Ordre EHA/1327/2009, de 26 de maig, sobre normes especials per a l’elaboració, documentació i presentació de la informació comptable de les societats de garantia recíproca.

Seleccionar redacció:
Índex:

TEXT CONSOLIDAT

(a 28/05/2009)

[Bloc 0: #preamb]

L’article 4 del Reial decret 2345/1996, de 8 de novembre, relatiu a les normes d’autorització administrativa i requisits de solvència de les societats de garantia recíproca, estableix que aquestes han d’ajustar la seva informació comptable als principis que conté el Pla general de comptabilitat, amb les adaptacions que s’estableixin mitjançant una ordre del ministre d’Economia i Hisenda. Aquest article afegeix que les societats de garantia recíproca han d’ajustar la seva normativa comptable específica als criteris i la terminologia aplicables en aquesta matèria a les entitats de crèdit i han de subjectar l’avaluació i cobertura del risc de crèdit específic de les seves operacions a les disposicions d’ordre comptable aplicables a les mateixes entitats de crèdit, i que aquestes mateixes disposicions també són aplicables a la valoració dels actius adjudicats en pagament de deutors.

Per la seva banda, l’aprovació de la Llei 16/2007, de 4 de juliol, de reforma i adaptació de la legislació mercantil en matèria comptable per a la seva harmonització internacional amb base en la normativa de la Unió Europea, i del Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla general de comptabilitat, obliga a adaptar la normativa comptable als nous principis i criteris que s’hi estableixen. Efectivament, la regulació comptable de les entitats de crèdit ja va ser adaptada a aquest nou context mitjançant la Circular 6/2008, de 26 de novembre, del Banc d’Espanya, a entitats de crèdit, de modificació de la Circular 4/2004, de 22 de desembre, sobre normes d’informació financera pública i reservada, i models d’estats financers. Per això l’objecte d’aquesta Ordre és abordar, de manera paral·lela, el tractament comptable de les societats de garantia recíproca per ajustar-lo en el sentit que requereix la nova normativa comptable. Concretament, l’Ordre se centra en les adaptacions necessàries per al tractament comptable dels avals i altres garanties atorgades, del fons de provisions tècniques, de la cobertura del risc de crèdit específic, dels actius adquirits o adjudicats en pagaments de deutes, del capital social i dels fons reintegrables rebuts per a cobertura del risc de crèdit.

La concessió d’avals i garanties constitueix l’activitat bàsica d’aquestes societats. Per aquest motiu, es pretén desenvolupar els seus criteris de reconeixement i valoració, considerant que el Pla general de comptabilitat només fixa unes pautes generals per als contractes que tenen la naturalesa de garanties financeres, però no regula específicament els criteris aplicables a la resta d’avals i garanties. Els criteris desenvolupats en aquesta Ordre a aquests efectes s’han dissenyat de manera equivalent als que s’especifiquen a la normativa comptable d’aplicació a les entitats de crèdit.

Amb relació a aquesta activitat de concessió d’avals i garanties, es continua considerant imprescindible incloure en el Balanç informació sobre l’import màxim pel qual poden respondre aquestes societats per aquest concepte, i no limitar-se a facilitar dades en la memòria, com fa el Pla general de comptabilitat. En conseqüència, en el Balanç d’aquestes societats, fora dels comptes patrimonials, s’hi inclouen una sèrie de partides, en què es detalla el risc contret per aquest concepte, i l’import que s’ha reavalat.

Els contractes de garantia financera emesos es passen a reconèixer inicialment com un passiu, valorat pel seu valor raonable, que és la comissió o prima rebuda més el valor actual de les comissions o primes a rebre, llevat d’evidència en contra. Per la seva part, el valor de les primes pendents de rebre es reconeix com un crèdit en l’actiu. Posteriorment, el valor dels contractes de garantia financera no qualificats com a dubtosos és l’import inicialment reconegut en el passiu menys la part imputada al compte de pèrdues i guanys.

El principal risc al qual estan exposades les societats de garantia recíproca, com a conseqüència de la seva activitat, és el de crèdit. Per fer front a aquest risc, la Llei 1/1994, d’11 de març, sobre el règim jurídic de les societats de garantia recíproca, estableix, com a característica singular d’aquestes societats, que les diferencia de qualsevol altre tipus d’entitat, l’obligació de «constituir un fons de provisions tècniques, que ha de formar part del seu patrimoni, i té com a finalitat reforçar la solvència de la societat. (…) Aquest fons de provisions tècniques, en tot cas es pot reintegrar, per dotacions que la societat de garantia recíproca efectuï amb càrrec al seu compte de pèrdues i guanys sense cap limitació i en concepte de provisió d’insolvències i per les subvencions, donacions o altres aportacions no reintegrables que efectuïn (tercers) (…)».

Per la seva banda, el Reial decret 2345/1996, de 8 de novembre, desplega el funcionament del fons de provisions tècniques, i assenyala que «amb la finalitat de cobrir el risc de crèdit del conjunt de les seves operacions, la quantia del fons de provisions tècniques, amb exclusió a aquests efectes de l’import corresponent a les provisions dotades per a la cobertura del risc de crèdit de les seves operacions, ha de representar com a mínim l’1 per 100 del total de risc viu assumit per la societat de garantia recíproca (…)».

En fixar el tractament comptable del fons de provisions tècniques en aquesta Ordre, s’han distingit els fons dotats per la societat, de les aportacions no reintegrables realitzades per tercers.

Els imports dotats per la societat, amb càrrec al compte de pèrdues i guanys, per a la cobertura del risc de crèdit específic, es comptabilitzen com a correccions de valor dels actius deteriorats, o com a provisions per a riscos quan cobreixen les pèrdues incorregudes pels avals concedits. Els fons que dota la societat, amb càrrec al compte de pèrdues i guanys, per cobrir el risc de crèdit del conjunt de les seves operacions, es comptabilitzen en una partida específica del passiu, l’import de la qual ha de ser, com a mínim, el que fixa el Reial decret 2345/1996, de 8 de novembre. El motiu pel qual se’n disposa el registre en el passiu és que, en el futur, aquest import es pot aplicar a cobrir el risc específic de les operacions, per la qual cosa no es pot registrar inicialment en el patrimoni net.

A les subvencions, donacions i altres aportacions no reintegrables, atesa la seva naturalesa, se’ls aplica el mateix criteri que fixa la norma de valoració 18a, Subvencions, donacions i llegats rebuts del Pla general de comptabilitat. Així, inicialment es registren en el patrimoni net, i posteriorment es van imputant en el compte de pèrdues i guanys, quan siguin necessaris per compensar les despeses en què incorri la societat per cobrir les cobertures específiques i del conjunt d’operacions obligatòries.

El tractament descrit contrasta amb el que preveia la normativa anterior, que situava el fons de provisions tècniques no utilitzat per a la cobertura del risc de crèdit específic en un epígraf del Balanç posterior als fons propis, i previ als ingressos a distribuir en diversos exercicis.

D’altra banda, d’acord amb el que assenyala el Reial decret 2345/1996, de 8 de novembre, es disposa que les societats de garantia recíproca apliquin en el càlcul de les cobertures específiques els mateixos criteris que estableixi en cada moment la normativa comptable de les entitats de crèdit per a la cobertura del risc d’insolvència. De la mateixa manera, el dit Reial decret indica que són aplicables a la valoració dels actius adjudicats en pagament de deutes les disposicions d’ordre comptable aplicables a les entitats de crèdit.

Per aquest motiu, s’estableix que la classificació i presentació en Balanç dels actius adjudicats es porti a terme prenent en consideració la finalitat a la qual es destinin. Aquesta, llevat de manifestació expressa, es presumeix que és la seva venda en el menor termini possible i, per això, els actius s’han de presentar en el Balanç com no corrents en venda. No obstant això, el tractament difereix si es destinen al seu ús continuat, cas en què s’han de reconèixer i valorar d’acord amb les disposicions aplicables a l’immobilitzat material que conté el Pla general de comptabilitat.

Així mateix, s’ha disposat la inclusió en el capital únicament de les aportacions realitzades pels socis quan la societat té un dret incondicional a refusar el seu reemborsament, o si hi ha prohibicions legals o estatutàries per fer-lo, com ara una cobertura insuficient del capital social obligatori o dels recursos propis mínims reguladors. Per contra, s’ha de registrar en una partida amb naturalesa de passiu financer l’import de les aportacions que no es pugui registrar com a capital. Amb aquest tractament es fa compatible la nova definició de capital recollida en el Pla general de comptabilitat amb la regulació del capital social d’aquestes societats, que estableix, a la Llei 1/1994, el dret al reemborsament de les participacions.

Els fons rebuts en garantia del conjunt d’operacions, reintegrables a les persones i entitats que els han aportat si no són necessaris per a la cobertura d’aquestes operacions, s’han de registrar com a fiances i dipòsits.

Finalment, cal assenyalar que s’han adaptat els estats financers de les societats de garantia recíproca als cinc que formen els estats financers primaris que recull el Pla general de comptabilitat. Els formats dels estats d’ingressos i despeses reconeguts, total de canvis en el patrimoni net i de fluxos d’efectiu són similars als del dit Pla, si bé incorporant-hi les singularitats pròpies d’aquestes societats, com ara la presentació de les diferents classes d’aportacions de tercers. No obstant això, per al Balanç es proposa una presentació de la informació per ordre de liquiditat, tenint en compte que, per a aquestes societats, pel fet de ser entitats financeres, aquest criteri és més rellevant que la distinció entre corrent i no corrent que preveu el Pla. Així mateix, en l’estat total de canvis en el patrimoni net s’han omès les columnes de dividend a compte i de participacions pròpies perquè totes dues no tenen fonament per al cas de les societats de garantia recíproca, en què no es produeixen repartiments de dividends a càrrec de beneficis futurs i les participacions de les quals sempre són reemborsades en les condicions que fixa la Llei 1/1994, d’11 de març, sobre règim jurídic de les societats de garantia recíproca.

En virtut d’això, d’acord amb el dictamen del Consell d’Estat, disposo:


[Bloc 1: #a1]

Article 1. Règim jurídic.

1. Les societats de garantia recíproca, d’ara endavant les societats, han d’elaborar, documentar i subministrar la informació comptable exigida d’acord amb:

a) Les normes que s’estableixen en aquesta Ordre i en els seus annexos.

b) Les normes establertes al Codi de comerç, al text refós de la Llei de societats anònimes, aprovat pel Reial decret legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, i al Pla general de comptabilitat, aprovat pel Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre.

2. Les normes establertes en aquesta Ordre i en els seus annexos s’han d’aplicar amb caràcter prioritari i constituir el desenvolupament i adaptació al sector de les societats de garantia recíproca de les normes comptables establertes als textos esmentats al paràgraf b) de l’apartat anterior. Amb caràcter supletori, s’han d’aplicar les normes establertes al Codi de comerç, al text refós de la Llei de societats anònimes, aprovat pel Reial decret legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, i al Pla general de comptabilitat, aprovat pel Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre.


[Bloc 2: #a2]

Article 2. Documents per reflectir la informació comptable.

1. Les societats han de reflectir la seva informació comptable a través dels comptes anuals i dels estats de caràcter reservat.

2. Els comptes anuals comprenen el balanç; el compte de pèrdues i guanys; l’estat de canvis en el patrimoni net, que consta de dues parts; l’estat d’ingressos i despeses reconeguts, i l’estat total de canvis en el patrimoni net; l’estat de fluxos d’efectiu, i la memòria. Aquests documents formen una unitat i s’han de redactar d’acord amb les fonts establertes en aquesta Ordre.

3. Els estats de caràcter reservat, que s’han de remetre trimestralment no més tard del dia 15 del segon mes següent a la data a la qual corresponguin, comprenen:

a) Balanç reservat.

b) Compte de pèrdues i guanys reservat.

c) Cobertura del risc de crèdit.

d) Classificació dels avals i garanties atorgats.


[Bloc 3: #a3]

Article 3. Models per a la presentació de la informació comptable.

1. Les societats han d’utilitzar els models d’estats que s’estableixen als annexos II i III, incloent-hi, pel que fa a l’annex II, les dades que corresponen a l’exercici que es tanca i a l’immediatament anterior.

2. Quan les quantitats de dos exercicis consecutius no siguin comparables, s’ha d’adaptar l’import de l’exercici precedent amb l’aclariment adequat en la memòria.


[Bloc 4: #a4]

Article 4. Documents a remetre al Banc d’Espanya.

1. Les societats han de remetre al Banc d’Espanya els comptes anuals, els estats de caràcter reservat i els estats de tancament de l’exercici.

2. Els comptes anuals s’han de remetre en el termini màxim de quinze dies hàbils, comptats des de la data de la seva aprovació per la Junta General, i han d’anar acompanyats del corresponent informe d’auditoria, així com dels altres documents complementaris que dipositin en el Registre Mercantil.

3. Les dades del balanç i el compte de pèrdues i guanys reservats corresponents a 31 de desembre han de coincidir amb els que aprovi la Junta General. Si no són aprovats en els mateixos termes que es van remetre al Banc d’Espanya, la societat està obligada a remetre els estats rectificats dins els quinze dies següents a la realització de la Junta General que els aprovi en què es destaquin i expliquin les modificacions introduïdes.

4. Els estats de tancament de l’exercici s’han de remetre no més tard del dia 15 del segon mes següent a la data de tancament corresponent. Aquests estats són l’estat d’ingressos i despeses reconeguts, l’estat total de canvis en el patrimoni net i l’estat de fluxos d’efectiu corresponents a 31 de desembre que s’inclouen en els comptes anuals.

Aquests estats tenen un caràcter provisional fins a la seva aprovació per la Junta General. Si no són aprovats en els mateixos termes en què van ser remesos al Banc d’Espanya, la societat està obligada a remetre els estats rectificats dins els quinze dies següents a la realització de la Junta General que els aprovi en què es destaquin i expliquin les modificacions introduïdes.

5. Amb independència del que disposen els apartats anteriors, el Banc d’Espanya, amb la finalitat de complir adequadament les funcions que li estiguin encomanades, pot exigir de les societats, amb caràcter general o particular, tota la informació que necessiti per aclarir o ampliar les dades dels documents exigibles.


[Bloc 5: #a5]

Article 5. Normes addicionals relatives als estats reservats, de tancament de l’exercici i comptes anuals.

1. La presentació i elaboració dels estats reservats i de tancament de l’exercici s’han de fer amb els criteris que el Banc d’Espanya determini per comunicació a les societats. Quan aquests criteris tinguin un caràcter general, el Banc d’Espanya els pot publicar a la seva pàgina electrònica.

2. Els estats de caràcter reservat estan subjectes al que disposa l’article 6 del Reial decret legislatiu 1298/1986, de 28 de juny, d’adaptació del dret vigent en matèria d’entitats de crèdit al de les Comunitats Europees.

3. El Banc d’Espanya fixa els estats reservats que les societats de garantia recíproca han de presentar en relació amb el coeficient de recursos propis, inversions obligatòries i límit a les immobilitzacions materials i a les accions i participacions, així com els criteris per a la seva elaboració.

4. El Banc d’Espanya pot fixar mitjançant una comunicació a les societats criteris perquè li remetin telemàticament els comptes anuals, l’informe d’auditoria i els altres documents complementaris que dipositin en el Registre Mercantil.


[Bloc 6: #dt1]

Disposició transitòria primera. Aplicació del règim transitori del Pla general de comptabilitat.

La formulació dels comptes anuals de 2008, primers comptes en què s’han d’utilitzar els criteris d’aquesta Ordre, s’ha de fer aplicant-hi, en tot cas, el que estableixen les disposicions transitòries primera a quarta del Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla general de comptabilitat. Addicionalment, no és necessari aplicar el criteri del tercer paràgraf de l’apartat I.1.1 A) de l’annex I a l’import de les comissions o primes percebudes a l’inici de les operacions als avals i les garanties vigents el 31 de desembre de 2007.


[Bloc 7: #dt2]

Disposició transitòria segona. Tramesa dels estats de caràcter reservat i dels estats de tancament corresponents a 31 de desembre de 2008 i a 31 de març de 2009.

1. A efectes de tramesa al Banc d’Espanya dels estats de caràcter reservat i de tancament de l’exercici, als quals es refereix l’article 3, corresponents a 31 de desembre de 2008 i a 31 de març de 2009, el termini de tramesa s’amplia fins al 30 de juny de 2009.

2. Les societats de garantia recíproca han de remetre al Banc d’Espanya, a efectes estadístics, juntament amb els estats de tancament corresponents a 31 de desembre de 2008, una estimació de les dades del balanç reservat corresponent a 31 de desembre de 2007, excepte els relatius a la partida «3. Altres comptes» de la pro-memòria, elaborats amb el format i els criteris comptables que estableix aquesta Ordre.


[Bloc 8: #dd·u]

Disposició derogatòria única. Derogació normativa.

Queda derogada l’Ordre de 12 de febrer de 1998, sobre normes especials per a l’elaboració, documentació i presentació de la informació comptable de les societats de garantia recíproca.


[Bloc 9: #df·u]

Disposició final única. Entrada en vigor.

Aquesta Ordre entra en vigor l’endemà de la publicació en el Butlletí Oficial de l’Estat. No obstant això, s’aplica per primera vegada als comptes anuals de 2008 i als estats que s’han de retre al Banc d’Espanya corresponents a 31 de desembre de 2008.


[Bloc 10: #firma]

Madrid, 26 de maig de 2009.–La vicepresidenta segona del Govern i ministra d’Economia i Hisenda, Elena Salgado Méndez.


[Bloc 11: #A·I]

ANNEX I

Normes de valoració, presentació d’estats, públics i reservats, i contingut de la memòria complementàries de les del Pla general de comptabilitat que han d’aplicar les societats de garantia recíproca


[Bloc 12: #A·I·I]

I. Criteris de comptabilització, valoració i presentació d’estats


[Bloc 13: #A·I··I·1]

1. Avals i altres garanties atorgats

1.1 Criteri general.– Els avals i altres garanties atorgats per les societats de garantia recíproca s’han de tractar de la manera següent.

A) Garanties financeres: Un contracte de garantia financera, o creditícia, és el que exigeix que l’emissor efectuï pagaments específics per reemborsar el tenidor per la pèrdua en què incorre quan un deutor específic incompleixi l’obligació de pagament d’acord amb les condicions, originals o modificades, d’un instrument de deute. Aquest concepte comprèn els avals en què es garanteixen, directament o indirectament, deutes, com ara crèdits, préstecs, operacions d’arrendament financer i ajornaments de pagament de tota mena de deutes.

Aquests contractes s’han d’incloure inicialment en la partida del passiu «Passius per avals i garanties. Garanties financeres» i s’han de valorar inicialment pel seu valor raonable, que, llevat d’evidència en contra, és la comissió o prima rebuda més, si s’escau, el valor actual de les comissions o primes a rebre com a contraprestació per la concessió de la garantia financera, descomptades al tipus d’interès que s’apliqui a l’operació garantida en el moment de la concessió de la garantia.

Les comissions o primes que es percebin al començament de les operacions que compensin costos de transacció s’han de registrar immediatament en el compte de pèrdues i guanys com a ingressos per avals i garanties. En absència d’una comptabilitat analítica que els justifiqui, o de la seva identificació individualitzada, l’import de les comissions cobrades que es destini a compensar costos de transacció no pot ser superior al que resulti d’aplicar la normativa sobre comissions vigent per a les entitats de crèdit. En cap cas no es poden reconèixer ingressos per compensar costos de transacció per un import superior a la comissió cobrada al començament de l’operació.

En les comissions cobrades per la concessió de línies d’avals, els imports que no compensin costos de transacció no es comencen a imputar en el compte de pèrdues i guanys fins que s’atorgui una garantia. Si el termini de la línia d’avals expira sense que s’hagi disposat de cap garantia, les comissions cobrades s’han de registrar en el compte de pèrdues i guanys en la data d’expiració.

Amb posterioritat al seu reconeixement inicial, el valor dels contractes de garantia financera que no s’hagin qualificat com a dubtosos és l’import inicialment reconegut en el passiu menys la part imputada al compte de pèrdues i guanys perquè correspongui a ingressos meritats. Aquests s’han de reconèixer en la partida «Ingressos per avals i garanties» del compte de pèrdues i guanys linealment al llarg de la vida esperada de la garantia o amb un altre criteri, sempre que aquest reflecteixi més adequadament la percepció dels beneficis i riscos econòmics de la garantia.

L’import de les comissions o primes pendents de cobrament s’ha de reconèixer en l’actiu en la partida «deutors diversos» pel valor actual dels fluxos d’efectiu futurs descomptats al mateix tipus d’interès que s’utilitzi per calcular els passius per avals i garanties. Els interessos que generin aquests actius s’han de calcular utilitzant el tipus d’interès al qual s’actualitzin inicialment i s’han de registrar en el compte de pèrdues i guanys com a ingressos financers.

No obstant el que s’ha assenyalat anteriorment, en les operacions amb un venciment no superior a un any, els passius per avals i garanties, així com els saldos deutors per comissions, es poden valorar pel seu nominal quan l’efecte de no actualitzar els fluxos d’efectiu no sigui significatiu.

B) Resta d’avals i garanties: Els avals i altres contractes de garantia que no compleixin la definició de garantia financera (com ara els donats per assegurar la participació en subhastes i concursos o el bon fi d’una obra o operació, els d’importació i exportació de béns i serveis, i els avals tècnics i fiançaments de qualsevol tipus, incloses les promeses d’aval formalitzades irrevocables i les cartes de garantia quan puguin ser exigibles en dret) han de seguir el mateix tractament a efectes de valoració i presentació que les garanties financeres, amb les particularitats següents: el seu import s’ha de reconèixer en la partida del passiu «Passius per avals i garanties. Resta d’avals i garanties»; com a tipus d’interès per calcular el valor actual dels deutors i passius per avals, s’ha d’utilitzar el tipus d’interès al qual el soci avalat podria obtenir un préstec amb la garantia de la societat per un import i termini equivalents al de la garantia concedida; i quan no tinguin un termini de venciment determinat, la societat ho ha d’estimar d’acord amb la seva experiència per a contractes similars.

1.2. Avals i garanties dubtosos.– Les garanties financeres, així com la resta d’avals i garanties, sigui quina sigui la seva naturalesa i instrumentació, el pagament dels quals per part de la societat s’estimi probable i la seva recuperació dubtosa, es qualifiquen com a dubtosos. En particular, es qualifiquen com a dubtosos:

a) Per raó de la morositat de l’avalat: L’import de les garanties financeres en què l’avalat hagi incorregut en morositat en l’operació garantida, de conformitat amb els criteris comptables que, a cada moment, siguin aplicables a les entitats de crèdit espanyoles. La data determinant per comptar el termini per a la classificació de les garanties financeres com a dubtoses és la del venciment de la primera quota o termini del risc dinerari impagat per l’avalat als seus prestamistes o creditors que romangui, totalment o parcialment, pendent de pagament a la data del balanç.

b) Per raons diferents de la morositat de l’avalat: L’import dels avals i garanties atorgats no qualificats com a dubtosos per raó de la morositat de l’avalat el pagament dels quals per la societat sigui probable i la seva recuperació dubtosa. En aquesta categoria s’inclouen els avals que s’hagin de qualificar com a tals d’acord amb els criteris comptables que a cada moment siguin aplicables a les entitats de crèdit espanyoles, que comprenen, entre altres, els avals i garanties dels avalats declarats o que consti que s’hagin de declarar en un concurs de creditors, amb petició de liquidació o sense, i els que pateixin un deteriorament de la seva solvència, encara que el beneficiari de l’aval no n’hagi reclamat el pagament, així com aquells sobre els quals s’hagi iniciat o s’hagi d’iniciar un litigi.

La qualificació com a dubtós d’un aval o garantia atorgat implica la reclassificació dels seus saldos pendents de cobrament per comissions a la partida «Socis dubtosos» i del saldo de la partida «Passius per avals i garanties» corresponent a l’operació dubtosa a la partida «Provisions per avals i garanties», i s’ha de procedir a realitzar les correccions de valor per deteriorament de l’actiu i dotacions de les provisions necessàries per a la seva cobertura de conformitat amb el que assenyala el número 3 d’aquest annex.


[Bloc 14: #A·I·I·2]

2. Fons de provisions tècniques

2.1. Composició.– El fons de provisions tècniques està integrat per l’import del fons dotat per la societat i per les aportacions no reintegrables i similars rebudes per a la cobertura del risc de crèdit específic i del conjunt de les seves operacions.

2.2. Fons de provisions tècniques dotat per la societat.– És l’import que les societats dotin amb càrrec al seu compte de pèrdues i guanys d’acord amb el que assenyala l’article 9.a) de la Llei 1/1994, d’11 de març, sobre règim jurídic de les societats de garantia recíproca.

Els fons que es dotin per a la cobertura del risc de crèdit específic dels avals i garanties s’han de reconèixer en la partida del passiu «Provisions per avals i garanties» i els que s’utilitzin per a la cobertura d’actius financers o immobles adjudicats en pagament de deutes s’han de reconèixer com a correccions de valor per deteriorament d’actius. Els imports dotats per aquest concepte que es recuperin s’han d’abonar en el compte de pèrdues i guanys.

Els imports que es dotin per a la cobertura del risc del conjunt d’operacions s’han de reconèixer en la partida del passiu «Fons de provisions tècniques. Cobertura del conjunt d’operacions» amb càrrec a la partida «Dotacions al fons de provisions tècniques. Cobertura del conjunt d’operacions (net)» del compte de pèrdues i guanys. Aquest fons es pot utilitzar per compensar la cobertura del risc de crèdit específic que calgui per als actius, avals i garanties, de conformitat amb el que disposa l’apartat 3 següent; o la correcció de valor per deteriorament dels actius adjudicats en pagament de deutes, de conformitat amb l’apartat 4 següent. Els imports d’aquest fons que s’utilitzin per compensar les cobertures específiques comptabilitzades en el compte de pèrdues i guanys s’han de reconèixer com un ingrés en la partida «Dotacions al fons de provisions tècniques. Cobertura del conjunt d’operacions (net)».

2.3. Aportacions de tercers al fons de provisions tècniques.– És l’import desemborsat de les subvencions, donacions i altres aportacions de caràcter no reintegrable, sigui quina sigui la seva naturalesa, realitzades per tercers a la societat d’acord amb el que assenyala l’article 9.b) i c) de la Llei 1/1994, d’11 de març, sobre règim jurídic de les societats de garantia recíproca.

Aquestes aportacions s’han de reconèixer inicialment en la partida del patrimoni net «Fons de provisions tècniques. Aportacions de tercers». Quan la societat no doti en l’exercici, sense incórrer en pèrdues, imports suficients al fons de provisions tècniques, l’import aportat per tercers s’ha de reconèixer com un ingrés en el compte «Fons de provisions tècniques. Aportacions de tercers utilitzades» del compte de pèrdues i guanys per compensar: la cobertura de l’import mínim que per al conjunt d’operacions estableix l’apartat 2.4 següent; la cobertura del risc de crèdit específic que sigui necessària per als actius, avals i garanties, de conformitat amb el que disposa l’apartat 3 següent, o la correcció de valor per deteriorament dels actius adjudicats en pagament de deutes, de conformitat amb l’apartat 4.

2.4. Fons de provisions tècniques. Cobertura del conjunt d’operacions.– És l’import del fons de provisions tècniques que es destini a cobrir el risc de crèdit del conjunt d’operacions d’acord amb el que assenyala l’article 3.2 del Reial decret 2345/1996, de 8 de novembre, sobre normes d’autorització administrativa i requisits de solvència de les societats de garantia recíproca.

El seu import ha de ser com a mínim l’1% del total del risc viu de la societat per avals i garanties atorgats, valors representatius de deute i qualssevol altres quantitats pendents de cobrament, exceptuant-ne:

a) L’import dels riscos per als quals s’hagi efectuat una cobertura de caràcter específic.

b) L’import dels riscos derivats de valors emesos per les administracions públiques, inclosos els derivats d’adquisicions temporals de deute públic, organismes autònoms i altres entitats de dret públic dependents d’aquestes, l’import dels riscos garantits per les administracions públiques esmentades, directament o indirectament a través d’organismes amb garantia il·limitada d’aquestes; els riscos derivats de valors emesos pels estats membres de la Unió Europea; els riscos assegurats, reavalats o refiançats per organismes o empreses públiques de països de la Unió Europea l’activitat principal de les quals sigui l’assegurament, o aval de crèdit, en la part coberta, els garantits amb dipòsits dineraris i els saldos pendents de cobrament per comissions per avals.

c) El 50% de l’import dels riscos garantits suficientment amb hipoteques sobre habitatges, oficines i locals polivalents acabats i finques rústiques.

d) Els dipòsits en entitats de crèdit.


[Bloc 15: #A·I·I·3]

3. Cobertura del risc de crèdit específic

3.1 Criteri general.–L’import de les correccions de valor i provisions constituïdes per a la cobertura del risc de crèdit específic ha de ser igual a l’import de les pèrdues estimades per instruments de deute, avals i garanties.

Les societats han d’aplicar en el càlcul de les cobertures específiques els mateixos criteris que estableixi en cada moment la normativa comptable de les entitats de crèdit per a la cobertura del risc d’insolvència, amb les precisions que s’efectuen als apartats següents.

3.2 Cobertura d’actius que no tinguin l’origen en avals o garanties.–L’import per a la cobertura d’actius que no tinguin l’origen en avals o garanties es calcula aplicant directament les normes sobre cobertura del risc d’insolvència que siguin aplicables a cada moment a les entitats de crèdit.

3.3 Cobertura d’avals, garanties i socis dubtosos.–Les provisions necessàries per a la cobertura dels avals i garanties i les correccions de valor per deteriorament dels riscos dineraris que tinguin l’origen en aquests han de ser iguals a la suma dels imports que s’obtinguin d’aplicar als «riscos ajustats de les operacions» els criteris de cobertura establerts a cada moment per als riscos similars a la normativa comptable de les entitats de crèdit, minorats, si s’escau, per les cobertures no necessàries per contractes de reafiançament, calculades d’acord amb els termes dels contractes de reaval subscrits.

A aquests efectes, s’entén per «risc ajustat d’una operació» el risc total assumit per la societat minorat pels imports corresponents al capital desemborsat pel soci no afecte a una altra garantia –si està expressament recollit en el contracte d’aval o en els estatuts de la societat que es pugui utilitzar per compensar els saldos dubtosos– i a les aportacions dineràries rebudes específicament per a la seva cobertura. Els imports reavalats per societats de reafiançament pendents de cobrament no s’han de deduir a efectes del càlcul del risc ajustat.


[Bloc 16: #A·I·I·4]

4. Actius adquirits en pagament de deutes

Els actius adquirits o adjudicats en pagament de deutes (d’ara endavant actius adjudicats) són els actius que la societat rep dels deutors per satisfer, totalment o parcialment, els seus deutes, amb independència de la manera d’adquirir la propietat. La classificació i presentació en balanç dels actius adjudicats s’ha de portar a terme tenint en compte a finalitat a la qual es destinen. Llevat que es manifesti expressament a la memòria de la societat, es considera que tots els actius adjudicats s’adquireixen per a la seva venda en el termini més breu possible i es presenten en el balanç a la partida «Actius no corrents mantinguts per a la venda».

Els actius materials que es destinin a ús continuat, ja sigui per a ús propi o com a inversió immobiliària, s’han de presentar, reconèixer i valorar d’acord amb les disposicions aplicables a aquests actius que conté el Pla general de comptabilitat. Els actius financers s’han de reconèixer i valorar d’acord amb el que disposi el Pla general de comptabilitat.

Els altres actius adjudicats s’han de reconèixer i valorar inicialment per l’import net dels actius financers lliurats valorats tenint en compte la correcció de valor que els correspongui. Aquest import ha de considerar el seu cost. Posteriorment, s’han de valorar per l’import més petit entre el seu valor raonable menys els costos de venda i el seu valor en llibres. En aquest sentit, els actius adjudicats que romanguin en balanç durant un període de temps superior al previst inicialment per a la seva venda s’han d’analitzar individualment per reconèixer qualsevol pèrdua per deteriorament que es posi de manifest amb posterioritat a la seva adquisició. En l’anàlisi del deteriorament s’han de tenir en compte, a més de les ofertes raonables rebudes en el període davant del preu de venda ofert, les dificultats per trobar compradors, així com, per al cas dels actius materials, qualsevol deteriorament físic que hagi pogut menyscabar el seu valor.

Les obligacions en què la societat quedi subrogada com a conseqüència de l’adjudicació d’un actiu s’han de reflectir com un passiu financer, valorat al seu cost amortitzat.

L’import dels actius adjudicats que, si s’escau, correspongui a societats de reafiançament s’ha de registrar en l’actiu de conformitat amb els criteris establerts en els contractes subscrits amb les esmentades societats, i s’ha de mantenir, fins a la data del seu pagament, el deute amb la societat de reafiançament en el compte de passiu «Societats de reafiançament».


[Bloc 17: #A·I·I·5]

5. Capital social

Les aportacions realitzades pels socis al capital de les societats s’han de reconèixer com a patrimoni net a la partida «Capital» quan la societat pugui refusar-ne el reemborsament per prohibicions legals o estatutàries. El seu import és el més gran dels següents:

a) El capital social mínim fixat en els estatuts.

b) L’import dels requeriments mínims de recursos propis calculats de conformitat amb la normativa de solvència aplicable a aquestes societats que no estigui cobert amb altres elements computables com a recursos propis.

L’import de les aportacions al capital social que no es puguin registrar com a patrimoni net s’ha de reconèixer a la partida del passiu «Capital reemborsable a la vista».


[Bloc 18: #A·I·I·6]

6. Fons reintegrables rebuts per a cobertura del risc de crèdit

Els fons rebuts en garantia d’operacions que siguin reintegrables a les persones i entitats que els han aportat si no són necessàries per a la cobertura de les esmentades operacions s’han de registrar a la partida del passiu «Fiances i dipòsits rebuts» i no s’han de donar de baixa fins que es produeixi la seva devolució als seus aportants, aquests renunciïn al seu cobrament a la societat avaladora o s’apliquin per donar de baixa de l’actiu el risc que cobreixin per la seva qualificació com a fallit.


[Bloc 19: #A·I·I·7]

7. Presentació en els estats financers dels comptes anuals

7.1 Criteri general.–Les partides incloses en els diferents estats tenen el mateix contingut que en el Pla general de comptabilitat, amb les precisions que es fan en els apartats següents.

7.2 Balanç.

7.2.1 Capital.–Les societats han de desglossar el capital social en funció de la situació en la qual estigui en les partides següents:

a) Capital subscrit. Aquesta partida inclou l’import total del capital subscrit pels socis protectors i partícips amb independència que hagi estat desemborsat o s’hagi de presentar en el passiu com a «Capital reemborsable a la vista». L’import del capital subscrit s’ha de desglossar entre el corresponent a socis protectors i a socis partícips.

b) Menys: capital no exigit. En aquesta partida s’ha de registrar l’import total del capital pendent de desemborsament que no s’hagi exigit als socis.

c) Menys: capital reemborsable a la vista. Aquesta partida recull l’import del capital social desemborsat o exigit pendent de desemborsament que no compleixi la definició de patrimoni net. El seu import ha de coincidir amb el de la partida de passiu «Capital reemborsable a la vista».

7.2.2 Fons de provisions tècniques. Aportacions de tercers.–Aquesta partida del patrimoni net recull l’import desemborsat de les subvencions, donacions i altres aportacions de caràcter no reintegrable, sigui quina sigui la seva naturalesa, realitzades per tercers a la societat de conformitat amb el que assenyala l’article 9.b) i c) de la Llei 1/1994, d’11 de març, sobre règim jurídic de les societats de garantia recíproca, que no s’hagin utilitzat per cobrir el risc de crèdit específic o del conjunt d’operacions.

7.2.3 Fons de provisions tècniques. Cobertura del conjunt d’operacions.–Aquesta partida del passiu recull l’import del fons de provisions tècniques que es destini a cobrir el risc de crèdit del conjunt d’operacions d’acord amb el que assenyala l’article 3.2 del Reial decret 2345/1996, de 8 de novembre, sobre normes d’autorització administrativa i requisits de solvència de les societats de garantia recíproca.

7.2.4 Creditors diversos–Aquesta partida inclou les quantitats dels avals i garanties reclamats pels beneficiaris de les garanties que estiguin pendents de pagament, així com qualsevol deute de naturalesa comercial.

7.2.5 Passius per avals i garanties.–Aquesta partida recull l’import pel qual estan registrats en el passiu els avals i les garanties per als quals no s’han constituït provisions per a la cobertura del seu risc de crèdit específic.

7.2.6 Provisions per avals i garanties.–Aquesta partida recull l’import pel qual estan registrats en el passiu els avals i garanties per als quals s’han constituït provisions per a la cobertura del seu risc de crèdit específic.

7.2.7 Fiances i dipòsits rebuts.–Aquesta partida recull l’import dels fons rebuts en garantia d’operacions que siguin reintegrables a les persones i entitats que els han aportat si no són necessàries per a la cobertura de les esmentades operacions, excepte els aportats per societats de reafiançament, llevat dels que es donin de baixa del balanç per haver-se utilitzat per compensar saldos qualificats com a actius fallits.

7.2.8 Societats de reafiançament.–Aquesta partida recull l’import dels fons de qualsevol naturalesa pendents de devolució a societats de reafiançament, llevat dels que es donin de baixa del balanç per haver-se utilitzat per compensar saldos qualificats com a actius fallits.

7.2.9 Actius financers híbrids i derivats.–Els actius financers híbrids el derivat implícit dels quals sigui segregable de conformitat amb la normativa del Pla general de comptabilitat s’han d’incloure a la partida «actius financers híbrids» tant si se separa el derivat implícit a efectes de valoració, com si es valora íntegrament l’instrument pel seu valor raonable.

Els valors raonables dels derivats, inclosos els segregats d’actius financers híbrids de conformitat amb el que disposa el Pla general de comptabilitat quan l’instrument no es valori íntegrament pel seu valor raonable, s’han d’incloure segons si el seu saldo és favorable o contrari a la societat, en els comptes de l’actiu o passiu que corresponguin en funció que s’hagin qualificat o no com a integrants de cobertures comptables.

7.2.10 Interessos meritats no vençuts.–Els interessos meritats no vençuts s’han de presentar en el balanç a la mateixa partida en la qual es registrin els instruments financers als quals corresponguin.

7.2.11 Socis dubtosos.–En aquesta partida de l’actiu s’inclouen els imports pagats i els reclamats pels beneficiaris d’avals i garanties dubtosos, així com els saldos pendents de cobrament als socis per comissions, ingressos per serveis o desemborsaments de capital exigits, que siguin de cobrament dubtós.

El saldo d’aquesta partida no s’ha de minorar en els imports percebuts de tercers per a la cobertura de les operacions dubtoses mentre subsisteixi l’obligació per part de la societat avaladora de tornar-los als qui els van desemborsar en cas que es recuperin els saldos dubtosos.

7.2.12 Resta d’actius dubtosos.–Els actius financers diferents dels corresponents a socis que, d’acord amb la normativa aplicable a les entitats de crèdit espanyoles, s’hagin de qualificar com a dubtosos s’han de presentar en el balanç en els seus comptes d’origen.

7.2.13 Correccions de valor d’actius deteriorats.–Els imports constituïts per a la correcció de valor dels actius per pèrdues per deteriorament s’han de presentar en el balanç deduint la partida que corregeixin.

7.2.14 Actius fallits.–Els actius la recuperació dels quals es consideri remota després de la seva anàlisi individualitzada s’han de donar de baixa del balanç.

L’import total dels actius fallits que es recuperi que correspongui a tercers s’ha de registrar a la partida «Fiances i dipòsits rebuts» o «Societats de reafiançament» fins al seu pagament.

7.2.15 Risc en vigor per avals i garanties atorgats.–El risc en vigor assumit per les societats per avals i garanties s’ha de reflectir com una promemòria del balanç a la partida «Risc en vigor per avals i garanties atorgats» per l’import màxim del qual respongui la societat davant de tercers en la data a què es refereixi el balanç, sigui quina sigui la seva instrumentació o causa, distingint entre «Garanties financeres» i «Resta d’avals i garanties», per no haver estat pagat o reclamat el seu pagament pel beneficiari de la garantia.

En els avals i garanties en els quals el risc s’incrementa com a conseqüència de la meritació d’interessos, l’import màxim garantit ha d’incloure, a més del principal garantit, els interessos vençuts pendents de cobrament.

Els imports garantits per les societats únicament es poden disminuir o donar de baixa quan consti fefaentment que s’han reduït o cancel·lat els riscos garantits o quan es facin efectius davant tercers o hagi estat reclamat el seu pagament pel beneficiari de la garantia».

Els avals i garanties denominats en moneda estrangera s’han de convertir a euros al canvi mitjà del mercat de divises de comptat de la data a què es refereixi el balanç o, si no n’hi ha, de l’últim dia hàbil de mercat anterior a aquesta data.

L’import dels avals i garanties qualificats com a dubtosos no reclamats pels beneficiaris també s’ha de registrar a la partida «del qual: dubtosos».

7.2.16 Riscos reavalats.–L’import viu dels avals i altres garanties atorgats efectivament reavalats per societats de reafiançament, administracions públiques i organismes que en depenen ha de figurar a la promemòria del balanç a la partida «Risc reavalat», detallant a la partida «del qual: avals i garanties dubtosos» l’import dels avals i garanties dubtosos imputable al reavalista.

7.3 Compte de pèrdues i guanys.

7.3.1 Dotacions a provisions per avals i garanties (net).–Aquesta partida recull l’import de les dotacions realitzades per a la cobertura del risc de crèdit específic d’avals i garanties net de les recuperacions d’imports dotats en exercicis anteriors.

7.3.2 Correccions de valor per deteriorament de socis dubtosos (net).–Aquesta partida recull l’import de les correccions de valor per deteriorament dels imports pagats o reclamats per avals i garanties dubtosos, així com dels altres deutes de socis dubtosos, net de les recuperacions d’imports dotats en exercicis anteriors, inclosos els d’actius qualificats com a fallits.

7.3.3 Pagaments a tercers per recuperació d’actius dubtosos o fallits.–Els pagaments que es realitzin a tercers amb motiu dels tràmits per recuperar actius dubtosos i fallits (com ara honoraris de lletrats, provisions de fons a procuradors, taxacions i altres estudis tècnics, etc.) s’han de comptabilitzar directament en el compte de pèrdues i guanys com a «altres despeses d’explotació», llevat que pel fet de ser repercutibles es comptabilitzin com a actius dubtosos a la mateixa partida en la qual es registri el risc dinerari de l’obligat al pagament amb una cobertura per risc de crèdit específic igual a la totalitat del seu import.

7.3.4 Dotacions al fons de provisions tècniques. Cobertura del conjunt d’operacions (net).–Aquesta partida recull l’import dotat per a la cobertura del conjunt d’operacions, net, si s’escau, dels imports utilitzats per cobrir el risc de crèdit específic.

7.3.5 Fons de provisions tècniques. Aportacions de tercers utilitzades.–Aquesta partida recull l’import de les aportacions de tercers al fons de provisions tècniques utilitzat en l’exercici per compensar les despeses incorregudes per cobertura del risc de crèdit.

7.3.6 Interessos de demora cobrats.–Els interessos de demora cobrats per actius dubtosos o fallits s’han de comptabilitzar en el compte de pèrdues i guanys com a ingressos financers.


[Bloc 20: #A·I·I·8]

8. Presentació en els estats financers reservats

8.1 Criteri general.–Els estats reservats s’han d’elaborar aplicant els mateixos criteris de reconeixement, valoració i presentació que els dels comptes anuals, sense perjudici dels desglossaments d’informació addicional inclosos en els esmentats estats. No obstant això, a efectes del càlcul de l’import de la partida «capital reemborsable a la vista», en els balanços reservats corresponents a març i setembre es pot assumir que els requeriments de recursos propis no s’han modificat des de l’última declaració enviada al Banc d’Espanya, llevat que la societat pugui fer-ne una millor estimació.

En els apartats següents es detalla el contingut de les informacions promemòria sol·licitades exclusivament en el balanç reservat.

8.2 Préstecs i partides a cobrar.–Aquesta partida inclou l’import dels actius financers inclosos en aquesta categoria a efectes de la seva valoració per complir el que disposa per a aquesta el Pla general de comptabilitat. Aquesta partida es desglossa en «Valors representatius de deute», que recull els valors no negociats en mercats actius, «Actius financers híbrids» i «Resta», que inclou l’import de les partides incloses en «Deutors comercials i altres comptes a cobrar», diferents dels actius per impostos, així com els dipòsits en entitats de crèdit.

8.3 Actius financers mantinguts per negociar.–Aquesta partida recull l’import dels actius financers (instruments de patrimoni, valors representatius de deute i actius financers híbrids negociats en mercats actius; i derivats, inclosos els implícits segregats dels seus contractes principals, que no siguin de cobertura) inclosos en aquesta categoria a efectes de la seva valoració per complir el que disposa per a aquesta el Pla general de comptabilitat.

8.4 Altres actius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys.–Aquesta partida inclou l’import dels actius financers híbrids que, tot i no ser de la cartera de negociació, es valorin pel seu valor raonable.

8.5 Actius financers disponibles per a la venda.–Aquesta partida recull l’import dels actius financers (valors representatius de deute i actius financers híbrids negociats en mercats actius, i instruments de patrimoni, cotitzats o no, distingint segons que es valorin pel seu valor raonable o el seu cost) inclosos en aquesta categoria a efectes de la seva valoració per complir el que disposa per a aquesta el Pla general de comptabilitat.

8.6 Inversions mantingudes fins al venciment.–Aquesta partida recull l’import dels valors representatius de deute i actius financers híbrids negociats en mercats actius inclosos en aquesta categoria a efectes de la seva valoració per complir el que disposa per a aquesta el Pla general de comptabilitat.

8.7 Plusvàlues (minusvàlues) latents netes inversions mantingudes fins al venciment. Aquesta partida inclou l’import de la diferència que hi ha en la data del balanç entre el valor raonable i el valor en llibres dels actius financers inclosos en aquesta categoria.

8.8 Variacions de valor acumulades en actius financers.–Aquesta partida recull l’import net dels canvis de valor raonable acumulats des del reconeixement inicial dels actius financers inclosos en les categories d’«altres actius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys» i «actius financers disponibles per a la venda».

8.9 Capital social mínim.–Aquesta partida recull l’import de la xifra mínima de capital social fixada en els estatuts.

8.10 Capital social de socis dubtosos.–Aquesta partida inclou l’import del capital social de socis avalats dubtosos que no s’ha donat de baixa del balanç perquè no s’ha aplicat a reduir els seus riscos dubtosos.

8.11 Capital social reclamat pendent de reemborsament.–Aquesta partida recull l’import del capital social reclamat pels socis partícips pendent de reemborsament.

8.12 Capital social reemborsat.–Aquesta partida registra l’import del capital social reemborsat als socis partícips, mentre continuï responent de l’activitat de la societat.

8.13 Aportacions al fons de provisions tècniques pendents de desemborsament. Aquesta partida recull l’import de les aportacions al fons de provisions tècniques pendents de cobrament per les societats que constin en els pressupostos aprovats dels socis protectors i administracions públiques.

8.14 Socis dubtosos. Import reavalat.–Aquesta partida informa del saldo de la partida «Socis dubtosos» que està reavalat, desglossant-ne l’import segons si està desemborsat, reclamat pendent de cobrament o no reclamat als reavalistes.

8.15 Actius fallits.–Aquesta partida recull l’import dels actius qualificats com a fallits sobre els quals les societats continuïn tenint dret al seu cobrament i no hi hagin renunciat, amb desglossament de l’import cobert amb aportacions de tercers que, en cas de cobrament, sigui procedent la seva devolució als aportants.

8.16 Productes vençuts i no cobrats d’actius dubtosos.–Aquesta partida recull l’import dels interessos vençuts pendents de cobrament d’actius dubtosos.

8.17 Altres actius dubtosos.–Aquesta partida inclou l’import dels instruments de deute, diferents dels corresponents a socis, inclosos a les diferents partides de l’actiu qualificats com de cobrament dubtós.

8.18 Correccions de valor per deteriorament d’actius.–Aquesta partida recull l’import acumulat de les correccions de valor deduïdes del valor dels actius.

8.19 Emprèstits emesos i pendents de subscripció.–Aquesta partida recull l’import de les obligacions que s’hagin emès pendents de subscripció.

8.20 Disponibles a favor de la societat.–Aquesta partida recull l’import no disposat de línies de crèdit concedides a les societats.

8.21 Derivats financers (nocional).–Aquesta partida recull el valor nocional dels derivats financers, excepte el corresponent a derivats implícits inclosos en actius financers híbrids.


[Bloc 21: #A·I·II]

II. Contingut de la memòria

La memòria ha de contenir, a més del que estableix el Pla general de comptabilitat, la informació que s’indica als apartats següents:


[Bloc 22: #A·I·II·1]

1. Normes de valoració

A la memòria s’han d’indicar, a més dels criteris de valoració que es detallen en el model de memòria del Pla general de comptabilitat, els específics en l’operativa d’aquestes societats.


[Bloc 23: #A·I·II·2]

2. Avals i garanties atorgats

Els avals i garanties atorgats s’han de desglossar, d’una banda, entre garanties creditícies i la resta d’avals i garanties, i, de l’altra, entre avals i garanties prestats davant entitats de crèdit, administracions públiques i altres beneficiaris. Per a cada una d’aquestes categories s’ha de detallar el saldo inicial, les altes i baixes de l’exercici, i el saldo final; així mateix, s’han d’indicar els imports que estiguin reafiançats, els que es consideren dubtosos i les provisions que els cobreixen.


[Bloc 24: #A·I·II·3]

3. Actius dubtosos i fallits

L’import dels actius dubtosos i dels actius fallits s’ha de desglossar entre l’import que assumeix íntegrament la societat i el que està reavalat. Així mateix, per a cada un dels conceptes anteriors s’ha d’indicar: saldo inicial, altes i baixes de l’exercici, i saldo final.


[Bloc 25: #A·I·II·4]

4. Capital social

En relació amb el capital social, ha de figurar la informació següent a la memòria:

a) La xifra mínima de capital fixada en els estatuts.

b) La relació de tots els socis protectors, juntament amb l’import del capital que hagin subscrit i el que estigui pendent de desemborsament.

c) El nombre de socis partícips i l’import del capital social total subscrit i el pendent de desemborsament per aquests, desglossat entre socis dubtosos, altres socis avalats i socis no avalats.

d) L’import del capital social reclamat pels socis pendent de reemborsament, indicant si està registrat com a capital social o com a creditors.

e) L’import total del capital social reemborsat que continuï responent de l’activitat de la societat, distribuït pels anys en què es va efectuar el reemborsament.


[Bloc 26: #A·I·II·5]

5. Fons de provisions tècniques

Per a cada una de les partides que integren el fons de provisions tècniques que no s’hagi utilitzat per a la cobertura del risc de crèdit específic –«Fons de provisions tècniques. Aportacions de tercers» i «Fons de provisions tècniques. Cobertura del conjunt d’operacions»– s’han d’indicar les dades següents: saldo inicial, altes i baixes de l’exercici, i saldo final.

A més, el fons de provisions tècniques existent per a la cobertura del risc de crèdit del conjunt d’operacions s’ha de desglossar entre el fons mínim necessari i l’excés sobre aquest import.

Així mateix, s’ha de fer una llista dels imports pendents de desemborsament per socis protectors i administracions públiques que constin en els pressupostos aprovats.

A més, si s’han rebut aportacions no reintegrables per a la cobertura, en primer lloc, d’avals que compleixin determinats requisits, se n’ha de detallar, per a cada tipus d’aportació, totes les seves característiques i s’han de desglossar individualment els seus saldos i els moviments que hagin experimentat en l’exercici, distingint entre els imports que s’hagin aplicat per a la cobertura de riscos específics, els que encara estiguin disponibles per a la cobertura de determinat tipus d’avals i els que ja es puguin aplicar a la cobertura del risc de crèdit del conjunt d’operacions. Així mateix, s’ha d’indicar necessàriament quines condicionis s’han de complir perquè les aportacions es puguin utilitzar per a la cobertura del risc de crèdit del conjunt d’operacions.


[Bloc 27: #A·I·II·6]

6. Cobertura del risc de crèdit específic

Per a les correccions de valor realitzades per a la cobertura del risc de crèdit específic d’actius i per a les provisions per a cobertura d’avals i garanties, s’ha d’incloure la informació següent: saldo inicial, altes i baixes de l’exercici i saldo final.


[Bloc 28: #A·I·II·7]

7. Contractes de reafiançament

A la memòria s’han de descriure les principals característiques dels contractes de reafiançament en vigor (societat de reafiançament, import total màxim garantit i forma calcular-lo, import màxim garantit per aval, data de venciment del contracte…). Així mateix, per a cada un dels contractes s’ha d’indicar: l’import total reafiançat, el saldo dubtós, les insolvències no provisionades per la societat pel fet d’estar cobertes pel contracte de reaval i les quantitats cobrades per la societat de garantia recíproca sobre les quals la societat de reafiançament mantingui drets, distingint entre l’import total cobrat i el cobrat en l’exercici per la societat de garantia recíproca, indicant per a cadascun d’ells les quanties que estan registrades en el passiu i les que s’han donat de baixa del balanç.


[Bloc 29: #A·II]

ANNEX II

ESTATS PÚBLICS


[Bloc 30: #A·II·BAL]

Balanç

Actiu

I. Tresoreria.

II. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.

1. Socis dubtosos.

2. Deutors diversos.

3. Altres crèdits amb les administracions públiques.

4. Socis per desemborsaments exigits.

5. Actius per impost corrent.

6. Resta de comptes a cobrar.

III. Inversions financeres.

1. Instruments de patrimoni.

2. Valors representatius de deute.

3. Dipòsits a termini en entitats de crèdit.

4. Actius financers híbrids.

5. Derivats de cobertura.

6. Resta de derivats.

IV. Inversions en empreses del grup i associades.

V. Actius no corrents mantinguts per a la venda.

VI. Immobilitzat material.

1. Terrenys i construccions.

2. Instal·lacions tècniques, i altre immobilitzat material.

VII. Inversions immobiliàries.

VIII. Immobilitzat intangible.

IX. Actius per impost diferit.

X. Resta d’actius.

1. Periodificacions.

2. Altres actius.

Total actiu.

Patrimoni net i passiu.

A) Passiu.

I. Creditors comercials i altres comptes a pagar.

1. Creditors diversos.

2. Passius per impost corrent.

II. Deutes.

1. Obligacions.

2. Deutes amb entitats de crèdit.

3. Fiances i dipòsits rebuts.

4. Societats de reafiançament.

5. Derivats de cobertura.

6. Resta de derivats.

7. Altres deutes.

III. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda.

IV. Passius per avals i garanties.

1. Garanties financeres.

2. Resta d’avals i garanties.

V. Provisions.

1. Provisions per avals i garanties.

2. Altres provisions.

VI. Fons de provisions tècniques. Cobertura del conjunt d’operacions.

VII. Passius per impost diferit.

VIII. Resta de passius.

IX. Capital reemborsable a la vista.

B) Patrimoni net.

B-1) Fons propis.

I. Capital.

1. Capital subscrit.

1.1 Socis protectors.

1.2 Socis participis.

2. Menys: capital no exigit.

3. Menys: capital reemborsable a la vista.

II. Reserves.

III. Resultats d’exercicis anteriors.

IV. Resultat de l’exercici.

B-2) Ajustos per canvis de valor.

I. Actius financers disponibles per a la venda.

II. Altres.

B-3) Fons de provisions tècniques. Aportacions de tercers.

Total passiu i patrimoni net (a+b).

Promemòria.

1. Risc en vigor per avals i garanties atorgats.

1.1 Garanties financeres.

del qual: dubtosos.

1.2. Resta d’avals i garanties.

del qual: dubtosos.

2. Risc reavalat.

del qual: avals i garanties dubtosos.


[Bloc 31: #A·II·PG]

Compte de pèrdues i guanys públic

1. Import net del volum de negoci.

A) Ingressos per avals i garanties.

B) Ingressos per prestació de serveis.

2. Altres ingressos d’explotació.

3. Despeses de personal.

A) Sous, salaris i assimilats.

B) Càrregues socials.

C) Provisions.

4. Altres despeses d’explotació.

5. Dotacions a provisions per avals i garanties (net).

6. Correccions de valor per deteriorament de socis dubtosos (net).

7. Dotacions al fons de provisions tècniques. Cobertura del conjunt d’operacions (net).

8. Fons de provisions tècniques. Aportacions de tercers utilitzades.

9. Amortització de l’immobilitzat.

10. Deteriorament i resultat per alienacions d’immobilitzat.

11. Deteriorament i resultat d’actius no corrents en venda (net).

A.1) Resultat d’explotació (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11).

12. Ingressos financers.

A) De participacions en instruments de patrimoni.

B) De valors negociables i altres instruments financers.

13. Despeses financeres.

14. Variació de valor raonable en instruments financers.

15. Diferències de canvi.

16. Correccions de valor per deteriorament d’instruments financers.

17. Resultat per alienacions d’instruments financers.

A.2) Resultat financer (12+13+14+15+16+17).

A.3) Resultat abans d’impostos (a.1+a.2).

18. Impostos sobre beneficis.

A.4) Resultat de l’exercici (a.3+18).

Estat d’ingressos i despeses reconeguts

A) Resultat del compte de pèrdues i guanys.

Ingressos i despeses imputats directament al patrimoni net.

I. Per ajustos per canvis de valor.

1. Actius financers disponibles per a la venda.

2. Altres.

II. Fons de provisions tècniques. Aportacions de tercers.

III. Efecte impositiu.

B) Total ingressos i despeses imputats directament en el patrimoni net (I+II+III).

Transferències al compte de pèrdues i guanys.

IV. Per ajustos per canvis de valor.

1. Actius financers disponibles per a la venda.

2. Altres.

V. Fons de provisions tècniques. Aportacions de tercers.

VI. Efecte impositiu.

C) Total transferències al compte de pèrdues i guanys (IV+V+VI).

Total d’ingressos i despeses reconeguts (A+B+C)


[Bloc 32: #A·II·ETCPN]

Estat total de canvis en el patrimoni net

Capital Reserves Resultats
d’exercicis
anteriors
Resultat de l’exercici Ajustos
por
canvis
de valor
Fons de
provisions tècniques.
Aportacions de
tercers
TOTAL
Subscrit Menys:
No
exigit
Menys:
reemborsable
a la vista
A. SALDO, FINAL DE L’ANY
I. Ajustos per canvis de criteri
II. Ajustos per errors
B. SALDO AJUSTAT, INICI DE L’ANY
I. Total ingressos i despeses reconeguts
II. Operacions amb socis
1. Augments de capital
2. (-) Reduccions de capital
3. (-) Distribució de dividends
4. Altres operacions amb socis
III. Altres variacions del patrimoni net
C. SALDO, FINAL DE L’ANY

[Bloc 33: #A·II·EFE]

Estat de fluxos d’efectiu

A) Fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació

1. Resultat de l’exercici abans d’impostos.

2. Ajustos del resultat.

3. Canvis en el capital corrent.

a) Deutors i altres comptes a cobrar (+/-).

b) Altres actius (+/-).

c) Creditors i altres comptes a pagar (+/-).

d) Altres passius (+/-).

4. Altres fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació.

a) Pagaments d’interessos (-).

b) Cobraments de dividends (+).

c) Cobraments d’interessos (+).

d) Cobraments (pagaments) per impost sobre beneficis (+/-).

e) Altres pagaments (cobraments) (+/-).

5. Fluxos d’efectiu de les activitats d’explotació (+/-1+/-2+/-3+/-4).

B) Fluxos d’efectiu de les activitats d’inversió.

6. Pagaments per inversions (-).

a) Empreses del grup i associades.

b) Immobilitzat intangible.

c) Immobilitzat material.

d) Inversions immobiliàries.

e) Inversions financeres.

f) Actius no corrents mantinguts per a la venda.

g) Altres actius.

7. Cobraments per desinversions (+).

a) Empreses del grup i associades.

b) Immobilitzat intangible.

c) Immobilitzat material.

d) Inversions immobiliàries.

e) Inversions financeres.

f) Actius no corrents mantinguts per a la venda.

g) Altres actius.

8. Fluxos d’efectiu de les activitats d’inversió (7-6).

C) Fluxos d’efectiu de les activitats de finançament.

9. Cobraments i pagaments per instruments de patrimoni.

a) Emissió de capital (+).

b) Amortització de capital (-).

c) Fons de provisions tècniques. Aportacions de tercers (+).

10. Cobraments i pagaments per instruments de passiu financer.

a) Emissió (+).

1. Obligacions.

2. Deutes amb entitats de crèdit.

3. Fiances i dipòsits rebuts.

4. Societats de reafiançament.

5. Altres deutes.

b) Devolució i amortització de (-).

1. Obligacions.

2. Deutes amb entitats de crèdit.

3. Fiances i dipòsits rebuts.

4. Societats de reafiançament.

5. Altres deutes.

11. Pagaments per dividends.

12. Fluxos d’efectiu de les activitats de finançament (+/-9+/-10-11).

D) Efecte de les variacions dels tipus de canvi.

E) Augment/disminució neta de l’efectiu o equivalents (+/-5+/-8+/-12+/-D).

Efectiu o equivalents al començament de l’exercici.

Efectiu o equivalents al final de l’exercici.


[Bloc 34: #A·III]

ANNEX III

ESTATS RESERVATS


[Bloc 35: #A·III·T·1·BAL·RES]

Estat T.1

Balanç reservat

Actiu

I. Tresoreria.

1. Caixa.

2. Dipòsits en entitats de crèdit: comptes corrents i d’estalvi.

II. Deutors comercials i altres comptes a cobrar.

1. Socis dubtosos.

2 Deutors diversos.

2.1 Deutors per comissions d’avals.

2.2 Resta.

3. Altres crèdits amb les administracions públiques.

4. Socis per desemborsaments exigits.

5. Actius per impost corrent.

6. Resta de comptes a cobrar.

III. Inversions financeres.

1. Instruments de patrimoni.

2. Valors representatius de deute.

2.1 Administracions públiques espanyoles.

2.1.1 Estat.

2.1.2 Comunitats autònomes.

2.1.3 Altres administracions. Valors cotitzats

2.1.4 Altres administracions. Valors no cotitzats

2.2 Entitats de crèdit.

2.2.1 Valors cotitzats.

2.2.2 Valors no cotitzats.

2.3 Altres sectors residents.

2.3.1 Valors cotitzats.

2.3.2 Valors no cotitzats.

2.4 No residents.

2.4.1 Valors cotitzats.

2.4.2 Valors no cotitzats.

3. Dipòsits a termini en entitats de crèdit.

4. Actius financers híbrids.

4.1 Entitats de crèdit.

4.1.1 Cotitzats.

4.1.2 No cotitzats.

4.2 Altres sectors residents.

4.2.1 Cotitzats.

4.2.2 No cotitzats.

4.3 No residents.

4.3.1 Cotitzats.

4.3.2 No cotitzats.

5. Derivats de cobertura.

6. Resta de derivats.

IV. Inversions en empreses del grup i associades.

1. Instruments de patrimoni.

2. Instruments de deute.

V. Actius no corrents mantinguts per a la venda.

1. Immobilitzat adjudicat.

2. Resta.

VI. Immobilitzat material.

1. Terrenys i construccions.

2. Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material.

VII. Inversions immobiliàries.

VIII. Immobilitzat intangible.

IX. Actius per impost diferit.

X. Resta d’actius.

1. Periodificacions.

2. Altres actius.

Total actiu.

Patrimoni net i passiu.

A) Passiu.

I. Creditors comercials i altres comptes a pagar.

1. Creditors diversos.

1.1 Imports reclamats per avals.

1.2 Resta.

2. Passius per impostos corrents.

II. Deutes.

1. Obligacions.

2. Deutes amb entitats de crèdit.

3. Fiances i dipòsits rebuts.

4. Societats de reafiançament.

5. Derivats de cobertura.

6. Resta de derivats.

7. Altres deutes.

III. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda.

IV. Passius per avals i garanties.

1. Garanties financeres.

2. Resta d’avals i garanties.

V. Provisions.

1.1 Provisions per avals i garanties.

1.1.1 Garanties financeres.

1.1.2 Resta d’avals i garanties.

1.2 Altres provisions.

VI. Fons de provisions tècniques. Cobertura del conjunt d’operacions.

VII. Passius per impost diferit.

VIII. Resta de passius.

1. Periodificacions.

2. Altres passius.

IX. Capital reemborsable a la vista.

B) Patrimoni net.

B-1) Fons propis.

I. Capital.

1. Capital subscrit.

1.1 Socis protectors.

1.2 Socis participis.

2. Menys: capital no exigit.

2.1 Socis protectors.

2.2 Socis participis.

3. Menys: capital reemborsable a la vista.

II. Reserves.

III. Resultats d’exercicis anteriors

IV. Resultat de l’exercici

B-2) Ajustos per canvis de valor

I. Actius financers disponibles per a la venda.

1. Instruments de patrimoni.

2. Valors representatius de deute.

II. Altres.

B-3) Fons de provisions tècniques. Aportacions de tercers.

Total passiu i patrimoni net (a+b).

Promemòria.

1. Risc en vigor per avals i garanties atorgats.

1.1 Garanties financeres.

del qual: dubtosos.

1.2. Resta d’avals i garanties.

del qual: dubtosos.

2. Risc reavalat.

del qual: avals i garanties dubtosos.

3. Altres comptes.

3.1 Préstecs i partides a cobrar.

3.1.1 Valors representatius de deute.

3.1.2 Actius financers híbrids

3.1.3 Resta.

3.2 Actius financers mantinguts per negociar.

3.2.1 Instruments de patrimoni.

3.2.2 Valors representatius de deute.

3.2.3 Actius financers híbrids.

3.2.4 Derivats.

3.3. Altres actius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys.

3.4 Actius financers disponibles per a la venda.

3.4.1 Instruments de patrimoni a valor raonable.

3.4.2 Instruments de patrimoni a cost.

3.4.3 Valors representatius de deute.

3.4.4 Actius financers híbrids.

3.5 Inversions mantingudes fins al venciment.

3.5.1 Valors representatius de deute.

3.5.2 Actius financers híbrids.

3.6 Plusvàlues (minusvàlues) latents netes en inversions mantingudes fins al venciment.

3.7 Variacions de valor acumulades en actius financers.

3.7.1 Altres actius financers a valor raonable amb canvis en pèrdues i guanys.

3.7.2 Actius financers disponibles per a la venda.

3.7.2.1 Instruments de patrimoni.

3.7.2.2 Valors representatius de deute.

3.7.2.3 Actius financers híbrids.

3.8 Capital social mínim.

3.9 Capital social de socis dubtosos.

3.10 Capital social reclamat, pendent de reemborsament.

3.11 Capital social reemborsat.

3.12 Aportacions al fons de provisions tècniques pendents de desemborsament.

3.13 Socis dubtosos. Import reavalat.

3.13.1 No reclamat al reavalista.

3.13.2 Reclamat al reavalista, pendent de cobrament.

3.13.3 Desemborsat per reavalistes.

3.14 Actius fallits.

3.14.1 Fons rebuts de societats de reafiançament.

3.14.2 Altres fons rebuts de tercers.

3.14.3 Resta.

3.15 Productes vençuts i no cobrats d’actius dubtosos.

3.16 Altres actius dubtosos.

3.16.1 Deutors diversos.

3.16.2 Altres comptes a cobrar.

3.16.3 Valors representatius de deute.

3.16.4 Dipòsits a termini en entitats de crèdit.

3.16.5 Actius financers híbrids.

3.16.6 Inversions en empreses del grup i associades. Instruments de deute.

3.17 Correccions de valor per deteriorament d’actius.

3.17.1 Socis dubtosos.

3.17.2 Deutors diversos.

3.17.3 Altres comptes a cobrar.

3.17.4 Valors representatius de deute.

3.17.5 Dipòsits a termini en entitats de crèdit.

3.17.6 Actius financers híbrids.

3.17.7 Immobilitzat adjudicat en pagament de deutes.

3.17.8 Resta d’actius no corrents mantinguts per a la venda.

3.17.9 Inversions en empreses del grup i associades. Instruments de patrimoni.

3.17.10 Inversions en empreses del grup i associades. Instruments de deute.

3.17.11 Resta d’instruments de patrimoni.

3.17.12 Immobilitzat material.

3.17.13 Inversions immobiliàries.

3.17.14 Immobilitzat intangible.

3.18 Emprèstits emesos i pendents de subscripció.

3.19 Disponibles a favor de l’entitat.

3.20 Derivats financers (nocional).


[Bloc 36: #A·III·T·2·PG·RES]

Estat T.2

Compte de pèrdues i guanys reservat

1. Import net del volum de negoci.

a) Ingressos per avals i garanties.

b) Ingressos per prestació de serveis.

2. Altres ingressos d’explotació.

3. Despeses de personal.

A) Sous, salaris i assimilats.

B) Càrregues socials.

C) Provisions.

4. Altres despeses d’explotació.

A) Comissions pagades.

B) Resta de despeses d’explotació.

5. Dotacions a provisions per avals i garanties (net).

6. Correccions de valor per deteriorament de socis dubtosos (net).

7. Dotacions al fons de provisions tècniques. Cobertura del conjunt d’operacions (net).

8. Fons de provisions tècniques. Aportacions de tercers utilitzades.

9. Amortització de l’immobilitzat.

10. Deteriorament i resultat per alienacions d’immobilitzat.

11. Deteriorament i resultat d’actius no corrents en venda (net).

A) Immobilitzat adjudicat en pagament de deutes.

B) Resta.

A.1) Resultat d’explotació (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11).

12. Ingressos financers.

a) de participacions en instruments de patrimoni.

b) de valors negociables i altres instruments financers.

13. Despeses financeres.

14. Variació de valor raonable en instruments financers.

15. Diferències de canvi.

16. Correccions de valor per deteriorament d’instruments financers.

A) Instruments de patrimoni.

B) Instruments de deute.

17. Resultat per alienacions d’instruments financers.

A.2) Resultat financer (12+13+14+15+16+17).

A.3) Resultat abans d’impostos (A.1+A.2).

18. Impostos sobre beneficis.

A.4) Resultat de l’exercici (A.3+18).


[Bloc 37: #A·III·T·3·CRC]

Estat T.3

Cobertura del risc de crèdit

Import base de la cobertura
Total  A deduir (6) Risc dubtós
ajustat
Cobertura
RISC ESPECÍFIC:
1. Actius dubtosos (1)
1.1 Classificats com a dubtosos en funció de la morositat
1.1.1 Amb caràcter general
Vençuts fins a sis mesos
Més de 6 mesos vençuts, sense excedir els 12
Més de 12 mesos vençuts, sense excedir els 18
Més de 18 mesos vençuts, sense excedir els 24
Més de 24 mesos vençuts
1.1.2 Amb garantia hipotecària sobre habitatges acabats
Vençuts fins a 3 anys
Més de 3 anys vençuts, sense excedir els 4
Més de 4 anys vençuts, sense excedir els 5
Més de 5 anys vençuts, sense excedir els 6
Més de 6 anys vençuts
1.1.3 Altres operacions amb garantia real
Vençuts fins a sis mesos
Més de 6 mesos vençuts, sense excedir els 12
Més de 12 mesos vençuts, sense excedir els 18
Més de 18 mesos vençuts, sense excedir els 24
Més de 24 mesos vençuts
1.1.4 Amb garantia pignorativa:
1.2 Classificats com a dubtosos per raons diferents de la morositat (2)
1.3 Deutors per comissions i ingressos per serveis
1.4 Desemborsaments de capital exigits
2. Actius subestàndard
3. Avals i garanties dubtosos (3)
3.1 Classificats dubtosos en funció de la seva morositat
3.1.1 Garanties financeres
3.1.1.1 Classificats fa 1 any o menys
3.1.1.2 Classificats fa més d’1 any
3.1.2 Resta d’avals i garanties
3.1.2.1 Classificats fa 1 any o menys
3.1.2.2 Classificats fa més d’1 any
3.2 Classificats com a dubtosos per raons diferents de la morositat (2)
4. Avals i garanties subestàndard
5. Menys: cobertura no necessària per contractes de reafiançament (4)
Total
RISC DEL CONJUNT D’OPERACIONS (IMPORT MÍNIM):
1. Amb cobertura de l’1%
2. Amb cobertura del 0,5%
3. Sense cobertura obligatòria
4. Menys: cobertura no necessària per contractes de reafiançament (4)
Total (5)

(1) Import de les partides «II.1. Socis dubtosos» de l’actiu sense deduir-ne les correccions de valor per deteriorament i «3.16. Altres actius dubtosos» de la promemòria del balanç

(2) A les partides «Classificats com a dubtosos per raons diferents de la morositat», s’hi han d’incloure exclusivament elsriscos en els quals no concorrin simultàniament motius per a la seva classificació com a dubtosos en funció de la morositat, els quals s’han d’incloure a les partides corresponents a «Classificats com a dubtosos en funció de la morositat» amb la cobertura necessària.

(3) Import de les partides «del qual: dubtosos» de la partida 1. «Risc en vigor per avals i garanties atorgats» de la promemòria del balanç.

(4) En el càlcul de la cobertura dels actius, avals i garanties no s’han de tenir en compte els imports reavalats per contractes de reafiançament. A les partides «Menys: cobertura no necessària per contractes de reafiançament» s’ha d’incloure l’import de la cobertura que no sigui necessari per comptar amb contractes de reafiançament, calculat segons els termes dels contractes subscrits.

(5) Import de la suma de les partides «II.2.2. Deutors diversos. Resta», «II.3. Altres crèdits amb les administracions públiques», «II.6. Resta de comptes a cobrar», «III.2. Valors representatius de deute «, «III.4 Actius financers híbrids» i «IV.2. Inversions en empreses del grup i associades. Instruments de deute» de l’actiu i de la partida «1. Risc en vigor per avals i garanties atorgats», excepte els riscos per als quals s’hagin efectuat cobertures de caràcter específic.

(6) Saldos a deduir: capital desemborsat del titular que es pot utilitzar per reduir els actius, avals i garanties dels socis qualificats com a dubtosos i aportacions dineràries rebudes específicament per a la seva cobertura.


[Bloc 38: #A·III·T·4·CAG]

Estat T.4

Classificació dels avals i garanties atorgats

Avals en vigor a la data  Avals formalitzats en l’exercici en curs (1)
Número  Import  Número  Import
Pel sector avalat:
Sector primari
Sector industrial
Sector construcció
Sector terciari
Total
Per la persona o entitat davant la qual s’avala:
Bancs
Caixes d’estalvis
Cooperatives de crèdit
Establiments financers de crèdit
Altres entitats financeres
Proveïdors
Administracions públiques
Altres
Total
Per la naturalesa de l’operació garantida:
Crèdits de diners (2) (3)
Crèdits de firma (2) (4)
Ajornament de pagament en compravenda de béns en el mercat interior (2)
Exportació i importació de béns i serveis
Avals tècnics:
Construcció d’habitatges
Contractació d’obres, serveis o subministraments i concurrència a subhastes
Obligacions davant Hisenda, tribunals i altres organismes públics (5)
Altres obligacions
Total
Per les garanties complementàries rebudes
Real
Hipotecària
Altres
Personal
Sense garanties addicionals
Total
Avals concedits a alts càrrecs de la societat i a persones i empreses vinculades a aquests

 

Operativa acumulada de l’exercici 
Número Import Termini mitjà (mesos)
Avals sol·licitats
Avals concedits
Avals formalitzats
Reavals formalitzats

 

(1) Les dades corresponen als avals i garanties formalitzats des del principi de l’exercici.

(2) Les garanties financeres (també conegudes com a garanties creditícies) s’han d’incloure necessàriament a les categories «crèdits de diners», «crèdits de firma» o «ajornament de pagament en compravenda de béns al mercat interior».

(3) A «crèdits de diners» s’hi inclouen els avals i garanties directes de riscos dineraris, llevat dels corresponents a ajornaments de pagament en compravenda de béns al mercat interior.

(4) A «crèdits de firma» s’hi inclouen exclusivament els avals indirectes de riscos dineraris (reavals d’avals de crèdits de diners).

(5) A «obligacions davant Hisenda, tribunals i altres organismes públics» no s’hi inclouenles garanties que consisteixen en ajornament de pagament de deutes.

🛈 Aquest document és de caràcter informatiu i no te valor jurídic.