats de finançament (+/-9+/-10-11).

D) Efecte de les variacions dels tipus de canvi.

E) Augment/disminució neta de l’efectiu o equivalents (+/-5+/-8+/-12+/-D).

Efectiu o equivalents al començament de l’exercici.

Efectiu o equivalents al final de l’exercici.


[Bloque 33: #A·II·EFE]

Estado de flujos de efectivo

A) Flujos de efectivo de las actividades de explotación

1. Resultado del ejercicio antes de impuestos.

2. Ajustes del resultado.

3. Cambios en el capital corriente.

a) Deudores y otras cuentas a cobrar (+/-).

b) Otros activos (+/-).

c) Acreedores y otras cuentas a pagar (+/-).

d) Otros pasivos (+/-).

4. Otros flujos de efectivo de las actividades de explotación.

a) Pagos de intereses (-).

b) Cobros de dividendos (+).

c) Cobros de intereses (+).

d) Cobros (pagos) por impuesto sobre beneficios (+/-).

e) Otros pagos (cobros) (+/-).

5. Flujos de efectivo de las actividades de explotación (+/-1+/-2+/-3+/-4).

B) Flujos de efectivo de las actividades de inversión.

6. Pagos por inversiones (-).

a) Empresas del grupo y asociadas.

b) Inmovilizado intangible.

c) Inmovilizado material.

d) Inversiones inmobiliarias.

e) Inversiones financieras.

f) Activos no corrientes mantenidos para la venta.

g) Otros activos.

7. Cobros por desinversiones (+).

a) Empresas del grupo y asociadas.

b) Inmovilizado intangible.

c) Inmovilizado material.

d) Inversiones inmobiliarias.

e) Inversiones financieras.

f) Activos no corrientes mantenidos para la venta.

g) Otros activos.

8. Flujos de efectivo de las actividades de inversión (7-6).

C) Flujos de efectivo de las actividades de financiación.

9. Cobros y pagos por instrumentos de patrimonio.

a) Emisión de capital (+).

b) Amortización de capital (-).

c) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros (+).

10. Cobros y pagos por instrumentos de pasivo financiero.

a) Emisión (+).

1. Obligaciones.

2. Deudas con entidades de crédito.

3. Fianzas y depósitos recibidos.

4. Sociedades de reafianzamiento.

5. Otras deudas.

b) Devolución y amortización de (-).

1. Obligaciones.

2. Deudas con entidades de crédito.

3. Fianzas y depósitos recibidos.

4. Sociedades de reafianzamiento.

5. Otras deudas.

11. Pagos por dividendos.

12. Flujos de efectivo de las actividades de financiación (+/-9+/-10-11).

D) Efecto de las variaciones de los tipos de cambio.

E) Aumento/disminución neta del efectivo o equivalentes (+/-5+/-8+/-12+/-D).

Efectivo o equivalentes al comienzo del ejercicio.

Efectivo o equivalentes al final del ejercicio.


[Bloc 34: #A·III]

ANNEX III

ESTATS RESERVATS


[Bloque 34: #A·III]

ANEXO III

ESTADOS RESERVADOS


[Bloc 35: #A·III·T·1·BAL·RES]

Estat T.1

Balanç reservat

Actiu

I. Tresoreria.

1. Caixa.

2. Dipòsits en entitats de crèdit: comptes corrents i d’estalvi.

II. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.

1. Socis dubtosos.

2 Deutors diversos.

2.1 Deutors per comissions d’avals.

2.2 Resta.

3. Altres crèdits amb les administracions públiques.

4. Socis per desemborsaments exigits.

5. Actius per impost corrent.

6. Resta de comptes a cobrar.

III. Inversions financeres.

1. Instruments de patrimoni.

2. Valors representatius de deute.

2.1 Administracions públiques espanyoles.

2.1.1 Estat.

2.1.2 Comunitats autònomes.

2.1.3 Altres administracions. Valors cotitzats

2.1.4 Altres administracions. Valors no cotitzats

2.2 Entitats de crèdit.

2.2.1 Valors cotitzats.

2.2.2 Valors no cotitzats.

2.3 Altres sectors residents.

2.3.1 Valors cotitzats.

2.3.2 Valors no cotitzats.

2.4 No residents.

2.4.1 Valors cotitzats.

2.4.2 Valors no cotitzats.

3. Dipòsits a termini en entitats de crèdit.

4. Actius financers híbrids.

4.1 Entitats de crèdit.

4.1.1 Cotitzats.

4.1.2 No cotitzats.

4.2 Altres sectors residents.

4.2.1 Cotitzats.

4.2.2 No cotitzats.

4.3 No residents.

4.3.1 Cotitzats.

4.3.2 No cotitzats.

5. Derivats de cobertura.

6. Resta de derivats.

IV. Inversions en empreses del grup i associades.

1. Instruments de patrimoni.

2. Instruments de deute.

V. Actius no corrents mantinguts per a la venda.

1. Immobilitzat adjudicat.

2. Resta.

VI. Immobilitzat material.

1. Terrenys i construccions.

2. Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material.

VII. Inversions immobiliàries.

VIII. Immobilitzat intangible.

IX. Actius per impost diferit.

X. Resta d’actius.

1. Periodificacions.

2. Altres actius.

Total actiu.

Patrimoni net i passiu.

A) Passiu.

I. Creditors comercials i altres comptes a pagar.

1. Creditors diversos.

1.1 Imports reclamats per avals.

1.2 Resta.

2. Passius per impostos corrents.

II. Deutes.

1. Obligacions.

2. Deutes amb entitats de crèdit.

3. Fiances i dipòsits rebuts.

4. Societats de reafiançament.

5. Derivats de cobertura.

6. Resta de derivats.

7. Altres deutes.

III. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda.

IV. Passius per avals i garanties.

1. Garanties financeres.

2. Resta d’avals i garanties.

V. Provisions.

1.1 Provisions per avals i garanties.

1.1.1 Garanties financeres.

1.1.2 Resta d’avals i garanties.

1.2 Altres provisions.

VI. Fons de provisions tècniques. Cobertura del conjunt d’operacions.

VII. Passius per impost diferit.

VIII. Resta de passius.

1. Periodificacions.

2. Altres passius.

IX. Capital reemborsable a la vista.

B) Patrimoni net.

B-1) Fons propis.

I. Capital.

1. Capital subscrit.

1.1 Socis protectors.

1.2 Socis participis.

2. Menys: capital no exigit.

2.1 Socis protectors.

2.2 Socis participis.

3. Menys: capital reemborsable a la vista.

II. Reserves.

III. Resultats d’exercicis anteriors

IV. Resultat de l’exercici

B-2) Ajustos per canvis de valor

I. Actius financers disponibles per a la venda.

1. Instruments de patrimoni.

2. Valors representatius de deute.

II. Altres.

B-3) Fons de provisions tècniques. Aportacions de tercers.

Total passiu i patrimoni net (a+b).

Promemòria.

1. Risc en vigor per avals i garanties atorgats.

1.1 Garanties financeres.

del qual: dubtosos.

1.2. Resta d’avals i garanties.

del qual: dubtosos.

2. Risc reavalat.

del qual: avals i garanties dubtosos.

3. Altres comptes.

3.1 Préstecs i partides a cobrar.

3.1.1 Valors representatius de deute.

3.1.2 Actius financers híbrids

3.1.3 Resta.

3.2 Actius financers mantinguts per negociar.

3.2.1 Instruments de patrimoni.

3.2.2 Valors representatius de deute.

3.2.3 Actius financers híbrids.

3.2.4 Derivats.

3.3. Altres actius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys.

3.4 Actius financers disponibles per a la venda.

3.4.1 Instruments de patrimoni a valor raonable.

3.4.2 Instruments de patrimoni a cost.

3.4.3 Valors representatius de deute.

3.4.4 Actius financers híbrids.

3.5 Inversions mantingudes fins al venciment.

3.5.1 Valors representatius de deute.

3.5.2 Actius financers híbrids.

3.6 Plusvàlues (minusvàlues) latents netes en inversions mantingudes fins al venciment.

3.7 Variacions de valor acumulades en actius financers.

3.7.1 Altres actius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys.

3.7.2 Actius financers disponibles per a la venda.

3.7.2.1 Instruments de patrimoni.

3.7.2.2 Valors representatius de deute.

3.7.2.3 Actius financers híbrids.

3.8 Capital social mínim.

3.9 Capital social de socis dubtosos.

3.10 Capital social reclamat, pendent de reemborsament.

3.11 Capital social reemborsat.

3.12 Aportacions al fons de provisions tècniques pendents de desemborsament.

3.13 Socis dubtosos. Import reavalat.

3.13.1 No reclamat al reavalista.

3.13.2 Reclamat al reavalista, pendent de cobrament.

3.13.3 Desemborsat per reavalistes.

3.14 Actius fallits.

3.14.1 Fons rebuts de societats de reafiançament.

3.14.2 Altres fons rebuts de tercers.

3.14.3 Resta.

3.15 Productes vençuts i no cobrats d’actius dubtosos.

3.16 Altres actius dubtosos.

3.16.1 Deutors diversos.

3.16.2 Altres comptes a cobrar.

3.16.3 Valors representatius de deute.

3.16.4 Dipòsits a termini en entitats de crèdit.

3.16.5 Actius financers híbrids.

3.16.6 Inversions en empreses del grup i associades. Instruments de deute.

3.17 Correccions de valor per deteriorament d’actius.

3.17.1 Socis dubtosos.

3.17.2 Deutors diversos.

3.17.3 Altres comptes a cobrar.

3.17.4 Valors representatius de deute.

3.17.5 Dipòsits a termini en entitats de crèdit.

3.17.6 Actius financers híbrids.

3.17.7 Immobilitzat adjudicat en pagament de deutes.

3.17.8 Resta d’actius no corrents mantinguts per a la venda.

3.17.9 Inversions en empreses del grup i associades. Instruments de patrimoni.

3.17.10 Inversions en empreses del grup i associades. Instruments de deute.

3.17.11 Resta d’instruments de patrimoni.

3.17.12 Immobilitzat material.

3.17.13 Inversions immobiliàries.

3.17.14 Immobilitzat intangible.

3.18 Emprèstits emesos i pendents de subscripció.

3.19 Disponibles a favor de l’entitat.

3.20 Derivats financers (nocional).


[Bloque 35: #A·III·T·1·BAL·RES]

Estado T.1

Balance reservado

Activo

I. Tesorería.

1. Caja.

2. Depósitos en entidades de crédito: Cuentas corrientes y de ahorro.

II. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar.

1. Socios dudosos.

2 Deudores varios.

2.1 Deudores por comisiones de avales.

2.2 Resto.

3. Otros créditos con las Administraciones Públicas.

4. Socios por desembolsos exigidos.

5. Activos por impuesto corriente.

6. Resto de cuentas a cobrar.

III. Inversiones financieras.

1. Instrumentos de patrimonio.

2. Valores representativos de deuda.

2.1 Administraciones públicas españolas.

2.1.1 Estado.

2.1.2 Comunidades Autónomas.

2.1.3 Otras administraciones. Valores cotizados

2.1.4 Otras administraciones. Valores no cotizados

2.2 Entidades de crédito.

2.2.1 Valores cotizados.

2.2.2 Valores no cotizados.

2.3 Otros sectores residentes.

2.3.1 Valores cotizados.

2.3.2 Valores no cotizados.

2.4 No residentes.

2.4.1 Valores cotizados.

2.4.2 Valores no cotizados.

3. Depósitos a plazo en entidades de crédito.

4. Activos financieros híbridos.

4.1 Entidades de crédito.

4.1.1 Cotizados.

4.1.2 No cotizados.

4.2 Otros sectores residentes.

4.2.1 Cotizados.

4.2.2 No cotizados.

4.3 No residentes.

4.3.1 Cotizados.

4.3.2 No cotizados.

5. Derivados de cobertura.

6. Resto de derivados.

IV. Inversiones en empresas del grupo y asociadas.

1. Instrumentos de patrimonio.

2. Instrumentos de deuda.

V. Activos no corrientes mantenidos para la venta.

1. Inmovilizado adjudicado.

2. Resto.

VI. Inmovilizado material.

1. Terrenos y construcciones.

2. Instalaciones técnicas, y otro inmovilizado material.

VII. Inversiones inmobiliarias.

VIII. Inmovilizado intangible.

IX. Activos por impuesto diferido.

X. Resto de activos.

1. Periodificaciones.

2. Otros activos.

Total activo.

Patrimonio neto y pasivo.

A) Pasivo.

I. Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar.

1. Acreedores varios.

1.1 Importes reclamados por avales.

1.2 Resto.

2. Pasivos por impuestos corrientes.

II. Deudas.

1. Obligaciones.

2. Deudas con entidades de crédito.

3. Fianzas y depósitos recibidos.

4. Sociedades de reafianzamiento.

5. Derivados de cobertura.

6. Resto de derivados.

7. Otras deudas.

III. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta.

IV. Pasivos por avales y garantías.

1. Garantías financieras.

2. Resto de avales y garantías.

V. Provisiones.

1.1 Provisiones por avales y garantías.

1.1.1 Garantías financieras.

1.1.2 Resto de avales y garantías.

1.2 Otras provisiones.

VI. Fondo de provisiones técnicas. Cobertura del conjunto de operaciones.

VII. Pasivos por impuesto diferido.

VIII. Resto de pasivos.

1. Periodificaciones.

2. Otros pasivos.

IX. Capital reembolsable a la vista.

B) Patrimonio neto.

B-1) Fondos propios.

I. Capital.

1. Capital suscrito.

1.1 Socios protectores.

1.2 Socios participes.

2. Menos: Capital no exigido.

2.1 Socios protectores.

2.2 Socios participes.

3. Menos: Capital reembolsable a la vista.

II. Reservas.

III. Resultados de ejercicios anteriores

IV. Resultado del ejercicio

B-2) Ajustes por cambios de valor

I. Activos financieros disponibles para la venta.

1. Instrumentos de patrimonio.

2. Valores representativos de deuda.

II. Otros.

B-3) Fondo de provisiones técnicas. Aportaciones de terceros.

Total pasivo y patrimonio neto (a+b).

Pro-memoria.

1. Riesgo en vigor por avales y garantías otorgados.

1.1 Garantías financieras.

del que: Dudosos.

1.2. Resto de avales y garantías.

del que: Dudosos.

2. Riesgo reavalado.

del que: Avales y garantías dudosos.

3. Otras cuentas.

3.1 Préstamos y partidas a cobrar.

3.1.1 Valores representativos de deuda.

3.1.2 Activos financieros híbridos

3.1.3 Resto.

3.2 Activos financieros mantenidos para negociar.

3.2.1 Instrumentos de patrimonio.

3.2.2 Valores representativos de deuda.

3.2.3 Activos financieros híbridos.

3.2.4 Derivados.

3.3. Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias.

3.4 Activos financieros disponibles para la venta.

3.4.1 Instrumentos de patrimonio a valor razonable.

3.4.2 Instrumentos de patrimonio a coste.

3.4.3 Valores representativos de deuda.

3.4.4 Activos financieros híbridos.

3.5 Inversiones mantenidas hasta el vencimiento.

3.5.1 Valores representativos de deuda.

3.5.2 Activos financieros híbridos.

3.6 Plusvalías (minusvalías) latentes netas en inversiones mantenidas hasta el vencimiento.

3.7 Variaciones de valor acumuladas en activos financieros.

3.7.1 Otros activos financieros a valor razonable con cambios en pérdidas y ganancias.

3.7.2 Activos financieros disponibles para la venta.

3.7.2.1 Instrumentos de patrimonio.

3.7.2.2 Valores representativos de deuda.

3.7.2.3 Activos financieros híbridos.

3.8 Capital social mínimo.

3.9 Capital social de socios dudosos.

3.10 Capital social reclamado, pendiente de reembolso.

3.11 Capital social reembolsado.

3.12 Aportaciones al fondo de provisiones técnicas pendientes de desembolso.

3.13 Socios dudosos. Importe reavalado.

3.13.1 No reclamado al reavalista.

3.13.2 Reclamado al reavalista, pendiente de cobro.

3.13.3 Desembolsado por reavalistas.

3.14 Activos fallidos.

3.14.1 Fondos recibidos de sociedades de reafianzamiento.

3.14.2 Otros fondos recibidos de terceros.

3.14.3 Resto.

3.15 Productos vencidos y no cobrados de activos dudosos.

3.16 Otros activos dudosos.

3.16.1 Deudores varios.

3.16.2 Otras cuentas a cobrar.

3.16.3 Valores representativos de deuda.

3.16.4 Depósitos a plazo en entidades de crédito.

3.16.5 Activos financieros híbridos.

3.16.6 Inversiones en empresas del grupo y asociadas. Instrumentos de deuda.

3.17 Correcciones de valor por deterioro de activos.

3.17.1 Socios dudosos.

3.17.2 Deudores varios.

3.17.3 Otras cuentas a cobrar.

3.17.4 Valores representativos de deuda.

3.17.5 Depósitos a plazo en entidades de crédito.

3.17.6 Activos financieros híbridos.

3.17.7 Inmovilizado adjudicado en pago de deudas.

3.17.8 Resto de activos no corrientes mantenidos para la venta.

3.17.9 Inversiones en empresas del grupo y asociadas. Instrumentos de patrimonio.

3.17.10 Inversiones en empresas del grupo y asociadas. Instrumentos de deuda.

3.17.11 Resto de instrumentos de patrimonio.

3.17.12 Inmovilizado material.

3.17.13 Inversiones inmobiliarias.

3.17.14 Inmovilizado intangible.

3.18 Empréstitos emitidos y pendientes de suscripción.

3.19 Disponibles a favor de la entidad.

3.20 Derivados financieros (nocional).


[Bloc 36: #A·III·T·2·PG·RES]

Estat T.2

Compte de pèrdues i guanys reservat

1. Import net del volum de negoci.

a) Ingressos per avals i garanties.

b) Ingressos per prestació de serveis.

2. Altres ingressos d’explotació.

3. Despeses de personal.

A) Sous, salaris i assimilats.

B) Càrregues socials.

C) Provisions.

4. Altres despeses d’explotació.

A) Comissions pagades.

B) Resta de despeses d’explotació.

5. Dotacions a provisions per avals i garanties (net).

6. Correccions de valor per deteriorament de socis dubtosos (net).

7. Dotacions al fons de provisions tècniques. Cobertura del conjunt d’operacions (net).

8. Fons de provisions tècniques. Aportacions de tercers utilitzades.

9. Amortització de l’immobilitzat.

10. Deteriorament i resultat per alienacions d’immobilitzat.

11. Deteriorament i resultat d’actius no corrents en venda (net).

A) Immobilitzat adjudicat en pagament de deutes.

B) Resta.

A.1) Resultat d’explotació (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11).

12. Ingressos financers.

a) de participacions en instruments de patrimoni.

b) de valors negociables i altres instruments financers.

13. Despeses financeres.

14. Variació de valor raonable en instruments financers.

15. Diferències de canvi.

16. Correccions de valor per deteriorament d’instruments financers.

A) Instruments de patrimoni.

B) Instruments de deute.

17. Resultat per alienacions d’instruments financers.

A.2) Resultat financer (12+13+14+15+16+17).

A.3) Resultat abans d’impostos (A.1+A.2).

18. Impostos sobre beneficis.

A.4) Resultat de l’exercici (A.3+18).


[Bloque 36: #A·III·T·2·PG·RES]

Estado T.2

Cuenta de Pérdidas y Ganancias reservada

1. Importe neto de la cifra de negocios.

a) Ingresos por avales y garantías.

b) Ingresos por prestación de servicios.

2. Otros ingresos de explotación.

3. Gastos de personal.

A) Sueldos, salarios y asimilados.

B) Cargas sociales.

C) Provisiones.

4. Otros gastos de explotación.

A) Comisiones pagadas.

B) Resto de gastos de explotación.

5. Dotaciones a provisiones por avales y garantias (neto).

6. Correcciones de valor por deterioro de socios dudosos (neto).

7. Dotaciones al fondo de provisiones técnicas. Cobertura del conjunto de operaciones (neto).

8. Fondo de provisiones tecnicas. Aportaciones de terceros utilizadas.

9. Amortización del inmovilizado.

10. Deterioro y resultado por enajenaciones de inmovilizado.

11. Deterioro y resultado de activos no corrientes en venta (neto).

A) Inmovilizado adjudicado en pago de deudas.

B) Resto.

A.1) Resultado de explotacion (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11).

12. Ingresos financieros.

a) de participaciones en instrumentos de patrimonio.

b) de valores negociables y otros instrumentos financieros.

13. Gastos financieros.

14. Variación de valor razonable en instrumentos financieros.

15. Diferencias de cambio.

16. Correcciones de valor por deterioro de instrumentos financieros.

A) Instrumentos de patrimonio.

B) Instrumentos de deuda.

17. Resultado por enajenaciones de instrumentos financieros.

A.2) Resultado financiero (12+13+14+15+16+17).

A.3) Resultado antes de impuestos (A.1+A.2).

18. Impuestos sobre beneficios.

A.4) Resultado del ejercicio (A.3+18).


[Bloc 37: #A·III·T·3·CRC]

Estat T.3

Cobertura del risc de crèdit

Import base de la cobertura
Total  A deduir (6) Risc dubtós
ajustat
Cobertura
RISC ESPECÍFIC:
1. Actius dubtosos (1)
1.1 Classificats com a dubtosos en funció de la morositat
1.1.1 Amb caràcter general
Vençuts fins a sis mesos
Més de 6 mesos vençuts, sense excedir els 12
Més de 12 mesos vençuts, sense excedir els 18
Més de 18 mesos vençuts, sense excedir els 24
Més de 24 mesos vençuts
1.1.2 Amb garantia hipotecària sobre habitatges acabats
Vençuts fins a 3 anys
Més de 3 anys vençuts, sense excedir els 4
Més de 4 anys vençuts, sense excedir els 5
Més de 5 anys vençuts, sense excedir els 6
Més de 6 anys vençuts
1.1.3 Altres operacions amb garantia real
Vençuts fins a sis mesos
Més de 6 mesos vençuts, sense excedir els 12
Més de 12 mesos vençuts, sense excedir els 18
Més de 18 mesos vençuts, sense excedir els 24
Més de 24 mesos vençuts
1.1.4 Amb garantia pignorativa:
1.2 Classificats com a dubtosos per raons diferents de la morositat (2)
1.3 Deutors per comissions i ingressos per serveis
1.4 Desemborsaments de capital exigits
2. Actius subestàndard
3. Avals i garanties dubtosos (3)
3.1 Classificats dubtosos en funció de la seva morositat
3.1.1 Garanties financeres
3.1.1.1 Classificats fa 1 any o menys
3.1.1.2 Classificats fa més d’1 any
3.1.2 Resta d’avals i garanties
3.1.2.1 Classificats fa 1 any o menys
3.1.2.2 Classificats fa més d’1 any
3.2 Classificats com a dubtosos per raons diferents de la morositat (2)
4. Avals i garanties subestàndard
5. Menys: cobertura no necessària per contractes de reafiançament (4)
Total
RISC DEL CONJUNT D’OPERACIONS (IMPORT MÍNIM):
1. Amb cobertura de l’1%
2. Amb cobertura del 0,5%
3. Sense cobertura obligatòria
4. Menys: cobertura no necessària per contractes de reafiançament (4)
Total (5)

(1) Import de les partides «II.1. Socis dubtosos» de l’actiu sense deduir-ne les correccions de valor per deteriorament i «3.16. Altres actius dubtosos» de la promemòria del balanç

(2) A les partides «Classificats com a dubtosos per raons diferents de la morositat», s’hi han d’incloure exclusivament elsriscos en els quals no concorrin simultàniament motius per a la seva classificació com a dubtosos en funció de la morositat, els quals s’han d’incloure a les partides corresponents a «Classificats com a dubtosos en funció de la morositat» amb la cobertura necessària.

(3) Import de les partides «del qual: dubtosos» de la partida 1. «Risc en vigor per avals i garanties atorgats» de la promemòria del balanç.

(4) En el càlcul de la cobertura dels actius, avals i garanties no s’han de tenir en compte els imports reavalats per contractes de reafiançament. A les partides «Menys: cobertura no necessària per contractes de reafiançament» s’ha d’incloure l’import de la cobertura que no sigui necessari per comptar amb contractes de reafiançament, calculat segons els termes dels contractes subscrits.

(5) Import de la suma de les partides «II.2.2. Deutors diversos. Resta», «II.3. Altres crèdits amb les administracions públiques», «II.6. Resta de comptes a cobrar», «III.2. Valors representatius de deute «, «III.4 Actius financers híbrids» i «IV.2. Inversions en empreses del grup i associades. Instruments de deute» de l’actiu i de la partida «1. Risc en vigor per avals i garanties atorgats», excepte els riscos per als quals s’hagin efectuat cobertures de caràcter específic.

(6) Saldos a deduir: capital desemborsat del titular que es pot utilitzar per reduir els actius, avals i garanties dels socis qualificats com a dubtosos i aportacions dineràries rebudes específicament per a la seva cobertura.


[Bloque 37: #A·III·T·3·CRC]

Estado T.3

Cobertura del riesgo de crédito

Importe base de la cobertura Cobertura
Total A deducir (6) Riesgo dudoso
ajustado
RIESGO ESPECÍFICO:
1. Activos dudosos (1)
1.1 Clasificados como dudosos en función de su morosidad
1.1.1 Con carácter general
Vencidos hasta seis meses
Más de 6 meses vencidos, sin exceder de 12
Más de 12 meses vencidos, sin exceder de 18
Más de 18 meses vencidos, sin exceder de 24
Más de 24 meses vencidos
1.1.2 Con garantía hipotecaria sobre viviendas terminadas
Vencidos hasta 3 años
Más de 3 años vencidos, sin exceder de 4
Más de 4 años vencidos, sin exceder de 5
Más de 5 años vencidos, sin exceder de 6
Más de 6 años vencidos
1.1.3 Otras operaciones con garantía real
Vencidos hasta seis meses
Más de 6 meses vencidos, sin exceder de 12
Más de 12 meses vencidos, sin exceder de 18
Más de 18 meses vencidos, sin exceder de 24
Más de 24 meses vencidos
1.1.4 Con garantía pignoraticia:
1.2 Clasificados como dudosos por razones distintas de la morosidad (2)
1.3 Deudores por comisiones e ingresos por servicios
1.4 Desembolsos de capital exigidos
2. Activos subestándar
3. Avales y garantías dudosos (3)
3.1 Clasificados dudosos en función de su morosidad
3.1.1 Garantías financieras
3.1.1.1 Clasificados hace 1 año o menos
3.1.1.2 Clasificados hace más de 1 año
3.1.2 Resto de avales y garantías
3.1.2.1 Clasificados hace 1 año o menos
3.1.2.2 Clasificados hace más de 1 año
3.2 Clasificados como dudosos por razones distintas de la morosidad (2)
4. Avales y garantías subestándar
5. Menos: cobertura no necesaria por contratos de reafianzamiento (4)
Total
RIESGO DEL CONJUNTO DE OPERACIONES (IMPORTE MÍNIMO):
1. Con cobertura del 1%
2. Con cobertura del 0,5%
3. Sin cobertura obligatoria
4. Menos: Cobertura no necesaria por contratos de reafianzamiento (4)
Total (5)

(1) Importe de las partidas «II.1. Socios dudosos» del activo sin deducir las correcciones de valor por deterioro y « 3.16. Otros activos dudosos» de la pro-memoria del balance

(2) En las partidas «clasificados como dudosos por razones distintas de la morosidad» se incluirán exclusivamente los riesgos en los que no concurran simultáneamente motivos para su clasificación como dudosos en función de su morosidad, los cuales se incluirán en las partidas correspondientes a «clasificados como dudosos en función de su morosidad» con la cobertura necesaria.

(3) Importe de las partidas «del que: Dudosos» de la partida 1. «Riesgo en vigor por avales y garantías otorgados» de la pro-memoria del balance.

(4) En el cálculo de la cobertura de los activos, avales y garantías no se tendrán en cuenta los importes reavalados por contratos de reafianzamiento. En las partidas «Menos: Cobertura no necesaria por contratos de reafianzamiento» se incluirá el importe de la cobertura que no sea necesaria por contar con contratos de reafianzamiento, calculado según los términos de los contratos suscritos.

(5) Importe de la suma de las partidas «II.2.2. Deudores varios. Resto», «II.3. Otros créditos con las Administraciones Públicas», «II.6. Resto de cuentas a cobrar», «III.2. Valores representativos de deuda «, «III.4 Activos financieros híbridos» y «IV.2. Inversiones en empresas del grupo y asociadas. Instrumentos de deuda» del activo y de la partida «1. Riesgo en vigor por avales y garantías otorgados», excepto los riesgos para los que se hayan efectuado coberturas de carácter específico.

(6) Saldos a deducir: Capital desembolsado del titular que se puede utilizar para reducir los activos, avales y garantías de los socios calificados como dudosos y aportaciones dinerarias recibidas específicamente para su cobertura.


[Bloc 38: #A·III·T·4·CAG]

Estat T.4

Classificació dels avals i garanties atorgats

Avals en vigor a la data  Avals formalitzats en l’exercici en curs (1)
Número  Import  Número  Import
Pel sector avalat:
Sector primari
Sector industrial
Sector construcció
Sector terciari
Total
Per la persona o entitat davant la qual s’avala:
Bancs
Caixes d’estalvis
Cooperatives de crèdit
Establiments financers de crèdit
Altres entitats financeres
Proveïdors
Administracions públiques
Altres
Total
Per la naturalesa de l’operació garantida:
Crèdits de diners (2) (3)
Crèdits de firma (2) (4)
Ajornament de pagament en compravenda de béns en el mercat interior (2)
Exportació i importació de béns i serveis
Avals tècnics:
Construcció d’habitatges
Contractació d’obres, serveis o subministraments i concurrència a subhastes
Obligacions davant Hisenda, tribunals i altres organismes públics (5)
Altres obligacions
Total
Per les garanties complementàries rebudes
Real
Hipotecària
Altres
Personal
Sense garanties addicionals
Total
Avals concedits a alts càrrecs de la societat i a persones i empreses vinculades a aquests

 

Operativa acumulada de l’exercici 
Número Import Termini mitjà (mesos)
Avals sol·licitats
Avals concedits
Avals formalitzats
Reavals formalitzats

 

(1) Les dades corresponen als avals i garanties formalitzats des del principi de l’exercici.

(2) Les garanties financeres (també conegudes com a garanties creditícies) s’han d’incloure necessàriament a les categories «crèdits de diners», «crèdits de firma» o «ajornament de pagament en compravenda de béns al mercat interior».

(3) A «crèdits de diners» s’hi inclouen els avals i garanties directes de riscos dineraris, llevat dels corresponents a ajornaments de pagament en compravenda de béns al mercat interior.

(4) A «crèdits de firma» s’hi inclouen exclusivament els avals indirectes de riscos dineraris (reavals d’avals de crèdits de diners).

(5) A «obligacions davant Hisenda, tribunals i altres organismes públics» no s’hi inclouenles garanties que consisteixen en ajornament de pagament de deutes.


[Bloque 38: #A·III·T·4·CAG]

Estado T.4

Clasificación de los avales y garantías otorgados

Avales en vigor a la fecha Avales formalizados en el ejercicio en curso (1)
Número Importe Número Importe
Por el sector avalado:
Sector Primario
Sector Industrial
Sector Construcción
Sector Terciario
Total
Por la persona o entidad ante la que se avala:
Bancos
Cajas de Ahorros
Cooperativas de Crédito
Establecimientos Financieros de Crédito
Otras Entidades Financieras
Proveedores
Administraciones Públicas
Otros
Total
Por la naturaleza de la operación garantizada:
Créditos de dinero (2) (3)
Créditos de firma (2) (4)
Aplazamiento de pago en compraventa de bienes en el mercado interior (2)
Exportación e importación de bienes y servicios
Avales técnicos:
Construcción de viviendas
Contratación de obras, servicios o suministros y concurrencia a subastas
Obligaciones ante Hacienda, Tribunales y otros organismos públicos (5)
Otras obligaciones
Total
Por las garantías complementarias recibidas
Real
Hipotecaria
Otras
Personal
Sin garantías adicionales
Total
Avales concedidos a altos cargos de la sociedad y a personas y empresas vinculadas a los mismos

 

Operativa acumulada del ejercicio
Número Importe Plazo medio (meses)
Avales solicitados
Avales concedidos
Avales formalizados
Reavales formalizados

 

(1) Los datos corresponden a los avales y garantías formalizados desde el principio del ejercicio.

(2) Las garantías financieras (también conocidas como garantías crediticias) deberán incluirse necesariamente en las categorías «créditos de dinero», «créditos de firma» o «aplazamiento de pago en compraventa de bienes en el mercado interior».

(3) En «créditos de dinero» se incluyen los avales y garantías directos de riesgos dinerarios, salvo los correspondientes a aplazamientos de pago en compraventa de bienes en el mercado interior.

(4) En «créditos de firma» se incluyen exclusivamente los avales indirectos de riesgos dinerarios (reavales de avales de créditos de dinero).

(5) En «obligaciones ante Hacienda, Tribunales y otros organismos públicos» no se incluirán las garantías que consisten en aplazamiento de pago de deudas.

🛈 Aquest document és de caràcter informatiu i no te valor jurídic.

🛈 Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.