Seleccionar redacció:
Índex:

TEXT CONSOLIDAT

TEXTO CONSOLIDADO


[Bloc 1: #sr]

FELIPE VI

REI D’ESPANYA

A tots els qui vegeu i entengueu aquesta Llei.

Sapigueu: Que les Corts Generals han aprovat la Llei següent i jo la sanciono.


[Bloque 1: #sr]

FELIPE VI

REY DE ESPAÑA

A todos los que la presente vieren y entendieren.

Sabed: Que las Cortes Generales han aprobado y Yo vengo en sancionar la siguiente ley.


[Bloc 2: #preamb]

PREÀMBUL

I

L’objecte principal d’aquesta Llei és adaptar la legislació interna espanyola als canvis incorporats per la Directiva 2014/56/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d’abril de 2014, per la qual es modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de maig de 2006, relativa a l’auditoria legal dels comptes anuals i dels comptes consolidats, en allò que no s’hi ajusta. Juntament amb la Directiva esmentada, s’ha aprovat el Reglament (UE) núm. 537/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d’abril de 2014, sobre els requisits específics per a l’auditoria legal de les entitats d’interès públic i pel qual es deroga la Decisió 2005/909/CE de la Comissió.

La Directiva esmentada va derogar la llavors vuitena Directiva 84/253/CEE del Consell, de 10 d’abril de 1984, basada en la lletra g) de l’apartat 3 de l’article 54 del Tractat CEE, relativa a l’autorització de les persones encarregades del control legal de documents comptables, incorporada al nostre ordenament mitjançant la Llei 19/1988, de 12 de juliol, d’auditoria de comptes, de manera que es regulava per primera vegada a Espanya l’activitat d’auditoria de comptes. Aquesta activitat, per la seva contribució a la transparència i fiabilitat de la informació economicofinancera de les empreses i entitats auditades, constitueix un element consubstancial al sistema d’economia de mercat recollit a l’article 38 de la Constitució. Així, es configura com aquella que, mitjançant la utilització de determinades tècniques de revisió, té per objecte l’emissió d’un informe sobre la fiabilitat de la informació economicofinancera auditada, sense que es limiti a la mera comprovació que els saldos que figuren en les seves anotacions comptables concorden amb els oferts en els comptes que s’auditen, ja que les tècniques de revisió i verificació aplicades permeten, amb un alt grau de certesa, donar una opinió tècnica i independent sobre la comptabilitat en el seu conjunt i, a més, sobre altres circumstàncies que, tot i afectar la vida de l’empresa, no estan recollides en el procés esmentat.

L’activitat d’auditoria de comptes es caracteritza per la rellevància pública que exerceix en prestar un servei a l’entitat revisada i afectar i interessar no només aquesta, sinó també els tercers que hi mantinguin o hi puguin mantenir relacions, tenint en compte que tots ells, entitat auditada i tercers, poden conèixer la qualitat de la informació economicofinancera auditada sobre la qual versa l’opinió d’auditoria emesa. Amb la finalitat de regular i establir les garanties suficients perquè els comptes anuals o qualsevol altra informació economicofinancera que hagi estat verificada per un tercer independent sigui acceptada amb plena confiança pels tercers interessats, la Llei 19/1988, de 12 de juliol, d’auditoria de comptes, va definir l’activitat d’auditoria i va establir, entre altres disposicions, les condicions que s’han de complir per accedir al Registre oficial d’auditors de comptes i poder així exercir aquesta activitat, les normes que en regulen l’exercici, el contingut mínim de l’informe d’auditoria de comptes anuals, el règim d’incompatibilitats i de responsabilitat dels auditors de comptes, el règim d’infraccions i sancions i l’atribució a l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes del control de l’activitat i de la potestat disciplinària dels auditors de comptes.

Amb el temps, s’han succeït diverses normes per completar aquest règim. Així, en primer lloc, la Llei 4/1990, de 29 de juny, de pressupostos generals de l’Estat per a 1990, va incorporar una via específica d’inscripció en el Registre oficial d’auditors de comptes per a persones que, tot i no tenir una titulació universitària, haguessin obtingut una titulació suficient per accedir a la universitat i adquirit una formació pràctica de 8 anys, superior a l’exigida amb caràcter general. Al mateix temps, es van establir determinades regles particulars als efectes d’acreditar la formació pràctica adquirida amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 19/1988, de 12 de juliol, d’auditoria de comptes, requisit necessari per obtenir l’autorització de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes als efectes de la inscripció en el Registre oficial d’auditors de comptes.

Posteriorment, la Llei 31/1991, de 30 de desembre, de pressupostos generals de l’Estat per a 1992, va modificar la composició del Comitè Consultiu de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes i la Llei 13/1992, d’1 de juny, de recursos propis i supervisió en base consolidada de les entitats financeres, va modificar el règim d’infraccions i sancions. Així mateix, es va establir l’obligació per als auditors de comptes d’entitats sotmeses al règim de supervisió previst a l’esmentada Llei 13/1992, d’1 de juny, d’emetre immediatament l’informe d’auditoria de comptes anuals corresponent quan coneguessin i comprovessin l’existència de presumptes irregularitats o situacions que poguessin afectar greument l’estabilitat, solvència o continuïtat de l’entitat auditada.

Amb la Llei 3/1994, de 14 d’abril, per la qual s’adapta la legislació espanyola en matèria d’entitats de crèdit a la segona Directiva de coordinació bancària i s’introdueixen altres modificacions relatives al sistema financer, es va incorporar l’obligació de sotmetre a auditoria les informacions comptables que les entitats de crèdit estrangeres han de fer públiques anualment per a les sucursals que tinguin a Espanya, quan no hagin de presentar comptes anuals de la seva activitat a Espanya.

La Llei 2/1995, de 23 de març, de societats de responsabilitat limitada, va incloure la possibilitat de prorrogar anualment el contracte d’auditoria una vegada finalitzat el període inicial contractat.

Posteriorment, la Llei 37/1998, de 16 de novembre, de reforma de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors, va fer una nova redacció de l’obligació per als auditors de comptes d’entitats sotmeses al règim de supervisió del Banc d’Espanya, de la Comissió Nacional del Mercat de Valors i de la Direcció General d’Assegurances, de comunicar ràpidament a les institucions supervisores esmentades qualsevol fet o decisió sobre l’entitat auditada dels quals tinguessin coneixement en l’exercici de les seves funcions i que poguessin afectar de manera rellevant l’exercici de la seva activitat, la seva continuïtat, estabilitat o solvència, o en els casos en què l’opinió en el seu informe fos denegada o desfavorable o en què s’impedís l’emissió de l’informe d’auditoria.

A més, mitjançant la Llei 41/1999, de 12 de novembre, sobre sistemes de pagaments i de liquidació de valors, es va fixar el termini d’un any com a període específic per resoldre i notificar la resolució en els procediments sancionadors derivats de la comissió de les infraccions que preveu la Llei 19/1988, de 12 de juliol, d’auditoria de comptes.

Al costat d’aquestes modificacions importants, és necessari destacar dues reformes substancials. La primera es va portar a terme mitjançant la Llei 44/2002, de 22 de novembre, de mesures de reforma del sistema financer, en els seus articles 48 a 53, que va introduir modificacions substancials que van afectar diversos aspectes: l’examen unificat del sistema d’accés al Registre oficial d’auditors de comptes, l’obligació de seguir cursos de formació continuada dels auditors de comptes, la incorporació de vies d’accés específiques al Registre oficial d’auditors de comptes per a funcionaris pertanyents a determinats cossos de l’administració la formació i les funcions dels quals estan relacionades amb l’auditoria de comptes del sector públic, el deure d’independència i les causes d’incompatibilitats, el deure de rotació de l’auditor en relació amb determinades entitats auditades, la responsabilitat civil dels auditors de comptes, el deure de custòdia de la documentació dels treballs d’auditoria i l’accés a la documentació esmentada, el règim d’infraccions i sancions, les competències de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes en relació amb el control de l’activitat d’auditoria de comptes i la creació de la taxa de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes per emissió d’informes d’auditoria de comptes.

Posteriorment, la Llei 62/2003, de 30 de desembre, de mesures fiscals, administratives i de l’ordre social, va modificar la composició i les funcions dels òrgans rectors de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes.

La Llei 16/2007, de 4 de juliol, de reforma i adaptació de la legislació mercantil en matèria comptable per a la seva harmonització internacional sobre la base de la normativa de la Unió Europea, en la seva disposició addicional cinquena, modificada al seu torn per la disposició final quarta de la Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera, va modificar la Llei 19/1988, de 12 de juliol, d’auditoria de comptes, en relació amb els terminis de contractació dels auditors de comptes, per possibilitar la renovació del contracte d’auditoria per períodes successius de fins a tres anys una vegada finalitzat el període inicial de contractació.

La segona de les reformes substancials de la Llei va tenir lloc amb l’entrada en vigor de la Llei 12/2010, de 30 de juny, per la qual es modifica la Llei 19/1988, de 12 de juliol, d’auditoria de comptes, la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors i el text refós de la Llei de societats anònimes, aprovat pel Reial decret legislatiu 1564/1989, de 22 de desembre, per a la seva adaptació a la normativa comunitària.

Amb aquesta Llei es va transposar al nostre ordenament jurídic intern la Directiva 2006/43/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de maig de 2006, relativa a l’auditoria legal dels comptes anuals i dels comptes consolidats, per la qual es modifiquen les directives 78/660/CEE i 83/349/CEE del Consell i es deroga la Directiva 84/253/CEE del Consell. El temps transcorregut des de l’entrada en vigor de l’esmentada Directiva 84/253/CEE, els canvis esdevinguts en l’entorn econòmic i financer amb quotes superiors de globalització i internacionalització, i la manca d’un plantejament harmonitzat de l’auditoria en l’àmbit de la Unió Europea, principalment en matèria de supervisió pública, van fer imprescindible emprendre un procés de reforma en aquest àmbit, que va culminar amb la Directiva 2006/43/CE esmentada.

Aquesta Directiva va constituir un important pas per assolir una harmonització més gran dels requisits que s’exigeixen per a l’exercici de l’activitat d’auditoria en l’àmbit de la Unió Europea, així com dels principis que han de regir el sistema de supervisió pública en l’àmbit esmentat, suposant en el moment de la seva adopció un punt d’inflexió en la regulació de l’activitat d’auditoria. La nova regulació es configurava sobre la base d’entendre que l’activitat d’auditoria exerceix una funció d’interès públic, entesa aquesta per l’existència d’un conjunt ampli de persones i institucions que confien en l’actuació de l’auditor de comptes, per tal com la seva execució correcta i adequada constitueixen factors que coadjuven al correcte funcionament dels mercats en incrementar la integritat i l’eficàcia dels estats financers en tant que vehicles de transmissió d’informació. Davant la Directiva derogada que contenia normes bàsiques d’autorització, independència i publicitat dels auditors de comptes, la Directiva 2006/43/CE n’ampliava l’abast alhora que pretenia harmonitzar més aspectes relacionats amb: l’autorització i el registre d’auditors i societats d’auditoria, inclosos els d’altres estats de la Unió Europea i de tercers països, les normes d’ètica professional, d’independència i objectivitat, la realització de les auditories d’acord amb les normes internacionals d’auditoria que adopti la Unió Europea, la responsabilitat plena de l’auditor que faci l’auditoria d’estats financers consolidats, el control de qualitat dels auditors i societats d’auditoria, els sistemes efectius d’investigació i sanció, disposicions específiques relatives a les entitats d’interès públic i la cooperació i el reconeixement mutu entre les autoritats competents d’estats membres de la Unió Europea, així com les relacions de tercers països.

A més d’incorporar a la legislació nacional la Directiva 2006/43/CE, la Llei 12/2010, de 30 de juny, va modificar determinats aspectes continguts a la Llei 19/1988, de 12 de juliol, que eren necessaris a causa dels canvis que havien tingut lloc en la legislació mercantil i per incorporar millores de caràcter tècnic derivades de la pràctica.

Així, es ressalten modificacions que afecten el contingut mínim de l’informe d’auditoria amb l’objecte d’afavorir la comparabilitat en l’entorn econòmic internacional; l’assumpció de la responsabilitat plena que ha d’assumir l’auditor de comptes responsable de l’auditoria dels comptes anuals o estats financers consolidats; el sistema de fonts jurídiques al qual s’ha de subjectar l’activitat d’auditoria de comptes, constituït per tres grups de normes, les normes d’auditoria, les normes d’ètica i les normes de control de qualitat intern dels auditors i societats d’auditoria, incorporant com a normes d’auditoria les normes internacionals d’auditoria que siguin adoptades per la Unió Europea; l’autorització i inscripció en el Registre oficial d’auditors de qui estigui autoritzat en un altre Estat membre de la Unió Europea, o en un registre públic de tercers països d’acord amb els requisits de reciprocitat i equivalència, l’obligació d’inscriure’s dels qui emetin informes d’auditoria sobre els comptes anuals o consolidats de societats domiciliades fora de la Unió Europea i els valors de les quals estiguin admesos a negociació a Espanya, i la possibilitat que puguin ser socis de les societats d’auditoria altres societats d’auditoria autoritzades en un Estat membre de la Unió Europea, que abans no estava permès; la responsabilitat dels auditors únicament pels danys que els siguin imputables, sempre que no s’impedeixi el rescabalament just del perjudicat; l’extensió del deure de secret a tots els subjectes que intervenen en la realització de l’auditoria de comptes; l’abast i la finalitat de l’activitat de control de l’auditoria de comptes, diferenciant entre el control de qualitat extern, de caràcter regular i procedimental, del qual pot derivar amb caràcter general la formulació de recomanacions o requeriments, i el control tècnic, l’objecte del qual és detectar i corregir l’execució inadequada d’un treball d’auditoria concret o un aspecte de l’activitat de l’auditor; i determinades modificacions en relació amb el règim d’infraccions i sancions, relacionades en la seva pràctica totalitat amb les noves obligacions incorporades.

Un aspecte substancialment modificat va ser el deure d’independència dels auditors, el qual es basa, d’una banda, en l’enunciació d’un principi general d’independència que obliga tot auditor a abstenir-se d’actuar quan es pugui veure compromesa la seva objectivitat en relació amb la informació economicofinancera a auditar, i, de l’altra, en l’enumeració d’un conjunt de circumstàncies, situacions o relacions específiques en què es considera que, en cas que hi concorrin, els auditors no gaudeixen d’independència respecte a una entitat determinada, i l’única solució o salvaguarda possible és la no-realització del treball d’auditoria.

En relació amb el deure d’independència, es va incorporar l’obligació de documentar i establir els sistemes de salvaguarda que permetin detectar les amenaces a la independència dels auditors i respondre-hi. Si aquestes amenaces són de tal importància que comprometen la independència, els auditors s’han d’abstenir de fer l’auditoria. En tot cas, s’ha d’evitar qualsevol situació que pugui suposar una possible participació en l’entitat auditada o relació amb aquesta. Així mateix, es van modificar determinades situacions o serveis que generen incompatibilitat per fer l’auditoria i es va reduir el període de còmput temporal de les situacions d’incompatibilitat de tres a dos anys.

A més, es va incorporar el concepte de xarxa a la qual pertany l’auditor o societat d’auditoria, als efectes d’observar el deure d’independència, i es va delimitar sobre la base de l’existència de la unitat de decisió i en l’existència de relacions de control i d’influència significativa, de manera que les persones o entitats que formin part d’aquesta xarxa que incorrin en qualsevol dels supòsits d’incompatibilitat previstos legalment, fan igualment incompatibles l’auditor de comptes o societat d’auditoria en relació amb l’entitat respectiva, amb determinades particularitats. També es va modificar l’àmbit d’extensions subjectives per incloure determinats parents.

D’altra banda, en incorporar-se en aquest moment el concepte d’entitats d’interès públic, es van introduir obligacions com la de publicar un informe anual de transparència i la de rotació del signant de l’informe, a més de l’obligació per a determinades entitats de disposar d’una comissió d’auditoria.

Finalment, tenint en compte les nombroses modificacions produïdes, el Reial decret legislatiu 1/2011, d’1 de juliol, va aprovar el text refós de la Llei d’auditoria de comptes, un text comprensiu de la normativa aplicable a l’activitat d’auditoria de comptes, sistemàtic, harmonitzat i unificat.

II

L’evolució experimentada en el context econòmic i financer des de l’entrada en vigor de la Directiva 2006/43/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de maig de 2006, i, en particular, la crisi financera esdevinguda en els darrers anys, van portar a qüestionar l’adequació i suficiència d’aquest marc normatiu comunitari, i es va emprendre un procés de debat sobre com podria contribuir l’activitat d’auditoria a l’estabilitat financera, que va culminar en l’aprovació i publicació de la Directiva 2014/56/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d’abril de 2014, i del Reglament (UE) núm. 537/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d’abril de 2014, tots dos amb la finalitat última de reforçar la confiança dels usuaris en la informació economicofinancera mitjançant la millora de la qualitat de les auditories de comptes en l’àmbit de la Unió Europea.

A diferència del marc anterior, es considera necessari el desplegament d’un instrument normatiu separat per a les entitats d’interès públic amb la finalitat d’aconseguir que les auditories d’aquestes entitats tinguin una qualitat elevada, de manera que contribueixi a un funcionament més eficaç del mercat interior i garanteixi al mateix temps un nivell elevat de protecció dels consumidors i inversors a escala de la Unió Europea.

Amb aquest fi, la nova normativa de la Unió Europea, en primer lloc, pretén incrementar la transparència en l’actuació dels auditors clarificant la funció que exerceix l’auditoria i l’abast i les limitacions que té, per tal de reduir la denominada bretxa d’expectatives entre el que espera un usuari d’una auditoria i el que realment és. Amb aquesta finalitat es busca una harmonització més gran de les normes de la Unió Europea, així com un nivell mínim de convergència pel que fa a les normes d’auditoria, concebudes per ser utilitzades en la realització de les auditories dels comptes anuals d’entitats de tot tipus, dimensió i naturalesa. A aquests efectes, interessa destacar els nous requisits de contingut de l’informe d’auditoria, que han de ser superiors en el cas dels emesos en relació amb les entitats d’interès públic, fet que ha de millorar la informació que s’ha de proporcionar a l’entitat auditada, als inversors i altres interessats. Així, als qui auditen aquestes entitats se’ls obliga, d’una banda, a remetre un informe addicional a la comissió d’auditoria d’aquestes entitats que reflecteixi els resultats d’auditoria, fet que reforça el valor afegit que suposa l’auditoria i coadjuva en la millora de la qualitat de la informació economicofinancera que s’audita; i, de l’altra, els auditors de comptes han d’incorporar a l’informe anual de transparència determinada informació financera que es concreta en la Directiva. També es persegueix reforçar els canals de comunicació entre els auditors i els supervisors de les entitats d’interès públic.

En segon lloc, la normativa de la Unió Europea aprovada pretén reforçar la independència i objectivitat dels auditors en l’exercici de la seva activitat, pilar bàsic i fonamental en què resideix la confiança que es diposita en l’informe d’auditoria. Amb aquesta finalitat, s’incorporen requisits més restrictius que els de la Directiva 2006/43/CE, de 17 de maig de 2006, de manera que es potencia l’actitud d’escepticisme professional i l’atenció especial que s’ha de prestar per evitar conflictes d’interès o la presència de determinats interessos comercials o d’una altra índole, tenint a més en compte els casos en què actua en un entorn de xarxa.

Per tal de reforçar l’actitud d’escepticisme professional i objectivitat, de prevenir conflictes d’interessos derivats de la prestació de serveis aliens als d’auditoria, i de reduir el risc de possibles conflictes d’interessos provocats per l’actual sistema en què «l’auditat selecciona i paga a l’auditor» i per l’amenaça de familiaritat derivada de relacions prolongades, l’esmentat Reglament (UE) núm. 537/2014, de 16 d’abril, incorpora per als auditors d’entitats d’interès públic una llista de serveis diferents d’auditoria prohibits, que no es poden prestar a aquelles entitats, la seva matriu i les seves controlades; determinades normes per les quals es limiten els honoraris que poden percebre pels serveis diferents dels d’auditoria permesos o en relació amb una determinada entitat d’interès públic; així com l’obligació de rotació externa o període màxim de contractació.

Igualment, i amb la finalitat de contribuir a reforçar la independència d’aquests auditors i la qualitat de les auditories realitzades en relació amb aquestes entitats, es reforcen les funcions atribuïdes a les seves comissions d’auditoria, en particular les relacionades amb el deure esmentat, alhora que s’enforteix la seva independència i capacitat tècnica.

En tercer lloc, atesos els problemes detectats en relació amb l’estructura del mercat i les dificultats d’expansió, s’arbitren determinades mesures que permeten dinamitzar i obrir el mercat d’auditoria, s’incorpora el denominat «passaport europeu» per contribuir a la integració del mercat de l’auditoria, si bé amb les mesures compensatòries que pot prendre l’Estat membre d’acollida on es pretengui exercir l’activitat, i es declara la nul·litat de les clàusules contractuals que limiten o restringeixen la facultat d’elegir auditor.

Les mesures anteriors s’acompanyen de les que s’incorporen en el Reglament (UE) núm. 537/2014, de 16 d’abril, relacionades amb els incentius a la realització d’auditories conjuntes, la participació d’entitats de mida inferior en els processos de licitació obligatòria, pública i periòdica, que es regulen simplificant l’elecció de l’auditor, i l’obligació de rotació externa.

Per tal de millorar l’entorn i les iniciatives empresarials, la normativa de la Unió Europea incorpora tres grups de mesures dirigides a reduir els costos de transacció que comporta la realització d’activitats en l’àmbit de la Unió Europea per a les entitats petites i mitjanes: l’aplicació proporcionada a la complexitat i dimensió de l’activitat de l’auditor o de l’entitat auditada, la facultat que els estats membres simplifiquin determinats requisits per a petites entitats auditores i disposicions específiques per a petites i mitjanes entitats auditores.

En quart lloc, per tal d’evitar una fragmentació en el mercat d’auditoria en l’àmbit de la Unió Europea, la nova normativa pretén un grau d’harmonització més gran, no només en les normes que regeixen l’activitat, sinó en les que la vigilen i disciplinen, així com en els mecanismes de cooperació de la Unió Europea i internacional. En aquest sentit, es reforcen les competències de l’autoritat supervisora pública, per tal de reforçar el compliment d’aquelles normes, alhora que s’introdueix el criteri de risc com a rector en les revisions de control de qualitat que ha d’efectuar l’autoritat esmentada i s’atribueixen a aquesta facultats per imposar unes normes disciplinàries mínimes. L’autoritat esmentada, tal com preveu la Directiva 2014/56/UE, de 16 d’abril de 2014, ha de ser independent com a premissa per assegurar la integritat, autonomia i adequació del sistema de supervisió pública.

En relació amb els auditors d’entitats d’interès públic, s’incorporen mecanismes, d’una banda, per fer un seguiment respecte a l’evolució del mercat, especialment pel que fa als riscos derivats d’una concentració elevada del mercat, en particular en sectors específics, i al funcionament de les comissions d’auditoria; i, de l’altra, en relació amb la vigilància de riscos que es puguin donar en les entitats financeres qualificades d’importància sistèmica, establint un diàleg sectorial i anònim entre els qui auditen aquestes entitats i la Junta Europea de Risc Sistèmic.

Per tot això, la Directiva 2014/56/UE, de 16 d’abril de 2014, que es transposa en aquesta Llei, tracta aspectes referits a l’accés d’auditors de comptes i societats d’auditoria autoritzats en estats membres, a l’objectivitat i independència, a l’organització d’auditors, a les normes i l’informe d’auditoria, als informes a la comissió d’auditoria i a la contractació i el cessament. En canvi, el Reglament (UE) núm. 537/2014, de 16 d’abril de 2014, recull normes d’honoraris i independència, de l’informe d’auditoria, de l’obligació de comunicació, de conservació i custòdia, així com limitacions temporals a la contractació o rotació externa i determinades obligacions de la comissió d’auditoria, com les referides al procés de selecció de l’auditor. En tots dos textos s’incorporen mecanismes per enfortir el sistema de supervisió pública a fi d’assegurar la plena efectivitat del nou marc regulador.

En definitiva, la nova normativa de la Unió Europea introdueix canvis substancials en la normativa existent, derivats de la necessitat, posada de manifest a la Unió Europea, de recuperar la confiança dels usuaris en la informació economicofinancera que s’audita, en especial la de les entitats d’interès públic, i de reforçar la qualitat de les auditories, enfortint la seva independència.

III

L’estructura de la nova Llei s’ha d’explicar partint, d’una banda, i en allò que es refereix als auditors d’interès públic, de la seva integració amb el Reglament (UE) núm. 537/2014, de 16 d’abril, i, de l’altra, de la necessitat de transposar la Directiva 2014/56/UE. Tant la Directiva com el Reglament de la Unió Europea esmentats constitueixen el règim jurídic fonamental que ha de regir l’activitat d’auditoria de comptes en l’àmbit de la Unió Europea.

La Llei regula els aspectes generals del règim d’accés a l’exercici de l’activitat d’auditoria, els requisits que s’han de seguir en el seu exercici, que van des de l’objectivitat i independència fins a l’emissió de l’informe, passant per les normes d’organització dels auditors i de realització dels seus treballs, així com el règim de control i sancionador establerts a fi de garantir la plena eficàcia de la normativa. El Reglament (UE) núm. 537/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d’abril de 2014, estableix els requisits que han de seguir els auditors de comptes de les entitats d’interès públic, sense perjudici que els sigui aplicable a aquests el que s’estableix amb caràcter general per als auditors de comptes i que la Llei tracti aquelles qüestions respecte a les quals el referit Reglament atorga als estats membres diverses opcions. Davant aquesta dualitat de règims, aquesta Llei dedica un títol a l’auditoria de comptes amb caràcter general i un altre als auditors de comptes d’entitats d’interès públic.

Així, aquesta Llei s’estructura en un títol preliminar i cinc títols, que contenen vuitanta-nou articles, deu disposicions addicionals, tres disposicions transitòries, una disposició derogatòria i catorze disposicions finals.

El títol preliminar inclou les disposicions generals del règim jurídic pel qual s’ha de regir l’activitat d’auditoria de comptes, i recull el seu àmbit d’aplicació i el sistema de fonts jurídiques que integra la seva normativa reguladora, que és aplicable així mateix als qui auditen les entitats d’interès públic. A aquests auditors també els és aplicable el règim establert al Reglament (UE) núm. 537/2014, de 16 d’abril. Darrere el règim jurídic esmentat hi ha la funció d’interès públic a la qual respon l’exercici de l’activitat d’auditoria de comptes.

Pel que fa a les normes d’auditoria, se segueixen mantenint les normes internacionals d’auditoria que siguin adoptades per la Comissió de la Unió Europea. En aquest punt, s’estableix la possibilitat que les normes tècniques d’auditoria actualment existents i les de nova emissió puguin imposar requisits addicionals als previstos en normes internacionals d’auditoria adoptades per la Unió Europea, segons la Directiva 2014/56/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d’abril de 2014.

També, i seguint el que estableix la Directiva que es transposa, es recullen definicions als efectes d’aquesta Llei, entre les quals destaca la de petites i mitjanes entitats, en la mesura que, com s’ha destacat, s’incorporen mencions específiques per raó de la mida, i seguint els paràmetres continguts en la Directiva 2013/34/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2013, sobre els estats financers anuals, els estats financers consolidats i altres informes afins de certs tipus d’empreses. Cal destacar que aquests paràmetres no coincideixen, als efectes d’aquesta Llei, amb els definits com aquells que determinen que una auditoria és obligatòria.

El títol I, dedicat a l’auditoria de comptes, regula els aspectes essencials de l’activitat d’auditoria de comptes de conformitat amb la Directiva que es transposa, si bé s’ha d’assenyalar que l’auditoria que es regula no suposa cap garantia respecte a la viabilitat futura de l’entitat auditada ni de l’eficiència o eficàcia amb què l’entitat auditada hagi dirigit o hagi de dirigir la seva activitat. Aquest títol es divideix en tres capítols. El capítol I defineix les modalitats d’auditoria de comptes i el nou contingut de l’informe d’auditoria, que incorpora certs continguts addicionals d’acord amb la facultat atorgada als estats membres. Al mateix temps, se n’amplia l’abast respecte a l’informe de gestió que, si s’escau, s’emeti. Igualment, es regula el règim que s’ha d’aplicar en cas d’auditoria de comptes consolidats, que es modifica per incorporar determinades precisions en relació amb el treball d’avaluació i revisió de l’auditor del grup.

El capítol II regula el règim d’accés a l’exercici de l’activitat d’auditoria, així com el Registre oficial d’auditors de comptes, el contingut públic del qual es veu modificat per incorporar el mandat europeu de publicitat de les sancions. També d’acord amb aquesta norma, s’incorpora la possibilitat que una societat d’auditoria autoritzada en un altre Estat membre pugui exercir la seva activitat a Espanya, sempre que qui signi en nom seu l’informe estigui autoritzat a Espanya.

D’altra banda, i sense perjudici del que disposi la normativa de la Unió Europea, es modifiquen determinats aspectes del règim d’inscripció obligatòria, en el Registre oficial esmentat, d’aquells auditors de comptes i societats d’auditoria que emetin informes d’auditoria en relació amb els comptes anuals o consolidats de certes societats domiciliades fora de la Unió Europea els valors de les quals estiguin admesos a negociació a Espanya, amb el compliment previ de requisits equivalents als que s’exigeix als auditors de comptes nacionals.

En tot cas, pel que fa al règim d’autorització, atès que la rellevància pública exigeix a qui fa aquesta activitat el compliment «ex ante» d’un conjunt de requisits i condicions, la mera presentació de declaracions responsables o de comunicacions prèvies no permet per si mateixa l’inici d’aquesta activitat. Per la mateixa raó, no cal entendre estimada per silenci la petició que, si s’escau, es faci per poder exercir l’activitat d’auditoria de comptes.

El capítol III, que regula els diferents aspectes que han de regir l’exercici de l’activitat auditora, conté cinc seccions, dividides en vint articles. A la secció 1a, s’incorpora «ex lege» per mandat de la Unió Europea l’obligació d’escepticisme professional, així com l’aplicació del judici professional, que han de presidir la realització de qualsevol treball d’auditoria des de la seva planificació fins a l’emissió de l’informe.

A la secció 2a s’estableix el règim d’independència al qual tots els auditors de comptes i societats d’auditoria estan subjectes, inclosos els auditors dels qui auditen entitats d’interès públic, d’acord amb les remissions contingudes al capítol IV i les qüestions tractades al Reglament (UE) núm. 537/2014, de 16 d’abril. Es manté el règim contingut en la norma que ara es deroga i que es configurava com un sistema mixt perquè es basava, d’una banda, en l’enunciació d’un principi general d’independència que obliga tot auditor a abstenir-se d’actuar quan es pugui veure compromesa la seva objectivitat en relació amb la informació economicofinancera que s’ha d’auditar, i, de l’altra, en l’enumeració d’un conjunt de circumstàncies, situacions o relacions específiques en què es considera que, en cas que hi concorrin, els auditors no gaudeixen d’independència respecte a una entitat determinada, i l’única solució o salvaguarda possible és la no-realització del treball d’auditoria.

Aquest règim s’emmarca en la regulació continguda en la Directiva 2014/56/UE, que segueix recollint, igual que la Directiva anterior, com a principis generals que han d’assegurar els estats membres, el de ser independent, el de no participar en el procés de presa de decisions i el d’avaluar les amenaces a la independència i, si s’escau, aplicar salvaguardes per atenuar aquelles (autorevisió, advocacia, interès propi, familiaritat o confiança o intimidació) que puguin comprometre la independència i, si s’escau, abstenir-se de fer l’auditoria. Igualment, segueix obligant cada Estat membre a assegurar que un auditor de comptes no faci una auditoria en relació amb una entitat auditada quan hi hagi relacions financeres, comercials, laborals o d’un altre tipus de tal importància que comprometi la independència de l’auditor. La nova redacció comunitària segueix obligant que l’auditor consideri l’entorn de xarxa en què opera als efectes d’observar la seva independència.

Tanmateix, la nova Directiva que s’ha de transposar incorpora uns requisits més restrictius, no previstos anteriorment, com ara l’obligació que els estats membres s’assegurin que qualsevol persona, no tan sols l’auditor, que pugui influir en el resultat de l’auditoria s’abstingui de participar en el procés de presa de decisions de l’entitat; que l’auditor de comptes o societat d’auditoria prengui mesures per evitar conflictes d’interès o de relació comercial o una altra classe, directes o indirectes, reals o potencials, que puguin comprometre la independència; que l’auditor de comptes o societat d’auditoria, el seu personal o qui li presti serveis en l’exercici de l’activitat d’auditoria, i determinats parents, no tinguin interès significatiu directe ni facin determinades operacions amb instruments financers de l’entitat auditada; que les persones esmentades no participin en l’auditoria si disposen d’instruments financers de l’auditada o hi tenen algun interès o alguna relació comercial o financera. Finalment, recull determinades exigències en relació amb els regals, situacions sobrevingudes que afectin l’entitat auditada i prohibicions posteriors, i amb el període mínim durant el qual l’obligació d’independència s’ha d’observar. Per tot això, i conseqüentment amb la finalitat expressada de reforçar la independència, el règim contingut en la nova Directiva va més enllà d’un enfocament de principis.

En la mesura que el règim incorporat en el text refós de la Llei d’auditoria de comptes, que es deroga, cabia en la redacció anterior de la Directiva, està més que justificat mantenir el mateix sistema mixt, tenint en compte que la independència es constitueix en un pilar fonamental en el qual resideix la confiança que es diposita en l’informe d’auditoria, i que la nova Directiva és més restrictiva que l’anterior.

Per tant, sobre la base del règim mixt esmentat s’incorporen, enfortint el sistema d’incompatibilitats o prohibicions, els nous requisits que amb el caràcter de mínims preveu la Directiva 2014/56/UE, de 16 d’abril de 2014, i es modifiquen determinades qüestions per evitar que el règim aplicable als auditors de comptes amb caràcter general sigui més restrictiu que el que exigeix el Reglament (UE) núm. 537/2014, de 16 d’abril, de manera que s’introdueixen determinats ajustos en el període de còmput al qual s’estenen determinades incompatibilitats. Això no significa que la independència de l’auditor no es pugui veure compromesa per amenaces derivades d’interessos o relacions comercials, laborals, familiars o d’una altra classe, existents amb anterioritat al període de còmput establert.

Així, s’incorpora legalment l’obligació d’establir els sistemes de salvaguarda per fer front a les amenaces que es puguin derivar de conflictes d’interessos o d’alguna relació comercial, laboral, familiar o d’una altra índole. En tot cas, s’ha d’evitar qualsevol situació o relació que pugui aparentar una possible participació en l’entitat auditada, relació amb aquesta, o en la seva gestió, i es defineix què s’entén per aquesta, de manera que es pugui concloure que la independència resulta compromesa, tal com estableix la Directiva. Com assenyala la Recomanació de la Unió Europea, de 16 de maig de 2002, sobre la independència dels auditors de comptes a la Unió Europea: principis fonamentals, són dos els elements substancials del requisit d’independència, real i aparença, de manera que els auditors han de ser independents i ho han de semblar. Com que aquesta és una actitud mental inobservable la normativa i pràctica internacional delimita les situacions o serveis que es configuren com a presumpcions «iuris et de iure», generadores d’incompatibilitat amb la realització de l’auditoria.

Així mateix, es modifiquen determinades situacions o serveis que generen incompatibilitat per fer l’auditoria, i s’incorporen els relacionats amb operacions fetes amb els instruments financers, la tinença d’interessos significatius i l’acceptació d’obsequis de valor significatiu. També es manté el període de còmput temporal de determinades situacions d’incompatibilitat a l’exercici anterior al qual es refereixen els estats financers auditats, i es redueix a un any per a la gran majoria, que coincideixen amb els serveis que es prohibeixen per als auditors d’entitats d’interès públic. Al mateix temps, s’inclouen les actuacions que han de fer els auditors en situacions sobrevingudes en què s’adquireix un interès financer o l’entitat auditada resulta afectada per una combinació de negocis. També s’introdueixen ajustos en les incompatibilitats que resulten de circumstàncies o situacions en què incorren els familiars.

La Directiva que es transposa estableix que poden afectar el deure d’independència l’existència de relacions, situacions o serveis no només entre l’entitat auditada i l’auditor o societat d’auditoria, sinó també entre aquella i la xarxa a la qual pertany l’auditor o societat d’auditoria. En les normes d’extensió es distingeix entre la xarxa auditora i la xarxa no auditora, fet que obeeix a la necessitat d’establir més excepcions quan concorren les causes d’incompatibilitat en la xarxa no auditora donada la seva teòrica llunyania. El sentit de les normes d’extensió que es recull és que si les persones o entitats compreses en l’àmbit esmentat incorren en qualsevol dels supòsits d’incompatibilitat previstos en aquesta Llei i en altres disposicions legals, fan igualment incompatibles l’auditor de comptes o societat d’auditoria en relació amb l’entitat respectiva, si bé tenint en compte les particularitats que estableix la Llei. En l’àmbit esmentat d’extensió subjectiva també s’inclou, entre d’altres, els qui estiguin vinculats per determinades relacions de parentiu, com els progenitors, fills i germans i els seus cònjuges, atès que en aquests casos existeixen o poden existir les mateixes amenaces a la independència que es poden donar de la mateixa manera que en el cas del cònjuge de l’auditor, i s’exclouen de l’abast de l’extensió esmentada i es redueix el cercle de familiars per a determinats supòsits.

D’altra banda, i també d’acord amb la Directiva, es redueix a un any el període que regeix per a les prohibicions imposades amb posterioritat a la finalització del treball d’auditoria i al qual està subjecte l’auditor, per tal d’evitar que en la realització objectiva del treball d’auditoria concorrin o es presentin situacions que puguin suposar un risc o una amenaça a la independència per l’existència, durant la realització esmentada, de compromisos o expectatives futures que puguin comprometre l’objectivitat de l’auditor en la realització de l’auditoria. Únicament es manté el període de prohibició de dos anys per al cas d’auditors d’entitats d’interès públic.

Les modificacions incorporades en les esmentades situacions o serveis no signifiquen de cap manera que, quan concorrin les situacions modificades o suprimides o altres situacions o serveis prestats durant períodes anteriors, no constitueixin o no puguin constituir amenaces a la independència, de manera que l’auditor de comptes ha d’establir pel que fa al cas l’oportú sistema de salvaguardes per a la seva avaluació i, si s’escau, eliminació. De la mateixa manera, no significa que l’auditor pugui fer el treball d’auditoria en cas que aquestes circumstàncies persisteixin i siguin de tal importància o entitat que comprometin la seva independència en relació amb l’entitat auditada. Com fins ara, s’ha d’entendre el mateix per al cas que es produeixin situacions diferents de les definides com a causes d’incompatibilitat que, per la seva naturalesa i moment de realització, puguin suposar una amenaça que comprometi, malgrat les salvaguardes establertes, la independència de l’auditor.

La secció 3a regula la responsabilitat civil dels auditors en l’exercici de l’activitat d’auditoria i la fiança que han de prestar, sense que s’hi hagi incorporat cap modificació.

La secció 4a incorpora, d’una banda, els principis i les polítiques a què s’han d’ajustar l’organització interna de l’auditor i la societat d’auditoria, que s’han d’orientar a prevenir qualsevol amenaça a la independència i han de garantir la qualitat, la integritat i el caràcter crític i rigorós amb què es fan les auditories. De l’altra, regula les normes mínimes a les quals s’ha d’ajustar l’organització del treball de l’auditor.

La secció 5a preveu els deures de conservació i custòdia, i de guardar secret de la documentació referent a cada auditoria i altra documentació generada i exigida d’acord amb aquesta Llei, i incorpora determinades excepcions a favor de certes autoritats internacionals en els termes que s’hi preveuen.

El capítol IV, dividit en quatre seccions, conté els requisits més estrictes exigits als auditors d’entitats d’interès públic, a més del que estableix el títol I que no sigui contradictori o exceptuat pel que regula el capítol esmentat, tal com s’estableix en la seva secció 1a, i d’acord amb la remissió genèrica a la Directiva que es conté a l’article 1.2 del Reglament (UE) núm. 537/2014, de 16 d’abril de 2014. Per raons de seguretat jurídica i uniformitat normativa es contenen les referències corresponents a l’articulat del Reglament esmentat, i es precisen, si s’escau, determinats aspectes que no s’hi tracten o les opcions que aquest preveu a favor dels estats membres. La secció 2a regula els informes que han d’emetre aquests auditors amb la finalitat d’augmentar la confiança dels usuaris de la informació economicofinancera auditada i la seva responsabilitat en relació amb l’auditoria realitzada. Així, en primer lloc, s’ha d’emetre un informe d’auditoria el contingut del qual és molt més ampli que el previst amb caràcter general, i s’exigeix en el Reglament de la Unió Europea informació sobre la independència i sobre la seva capacitat per detectar irregularitats, incloses les degudes a frau. En segon lloc, aquests auditors han de publicar l’informe anual de transparència, respecte al qual el Reglament esmentat de la Unió Europea incorpora determinada informació financera sobre els seus ingressos i desglossament, el criteri del qual es determina en aquesta Llei, i els de la xarxa auditora. A més, s’exigeix que es publiqui de manera separada al de la xarxa a la qual pugui pertànyer per tal d’assolir una transparència més alta i evitar qualsevol confusió, sense perjudici del contingut que addicionalment es pot desplegar mitjançant una resolució de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes.

La secció 3a, relativa al règim d’independència, inclou, en primer lloc, a més de les referències corresponents a l’articulat del Reglament (UE) núm. 537/2014, de 16 d’abril de 2014, la remissió al que preveuen les seccions 1a i 2a del capítol III del títol I, atès que l’article 6 del Reglament esmentat estableix l’obligació de complir el que preveu l’article 22 ter de la Directiva, precepte que resulta incorporat a les seccions esmentades, i que obliguen a complir, entre d’altres, les previsions establertes en relació amb el règim d’independència, així com l’obligació d’avaluar l’existència d’amenaces que comprometin la seva independència i d’aplicar les mesures de salvaguarda a aplicar. D’acord amb les opcions atorgades als estats membres, i de conformitat amb el que preveu l’article 22 de la Directiva, s’amplia el període de còmput al qual s’han d’estendre les prohibicions i es prohibeixen també els serveis detallats quan els duen a terme els familiars propers. En segon lloc, recull l’exercici de les opcions atribuïdes als estats membres en relació amb la durada màxima de contractació dels auditors i les normes de limitació d’honoraris per concentració respecte a una entitat d’interès públic, incorporades en el Reglament (UE) núm. 537/2014, de 16 d’abril de 2014. Respecte a la durada, no s’opta per prolongar la durada màxima, atès que s’entén que les excessives relacions prolongades generen una amenaça de familiaritat de tal entitat que la independència s’entén compromesa. En relació amb les normes de limitació d’honoraris per dependència financera, s’entén adequat imposar el requisit més restrictiu de prohibir la realització d’auditoria en l’exercici següent, atès que arribar a un percentatge determinat de concentració suposa una amenaça d’interès propi i fins i tot d’intimidació que no es pot mitigar. En relació amb les diferents opcions exercides respecte a les normes d’honoraris, de serveis prohibits i rotació externa, s’opta per exercir determinades opcions més restrictives, consistents a fixar, en benefici també de més seguretat jurídica, determinades situacions que impedeixen fer l’auditoria de comptes. En relació amb les limitacions d’honoraris s’exigeix que l’auditor consideri addicionalment la xarxa en què opera per tal d’evitar que mitjançant aquesta s’eludeixi el seu compliment. D’aquesta manera es pretén assegurar una aplicació consistent i uniforme de les normes d’independència, pilar fonamental en què descansa la confiança que es diposita en l’informe d’auditoria.

Finalment, la secció 4a incorpora les especificitats que són aplicables a aquests auditors en relació amb les normes d’organització interna, d’organització del treball i del traspàs d’expedients i l’article 45 autoritza a determinar per reglament els requisits que han de reunir els qui auditin entitats d’interès públic, fet que està justificat per la necessitat d’assegurar la disposició adequada de mitjans i capacitats per auditar entitats la informació de les quals té una dimensió complexa i un impacte econòmic en els mercats indubtable.

El títol II regula el sistema de supervisió pública i comprèn quatre capítols. El capítol I determina l’àmbit d’aplicació de la supervisió pública, la plena responsabilitat de la qual correspon a l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, autoritat responsable en matèria d’auditoria de comptes, de manera que es delimita aquest àmbit per les funcions que s’atribueixen i els subjectes als quals arriba. A les que està exercint actualment s’incorporen les que exigeix la nova normativa, referides a la vigilància de l’evolució del mercat d’auditoria. Amb això s’assoleixen els objectius de la normativa de la Unió Europea que requereix una autoritat competent especialitzada en la informació economicofinancera, així com en el marc normatiu que regula l’activitat auditora i en la seva vigilància, alhora que es garanteix l’absència de qualsevol conflicte d’interessos, de manera que la supervisió tingui com a finalitat única la millora de la qualitat de les auditories i s’assegura que no hi hagi fraccionament en el mercat regulador i supervisor de l’auditoria. Amb això se segueix la pràctica existent a gairebé la totalitat dels estats membres. No obstant això, l’atribució a la Comissió Nacional del Mercat de Valors de la competència supervisora en relació amb les funcions atribuïdes a les comissions d’auditoria de comptes de les entitats d’interès públic, s’entén sense perjudici de les competències atribuïdes a l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, en tant que única autoritat competent i responsable última del sistema de supervisió pública, segons el nou article 32.4 bis de la Directiva.

Tal com resulta de la normativa de la Unió Europea, i per tal de complir les seves funcions de manera adequada, eficaç, eficient i amb integritat, l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes ha de complir les premisses següents: ser independent, de manera que no participin en els seus òrgans rectors o en la presa de decisions els qui exerceixen l’activitat d’auditoria de comptes; ser transparent pel que fa als programes de treball i informes d’activitat; disposar de la capacitat, els coneixements tècnics i els recursos apropiats i suficients i tenir un finançament adequat i segur, lliure de qualsevol influència indeguda per part dels auditors i societats d’auditoria. En particular, la nova normativa de la Unió Europea exigeix que l’autoritat competent tingui l’atribució de les competències necessàries per portar a terme les seves tasques, inclosa la capacitat d’adoptar mesures per assegurar el compliment de les noves disposicions, la capacitat per accedir a les dades, obtenir informació i dur a terme inspeccions o altres comprovacions que consideri oportunes, per a la qual cosa pot contractar serveis de professionals o rebre l’assistència d’experts, i l’article 55 manté la facultat ja existent d’acordar amb tercers, sota determinades condicions, tasques relacionades amb les inspeccions d’auditors que no siguin d’interès públic, incloses les corporacions representatives d’auditors de comptes. També es manté l’autorització a l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes per desenvolupar els criteris que aquest ha de seguir en relació amb l’execució del control de qualitat. El capítol II es dedica a l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, autoritat supervisora nacional a la qual s’atribueixen les competències en matèria d’auditoria de comptes, d’acord amb la normativa de la Unió Europea esmentada.

Interessa destacar dos aspectes. D’una banda, l’especial prevalença i interès que requereixen els treballs d’auditoria de les entitats d’interès públic, fet que justifica una major especialització, atenció i dedicació per part del supervisor, i requereix d’aquest l’adequada ordenació i utilització eficient i eficaç dels mitjans disponibles per al seu compliment adequat. De l’altra, l’obligació especial, que ja tenia atribuïda l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, de vetllar pel deure d’independència, fet que li confereix, tal com ha reconegut la jurisprudència, la funció específica i qualificada de pronunciar-se sobre l’observança del deure esmentat en l’exercici concret de l’activitat d’auditoria per la seva condició de tercer objectiu, neutral i informat, a més de tècnic, que ha de prevaler enfront de qualsevol criteri que pugui venir de la mateixa entitat auditada o d’altres ens. Les funcions atribuïdes sobre això a la comissió d’auditoria es configuren com una mena de salvaguarda preventiva que no eximeix l’auditor de comptes d’observar el deure d’independència, ni tampoc condiciona ni exclou les competències de supervisió que sobre això s’atribueixen a l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes.

Així mateix, es precisa de manera més detallada l’abast i la finalitat de l’activitat de control de l’activitat d’auditoria de comptes i de les seves dues modalitats, que se segueixen mantenint però que es passen a denominar, seguint la terminologia del dret de la Unió Europea i que impera en la pràctica internacional, d’una banda, inspeccions –antic control de qualitat extern–, de caràcter regular o periòdic i de les quals pot derivar la formulació de recomanacions o requeriments, per a la realització de les quals s’incorpora com a criteri rector l’anàlisi de riscos; i, de l’altra, investigacions –en les quals s’incardina l’actual control tècnic– per tal de detectar i corregir l’execució inadequada d’un treball d’auditoria concret o una activitat concreta de l’auditor. Aquestes actuacions de control segueixen participant de la naturalesa d’actuacions prèvies d’informació, previstes a l’article 69.2 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

El control adequat de l’activitat d’auditoria requereix igualment establir mecanismes adequats d’intercanvi d’informació amb altres organismes o institucions públiques, en particular amb el Banc d’Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de Valors i la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions.

Finalment, els capítols III i IV regulen els aspectes internacionals que resultin de la nova normativa de la Unió Europea. El sistema de supervisió pública ha de comprendre els mecanismes adequats que permetin una cooperació efectiva a escala europea entre les activitats de supervisió dels estats membres, com a factor que contribueix a assegurar una qualitat elevada i homogènia de l’auditoria a la Unió Europea. Aquesta cooperació descansa en el principi de reglamentació i supervisió a l’Estat membre d’origen en què està autoritzat l’auditor o societat d’auditoria i on tingui l’entitat auditada el seu domicili social. En el cas de serveis transfronterers en l’àmbit de la Unió Europea, les inspeccions corresponen a l’autoritat de l’Estat membre d’origen, en el qual estigui autoritzat l’auditor o la societat, i les investigacions a l’autoritat de l’Estat membre en el qual tingui el seu domicili social l’entitat auditada, tal com precisa el capítol II. S’estén el deure de col·laboració amb els estats membres de la Unió Europea a les autoritats europees de supervisió.

D’acord amb el Reglament (UE) núm. 537/2014, de 16 d’abril, la cooperació entre les autoritats competents dels estats membres s’ha d’organitzar en el marc de la Comissió d’Organismes Europeus de Supervisió d’Auditors, en la qual s’integra l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes com a autoritat responsable de la supervisió pública en matèria d’auditoria de comptes, i per al qual es preveu la seva participació activa, al mateix temps que l’intercanvi de certa informació.

Els mecanismes de cooperació europea es preveuen mitjançant la possibilitat de transmetre informació al Banc Central Europeu, al Sistema Europeu de Bancs Centrals i a la Junta Europea de Riscos Sistèmics, i de crear col·legis de supervisors en què es pugui intercanviar informació, en particular en relació amb les activitats d’auditors que operin en el marc d’una xarxa.

Així mateix, es manté la necessitat d’una cooperació efectiva amb les autoritats de tercers països atesa la complexitat de les auditories de grups transfronterers i l’entorn econòmic cada vegada més internacionalitzat, al mateix temps que s’incorporen determinades precisions a les quals s’ha de subjectar la transmissió a un tercer de la informació remesa o enviada com a resultat d’aquesta cooperació.

Amb la finalitat de reforçar el compliment de les obligacions incorporades en aquesta Llei com a conseqüència de la transposició de la Directiva 2014/56/UE i de l’aplicació del Reglament (UE) núm. 537/2014, de 16 d’abril de 2014, s’introdueixen certes modificacions en el règim d’infraccions i sancions, contingut en el títol III. Les modificacions esmentades afecten principalment la inclusió de nous tipus infractors com a conseqüència de les noves obligacions que s’imposen, així com de complir el mandat europeu que les sancions siguin efectives i dissuasives. Així mateix, s’han introduït algunes modificacions en la classificació dels tipus infractors, menors, però necessàries per adequar-les als principis esmentats. També es modifiquen les normes de publicitat de les sancions i de denúncia per complir els mandats continguts sobre això a la Directiva esmentada. Respecte a la denúncia, sense efecte vinculant pel que fa a la incoació d’un procediment sancionador, el seu tractament està supeditat, mitjançant l’ordenació i utilització eficient i eficaç dels mitjans disponibles, al compliment adequat de les competències de control de l’activitat auditora, atribuïdes legalment a l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, de manera que permeti assolir l’objectiu últim de la millora global i en el seu conjunt en la qualitat dels treballs d’auditoria, projectant les actuacions esmentades sobre tots els qui estan habilitats legalment per exercir l’activitat d’auditoria i, en especial, dels qui auditen entitats d’interès públic per la rellevància més gran que té enfront de tercers.

El títol IV es dedica a les taxes de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes pel control i la supervisió de l’activitat d’auditoria de comptes, per l’expedició de certificats o documents a instància de part i per les inscripcions i anotacions en el Registre oficial d’auditors de comptes. El fet imposable de la taxa pel control i supervisió de l’activitat d’auditoria de comptes el constitueix la prestació per part de l’ICAC d’un servei que afecta els auditors de comptes o societats d’auditoria i que es posa de manifest, entre altres actuacions, a través de l’administració del Registre oficial d’auditoria de comptes, tasques normatives, inspeccions i investigacions o el règim disciplinari dels auditors de comptes o societats d’auditoria. El cost de l’activitat de control i supervisió és superior en auditories d’entitats d’interès públic, atesos els majors requisits que la Llei que ara s’aprova exigeix als auditors o societats d’auditories que les porten a terme. Finalment, el títol V conté la regulació corresponent a la protecció de dades de caràcter personal.

En definitiva, amb la regulació que s’incorpora, l’exercici de les actuacions de control encomanades a l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes ha de permetre assolir la millora global i en el seu conjunt en la qualitat dels treballs d’auditoria, de manera que s’arribi a un nivell elevat de confiança en els usuaris de la informació econòmica i s’evitin conflictes d’interès en la realització de les auditories. Amb això es pretenen enfortir les garanties suficients perquè els comptes anuals o qualsevol altre document comptable que hagi estat verificat per un tercer sigui acceptat amb plena confiança per la persona que tracta d’obtenir informació a través d’ells, precisament per haver estat emès per qui, tenint la capacitat i formació adequada, és independent.

IV

Finalment, la Llei s’acompanya de deu disposicions addicionals, algunes de les quals es mantenen amb el mateix contingut que en el text legal que es deroga, com ara les referides a l’auditoria obligatòria i els auditors del sector públic. Altres disposicions són objecte de modificació, tal com s’esdevé i com s’ha exposat, en relació amb els mecanismes de cooperació, o s’incorporen «ex novo», tal com succeeix amb les referides al seguiment i l’evolució del mercat, les societats d’auditoria, les comunicacions electròniques i la durada màxima de contractació.

Destaca la novetat incorporada mitjançant la disposició addicional tercera, en la qual es regula l’exigència d’una comissió d’auditoria per a les entitats d’interès públic, d’acord amb els requisits, excepcions, dispenses, composicions i funcions que conté la Directiva 2014/56/UE, de 16 d’abril de 2014, i s’incorpora el seu contingut en l’articulat del text refós de la Llei de societats de capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol.

En les tres disposicions transitòries s’incorporen les que es contenien ja a la Llei 12/2010, de 30 de juny, així com les referides a deures o requisits que es consideren novetats amb aquesta Llei per tal d’establir un període transitori que faciliti l’aplicació dels nous deures o requisits. És el cas dels referits a les societats d’auditoria i a les situacions d’incompatibilitat.

Les disposicions finals regulen determinades modificacions normatives, principalment per ajustar-se a la normativa de la Unió Europea, i s’ha de destacar la referida a les comissions d’auditoria, i recullen determinades habilitacions, i en destaca la modificació que deixa sense vigor la definició d’entitats d’interès públic per raó de mida continguda en el Reglament que desplega el text refós de la Llei d’auditoria de comptes, aprovat pel Reial decret 1517/2011, de 31 d’octubre.


[Bloque 2: #preamb]

PREÁMBULO

I

El objeto principal de esta Ley es adaptar la legislación interna española a los cambios incorporados por la Directiva 2014/56/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, por la que se modifica la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, en lo que no se ajusta a ella. Junto a dicha Directiva, se ha aprobado el Reglamento (UE) n.º 537/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés público y por el que se deroga la Decisión 2005/909/CE de la Comisión.

La citada Directiva derogó la entonces Octava Directiva 84/253/CEE, del Consejo, de 10 de abril de 1984, basada en la letra g) del apartado 3 del artículo 54 del Tratado CEE, relativa a la autorización de las personas encargadas del control legal de documentos contables, incorporada a nuestro ordenamiento mediante la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, regulando así por primera vez en España la actividad de auditoría de cuentas. Esta actividad, por su contribución a la transparencia y fiabilidad de la información económico financiera de las empresas y entidades auditadas, constituye un elemento consustancial al sistema de economía de mercado recogido en el artículo 38 de la Constitución. Así, se configura como aquella que, mediante la utilización de determinadas técnicas de revisión, tiene por objeto la emisión de un informe acerca de la fiabilidad de la información económica financiera auditada, sin que se limite a la mera comprobación de que los saldos que figuran en sus anotaciones contables concuerdan con los ofrecidos en las cuentas que se auditan, ya que las técnicas de revisión y verificación aplicadas permiten, con un alto grado de certeza, dar una opinión técnica e independiente sobre la contabilidad en su conjunto y, además, sobre otras circunstancias que, afectando a la vida de la empresa, no estuvieran recogidas en dicho proceso.

La actividad de auditoría de cuentas se caracteriza por la relevancia pública que desempeña al prestar un servicio a la entidad revisada y afectar e interesar no sólo a ésta, sino también a los terceros que mantengan o puedan mantener relaciones con la misma, habida cuenta de que todos ellos, entidad auditada y terceros, pueden conocer la calidad de la información económica financiera auditada sobre la cual versa la opinión de auditoría emitida. Con la finalidad de regular y establecer las garantías suficientes para que las cuentas anuales o cualquier otra información económica financiera que haya sido verificada por un tercero independiente sea aceptada con plena confianza por los terceros interesados, en la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, se definió la actividad de auditoría y se establecieron, entre otras disposiciones, las condiciones que se deben cumplir para acceder al Registro Oficial de Auditores de Cuentas y poder así ejercer tal actividad, las normas que regulan su ejercicio, el contenido mínimo del informe de auditoría de cuentas anuales, el régimen de incompatibilidades y de responsabilidad de los auditores de cuentas, el régimen de infracciones y sanciones y la atribución al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas del control de la actividad y de la potestad disciplinaria de los auditores de cuentas.

Con el tiempo, diversas normas se sucedieron para completar este régimen. Así, en primer lugar, la Ley 4/1990, de 29 de junio, de Presupuestos Generales del Estado para 1990, incorporó una vía específica de inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas para personas que, no teniendo una titulación universitaria, hubiesen, sin embargo, obtenido una titulación suficiente para acceder a la universidad y adquirido una formación práctica de 8 años, mayor que la exigida con carácter general. Al mismo tiempo, se establecieron determinadas reglas particulares a los efectos de acreditar la formación práctica adquirida con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, requisito necesario para obtener la autorización del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas a efectos de la inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

Posteriormente, la Ley 31/1991, de 30 de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 1992, modificó la composición del Comité Consultivo del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y la Ley 13/1992, de 1 de junio, sobre Recursos propios y supervisión en base consolidada de las Entidades Financieras, modificó el régimen de infracciones y sanciones. Asimismo, se estableció la obligación para los auditores de cuentas de entidades sometidas al régimen de supervisión previsto en la citada Ley 13/1992, de 1 de junio, de emitir inmediatamente el informe de auditoría de cuentas anuales correspondiente cuando conocieran y comprobaran la existencia de presuntas irregularidades o situaciones que pudieran afectar gravemente a la estabilidad, solvencia o continuidad de la entidad auditada.

Con la Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta la legislación española en materia de entidades de crédito a la Segunda Directiva de Coordinación bancaria y se introducen otras modificaciones relativas al sistema financiero, se incorporó la obligación de someter a auditoría las informaciones contables que las entidades de crédito extranjeras deben hacer públicas anualmente para las sucursales que tengan en España, cuando no tengan que presentar cuentas anuales de su actividad en España.

La Ley 2/1995, de 23 de marzo, de Sociedades de Responsabilidad Limitada, incluyó la posibilidad de prorrogar anualmente el contrato de auditoría una vez finalizado el período inicial contratado.

Posteriormente, la Ley 37/1998, de 16 de noviembre, de reforma de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores, dio una nueva redacción a la obligación para los auditores de cuentas de entidades sometidas al régimen de supervisión del Banco de España, de la Comisión Nacional del Mercado de Valores y de la Dirección General de Seguros, de comunicar rápidamente a dichas Instituciones supervisoras cualquier hecho o decisión sobre la entidad auditada de los que tuvieran conocimiento en el ejercicio de sus funciones y que pudieran afectar de forma relevante al ejercicio de su actividad, a su continuidad, estabilidad o solvencia, o en los casos en que la opinión en su informe fuera denegada o desfavorable o en los que se impidiese la emisión del informe de auditoría.

Además, mediante la Ley 41/1999, de 12 de noviembre, sobre sistemas de pagos y de liquidación de valores, se fijó el plazo de un año como período específico para resolver y notificar la resolución en los procedimientos sancionadores derivados de la comisión de las infracciones previstas en la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas.

Junto a esas importantes modificaciones, hay que destacar dos reformas sustanciales. La primera de ellas se llevó a cabo mediante la Ley 44/2002, de 22 de noviembre, de Medidas de Reforma del Sistema Financiero, en sus artículos 48 a 53, que introdujo modificaciones sustanciales que afectaron a diversos aspectos: el examen unificado del sistema de acceso al Registro Oficial de Auditores de Cuentas, la obligación de seguir cursos de formación continuada de los auditores de cuentas, la incorporación de vías de acceso específicas al Registro Oficial de Auditores de Cuentas para funcionarios pertenecientes a determinados cuerpos de la administración cuya formación y funciones se hallasen relacionados con la auditoría de cuentas del sector público, el deber de independencia y las causas de incompatibilidades, el deber de rotación del auditor en relación con determinadas entidades auditadas, la responsabilidad civil de los auditores de cuentas, el deber de custodia de la documentación de los trabajos de auditoría y el acceso a dicha documentación, el régimen de infracciones y sanciones, las competencias del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en relación con el control de la actividad de auditoría de cuentas y la creación de la tasa del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por emisión de informes de auditoría de cuentas.

Posteriormente, la Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social, modificó la composición y funciones de los órganos rectores del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

La Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea, en su disposición adicional quinta, modificada a su vez por la disposición final cuarta de la Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera, modificó la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, en relación con los plazos de contratación de los auditores de cuentas, para posibilitar la renovación del contrato de auditoría por periodos sucesivos de hasta tres años una vez finalizado el periodo inicial de contratación.

La segunda de las reformas sustanciales de la Ley tuvo lugar con la entrada en vigor de la Ley 12/2010, de 30 de junio, por la que se modifica la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas, la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores y el Texto Refundido de la Ley de Sociedades Anónimas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1564/1989, de 22 de diciembre, para su adaptación a la normativa comunitaria.

Con esta Ley se transpuso a nuestro ordenamiento jurídico interno la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, por la que se modifican las Directivas 78/660/CEE y 83/349/CEE del Consejo y se deroga la Directiva 84/253/CEE del Consejo. El tiempo transcurrido desde la entrada en vigor de la citada Directiva 84/253/CEE, los cambios acaecidos en el entorno económico y financiero con mayores cuotas de globalización e internacionalización, y la falta de un planteamiento armonizado de la auditoría en el ámbito de la Unión Europea, principalmente en materia de supervisión pública, hicieron imprescindible acometer un proceso de reforma en dicho ámbito, que culminó con la citada Directiva 2006/43/CE.

Esta Directiva constituyó un importante paso para alcanzar una mayor armonización de los requisitos que se exigen para el ejercicio de la actividad de auditoría en el ámbito de la Unión Europea, así como de los principios que deben regir el sistema de supervisión pública en dicho ámbito, suponiendo en el momento de su adopción un punto de inflexión en la regulación de la actividad de auditoría. La nueva regulación se configuraba sobre la base de entender que la actividad de auditoría desempeña una función de interés público, entendida ésta por la existencia de un conjunto amplio de personas e instituciones que confían en la actuación del auditor de cuentas, por cuanto que su correcta y adecuada ejecución constituyen factores que coadyuvan al correcto funcionamiento de los mercados al incrementar la integridad y la eficacia de los estados financieros en cuanto vehículos de transmisión de información. Frente a la Directiva derogada que contenía normas básicas de autorización, independencia y publicidad de los auditores de cuentas, la Directiva 2006/43/CE ampliaba su alcance al mismo tiempo que pretendía armonizar un mayor número de aspectos relacionados con: la autorización y registro de auditores y sociedades de auditoría, incluidos los de otros Estados de la Unión Europea y de terceros países, las normas de ética profesional, de independencia y objetividad, la realización de las auditorías de acuerdo con las normas internacionales de auditoría que adopte la Unión Europea, la responsabilidad plena del auditor que realice la auditoría de estados financieros consolidados, el control de calidad de los auditores y sociedades de auditoría, los sistemas efectivos de investigación y sanción, disposiciones específicas relativas a las entidades de interés público y la cooperación y reconocimiento mutuo entre las autoridades competentes de Estados miembros de la Unión Europea, así como las relaciones de terceros países.

Además de incorporar a la legislación nacional la Directiva 2006/43/CE, la Ley 12/2010, de 30 de junio, modificó determinados aspectos contenidos en la Ley 19/1988, de 12 de julio, que eran necesarios debido a los cambios que habían tenido lugar en la legislación mercantil y para incorporar mejoras de carácter técnico derivadas de la práctica.

Así, se resaltan modificaciones que afectan al contenido mínimo del informe de auditoría con el objeto de favorecer la comparabilidad en el entorno económico internacional; la asunción de la responsabilidad plena que debe asumir el auditor de cuentas responsable de la auditoría de las cuentas anuales o estados financieros consolidados; el sistema de fuentes jurídicas al que debe sujetarse la actividad de auditoría de cuentas, constituido por tres grupos de normas, las normas de auditoría, las normas de ética y las normas de control de calidad interno de los auditores y sociedades de auditoría, incorporando como normas de auditoría las Normas Internacionales de Auditoría que sean adoptadas por la Unión Europea; la autorización e inscripción en el Registro Oficial de Auditores de quien esté autorizado en otro Estado miembro de la Unión Europea, o en un registro público de terceros países de acuerdo con los requisitos de reciprocidad y equivalencia, la obligación de inscribirse de quienes emitan informes de auditoría sobre las cuentas anuales o consolidadas de sociedades domiciliadas fuera de la Unión Europea y cuyos valores estén admitidos a negociación en España, y la posibilidad de que puedan ser socios de las sociedades de auditoría otras sociedades de auditoría autorizadas en un Estado miembro de la Unión Europea, que antes no estaba permitido; la responsabilidad de los auditores únicamente por los daños que les sean imputables, siempre y cuando no se impida el resarcimiento justo del perjudicado; la extensión del deber de secreto a todos aquellos sujetos que intervienen en la realización de la auditoría de cuentas; el alcance y finalidad de la actividad de control de la auditoría de cuentas, diferenciando entre el control de calidad externo, de carácter regular y procedimental, del que puede derivar con carácter general la formulación de recomendaciones o requerimientos; y el control técnico, cuyo objeto es detectar y corregir la ejecución inadecuada de un concreto trabajo de auditoría o aspecto de la actividad del auditor; y determinadas modificaciones en relación con el régimen de infracciones y sanciones, relacionadas en su casi totalidad con las nuevas obligaciones incorporadas.

Un aspecto sustancialmente modificado fue el deber de independencia de los auditores, el cual se basa, por una parte, en la enunciación de un principio general de independencia que obliga a todo auditor a abstenerse de actuar cuando pudiera verse comprometida su objetividad en relación a la información económica financiera a auditar, y por otra parte, en la enumeración de un conjunto de circunstancias, situaciones o relaciones específicas en las que se considera que, en el caso de concurrir, los auditores no gozan de independencia respecto a una entidad determinada, siendo la única solución o salvaguarda posible la no realización del trabajo de auditoría.

En relación con el deber de independencia, se incorporó la obligación de documentar y establecer los sistemas de salvaguarda que permitan detectar y responder a las amenazas a la independencia de los auditores. Si estas amenazas son de tal importancia que comprometen la independencia, los auditores deben abstenerse de realizar la auditoría. En todo caso, se debe evitar cualquier situación que pudiera suponer una posible participación en la entidad auditada o relación con ésta. Asimismo, se modificaron determinadas situaciones o servicios que generan incompatibilidad para realizar la auditoría y se redujo el período de cómputo temporal de las situaciones de incompatibilidad de tres a dos años.

Además, se incorporó el concepto de red a la que pertenece el auditor o sociedad de auditoría, a efectos de observar el deber de independencia, delimitándose sobre la base de la existencia de la unidad de decisión y en la existencia de relaciones de control y de influencia significativa, de suerte que las personas o entidades que formen parte de esta red que incurran en cualesquiera de los supuestos de incompatibilidad contemplados legalmente, harán igualmente incompatibles al auditor de cuentas o sociedad de auditoría en relación con la respectiva entidad, con determinadas particularidades. También, se modificó el ámbito de extensiones subjetivas para incluir a determinados parientes.

Por otra parte, al incorporarse en ese momento el concepto de entidades de interés público, se introdujeron obligaciones como la de publicar un informe anual de transparencia y la de rotación del firmante del informe, además de la obligación para determinadas entidades de contar con una Comisión de Auditoría.

Finalmente, teniendo en cuenta las numerosas modificaciones producidas, el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio, aprobó el Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, un texto comprensivo de la normativa aplicable a la actividad de auditoría de cuentas, sistemático, armonizado y unificado.

II

La evolución experimentada en el contexto económico y financiero desde la entrada en vigor de la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006 y, en particular, la crisis financiera acaecida en los últimos años, llevó a cuestionar la adecuación y suficiencia de este marco normativo comunitario, acometiéndose un proceso de debate sobre cómo la actividad de auditoría podría contribuir a la estabilidad financiera, culminando en la aprobación y publicación de la Directiva 2014/56/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, y del Reglamento (UE) n.º 537/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, ambos con el fin último de reforzar la confianza de los usuarios en la información económico-financiera mediante la mejora de la calidad de las auditorías de cuentas en el ámbito de la Unión Europea.

A diferencia del anterior marco, se considera necesario el desarrollo de un instrumento normativo separado para las entidades de interés público con el fin de conseguir que las auditorías de estas entidades tengan una calidad elevada, contribuyendo con ello a un funcionamiento más eficaz del mercado interior, y garantizando al propio tiempo un elevado nivel de protección de los consumidores e inversores a escala de la Unión Europea.

Con tal fin, la nueva normativa de la Unión Europea, en primer lugar, pretende incrementar la transparencia en la actuación de los auditores clarificando la función que desempeña la auditoría y el alcance y las limitaciones que tiene, al objeto de reducir la denominada brecha de expectativas entre lo que espera un usuario de una auditoría y lo que realmente es. Para ello se busca una mayor armonización de las normas de la Unión Europea, así como un nivel mínimo de convergencia en lo que respecta a las normas de auditoría, concebidas para ser utilizadas en la realización de las auditorías de las cuentas anuales de entidades de todo tipo, dimensión y naturaleza. A tales efectos, interesa destacar los nuevos requisitos de contenido del informe de auditoría, que serán mayores en el caso de los emitidos en relación con las entidades de interés público, mejorando la información que debe proporcionarse a la entidad auditada, a los inversores y demás interesados. Así, a quienes auditan éstas entidades se les obliga, por un lado, a remitir un informe adicional a la Comisión de Auditoría de estas entidades que refleje los resultados de auditoría, reforzando el valor añadido que supone la auditoría y coadyuvando en la mejora de la calidad de la información económica financiera que se audita; y por otro lado, los auditores de cuentas deben incorporar al informe anual de transparencia determinada información financiera que se concreta en la Directiva. Igualmente, se persigue reforzar los canales de comunicación entre los auditores y los supervisores de las entidades de interés público.

En segundo lugar, la normativa de la Unión Europea aprobada pretende reforzar la independencia y objetividad de los auditores en el ejercicio de su actividad, pilar básico y fundamental en que reside la confianza que se deposita en el informe de auditoría. Para ello, se incorporan requisitos más restrictivos que los de la Directiva 2006/43/CE, de 17 de mayo de 2006, potenciándose la actitud de escepticismo profesional y la atención especial que debe prestarse para evitar conflictos de interés o la presencia de determinados intereses comerciales o de otra índole, teniendo además en cuenta los casos en que opera en un entorno de red.

Al objeto de reforzar la actitud de escepticismo profesional y objetividad, de prevenir conflictos de intereses derivados de la prestación de servicios ajenos a los de auditoría, y de reducir el riesgo de posibles conflictos de intereses provocados por el actual sistema en el que «el auditado selecciona y paga al auditor» y por la amenaza de familiaridad derivada de relaciones prolongadas, el citado Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril, incorpora para los auditores de entidades de interés público, una lista de servicios distintos de auditoría prohibidos, que no pueden prestarse a aquellas entidades, su matriz y sus controladas; determinadas normas por las que se limitan los honorarios que pueden percibir por los servicios distintos de los de auditoría permitidos o en relación con una determinada entidad de interés público; así como la obligación de rotación externa o periodo máximo de contratación.

Igualmente, y con el fin de contribuir a reforzar la independencia de estos auditores y la calidad de las auditorías realizadas en relación con estas entidades, se refuerzan las funciones atribuidas a sus Comisiones de Auditoría, en particular, las relacionadas con dicho deber, al mismo tiempo que se fortalece su independencia y capacidad técnica.

En tercer lugar, dados los problemas detectados en relación con la estructura del mercado y las dificultades de expansión, se arbitran determinadas medidas que permiten dinamizar y abrir el mercado de auditoría, incorporando el denominado «pasaporte europeo» para así contribuir a la integración del mercado de la auditoría, si bien con las medidas compensatorias que puede tomar el Estado miembro de acogida dónde se pretenda ejercer la actividad, y declarando la nulidad de las cláusulas contractuales que limitan o restringen la facultad de elegir auditor.

Las medidas anteriores se acompañan de las que se incorporan en el Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril, relacionadas con los incentivos a la realización de auditorías conjuntas, la participación de entidades de menor tamaño en los procesos de licitación obligatoria, pública y periódica, que se regulan simplificando la elección del auditor, y la obligación de rotación externa.

Al objeto de mejorar el entorno y las iniciativas empresariales, la normativa de la Unión Europea incorpora tres grupos de medidas dirigidas a reducir los costes de transacción que conlleva la realización de actividades en el ámbito de la Unión Europea para las entidades pequeñas y medianas: la aplicación proporcionada a la complejidad y dimensión de la actividad del auditor o de la entidad auditada, la facultad de que los Estados miembros simplifiquen determinados requisitos para pequeñas entidades auditoras y disposiciones específicas para pequeñas y medianas entidades auditoras.

En cuarto lugar, al objeto de evitar una fragmentación en el mercado de auditoría en el ámbito de la Unión Europea, la nueva normativa pretende un mayor grado de armonización, no sólo en las normas que rigen la actividad, sino en las que la vigilan y disciplinan, así como en los mecanismos de cooperación de la Unión Europea e internacional. En este sentido, se refuerzan las competencias de la autoridad supervisora pública, al objeto de reforzar el cumplimiento de aquellas normas, al mismo tiempo que se introduce el criterio de riesgo como rector en las revisiones de control de calidad que ha de realizar dicha autoridad y se atribuyen a ésta facultades para imponer unas mínimas normas disciplinarias. Dicha autoridad, tal y como prevé la Directiva 2014/56/UE de 16 de abril de 2014, deberá ser independiente como premisa para asegurar la integridad, autonomía y adecuación del sistema de supervisión pública.

En relación con los auditores de entidades de interés público, se incorporan mecanismos, de un lado, para hacer un seguimiento respecto a la evolución del mercado, especialmente en lo relativo a los riesgos derivados de una elevada concentración del mercado, en particular, en sectores específicos, y al funcionamiento de las Comisiones de Auditoría; y de otro lado, en relación con la vigilancia de riesgos que pudieran darse en las entidades financieras calificadas de importancia sistémica, estableciendo un diálogo sectorial y anónimo entre quienes auditan estas entidades y la Junta Europea de Riesgo sistémico.

Por todo ello, en la Directiva 2014/56/UE de 16 de abril de 2014, que se transpone en esta Ley, se tratan aspectos referidos al acceso de auditores de cuentas y sociedades de auditoría autorizados en Estados miembros, a la objetividad e independencia, a la organización de auditores, a las normas e informe de auditoría, a los informes a la Comisión de Auditoría y a la contratación y cese. En cambio, en el Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril de 2014, se recogen normas de honorarios e independencia, del informe de auditoría, de la obligación de comunicación, de conservación y custodia, así como limitaciones temporales a la contratación o rotación externa y determinadas obligaciones de la Comisión de Auditoría, como las referidas al proceso de selección del auditor. En ambos textos, se incorporan mecanismos para fortalecer el sistema de supervisión pública en aras a asegurar la plena efectividad del nuevo marco regulatorio.

En definitiva, la nueva normativa de la Unión Europea introduce cambios sustanciales en la normativa existente, derivados de la necesidad, puesta de manifiesto en la Unión Europea, de recuperar la confianza de los usuarios en la información económica financiera que se audita, en especial la de las entidades de interés público y de reforzar la calidad de las auditorías, fortaleciendo su independencia.

III

La estructura de la nueva Ley debe explicarse partiendo, de un lado y en lo que a los auditores de interés público se refiere, de su integración con el Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril, y de otro lado, de la necesidad de transponer la Directiva 2014/56/UE. Tanto la Directiva como el Reglamento de la Unión Europea citados constituyen el régimen jurídico fundamental que debe regir la actividad de auditoría de cuentas en el ámbito de la Unión Europea.

La Ley regula los aspectos generales del régimen de acceso al ejercicio de la actividad de auditoría, los requisitos que han de seguirse en su ejercicio, que van desde la objetividad e independencia hasta la emisión del informe, pasando por las normas de organización de los auditores y de realización de sus trabajos, así como el régimen de control y sancionador establecidos en orden a garantizar la plena eficacia de la normativa. El Reglamento (UE) n.º 537/2014 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014, establece los requisitos que deben seguir los auditores de cuentas de las entidades de interés público, sin perjuicio de que les sea aplicable a éstos lo que se establece con carácter general para los auditores de cuentas y de que la Ley trate de aquellas cuestiones respecto a las cuales el referido Reglamento citado otorga a los Estados miembros diversas opciones. Ante esta dualidad de regímenes, esta Ley dedica un título a la auditoría de cuentas con carácter general, y otro a los auditores de cuentas de entidades de interés público.

Así, esta Ley se estructura en un título Preliminar y cinco títulos, en los que se contienen ochenta y nueve artículos, diez disposiciones adicionales, tres disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y catorce disposiciones finales.

El título preliminar incluye las disposiciones generales del régimen jurídico por el que ha de regirse la actividad de auditoría de cuentas, recogiendo su ámbito de aplicación y el sistema de fuentes jurídicas que integra su normativa reguladora, que será de aplicación asimismo a quienes auditan las entidades de interés público. A estos auditores les es igualmente de aplicación el régimen establecido en el Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril. En dicho régimen jurídico subyace la función de interés público a la que responde el ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas.

En lo que a las normas de auditoría se refiere, se siguen manteniendo las normas internacionales de auditoría que sean adoptadas por la Comisión de la Unión Europea. En este punto, se establece la posibilidad de que las normas técnicas de auditoría actualmente existentes y las de nueva emisión puedan imponer requisitos adicionales a los contemplados en normas internacionales de auditoría adoptadas por la Unión Europea, según la Directiva 2014/56/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014.

También, y siguiendo lo establecido en la Directiva que se transpone, se recogen definiciones a los efectos de esta Ley, entre las que destaca la de pequeñas y medianas entidades, en la medida en que, como se ha destacado, se incorporan menciones específicas por razón del tamaño, y siguiendo los parámetros contenidos en la Directiva 2013/34/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre los estados financieros anuales, los estados financieros consolidados y otros informes afines de ciertos tipos de empresas. Debe destacarse que estos parámetros no coinciden, a los efectos de esta Ley, con los definidos como aquellos que determinan que una auditoría es obligatoria.

El título I, dedicado a la auditoría de cuentas, regula los aspectos esenciales de la actividad de auditoría de cuentas de conformidad con la Directiva que se transpone, si bien debe señalarse que la auditoría que se regula no supone garantía alguna respecto a la viabilidad futura de la entidad auditada ni de la eficiencia o eficacia con que la entidad auditada haya dirigido o vaya a dirigir su actividad. Este título se divide en tres capítulos. El capítulo I define las modalidades de auditoría de cuentas y el nuevo contenido del informe de auditoría, que incorpora ciertos contenidos adicionales de acuerdo con la facultad otorgada a los Estados miembros. Al mismo tiempo, se amplía su alcance respecto al informe de gestión que en su caso se emita. Igualmente, se regula el régimen a aplicar en caso de auditoría de cuentas consolidadas, que se modifica para incorporar determinadas precisiones en relación con el trabajo de evaluación y revisión del auditor del grupo.

El capítulo II regula el régimen de acceso al ejercicio de la actividad de auditoría, así como el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, cuyo contenido público se ve modificado para incorporar el mandato europeo de publicidad de las sanciones. Con arreglo también a esta norma, se incorpora la posibilidad de que una sociedad de auditoría autorizada en otro Estado miembro pueda ejercer su actividad en España, siempre que quien firme en su nombre el informe esté autorizado en España.

Por otra parte, y sin perjuicio de lo que disponga la normativa de la Unión Europea, se modifican determinados aspectos del régimen de inscripción obligatoria, en el Registro Oficial citado, de aquellos auditores de cuentas y sociedades de auditoría que emitan informes de auditoría en relación con las cuentas anuales o consolidadas de ciertas sociedades domiciliadas fuera de la Unión Europea cuyos valores estén admitidos a negociación en España, previo cumplimiento de requisitos equivalentes a los que se exige a los auditores de cuentas nacionales.

En todo caso, en lo que se refiere al régimen de autorización, dado que la relevancia pública exige a quien realiza esta actividad el cumplimiento ex ante de un conjunto de requisitos y condiciones, la mera presentación de declaraciones responsables o de comunicaciones previas no permite por sí misma el inicio de esta actividad. Por la misma razón, no cabe entender estimada por silencio la petición que en su caso se realice para poder ejercer la actividad de auditoría de cuentas.

El capítulo III, que regula los distintos aspectos que han de regir el ejercicio de la actividad auditora, contiene cinco secciones, divididas en veinte artículos. En la sección 1.ª, se incorpora ex lege por mandato de la Unión Europea, la obligación de escepticismo profesional, así como la aplicación del juicio profesional, que deben presidir la realización de cualquier trabajo de auditoría desde su planificación hasta la emisión del informe.

En la sección 2.ª se establece el régimen de independencia al que todos los auditores de cuentas y sociedades de auditoría se encuentran sujetos, incluidos los auditores de quienes auditan entidades de interés público, de acuerdo con las remisiones contenidas en el capítulo IV y las cuestiones tratadas en el Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril. Se mantiene el régimen contenido en la norma que ahora se deroga y que se configuraba como un sistema mixto al basarse, por una parte, en la enunciación de un principio general de independencia que obliga a todo auditor a abstenerse de actuar cuando pudiera verse comprometida su objetividad en relación a la información económica financiera a auditar, y por otra parte, en la enumeración de un conjunto de circunstancias, situaciones o relaciones específicas en las que se considera que, en el caso de concurrir, los auditores no gozan de independencia respecto a una entidad determinada, siendo la única solución o salvaguarda posible la no realización del trabajo de auditoría.

Este régimen se enmarca en la regulación contenida en la Directiva 2014/56/UE, que sigue recogiendo, al igual que la Directiva anterior, como principios generales a asegurar por los Estados miembros, el de ser independiente, el de no participar en el proceso de toma de decisiones y el de evaluar las amenazas a la independencia y en su caso aplicar salvaguardas para atenuar aquellas (autorrevisión, abogacía, interés propio, familiaridad o confianza o intimidación) que pudieran comprometer la independencia y en su caso abstenerse de realizar la auditoría. Igualmente, sigue obligando a cada Estado miembro a asegurar que un auditor de cuentas no realice una auditoría en relación a una entidad auditada cuando existan relaciones financieras, comerciales, laborales o de otro tipo de tal importancia que comprometa la independencia del auditor. La nueva redacción comunitaria sigue obligando a que el auditor considere el entorno de red en que opera a los efectos de observar su independencia.

Sin embargo, la nueva Directiva a transponer incorpora unos requisitos más restrictivos, no contemplados anteriormente, tales como la obligación de que los Estados miembros se aseguren de que cualquier persona, no solo el auditor, que pueda influir en el resultado de la auditoría se abstenga de participar en el proceso de toma de decisiones de la entidad; que el auditor de cuentas o sociedad de auditoría tome medidas para evitar conflictos de interés o de relación comercial u otra clase, directas o indirectas, reales o potenciales, que puedan comprometer la independencia; que el auditor de cuentas o sociedad de auditoría, su personal o quien le preste servicios en el ejercicio de la actividad de auditoría, y determinados parientes, no posean interés significativo directo ni realicen determinadas operaciones con instrumentos financieros de la entidad auditada; que dichas personas no participen en la auditoría si poseen instrumentos financieros de la auditada o tienen algún interés o relación comercial o financiera con la misma. Finalmente, recoge determinadas exigencias en relación con los regalos, situaciones sobrevenidas que afecten a la entidad auditada y prohibiciones posteriores, y con el periodo mínimo durante el cual la obligación de independencia debe observarse. Por todo ello, y consecuentemente con la finalidad expresada de reforzar la independencia, el régimen contenido en la nueva Directiva va más allá de un enfoque de principios.

En la medida en que el régimen incorporado en el Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, que se deroga, cabía en la redacción anterior de la Directiva, resulta más que justificado mantener el mismo sistema mixto, habida cuenta que la independencia se constituye en pilar fundamental en el que reside la confianza que se deposita en el informe de auditoría, y que la nueva Directiva es más restrictiva que la anterior.

Por tanto, sobre la base de dicho régimen mixto se incorporan, fortaleciendo el sistema de incompatibilidades o prohibiciones, los nuevos requisitos que con el carácter de mínimos contempla la Directiva 2014/56/UE, de 16 de abril de 2014, y se modifican determinadas cuestiones para evitar que el régimen aplicable a los auditores de cuentas con carácter general sea más restrictivo que el que se exige en el Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril, de modo que se introducen determinados ajustes en el periodo de cómputo al que se extienden determinadas incompatibilidades. Esto no significa que la independencia del auditor no pueda verse comprometida por amenazas derivadas de intereses o relaciones comerciales, laborales, familiares o de otra clase, existentes con anterioridad al período de cómputo establecido.

Así, se incorpora legalmente la obligación de establecer los sistemas de salvaguarda para hacer frente a las amenazas que pudieran derivarse de conflictos de intereses o de alguna relación comercial, laboral, familiar o de otra índole. En todo caso, debe evitarse cualquier situación o relación que pudiera aparentar una posible participación en la entidad auditada, relación con ésta, o en su gestión, definiéndose qué se entiende por ésta, de modo que se pudiera concluir que la independencia resulta comprometida, tal como establece la Directiva. Como señala la Recomendación de la Unión Europea de 16 de mayo de 2002, sobre la independencia de los auditores de cuentas en la Unión Europea: principios fundamentales, son dos los elementos sustanciales del requisito de independencia, real y apariencia, de modo que los auditores deben ser y parecer ser independientes. Siendo esta una actitud mental inobservable la normativa y práctica internacional delimita las situaciones o servicios que se configuran como presunciones iuris et de iure, generadoras de incompatibilidad con la realización de la auditoría.

Asimismo, se modifican determinadas situaciones o servicios que generan incompatibilidad para realizar la auditoría, incorporando los relacionados con operaciones realizadas con los instrumentos financieros, la tenencia de intereses significativos y la aceptación de obsequios de valor significativo. Igualmente se mantiene el período de cómputo temporal de determinadas situaciones de incompatibilidad al ejercicio anterior al que se refieren los estados financieros auditados, reduciéndolo a un año para la gran mayoría, que coinciden con los servicios que se prohíben para los auditores de entidades de interés público. Al mismo tiempo, se incluyen las actuaciones que deben realizar los auditores en situaciones sobrevenidas en las que se adquiere un interés financiero o la entidad auditada resulta afectada por una combinación de negocios. También se introducen ajustes en las incompatibilidades que resultan de circunstancias o situaciones en que incurren los familiares.

La Directiva que se transpone establece que pueden afectar al deber de independencia la existencia de relaciones, situaciones o servicios no sólo entre la entidad auditada y el auditor o sociedad de auditoría, sino también entre aquélla y la red a la que pertenece el auditor o sociedad de auditoría. En las normas de extensión se distingue entre la red auditora y la red no auditora, lo que obedece a la necesidad de establecer más excepciones cuando concurren las causas de incompatibilidad en la red no auditora dada su teórica lejanía. El sentido de las normas de extensión que se recoge es que si las personas o entidades comprendidas en dicho ámbito incurren en cualesquiera de los supuestos de incompatibilidad contemplados en esta Ley y en otras disposiciones legales, harán igualmente incompatibles al auditor de cuentas o sociedad de auditoría en relación con la respectiva entidad, si bien teniendo en cuenta las particularidades que se establecen en la Ley. En dicho ámbito de extensión subjetiva se incluye también, entre otros, a quienes estén vinculados por determinadas relaciones de parentesco, como los progenitores, hijos y hermanos y sus cónyuges, dado que en estos casos existen o pueden existir las mismas amenazas a la independencia que pueden darse de igual forma que en el caso del cónyuge del auditor, excluyéndose del alcance de dicha extensión y reduciéndose el círculo de familiares para determinados supuestos.

Por otra parte, y también de acuerdo con la Directiva, se reduce a un año el periodo que rige para las prohibiciones impuestas con posterioridad a la finalización del trabajo de auditoría y al que está sujeto el auditor, al objeto de evitar que en la realización objetiva del trabajo de auditoría concurran o se presenten situaciones que puedan suponer un riesgo o una amenaza a la independencia por la existencia, durante dicha realización, de compromisos o expectativas futuras que puedan comprometer la objetividad del auditor en la realización de la auditoría. Únicamente se mantiene el periodo de prohibición de dos años para el caso de auditores de entidades de interés público.

Las modificaciones incorporadas en dichas situaciones o servicios no significan en modo alguno que, cuando concurran las situaciones modificadas o suprimidas u otras situaciones o servicios prestados durante periodos anteriores, no constituyan o no puedan constituir amenazas a la independencia, siendo así que el auditor de cuentas deberá establecer al respecto el oportuno sistema de salvaguardas para su evaluación y, en su caso, eliminación. De igual modo, no significa que el auditor pueda realizar el trabajo de auditoría en el caso de que estas circunstancias persistan y sean de tal importancia o entidad que comprometan su independencia en relación con la entidad auditada. Como hasta ahora, lo mismo debe entenderse para el caso de que se produzcan situaciones distintas de las definidas como causas de incompatibilidad que, por su naturaleza y momento de realización, puedan suponer una amenaza que comprometa, pese a las salvaguardas establecidas, la independencia del auditor.

La sección 3.ª regula la responsabilidad civil de los auditores en el ejercicio de la actividad de auditoría y la fianza que deben prestar, sin que se haya incorporado modificación alguna.

La sección 4.ª incorpora, de un lado, los principios y políticas a los que deben ajustarse la organización interna del auditor y la sociedad de auditoría, que deben orientarse a prevenir cualquier amenaza a la independencia y deben garantizar la calidad, integridad y carácter crítico y riguroso con que se realizan las auditorías. De otro lado, se regulan las normas mínimas a las que ha de ajustarse la organización del trabajo del auditor.

En la sección 5.ª se prevén los deberes de conservación y custodia, y de guardar secreto de la documentación referente a cada auditoría y demás documentación generada y exigida de acuerdo con esta Ley, incorporándose determinadas excepciones en favor de ciertas autoridades internacionales en los términos previstos en la misma.

El capítulo IV, dividido en cuatro secciones, contiene los requisitos más estrictos exigidos a los auditores de entidades de interés público, además de aquello establecido en el título I que no resulte contradictorio o exceptuado por lo regulado en dicho capítulo, tal como se establece en su sección 1.ª, y de acuerdo con la remisión genérica a la Directiva que se contiene en el artículo 1.2 del Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril de 2014. Por razones de seguridad jurídica y uniformidad normativa se contienen las referencias correspondientes al articulado de dicho Reglamento, y se precisan en su caso determinados aspectos no tratados en el mismo o las opciones que éste contempla en favor de los Estados miembros. La sección 2.ª regula los informes que tienen que emitir estos auditores con el fin de aumentar la confianza de los usuarios de la información económica financiera auditada y su responsabilidad en relación con la auditoría realizada. Así, en primer lugar, debe emitirse un informe de auditoría cuyo contenido es mucho más amplio que el previsto con carácter general, exigiéndose en el Reglamento de la Unión Europea información sobre la independencia y sobre su capacidad para detectar irregularidades, incluidas las debidas a fraude. En segundo lugar, estos auditores deben publicar el informe anual de transparencia, respecto al cual el citado Reglamento de la Unión Europea incorpora determinada información financiera sobre sus ingresos y desglose, cuyo criterio se determina en esta Ley, y los de la red auditora. Además, se exige que se publique de forma separada al de la red a la que pudiera pertenecer en aras de alcanzar una mayor transparencia y evitar cualquier confusión, sin perjuicio del contenido que adicionalmente podrá desarrollarse mediante resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

La sección 3.ª, relativa al régimen de independencia, incluye en primer lugar, además de las correspondientes referencias al articulado del Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril de 2014, la remisión a lo previsto en las secciones 1.ª y 2.ª del capítulo III del título I, habida cuenta que el artículo 6 de dicho Reglamento establece la obligación de cumplir con lo previsto en el artículo 22 ter de la Directiva, precepto que resulta incorporado en las citadas secciones, y que obligan a cumplir, entre otras, las previsiones establecidas en relación con el régimen de independencia, así como la obligación de evaluar la existencia de amenazas que comprometan su independencia y de aplicar las medidas de salvaguarda a aplicar. De acuerdo con las opciones otorgadas a los Estados miembros, y de conformidad con lo previsto en el artículo 22 de la Directiva, se amplía el periodo de cómputo al que deben extenderse las prohibiciones y se prohíben también los servicios detallados cuando se realizan por los familiares próximos. En segundo lugar, recoge el ejercicio de las opciones atribuidas a los Estados miembros en relación con la duración máxima de contratación de los auditores y las normas de limitación de honorarios por concentración con respecto a una entidad de interés público, incorporadas en el Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril de 2014. Respecto a la duración, no se opta por prolongar la duración máxima, habida cuenta que se entiende que las excesivas relaciones prolongadas generan una amenaza de familiaridad de tal entidad que la independencia se entiende comprometida. En relación con las normas de limitación de honorarios por dependencia financiera, se entiende adecuado imponer el requisito más restrictivo de prohibir la realización de auditoría en el ejercicio siguiente, toda vez que alcanzar determinado porcentaje de concentración supone una amenaza de interés propio e incluso de intimidación que no puede mitigarse. En relación con las distintas opciones ejercidas respecto a las normas de honorarios, de servicios prohibidos y rotación externa, se opta por ejercer determinadas opciones más restrictivas, consistentes en fijar, en beneficio también de una mayor seguridad jurídica, determinadas situaciones que impiden realizar la auditoría de cuentas. En relación con las limitaciones de honorarios se exige que el auditor considere adicionalmente la red en que opera al objeto de evitar que mediante ésta se eluda su cumplimiento. De esta manera se pretende asegurar una aplicación consistente y uniforme de las normas de independencia, pilar fundamental en que descansa la confianza que se deposita en el informe de auditoría.

Finalmente, la sección 4.ª incorpora las especificidades que son aplicables a estos auditores en relación con las normas de organización interna, de organización del trabajo y del traspaso de expedientes y el artículo 45 autoriza a determinar reglamentariamente los requisitos que deben reunir quienes auditen entidades de interés público, lo que resulta justificado por la necesidad de asegurar la adecuada disposición de medios y capacidades para auditar entidades cuya información tiene una compleja dimensión e indudable impacto económico en los mercados.

El título II regula el sistema de supervisión pública y comprende cuatro capítulos. El capítulo I determina el ámbito de aplicación de la supervisión pública, cuya plena responsabilidad corresponde al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, autoridad responsable en materia de auditoría de cuentas, delimitando este ámbito por las funciones que se atribuyen y los sujetos a los que alcanza. A las que viene ejerciendo actualmente se incorporan las que exige la nueva normativa, referidas a la vigilancia de la evolución del mercado de auditoría. Con ello se alcanzan los objetivos de la normativa de la Unión Europea que requiere una autoridad competente especializada en la información económica financiera, así como en el marco normativo que regula la actividad auditora y en su vigilancia, al mismo tiempo que resulta garantizada la ausencia de cualquier conflicto de intereses, de modo que la supervisión tenga como fin único la mejora de la calidad de las auditorías y se asegura que no haya fraccionamiento en el mercado regulador y supervisor de la auditoría. Con ello se sigue la práctica existente en la casi totalidad de los Estados miembros. No obstante, la atribución a la Comisión Nacional del Mercado de Valores de la competencia supervisora en relación con las funciones atribuidas a las Comisiones de auditoría de cuentas de las entidades de interés público, se entiende sin perjuicio de las competencias atribuidas al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, en cuanto única autoridad competente y responsable última del sistema de supervisión pública, según el nuevo artículo 32.4 bis de la Directiva.

Tal como resulta de la normativa de la Unión Europea, y al objeto de cumplir sus funciones de manera adecuada, eficaz, eficiente y con integridad, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas debe cumplir con las siguientes premisas: ser independiente, de modo que no participen en sus órganos rectores o en la toma de decisiones quienes ejercen la actividad de auditoría de cuentas; ser transparente en lo que a los programas de trabajo e informes de actividad se refiere; contar con la capacidad, los conocimientos técnicos y los recursos apropiados y suficientes y tener una financiación adecuada y segura, libre de cualquier influencia indebida por parte de los auditores y sociedades de auditoría. En particular, la nueva normativa de la Unión Europea exige que la autoridad competente cuente con la atribución de las competencias necesarias para llevar a cabo sus tareas, incluyendo la capacidad de adoptar medidas para asegurar el cumplimiento de las nuevas disposiciones, la capacidad para acceder a los datos, obtener información y realizar inspecciones o demás comprobaciones que estime oportunas, para lo cual podrá contratar servicios de profesionales o ser asistido por expertos, manteniéndose en el artículo 55 la facultad ya existente de acordar con terceros, bajo determinadas condiciones, tareas relacionadas con las inspecciones de auditores que no sean de interés público, incluyendo a las Corporaciones representativas de auditores de cuentas. También, se mantiene la autorización al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas para desarrollar los criterios que éste debe seguir en relación con la ejecución del control de calidad. El capítulo II se dedica al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, autoridad supervisora nacional a la que se atribuyen las competencias en materia de auditoría de cuentas, de acuerdo con la normativa de la Unión Europea citada.

Interesa destacar dos aspectos. Por un lado, la especial prevalencia e interés que requieren los trabajos de auditoría de las entidades de interés público, lo que justifica una mayor especialización, atención y dedicación por parte del supervisor, y requiere de este la adecuada ordenación y utilización eficiente y eficaz de los medios disponibles para su debido cumplimiento. Por otro lado, la especial obligación, que ya tenía atribuida el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, de velar por el deber de independencia, lo que le confiere, tal como ha reconocido la jurisprudencia, la función específica y cualificada de pronunciarse sobre la observancia de dicho deber en el concreto desarrollo de la actividad de auditoría por su condición de tercero objetivo, neutral e informado, a la par que técnico, que debe prevalecer frente a cualquier criterio que pudiera venir de la propia entidad auditada o de otros entes. Las funciones atribuidas al respecto a la Comisión de Auditoría se configuran como una suerte de salvaguarda preventiva que no exime al auditor de cuentas de observar el deber de independencia, ni tampoco condiciona ni excluye las competencias de supervisión que al respecto se atribuyen al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

Asimismo, se precisa de forma más detallada el alcance y finalidad de la actividad de control de la actividad de auditoría de cuentas y de sus dos modalidades, que se siguen manteniendo pero que pasan a denominarse, siguiendo la terminología del Derecho de la Unión Europea y que impera en la práctica internacional, de un lado, inspecciones -antiguo control de calidad externo-, de carácter regular o periódico y de las que puede derivar la formulación de recomendaciones o requerimientos, para cuya realización se incorpora como criterio rector el análisis de riesgos; y de otro, investigaciones –en las que se incardina el actual control técnico– al objeto de detectar y corregir la ejecución inadecuada de un concreto trabajo de auditoría o actividad del auditor. Estas actuaciones de control siguen participando de la naturaleza de actuaciones previas de información, contempladas en el artículo 69.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

El control adecuado de la actividad de auditoría requiere igualmente establecer mecanismos adecuados de intercambio de información con otros organismos o instituciones públicas, en particular, con el Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones.

Por último, los capítulos III y IV regulan los aspectos internacionales que resulten de la nueva normativa de la Unión Europea. El sistema de supervisión pública debe comprender los mecanismos adecuados que permitan una cooperación efectiva a escala europea entre las actividades de supervisión de los Estados miembros, en cuanto factor que contribuye a asegurar una calidad elevada y homogénea de la auditoría en la Unión Europea. Dicha cooperación descansa en el principio de reglamentación y supervisión en el Estado miembro de origen en el que está autorizado el auditor o sociedad de auditoría y dónde tenga la entidad auditada su domicilio social. En el caso de servicios transfronterizos en el ámbito de la Unión Europea, corresponderán las inspecciones a la autoridad del Estado miembro de origen, en el que esté autorizado el auditor o sociedad, y las investigaciones a la autoridad del Estado miembro en el que tenga su domicilio social la entidad auditada, tal como se precisa en el capítulo II. Se extiende el deber de colaboración con los Estados miembros de la Unión Europea a las autoridades europeas de supervisión.

De acuerdo con el Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril, la cooperación entre las autoridades competentes de los Estados miembros ha de organizarse en el marco de la Comisión de Organismos Europeos de Supervisión de Auditores, en la que se integra el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas como autoridad responsable de la supervisión pública en materia de auditoría de cuentas, y para el que se prevé su participación activa, al mismo tiempo que el intercambio de cierta información.

Los mecanismos de cooperación europea se contemplan mediante la posibilidad de transmitir información al Banco Central Europeo, al Sistema Europeo de Bancos Centrales y a la Junta Europea de Riesgos Sistémicos, y de crear colegios de supervisores en los que se pueda intercambiar información, en particular en relación con las actividades de auditores que operen en el marco de una red.

Asimismo, se mantiene la necesidad de una cooperación efectiva con las autoridades de terceros países dada la complejidad de las auditorías de grupos transfronterizos y el entorno económico cada vez más internacionalizado, al mismo tiempo que se incorporan determinadas precisiones a las que debe sujetarse la transmisión a tercero de la información remitida o enviada como resultado de esta cooperación.

Con el fin de reforzar el cumplimiento de las obligaciones incorporadas en esta Ley como consecuencia de la transposición de la Directiva 2014/56/UE y de la aplicación del Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril de 2014, se introducen ciertas modificaciones en el régimen de infracciones y sanciones, contenido en el título III. Dichas modificaciones afectan principalmente a la inclusión de nuevos tipos infractores como consecuencia de las nuevas obligaciones que se imponen, así como de cumplir con el mandato europeo de que las sanciones sean efectivas y disuasorias. Asimismo, se han introducido algunas modificaciones en la clasificación de los tipos infractores, menores, pero necesarias para adecuarlas a los principios citados. Igualmente se modifican las normas de publicidad de las sanciones y de denuncia para cumplir con los mandatos contenidos al respecto en la citada Directiva. Respecto a la denuncia, sin efecto vinculante en orden a la incoación de procedimiento sancionador, su tratamiento está supeditado, mediante la ordenación y utilización eficiente y eficaz de los medios disponibles, al debido cumplimiento de las competencias de control de la actividad auditora, atribuidas legalmente al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, de modo que permita alcanzar el objetivo último de la mejora global y en su conjunto en la calidad de los trabajos de auditoría, proyectando dichas actuaciones sobre todos los que están habilitados legalmente para ejercer la actividad de auditoría y, en especial, de quienes auditan entidades de interés público por la mayor relevancia que tiene frente a terceros.

El título IV se dedica a las tasas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por el control y la supervisión de la actividad de auditoría de cuentas, por la expedición de certificados o documentos a instancia de parte y por las inscripciones y anotaciones en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas. El hecho imponible de la tasa por el control y supervisión de la actividad de auditoría de cuentas lo constituye la prestación por parte del ICAC de un servicio que afecta a los auditores de cuentas o sociedades de auditoría y que se pone de manifiesto, entre otras actuaciones, a través de la llevanza del Registro Oficial de Auditoría de Cuentas, labores normativas, inspecciones e investigaciones o el régimen disciplinario de los auditores de cuentas o sociedades de auditoría. El coste de la actividad de control y supervisión es mayor en auditorías de entidades de interés público, dados los mayores requisitos que la Ley que ahora se aprueba exige a los auditores o sociedades de auditorías que las llevan a cabo. Finalmente, el título V contiene la regulación correspondiente a la protección de datos de carácter personal.

En definitiva, con la regulación que se incorpora, el ejercicio de las actuaciones de control encomendadas al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas ha de permitir alcanzar la mejora global y en su conjunto en la calidad de los trabajos de auditoría, de modo que se alcance un nivel elevado de confianza en los usuarios de la información económica y se eviten conflictos de interés en la realización de las auditorías. Con ello se pretenden fortalecer las garantías suficientes para que las cuentas anuales o cualquier otro documento contable que haya sido verificado por un tercero sea aceptado con plena confianza por la persona que trata de obtener información a través de ellos, precisamente, por haber sido emitido por quien, teniendo la capacidad y formación adecuada, es independiente.

IV

Finalmente, la Ley se acompaña de diez disposiciones adicionales, algunas de las cuales se mantienen con el mismo contenido que en el texto legal que se deroga, tales como las referidas a la auditoría obligatoria y los auditores del sector público. Otras disposiciones son objeto de modificación, tal como ocurre y como se ha expuesto, en relación con los mecanismos de cooperación, o se incorporan ex novo, tal como sucede con las referidas al seguimiento y evolución del mercado, las sociedades de auditoría, las comunicaciones electrónicas y la duración máxima de contratación.

Destaca la novedad incorporada mediante la disposición adicional tercera, en la que se regula la exigencia de una Comisión de Auditoría para las entidades de interés público, de acuerdo con los requisitos, excepciones, dispensas, composiciones y funciones que contiene la Directiva 2014/56/UE, de 16 de abril de 2014, e incorporando su contenido en el articulado del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

En las tres disposiciones transitorias se incorporan las que se contenían ya en la Ley 12/2010, de 30 de junio, así como las referidas a deberes o requisitos que se consideran novedades con esta Ley al objeto de establecer un periodo transitorio que facilite la aplicación de los nuevos deberes o requisitos. Es el caso de los referidos a las sociedades de auditoría y a las situaciones de incompatibilidad.

Las disposiciones finales regulan determinadas modificaciones normativas, principalmente para ajustarse a la normativa de la Unión Europea, debiendo destacarse la referida a las comisiones de auditoría, y recogen determinadas habilitaciones, destacando la modificación que deja sin vigor la definición de entidades de interés público por razón de tamaño contenida en el Reglamento que desarrolla el Texto Refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre.


[Bloc 3: #tpreliminar]

TÍTOL PRELIMINAR

Àmbit d’aplicació, objecte, règim jurídic i definicions


[Bloque 3: #tpreliminar]

TÍTULO PRELIMINAR

Ámbito de aplicación, objeto, régimen jurídico y definiciones


[Bloc 4: #a1]

Article 1. Àmbit d’aplicació i objecte.

1. Aquesta Llei té per objecte la regulació de l’activitat d’auditoria de comptes, tant obligatòria com voluntària, mitjançant l’establiment de les condicions i els requisits de necessària observança per al seu exercici, així com la regulació del sistema de supervisió pública i els mecanismes de cooperació internacional en relació amb aquesta activitat esmentada.

2. S’entén per auditoria de comptes l’activitat consistent en la revisió i verificació dels comptes anuals, així com d’altres estats financers o documents comptables, elaborats d’acord amb el marc normatiu d’informació financera que sigui aplicable, sempre que l’activitat tingui per objecte l’emissió d’un informe sobre la fiabilitat dels esmentats documents que pugui tenir efectes davant de tercers.

3. L’auditoria de comptes l’ha de dur a terme necessàriament un auditor de comptes o una societat d’auditoria, mitjançant l’emissió de l’informe corresponent i amb subjecció als requisits i les formalitats que estableix aquesta Llei.

4. El que disposa aquesta Llei no és aplicable a les auditories de comptes que duguin a terme els òrgans del sector públic estatal, autonòmic o local en l’exercici de les seves competències, que es regeixen per la seva legislació específica de conformitat amb el que disposa la disposició addicional segona.


[Bloque 4: #a1]

Artículo 1. Ámbito de aplicación y objeto.

1. Esta Ley tiene por objeto la regulación de la actividad de auditoría de cuentas, tanto obligatoria como voluntaria, mediante el establecimiento de las condiciones y los requisitos de necesaria observancia para su ejercicio, así como la regulación del sistema de supervisión pública y los mecanismos de cooperación internacional en relación con dicha actividad.

2. Se entenderá por auditoría de cuentas la actividad consistente en la revisión y verificación de las cuentas anuales, así como de otros estados financieros o documentos contables, elaborados con arreglo al marco normativo de información financiera que resulte de aplicación, siempre que dicha actividad tenga por objeto la emisión de un informe sobre la fiabilidad de dichos documentos que pueda tener efectos frente a terceros.

3. La auditoría de cuentas tendrá necesariamente que ser realizada por un auditor de cuentas o una sociedad de auditoría, mediante la emisión del correspondiente informe y con sujeción a los requisitos y formalidades establecidos en esta Ley.

4. Lo dispuesto en esta Ley no resulta aplicable a las auditorías de cuentas que se realicen por los órganos del sector público estatal, autonómico o local en el ejercicio de sus competencias, que se regirán por su legislación específica de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional segunda.


[Bloc 5: #a2]

Article 2. Normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes.

1. L’activitat d’auditoria de comptes s’ha de dur a terme amb subjecció a aquesta Llei i al seu Reglament de desplegament, així com a les normes d’auditoria, d’ètica i independència i de control de qualitat intern dels auditors de comptes i societats d’auditoria.

A les auditories de comptes d’entitats d’interès públic els és aplicable el que estableix el Reglament (UE) núm. 537/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d’abril, sobre els requisits específics per a l’auditoria legal de les entitats d’interès públic, i el que estableix el capítol IV del títol I d’aquesta Llei.

2. Les normes d’auditoria constitueixen els principis i requisits que han d’observar els auditors de comptes en la realització del treball d’auditoria de comptes i sobre les quals s’han de basar les actuacions necessàries per expressar una opinió tècnica responsable i independent. Es consideren normes d’auditoria les contingudes en aquesta Llei, en el seu Reglament de desplegament, en les normes internacionals d’auditoria adoptades per la Unió Europea i en les normes tècniques d’auditoria.

A aquests efectes, s’entenen per normes internacionals d’auditoria les normes internacionals d’auditoria, la norma internacional de control de qualitat i altres normes internacionals emeses per la Federació Internacional de Comptables a través del Consell de Normes Internacionals d’Auditoria i Assegurament, sempre que siguin pertinents per a l’activitat d’auditoria de comptes regulada en aquesta Llei.

Les normes tècniques d’auditoria tenen per objecte la regulació dels aspectes no previstos a les normes internacionals d’auditoria adoptades per la Unió Europea.

3. Les normes d’ètica inclouen, almenys, els principis de competència professional, diligència deguda, integritat i objectivitat, sense perjudici del que estableixen les seccions 1a i 2a del capítol III del títol I.

4. Les normes tècniques d’auditoria, les normes d’ètica i les normes de control de qualitat intern dels auditors de comptes i societats d’auditoria s’han d’elaborar, adaptar o revisar, de conformitat amb els principis generals i la pràctica comunament admesa als estats membres de la Unió Europea, així com amb les normes internacionals d’auditoria adoptades per la Unió Europea, per les corporacions de dret públic representatives dels qui exerceixin l’activitat d’auditoria de comptes, amb la informació pública prèvia durant el termini de dos mesos i són vàlides a partir de la seva publicació, mitjançant una resolució de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, en el seu «Butlletí Oficial».

En cas que les corporacions de dret públic representatives a què es refereix el paràgraf anterior, amb el requeriment previ de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, no elaborin, adaptin o revisin alguna de les normes tècniques d’auditoria, de les normes d’ètica i de les normes de control de qualitat intern, en la forma establerta anteriorment, aquest Institut ha de procedir a la seva elaboració, adaptació o revisió, i n’ha d’informar a les referides corporacions de dret públic representatives i complir també el requisit d’informació pública durant el termini de dos mesos.

5. Només es poden imposar requisits o procediments addicionals als que estableixen les normes internacionals d’auditoria adoptades per la Unió Europea quan els esmentats requisits o procediments addicionals es derivin de requeriments exigits per una llei nacional referent a l’àmbit d’aplicació de les auditories de comptes o quan siguin necessaris per augmentar la credibilitat i qualitat dels estats financers auditats.

Aquests requisits addicionals han de ser comunicats per l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes a la Comissió Europea, com a mínim, tres mesos abans de la seva entrada en vigor o, en el cas de requisits ja existents en el moment de l’adopció d’una norma internacional d’auditoria, en un termini no superior a tres mesos a partir de la data d’adopció de la norma internacional d’auditoria.

Els requisits addicionals esmentats s’han d’establir mitjançant una resolució de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes en la qual es declari la vigència dels apartats corresponents de les normes d’auditoria preexistents a l’adopció per part de la Unió Europea de les normes internacionals d’auditoria sobre la mateixa matèria, o mitjançant la publicació de noves normes d’auditoria limitades als referits requisits addicionals. La resolució s’ha de publicar en el seu «Butlletí Oficial», amb el tràmit previ d’informació pública durant el termini de dos mesos.


[Bloque 5: #a2]

Artículo 2. Normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas.

1. La actividad de auditoría de cuentas se realizará con sujeción a esta Ley, a su Reglamento de desarrollo, así como a las normas de auditoría, de ética e independencia y de control de calidad interno de los auditores de cuentas y sociedades de auditoría.

A las auditorías de cuentas de entidades de interés público les será de aplicación lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 537/2014, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril, sobre los requisitos específicos para la auditoría legal de las entidades de interés público, y lo establecido en el capítulo IV del título I de esta Ley.

2. Las normas de auditoría constituyen los principios y requisitos que deben observar los auditores de cuentas en la realización del trabajo de auditoría de cuentas y sobre las que deben basarse las actuaciones necesarias para expresar una opinión técnica responsable e independiente. Se consideran normas de auditoría las contenidas en esta Ley, en su Reglamento de desarrollo, en las normas internacionales de auditoría adoptadas por la Unión Europea y en las normas técnicas de auditoría.

A estos efectos, se entenderán por normas internacionales de auditoría las normas internacionales de auditoría, la norma internacional de control de calidad y otras normas internacionales emitidas por la Federación Internacional de Contables a través del Consejo de Normas Internacionales de Auditoría y Aseguramiento, siempre que sean pertinentes para la actividad de auditoría de cuentas regulada en esta Ley.

Las normas técnicas de auditoría tendrán por objeto la regulación de los aspectos no contemplados en las normas internacionales de auditoría adoptadas por la Unión Europea.

3. Las normas de ética incluyen, al menos, los principios de competencia profesional, diligencia debida, integridad y objetividad, sin perjuicio de lo establecido en las secciones 1.ª y 2.ª del capítulo III del título I.

4. Las normas técnicas de auditoría, las normas de ética y las normas de control de calidad interno de los auditores de cuentas y sociedades de auditoría se elaborarán, adaptarán o revisarán, de conformidad con los principios generales y práctica comúnmente admitida en los Estados miembros de la Unión Europea así como con las normas internacionales de auditoría adoptadas por la Unión Europea, por las corporaciones de derecho público representativas de quienes realicen la actividad de auditoría de cuentas, previa información pública durante el plazo de dos meses y serán válidas a partir de su publicación, mediante resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, en su «Boletín Oficial».

En el caso de que las corporaciones de derecho público representativas a que se refiere el párrafo anterior, previo requerimiento del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, no elaborasen, adaptasen o revisasen alguna de las normas técnicas de auditoría, de las normas de ética y de las normas de control de calidad interno, en la forma establecida anteriormente, este Instituto procederá a su elaboración, adaptación o revisión, informando de ello a las referidas corporaciones de derecho público representativas y cumpliendo también el requisito de información pública durante el plazo de dos meses.

5. Sólo podrán imponerse requisitos o procedimientos adicionales a los establecidos en las normas internacionales de auditoría adoptadas por la Unión Europea cuando dichos requisitos o procedimientos adicionales se deriven de requerimientos exigidos por ley nacional referente al ámbito de aplicación de las auditorías de cuentas o resulten necesarios para aumentar la credibilidad y calidad de los estados financieros auditados.

Estos requisitos adicionales serán comunicados por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas a la Comisión Europea, como mínimo, tres meses antes de su entrada en vigor o, en el caso de requisitos ya existentes en el momento de la adopción de una norma internacional de auditoría, en un plazo no superior a tres meses a partir de la fecha de adopción de la norma internacional de auditoría.

Dichos requisitos adicionales deberán establecerse mediante resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en la que se declare la vigencia de los apartados correspondientes de las normas de auditoría preexistentes a la adopción por la Unión Europea de las normas internacionales de auditoría sobre la misma materia, o mediante la publicación de nuevas normas de auditoría limitadas a los referidos requisitos adicionales. La Resolución deberá ser publicada en su «Boletín Oficial», previo trámite de información pública durante el plazo de dos meses.


[Bloc 6: #a3]

Article 3. Definicions.

Als efectes del que estableix aquesta Llei, s’apliquen les definicions següents:

1. Marc normatiu d’informació financera: el conjunt de normes, principis i criteris establert a:

a) La normativa de la Unió Europea relativa als comptes consolidats, en els casos previstos per a la seva aplicació.

b) El Codi de comerç i la restant legislació mercantil.

c) El Pla general de comptabilitat i les seves adaptacions sectorials.

d) Les normes de compliment obligatori que aprovi l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes en desplegament del Pla general de comptabilitat i les seves normes complementàries.

e) La resta de la normativa comptable espanyola que sigui d’aplicació.

2. Auditoria obligatòria: auditoria dels comptes anuals o dels comptes consolidats, que sigui exigida pel dret de la Unió Europea o la legislació nacional.

3. Auditor de comptes: persona física autoritzada per realitzar auditories de comptes per l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, de conformitat amb el que estableix l’article 8.1, o per les autoritats competents d’un Estat membre de la Unió Europea o d’un tercer país.

4. Societat d’auditoria: persona jurídica, independentment de la forma societària mercantil adoptada, autoritzada per realitzar auditories de comptes per l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, de conformitat amb el que disposa l’article 8.1, o per les autoritats competents d’un Estat membre de la Unió Europea o d’un tercer país.

5. Tenen la consideració d’entitats d’interès públic:

a) Les entitats emissores de valors admesos a negociació en mercats secundaris oficials de valors, les entitats de crèdit i les entitats asseguradores sotmeses al règim de supervisió i control atribuït al Banc d’Espanya, a la Comissió Nacional del Mercat de Valors i a la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, així com als organismes autonòmics amb competències d’ordenació i supervisió de les entitats asseguradores, respectivament, així com les entitats emissores de valors admesos a negociació al mercat alternatiu borsari pertanyents al segment d’empreses en expansió.

b) Les entitats que es determinin reglamentàriament en atenció a la seva importància pública significativa per la naturalesa de la seva activitat, per la seva dimensió o pel seu nombre d’empleats.

c) Els grups de societats en els quals la societat dominant sigui una entitat de les previstes a les lletres a) i b) anteriors.

6. Auditor principal responsable:

a) Auditor de comptes que signi l’informe d’auditoria de comptes a títol individual o en nom d’una societat d’auditoria.

b) En el cas de societats d’auditoria, l’auditor o auditors de comptes designats si s’escau per la societat d’auditoria com a responsables principals de fer el treball d’auditoria de comptes en nom de la societat esmentada.

c) En el cas d’auditories de comptes consolidats o d’altres estats financers o documents comptables consolidats, l’auditor o auditors de comptes designats si s’escau com a auditor o auditors principals responsables de fer l’auditoria a les entitats que siguin significatives en el conjunt consolidable.

7. Estat membre d’origen: l’Estat membre de la Unió Europea que hagi autoritzat l’auditor de comptes o societat d’auditoria a fer l’activitat d’auditoria de comptes a l’Estat esmentat de conformitat amb el que disposa la seva normativa nacional com a transposició de l’article 3, apartat 1, de la Directiva 2006/43/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de maig de 2006, relativa a l’auditoria legal dels comptes anuals i dels comptes consolidats, modificada per la Directiva 2014/56/UE del Parlament Europeu i del Consell, de 16 d’abril de 2014.

8. Estat membre d’acollida: l’Estat membre de la Unió Europea, diferent del d’origen, en què un auditor de comptes o una societat d’auditoria autoritzats pel seu Estat membre d’origen per fer l’activitat d’auditoria de comptes, obtinguin l’autorització corresponent per fer l’activitat en aquell Estat, de conformitat amb el que disposa la seva normativa nacional com a resultat de la transposició dels articles 3 bis i 14, respectivament, de la Directiva 2006/43/CE.

9. Entitats petites: les entitats que durant dos exercicis consecutius reuneixin, a la data de tancament de cadascun, almenys dues de les circumstàncies següents:

a) Que el total de les partides de l’actiu no superi els quatre milions d’euros.

b) Que l’import total de la seva xifra anual de negocis no superi els vuit milions d’euros.

c) Que el nombre mitjà de treballadors contractats durant l’exercici no sigui superior a cinquanta.

Les entitats perden aquesta consideració si deixen de reunir, durant dos exercicis consecutius, dues de les circumstàncies a què es refereix aquest apartat.

En el primer exercici social des de la seva constitució, transformació o fusió, les entitats tenen aquesta consideració si reuneixen, al tancament de l’exercici esmentat, almenys dues de les tres circumstàncies expressades en aquest apartat.

10. Entitats mitjanes: les entitats que, sense tenir la consideració d’entitats petites, durant dos exercicis consecutius reuneixin, a la data de tancament de cadascun, almenys dues de les circumstàncies següents:

a) Que el total de les partides de l’actiu no superi els vint milions d’euros.

b) Que l’import total de la seva xifra anual de negocis no superi els quaranta milions d’euros.

c) Que el nombre mitjà de treballadors contractats durant l’exercici no sigui superior a dos-cents cinquanta.

Les entitats perden aquesta consideració si deixen de reunir, durant dos exercicis consecutius, dues de les circumstàncies a què es refereix aquest apartat.

En el primer exercici social des de la seva constitució, transformació o fusió, les entitats tenen aquesta consideració si reuneixen, al tancament de l’exercici esmentat, almenys dues de les tres circumstàncies expressades en aquest apartat.

11. Equip de l’encàrrec: personal de l’auditor de comptes o de la societat d’auditoria que participin en la realització d’un treball d’auditoria de comptes concret, inclosos els qui, sent socis o no, siguin empleats o qualsevol persona els serveis de les quals estiguin a disposició o sota el control de l’auditor de comptes o la societat d’auditoria.

12. Familiars de l’auditor principal responsable: els cònjuges dels auditors o les persones amb qui mantinguin relacions d’afectivitat anàlogues, i aquells amb els quals l’auditor tingui vincles de consanguinitat en primer grau directe o en segon grau col·lateral, així com els cònjuges d’aquells amb els quals tinguin els vincles de consanguinitat esmentats.

13. Familiars amb vincles estrets de la persona afectada per la causa d’incompatibilitat: els cònjuges o els qui mantinguin una relació d’afectivitat anàloga, els qui tinguin vincles de consanguinitat en primer grau descendent i els qui, independentment del grau, tinguin vincles de consanguinitat i visquin a la seva llar durant un període mínim d’un any.

14. Xarxa: l’estructura a la qual pertany un auditor o una societat d’auditoria que tingui per objecte la cooperació, i que tingui clarament per objectiu compartir beneficis o costos, o que comparteix propietat, control o gestió comuns, polítiques i procediments de control de qualitat comuns, una estratègia empresarial comuna, l’ús d’un nom comercial comú, o una part significativa dels seus recursos professionals.

En tot cas, s’entén que formen part d’una mateixa xarxa les entitats vinculades a l’auditor de comptes o societat d’auditoria en els termes a què es refereix l’apartat següent.

15. Entitats vinculades a l’entitat auditada: les entitats que estiguin vinculades directament o indirectament mitjançant l’existència d’una relació de control en els termes a què es refereix l’apartat següent, mitjançant l’existència d’una mateixa unitat de decisió en estar controlades l’entitat auditada i les altres entitats per qualsevol mitjà per una o diverses persones físiques o jurídiques que actuïn conjuntament o estiguin sota una direcció única per acords o clàusules estatutàries, o mitjançant l’existència d’una influència significativa, en els termes que preveu l’article 47 del Codi de comerç.

16. Entitats amb relació de control amb l’entitat auditada: les entitats vinculades directament o indirectament a l’entitat auditada mitjançant l’existència d’una relació de control de les que preveu l’article 42 del Codi de comerç.


[Bloque 6: #a3]

Artículo 3. Definiciones.

A los efectos de lo establecido en esta Ley, se aplicarán las siguientes definiciones:

1. Marco normativo de información financiera: el conjunto de normas, principios y criterios establecido en:

a) La normativa de la Unión Europea relativa a las cuentas consolidadas, en los supuestos previstos para su aplicación.

b) El Código de Comercio y la restante legislación mercantil.

c) El Plan General de Contabilidad y sus adaptaciones sectoriales.

d) Las normas de obligado cumplimiento que apruebe el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en desarrollo del Plan General de Contabilidad y sus normas complementarias.

e) El resto de la normativa contable española que resulte de aplicación.

2. Auditoría obligatoria: auditoría de las cuentas anuales o de las cuentas consolidadas, que sea exigida por el Derecho de la Unión Europea o la legislación nacional.

3. Auditor de cuentas: persona física autorizada para realizar auditorías de cuentas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, conforme a lo establecido en el artículo 8.1, o por las autoridades competentes de un Estado miembro de la Unión Europea o de un tercer país.

4. Sociedad de auditoría: persona jurídica, independientemente de la forma societaria mercantil adoptada, autorizada para realizar auditorías de cuentas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, conforme a lo dispuesto en el artículo 8.1, o por las autoridades competentes de un Estado miembro de la Unión Europea o de un tercer país.

5. Tendrán la consideración de entidades de interés público:

a) Las entidades emisoras de valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales de valores, las entidades de crédito y las entidades aseguradoras sometidas al régimen de supervisión y control atribuido al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, y a los organismos autonómicos con competencias de ordenación y supervisión de las entidades aseguradoras, respectivamente, así como las entidades emisoras de valores admitidos a negociación en el mercado alternativo bursátil pertenecientes al segmento de empresas en expansión.

b) Las entidades que se determinen reglamentariamente en atención a su importancia pública significativa por la naturaleza de su actividad, por su tamaño o por su número de empleados.

c) Los grupos de sociedades en los que la sociedad dominante sea una entidad de las contempladas en las letras a) y b) anteriores.

6. Auditor principal responsable:

a) Auditor de cuentas que firme el informe de auditoría de cuentas a título individual o en nombre de una sociedad de auditoría.

b) En el caso de sociedades de auditoría, el auditor o auditores de cuentas designados en su caso por la sociedad de auditoría como principales responsables de realizar el trabajo de auditoría de cuentas en nombre de dicha sociedad.

c) En el caso de auditorías de cuentas consolidadas o de otros estados financieros o documentos contables consolidados, el auditor o auditores de cuentas designados en su caso como auditor o auditores principales responsables de realizar la auditoría en las entidades que sean significativas en el conjunto consolidable.

7. Estado miembro de origen: el Estado miembro de la Unión Europea que haya autorizado al auditor de cuentas o sociedad de auditoría a realizar la actividad de auditoría de cuentas en dicho Estado de conformidad con lo dispuesto en su normativa nacional como trasposición del artículo 3, apartado 1, de la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, modificada por la Directiva 2014/56/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de abril de 2014.

8. Estado miembro de acogida: el Estado miembro de la Unión Europea, distinto del de origen, en el que un auditor de cuentas o una sociedad de auditoría autorizados por su Estado miembro de origen para realizar la actividad de auditoría de cuentas, obtengan la correspondiente autorización para realizar la actividad en aquel Estado, de conformidad con lo dispuesto en su normativa nacional como resultado de la trasposición de los artículos 3 bis y 14, respectivamente, de la Directiva 2006/43/CE.

9. Entidades pequeñas: las entidades que durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes:

a) Que el total de las partidas del activo no supere los cuatro millones de euros.

b) Que el importe total de su cifra anual de negocios no supere los ocho millones de euros.

c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a cincuenta.

Las entidades perderán esta consideración si dejan de reunir, durante dos ejercicios consecutivos, dos de las circunstancias a que se refiere este apartado.

En el primer ejercicio social desde su constitución, transformación o fusión, las entidades tendrán esta consideración si reúnen, al cierre de dicho ejercicio, al menos dos de las tres circunstancias expresadas en este apartado.

10. Entidades medianas: las entidades que, sin tener la consideración de entidades pequeñas, durante dos ejercicios consecutivos reúnan, a la fecha de cierre de cada uno de ellos, al menos dos de las circunstancias siguientes:

a) Que el total de las partidas del activo no supere los veinte millones de euros.

b) Que el importe total de su cifra anual de negocios no supere los cuarenta millones de euros.

c) Que el número medio de trabajadores empleados durante el ejercicio no sea superior a doscientos cincuenta.

Las entidades perderán esta consideración si dejan de reunir, durante dos ejercicios consecutivos, dos de las circunstancias a que se refiere este apartado.

En el primer ejercicio social desde su constitución, transformación o fusión, las entidades tendrán esta consideración si reúnen, al cierre de dicho ejercicio, al menos dos de las tres circunstancias expresadas en este apartado.

11. Equipo del encargo: personal del auditor de cuentas o de la sociedad de auditoría que participen en la realización de un trabajo de auditoría de cuentas concreto, incluyendo a quienes, siendo socios o no, sean empleados o cualquier persona cuyos servicios estén a disposición o bajo el control del auditor de cuentas o la sociedad de auditoría.

12. Familiares del auditor principal responsable: los cónyuges de los auditores o las personas con quienes mantengan análogas relaciones de afectividad, y aquellos con los que el auditor tenga vínculos de consanguinidad en primer grado directo o en segundo grado colateral, así como los cónyuges de aquellos con los que tengan los vínculos de consanguinidad citados.

13. Familiares con vínculos estrechos de la persona afectada por la causa de incompatibilidad: los cónyuges o quienes mantengan análoga relación de afectividad, quienes tengan vínculos de consanguinidad en primer grado descendente y quienes, con independencia del grado, tengan vínculos de consanguinidad y vivan en su hogar durante un período mínimo de un año.

14. Red: la estructura a la que pertenece un auditor o una sociedad de auditoría que tenga por objeto la cooperación, así como, que tenga claramente por objetivo compartir beneficios o costes, o que comparte propiedad, control o gestión comunes, políticas y procedimientos de control de calidad comunes, una estrategia empresarial común, el uso de un nombre comercial común, o una parte significativa de sus recursos profesionales.

En todo caso, se entenderá que forman parte de una misma red las entidades vinculadas al auditor de cuentas o sociedad de auditoría en los términos a que se refiere el apartado siguiente.

15. Entidades vinculadas a la entidad auditada: las entidades que estén vinculadas directa o indirectamente mediante la existencia de una relación de control en los términos a que se refiere el apartado siguiente, mediante la existencia de una misma unidad de decisión al estar controladas la entidad auditada y las otras entidades por cualquier medio por una o varias personas físicas o jurídicas que actúen conjuntamente o se hallen bajo dirección única por acuerdos o cláusulas estatutarias, o mediante la existencia de influencia significativa, en los términos previstos en el artículo 47 del Código de Comercio.

16. Entidades con relación de control con la entidad auditada: las entidades vinculadas directa o indirectamente a la entidad auditada mediante la existencia de una relación de control de las contempladas en el artículo 42 del Código de Comercio.


[Bloc 7: #t1]

TÍTOL I

De l’auditoria de comptes


[Bloque 7: #t1]

TÍTULO I

De la auditoría de cuentas


[Bloc 8: #t1-c1]

CAPÍTOL I

De les modalitats d’auditoria de comptes


[Bloque 8: #t1-c1]

CAPÍTULO I

De las modalidades de auditoría de cuentas


[Bloc 9: #a4]

Article 4. Auditoria de comptes anuals i d’altres estats financers o documents comptables.

Les dues modalitats d’auditoria de comptes que s’inclouen en l’àmbit d’aplicació d’aquesta Llei són:

1. L’auditoria dels comptes anuals, que consisteix a verificar els comptes esmentats als efectes de dictaminar si expressen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’entitat auditada, d’acord amb el marc normatiu d’informació financera que sigui aplicable.

Així mateix, comprèn la verificació de l’informe de gestió amb què, si s’escau, s’acompanyin els comptes anuals, a fi de dictaminar sobre la seva concordança amb els comptes anuals esmentats i si el seu contingut és conforme al que estableix la normativa aplicable.

2. L’auditoria d’altres estats financers o documents comptables, que consisteix a verificar i dictaminar si els esmentats estats financers o documents comptables expressen la imatge fidel o han estat preparats de conformitat amb el marc normatiu d’informació financera establert expressament per a la seva elaboració.

El que estableix aquesta Llei sobre els treballs i informes d’auditoria dels comptes anuals és aplicable, amb l’adaptació corresponent, als treballs i informes d’auditoria d’altres estats financers o documents comptables.


[Bloque 9: #a4]

Artículo 4. Auditoría de cuentas anuales y de otros estados financieros o documentos contables.

Las dos modalidades de auditoría de cuentas que se incluyen en el ámbito de aplicación de esta Ley son:

1. La auditoría de las cuentas anuales, que consistirá en verificar dichas cuentas a efectos de dictaminar si expresan la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad auditada, de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulte de aplicación.

Asimismo, comprenderá la verificación del informe de gestión que, en su caso, acompañe a las cuentas anuales, a fin de dictaminar sobre su concordancia con dichas cuentas anuales y si su contenido es conforme con lo establecido en la normativa de aplicación.

2. La auditoría de otros estados financieros o documentos contables, que consistirá en verificar y dictaminar si dichos estados financieros o documentos contables expresan la imagen fiel o han sido preparados de conformidad con el marco normativo de información financiera expresamente establecido para su elaboración.

Lo establecido en esta Ley sobre los trabajos e informes de auditoría de las cuentas anuales será de aplicación, con la correspondiente adaptación, a los trabajos e informes de auditoría de otros estados financieros o documentos contables.


[Bloc 10: #a5]

Article 5. Informe d’auditoria de comptes anuals.

1. L’informe d’auditoria dels comptes anuals és un document mercantil que ha d’incloure, com a mínim, el contingut següent:

a) Identificació de l’entitat auditada, dels comptes anuals que són objecte de l’auditoria, del marc normatiu d’informació financera que es va aplicar en la seva elaboració, de les persones físiques o jurídiques que van encarregar el treball i, si s’escau, de les persones a qui vagi destinat; així com la referència a què els comptes anuals han estat formulats per l’òrgan d’administració de l’entitat auditada.

b) Una descripció general de l’abast de l’auditoria realitzada, amb referència a les normes d’auditoria de conformitat amb les quals aquesta s’ha portat a terme i, si s’escau, dels procediments que s’hi preveuen que no hagi estat possible aplicar com a conseqüència de qualsevol limitació posada de manifest en el desenvolupament de l’auditoria. Així mateix, s’ha d’informar sobre la responsabilitat de l’auditor de comptes o societat d’auditoria d’expressar una opinió sobre els comptes esmentats en el seu conjunt.

c) Explicació que l’auditoria s’ha planificat i executat amb la finalitat d’obtenir una seguretat raonable que els comptes anuals estan lliures d’incorreccions materials, incloses les derivades del frau.

Així mateix, s’han de descriure els riscos considerats més significatius de l’existència d’incorreccions materials, incloses les degudes a frau, un resum de les respostes de l’auditor als riscos esmentats i, si s’escau, de les observacions essencials derivades dels riscos esmentats.

d) Declaració que no s’han prestat serveis diferents als de l’auditoria dels comptes anuals o freqüentat situacions o circumstàncies que hagin afectat la independència necessària de l’auditor o societat d’auditoria, d’acord amb el règim que regulen les seccions 1a i 2a del capítol III del títol I.

e) Una opinió tècnica en què s’ha de manifestar, de manera clara i precisa, si els comptes anuals ofereixen la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de l’entitat auditada, d’acord amb el marc normatiu d’informació financera que sigui aplicable i, en particular, amb els principis i criteris comptables que s’hi contenen.

L’opinió pot revestir quatre modalitats: favorable, amb excepcions, desfavorable o denegada.

Quan no hi hagi excepcions l’opinió és favorable.

En cas que hi hagi excepcions, s’han de reflectir totes en l’informe i l’opinió tècnica és amb excepcions, desfavorable o denegada.

Així mateix, s’han d’indicar, si s’escau, les possibles incerteses significatives o materials relacionades amb fets o condicions que puguin generar dubtes significatius sobre la capacitat de l’entitat auditada per continuar com a empresa en funcionament.

També s’ha de fer referència a les qüestions que, tot i no constituir una excepció, l’auditor de comptes hagi de destacar, o consideri necessari fer-ho, a fi d’emfatitzar-les.

f) Una opinió sobre la concordança o no de l’informe de gestió amb els comptes corresponents al mateix exercici, en cas que aquest informe de gestió s’adjunti als comptes anuals. Així mateix, ha d’incloure una opinió sobre si el contingut i la presentació d’aquest informe de gestió són conformes al que requereixi la normativa que sigui aplicable, i s’han d’indicar, si s’escau, les incorreccions materials que s’hagin detectat sobre això.

No obstant això, el que disposa el paràgraf anterior no és aplicable en els supòsits següents:

1r En el cas d’auditories de comptes consolidats de societats a què es refereix l’article 49.5 del Codi de comerç i de comptes anuals individuals de societats que esmenta l’article 262.5 del text refós de la Llei de societats de capital, en relació amb l’estat d’informació no financera que esmenten aquests articles, o, si s’escau, amb l’informe separat corresponent al mateix exercici a què faci referència l’informe de gestió, que inclogui la informació que exigeix per a l’estat esmentat l’article 49.6 del Codi de comerç, de conformitat amb el que preveu l’apartat 7 del mateix article.

En tots dos supòsits, l’auditor ha de comprovar únicament que aquest estat d’informació no financera estigui inclòs en l’informe de gestió o, si s’escau, s’hi hagi incorporat la referència corresponent a l’informe separat en la forma prevista en els articles que esmenta el paràgraf anterior. En cas que no sigui així, ho ha d’indicar en l’informe d’auditoria.

2n En el cas d’auditories de comptes d’entitats emissores de valors admesos a negociació en mercats regulats, en relació amb la informació que conté l’article 540.4. lletra a), 3r, lletra c), 2n i 4t a 6è, i lletres d), e), f) i g) del text refós de la Llei de societats de capital; i, per a les societats cotitzades que defineix l’article 495 del text refós esmentat, a més de la informació anterior, l’informe anual de remuneracions dels consellers, contingut a l’article 541 del mateix text refós.

En tots dos supòsits, l’auditor ha de comprovar únicament que la informació esmentada en el paràgraf anterior, per a les entitats emissores de valors i per a les societats cotitzades, s’ha facilitat en els informes corresponents i aquests s’han incorporat a l’informe de gestió. En cas que no sigui així, ho ha d’indicar en l’informe d’auditoria.

g) Data i signatura de qui o dels qui l’hagin realitzat. La data de l’informe d’auditoria és aquella en què l’auditor de comptes i la societat d’auditoria han completat els procediments d’auditoria necessaris per formar-se una opinió sobre els comptes anuals.

2. L’informe d’auditoria ha de ser emès per l’auditor de comptes o la societat d’auditoria, de manera que pugui complir la finalitat per a la qual va ser contractada l’auditoria de comptes. La manca d’emissió de l’informe d’auditoria o la renúncia a continuar amb el contracte d’auditoria només es pot produir per l’existència de causa justa. En tot cas, es considera que existeix causa justa en els casos en què concorri alguna de les circumstàncies següents:

a) Existència d’amenaces que comprometin la independència o objectivitat de l’auditor de comptes o de la societat d’auditoria, d’acord amb el que disposen les seccions 1a i 2a del capítol III del títol I i, si s’escau, la secció 3a del capítol IV del títol I.

b) Impossibilitat absoluta de fer el treball encomanat a l’auditor de comptes o societat d’auditoria per circumstàncies no imputables a aquests.

En els anteriors supòsits, quan es tracti d’auditories obligatòries, s’ha d’informar raonadament, tant el registre mercantil corresponent al domicili social de la societat auditada com l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, de les circumstàncies determinants de la manca d’emissió de l’informe o la renúncia a continuar amb el contracte d’auditoria, en la forma i els terminis que es determini per reglament.

3. L’informe d’auditoria de comptes anuals s’ha d’emetre sota la responsabilitat de qui o els qui l’hagin fet, i ha d’estar signat per aquests.

4. L’informe d’auditoria de comptes anuals ha d’anar acompanyat de la totalitat de documents que componen els comptes objecte d’auditoria i, si s’escau, de l’informe de gestió. La publicació d’aquests documents, juntament amb l’informe d’auditoria, s’ha de regir pel que disposa el marc normatiu d’informació financera que sigui aplicable.

5. En cap cas l’informe d’auditoria de comptes anuals no pot ser publicat parcialment o en extracte, ni de manera separada als comptes anuals auditats.

Quan l’informe sigui públic es pot fer menció a la seva existència, i en aquest cas s’ha de fer referència al tipus d’opinió emesa.

6. L’informe d’auditoria ha de ser redactat en un llenguatge clar i sense ambigüitats. En cap cas no es pot utilitzar el nom de cap òrgan o institució pública amb competències d’inspecció o control de manera que pugui indicar o suggerir que l’autoritat esmentada avala o aprova l’informe d’auditoria.


[Bloque 10: #a5]

Artículo 5. Informe de auditoría de cuentas anuales.

1. El informe de auditoría de las cuentas anuales es un documento mercantil que deberá incluir, como mínimo, el siguiente contenido:

a) Identificación de la entidad auditada, de las cuentas anuales que son objeto de la auditoría, del marco normativo de información financiera que se aplicó en su elaboración, de las personas físicas o jurídicas que encargaron el trabajo y, en su caso, de las personas a quienes vaya destinado; así como la referencia a que las cuentas anuales han sido formuladas por el órgano de administración de la entidad auditada.

b) Una descripción general del alcance de la auditoría realizada, con referencia a las normas de auditoría conforme a las cuales ésta se ha llevado a cabo y, en su caso, de los procedimientos previstos en ellas que no haya sido posible aplicar como consecuencia de cualquier limitación puesta de manifiesto en el desarrollo de la auditoría. Asimismo, se informará sobre la responsabilidad del auditor de cuentas o sociedad de auditoría de expresar una opinión sobre las citadas cuentas en su conjunto.

c) Explicación de que la auditoría se ha planificado y ejecutado con el fin de obtener una seguridad razonable de que las cuentas anuales están libres de incorrecciones materiales, incluidas las derivadas del fraude.

Asimismo, se describirán los riesgos considerados más significativos de la existencia de incorrecciones materiales, incluidas las debidas a fraude, un resumen de las respuestas del auditor a dichos riesgos y, en su caso, de las observaciones esenciales derivadas de los mencionados riesgos.

d) Declaración de que no se han prestado servicios distintos a los de la auditoría de las cuentas anuales o concurrido situaciones o circunstancias que hayan afectado a la necesaria independencia del auditor o sociedad de auditoría, de acuerdo con el régimen regulado en las secciones 1.ª y 2.ª del capítulo III del título I.

e) Una opinión técnica en la que se manifestará, de forma clara y precisa, si las cuentas anuales ofrecen la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de la entidad auditada, de acuerdo con el marco normativo de información financiera que resulte de aplicación y, en particular, con los principios y criterios contables contenidos en el mismo.

La opinión podrá revestir cuatro modalidades: favorable, con salvedades, desfavorable o denegada.

Cuando no existan salvedades la opinión será favorable.

En el caso de que existan tales salvedades, deberán reflejarse todas ellas en el informe y la opinión técnica será con salvedades, desfavorable o denegada.

Asimismo, se indicarán, en su caso, las posibles incertidumbres significativas o materiales relacionadas con hechos o condiciones que pudieran suscitar dudas significativas sobre la capacidad de la entidad auditada para continuar como empresa en funcionamiento.

También se hará referencia a las cuestiones que, no constituyendo una salvedad, el auditor de cuentas deba o considere necesario destacar a fin de enfatizarlas.

f) Una opinión sobre la concordancia o no del informe de gestión con las cuentas correspondientes al mismo ejercicio, en el caso de que el citado informe de gestión acompañe a las cuentas anuales. Asimismo, se incluirá una opinión sobre si el contenido y presentación de dicho informe de gestión es conforme con lo requerido por la normativa que resulte de aplicación, y se indicarán, en su caso, las incorrecciones materiales que se hubiesen detectado a este respecto.

No obstante, lo dispuesto en el párrafo anterior no será de aplicación en los siguientes supuestos:

1.º En el caso de auditorías de cuentas consolidadas de sociedades a que se refiere el artículo 49.5 del Código de Comercio y de cuentas anuales individuales de sociedades referidas en el artículo 262.5 del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, en relación con el estado de información no financiera mencionado en los citados artículos, o, en su caso, con el informe separado correspondiente al mismo ejercicio al que se haga referencia en el informe de gestión, que incluya la información que se exige para dicho estado en el artículo 49.6 del Código de Comercio, conforme a lo previsto en el apartado 7 del mismo artículo.

En ambos supuestos, el auditor deberá comprobar únicamente que el citado estado de información no financiera se encuentre incluido en el informe de gestión o, en su caso, se haya incorporado en este la referencia correspondiente al informe separado en la forma prevista en los artículos mencionados en el párrafo anterior. En el caso de que no fuera así, lo indicará en el informe de auditoría.

2.º En el caso de auditorías de cuentas de entidades emisoras de valores admitidos a negociación en mercados regulados, en relación con la información contenida en el artículo 540.4. letra a), 3.º, letra c), 2.º y 4.º a 6.º, y letras d), e), f) y g), del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital; y, para las sociedades cotizadas definidas en el artículo 495 de dicho Texto Refundido, adicionalmente a la información anterior, el informe anual de remuneraciones de los consejeros, contenido en el artículo 541 del mismo Texto Refundido.

En ambos supuestos, el auditor deberá comprobar únicamente que la información mencionada en el párrafo anterior, para las entidades emisoras de valores y para las sociedades cotizadas, se ha facilitado en los informes correspondientes y estos han sido incorporados al informe de gestión. En el caso de que no fuera así, lo indicará en el informe de auditoría.

g) Fecha y firma de quien o quienes lo hubieran realizado. La fecha del informe de auditoría será aquella en que el auditor de cuentas y la sociedad de auditoría han completado los procedimientos de auditoría necesarios para formarse una opinión sobre las cuentas anuales.

2. El informe de auditoría deberá ser emitido por el auditor de cuentas o la sociedad de auditoría, de forma que pueda cumplir la finalidad para la que fue contratada la auditoría de cuentas. La falta de emisión del informe de auditoría o la renuncia a continuar con el contrato de auditoría, tan sólo podrá producirse por la existencia de justa causa. En todo caso, se considera que existe justa causa en aquellos supuestos en los que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Existencia de amenazas que comprometan la independencia u objetividad del auditor de cuentas o de la sociedad de auditoría, de acuerdo con lo dispuesto en las secciones 1.ª y 2.ª del capítulo III del título I y, en su caso, en la sección 3.ª del capítulo IV del título I.

b) Imposibilidad absoluta de realizar el trabajo encomendado al auditor de cuentas o sociedad de auditoría por circunstancias no imputables a éstos.

En los anteriores supuestos, cuando se trate de auditorías obligatorias, deberá informarse razonadamente, tanto al registro mercantil correspondiente al domicilio social de la sociedad auditada, como al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, de las circunstancias determinantes de la falta de emisión del informe o la renuncia a continuar con el contrato de auditoría, en la forma y plazos que se determine reglamentariamente.

3. El informe de auditoría de cuentas anuales será emitido bajo la responsabilidad de quien o quienes lo hubieran realizado, y deberá estar firmado por éstos.

4. El informe de auditoría de cuentas anuales deberá ir acompañado de la totalidad de documentos que componen las cuentas objeto de auditoría y, en su caso, del informe de gestión. La publicación de estos documentos, junto con el informe de auditoría, se regirá por lo dispuesto en el marco normativo de información financiera que resulte aplicable.

5. En ningún caso el informe de auditoría de cuentas anuales podrá ser publicado parcialmente o en extracto, ni de forma separada a las cuentas anuales auditadas.

Cuando el informe sea público podrá hacerse mención a su existencia, en cuyo caso, deberá hacerse referencia al tipo de opinión emitida.

6. El informe de auditoría será redactado en lenguaje claro y sin ambigüedades. En ningún caso se podrá utilizar el nombre de ningún órgano o institución pública con competencias de inspección o control de modo que pueda indicar o sugerir que dicha autoridad respalda o aprueba el informe de auditoría.

Es modifica l’apartat 1.f) per l’art. 5.1 de la Llei 5/2021, de 12 d’abril. Ref. BOE-A-2021-5773-CAT-pdf.

Se modifica el apartado 1.f) por el art. 5.1 de la Ley 5/2021, de 12 de abril. Ref. BOE-A-2021-5773-html.


[Bloc 11: #a6]

Article 6. Deure de sol·licitud i subministrament d’informació.

Les entitats auditades estan obligades a facilitar tota la informació que sigui necessària per dur a terme els treballs d’auditoria de comptes; així mateix, qui o els qui duguin a terme aquests treballs estan obligats a requerir tota la informació que requereixin per a l’emissió de l’informe d’auditoria de comptes.


[Bloque 11: #a6]

Artículo 6. Deber de solicitud y suministro de información.

Las entidades auditadas estarán obligadas a facilitar cuanta información fuera necesaria para realizar los trabajos de auditoría de cuentas; asimismo, quien o quienes realicen dichos trabajos estarán obligados a requerir cuanta información precisen para la emisión del informe de auditoría de cuentas.


[Bloc 12: #a7]

Article 7. Auditoria de comptes consolidats.

1. Aquesta Llei és aplicable a l’auditoria de comptes anuals consolidats, o d’altres estats financers o documents comptables consolidats.

2. L’auditor de comptes que realitzi l’auditoria dels comptes anuals consolidats, o d’altres estats financers o documents comptables consolidats, assumeix la plena responsabilitat de l’informe d’auditoria emès, encara que l’auditoria dels comptes anuals de les societats participades hagi estat realitzada per altres auditors.

3. Els qui emetin l’opinió sobre els comptes anuals consolidats, o sobre altres estats financers o documents comptables consolidats, estan obligats a sol·licitar la informació necessària, si s’escau, als qui hagin realitzat l’auditoria de comptes de les entitats que formin part del conjunt consolidable, que estan obligats a subministrar tota la informació que se’ls sol·liciti.

4. L’auditor de comptes que realitzi l’auditoria dels comptes anuals consolidats, o d’altres estats financers o documents comptables consolidats, ha d’efectuar una avaluació i revisió del treball d’auditoria realitzat per altres auditors de comptes o societats d’auditoria, inclosos els de la Unió Europea i de tercers països, en relació amb les auditories d’entitats que formin part del conjunt consolidable.

L’avaluació s’ha de documentar en els papers de treball de l’auditor dels comptes consolidats, incloent-hi la naturalesa, el calendari i l’abast de la tasca realitzada pels altres auditors o societats d’auditoria, així com, si s’escau, la revisió realitzada per l’auditor dels comptes consolidats de parts rellevants de la documentació d’auditoria dels esmentats auditors realitzada als efectes de l’auditoria dels comptes anuals consolidats.

Així mateix, l’auditor de comptes que realitzi l’auditoria dels comptes anuals consolidats, o d’altres estats financers o documents comptables consolidats, ha de revisar el treball d’auditoria fet pels altres auditors als efectes de l’auditoria dels comptes anuals consolidats, i ha de documentar la revisió esmentada.

A aquests efectes, i per tal que l’auditor dels comptes consolidats es pugui basar en la feina feta pels altres auditors o societats d’auditoria, és necessari subscriure un acord previ amb aquests a fi de transmetre tota la documentació necessària per a la realització de l’auditoria dels comptes consolidats.

La documentació corresponent al treball d’auditoria dels comptes consolidats, que correspon conservar a l’auditor o la societat d’auditoria dels comptes esmentats, ha de permetre la revisió i el control del treball realitzat per part de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes de manera adequada.

5. Quan l’auditor dels comptes consolidats no pugui revisar el treball d’auditoria realitzat per altres auditors de comptes o societats d’auditoria, inclosos els de la Unió Europea i de tercers països, en relació amb els comptes d’entitats incloses en els comptes consolidats, ha d’adoptar les mesures adequades i ha d’informar l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes d’aquesta circumstància i les seves causes en els terminis i la forma que es determini per reglament. Entre les mesures a adoptar s’ha d’incloure la realització dels procediments d’auditoria necessaris per a l’auditoria dels comptes consolidats, directament o en col·laboració amb altres auditors, segons que correspongui, sobre els comptes de les entitats esmentades.

6. En el supòsit que l’auditor de comptes consolidats sigui objecte d’una inspecció o investigació en relació amb un treball d’auditoria de comptes consolidats per part de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, si és requerit per a això, ha de posar a disposició de qui dugui a terme aquest control o investigació tota la informació de què disposi relativa al treball d’auditoria realitzat per altres auditors de comptes o societats d’auditoria, inclosos els de la Unió Europea i de tercers països, en relació amb els comptes d’entitats incloses en els comptes consolidats, als efectes de l’auditoria dels comptes consolidats, inclosos els papers de treball corresponents als treballs realitzats pels altres auditors esmentats.

7. En cas que una entitat que formi part del conjunt consolidable sigui auditada per auditors de comptes o societats d’auditoria de tercers països amb els quals no hi hagi un acord d’intercanvi d’informació sobre la base de reciprocitat, l’auditor de comptes que faci l’auditoria dels comptes anuals consolidats, o d’altres estats financers o documents comptables consolidats, és responsable d’aplicar els procediments que es determinin reglamentàriament per facilitar que l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes pugui tenir accés a la documentació del treball d’auditoria realitzat pels esmentats auditors de comptes o societats d’auditoria del tercer país, inclosos els papers de treball pertinents per a l’auditoria del grup, i a aquest efecte pot conservar una còpia d’aquesta documentació o acordar per escrit amb aquests auditors de comptes o societats d’auditoria un accés adequat i il·limitat perquè l’auditor del grup la remeti a l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, quan aquest ho requereixi. Si hi ha impediments legals o d’un altre tipus que impedeixin la transmissió dels papers de treball d’auditoria d’un tercer país a l’auditor del grup, la documentació conservada per aquest auditor ha d’incloure la prova que ha aplicat els procediments adequats per obtenir accés a la documentació relativa a l’auditoria i, en cas d’impediments diferents dels legals derivats de la legislació nacional, la prova que demostri l’existència d’aquests impediments.

8. El que disposa aquest article és aplicable també a la societat d’auditoria que realitzi l’auditoria de comptes anuals consolidats, o d’altres estats financers o documents comptables consolidats, així com als auditors de comptes que la facin en nom de la societat esmentada.

9. El que disposa aquest article no és aplicable a les auditories que facin els òrgans públics de control de la gestió economicofinancera del sector públic sobre els comptes anuals o altres estats financers consolidats en els quals la societat dominant sigui una entitat pública empresarial o una altra entitat de dret públic i les societats dominades puguin ser societats mercantils. Aquest tipus d’auditories es regeix per la normativa específica del sector públic.


[Bloque 12: #a7]

Artículo 7. Auditoría de cuentas consolidadas.

1. Esta Ley será de aplicación a la auditoría de cuentas anuales consolidadas, o de otros estados financieros o documentos contables consolidados.

2. El auditor de cuentas que realice la auditoría de las cuentas anuales consolidadas, o de otros estados financieros o documentos contables consolidados, asume la plena responsabilidad del informe de auditoría emitido, aun cuando la auditoría de las cuentas anuales de las sociedades participadas haya sido realizada por otros auditores.

3. Quienes emitan la opinión sobre las cuentas anuales consolidadas, o sobre otros estados financieros o documentos contables consolidados, vendrán obligados a recabar la información necesaria, en su caso, a quienes hayan realizado la auditoría de cuentas de las entidades que formen parte del conjunto consolidable, que estarán obligados a suministrar cuanta información se les solicite.

4. El auditor de cuentas que realice la auditoría de las cuentas anuales consolidadas, o de otros estados financieros o documentos contables consolidados, efectuará una evaluación y revisión del trabajo de auditoría realizado por otros auditores de cuentas o sociedades de auditoría, incluidos los de la Unión Europea y de terceros países, en relación con las auditorías de entidades que formen parte del conjunto consolidable.

La evaluación deberá documentarse en los papeles de trabajo del auditor de las cuentas consolidadas, incluyendo la naturaleza, calendario y alcance de la labor realizada por los otros auditores o sociedades de auditoría, así como, en su caso, la revisión realizada por el auditor de las cuentas consolidadas de partes relevantes de la documentación de auditoría de los citados auditores realizada a efectos de la auditoría de las cuentas anuales consolidadas.

Asimismo, el auditor de cuentas que realice la auditoría de las cuentas anuales consolidadas, o de otros estados financieros o documentos contables consolidados, revisará el trabajo de auditoría realizado por los otros auditores a efectos de la auditoría de las cuentas anuales consolidadas, debiendo documentar dicha revisión.

A estos efectos, y para que el auditor de las cuentas consolidadas pueda basarse en el trabajo realizado por los otros auditores o sociedades de auditoría será necesario suscribir un acuerdo previo con éstos a fin de transmitir toda la documentación necesaria para la realización de la auditoría de las cuentas consolidadas.

La documentación correspondiente al trabajo de auditoría de las cuentas consolidadas, que corresponde conservar al auditor o la sociedad de auditoría de dichas cuentas, deberá permitir la revisión y control del trabajo realizado por parte del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de forma adecuada.

5. Cuando el auditor de las cuentas consolidadas no pueda revisar el trabajo de auditoría realizado por otros auditores de cuentas o sociedades de auditoría, incluidos los de la Unión Europea y de terceros países, en relación con las cuentas de entidades incluidas en las cuentas consolidadas, adoptará las medidas adecuadas e informará al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de tal circunstancia y sus causas en los plazos y forma que se determine reglamentariamente. Entre las medidas a adoptar se deberá incluir la realización de los procedimientos de auditoría necesarios para la auditoría de las cuentas consolidadas, directamente o en colaboración con otros auditores, según proceda, sobre las cuentas de las citadas entidades.

6. En el supuesto de que el auditor de cuentas consolidadas sea objeto de una inspección o investigación en relación con un trabajo de auditoría de cuentas consolidadas por parte del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, si es requerido para ello, pondrá a disposición de quien realice tal control o investigación toda la información que obre en su poder relativa al trabajo de auditoría realizado por otros auditores de cuentas o sociedades de auditoría, incluidos los de la Unión Europea y de terceros países, en relación con las cuentas de entidades incluidas en las cuentas consolidadas, a efectos de la auditoría de las cuentas consolidadas, incluyendo los papeles de trabajo correspondientes a los trabajos realizados por los citados otros auditores.

7. En el caso de que una entidad que forme parte del conjunto consolidable sea auditada por auditores de cuentas o sociedades de auditoría de terceros países con los que no exista acuerdo de intercambio de información sobre la base de reciprocidad, el auditor de cuentas que realice la auditoría de las cuentas anuales consolidadas, o de otros estados financieros o documentos contables consolidados, será responsable de aplicar los procedimientos que reglamentariamente se determinen para facilitar que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas pueda tener acceso a la documentación del trabajo de auditoría realizado por los citados auditores de cuentas o sociedades de auditoría del tercer país, incluidos los papeles de trabajo pertinentes para la auditoría del grupo, pudiendo a tal efecto conservar una copia de esa documentación o acordar por escrito con estos auditores de cuentas o sociedades de auditoría un acceso adecuado e ilimitado para que el auditor del grupo la remita al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, cuando éste lo requiera. Si existieran impedimentos legales o de otro tipo que impidieran la transmisión de los papeles de trabajo de auditoría de un tercer país al auditor del grupo, la documentación conservada por este auditor incluirá la prueba de que ha aplicado los procedimientos adecuados para obtener acceso a la documentación relativa a la auditoría y, en caso de impedimentos distintos de los legales derivados de la legislación nacional, la prueba que demuestre la existencia de tales impedimentos.

8. Lo dispuesto en este artículo será de aplicación también a la sociedad de auditoría que realice la auditoría de cuentas anuales consolidadas, o de otros estados financieros o documentos contables consolidados, así como a los auditores de cuentas que la realicen en nombre de dicha sociedad.

9. Lo dispuesto en este artículo no será de aplicación a las auditorías que se realizan por los órganos públicos de control de la gestión económico-financiera del sector público sobre las cuentas anuales u otros estados financieros consolidados en los que la sociedad dominante sea una entidad pública empresarial u otra entidad de derecho público y las sociedades dominadas pudieran ser sociedades mercantiles. Este tipo de auditorías se regirá por la normativa específica del sector público.


[Bloc 13: #t1-c2]

CAPÍTOL II

Requisits per a l’exercici de l’auditoria de comptes


[Bloque 13: #t1-c2]

CAPÍTULO II

Requisitos para el ejercicio de la auditoría de cuentas


[Bloc 14: #a8]

Article 8. Registre oficial d’auditors de comptes.

1. Poden realitzar l’activitat d’auditoria de comptes les persones físiques o jurídiques que, reunint les condicions a què es refereixen els articles 9 a 11, figurin inscrites en el Registre oficial d’auditors de comptes de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, i prestin la garantia financera a què es refereix l’article 27.

2. El Registre oficial d’auditors de comptes és públic i la seva informació ha de ser accessible per mitjans electrònics.

3. En el cas d’auditors de comptes, ha de contenir la informació següent:

a) Nom, adreça, número de registre i situació en la qual estiguin inscrits.

b) En el cas d’estar inscrit en situació d’exercent, s’ha d’indicar el domicili professional, l’adreça de pàgina web i el número de registre de la societat o societats d’auditoria amb les quals està relacionat.

c) Totes les altres inscripcions com a auditor de comptes davant les autoritats competents d’altres estats membres i com a auditor en tercers països, amb indicació de les autoritats competents per a la inscripció i, si s’escau, els números de registre.

d) Les sancions imposades com a conseqüència de l’exercici de l’activitat d’auditoria de comptes, de conformitat amb el que estableix l’article 82.

4. En el cas de les societats d’auditoria, ha de contenir la informació següent:

a) Nom, domicili social, forma jurídica, adreça de cada oficina en la qual realitzi la seva activitat, número de registre i adreça de pàgina web.

b) Nom, cognoms, adreça i número de registre de cadascun dels socis, amb indicació de qui o els qui exerceixin les funcions d’administració o de direcció.

c) Nom, cognoms, adreça i número de registre dels auditors de comptes al servei de la societat d’auditoria, amb identificació dels que estiguin designats expressament per realitzar auditories i signar informes d’auditoria en nom de la societat i del període de vigència de la designació.

d) Si la societat està vinculada a les entitats a què es refereixen els articles 19 o 20, ha d’aportar informació dels noms i les adreces de les entitats esmentades, o indicació d’on es pot obtenir públicament la informació.

e) Totes les altres inscripcions com a societat d’auditoria davant les autoritats competents d’altres estats membres i de tercers països, amb indicació de l’autoritat competent per a la inscripció i, si s’escau, el número de registre.

f) Si s’escau, si la societat d’auditoria està inscrita en virtut del que estableix l’article 11.4, indicació de l’Estat membre d’origen en el qual estigui autoritzada.

g) Les sancions imposades com a conseqüència de l’exercici de l’activitat d’auditoria de comptes, de conformitat amb el que estableix l’article 82.

5. En el cas d’auditors de comptes, així com de societats i altres entitats d’auditoria de tercers països, hi han de figurar de forma separada, i en tot cas s’han d’identificar com a tals aquells a què es refereixen respectivament l’article 10.3 i l’article 11.5, amb la menció que no estan autoritzats per a l’exercici de l’activitat d’auditoria de comptes a Espanya.

6. La inscripció en el Registre oficial d’auditors de comptes no faculta per a l’exercici d’altres activitats diferents de les previstes a l’article 1, que requereixen les condicions de titulació i col·legiació exigides per la legislació aplicable en cada cas.

7. Els auditors de comptes inscrits en el Registre oficial d’auditors de comptes, llevat d’aquells als quals es refereix l’article 10.3, han de seguir cursos i realitzar activitats de formació continuada, els quals poden ser impartits, en la forma i les condicions que s’estableixin reglamentàriament, per les corporacions representatives dels auditors de comptes, les entitats docents autoritzades o altres entitats.


[Bloque 14: #a8]

Artículo 8. Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

1. Podrán realizar la actividad de auditoría de cuentas las personas físicas o jurídicas que, reuniendo las condiciones a que se refieren los artículos 9 a 11, figuren inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, y presten la garantía financiera a que se refiere el artículo 27.

2. El Registro Oficial de Auditores de Cuentas será público y su información será accesible por medios electrónicos.

3. En el caso de auditores de cuentas, contendrá la siguiente información:

a) Nombre, dirección, número de registro y situación en la que se encuentren inscritos.

b) En el caso de estar inscrito en situación de ejerciente, se indicará el domicilio profesional, dirección de página web, y número de registro de la sociedad o sociedades de auditoría con las que está relacionado.

c) Todas las demás inscripciones como auditor de cuentas ante las autoridades competentes de otros Estados miembros y como auditor en terceros países, con indicación, de las autoridades competentes para la inscripción, y en su caso, los números de registro.

d) Las sanciones impuestas como consecuencia del ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 82.

4. En el caso de las sociedades de auditoría, contendrá la siguiente información:

a) Nombre, domicilio social, forma jurídica, dirección de cada oficina en la que realice su actividad, número de registro y dirección de página web.

b) Nombre, apellidos, dirección y número de registro de cada uno de los socios, con indicación de quien o quienes ejerzan las funciones de administración o de dirección.

c) Nombre, apellidos, dirección y número de registro de los auditores de cuentas al servicio de la sociedad de auditoría, con identificación de los que estén designados expresamente para realizar auditorías y firmar informes de auditoría en nombre de la sociedad y del periodo de vigencia de dicha designación.

d) Si la sociedad está vinculada a las entidades a que se refieren los artículos 19 ó 20, deberá aportar información de los nombres y direcciones de dichas entidades, o indicación de donde puede obtenerse públicamente dicha información.

e) Todas las demás inscripciones como sociedad de auditoría ante las autoridades competentes de otros Estados miembros y de terceros países, con indicación de la autoridad competente para la inscripción y, en su caso, el número de registro.

f) En su caso, si la sociedad de auditoría está inscrita en virtud de lo establecido en el artículo 11.4, indicación del Estado miembro de origen en el que estuviera autorizado.

g) Las sanciones impuestas como consecuencia del ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas, de conformidad con lo establecido en el artículo 82.

5. En el caso de auditores de cuentas, así como de sociedades y demás entidades de auditoría de terceros países, deberán figurar de forma separada, debiendo en todo caso identificarse como tales aquellos a que se refieren respectivamente el artículo 10.3 y el artículo 11.5, con la mención de que no están autorizados para el ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas en España.

6. La inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas no facultará para el ejercicio de otras actividades distintas a las previstas en el artículo 1, que requerirán las condiciones de titulación y colegiación exigidas por la legislación aplicable en cada caso.

7. Los auditores de cuentas inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, salvo aquellos a los que se refiere el artículo 10.3, deberán seguir cursos y realizar actividades de formación continuada, los cuales podrán ser impartidos, en la forma y condiciones que se establezcan reglamentariamente, por las corporaciones representativas de los auditores de cuentas, las entidades docentes autorizadas u otras entidades.


[Bloc 15: #a9]

Article 9. Autorització i inscripció en el Registre oficial d’auditors de comptes.

1. Per ser inscrit en el Registre oficial d’auditors de comptes es requereix:

a) Ser major d’edat.

b) Tenir la nacionalitat espanyola o la d’algun dels estats membres de la Unió Europea, sense perjudici del que disposi la normativa sobre el dret d’establiment.

c) No tenir antecedents penals per delictes dolosos.

d) Haver obtingut l’autorització corresponent de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes.

2. L’autorització a què es refereix la lletra d) de l’apartat 1 anterior es concedeix als qui reuneixin les condicions següents:

a) Haver obtingut una titulació universitària de caràcter oficial i validesa a tot el territori nacional.

No s’exigeix aquest requisit als qui, complint la resta dels requisits que estableix aquest apartat, hagin cursat els estudis o obtingut els títols que facultin per a l’ingrés a la Universitat i adquirit la formació pràctica que assenyala la lletra b) d’aquest apartat, amb un període mínim de vuit anys, en treballs realitzats en l’àmbit financer i comptable, especialment referits al control de comptes anuals, comptes consolidats i estats financers anàlegs, dels quals almenys cinc anys hagin estat realitzats amb un auditor de comptes o una societat d’auditoria, i en l’exercici d’aquesta activitat en qualsevol Estat membre de la Unió Europea.

Per al còmput del període de formació pràctica adquirida amb anterioritat a l’entrada en vigor de la Llei 19/1988, de 12 de juliol, d’auditoria de comptes, la certificació de la formació pràctica correspon als qui, en aquell moment, siguin membres en exercici de l’Institut de Censors Jurats de Comptes, del Registre d’economistes auditors pertanyents al Consell General de Col·legis d’Economistes d’Espanya i del Registre general d’auditors pertanyent al Consell Superior de Col·legis Oficials de Titulars Mercantils d’Espanya.

b) Haver seguit programes d’ensenyament teòric i haver adquirit una formació pràctica.

Els programes d’ensenyament teòric han de versar sobre les matèries a què es refereix la lletra c) d’aquest apartat.

La formació pràctica s’ha d’estendre per un període mínim de tres anys en treballs realitzats en l’àmbit financer i comptable, i es refereix especialment a comptes anuals, comptes consolidats o estats financers anàlegs. Almenys, dos anys de la formació pràctica s’han de realitzar amb un auditor de comptes o una societat d’auditoria, i en l’exercici d’aquesta activitat en qualsevol Estat membre de la Unió Europea.

c) Haver superat un examen d’aptitud professional organitzat i reconegut per l’Estat.

L’examen d’aptitud professional, que està encaminat a la comprovació rigorosa de la capacitació del candidat per a l’exercici de l’auditoria de comptes, ha de versar sobre les matèries següents: marc normatiu d’informació financera; anàlisi financera; comptabilitat analítica de costos i comptabilitat de gestió; gestió de riscos i control intern; auditoria de comptes i normes d’accés a aquesta; normativa aplicable al control de l’auditoria de comptes i als auditors de comptes i societats d’auditoria; normes internacionals d’auditoria; així com normes d’ètica i independència.Així mateix, l’examen ha de cobrir, en la mesura que es requereixin per a l’exercici de l’activitat d’auditoria de comptes, les matèries següents: dret de societats, d’altres entitats i governança; dret concursal, fiscal, civil i mercantil; dret del treball i de la seguretat social; tecnologia de la informació i sistemes informàtics; economia general, economia de l’empresa i economia financera; matemàtiques i estadística, i principis fonamentals de gestió financera de les empreses.

Els qui tinguin una titulació universitària de caràcter oficial i validesa en tot el territori nacional, de les regulades a la Llei orgànica 6/2001, de 21 de desembre, d’universitats, queden dispensats en l’examen d’aptitud professional de les matèries que hagin superat en els estudis requerits per obtenir els títols esmentats.

3. L’examen d’aptitud s’ha de realitzar mitjançant el sistema de convocatòria única, a proposta conjunta de les corporacions representatives d’auditors de comptes, i subsidiàriament per l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, prèvia aprovació per aquest últim de la respectiva convocatòria, que s’ha de publicar mitjançant una ordre del ministre d’Economia i Competitivitat.

Reglamentàriament s’han d’establir les normes per a l’aprovació del contingut dels programes, la periodicitat, la composició del tribunal, en què ha de constar almenys un membre de cada una de les corporacions representatives d’auditors de comptes i el període de formació pràctica.

4. Es poden inscriure en el Registre oficial d’auditors de comptes empleats públics, la formació i funcions dels quals estiguin relacionades amb l’auditoria de comptes del sector públic, o que examinin o valorin la situació financera i patrimonial i l’actuació de les entitats financeres o asseguradores, i que hagin estat seleccionats com a empleats públics per oposició o per altres proves establertes a l’efecte que permetin constatar la formació teòrica i aptitud necessària per a l’exercici de tals funcions, quan compleixin els requisits per a la inscripció en el Registre oficial d’auditors de comptes que estableix aquest article.

El requisit relatiu al seguiment de programes d’ensenyament teòric i el corresponent a la superació de l’examen d’aptitud professional, que estableixen les lletres b) i c) de l’apartat 2, s’entenen complerts mitjançant la superació de l’oposició o de les proves selectives d’accés a l’ocupació pública esmentades en el paràgraf precedent.

Així mateix, s’entén complert el requisit de la formació pràctica que estableix la lletra b) de l’apartat 2, mitjançant la realització efectiva de treballs corresponents a l’auditoria de comptes anuals, comptes consolidats o estats financers anàlegs del sector públic, d’entitats financeres o asseguradores, durant un període mínim de tres anys, degudament certificat.

5. La presentació d’una declaració responsable o una comunicació prèvia no permet l’exercici de l’activitat d’auditoria de comptes. No es pot entendre estimada per silenci administratiu la petició d’accés al Registre oficial d’auditors de comptes i, per tant, d’autorització per a l’exercici de l’activitat d’auditoria de comptes.


[Bloque 15: #a9]

Artículo 9. Autorización e inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

1. Para ser inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas se requerirá:

a) Ser mayor de edad.

b) Tener la nacionalidad española o la de alguno de los Estados miembros de la Unión Europea, sin perjuicio de lo que disponga la normativa sobre el derecho de establecimiento.

c) Carecer de antecedentes penales por delitos dolosos.

d) Haber obtenido la correspondiente autorización del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

2. La autorización a que se refiere la letra d) del apartado 1 anterior se concederá a quienes reúnan las siguientes condiciones:

a) Haber obtenido una titulación universitaria de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional.

No se exigirá este requisito a quienes, cumpliendo el resto de los requisitos establecidos en este apartado, hayan cursado los estudios u obtenido los títulos que faculten para el ingreso en la Universidad y adquirido la formación práctica señalada en la letra b) de este apartado, con un período mínimo de ocho años, en trabajos realizados en el ámbito financiero y contable, especialmente referidos al control de cuentas anuales, cuentas consolidadas y estados financieros análogos, de los cuales al menos cinco años hayan sido realizados con un auditor de cuentas o una sociedad de auditoría, y en el ejercicio de esta actividad en cualquier Estado miembro de la Unión Europea.

Para el cómputo del periodo de formación práctica adquirida con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley 19/1988, de 12 de julio, de Auditoría de Cuentas la certificación de dicha formación práctica corresponderá a quienes, en aquel momento, fueran miembros en ejercicio del Instituto de Censores Jurados de Cuentas, del Registro de Economistas Auditores pertenecientes al Consejo General de Colegios de Economistas de España y del Registro General de Auditores perteneciente al Consejo Superior de Colegios Oficiales de Titulares Mercantiles de España.

b) Haber seguido programas de enseñanza teórica y adquirido una formación práctica.

Los programas de enseñanza teórica deberán versar sobre las materias a que se refiere la letra c) de este apartado.

La formación práctica deberá extenderse por un período mínimo de tres años en trabajos realizados en el ámbito financiero y contable, y se referirá especialmente a cuentas anuales, cuentas consolidadas o estados financieros análogos. Al menos, dos años de dicha formación práctica se deberán realizar con un auditor de cuentas o una sociedad de auditoría, y en el ejercicio de esta actividad en cualquier Estado miembro de la Unión Europea.

c) Haber superado un examen de aptitud profesional organizado y reconocido por el Estado.

El examen de aptitud profesional, que estará encaminado a la comprobación rigurosa de la capacitación del candidato para el ejercicio de la auditoría de cuentas, deberá versar sobre las siguientes materias: marco normativo de información financiera; análisis financiero; contabilidad analítica de costes y contabilidad de gestión; gestión de riesgos y control interno; auditoría de cuentas y normas de acceso a ésta; normativa aplicable al control de la auditoría de cuentas y a los auditores de cuentas y sociedades de auditoría; normas internacionales de auditoría; así como normas de ética e independencia. Asimismo, el citado examen deberá cubrir, en la medida en que se requieran para el ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas, las siguientes materias: derecho de sociedades, de otras entidades y gobernanza; derecho concursal, fiscal, civil y mercantil; derecho del trabajo y de la seguridad social; tecnología de la información y sistemas informáticos; economía general, economía de la empresa y economía financiera; matemáticas y estadística, y principios fundamentales de gestión financiera de las empresas.

Quienes posean una titulación universitaria de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, de las reguladas en la Ley Orgánica 6/2001, de 21 de diciembre, de Universidades, quedarán dispensados en el examen de aptitud profesional de aquellas materias que hayan superado en los estudios requeridos para la obtención de dichos títulos.

3. El examen de aptitud se realizará mediante el sistema de convocatoria única, a propuesta conjunta de las Corporaciones representativas de auditores de cuentas, y subsidiariamente por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, previa aprobación por este último de la respectiva convocatoria, que se publicará mediante orden del Ministro de Economía y Competitividad.

Reglamentariamente se establecerán las normas para la aprobación del contenido de los programas, la periodicidad, la composición del tribunal, en el que habrá de constar al menos un miembro de cada una de las corporaciones representativas de auditores de cuentas y el periodo de formación práctica.

4. Podrán inscribirse en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas los empleados públicos, cuya formación y funciones desempeñadas se hallen relacionadas con la auditoría de cuentas del sector público, o que examinen o valoren la situación financiera y patrimonial y la actuación de las entidades financieras o aseguradoras, y que hayan sido seleccionados como empleados públicos mediante oposición o mediante otras pruebas establecidas al efecto que permitan constatar la formación teórica y aptitud necesaria para el ejercicio de tales funciones, cuando cumplieran los requisitos para la inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas establecidos en este artículo.

El requisito relativo al seguimiento de programas de enseñanza teórica y el correspondiente a la superación del examen de aptitud profesional, establecidos en las letras b) y c) del apartado 2, se entenderán cumplidos mediante la superación de la oposición o de las pruebas selectivas de acceso al empleo público referidas en el párrafo precedente.

Asimismo, se entenderá cumplido el requisito de la formación práctica establecido en la letra b) del apartado 2, mediante el desempeño efectivo de trabajos correspondientes a la auditoría de cuentas anuales, cuentas consolidadas o estados financieros análogos del Sector Público, de entidades financieras o aseguradoras, durante un periodo mínimo de tres años, debidamente certificado.

5. La presentación de una declaración responsable o una comunicación previa no permitirá el ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas. No podrá entenderse estimada por silencio administrativo la petición de acceso al Registro Oficial de Auditores de Cuentas y, por tanto, de autorización para el ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas.


[Bloc 16: #a10]

Article 10. Auditors de comptes autoritzats en altres estats membres de la Unió Europea i en tercers països.

1. Es poden inscriure en el Registre oficial d’auditors de comptes els auditors de comptes autoritzats per realitzar l’activitat d’auditoria de comptes en altres estats membres de la Unió Europea, en els termes que es determinin reglamentàriament.

Per obtenir l’autorització de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes han de superar una prova d’aptitud sobre la normativa espanyola aplicable a l’auditoria el coneixement de la qual no s’hagi acreditat a l’Estat membre en què l’auditor de comptes estigui autoritzat.

2. Es poden inscriure en el Registre oficial d’auditors de comptes els auditors de comptes autoritzats per realitzar l’activitat d’auditoria de comptes en tercers països, en condicions de reciprocitat, que compleixin requisits equivalents als que exigeixen les lletres a), b) i c) de l’article 9.2, així com l’obligació de formació continuada a què es refereix l’article 8.7.

Per obtenir l’autorització de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes han d’acreditar, almenys, el compliment dels requisits que estableixen les lletres a) i c) de l’article 9.1, superar una prova d’aptitud equivalent a la què esmenta l’apartat anterior, en els termes que es determinin reglamentàriament, i disposar de domicili o establiment permanent a Espanya o designar un representant amb domicili a Espanya.

3. Sense perjudici del que disposa la normativa de la Unió Europea, en tot cas s’han d’inscriure en el Registre oficial d’auditors de comptes els auditors de comptes autoritzats per realitzar l’activitat d’auditoria de comptes en tercers països que emetin informes d’auditoria sobre comptes anuals o comptes anuals consolidats d’una entitat constituïda fora de la Unió Europea i els valors dels quals estiguin admesos a negociació en un mercat secundari oficial a Espanya, excepte quan l’entitat auditada emeti exclusivament obligacions, bons o altres títols de deute negociables que compleixin alguna de les condicions següents:

a) Que hagin estat admesos a negociació en un mercat secundari oficial a Espanya abans del 31 de desembre de 2010 i el valor nominal per unitat dels quals sigui de 50.000 euros com a mínim en la data d’emissió.

b) Que hagin estat admesos a negociació en un mercat secundari oficial a Espanya després del 31 de desembre de 2010 i el valor nominal per unitat dels quals sigui de 100.000 euros com a mínim en la data d’emissió.

Aquesta excepció no s’aplica quan l’entitat emeti valors que siguin equiparables a les accions de societats o que, si es converteixen o si s’exerceixen els drets que confereixen, donin dret a adquirir accions o valors equiparables a accions.

Els auditors de comptes a què es refereix aquest apartat han de reunir les condicions següents:

1a Complir els requisits equivalents als que exigeixen els articles 9.1, lletres a) i c), i 9.2, lletres a) i b).

2a Designar un representant amb domicili a Espanya.

3a Fer els informes d’auditoria a què es refereix aquest apartat d’acord amb les normes internacionals d’auditoria adoptades per la Unió Europea i amb el que estipulen les seccions 1a i 2a del capítol III del títol I o, si s’escau, d’acord amb les normes i els requisits declarats equivalents per la Unió Europea.

4a Que tinguin publicat a la seva pàgina web l’informe anual de transparència a què es refereix l’article 37, o un informe que compleixi els requisits equivalents d’informació.

La inscripció en el Registre oficial d’auditors de comptes d’aquests auditors de comptes no els faculta per a l’exercici de l’activitat d’auditoria de comptes en relació amb entitats domiciliades a Espanya.

Sense perjudici del que disposi la normativa de la Unió Europea, els informes d’auditoria emesos per aquests auditors de comptes de tercers països no registrats en el Registre oficial d’auditors de comptes no tenen eficàcia jurídica a Espanya.


[Bloque 16: #a10]

Artículo 10. Auditores de cuentas autorizados en otros Estados miembros de la Unión Europea y en terceros países.

1. Podrán inscribirse en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas los auditores de cuentas autorizados para realizar la actividad de auditoría de cuentas en otros Estados miembros de la Unión Europea, en los términos que reglamentariamente se determinen.

Para obtener la autorización del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas deberán superar una prueba de aptitud sobre la normativa española aplicable a la auditoría cuyo conocimiento no se hubiese acreditado en el Estado miembro en que el auditor de cuentas esté autorizado.

2. Podrán inscribirse en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas los auditores de cuentas autorizados para realizar la actividad de auditoría de cuentas en terceros países, en condiciones de reciprocidad, que cumplan requisitos equivalentes a los exigidos en letras a), b) y c) del artículo 9.2, así como con la obligación de formación continuada a que se refiere el artículo 8.7.

Para obtener la autorización del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas deberán acreditar, al menos, el cumplimiento de los requisitos establecidos en las letras a) y c) del artículo 9.1, superar una prueba de aptitud equivalente a la que se refiere el apartado anterior, en los términos que reglamentariamente se determinen, y disponer de domicilio o establecimiento permanente en España o designar a un representante con domicilio en España.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en la normativa de la Unión Europea, deberán en todo caso inscribirse en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas los auditores de cuentas autorizados para realizar la actividad de auditoría de cuentas en terceros países que emitan informes de auditoría sobre cuentas anuales o cuentas anuales consolidadas de una entidad constituida fuera de la Unión Europea y cuyos valores estén admitidos a negociación en un mercado secundario oficial en España, excepto cuando la entidad auditada emita exclusivamente obligaciones, bonos u otros títulos de deuda negociables que cumplan alguna de las siguientes condiciones:

a) Que hayan sido admitidos a negociación en un mercado secundario oficial en España antes del 31 de diciembre de 2010 y cuyo valor nominal por unidad sea de 50.000 euros como mínimo en la fecha de emisión.

b) Que hayan sido admitidos a negociación en un mercado secundario oficial en España después del 31 de diciembre de 2010 y cuyo valor nominal por unidad sea de 100.000 euros como mínimo en la fecha de emisión.

Esta excepción no se aplicará cuando la entidad emita valores que sean equiparables a las acciones de sociedades o que, si se convierten o si se ejercen los derechos que confieren, den derecho a adquirir acciones o valores equiparables a acciones.

Los auditores de cuentas a que se refiere este apartado deberán reunir las siguientes condiciones:

1.ª Cumplir los requisitos equivalentes a los exigidos en los artículos 9.1, letras a) y c), y 9.2, letras a) y b).

2.ª Designar a un representante con domicilio en España.

3.ª Realizar los informes de auditoría a los que se refiere este apartado con arreglo a las normas internacionales de auditoría adoptadas por la Unión Europea y a lo estipulado en las secciones 1.ª y 2.ª del capítulo III del título I o, en su caso, con arreglo a las normas y requisitos declarados equivalentes por la Unión Europea.

4.ª Que tengan publicado en su página web el informe anual de transparencia a que se refiere el artículo 37, o un informe que cumpla los requisitos equivalentes de información.

La inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas de estos auditores de cuentas no les faculta para el ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas en relación con entidades domiciliadas en España.

Sin perjuicio de lo que disponga la normativa de la Unión Europea, los informes de auditoría emitidos por estos auditores de cuentas de terceros países no registrados en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas no tendrán eficacia jurídica en España.


[Bloc 17: #a11]

Article 11. Societats d’auditoria.

1. Es poden inscriure en el Registre oficial d’auditors de comptes com a societats d’auditoria de comptes les societats mercantils que compleixin els requisits següents:

a) Que les persones físiques que realitzin els treballs i signin els informes d’auditoria en nom d’una societat d’auditoria estiguin autoritzades per exercir l’activitat d’auditoria de comptes a Espanya.

b) Que la majoria dels drets de vot corresponguin a auditors de comptes o societats d’auditoria autoritzats per realitzar l’activitat d’auditoria de comptes en qualsevol Estat membre de la Unió Europea.

c) Que una majoria dels membres de l’òrgan d’administració siguin socis auditors de comptes o societats d’auditoria autoritzats per realitzar l’activitat d’auditoria de comptes en qualsevol Estat membre de la Unió Europea.

En cas que l’òrgan d’administració no tingui més que dos membres, almenys un d’ells ha de complir les condicions que estableix aquest apartat.

2. És aplicable a les societats d’auditoria el que disposa l’article 9.5. Així mateix, la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats professionals, és aplicable a les societats d’auditoria de comptes en allò que no contravingui aquesta Llei.

3. La direcció i signatura dels treballs d’auditoria realitzats per una societat d’auditoria de comptes correspon, en tot cas, a un o diversos auditors de comptes que poden exercir l’activitat d’auditoria a Espanya i que estiguin designats per la societat d’auditoria com a auditors principals responsables per realitzar l’auditoria, així com per signar l’informe en nom de la dita societat.

4. Es poden inscriure en el Registre oficial d’auditors de comptes les societats d’auditoria de comptes autoritzats en un altre Estat membre de la Unió Europea, que pretenguin exercir l’auditoria a Espanya, sempre que l’auditor principal responsable o els auditors principals responsables que realitzin l’auditoria figurin inscrits en situació d’exercent en el Registre oficial d’auditors de comptes. L’autorització en un altre Estat membre es pot exigir mitjançant l’acreditació d’un certificat emès per la corresponent autoritat competent dins dels tres mesos anteriors a la sol·licitud.

La inscripció d’aquestes societats s’ha de comunicar a les autoritats competents dels estats membres d’origen. Les retirades d’autorització de societats inscrites en el Registre oficial d’auditors de comptes, quan també estiguin inscrites en un altre Estat membre, han de ser comunicades a l’Estat membre d’acollida, amb indicació de la seva causa.

5. En tot cas han d’estar inscrites en el Registre oficial d’auditors de comptes les societats i altres entitats d’auditoria autoritzades per realitzar l’activitat d’auditoria de comptes de tercers països que emetin informes d’auditoria en relació amb els comptes anuals a què es refereix l’article 10.3. En aquests casos, s’ha d’exigir als qui signin els informes en nom de l’entitat el compliment dels requisits que estableix l’article esmentat.

Per estar inscrites en el Registre oficial d’auditors de comptes, aquestes societats i altres entitats d’auditoria han de complir les condicions següents:

a) Que l’auditor de comptes que signi l’informe d’auditoria en nom d’aquestes i la majoria dels membres del seu òrgan d’administració compleixin els requisits equivalents als exigits a les lletres a) i c) de l’article 9.1 i a les lletres a) i b) de l’article 9.2.

b) Que els informes d’auditoria a què es refereix aquest apartat es realitzin d’acord amb les normes internacionals d’auditoria adoptades per la Unió Europea i amb el que estipulen les seccions 1a i 2a del capítol III del títol I, o, si s’escau, d’acord amb les normes i els requisits declarats equivalents per la Unió Europea.

c) Que designin un representant amb domicili a Espanya.

d) Que tinguin publicat en les seves pàgines web l’informe anual de transparència a què es refereix l’article 37, o un informe que compleixi els requisits equivalents d’informació.

Els informes d’auditoria emesos per les societats i altres entitats d’auditoria a què es refereix aquest apartat no inscrites no tenen eficàcia jurídica a Espanya, sense perjudici del que disposi la normativa de la Unió Europea.

La inscripció en el Registre oficial d’auditors de comptes d’aquestes societats i altres entitats d’auditoria no els faculta per a l’exercici de l’activitat d’auditoria en relació amb entitats domiciliades a Espanya.

Les societats i altres entitats d’auditoria a què es refereix aquest apartat són baixa en el Registre oficial d’auditors de comptes quan incompleixin algun dels requisits que estableix aquest apartat, per renúncia voluntària o per sanció.


[Bloque 17: #a11]

Artículo 11. Sociedades de auditoría.

1. Podrán inscribirse en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas como sociedades de auditoría de cuentas las sociedades mercantiles que cumplan los siguientes requisitos:

a) Que las personas físicas que realicen los trabajos y firmen los informes de auditoría en nombre de una sociedad de auditoría estén autorizadas para ejercer la actividad de auditoría de cuentas en España.

b) Que la mayoría de los derechos de voto correspondan a auditores de cuentas o sociedades de auditoría autorizados para realizar la actividad de auditoría de cuentas en cualquier Estado miembro de la Unión Europea.

c) Que una mayoría de los miembros del órgano de administración sean socios auditores de cuentas o sociedades de auditoría autorizados para realizar la actividad de auditoría de cuentas en cualquier Estado miembro de la Unión Europea.

En caso de que el órgano de administración no tenga más que dos miembros, al menos uno de ellos deberá cumplir las condiciones establecidas en este apartado.

2. Será de aplicación a las sociedades de auditoría lo dispuesto en el artículo 9.5. Asimismo, la Ley 2/2007, de 15 de marzo, de sociedades profesionales será de aplicación a las sociedades de auditoría de cuentas en cuanto no contravenga esta Ley.

3. La dirección y firma de los trabajos de auditoría realizados por una sociedad de auditoría de cuentas corresponderá, en todo caso, a uno o varios auditores de cuentas que pueden ejercer la actividad de auditoría en España y que estén designados por la sociedad de auditoría como auditores principales responsables para realizar la auditoría, así como para firmar el informe en nombre de dicha sociedad.

4. Podrán inscribirse en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas las sociedades de auditoría de cuentas autorizadas en otro Estado miembro de la Unión Europea, que pretendan ejercer la auditoría en España, siempre que el auditor principal responsable o los auditores principales responsables que realicen la auditoría figuren inscritos en situación de ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas. La autorización en otro Estado miembro podrá exigirse mediante la acreditación de un certificado emitido por la correspondiente autoridad competente dentro de los tres meses anteriores a la solicitud.

La inscripción de estas sociedades se comunicará a las autoridades competentes de los Estados miembros de origen. Las retiradas de autorización de sociedades inscritas en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, cuando también estuvieran inscritas en otro Estado miembro, serán comunicadas al Estado miembro de acogida, con indicación de la causa de la misma.

5. En todo caso deberán estar inscritas en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas las sociedades y demás entidades de auditoría autorizadas para realizar la actividad de auditoría de cuentas de terceros países que emitan informes de auditoría en relación a las cuentas anuales a que se refiere el artículo 10.3. En estos casos, se exigirá a quienes firmen los informes en nombre de la entidad el cumplimiento de los requisitos establecidos en el citado artículo.

Para estar inscritas en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, estas sociedades y demás entidades de auditoría deberán cumplir las siguientes condiciones:

a) Que el auditor de cuentas que firme el informe de auditoría en nombre de éstas y la mayoría de los miembros de su órgano de administración cumplan con los requisitos equivalentes a los exigidos en las letras a) y c) del artículo 9.1 y en las letras a) y b) del artículo 9.2.

b) Que los informes de auditoría a que se refiere este apartado se realicen con arreglo a las normas internacionales de auditoría adoptadas por la Unión Europea y a lo estipulado en las secciones 1.ª y 2.ª del capítulo III del título I, o en su caso, con arreglo a las normas y requisitos declarados equivalentes por la Unión Europea.

c) Que designen un representante con domicilio en España.

d) Que tengan publicado en sus páginas web el informe anual de transparencia a que se refiere el artículo 37, o un informe que cumpla los requisitos equivalentes de información.

Los informes de auditoría emitidos por las sociedades y demás entidades de auditoría a que se refiere este apartado no inscritas, no tendrán eficacia jurídica en España, sin perjuicio de lo que disponga la normativa de la Unión Europea.

La inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas de estas sociedades y demás entidades de auditoría no les faculta para el ejercicio de la actividad de auditoría en relación con entidades domiciliadas en España.

Las sociedades y demás entidades de auditoría a que se refiere este apartado causarán baja en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas cuando incumplan alguno de los requisitos establecidos en este apartado, por renuncia voluntaria o por sanción.


[Bloc 18: #a12]

Article 12. Baixa en el Registre oficial d’auditors de comptes.

1. Els auditors de comptes són baixa temporal o definitiva, segons els casos, en el Registre oficial d’auditors de comptes, en els supòsits següents:

a) Per incompliment de qualsevol dels requisits establerts en els articles 9 i 10. L’incompliment ha de ser comunicat pels auditors de comptes a l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes.

b) Per renúncia voluntària.

c) Per sanció.

2. A més de pels mateixos supòsits que indica l’apartat anterior, les societats d’auditoria són baixa temporal o definitiva, segons els casos, en el Registre oficial d’auditors de comptes, quan incompleixin algun dels requisits que estableix l’article 11.1, així com per no mantenir la garantia financera prevista a l’article 27.

Les societats d’auditoria han de comunicar a l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes l’incompliment dels requisits que exigeix l’article 11 per a la seva inscripció en el Registre oficial d’auditors de comptes.

L’incompliment dóna lloc a la baixa del Registre esmentat quan es mantingui durant un temps superior a tres mesos. Excepcionalment, l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, a sol·licitud de la societat d’auditoria, pot prorrogar el termini anterior per un període de fins a tres mesos més quan s’acreditin circumstàncies suficients que ho justifiquin.

No obstant això, abans que transcorrin els tres mesos de pròrroga, l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes pot efectuar requeriments per a la reparació o compliment dels requisits exigits en aquest article en un termini determinat, que si no són atesos poden donar lloc a la baixa en el Registre oficial d’auditors de comptes.


[Bloque 18: #a12]

Artículo 12. Baja en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

1. Los auditores de cuentas causarán baja temporal o definitiva, según los casos, en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, en los siguientes supuestos:

a) Por incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos en los artículos 9 y 10. Dicho incumplimiento deberá ser comunicado por los auditores de cuentas al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

b) Por renuncia voluntaria.

c) Por sanción.

2. Además de por los mismos supuestos que se indican en el apartado anterior, las sociedades de auditoría causarán baja temporal o definitiva, según los casos, en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, cuando incumplan alguno de los requisitos establecidos en el artículo 11.1, así como por no mantener la garantía financiera prevista en el artículo 27.

Las sociedades de auditoría deberán comunicar al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas el incumplimiento de los requisitos exigidos en el artículo 11 para su inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

Tal incumplimiento dará lugar a la baja en dicho Registro cuando se mantenga durante un tiempo superior a tres meses. Excepcionalmente, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, a solicitud de la sociedad de auditoría, podrá prorrogar el plazo anterior por un período de hasta otros tres meses cuando se acrediten circunstancias suficientes que lo justifiquen.

No obstante, antes de que transcurran los tres meses de prórroga, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas podrá efectuar requerimientos para la subsanación o cumplimiento de los requisitos exigidos en este artículo en un plazo determinado, que de no ser atendidos, podrán dar lugar a la baja en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.


[Bloc 19: #t1-c3]

CAPÍTOL III

Exercici de l’activitat d’auditoria de comptes


[Bloque 19: #t1-c3]

CAPÍTULO III

Ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas


[Bloc 20: #t1-c3-s1]

Secció 1a Escepticisme i judici professionals


[Bloque 20: #t1-c3-s1]

Sección 1.ª Escepticismo y juicio profesionales


[Bloc 21: #a13]

Article 13. Escepticisme i judici professionals.

1. En la realització de qualsevol treball d’auditoria de comptes, l’auditor de comptes ha d’actuar amb escepticisme i aplicar el seu judici professional en els termes previstos en aquesta secció i la resta de la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes.

2. S’entén per escepticisme professional l’actitud que implica mantenir sempre una ment inquisitiva i una alerta especial davant qualsevol circumstància que pugui indicar una possible incorrecció en els comptes anuals auditats, deguda a error o frau, i examinar de manera crítica les conclusions d’auditoria.

Aquesta actitud suposa reconèixer la possibilitat que hi hagi incorreccions materials en els comptes anuals objecte d’auditoria, inclosos fraus o errors, sigui quina sigui l’experiència anterior de l’auditor de comptes en relació amb l’honestedat i la integritat dels responsables de l’administració i dels directius de l’entitat auditada.

En particular, l’auditor de comptes o la societat d’auditoria han de mantenir una actitud d’escepticisme professional:

a) Quan revisin les estimacions de la direcció de l’entitat relatives al valor raonable, al deteriorament d’actius i provisions i als futurs fluxos de tresoreria determinants de la capacitat de l’entitat per seguir com a empresa en funcionament.

b) Quan realitzin l’avaluació crítica de l’evidència d’auditoria obtinguda, la qual cosa implica qüestionar l’evidència d’auditoria contradictòria, la suficiència i adequació de l’evidència obtinguda, i la fiabilitat i integritat dels documents, de les respostes i altra informació procedents de l’entitat auditada.

3. S’entén per judici professional l’aplicació competent, adequada i congruent amb les circumstàncies que concorrin, de la formació pràctica, el coneixement i l’experiència de l’auditor de comptes de conformitat amb les normes d’auditoria, d’ètica i del marc normatiu d’informació financera que siguin aplicables per prendre decisions en la realització d’un treball d’auditoria de comptes.

L’aplicació del judici professional s’ha de documentar adequadament. No s’admet la mera remissió al judici professional com a justificació de decisions que, altrament, no estiguin avalades pels fets o les circumstàncies concurrents a la feina, per l’evidència d’auditoria obtinguda o que no siguin conformes al que estableix la normativa esmentada al paràgraf anterior.


[Bloque 21: #a13]

Artículo 13. Escepticismo y juicio profesionales.

1. En la realización de cualquier trabajo de auditoría de cuentas, el auditor de cuentas deberá actuar con escepticismo y aplicar su juicio profesional en los términos previstos en esta sección y el resto de la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas.

2. Se entiende por escepticismo profesional la actitud que implica mantener siempre una mente inquisitiva y especial alerta ante cualquier circunstancia que pueda indicar una posible incorrección en las cuentas anuales auditadas, debida a error o fraude, y examinar de forma crítica las conclusiones de auditoría.

Esta actitud supone reconocer la posibilidad de que existan incorrecciones materiales en las cuentas anuales objeto de auditoría, incluyendo fraudes o errores, sea cual fuere la experiencia anterior del auditor de cuentas en relación con la honestidad e integridad de los responsables de la administración y de los directivos de la entidad auditada.

En particular, el auditor de cuentas o la sociedad de auditoría mantendrán una actitud de escepticismo profesional:

a) Cuando revisen las estimaciones de la dirección de la entidad relativas al valor razonable, al deterioro de activos y provisiones y a los futuros flujos de tesorería determinantes de la capacidad de la entidad para seguir como empresa en funcionamiento.

b) Cuando realicen la evaluación crítica de la evidencia de auditoría obtenida, lo que implica cuestionar la evidencia de auditoría contradictoria, la suficiencia y adecuación de la evidencia obtenida, y la fiabilidad e integridad de los documentos, de las respuestas y otra información procedentes de la entidad auditada.

3. Se entiende por juicio profesional la aplicación competente, adecuada y congruente con las circunstancias que concurran, de la formación práctica, el conocimiento y la experiencia del auditor de cuentas de conformidad con las normas de auditoría, de ética y del marco normativo de información financiera que resulten de aplicación para la toma de decisiones en la realización de un trabajo de auditoría de cuentas.

La aplicación del juicio profesional debe documentarse adecuadamente. No se admitirá la mera remisión al juicio profesional como justificación de decisiones que, de otra forma, no estén respaldadas por los hechos o circunstancias concurrentes en el trabajo, por la evidencia de auditoría obtenida o que no sean conformes con lo establecido en la normativa citada en el párrafo anterior.


[Bloc 22: #t1-c3-s2]

Secció 2a Independència


[Bloque 22: #t1-c3-s2]

Sección 2.ª Independencia


[Bloc 23: #a14]

Article 14. Principi general d’independència.

1. Els auditors de comptes i les societats d’auditoria han de ser independents, en l’exercici de la seva funció, de les entitats auditades, i s’han d’abstenir d’actuar quan la seva independència en relació amb la revisió i verificació dels comptes anuals, els estats financers o altres documents comptables se’n pugui veure compromesa.

2. Els auditors de comptes i les societats d’auditoria, així com qualsevol persona en condicions d’influir directament o indirectament en el resultat de l’auditoria, s’han d’abstenir de participar de qualsevol manera en la gestió o presa de decisions de l’entitat auditada. No es considera participació en la gestió o presa de decisions de l’entitat auditada les comunicacions efectuades durant la realització del treball d’auditoria que siguin necessàries per al compliment de la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes o les derivades d’actuacions exigides per altres disposicions de rang legal.

3. En tot cas, els auditors de comptes i les societats d’auditoria s’han d’abstenir de realitzar l’auditoria de comptes d’una entitat en aquells supòsits en què incorrin en alguna causa d’incompatibilitat de les previstes en els articles 16 a 20 o de les situacions previstes als articles 23, 25, 39 i 41.

4. En particular, no poden participar ni influir, de cap manera, en el resultat del treball d’auditoria de comptes d’una entitat, aquelles persones que tinguin una relació laboral, comercial o d’una altra índole amb l’entitat auditada, que pugui generar un conflicte d’interessos o ser percebuda, generalment, com a causant d’un conflicte d’interessos.

5. L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes és l’organisme encarregat de vetllar pel compliment adequat del deure d’independència, així com de valorar en cada treball concret la possible falta d’independència d’un auditor de comptes o societat d’auditoria.


[Bloque 23: #a14]

Artículo 14. Principio general de independencia.

1. Los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría deberán ser independientes, en el ejercicio de su función, de las entidades auditadas, debiendo abstenerse de actuar cuando su independencia en relación con la revisión y verificación de las cuentas anuales, los estados financieros u otros documentos contables se vea comprometida.

2. Los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría, así como toda persona en condiciones de influir directa o indirectamente en el resultado de la auditoría, deberán abstenerse de participar de cualquier manera en la gestión o toma de decisiones de la entidad auditada. No se considerará participación en la gestión o toma de decisiones de la entidad auditada las comunicaciones efectuadas durante la realización del trabajo de auditoría que sean necesarias para el cumplimiento de la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas o las derivadas de actuaciones exigidas por otras disposiciones de rango legal.

3. En todo caso, los auditores de cuentas y sociedades de auditoría deberán abstenerse de realizar la auditoría de cuentas de una entidad en aquellos supuestos en que incurran en alguna causa de incompatibilidad de las previstas en los artículos 16 a 20 o de las situaciones contempladas en los artículos 23, 25, 39 y 41.

4. En particular, no podrán participar ni influir, de ninguna manera en el resultado del trabajo de auditoría de cuentas de una entidad, aquellas personas que tengan una relación laboral, comercial o de otra índole con la entidad auditada, que pueda generar un conflicto de intereses o ser percibida, generalmente, como causante de un conflicto de intereses.

5. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas es el organismo encargado de velar por el adecuado cumplimiento del deber de independencia, así como de valorar en cada trabajo concreto la posible falta de independencia de un auditor de cuentas o sociedad de auditoría.


[Bloc 24: #a15]

Article 15. Identificació d’amenaces i adopció de mesures de salvaguarda.

1. Als efectes del que estableix aquesta secció, els auditors de comptes i les societats d’auditoria han d’establir els procediments necessaris per detectar i identificar les amenaces a la seva independència, avaluar-les i, quan siguin significatives, aplicar les mesures de salvaguarda adequades i suficients per eliminar-les o reduir-les a un nivell acceptablement baix que no comprometi la seva independència.

2. Les amenaces a la independència poden procedir de factors com l’autorevisió, interès propi, advocacia, familiaritat o confiança, o intimidació, derivats de l’existència de conflictes d’interessos o d’alguna relació comercial, financera, laboral, familiar o d’una altra classe, ja sigui directa o indirecta, real o potencial.

Si la importància d’aquests factors en relació amb les mesures de salvaguarda aplicades és tal que en compromet la independència, l’auditor de comptes o la societat d’auditoria s’han d’abstenir de realitzar l’auditoria.

3. Els procediments de detecció i identificació d’amenaces i les mesures de salvaguarda han de ser adequats a la dimensió de l’activitat d’auditoria de l’auditor de comptes o de la societat d’auditoria, han de ser objecte de revisió periòdica i s’han d’aplicar de manera individualitzada, si s’escau, per a cada treball d’auditoria, i s’han de documentar en els papers de treball de cada auditoria de comptes.

4. Les situacions i amenaces a què es refereixen els apartats anteriors es poden generar, igualment, quan concorrin en les persones o entitats a què es refereixen els articles 18, 19 i 20.


[Bloque 24: #a15]

Artículo 15. Identificación de amenazas y adopción de medidas de salvaguarda.

1. A efectos de lo establecido en esta sección, los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría deberán establecer los procedimientos necesarios para detectar e identificar las amenazas a su citada independencia, evaluarlas y, cuando sean significativas, aplicar las medidas de salvaguarda adecuadas y suficientes para eliminarlas o reducirlas a un nivel aceptablemente bajo que no comprometa su independencia.

2. Las amenazas a la independencia podrán proceder de factores como la autorrevisión, interés propio, abogacía, familiaridad o confianza, o intimidación, derivados de la existencia de conflictos de intereses o de alguna relación comercial, financiera, laboral, familiar o de otra clase, ya sea directa o indirecta, real o potencial.

Si la importancia de estos factores en relación con las medidas de salvaguarda aplicadas es tal que compromete su independencia, el auditor de cuentas o la sociedad de auditoría se abstendrán de realizar la auditoría.

3. Los procedimientos de detección e identificación de amenazas y las medidas de salvaguarda serán adecuados a la dimensión de la actividad de auditoría del auditor de cuentas o de la sociedad de auditoría, serán objeto de revisión periódica y se aplicarán de manera individualizada, en su caso, para cada trabajo de auditoría, debiendo documentarse en los papeles de trabajo de cada auditoría de cuentas.

4. Las situaciones y amenazas a que se refieren los apartados anteriores podrán generarse, igualmente, cuando concurran en las personas o entidades a que se refieren los artículos 18, 19 y 20.


[Bloc 25: #a16]

Article 16. Causes d’incompatibilitat.

1. En tot cas, es considera que l’auditor de comptes o la societat d’auditoria no gaudeix de la suficient independència en l’exercici de les seves funcions respecte d’una empresa o entitat, a més dels supòsits d’incompatibilitat previstos en altres lleis, quan es doni alguna de les circumstàncies següents en l’auditor de comptes, la societat d’auditoria o els auditors principals responsables del treball d’auditoria:

a) Circumstàncies derivades de situacions personals:

1r Tenir la condició de membre de l’òrgan d’administració, de directiu o d’apoderat que tingui atorgat a favor seu un poder general de l’entitat auditada o exercir llocs de treball a l’entitat auditada. També es dóna aquesta circumstància respecte del responsable de l’àrea econòmica financera i de qui exerceixi funcions de supervisió o control intern a l’entitat auditada, sigui quin sigui el vincle que tinguin amb l’entitat esmentada.

2n Tenir interès significatiu directe en l’entitat auditada derivat d’un contracte o de la propietat d’un bé o de la titularitat d’un dret. En tot cas, s’entén que existeix aquest interès en el supòsit de tenir instruments financers de l’entitat auditada o d’una entitat vinculada a aquesta quan, en aquest últim cas, siguin significatius per a qualsevol de les parts.

Als efectes del que disposa aquest número, s’exceptuen els interessos que es tinguin de manera indirecta a través d’institucions d’inversió col·lectiva diversificada.

3r Dur a terme qualsevol tipus d’operació relacionada amb instruments financers emesos, garantits o protegits de qualsevol altra manera per l’entitat auditada.

Als efectes del que disposa aquest número, s’exceptuen els instruments financers que es tinguin de manera indirecta a través d’institucions d’inversió col·lectiva diversificada.

4t Sol·licitar o acceptar obsequis o favors de l’entitat auditada, llevat que el seu valor sigui insignificant o intranscendent.

b) Circumstàncies derivades de serveis prestats:

1r La prestació a l’entitat auditada de serveis de comptabilitat o preparació dels registres comptables o els estats financers.

2n La prestació a l’entitat auditada de serveis de valoració, llevat que es compleixin els requisits següents:

i. Que no tinguin un efecte directe o tinguin un efecte de poca importància relativa, per separat o de manera agregada, en els estats financers auditats;

ii. Que l’estimació de l’efecte en els estats financers auditats estigui documentada de manera exhaustiva en els papers de treball corresponents al treball d’auditoria.

3r La prestació de serveis d’auditoria interna a l’entitat auditada, llevat que l’òrgan de gestió de l’entitat auditada sigui responsable del sistema global de control intern, de la determinació de l’abast, risc i freqüència dels procediments d’auditoria interna, de la consideració i execució dels resultats i recomanacions proporcionades per l’auditoria interna.

4t La prestació de serveis d’advocacia simultàniament per a l’entitat auditada, llevat que aquests serveis els prestin persones jurídiques diferents i amb consells d’administració diferents, i sense que es puguin referir a la resolució de litigis sobre qüestions que puguin tenir una incidència significativa, mesurada en termes d’importància relativa, en els estats financers corresponents al període o exercici auditat.

5è La prestació a l’entitat auditada de serveis de disseny i posada en pràctica de procediments de control intern o de gestió de riscos relacionats amb l’elaboració o control de la informació financera, o del disseny o aplicació dels sistemes informàtics de la informació financera, utilitzats per generar les dades integrants dels estats financers de l’entitat auditada, llevat que aquesta assumeixi la responsabilitat del sistema global de control intern o el servei es presti seguint les especificacions establertes per l’entitat esmentada, la qual també ha d’assumir la responsabilitat del disseny, execució, avaluació i funcionament del sistema.

2. Als efectes del que disposa aquest article, les mencions als estats financers s’entenen fetes a la resta de documents a què es refereix l’article 1.2, quan siguin objecte d’auditoria.


[Bloque 25: #a16]

Artículo 16. Causas de incompatibilidad.

1. En todo caso, se considerará que el auditor de cuentas o la sociedad de auditoría no goza de la suficiente independencia en el ejercicio de sus funciones respecto de una empresa o entidad, además de en los supuestos de incompatibilidad previstos en otras leyes, cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias en el auditor de cuentas, la sociedad de auditoría o en los auditores principales responsables del trabajo de auditoría:

a) Circunstancias derivadas de situaciones personales:

1.º Tener la condición de miembro del órgano de administración, de directivo o de apoderado que tenga otorgado a su favor un poder general de la entidad auditada o desempeñar puestos de empleo en la entidad auditada. También concurrirá esta circunstancia respecto del responsable del área económica financiera y de quién desempeñe funciones de supervisión o control interno en la entidad auditada, cualquiera que sea el vínculo que tengan con dicha entidad.

2.º Tener interés significativo directo en la entidad auditada derivado de un contrato o de la propiedad de un bien o de la titularidad de un derecho. En todo caso, se entenderá que existe tal interés en el supuesto de poseer instrumentos financieros de la entidad auditada o de una entidad vinculada a ésta cuando, en este último caso, sean significativos para cualquiera de las partes.

A efectos de lo dispuesto en este número, se exceptúan los intereses que se posean de forma indirecta a través de instituciones de inversión colectiva diversificada.

3.º Realizar cualquier tipo de operación relacionada con instrumentos financieros emitidos, garantizados o respaldados de cualquier otra forma por la entidad auditada.

A efectos de lo dispuesto en este número, se exceptúan los instrumentos financieros que se posean de forma indirecta a través de instituciones de inversión colectiva diversificada.

4.º Solicitar o aceptar obsequios o favores de la entidad auditada, salvo que su valor sea insignificante o intrascendente.

b) Circunstancias derivadas de servicios prestados:

1.º La prestación a la entidad auditada de servicios de contabilidad o preparación de los registros contables o los estados financieros.

2.º La prestación a la entidad auditada de servicios de valoración, salvo que se cumplan los siguientes requisitos:

i. Que no tengan un efecto directo o tengan un efecto de poca importancia relativa, por separado o de forma agregada, en los estados financieros auditados;

ii. Que la estimación del efecto en los estados financieros auditados esté documentada de forma exhaustiva en los papeles de trabajo correspondientes al trabajo de auditoría.

3.º La prestación de servicios de auditoría interna a la entidad auditada, salvo que el órgano de gestión de la entidad auditada sea responsable del sistema global de control interno, de la determinación del alcance, riesgo y frecuencia de los procedimientos de auditoría interna, de la consideración y ejecución de los resultados y recomendaciones proporcionadas por la auditoría interna.

4.º La prestación de servicios de abogacía simultáneamente para la entidad auditada, salvo que dichos servicios se presten por personas jurídicas distintas y con consejos de administración diferentes, y sin que puedan referirse a la resolución de litigios sobre cuestiones que puedan tener una incidencia significativa, medida en términos de importancia relativa, en los estados financieros correspondientes al período o ejercicio auditado.

5.º La prestación a la entidad auditada de servicios de diseño y puesta en práctica de procedimientos de control interno o de gestión de riesgos relacionados con la elaboración o control de la información financiera, o del diseño o aplicación de los sistemas informáticos de la información financiera, utilizados para generar los datos integrantes de los estados financieros de la entidad auditada, salvo que ésta asuma la responsabilidad del sistema global de control interno o el servicio se preste siguiendo las especificaciones establecidas por dicha entidad, la cual debe asumir también la responsabilidad del diseño, ejecución, evaluación y funcionamiento del sistema.

2. A los efectos de lo dispuesto en este artículo, las menciones a los estados financieros se entenderán realizadas al resto de documentos a que se refiere el artículo 1.2, cuando sean objeto de auditoría.


[Bloc 26: #a17]

Article 17. Extensions subjectives a entitats vinculades o amb una relació de control amb l’entitat auditada.

1. Es considera que l’auditor de comptes o la societat d’auditoria no gaudeix de la suficient independència en l’exercici de les seves funcions quan concorrin en les entitats vinculades amb l’entitat auditada les circumstàncies d’incompatibilitat personals que preveu l’article 16.1.a).

2. La prestació dels serveis que preveu l’article 16.1.b) únicament determinen la incompatibilitat de l’auditor o de la societat d’auditoria quan es prestin a altres entitats amb les quals l’entitat auditada tingui una relació de control.


[Bloque 26: #a17]

Artículo 17. Extensiones subjetivas a entidades vinculadas o con una relación de control con la entidad auditada.

1. Se considerará que el auditor de cuentas o la sociedad de auditoría no gozan de la suficiente independencia en el ejercicio de sus funciones cuando concurran en las entidades vinculadas con la entidad auditada las circunstancias de incompatibilidad personales previstas en el artículo 16.1.a).

2. La prestación de los servicios previstos en el artículo 16.1.b) únicamente determinarán la incompatibilidad del auditor o de la sociedad de auditoría cuando se presten a otras entidades con las que la entidad auditada tenga una relación de control.


[Bloc 27: #a18]

Article 18. Incompatibilitats derivades de situacions que concorren en familiars dels auditors principals responsables.

1. Es considera que l’auditor de comptes o la societat d’auditoria no gaudeix de la suficient independència en l’exercici de les seves funcions respecte a una entitat auditada quan concorrin, en els familiars de l’auditor o auditors principals responsables del treball d’auditoria a què es refereix l’article 3.6, lletres a) i b), les circumstàncies que preveu l’article 16.

Aquesta previsió també s’aplica quan les circumstàncies d’incompatibilitat derivades de situacions personals o de serveis prestats s’apreciïn respectivament en relació amb les entitats vinculades o controlades per l’entitat auditada a què es refereix l’article anterior.

2. Als efectes del que preveu l’apartat anterior, les circumstàncies d’incompatibilitat s’han d’apreciar tenint en compte les particularitats següents:

a) Respecte a les derivades de la condició ostentada o el lloc exercit d’acord amb l’article 16.1.a).1r:

1r En tot cas, si el familiar té la condició de membre del consell d’administració de l’entitat auditada, la seva entitat dominant o una entitat respecte de la qual l’entitat auditada exerceixi un control o influència significativa.

2n Si exerceix llocs de treball, aquests han d’afectar l’elaboració d’informació significativa, mesurada en termes d’importància relativa, que continguin els estats financers o altres documents comptables de l’entitat auditada.

3r En els altres supòsits, hi ha incompatibilitat quan es produeixin en l’entitat auditada, en la seva entitat dominant o en una entitat respecte de la qual l’entitat auditada exerceixi un control o influència significativa, en termes d’importància relativa, per a l’entitat auditada.

b) Respecte a les resultants de tenir instruments financers d’acord amb el que preveu l’article 16.1.a).2n:

1r Quan els familiars amb vincles estrets de l’auditor o auditors principals responsables tinguin instruments financers de l’entitat auditada. Si els instruments són d’una entitat vinculada, han de ser significatius.

2n Quan la resta de familiars tinguin instruments financers que siguin significatius de l’entitat auditada, de la seva entitat dominant o d’una entitat vinculada respecte de la qual l’entitat auditada exerceixi control o influència significativa, en termes d’importància relativa, per a l’entitat auditada.

En cas que els cònjuges d’aquests familiars tinguin instruments financers d’una entitat vinculada de les que preveu el paràgraf anterior, hi ha incompatibilitat quan, de conformitat amb el que es preveu per reglament, siguin molt significatius.

c) Respecte a la realització d’operacions relacionades amb instruments financers prevista a l’article 16.1.a).3r:

1r Quan els familiars amb vincles estrets de l’auditor o auditors principals responsables realitzin operacions amb els instruments financers emesos, garantits o protegits de qualsevol altra manera per l’entitat auditada, de la seva entitat dominant o d’una entitat vinculada respecte de la qual l’entitat auditada exerceixi un control o influència significativa i sigui significativa, en termes d’importància relativa, per a l’entitat auditada.

2n Quan la resta de familiars realitzin operacions amb instruments financers emesos, garantits o protegits de qualsevol altra manera per l’entitat auditada, i el volum de les operacions sigui significatiu o, si es tracta dels cònjuges d’aquests familiars, molt significatiu.

d) Respecte a les circumstàncies d’incompatibilitat relatives a la prestació de serveis que preveu l’article 16.1 b), s’entén que hi ha incompatibilitat en cas que es produeixin en l’entitat auditada, en la seva entitat dominant o en una entitat respecte de la qual l’entitat auditada exerceixi un control i sigui significativa, en termes d’importància relativa, per a l’entitat auditada.


[Bloque 27: #a18]

Artículo 18. Incompatibilidades derivadas de situaciones que concurren en familiares de los auditores principales responsables.

1. Se considerará que el auditor de cuentas o la sociedad de auditoría no gozan de la suficiente independencia en el ejercicio de sus funciones respecto a una entidad auditada, cuando concurran en los familiares del auditor o auditores principales responsables del trabajo de auditoría a que se refiere el artículo 3.6, letras a) y b), las circunstancias contempladas en el artículo 16.

Esta previsión también se aplicará cuando las circunstancias de incompatibilidad derivadas de situaciones personales o de servicios prestados se aprecien respectivamente en relación con las entidades vinculadas o controladas por la entidad auditada a que se refiere el artículo anterior.

2. A los efectos de lo previsto en el apartado anterior, las circunstancias de incompatibilidad se apreciarán teniendo en cuenta las siguientes particularidades:

a) Respecto a las derivadas de la condición ostentada o puesto desempeñado conforme al artículo 16.1.a).1.º:

1.º En todo caso, si el familiar tiene la condición de miembro del consejo de administración de la entidad auditada, su entidad dominante o de una entidad respecto de la cual la entidad auditada ejerza control o influencia significativa.

2.º Si desempeña puestos de empleo, éstos habrán de afectar a la elaboración de información significativa, medida en términos de importancia relativa, que contengan los estados financieros u otros documentos contables de la entidad auditada.

3.º En los demás supuestos, existirá incompatibilidad cuando se produzcan en la entidad auditada, en su entidad dominante o en una entidad respecto de la cual la entidad auditada ejerza control o influencia significativa, en términos de importancia relativa, para la entidad auditada.

b) Respecto a las resultantes de poseer instrumentos financieros conforme a lo previsto en el artículo 16.1.a).2.º:

1.º Cuando los familiares con vínculos estrechos del auditor o auditores principales responsables posean instrumentos financieros de la entidad auditada. Si los instrumentos fuesen de una entidad vinculada, deberán ser significativos.

2.º Cuando el resto de familiares posean instrumentos financieros que sean significativos de la entidad auditada, de su entidad dominante o de una entidad vinculada respecto de la cual la entidad auditada ejerza control o influencia significativa, en términos de importancia relativa, para la entidad auditada.

En el caso de que los cónyuges de estos familiares posean instrumentos financieros de una entidad vinculada de las contempladas en el párrafo anterior, existirá incompatibilidad cuando, conforme a lo previsto reglamentariamente, sean muy significativos.

c) Respecto a la realización de operaciones relacionadas con instrumentos financieros prevista en el artículo 16.1.a).3.º:

1.º Cuando los familiares con vínculos estrechos del auditor o auditores principales responsables realicen operaciones con los instrumentos financieros emitidos, garantizados o respaldados de cualquier otra forma por la entidad auditada, de su entidad dominante o de una entidad vinculada respecto de la cual la entidad auditada ejerza control o influencia significativa y sea significativa, en términos de importancia relativa, para la entidad auditada.

2.º Cuando el resto de familiares realicen operaciones con instrumentos financieros emitidos, garantizados o respaldados de cualquier otra forma por la entidad auditada, y el volumen de las operaciones sea significativo o, si se tratase de los cónyuges de estos familiares, muy significativo.

d) Respecto a las circunstancias de incompatibilidad relativas a la prestación de servicios previstas en el artículo 16.1 b), se entenderá que existe incompatibilidad en el caso de que se produzcan en la entidad auditada, en su entidad dominante o en una entidad respecto de la cual la entidad auditada ejerza control y sea significativa, en términos de importancia relativa, para la entidad auditada.


[Bloc 28: #a19]

Article 19. Incompatibilitats derivades de situacions que concorren en persones o entitats relacionades directament amb l’auditor de comptes o societat d’auditoria.

1. Es considera que l’auditor de comptes o la societat d’auditoria no gaudeix de la suficient independència en l’exercici de les seves funcions respecte a una entitat auditada, quan concorrin les circumstàncies previstes a l’article 16 o a altres lleis en les persones o entitats següents:

a) Les persones, diferents dels auditors principals responsables, tant si són auditors com si no i tant si formen part de l’organització de l’auditor o societat d’auditoria com si no, que participin o tinguin capacitat per influir en el resultat final de l’auditoria de comptes, o responsabilitat de supervisió o gestió en la realització del treball d’auditoria i puguin influir directament en la seva valoració i resultat final.

b) Les persones, diferents de les que esmenta la lletra anterior, que formin part de l’equip de l’encàrrec, tant si són empleats com si presten serveis a disposició de l’auditor de comptes o la societat d’auditoria.

c) Els socis de la societat d’auditoria, així com els auditors de comptes o societats d’auditoria amb els quals tinguin qualsevol vinculació directa o indirecta, que no estiguin inclosos a les lletres anteriors. Als efectes de considerar l’existència d’una vinculació directa o indirecta amb els auditors de comptes o societats d’auditoria, s’ha d’aplicar el que estableix l’article 3.15, en relació amb les entitats vinculades a l’entitat auditada, així com l’existència de socis comuns.

d) Les persones, diferents de les esmentades a les lletres anteriors, que siguin empleats o els serveis de les quals estiguin a disposició o sota control de l’auditor de comptes o la societat d’auditoria i que intervinguin directament en les activitats d’auditoria.

Aquesta previsió també s’aplica quan concorrin en les persones o entitats a què es refereix aquest apartat les circumstàncies d’incompatibilitat derivades de situacions personals o serveis prestats respectivament en relació amb les entitats vinculades o controlades per l’entitat auditada a què es refereix l’article 17.

2. Als efectes del que preveu l’apartat anterior, les circumstàncies d’incompatibilitat s’han d’apreciar tenint en compte les particularitats següents:

a) Respecte a les derivades de la condició ostentada o lloc exercit d’acord amb el que disposa l’article 16.1.a).1r:

1r Quan concorrin en les persones a què es refereix l’apartat 1, lletra d), existeix incompatibilitat si afecta l’entitat auditada, la seva entitat dominant o una entitat vinculada respecte de la qual l’entitat auditada exerceixi control o influència significativa i sigui, en termes d’importància relativa, significativa per a l’entitat auditada. En tot cas, existeix situació d’incompatibilitat quan tinguin la condició de membres de l’òrgan d’administració.

2n En el cas dels familiars amb vincles estrets de les persones a què es refereix l’apartat 1, només existeix incompatibilitat si són administradors o responsables de l’àrea economicofinancera de l’entitat auditada, de la seva entitat dominant o d’una entitat vinculada respecte de la qual l’entitat auditada exerceixi control o influència significativa i sigui, en termes d’importància relativa, significativa per a l’entitat auditada.

No obstant això, en el cas dels familiars amb vincles estrets de les persones a què es refereixen les lletres c) i d) de l’apartat 1, només existeix incompatibilitat quan, per raó de l’estructura i dimensió de la societat d’auditoria, pugui existir relació amb possibles efectes o influència en el resultat del treball d’auditoria.

b) Respecte a les resultants de tenir instruments financers de conformitat amb el que preveu l’article 16.1.a).2n

1r Quan les persones a què es refereixen les lletres c) i d) de l’apartat 1 i els seus familiars amb vincles estrets tinguin instruments financers significatius de l’entitat auditada, de la seva entitat dominant o d’una entitat vinculada respecte de la qual l’entitat auditada exerceixi control o influència significativa i l’entitat esmentada sigui significativa, en termes d’importància relativa, per a l’entitat auditada.

2n Quan concorrin en els familiars amb vincles estrets de les persones a què es refereixen les lletres a) i b) de l’apartat 1.

c) Respecte a la realització d’operacions relacionades amb instruments financers prevista a l’article 16.1.a).3r

1r Quan els familiars amb vincles estrets de les persones a què es refereixen les lletres a) i b) de l’apartat 1 duguin a terme operacions amb els instruments financers emesos, garantits o protegits de qualsevol altra forma per l’entitat auditada, per la seva entitat dominant o per una entitat vinculada respecte de la qual l’entitat auditada exerceixi control o influència significativa i sigui significativa, en termes d’importància relativa, per a l’entitat auditada.

2n Quan els familiars amb vincles estrets de les persones a què es refereixen les lletres c) i d) de l’apartat 1 duguin a terme operacions amb els instruments financers emesos, garantits o protegits de qualsevol altra forma per l’entitat auditada, i el volum de les operacions sigui significatiu.

d) Respecte a les resultants de sol·licitar o acceptar obsequis o favors de l’entitat auditada de conformitat amb el que preveu l’article 16.1.a).4t, quan concorrin en els familiars amb vincles estrets de les persones a què es refereixen les lletres a) i b) de l’apartat 1.

e) Respecte a les circumstàncies d’incompatibilitat relatives a la prestació de serveis previstes a l’article 16.1.b):

1r Quan concorrin en les persones a què es refereix la lletra d) de l’apartat 1, existeix incompatibilitat en cas que es produeixin en l’entitat auditada, en la seva entitat dominant o en una entitat respecte de la qual l’entitat auditada exerceixi control i sigui significativa, en termes d’importància relativa, per a l’entitat auditada.

2n Quan els familiars amb vincles estrets de les persones a què es refereix l’apartat 1 prestin serveis de comptabilitat o de preparació dels registres comptables o estats financers a l’entitat auditada o a una entitat respecte de la qual l’entitat auditada exerceixi control i sigui significativa, en termes d’importància relativa, per a l’entitat auditada.

No obstant això, quan es tracti de familiars de les persones a què es refereixen les lletres c) i d) de l’apartat 1, només existeix incompatibilitat quan, per raó de l’estructura i dimensió de la societat d’auditoria, pugui existir relació amb possibles efectes o influència en el resultat del treball d’auditoria.


[Bloque 28: #a19]

Artículo 19. Incompatibilidades derivadas de situaciones que concurren en personas o entidades relacionadas directamente con el auditor de cuentas o sociedad de auditoría.

1. Se considerará que el auditor de cuentas o la sociedad de auditoría no gozan de la suficiente independencia en el ejercicio de sus funciones respecto a una entidad auditada, cuando concurran las circunstancias previstas en el artículo 16 o en otras leyes en las siguientes personas o entidades:

a) Las personas, distintas de los auditores principales responsables, sean auditores o no y formen o no parte de la organización del auditor o sociedad de auditoría, que participen o tengan capacidad para influir en el resultado final de la auditoría de cuentas, o responsabilidad de supervisión o gestión en la realización del trabajo de auditoría y puedan influir directamente en su valoración y resultado final.

b) Las personas, distintas de las citadas en la letra anterior, que formen parte del equipo del encargo, ya sean empleados o ya presten servicios a disposición del auditor de cuentas o la sociedad de auditoría.

c) Los socios de la sociedad de auditoría, así como los auditores de cuentas o sociedades de auditoría con los que tuvieran cualquier vinculación directa o indirecta, que no estén incluidos en las letras anteriores. A efectos de considerar la existencia de vinculación directa o indirecta con los auditores de cuentas o sociedades de auditoría se aplicará lo establecido en el artículo 3.15, en relación con las entidades vinculadas a la entidad auditada, así como la existencia de socios comunes.

d) Las personas, distintas de las citadas en las letras anteriores, que sean empleados o cuyos servicios estén a disposición o bajo control del auditor de cuentas o la sociedad de auditoría y que intervengan directamente en las actividades de auditoría.

Esta previsión también se aplicará cuando concurran en las personas o entidades a que se refiere este apartado las circunstancias de incompatibilidad derivadas de situaciones personales o servicios prestados respectivamente en relación con las entidades vinculadas o controladas por la entidad auditada a que se refiere el artículo 17.

2. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, las circunstancias de incompatibilidad se apreciarán teniendo en cuenta las siguientes particularidades:

a) Respecto a las derivadas de la condición ostentada o puesto desempeñado conforme a lo dispuesto en el artículo 16.1.a).1.º:

1.º Cuando concurran en las personas a que se refiere el apartado 1, letra d), existirá incompatibilidad si afecta a la entidad auditada, a su entidad dominante o a una entidad vinculada respecto de la cual la entidad auditada ejerza control o influencia significativa y sea, en términos de importancia relativa, significativa para la entidad auditada. En todo caso, existirá situación de incompatibilidad cuando tengan la condición de miembros del órgano de administración.

2.º En el caso de los familiares con vínculos estrechos de las personas a que se refiere el apartado 1, solo existirá incompatibilidad si fuesen administradores o responsables del área económica-financiera de la entidad auditada, de su entidad dominante o de una entidad vinculada respecto de la cual la entidad auditada ejerza control o influencia significativa y sea, en términos de importancia relativa, significativa para la entidad auditada.

No obstante, en el caso de los familiares con vínculos estrechos de las personas a que se refieren las letras c) y d) del apartado 1, solo existirá incompatibilidad cuando, por razón de la estructura y dimensión de la sociedad de auditoría, pueda existir relación con posibles efectos o influencia en el resultado del trabajo de auditoría.

b) Respecto a las resultantes de poseer instrumentos financieros conforme a lo previsto en el artículo 16.1.a).2.º

1.º Cuando las personas a que se refieren las letras c) y d) del apartado 1 y sus familiares con vínculos estrechos posean instrumentos financieros significativos de la entidad auditada, de su entidad dominante o de una entidad vinculada respecto de la cual la entidad auditada ejerza control o influencia significativa y dicha entidad sea significativa, en términos de importancia relativa, para la entidad auditada.

2.º Cuando concurran en los familiares con vínculos estrechos de las personas a que se refieren las letras a) y b) del apartado 1.

c) Respecto a la realización de operaciones relacionadas con instrumentos financieros prevista en el artículo 16.1.a).3.º

1.º Cuando los familiares con vínculos estrechos de las personas a que se refieren las letras a) y b) del apartado 1, realicen operaciones con los instrumentos financieros emitidos, garantizados o respaldados de cualquier otra forma por la entidad auditada, por su entidad dominante o por una entidad vinculada respecto de la cual la entidad auditada ejerza control o influencia significativa y sea significativa, en términos de importancia relativa, para la entidad auditada.

2.º Cuando los familiares con vínculos estrechos de las personas a que se refieren las letras c) y d) del apartado 1, realicen operaciones con los instrumentos financieros emitidos, garantizados o respaldados de cualquier otra forma por la entidad auditada, y el volumen de las operaciones sea significativo.

d) Respecto a las resultantes de solicitar o aceptar obsequios o favores de la entidad auditada conforme a lo previsto en el artículo 16.1.a).4.º, cuando concurran en los familiares con vínculos estrechos de las personas a que se refieren las letras a) y b) del apartado 1.

e) Respecto a las circunstancias de incompatibilidad relativas a la prestación de servicios previstas en el artículo 16.1.b):

1.º Cuando concurran en las personas a que se refiere la letra d) del apartado 1, existirá incompatibilidad en el caso de que se produzcan en la entidad auditada, en su entidad dominante o en una entidad respecto de la cual la entidad auditada ejerza control y sea significativa, en términos de importancia relativa, para la entidad auditada.

2.º Cuando los familiares con vínculos estrechos de las personas a que se refiere el apartado 1 presten servicios de contabilidad o de preparación de los registros contables o estados financieros a la entidad auditada o a una entidad respecto de la cual la entidad auditada ejerza control y sea significativa, en términos de importancia relativa, para la entidad auditada.

No obstante, cuando se trate de familiares de las personas a que se refieren las letras c) y d) del apartado 1, solo existirá incompatibilidad cuando, por razón de la estructura y dimensión de la sociedad de auditoría, pueda existir relación con posibles efectos o influencia en el resultado del trabajo de auditoría.


[Bloc 29: #a20]

Article 20. Incompatibilitats derivades de situacions que concorren en altres persones o entitats pertanyents a la xarxa de l’auditor o la societat d’auditoria.

1. Es considera que l’auditor de comptes o la societat d’auditoria no gaudeix de la suficient independència en l’exercici de les seves funcions respecte a una entitat auditada, quan les circumstàncies previstes a l’article 16 o en altres lleis concorrin en les persones o entitats, excloses les persones o entitats a què es refereix l’article anterior, amb les quals formin una mateixa xarxa els auditors principals responsables a què es refereix l’article 3.6, lletres a) i b), o la societat d’auditoria en nom de la qual es realitzi l’auditoria.

Als efectes del que disposa aquest apartat les persones de la xarxa de l’auditor o societat d’auditoria que poden originar una situació d’incompatibilitat es limiten, amb caràcter general, a les que tinguin la condició de soci, administrador, secretari de l’òrgan d’administració o apoderat amb mandat general en una entitat pertanyent a la xarxa esmentada.

Aquesta previsió també s’aplica quan concorrin les circumstàncies d’incompatibilitat derivades de situacions personals o serveis prestats respectivament en relació amb les entitats vinculades o controlades per l’entitat auditada a què es refereix l’article 17, sempre que l’entitat auditada exerceixi control o influència significativa i aquelles siguin, en termes d’importància relativa, significatives per a l’entitat auditada.

2. Als efectes del que preveu l’apartat anterior, les circumstàncies d’incompatibilitat s’han d’apreciar tenint en compte les particularitats següents:

a) Respecte a les derivades de la condició ostentada o lloc exercit de conformitat amb l’article 16.1.a).1r:

1r Si les persones o entitats a què es refereix l’apartat 1 exerceixen un càrrec directe o exerceixen llocs de treball, han d’afectar l’elaboració d’informació significativa, mesurada en termes d’importància relativa, continguda en els estats financers o altres documents comptables de l’entitat auditada.

2n En cas que els seus familiars amb vincles estrets siguin administradors o responsables de l’àrea economicofinancera de l’entitat auditada, quan, per raó de l’estructura i dimensió de la societat d’auditoria, pugui existir relació amb possibles efectes o influència en el resultat del treball d’auditoria.

b) Respecte a les resultants de tenir instruments financers de conformitat amb el que preveu l’article 16.1.a).2n, existeix incompatibilitat quan les persones o entitats a què es refereix l’apartat 1 tinguin instruments financers significatius de l’entitat auditada, de la seva entitat dominant o d’una entitat respecte de la qual l’entitat auditada exerceixi control o influència significativa, sempre que, per raó de l’estructura i dimensió conjunta de la societat d’auditoria i de les entitats pertanyents a la xarxa, pugui existir relació amb possibles efectes o influència en el resultat del treball d’auditoria.

c) No és aplicable la causa d’incompatibilitat relativa a la sol·licitud o acceptació d’obsequis prevista a l’article 16.1.a).4t

d) Respecte als serveis prestats previstos a l’article 16.1.b), existeix incompatibilitat si els familiars amb vincles estrets de les persones a què es refereix l’apartat 1 presten serveis de comptabilitat o de preparació dels registres comptables o estats financers a l’entitat auditada, sempre que, per raó de l’estructura i dimensió de la societat d’auditoria, pugui existir relació amb possibles efectes o influència en el resultat del treball d’auditoria.


[Bloque 29: #a20]

Artículo 20. Incompatibilidades derivadas de situaciones que concurren en otras personas o entidades pertenecientes a la red del auditor o la sociedad de auditoría.

1. Se considerará que el auditor de cuentas o la sociedad de auditoría no gozan de la suficiente independencia en el ejercicio de sus funciones respecto a una entidad auditada, cuando las circunstancias contempladas en el artículo 16 o en otras leyes concurran en las personas o entidades, excluidas las personas o entidades a que se refiere el artículo anterior, con las que formen una misma red los auditores principales responsables a que se refiere el artículo 3.6, letras a) y b), o la sociedad de auditoría en cuyo nombre se realice la auditoría.

A efectos de lo dispuesto en este apartado las personas de la red del auditor o sociedad de auditoría que podrán originar una situación de incompatibilidad se limitarán, con carácter general, a las que tengan la condición de socio, administrador, secretario del órgano de administración o apoderado con mandato general en una entidad perteneciente a dicha red.

Esta previsión también se aplicará cuando concurran las circunstancias de incompatibilidad derivadas de situaciones personales o servicios prestados respectivamente en relación con las entidades vinculadas o controladas por la entidad auditada a que se refiere el artículo 17, siempre que la entidad auditada ejerza control o influencia significativa y aquellas sean, en términos de importancia relativa, significativas para la entidad auditada.

2. A efectos de lo previsto en el apartado anterior, las circunstancias de incompatibilidad se apreciarán teniendo en cuenta las siguientes particularidades:

a) Respecto a las derivadas de la condición ostentada o puesto desempeñado conforme al artículo 16.1.a).1.º:

1.º Si las personas o entidades a que se refiere el apartado 1 ejercen cargo directo o desempeñan puestos de empleo, habrán de afectar a la elaboración de información significativa, medida en términos de importancia relativa, contenida en los estados financieros u otros documentos contables de la entidad auditada.

2.º En el caso de que sus familiares con vínculos estrechos fuesen administradores o responsables del área económica-financiera de la entidad auditada, cuando, por razón de la estructura y dimensión de la sociedad de auditoría, pueda existir relación con posibles efectos o influencia en el resultado del trabajo de auditoría.

b) Respecto a las resultantes de poseer instrumentos financieros conforme a lo previsto en el artículo 16.1.a).2.º, existirá incompatibilidad cuando las personas o entidades a que se refiere el apartado 1 posean instrumentos financieros significativos de la entidad auditada, de su entidad dominante o de una entidad respecto de la cual la entidad auditada ejerza control o influencia significativa, siempre y cuando, por razón de la estructura y dimensión conjunta de la sociedad de auditoría y de las entidades pertenecientes a la red, pueda existir relación con posibles efectos o influencia en el resultado del trabajo de auditoría.

c) No será aplicable la causa de incompatibilidad relativa a la solicitud o aceptación de obsequios prevista en el artículo 16.1.a).4.º

d) Respecto a los servicios prestados previstos en el artículo 16.1.b), existirá incompatibilidad si los familiares con vínculos estrechos de las personas a que se refiere el apartado 1 prestan servicios de contabilidad o de preparación de los registros contables o estados financieros a la entidad auditada, siempre que, por razón de la estructura y dimensión de la sociedad de auditoría, pueda existir relación con posibles efectos o influencia en el resultado del trabajo de auditoría.


[Bloc 30: #a21]

Article 21. Període de vigència de les incompatibilitats.

1. Existeix una situació d’incompatibilitat derivada de la prestació de serveis quan els serveis esmentats es prestin en el període comprès des de l’inici de l’exercici al qual corresponguin els comptes anuals, els estats financers o altres documents comptables auditats, fins a la data en què l’auditor de comptes o la societat d’auditoria finalitzi el treball d’auditoria.

En el cas de les incompatibilitats derivades de situacions personals, s’entén que existeixen quan aquestes es produeixin en el període comprès des de l’inici del primer any anterior a l’exercici al qual corresponguin els comptes anuals, els estats financers o altres documents comptables auditats, fins a la data en què l’auditor de comptes o la societat d’auditoria finalitzi el treball d’auditoria.

Sense perjudici de l’anterior, en el supòsit que es tracti d’incompatibilitats derivades de l’article 16.1.a).2n, s’ha de resoldre la situació d’incompatibilitat amb anterioritat a l’acceptació del nomenament com a auditor de comptes.

2. En el supòsit que la possessió d’instruments financers a què es refereix l’article 16.1.a).2n es produeixi de manera sobrevinguda amb posterioritat a l’acceptació de l’encàrrec, l’auditor de comptes o societat d’auditoria ha de procedir a liquidar, desfer o eliminar l’interès financer esmentat en el termini d’un mes des que va tenir coneixement d’aquesta circumstància. Si no es pot resoldre l’interès esmentat en el termini anterior per circumstàncies no imputables a l’auditor, aquest es pot ampliar, si bé l’interès ha d’estar resolt, en tot cas, abans de l’emissió de l’informe d’auditoria. Si no es procedeix en aquest sentit s’han d’abstenir de dur a terme el treball d’auditoria i efectuar les comunicacions que preveu l’article 5.2.

Quan, una vegada acceptat un encàrrec, l’entitat auditada sigui adquirida, es fusioni o adquireixi una altra entitat, l’auditor de comptes o societat d’auditoria ha d’identificar i avaluar els interessos, les relacions o les situacions amb l’entitat, a fi de determinar si la seva independència es pot veure compromesa. En el termini més breu possible i, en tot cas, abans de tres mesos, l’auditor ha d’adoptar les mesures necessàries per eliminar les relacions o els interessos que comprometin la seva independència o per reduir les amenaces a un nivell acceptablement baix per tal que aquesta no en resulti compromesa.

3. El període de còmput a què es refereix aquest article és aplicable en els supòsits a què es refereixen els articles 17, 18, 19 i 20, amb les particularitats que els articles esmentats prevegin.


[Bloque 30: #a21]

Artículo 21. Periodo de vigencia de las incompatibilidades.

1. Existirá una situación de incompatibilidad derivada de la prestación de servicios cuando dichos servicios se presten en el periodo comprendido desde el inicio del ejercicio al que correspondan las cuentas anuales, los estados financieros u otros documentos contables auditados, hasta la fecha en que el auditor de cuentas o la sociedad de auditoría finalice el trabajo de auditoría.

En el caso de las incompatibilidades derivadas de situaciones personales, se entenderá que existen cuando estas se produzcan en el período comprendido desde el inicio del primer año anterior al ejercicio al que correspondan las cuentas anuales, los estados financieros u otros documentos contables auditados, hasta la fecha en que el auditor de cuentas o la sociedad de auditoría finalice el trabajo de auditoría.

Sin perjuicio de lo anterior, en el supuesto de que se trate de incompatibilidades derivadas del artículo 16.1.a).2.º, deberá resolverse la situación de incompatibilidad con anterioridad a la aceptación del nombramiento como auditor de cuentas.

2. En el supuesto de que la posesión de instrumentos financieros a que se refiere el artículo 16.1.a).2.º se produzca de forma sobrevenida con posterioridad a la aceptación del encargo, el auditor de cuentas o sociedad de auditoría deberá proceder a liquidar, deshacer o eliminar dicho interés financiero en el plazo de un mes desde que tuvo conocimiento de tal circunstancia. Si no pudiese resolverse el citado interés en el plazo anterior por circunstancias no imputables al auditor, éste podrá ampliarse, si bien el interés debe estar resuelto, en todo caso, antes de la emisión del informe de auditoría. De no proceder en tal sentido deberán abstenerse de realizar el trabajo de auditoría y efectuar las comunicaciones previstas en el artículo 5.2.

Cuando, una vez aceptado un encargo, la entidad auditada sea adquirida, se fusione o adquiera otra entidad, el auditor de cuentas o sociedad de auditoría deberá identificar y evaluar los intereses, relaciones o situaciones con la entidad, a fin de determinar si su independencia pudiera verse comprometida. En el plazo más breve posible y, en todo caso, antes de tres meses, el auditor adoptará las medidas necesarias para eliminar las relaciones o intereses que comprometieran su independencia o para reducir las amenazas a un nivel aceptablemente bajo para que ésta no resulte comprometida.

3. El periodo de cómputo a que se refiere este artículo será de aplicación en los supuestos a que se refieren los artículos 17, 18, 19 y 20, con las particularidades que en dichos artículos se contemplen.


[Bloc 31: #a22]

Article 22. Règim de contractació.

1. Els auditors de comptes i les societats d’auditoria han de ser contractats per un període de temps determinat inicialment, que no pot ser inferior a tres anys ni superior a nou a comptar de la data en què s’iniciï el primer exercici a auditar, i poden ser contractats per períodes màxims successius de fins a tres anys una vegada hagi finalitzat el període inicial.

Si, una vegada finalitzat el període de contractació inicial o la seva pròrroga, ni l’auditor de comptes o la societat d’auditoria, ni l’entitat auditada manifesten la seva voluntat en contra abans de la data d’aprovació dels comptes anuals auditats corresponents a l’últim període contractat o prorrogat, el contracte queda tàcitament prorrogat per un termini de tres anys.

2. Durant el període inicial, o el període de pròrroga del contracte inicial, no es pot rescindir el contracte sense que hi hagi una causa justa. Les divergències d’opinions sobre tractaments comptables o procediments d’auditoria no són una causa justa. En tot cas, els auditors de comptes i l’entitat auditada han de comunicar a l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes la rescissió del contracte d’auditoria.

Els accionistes que tinguin més del cinc per cent del capital social o dels drets de vot de l’entitat auditada o l’òrgan d’administració de l’entitat esmentada poden sol·licitar al jutge de primera instància del domicili social de l’entitat la revocació de l’auditor designat per la junta general i el nomenament d’un altre, quan concorri una causa justa.

3. Quan les auditories de comptes no siguin obligatòries, no són aplicables les limitacions temporals de contractació que estableix l’apartat 1 d’aquest article.

4. Són nuls de ple dret els acords o les clàusules contractuals o estatutàries que puguin restringir o limitar la selecció, el nomenament i la contractació per part dels òrgans competents de l’entitat de qualsevol auditor de comptes o societat d’auditoria inscrits en el Registre oficial d’auditors de comptes.


[Bloque 31: #a22]

Artículo 22. Régimen de contratación.

1. Los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría serán contratados por un período de tiempo determinado inicialmente, que no podrá ser inferior a tres años ni superior a nueve a contar desde la fecha en que se inicie el primer ejercicio a auditar, pudiendo ser contratados por periodos máximos sucesivos de hasta tres años una vez que haya finalizado el periodo inicial.

Si una vez finalizado el periodo de contratación inicial o la prórroga del mismo, ni el auditor de cuentas o la sociedad de auditoría ni la entidad auditada manifestaren su voluntad en contrario antes de la fecha de aprobación de las cuentas anuales auditadas correspondientes al último período contratado o prorrogado, el contrato quedará tácitamente prorrogado por un plazo de tres años.

2. Durante el periodo inicial, o el período de prórroga del contrato inicial, no podrá rescindirse el contrato sin que medie justa causa. Las divergencias de opiniones sobre tratamientos contables o procedimientos de auditoría no son justa causa. En todo caso, los auditores de cuentas y la entidad auditada deberán comunicar al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas la rescisión del contrato de auditoría.

Los accionistas que ostenten más del cinco por ciento del capital social o de los derechos de voto de la entidad auditada o el órgano de administración de dicha entidad podrán solicitar al juez de primera instancia del domicilio social de la entidad la revocación del auditor designado por la junta general y el nombramiento de otro, cuando concurra justa causa.

3. Cuando las auditorías de cuentas no fueran obligatorias, no serán de aplicación las limitaciones temporales de contratación establecidas en el apartado 1 de este artículo.

4. Serán nulos de pleno derecho los acuerdos o cláusulas contractuales o estatutarias que pudieran restringir o limitar la selección, el nombramiento y la contratación por parte de los órganos competentes de la entidad de cualquier auditor de cuentas o sociedad de auditoría inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.


[Bloc 32: #a23]

Article 23. Prohibicions posteriors a la finalització del treball d’auditoria.

1. Sense perjudici d’altres supòsits de prohibició previstos en altres lleis, durant l’any següent a la finalització del treball d’auditoria de comptes corresponent, els auditors principals responsables del treball d’auditoria i les societats d’auditoria en nom de les quals es realitzi l’auditoria no poden formar part dels òrgans d’administració o de direcció de l’entitat auditada ni de les entitats amb les quals aquesta tingui una relació de control, ni ocupar un lloc de treball, ni tenir interès financer directe o indirecte en les entitats esmentades si, en qualsevol dels casos, és significatiu per a qualsevol de les parts.

2. La prohibició a què es refereix l’apartat anterior és aplicable a les persones següents:

a) Els auditors, socis o no, diferents als auditors principals responsables del treball d’auditoria, de la societat d’auditoria que tinguin responsabilitat de supervisió o gestió en la realització del treball d’auditoria i puguin influir directament en la seva valoració i resultat final.

b) Els qui formin part de l’equip d’encàrrec del treball d’auditoria quan tinguin la condició d’auditors de comptes, únicament en relació amb l’entitat auditada.

c) Els socis de la societat d’auditoria i els auditors designats per realitzar auditories en nom d’aquesta que no hagin intervingut o tingut capacitat d’influir en el treball d’auditoria, llevat que deixin de tenir qualsevol vinculació o interès amb la societat d’auditoria abans d’entrar a formar part dels òrgans esmentats, d’ocupar un lloc de treball a l’entitat auditada o abans de tenir interès financer i sempre que l’objectivitat no es pugui veure compromesa per l’existència de possibles influències recíproques entre els socis esmentats i l’auditor signant o la societat d’auditoria.

3. L’incompliment de la prohibició comporta la incompatibilitat dels auditors de comptes i de les societats d’auditoria als quals es refereix aquest article, per a la realització dels treballs d’auditoria de l’entitat auditada o de les societats que formen part del grup en els termes de l’article 42 del Codi de comerç, a partir del moment en què s’incompleixi la prohibició esmentada i en els dos anys següents.

4. El que estableix aquest article no és aplicable quan l’interès financer derivi de causes sobrevingudes no imputables a l’auditor de comptes, o s’adquireixi en condicions normals de mercat per l’auditor de comptes, o pel soci de la societat d’auditoria o auditor designat per realitzar auditories en nom d’aquesta, sempre que, en aquestes situacions, hagi deixat de tenir qualsevol vinculació o tipus d’interès en la societat d’auditoria.


[Bloque 32: #a23]

Artículo 23. Prohibiciones posteriores a la finalización del trabajo de auditoría.

1. Sin perjuicio de otros supuestos de prohibición contemplados en otras leyes, durante el año siguiente a la finalización del trabajo de auditoría de cuentas correspondiente, los auditores principales responsables del trabajo de auditoría y las sociedades de auditoría en cuyo nombre se realice la auditoría no podrán formar parte de los órganos de administración o de dirección de la entidad auditada ni de las entidades con las que ésta tenga una relación de control, ni ocupar puesto de trabajo, ni tener interés financiero directo o indirecto en dichas entidades si, en cualquiera de los casos, es significativo para cualquiera de las partes.

2. La prohibición a que se refiere el apartado anterior será de aplicación a las siguientes personas:

a) Los auditores, socios o no, distintos a los auditores principales responsables del trabajo de auditoría, de la sociedad de auditoría que tengan responsabilidad de supervisión o gestión en la realización del trabajo de auditoría y puedan influir directamente en su valoración y resultado final.

b) Quienes formen parte del equipo de encargo del trabajo de auditoría cuando tengan la condición de auditores de cuentas, únicamente en relación con la entidad auditada.

c) Los socios de la sociedad de auditoría y a los auditores designados para realizar auditorías en nombre de ésta que no hayan intervenido o tenido capacidad de influir en el trabajo de auditoría, salvo que dejen de tener cualquier vinculación o interés con la sociedad de auditoría antes de entrar a formar parte de los referidos órganos, de ocupar puesto de trabajo en la entidad auditada o antes de tener interés financiero y siempre y cuando la objetividad no pueda verse comprometida por la existencia de posibles influencias recíprocas entre dichos socios y el auditor firmante o la sociedad de auditoría.

3. El incumplimiento de la prohibición llevará aparejada la incompatibilidad de los auditores de cuentas y a las sociedades de auditoría a los que se refiere este artículo, para la realización de los trabajos de auditoría de la entidad auditada o de las sociedades que forman parte del grupo en los términos del artículo 42 del Código de Comercio, a partir del momento en que se incumpla dicha prohibición y en los dos años siguientes.

4. Lo establecido en este artículo no será de aplicación cuando el interés financiero derive de causas sobrevenidas no imputables al auditor de cuentas, o se adquiera en condiciones normales de mercado por el auditor de cuentas, o por el socio de la sociedad de auditoría o auditor designado para realizar auditorías en nombre de ésta, siempre que, en estas situaciones, haya dejado de tener cualquier vinculación o tipo de interés en la sociedad de auditoría.


[Bloc 33: #a24]

Article 24. Honoraris i transparència en la remuneració dels auditors de comptes i de les societats d’auditoria.

1. Els honoraris corresponents als serveis d’auditoria s’han de fixar, en tot cas, abans que comenci l’exercici de les seves funcions i per a tot el període en què s’hagin d’exercir. Els honoraris no poden estar influïts o determinats per la prestació de serveis addicionals a l’entitat auditada. No poden tenir caràcter contingent ni basar-se en cap tipus de condició diferent de canvis en les circumstàncies que van servir de base per fixar els honoraris. Per l’exercici d’aquesta funció, ni els auditors de comptes ni les societats d’auditoria poden percebre una altra remuneració o avantatge.

A aquests efectes, s’entenen per honoraris contingents en un encàrrec d’auditoria aquells en què la remuneració es calcula d’acord amb una fórmula preestablerta en funció dels resultats d’una transacció o del mateix treball d’auditoria. No es consideren contingents els honoraris establerts per resolució judicial o per les autoritats corresponents.

2. Els auditors de comptes i les societats d’auditoria han de comunicar a l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes anualment les hores i els honoraris facturats a cada entitat auditada, distingint les que corresponen a serveis d’auditoria de comptes i altres serveis, així com qualsevol altra informació que necessiti l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes per a l’exercici de les seves funcions.


[Bloque 33: #a24]

Artículo 24. Honorarios y transparencia en la remuneración de los auditores de cuentas y de las sociedades de auditoría.

1. Los honorarios correspondientes a los servicios de auditoría se fijarán, en todo caso, antes de que comience el desempeño de sus funciones y para todo el periodo en que deban desempeñarlas. Los citados honorarios no podrán estar influidos o determinados por la prestación de servicios adicionales a la entidad auditada. No podrán tener carácter contingente ni basarse en ningún tipo de condición distinta a cambios en las circunstancias que sirvieron de base para la fijación de los honorarios. Por el ejercicio de dicha función, ni los auditores de cuentas ni las sociedades de auditoría podrán percibir otra remuneración o ventaja.

A estos efectos, se entenderán por honorarios contingentes en un encargo de auditoría aquellos en los que la remuneración se calcula con arreglo a una fórmula preestablecida en función de los resultados de una transacción o del propio trabajo de auditoría. No se considerarán contingentes los honorarios establecidos por resolución judicial o por las autoridades correspondientes.

2. Los auditores de cuentas y sociedades de auditoría deberán comunicar al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas anualmente las horas y honorarios facturados a cada entidad auditada, distinguiendo las que corresponden a servicios de auditoría de cuentas y otros servicios, así como cualquier otra información que precise el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas para el ejercicio de sus funciones.


[Bloc 34: #a25]

Article 25. Causes d’abstenció per honoraris percebuts.

1. Quan els honoraris meritats derivats de la prestació de serveis d’auditoria i diferents del d’auditoria a l’entitat auditada per part de l’auditor de comptes o societat d’auditoria, en els tres últims exercicis consecutius, representin més del 30 per cent del total dels ingressos anuals de l’auditor de comptes o societat d’auditoria, aquests s’han d’abstenir de realitzar l’auditoria de comptes corresponent a l’exercici següent.

2. També és exigible l’obligació d’abstenir-se de realitzar l’auditoria corresponent en l’exercici següent quan els honoraris meritats derivats de la prestació de serveis d’auditoria i diferents del d’auditoria en els tres últims exercicis consecutius a l’entitat auditada i a les seves entitats vinculades, per part de l’auditor de comptes o de la societat d’auditoria i dels qui formen part de la xarxa, representin més del 30 per cent del total dels ingressos anuals de l’auditor de comptes o societat d’auditoria i de la xarxa esmentada.

3. S’han de determinar per reglament els criteris a tenir en compte per al cas d’auditors de comptes o societats d’auditoria que iniciïn la seva activitat, així com d’auditors de comptes i societats d’auditoria petites. Així mateix, s’han de determinar per reglament els ingressos totals a computar als efectes del compliment d’aquest límit.


[Bloque 34: #a25]

Artículo 25. Causas de abstención por honorarios percibidos.

1. Cuando los honorarios devengados derivados de la prestación de servicios de auditoría y distintos del de auditoría a la entidad auditada por parte del auditor de cuentas o sociedad de auditoría, en los tres últimos ejercicios consecutivos, representen más del 30 por ciento del total de los ingresos anuales del auditor de cuentas o sociedad de auditoría, éstos deberán abstenerse de realizar la auditoría de cuentas correspondiente al ejercicio siguiente.

2. También será exigible la obligación de abstenerse de realizar la auditoría correspondiente en el ejercicio siguiente cuando los honorarios devengados derivados de la prestación de servicios de auditoría y distintos del de auditoría en los tres últimos ejercicios consecutivos a la entidad auditada y a sus entidades vinculadas, por parte del auditor de cuentas o de la sociedad de auditoría y de quienes forman parte de la red, representen más del 30 por ciento del total de los ingresos anuales del auditor de cuentas o sociedad de auditoría y de la citada red.

3. Reglamentariamente se determinarán los criterios a tener en cuenta para el caso de auditores de cuentas o sociedades de auditoría que inicien su actividad, así como de auditores de cuentas y sociedades de auditoría pequeñas. Asimismo, reglamentariamente se determinarán los ingresos totales a computar a efectos del cumplimiento de este límite.


[Bloc 35: #t1-c3-s3]

Secció 3a Responsabilitat i garantia financera


[Bloque 35: #t1-c3-s3]

Sección 3.ª Responsabilidad y garantía financiera


[Bloc 36: #a26]

Article 26. Responsabilitat civil.

1. Els auditors de comptes i les societats d’auditoria han de respondre pels danys i perjudicis que derivin de l’incompliment de les seves obligacions segons les regles generals del Codi civil, amb les particularitats que estableix aquest article.

2. La responsabilitat civil dels auditors de comptes i les societats d’auditoria és exigible de forma proporcional i directa als danys i perjudicis econòmics que puguin causar per la seva actuació professional tant a l’entitat auditada com a un tercer.

A aquest efecte, s’entén per tercer qualsevol persona física o jurídica, pública o privada, que acrediti que va actuar o va deixar d’actuar prenent en consideració l’informe d’auditoria, i aquest element és essencial i apropiat per formar el seu consentiment, motivar la seva actuació o prendre la seva decisió.

La responsabilitat civil és exigible en forma personal i individualitzada, amb exclusió del dany o perjudici causat per la mateixa entitat auditada o per tercers.

3. Quan l’auditoria de comptes sigui realitzada per un auditor de comptes en nom d’una societat d’auditoria, han de respondre solidàriament, dins dels límits que assenyala l’apartat precedent, tant l’auditor que hagi signat l’informe d’auditoria com la societat d’auditoria.

4. L’acció per exigir la responsabilitat contractual de l’auditor de comptes i de la societat d’auditoria prescriu al cap de quatre anys a comptar de la data de l’informe d’auditoria.


[Bloque 36: #a26]

Artículo 26. Responsabilidad civil.

1. Los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría responderán por los daños y perjuicios que se deriven del incumplimiento de sus obligaciones según las reglas generales del Código Civil, con las particularidades establecidas en este artículo.

2. La responsabilidad civil de los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría será exigible de forma proporcional y directa a los daños y perjuicios económicos que pudieran causar por su actuación profesional tanto a la entidad auditada como a un tercero.

A estos efectos, se entenderá por tercero cualquier persona física o jurídica, pública o privada, que acredite que actuó o dejó de actuar tomando en consideración el informe de auditoría, siendo éste elemento esencial y apropiado para formar su consentimiento, motivar su actuación o tomar su decisión.

La responsabilidad civil será exigible de forma personal e individualizada, con exclusión del daño o perjuicio causado por la propia entidad auditada o por terceros.

3. Cuando la auditoría de cuentas se realice por un auditor de cuentas en nombre de una sociedad de auditoría, responderán solidariamente, dentro de los límites señalados en el apartado precedente, el auditor que haya firmado el informe de auditoría y la sociedad de auditoría.

4. La acción para exigir la responsabilidad contractual del auditor de cuentas y de la sociedad de auditoría prescribirá a los cuatro años a contar desde la fecha del informe de auditoría.


[Bloc 37: #a27]

Article 27. Garantia financera.

1. Sense perjudici de la responsabilitat civil regulada a l’article anterior, per respondre dels danys i perjudicis que puguin causar en l’exercici de la seva activitat, els auditors de comptes i les societats d’auditoria de comptes estan obligats a prestar garantia financera.

2. La garantia financera es pot prestar mitjançant un dipòsit en efectiu, títols de deute públic, aval d’entitat financera o assegurança de responsabilitat civil o de caució, per la quantia i en la forma que estableixi el Ministeri d’Economia i Competitivitat. La quantia, en tot cas, ha de ser proporcional al seu volum de negoci.

3. S’ha de fixar per reglament, a més de l’import de la garantia financera per al primer any d’exercici de l’activitat, els elements essencials que siguin necessaris per garantir la seva suficiència i vigència a l’efecte de complir la seva finalitat.


[Bloque 37: #a27]

Artículo 27. Garantía financiera.

1. Sin perjuicio de la responsabilidad civil regulada en el artículo anterior, para responder de los daños y perjuicios que pudieran causar en el ejercicio de su actividad, los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría de cuentas estarán obligados a prestar garantía financiera.

2. La garantía financiera podrá prestarse mediante depósito en efectivo, títulos de deuda pública, aval de entidad financiera o seguro de responsabilidad civil o de caución, por la cuantía y en la forma que establezca el Ministerio de Economía y Competitividad. La cuantía, en todo caso, será proporcional a su volumen de negocio.

3. Reglamentariamente se fijarán, además del importe de la garantía financiera para el primer año de ejercicio de la actividad, los elementos esenciales que resulten necesarios para garantizar su suficiencia y vigencia a efectos de cumplir su finalidad.


[Bloc 38: #t1-c3-s4]

Secció 4a Organització interna i del treball dels auditors de comptes i de les societats d’auditoria


[Bloque 38: #t1-c3-s4]

Sección 4.ª Organización interna y del trabajo de los auditores de cuentas y de las sociedades de auditoría


[Bloc 39: #a28]

Article 28. Organització interna.

1. Els auditors de comptes i les societats d’auditoria han de disposar de procediments administratius i comptables fiables, de procediments de valoració de risc eficaços, i de mecanismes operatius que permetin assegurar el control i la protecció dels seus sistemes informàtics, així com dels mecanismes interns de control de qualitat, que garanteixin el compliment de les decisions i els procediments en el si de l’estructura funcional de l’auditor de comptes i en tots els nivells de la societat d’auditoria.

2. Els auditors de comptes i les societats d’auditoria han d’implantar un sistema de control de qualitat intern que garanteixi la qualitat de l’auditoria de comptes de conformitat amb el que estableixen les normes de control de qualitat intern a les quals es refereix l’article 2.

El responsable últim del sistema de control de qualitat intern és un auditor de comptes inscrit en el Registre oficial d’auditors de comptes, que pugui realitzar l’auditoria de comptes d’acord amb el que exigeix l’article 8.1.

El sistema de control de qualitat intern ha d’incloure, entre altres aspectes, els següents:

a) Mesures organitzatives i administratives eficaces per prevenir, detectar, avaluar, comunicar, reduir i, quan escaigui, eliminar qualsevol amenaça a la independència dels auditors de comptes i de les societats d’auditoria, de conformitat amb el que estableix la secció 2a del capítol III del títol I.

Aquestes mesures han d’incloure, entre d’altres, polítiques i procediments que garanteixin que els propietaris o accionistes, així com els membres dels òrgans d’administració, de direcció i de supervisió interna de les societats d’auditoria, o de les societats vinculades a què es refereixen els articles 19 i 20, no puguin intervenir en la realització d’una auditoria de comptes de cap manera que pugui comprometre la independència i objectivitat de l’auditor de comptes signant de l’informe d’auditoria.

En el cas dels auditors de comptes, les polítiques i els procediments esmentats en el paràgraf anterior s’han de referir a les persones i entitats vinculades a l’auditor de comptes en els termes establerts als articles 19 i 20.

b) Polítiques i procediments apropiats per a la realització dels treballs d’auditoria de comptes, relatius a l’ètica i la independència, l’acceptació i la continuïtat dels treballs, els recursos humans, inclosa la formació del personal i la realització d’encàrrecs, incloses la supervisió i revisió dels treballs d’auditoria de comptes, així com el seguiment.

Les esmentades polítiques i procediments han d’incloure, entre d’altres, els següents:

1r Polítiques i procediments perquè el personal dels auditors de comptes i de les societats d’auditoria, així com qualsevol altra persona que intervingui directament en l’activitat d’auditoria de comptes, tinguin els coneixements i l’experiència necessaris per a l’exercici de les funcions que tenen assignades.

2n Polítiques retributives, incloent-hi com a tals la participació en beneficis, que ofereixin prou incentius al rendiment per assegurar la qualitat de l’auditoria de comptes. En particular, els ingressos que l’auditor de comptes o la societat d’auditoria obtinguin de la prestació a l’entitat auditada de serveis diferents als d’auditoria de comptes no formen part de l’avaluació del rendiment ni de la retribució de cap persona que participi en la realització del treball d’auditoria de comptes o que hi pugui influir.

3r Polítiques i procediments en relació amb l’organització de l’arxiu d’auditoria a què es refereix l’article 29.

4t Polítiques i procediments que garanteixin que l’externalització de funcions o activitats d’auditoria no menyscabi el control de qualitat intern de l’auditor de comptes i de les societats d’auditoria, ni les activitats de supervisió a les quals es refereix l’article 49. Aquesta externalització no ha d’afectar la responsabilitat de l’auditor de comptes i societats d’auditoria enfront de l’entitat auditada.

5è Polítiques i procediments per comprovar i analitzar la idoneïtat i eficàcia dels seus sistemes d’organització interna i del sistema de control intern, així com les mesures que s’han d’adoptar per corregir qualsevol possible deficiència.

Els procediments esmentats han d’incloure, entre d’altres, els mitjans perquè el personal de l’auditor de comptes i de les societats d’auditoria pugui denunciar internament els fets que puguin ser constitutius d’infraccions de la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes.

En tot cas, l’auditor de comptes i les societats d’auditoria han de fer una avaluació anual del sistema de control de qualitat intern. L’auditor de comptes i la societat d’auditoria han de mantenir registres de les conclusions de l’avaluació esmentada i de les mesures proposades, si s’escau, per modificar el sistema sotmès a avaluació.

3. Els auditors de comptes i les societats d’auditoria s’han de dotar de sistemes, recursos i procediments apropiats per garantir la continuïtat i regularitat de les seves activitats d’auditoria de comptes. A aquest efecte, han d’establir mesures de caràcter organitzatiu i administratiu apropiades per prevenir, detectar, resoldre i registrar els incidents que puguin tenir conseqüències greus per a la integritat de la seva activitat d’auditoria de comptes.

S’han de determinar per reglament els requisits simplificats a què es refereixen els apartats anteriors per als qui realitzen exclusivament les auditories d’entitats petites.

4. L’auditor de comptes i les societats d’auditoria han de documentar els sistemes, polítiques, procediments, mecanismes i mesures esmentats en els apartats anteriors, i posar-los en coneixement del seu personal, així com de les persones i entitats a les quals es refereixen els articles 19 i 20 que intervinguin o puguin intervenir en la realització dels treballs d’auditoria de comptes.

5. Els auditors de comptes i les societats d’auditoria han de poder acreditar al sistema de supervisió pública que les polítiques i els procediments que hagin establert per aconseguir el compliment efectiu del que estableixen els apartats anteriors són adequats, i han de guardar proporció amb la magnitud i la complexitat de les seves activitats, determinades en funció de la dimensió de les entitats que són auditades.


[Bloque 39: #a28]

Artículo 28. Organización interna.

1. Los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría dispondrán de procedimientos administrativos y contables fiables, de procedimientos de valoración de riesgo eficaces, de mecanismos operativos que permitan asegurar el control y la protección de sus sistemas informáticos, así como de los mecanismos internos de control de calidad, que garanticen el cumplimiento de las decisiones y procedimientos en el seno de la estructura funcional del auditor de cuentas y en todos los niveles de la sociedad de auditoría.

2. Los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría implantarán un sistema de control de calidad interno que garantice la calidad de la auditoría de cuentas de conformidad con lo establecido en las normas de control de calidad interno a las que se refiere el artículo 2.

El responsable último del sistema de control de calidad interno será un auditor de cuentas inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, que pueda realizar la auditoría de cuentas de acuerdo con lo exigido en el artículo 8.1.

El sistema de control de calidad interno deberá incluir, entre otros aspectos, los siguientes:

a) Medidas organizativas y administrativas eficaces para prevenir, detectar, evaluar, comunicar, reducir y, cuando proceda, eliminar cualquier amenaza a la independencia de los auditores de cuentas y de las sociedades de auditoría, de conformidad con lo establecido en la sección 2.ª del capítulo III del título I.

Dichas medidas deberán incluir, entre otras, políticas y procedimientos que garanticen que los propietarios o accionistas, así como los miembros de los órganos de administración, de dirección y de supervisión interna de las sociedades de auditoría, o de las sociedades vinculadas a las que se refieren los artículos 19 y 20, no puedan intervenir en la realización de una auditoría de cuentas de ningún modo que pueda comprometer la independencia y objetividad del auditor de cuentas firmante del informe de auditoría.

En el caso de los auditores de cuentas, las políticas y procedimientos mencionados en el párrafo anterior se referirán a las personas y entidades vinculadas al auditor de cuentas en los términos establecidos en los artículos 19 y 20.

b) Políticas y procedimientos apropiados para la realización de los trabajos de auditoría de cuentas, relativos a la ética e independencia, la aceptación y continuidad de los trabajos, los recursos humanos, incluyendo la formación del personal y la realización de encargos, incluidas la supervisión y revisión de los trabajos de auditoría de cuentas, así como el seguimiento.

Dichas políticas y procedimientos incluirán, entre otros, los siguientes:

1.º Políticas y procedimientos para que el personal de los auditores de cuentas y de las sociedades de auditoría, así como cualquier otra persona que intervenga directamente en la actividad de auditoría de cuentas, posean los conocimientos y la experiencia necesarios para el desempeño de las funciones que tienen asignadas.

2.º Políticas retributivas, incluyendo como tales la participación en beneficios, que ofrezcan suficientes incentivos al rendimiento para asegurar la calidad de la auditoría de cuentas. En particular, los ingresos que el auditor de cuentas o la sociedad de auditoría obtengan de la prestación a la entidad auditada de servicios distintos a los de auditoría de cuentas no formarán parte de la evaluación del rendimiento ni de la retribución de ninguna persona que participe en la realización del trabajo de auditoría de cuentas o que pueda influir en el mismo.

3.º Políticas y procedimientos en relación con la organización del archivo de auditoría a que se refiere el artículo 29.

4.º Políticas y procedimientos que garanticen que la externalización de funciones o actividades de auditoría no menoscabe el control de calidad interno del auditor de cuentas y de las sociedades de auditoría, ni las actividades de supervisión a las que se refiere el artículo 49. Dicha externalización no afectará a la responsabilidad del auditor de cuentas y sociedades de auditoría frente a la entidad auditada.

5.º Políticas y procedimientos para comprobar y analizar la idoneidad y eficacia de sus sistemas de organización interna y del sistema de control interno, así como las medidas a adoptar para corregir cualquier posible deficiencia.

Dichos procedimientos incluirán, entre otros, los medios para que el personal del auditor de cuentas y de las sociedades de auditoría pueda denunciar internamente los hechos que pudieran ser constitutivos de infracciones de la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas.

En todo caso, el auditor de cuentas y las sociedades de auditoría deberán realizar una evaluación anual del sistema de control de calidad interno. El auditor de cuentas y la sociedad de auditoría mantendrán registros de las conclusiones de dicha evaluación y de las medidas propuestas, en su caso, para modificar el sistema sometido a evaluación.

3. Los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría se dotarán de sistemas, recursos y procedimientos apropiados para garantizar la continuidad y regularidad de sus actividades de auditoría de cuentas. A tal efecto, establecerán medidas de carácter organizativo y administrativo apropiadas para prevenir, detectar, resolver y registrar los incidentes que puedan tener consecuencias graves para la integridad de su actividad de auditoría de cuentas.

Reglamentariamente se determinarán los requisitos simplificados a que se refieren los apartados anteriores para quienes realizan exclusivamente las auditorías de entidades pequeñas.

4. El auditor de cuentas y las sociedades de auditoría deberán documentar los sistemas, políticas, procedimientos, mecanismos y medidas mencionados en los apartados anteriores, y ponerlos en conocimiento de su personal, así como de las personas y entidades a las que se refieren los artículos 19 y 20 que intervengan o puedan intervenir en la realización de los trabajos de auditoría de cuentas.

5. Los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría deberán poder acreditar al sistema de supervisión pública que las políticas y los procedimientos que hayan establecido para lograr el cumplimiento efectivo de lo establecido en los apartados anteriores son adecuados, debiendo guardar proporción con la magnitud y la complejidad de sus actividades, determinadas en función de la dimensión de las entidades que son auditadas.


[Bloc 40: #a29]

Article 29. Organització del treball.

1. Els auditors de comptes i les societats d’auditoria han de designar d’acord amb criteris de qualitat, independència i competència, almenys, un auditor principal responsable per a la realització del treball d’auditoria de comptes. L’auditor principal responsable o els auditors principals responsables han de participar activament en la realització del treball d’auditoria de comptes, dedicant el temps suficient al treball d’auditoria assignat, i han de disposar dels recursos suficients, així com del personal amb la competència i capacitat necessàries per exercir les seves funcions adequadament.

2. Els auditors de comptes i les societats d’auditoria han d’elaborar un arxiu d’auditoria per cada treball d’auditoria de comptes, que ha de comprendre, almenys, l’anàlisi i l’avaluació efectuades prèviament a l’acceptació o continuïtat del treball d’auditoria, inclosos els aspectes relatius al deure d’independència de l’auditor que exigeixen les seccions 1a i 2a del capítol III del títol I, així com altra documentació referent a cada treball, inclosos els papers de treball de l’auditor que constitueixin les proves i el suport de les conclusions obtingudes en la realització de cada treball d’auditoria, incloses les que constin en l’informe.

L’arxiu d’auditoria s’ha de tancar en el termini màxim de 60 dies a partir de la data de l’informe d’auditoria.

3. Els auditors de comptes i les societats d’auditoria han de crear i documentar els registres següents relatius a la seva activitat d’auditoria de comptes:

a) Registre d’infraccions greus o molt greus de la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes, així com de les seves conseqüències eventuals i de les mesures destinades a reparar les infraccions i a modificar el sistema de control de qualitat intern. S’ha d’elaborar un informe anual que contingui un resum general de les mesures adoptades, que s’ha de divulgar al nivell intern apropiat.

b) Registre de consultes, que contingui les sol·licituds formulades i l’assessorament rebut d’experts.

c) Registre d’entitats auditades, que inclogui les dades següents en relació amb cada entitat auditada:

1r Raó social, número d’identificació fiscal, adreça i domicili social.

2n Identificació del principal auditor responsable o dels principals auditors responsables i, si s’escau, del revisor de control de qualitat.

3r Honoraris meritats corresponents a cada exercici en concepte d’auditoria de comptes i per altres serveis prestats a l’entitat auditada, desglossats per a cadascun d’aquests dos tipus de serveis i per entitat.

d) Registre de reclamacions, que continguin les que hagin estat formulades per escrit i estiguin relacionades amb l’execució de les auditories de comptes.


[Bloque 40: #a29]

Artículo 29. Organización del trabajo.

1. Los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría designarán conforme a criterios de calidad, independencia y competencia, al menos, un auditor principal responsable para la realización del trabajo de auditoría de cuentas. El auditor principal responsable o los auditores principales responsables participarán activamente en la realización del trabajo de auditoría de cuentas, dedicando el tiempo suficiente al trabajo de auditoría asignado y dispondrán de los recursos suficientes, así como del personal con la competencia y capacidad necesarias para desempeñar sus funciones adecuadamente.

2. Los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría elaborarán un archivo de auditoría por cada trabajo de auditoría de cuentas, que comprenderá, al menos, el análisis y la evaluación realizadas previamente a la aceptación o continuidad del trabajo de auditoría, incluyendo los aspectos relativos al deber de independencia del auditor exigido en las secciones 1.ª y 2.ª del capítulo III del título I, así como demás documentación referente a cada trabajo, incluidos los papeles de trabajo del auditor que constituyan las pruebas y el soporte de las conclusiones obtenidas en la realización de cada trabajo de auditoría, incluidas las que consten en el informe.

El archivo de auditoría se cerrará en el plazo máximo de 60 días a partir de la fecha del informe de auditoría.

3. Los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría deberán crear y documentar los siguientes registros relativos a su actividad de auditoría de cuentas:

a) Registro de infracciones graves o muy graves de la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, así como de sus eventuales consecuencias y de las medidas destinadas a subsanar las infracciones y a modificar el sistema de control de calidad interno. Se elaborará un informe anual que contenga un resumen general de las medidas adoptadas, que se divulgará al nivel interno apropiado.

b) Registro de consultas, que contenga las solicitudes formuladas y el asesoramiento recibido de expertos.

c) Registro de entidades auditadas, que incluya los datos siguientes en relación con cada entidad auditada:

1.º Razón social, número de identificación fiscal, dirección y domicilio social.

2.º Identificación del principal auditor responsable o de los principales auditores responsables y, en su caso, del revisor de control de calidad.

3.º Honorarios devengados correspondientes a cada ejercicio en concepto de auditoría de cuentas y por otros servicios prestados a la entidad auditada, desglosados para cada uno de estos dos tipos de servicios y por entidad.

d) Registro de reclamaciones, que contengan las que hayan sido formuladas por escrito y estén relacionadas con la ejecución de las auditorías de cuentas.


[Bloc 41: #t1-c3-s5]

Secció 5a Deures de custòdia i secret


[Bloque 41: #t1-c3-s5]

Sección 5.ª Deberes de custodia y secreto


[Bloc 42: #a30]

Article 30. Deure de conservació i custòdia.

Els auditors de comptes i les societats d’auditoria de comptes han de conservar i custodiar durant el termini de cinc anys, a comptar de la data de l’informe d’auditoria, la documentació referent a cada auditoria de comptes realitzada per ells, inclosos els papers de treball de l’auditor que constitueixin les proves i el suport de les conclusions que constin a l’informe i altra documentació, informació, arxius i registres a què es refereixen els articles 28, 29, 42 i 43.


[Bloque 42: #a30]

Artículo 30. Deber de conservación y custodia.

Los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría de cuentas conservarán y custodiarán durante el plazo de cinco años, a contar desde la fecha del informe de auditoría, la documentación referente a cada auditoría de cuentas por ellos realizada, incluidos los papeles de trabajo del auditor que constituyan las pruebas y el soporte de las conclusiones que consten en el informe y demás documentación, información, archivos y registros a que se refieren los artículos 28, 29, 42 y 43.


[Bloc 43: #a31]

Article 31. Deure de secret.

L’auditor de comptes signant de l’informe d’auditoria i la societat d’auditoria, així com els socis d’aquesta, els auditors de comptes designats per realitzar auditories en nom de la societat d’auditoria i totes les persones que hagin intervingut en la realització de l’auditoria estan obligats a mantenir el secret de tota la informació que coneguin en l’exercici de la seva activitat, i no en poden fer ús per a finalitats diferents de les de la mateixa auditoria de comptes, sense perjudici del deure de denúncia que preveu l’article 262 de la Llei d’enjudiciament criminal.

La invocació del deure de secret regulat en aquest apartat no impedeix l’aplicació del que disposen aquesta Llei i el Reglament (UE) núm. 537/2014, de 16 d’abril.


[Bloque 43: #a31]

Artículo 31. Deber de secreto.

El auditor de cuentas firmante del informe de auditoría, la sociedad de auditoría así como los socios de ésta, los auditores de cuentas designados para realizar auditorías en nombre de la sociedad de auditoría y todas las personas que hayan intervenido en la realización de la auditoría estarán obligados a mantener el secreto de cuanta información conozcan en el ejercicio de su actividad, no pudiendo hacer uso de la misma para finalidades distintas de las de la propia auditoría de cuentas, sin perjuicio del deber de denuncia contemplado en el artículo 262 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

La invocación del deber de secreto regulado en este apartado no impedirá la aplicación de lo dispuesto en esta Ley y en el Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril.


[Bloc 44: #a32]

Article 32. Accés a la documentació.

Sense perjudici del que disposa l’article anterior, poden accedir, en tot cas, a la documentació referent a cada auditoria de comptes, i queden subjectes al deure de secret:

a) L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, tant en l’exercici de la funció supervisora a què es refereix el capítol I del títol II com als efectes de la cooperació internacional que preveu el capítol IV del títol II.

b) Els qui resultin designats per resolució judicial.

c) El Banc d’Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de Valors i la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, així com els òrgans autonòmics competents en matèria de supervisió i control de les entitats asseguradores, exclusivament als efectes de l’exercici de les competències relatives a les entitats subjectes a la seva supervisió i control, en casos especialment greus, d’acord amb el que estableix l’article 38, i sempre que no hagin pogut obtenir d’aquestes entitats la documentació concreta a la qual necessitin accedir.

Addicionalment, la Comissió Nacional del Mercat de Valors pot sol·licitar qualsevol informació i documents als auditors dels comptes corresponents a les entitats emissores de valors admesos a negociació en mercats secundaris oficials de valors que siguin necessaris per a l’exercici de les competències atribuïdes.

d) Els òrgans que tinguin atribuïdes per llei competències de control intern i extern de la gestió economicofinancera del sector públic, respecte de les auditories realitzades a entitats públiques dels seus àmbits de competència respectius. Els òrgans i organismes esmentats poden requerir a l’auditor de comptes o societat d’auditoria la informació de la qual disposi sobre un afer concret, en relació amb l’auditoria de comptes de l’entitat auditada i amb l’aclariment, si s’escau, del contingut dels papers de treball.

e) Les corporacions representatives dels auditors de comptes als efectes exclusius de verificar l’observança de les pràctiques i procediments interns d’actuació dels seus membres en l’exercici de la seva activitat d’auditoria de comptes.

f) Els auditors de comptes i societats d’auditoria, a més del cas previst a l’article 7, en el supòsit de substitució d’auditor de comptes o societat d’auditoria de l’entitat. En aquest supòsit de substitució, l’auditor de comptes o societat d’auditoria predecessora ha de permetre l’accés per part del seu successor a tota la informació relacionada amb l’entitat auditada i a la documentació de l’auditoria més recent.

g) Les autoritats competents dels estats membres de la Unió Europea i de tercers països en els termes a què es refereix el capítol IV del títol II.

h) Els qui hi estiguin autoritzats per llei.


[Bloque 44: #a32]

Artículo 32. Acceso a la documentación.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo anterior, podrán, en todo caso, acceder a la documentación referente a cada auditoría de cuentas, quedando sujetos al deber de secreto:

a) El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, tanto en el ejercicio de la función supervisora a que se refiere el capítulo I del título II, como a efectos de la cooperación internacional prevista en el capítulo IV del título II.

b) Quienes resulten designados por resolución judicial.

c) El Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, así como los órganos autonómicos competentes en materia de supervisión y control de las entidades aseguradoras, exclusivamente a los efectos del ejercicio de las competencias relativas a las entidades sujetas a su supervisión y control, en casos especialmente graves, de acuerdo con lo establecido en el artículo 38, y siempre que no hubieran podido obtener de tales entidades la documentación concreta a la que precisen acceder.

Adicionalmente, la Comisión Nacional del Mercado de Valores podrá solicitar cualquier información y documentos a los auditores de las cuentas correspondientes a las entidades emisoras de valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales de valores que sean precisos para el ejercicio de las competencias atribuidas.

d) Los órganos que tengan atribuidas por ley competencias de control interno y externo de la gestión económica-financiera del sector público, respecto de las auditorías realizadas a entidades públicas de sus respectivos ámbitos de competencia. Dichos órganos y organismos podrán requerir del auditor de cuentas o sociedad de auditoría la información de la que disponga sobre un asunto concreto, en relación con la auditoría de cuentas de la entidad auditada y con la aclaración, en su caso, del contenido de los papeles de trabajo.

e) Las corporaciones representativas de los auditores de cuentas a los exclusivos efectos de verificar la observancia de las prácticas y procedimientos internos de actuación de sus miembros en el ejercicio de su actividad de auditoría de cuentas.

f) Los auditores de cuentas y sociedades de auditoría, además de en el caso previsto en el artículo 7, en el supuesto de sustitución de auditor de cuentas o sociedad de auditoría de la entidad. En este supuesto de sustitución, el auditor de cuentas o sociedad de auditoría predecesora permitirá el acceso por parte de su sucesor a toda la información relacionada con la entidad auditada y a la documentación de la auditoría más reciente.

g) Las autoridades competentes de los Estados miembros de la Unión Europea y de terceros países en los términos a que se refiere el capítulo IV del título II.

h) Quienes estén autorizados por ley.


[Bloc 45: #t1-c4]

CAPÍTOL IV

De l’auditoria de comptes en entitats d’interès públic


[Bloque 45: #t1-c4]

CAPÍTULO IV

De la auditoría de cuentas en entidades de interés público


[Bloc 46: #t1-c4-s1]

Secció 1a Disposicions comunes


[Bloque 46: #t1-c4-s1]

Sección 1.ª Disposiciones comunes


[Bloc 47: #a33]

Article 33. Àmbit d’aplicació.

Aquest títol és aplicable als auditors de comptes i societats d’auditoria de comptes que realitzin treballs d’auditoria dels comptes anuals o d’estats financers o documents comptables corresponents a entitats d’interès públic, d’acord amb el que estableix l’article 1.2, així com a les entitats d’interès públic en allò relacionat amb la designació i contractació d’auditor.


[Bloque 47: #a33]

Artículo 33. Ámbito de aplicación.

Este título resulta de aplicación a los auditores de cuentas y sociedades de auditoría de cuentas que realicen trabajos de auditoría de las cuentas anuales o de estados financieros o documentos contables correspondientes a entidades de interés público, de acuerdo con lo establecido en el artículo 1.2, así como a las entidades de interés público en lo relacionado con la designación y contratación de auditor.


[Bloc 48: #a34]

Article 34. Règim jurídic.

Als auditors de comptes i societats d’auditoria de comptes que realitzin treballs d’auditoria dels comptes anuals o d’estats financers o documents comptables corresponents a entitats d’interès públic, els és aplicable el que estableix el Reglament (UE) núm. 537/2014, de 16 d’abril, així com el que estableix aquesta Llei d’acord amb les particularitats establertes en aquest títol.


[Bloque 48: #a34]

Artículo 34. Régimen jurídico.

A los auditores de cuentas y sociedades de auditoría de cuentas que realicen trabajos de auditoría de las cuentas anuales o de estados financieros o documentos contables correspondientes a entidades de interés público, les será de aplicación lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril, así como lo establecido en esta Ley de acuerdo con las particularidades establecidas en este título.


[Bloc 49: #t1-c4-s2]

Secció 2a Dels informes


[Bloque 49: #t1-c4-s2]

Sección 2.ª De los informes


[Bloc 50: #a35]

Article 35. Informe d’auditoria de comptes anuals.

L’informe d’auditoria dels comptes anuals d’una entitat d’interès públic s’ha d’elaborar i presentar d’acord amb el que estableixen aquesta Llei i l’article 10 del Reglament (UE) núm. 537/2014, de 16 d’abril.


[Bloque 50: #a35]

Artículo 35. Informe de auditoría de cuentas anuales.

El informe de auditoría de las cuentas anuales de una entidad de interés público se elaborará y presentará de acuerdo con lo establecido en esta Ley y en el artículo 10 del Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril.

Es suprimeix l’ apartat 2 per l’art. 5.2 de la Llei 5/2021, de 12 d’abril. Ref. BOE-A-2021-5773-CAT-pdf.

Es modifica per l’art. 3 de la Llei 11/2018, de 28 de desembre. Ref. BOE-A-2018-17989-CAT-pdf.

Aquesta modificació és aplicable per als exercicis econòmics que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2018, segons estableix la disposició transitòria de l’esmentada Llei.

Es modifica per l’art. 3 del Reial decret-llei 18/2017, de 24 de novembre. Ref. BOE-A-2017-13643-CAT-pdf.

Aquesta modificació és aplicable per als exercicis econòmics que s’iniciïn a partir de l’1 de gener de 2017, segons estableix la disposició final 4 de l’esmentat Reial decret llei.

Se suprime el apartado 2 por el art. 5.2 de la Ley 5/2021, de 12 de abril. Ref. BOE-A-2021-5773-html.

Se modifica por el art. 3 de la Ley 11/2018, de 28 de diciembre. Ref. BOE-A-2018-17989-html.

Esta modificación será de aplicación para los ejercicios económicos que se inicien a partir del 1 de enero de 2018, según establece la disposición transitoria de la citada Ley.

Se modifica por el art. 3 del  Real Decreto-ley 18/2017, de 24 de noviembre. Ref. BOE-A-2017-13643-html.

Esta modificación será de aplicación para los ejercicios económicos que se inicien a partir del 1 de enero de 2017, según establece la disposición final 4 del citado Real Decreto-ley.


[Bloc 51: #a36]

Article 36. Informe addicional per a la comissió d’auditoria en entitats d’interès públic.

1. Els auditors de comptes o societats d’auditoria d’entitats d’interès públic han d’elaborar i presentar un informe addicional al d’auditoria dels comptes anuals, de conformitat amb el que estableix l’article 11 del Reglament (UE) núm. 537/2014, de 16 d’abril. En el cas d’auditoria de comptes anuals consolidats, l’auditor del grup ha d’elaborar aquest informe addicional per lliurar-lo a la societat dominant.

2. Quan ho sol·licitin les autoritats nacionals supervisores de les entitats d’interès públic, l’informe addicional per a la comissió d’auditoria els ha de ser facilitat sense demora per part dels auditors de comptes o societats d’auditoria.


[Bloque 51: #a36]

Artículo 36. Informe adicional para la Comisión de Auditoría en entidades de interés público.

1. Los auditores de cuentas o sociedades de auditoría de entidades de interés público elaborarán y presentarán un informe adicional al de auditoría de las cuentas anuales, de conformidad con lo establecido en el artículo 11 del Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril. En el caso de auditoría de cuentas anuales consolidadas, el auditor del grupo deberá elaborar este informe adicional para entregarse a la sociedad dominante.

2. Cuando lo soliciten las autoridades nacionales supervisoras de las entidades de interés público, el informe adicional para la Comisión de Auditoría les será facilitado sin demora por parte de los auditores de cuentas o sociedades de auditoría.


[Bloc 52: #a37]

Article 37. Informe anual de transparència.

1. Els auditors de comptes i societats d’auditoria que realitzin l’auditoria de comptes d’entitats d’interès públic han de publicar i presentar de manera individual un informe de transparència de conformitat amb el contingut mínim establert a l’article 13 del Reglament (UE) núm. 537/2014, de 16 d’abril, i d’acord amb els criteris següents:

a) La informació relativa al volum total de negocis dels auditors legals que exerceixen a títol individual i les societats d’auditoria que formen part de la xarxa de l’auditor o societat d’auditoria, referida a l’article 13.2.b).iv) del Reglament (UE) núm. 537/2014, de 16 d’abril, comprèn el corresponent als serveis d’auditoria d’estats financers anuals i consolidats, així com als serveis diferents d’auditoria que hagin prestat a les entitats d’interès públic i a les entitats vinculades a què es refereix l’article 17.

b) La informació relativa al volum total de negocis de l’auditor de comptes o societat d’auditoria, referida a l’article 13.2.k), incisos i) i iii), del Reglament (UE) núm. 537/2014, de 16 d’abril, s’ha de desglossar de manera separada per cadascuna de les entitats d’interès públic auditades.

2. De conformitat amb el que estableix l’article 13.1 del Reglament (UE) núm. 537/2014, de 16 d’abril, els auditors de comptes i les societats d’auditoria han d’informar l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes de la publicació, a la pàgina web, de l’informe de transparència o la seva actualització quan escaigui, en la forma i el termini que es determini per reglament.

3. En el cas excepcional en què, d’acord amb el que preveu l’últim paràgraf de l’article 13.2.k) del Reglament (UE) núm. 537/2014, de 16 d’abril, l’auditor de comptes o la societat d’auditoria decideixi no publicar la informació indicada a l’article 13.2.f) del Reglament esmentat, relativa a les entitats d’interès públic auditades durant l’exercici precedent, per tal de prevenir una amenaça significativa i greu per a la seguretat personal de qualsevol particular, l’auditor de comptes o la societat d’auditoria ha de comunicar a l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes les raons que justifiquen l’existència d’aquesta amenaça en el termini i la forma que es determini per reglament.

4. El contingut de l’informe de transparència a què es refereix l’apartat 1 es pot desplegar mitjançant una resolució de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes. Aquesta resolució s’ha d’ajustar al procediment d’elaboració regulat a l’article 24.1 de la Llei 50/1997, de 27 de novembre, del Govern.


[Bloque 52: #a37]

Artículo 37. Informe anual de transparencia.

1. Los auditores de cuentas y sociedades de auditoría que realicen la auditoría de cuentas de entidades de interés público deberán publicar y presentar de forma individual un informe de transparencia de conformidad con el contenido mínimo establecido en el artículo 13 del Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril, y de acuerdo con los siguientes criterios:

a) La información relativa al volumen total de negocios de los auditores legales que ejercen a título individual y las sociedades de auditoría que forman parte de la red del auditor o sociedad de auditoría, referida en el artículo 13.2.b).iv) del Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril, comprenderá el correspondiente a los servicios de auditoría de estados financieros anuales y consolidados, así como a los servicios distintos de auditoría que hubiesen prestado a las entidades de interés público y a las entidades vinculadas a que se refiere el artículo 17.

b) La información relativa al volumen total de negocios del auditor de cuentas o sociedad de auditoría, referida en el artículo 13.2.k), incisos i) y iii), del Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril, se desglosará de forma separada por cada una de las entidades de interés público auditadas.

2. De conformidad con lo establecido en el artículo 13.1 del Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril, los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría deberán informar al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de la publicación, en la página web, del informe de transparencia o la actualización del mismo cuando proceda, en la forma y plazo que reglamentariamente se determine.

3. En el caso excepcional en que, de acuerdo con lo previsto en el último párrafo del artículo 13.2.k) del Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril, el auditor de cuentas o la sociedad de auditoría decida no publicar la información indicada en el artículo 13.2.f) del citado Reglamento, relativa a las entidades de interés público auditadas durante el ejercicio precedente, con el objeto de prevenir una amenaza significativa y grave para la seguridad personal de cualquier particular, el auditor de cuentas o la sociedad de auditoría deberá comunicar al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas las razones que justifican la existencia de dicha amenaza en el plazo y forma que reglamentariamente se determine.

4. El contenido del informe de transparencia a que se refiere el apartado 1 podrá desarrollarse mediante resolución del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Dicha resolución deberá ajustarse al procedimiento de elaboración regulado en el artículo 24.1 de la Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.


[Bloc 53: #a38]

Article 38. Informe a les autoritats nacionals supervisores de les entitats d’interès públic.

Els auditors de comptes i societats d’auditoria que realitzin l’auditoria dels comptes anuals o d’altres estats financers de les entitats d’interès públic sotmeses al règim de supervisió i control atribuït al Banc d’Espanya, a la Comissió Nacional del Mercat de Valors i a la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, o als òrgans autonòmics amb competències d’ordenació i supervisió de les entitats asseguradores, tenen l’obligació de comunicar ràpidament per escrit, als esmentats òrgans o institucions públiques, segons que correspongui, qualsevol informació relativa a l’entitat o institució auditada de la qual hagin tingut coneixement en l’exercici de les seves funcions en els supòsits que preveu l’article 12.1 del Reglament (UE) núm. 537/2014, de 16 d’abril.


[Bloque 53: #a38]

Artículo 38. Informe a las autoridades nacionales supervisoras de las entidades de interés público.

Los auditores de cuentas y sociedades de auditoría que realicen la auditoría de las cuentas anuales o de otros estados financieros de las entidades de interés público sometidas al régimen de supervisión y control atribuido al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, o a los órganos autonómicos con competencias de ordenación y supervisión de las entidades aseguradoras, tendrán la obligación de comunicar rápidamente por escrito, a los citados órganos o instituciones públicas según proceda, toda información relativa a la entidad o institución auditada de la que hayan tenido conocimiento en el ejercicio de sus funciones en los supuestos contemplados en el artículo 12.1 del Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril.


[Bloc 54: #t1-c4-s3]

Secció 3a Independència


[Bloque 54: #t1-c4-s3]

Sección 3.ª Independencia


[Bloc 55: #a39]

Article 39. Incompatibilitats i serveis prohibits.

Als auditors de comptes i societats d’auditoria d’entitats d’interès públic els és aplicable:

1. El règim establert al Reglament (UE) núm. 537/2014, de 16 d’abril, i en particular als articles 5.1, 5.4 i 5.5. No obstant això, es poden prestar els serveis a què es refereix l’article 5.3 del Reglament esmentat, sempre que es compleixin els requisits que s’hi preveuen.

Addicionalment, la prohibició de prestar serveis aliens a l’auditoria a què es refereix l’article 5.1 del Reglament s’estén als familiars dels auditors principals responsables amb les particularitats a què es refereix l’article 18.2 d) d’aquesta Llei, així com a les persones a què es refereix l’article 19 amb les particularitats que preveu l’article esmentat.

2. El règim que estableixen les seccions 1a i 2a del capítol III del títol I d’aquesta Llei, amb les particularitats següents:

a) De les circumstàncies que preveu l’article 16.1 són aplicables únicament els supòsits de la lletra a), i així mateix és aplicable el que disposa l’article 21 en relació amb les circumstàncies i els supòsits esmentats.

b) Són aplicables les normes previstes als articles 17 a 20, en relació amb les circumstàncies i els supòsits a què es refereix la lletra a) anterior.

c) Les prohibicions posteriors a la finalització del treball d’auditoria establertes a l’article 23 són aplicables durant els dos anys següents a la finalització del treball d’auditoria.


[Bloque 55: #a39]

Artículo 39. Incompatibilidades y servicios prohibidos.

A los auditores de cuentas y sociedades de auditoría de entidades de interés público les será de aplicación:

1. El régimen establecido en el Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril y, en particular, los artículos 5.1, 5.4 y 5.5. No obstante, podrán prestarse los servicios a que se refiere el artículo 5.3 de dicho Reglamento, siempre que se cumplan los requisitos previstos en el mismo.

Adicionalmente, la prohibición de prestar servicios ajenos a la auditoría a que se refiere el artículo 5.1 del Reglamento se extenderá a los familiares de los auditores principales responsables con las particularidades a que se refiere el artículo 18.2 d) de esta Ley, así como a las personas a que se refiere el artículo 19 con las particularidades contempladas en dicho artículo.

2. El régimen establecido en las secciones 1.ª y 2.ª del capítulo III del título I de esta Ley, con las siguientes particularidades:

a) De las circunstancias previstas en el artículo 16.1 serán de aplicación únicamente los supuestos de la letra a), resultando asimismo de aplicación lo dispuesto en el artículo 21 en relación con dichas circunstancias y supuestos.

b) Serán de aplicación las normas contempladas en los artículos 17 a 20, en relación con las circunstancias y supuestos a que se refiere la letra a) anterior.

c) Las prohibiciones posteriores a la finalización del trabajo de auditoría establecidas en el artículo 23 serán de aplicación durante los dos años siguientes a la finalización del trabajo de auditoría.


[Bloc 56: #a40]

Article 40. Contractació, rotació i designació d’auditors de comptes o societats d’auditoria.

1. En relació amb la durada del contracte d’auditoria, s’aplica el que estableix l’article 17 del Reglament (UE) núm. 537/2014, de 16 d’abril, en particular el que disposen els apartats 3, 5, 6 i 8. Addicionalment, la durada mínima del període inicial de contractació d’auditors de comptes en entitats d’interès públic no pot ser inferior a tres anys, i no pot excedir el període total de contractació, incloses les pròrrogues, de la durada màxima de deu anys establerta a l’article 17 del Reglament esmentat. No obstant això, una vegada finalitzat el període total de contractació màxim de deu anys d’un auditor o societat d’auditoria, el període esmentat es pot prorrogar addicionalment fins a un màxim de quatre anys, sempre que s’hagi contractat de manera simultània al mateix auditor o societat d’auditoria juntament amb un altre o altres auditors o societats d’auditoria per actuar conjuntament en aquest període addicional.

Durant el període inicial, o el període de pròrroga del contracte inicial, no es pot rescindir el contracte sense que hi hagi una causa justa, i no poden ser considerades com a tals les divergències d’opinions sobre tractaments comptables o procediments d’auditoria. En tot cas, els auditors de comptes i l’entitat auditada han de comunicar a l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes la rescissió del contracte d’auditoria.

2. En relació amb la rotació dels auditors de comptes i societats d’auditoria, és aplicable el que disposa l’article 17.7 del Reglament (UE) núm. 537/2014, de 16 d’abril, en particular el que estableixen els paràgrafs tercer i quart. Addicionalment, una vegada transcorreguts cinc anys des del contracte inicial, és obligatòria la rotació dels auditors principals responsables del treball d’auditoria, i ha de transcórrer en tot cas un termini de tres anys perquè les persones esmentades puguin tornar a participar en l’auditoria de l’entitat auditada, de conformitat amb el que disposa l’article 17.7, paràgraf primer, del Reglament (UE) núm. 537/2014, de 16 d’abril.

3. La designació d’auditors de comptes o societats d’auditoria en les entitats d’interès públic està subjecta al que disposen els apartats 2, 3, 4, 5 i 6 de l’article 16 del Reglament (UE) núm. 537/2014, de 16 d’abril.

4. Els accionistes que tinguin més del cinc per cent del capital social o dels drets de vot de l’entitat auditada o l’òrgan d’administració de l’entitat esmentada poden sol·licitar al jutge de primera instància del domicili social de l’entitat la revocació de l’auditor designat per la junta general i el nomenament d’un altre, quan concorri una causa justa. Així mateix, la sol·licitud esmentada pot ser realitzada per l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes.

En tot cas, en el supòsit de cessament o revocació de l’auditor de comptes, l’auditor de comptes i l’entitat auditada han de comunicar aquesta circumstància a l’autoritat nacional supervisora corresponent de l’entitat d’interès públic, i han d’indicar les raons que la fonamenten.


[Bloque 56: #a40]

Artículo 40. Contratación, rotación y designación de auditores de cuentas o sociedades de auditoría.

1. En relación con la duración del contrato de auditoría, se aplicará lo establecido en el artículo 17 del Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril, en particular lo dispuesto en los apartados 3, 5, 6 y 8. Adicionalmente, la duración mínima del período inicial de contratación de auditores de cuentas en entidades de interés público no podrá ser inferior a tres años, no pudiendo exceder el período total de contratación, incluidas las prórrogas, de la duración máxima de diez años establecida en el artículo 17 del citado Reglamento. No obstante, una vez finalizado el período total de contratación máximo de diez años de un auditor o sociedad de auditoría, podrá prorrogarse dicho periodo adicionalmente hasta un máximo de cuatro años, siempre que se haya contratado de forma simultánea al mismo auditor o sociedad de auditoría junto a otro u otros auditores o sociedades de auditoría para actuar conjuntamente en este período adicional.

Durante el periodo inicial, o del período de prórroga del contrato inicial, no podrá rescindirse el contrato sin que medie justa causa, no pudiendo ser consideradas como tales las divergencias de opiniones sobre tratamientos contables o procedimientos de auditoría. En todo caso, los auditores de cuentas y la entidad auditada deberán comunicar al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas la rescisión del contrato de auditoría.

2. En relación con la rotación de los auditores de cuentas y sociedades de auditoría, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 17.7 del Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril, en particular lo establecido en los párrafos tercero y cuarto. Adicionalmente, una vez transcurridos cinco años desde el contrato inicial, será obligatoria la rotación de los auditores principales responsables del trabajo de auditoría, debiendo transcurrir en todo caso un plazo de tres años para que dichas personas puedan volver a participar en la auditoría de la entidad auditada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 17.7, párrafo primero, del Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril.

3. La designación de auditores de cuentas o sociedades de auditoría en las entidades de interés público estará sujeta a lo dispuesto en los apartados 2, 3, 4, 5 y 6 del artículo 16 del Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril.

4. Los accionistas que ostenten más del cinco por ciento del capital social o de los derechos de voto de la entidad auditada o el órgano de administración de dicha entidad podrán solicitar al juez de primera instancia del domicilio social de la entidad la revocación del auditor designado por la junta general y el nombramiento de otro, cuando concurra justa causa. Asimismo, dicha solicitud podrá ser realizada por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

En todo caso, en el supuesto de cese o revocación del auditor de cuentas, el auditor de cuentas y la entidad auditada deberán comunicar tal circunstancia a la autoridad nacional supervisora correspondiente de la entidad de interés público, indicando las razones que la fundamentan.


[Bloc 57: #a41]

Article 41. Honoraris i transparència.

1. En relació amb les limitacions d’honoraris s’aplica el que estableix el Reglament (UE) núm. 537/2014, de 16 d’abril, en particular els articles 4.1 i 4.2.

2. Quan els honoraris meritats derivats de la prestació de serveis d’auditoria i diferents del d’auditoria a l’entitat auditada, per part de l’auditor de comptes o societat d’auditoria, en cadascun dels tres últims exercicis consecutius, representin més del 15 per cent del total dels ingressos anuals de l’auditor de comptes o societat d’auditoria, l’esmentat auditor o societat d’auditoria s’ha d’abstenir de fer l’auditoria de comptes corresponent a l’exercici següent.

Així mateix, també és exigible l’obligació d’abstenir-se prevista al paràgraf anterior quan els honoraris meritats derivats de la prestació de serveis d’auditoria i diferents del d’auditoria en cadascun dels tres últims exercicis consecutius a l’entitat auditada i a les seves entitats vinculades per part de l’auditor de comptes o de la societat d’auditoria, i dels qui formen part de la xarxa, representin més del 15 per cent del total dels ingressos anuals de l’auditor de comptes o societat d’auditoria i de la xarxa esmentada. S’han de determinar per reglament els ingressos totals a computar als efectes del compliment d’aquest límit.

No obstant això, en els termes en què es determini per reglament, quan la societat d’auditoria sigui petita o mitjana, la comissió d’auditoria o òrgan equivalent, sobre la base d’un examen a les amenaces a la independència i les mesures adoptades per atenuar-la, pot autoritzar excepcionalment que es dugui a terme l’auditoria de comptes de l’exercici immediatament següent una sola vegada. Aquesta excepcionalitat ha de quedar justificada i motivada adequadament.

3. La comunicació anual sobre honoraris a l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes per part dels auditors de comptes i societats d’auditoria, a què es refereix l’article 24.2 d’aquesta Llei, s’ha de fer amb indicació separada de les entitats auditades que tinguin la consideració d’entitats d’interès públic, i en aquest cas s’ha de distingir, en els honoraris per serveis prestats diferents als d’auditoria de comptes, si els serveis esmentats estan o no exigits pel dret de la Unió Europea o per una disposició nacional de rang legal.


[Bloque 57: #a41]

Artículo 41. Honorarios y transparencia.

1. En relación con las limitaciones de honorarios se aplicará lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril, en particular, los artículos 4.1 y 4.2.

2. Cuando los honorarios devengados derivados de la prestación de servicios de auditoría y distintos del de auditoría a la entidad auditada, por el auditor de cuentas o sociedad de auditoría, en cada uno de los tres últimos ejercicios consecutivos, representen más del 15 por ciento del total de los ingresos anuales del auditor de cuentas o sociedad de auditoría, dicho auditor o sociedad de auditoría deberá abstenerse de realizar la auditoría de cuentas correspondiente al ejercicio siguiente.

Asimismo, también será exigible la obligación de abstenerse prevista en el párrafo anterior cuando los honorarios devengados derivados de la prestación de servicios de auditoría y distintos del de auditoría en cada uno de los tres últimos ejercicios consecutivos a la entidad auditada y a sus entidades vinculadas por parte del auditor de cuentas o de la sociedad de auditoría, y de quienes forman parte de la red, representen más del 15 por ciento del total de los ingresos anuales del auditor de cuentas o sociedad de auditoría y de la citada red. Reglamentariamente se determinarán los ingresos totales a computar a efectos del cumplimiento de este límite.

No obstante, en los términos en los que reglamentariamente se determine, cuando la sociedad de auditoría sea pequeña o mediana, la Comisión de Auditoría u órgano equivalente, sobre la base de un examen a las amenazas a la independencia y las medidas adoptadas para atenuarla, podrá autorizar excepcionalmente que se realice la auditoría de cuentas del ejercicio inmediatamente siguiente por una sola vez. Dicha excepcionalidad deberá quedar adecuadamente justificada y motivada.

3. La comunicación anual sobre honorarios al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por parte de los auditores de cuentas y sociedades de auditoría, a que se refiere el artículo 24.2 de esta Ley, se hará con indicación separada de las entidades auditadas que tengan la consideración de entidades de interés público, distinguiendo en este caso, en los honorarios por servicios prestados distintos a los de auditoría de cuentas, si dichos servicios vienen o no exigidos por el derecho de la Unión Europea o por una disposición nacional de rango legal.


[Bloc 58: #t1-c4-s4]

Secció 4a Organització interna i del treball en relació amb auditories d’entitats d’interès públic


[Bloque 58: #t1-c4-s4]

Sección 4.ª Organización interna y del trabajo en relación con auditorías de entidades de interés público


[Bloc 59: #a42]

Article 42. Organització interna.

Sense perjudici de les polítiques i els procediments que han d’incloure en el sistema de control de qualitat, a què es refereix l’article 28.2.b) d’aquesta Llei, els auditors de comptes i societats d’auditoria, en els treballs d’auditoria de comptes d’entitats d’interès públic, han d’establir polítiques i procediments per a la realització de la revisió de control de qualitat del treball d’auditoria, de conformitat amb l’article 8 del Reglament (UE) núm. 537/2014, de 16 d’abril, abans que s’emeti l’informe.


[Bloque 59: #a42]

Artículo 42. Organización interna.

Sin perjuicio de las políticas y procedimientos que deben incluir en el sistema de control de calidad, a que se refiere el artículo 28.2.b) de esta Ley, los auditores de cuentas y sociedades de auditoría, en los trabajos de auditoría de cuentas de entidades de interés público, deberán establecer políticas y procedimientos para la realización de la revisión de control de calidad del trabajo de auditoría, de conformidad con el artículo 8 del Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril, antes de emitirse el informe.


[Bloc 60: #a43]

Article 43. Organització del treball.

1. Sense perjudici del que s’estableix en relació amb l’arxiu d’auditoria que els auditors de comptes i societats d’auditoria han d’elaborar per a cada treball d’auditoria, d’acord amb l’article 29.2 d’aquesta Llei, en l’arxiu d’auditoria s’han de documentar els aspectes recollits addicionalment, si s’escau, als articles 6 a 8 del Reglament (UE) núm. 537/2014, de 16 d’abril, així com els papers de treball de l’auditor de comptes i de la societat d’auditoria que constitueixin les proves i el suport de les conclusions que constin en els informes a què es refereixen els articles 10, 11 i 12 del Reglament esmentat.

2. En relació amb l’obligació d’elaborar un registre d’entitats auditades, a què es refereix l’article 29.3.c) d’aquesta Llei, entre les dades a incloure en el registre esmentat, hi han de figurar els ingressos a què fa referència l’article 14 del Reglament (UE) núm. 537/2014, de 16 d’abril, així com amb el detall a què es refereix l’article 37.1 d’aquesta Llei.


[Bloque 60: #a43]

Artículo 43. Organización del trabajo.

1. Sin perjuicio de lo establecido en relación con el archivo de auditoría que los auditores de cuentas y sociedades de auditoría deben elaborar para cada trabajo de auditoría, de acuerdo con el artículo 29.2 de esta Ley, en el archivo de auditoría se documentarán los aspectos recogidos adicionalmente, en su caso, en los artículos 6 a 8 del Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril, así como los papeles de trabajo del auditor de cuentas y de la sociedad de auditoría que constituyan las pruebas y el soporte de las conclusiones que consten en los informes a los que se refieren los artículos 10, 11 y 12 del citado Reglamento.

2. En relación con la obligación de elaborar un registro de entidades auditadas, a que se refiere el artículo 29.3.c) de esta Ley, entre los datos a incluir en dicho registro, deberán figurar los ingresos a que hace referencia el artículo 14 del Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril, así como con el detalle a que se refiere el artículo 37.1 de esta Ley.


[Bloc 61: #a44]

Article 44. Expedient de traspàs.

En el supòsit de substitució d’auditor de comptes o societat d’auditoria en entitats d’interès públic, sense perjudici del que disposa l’article 32 d’aquesta Llei, és aplicable el que estableix l’article 18 del Reglament (UE) núm. 537/2014, de 16 d’abril.


[Bloque 61: #a44]

Artículo 44. Expediente de traspaso.

En el supuesto de sustitución de auditor de cuentas o sociedad de auditoría en entidades de interés público, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 32 de esta Ley, será de aplicación lo establecido en el artículo 18 del Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril.


[Bloc 62: #a45]

Article 45. Estructura organitzativa.

Es poden determinar per reglament els requisits relacionats amb l’estructura organitzativa i la dimensió que han de complir els auditors de comptes o les societats d’auditoria que realitzen les auditories de les entitats d’interès públic. Entre els requisits esmentats s’han d’incloure els referits al nombre d’auditors de comptes, al nombre d’empleats, a l’existència de recursos tècnics i especialitzats en el tractament i l’anàlisi de qüestions complexes i a la qualitat contrastada dels sistemes de control interns. En tot cas, els requisits han de ser proporcionats i s’han de modular atenent la complexitat de les tasques d’auditoria i la magnitud de l’entitat auditada.


[Bloque 62: #a45]

Artículo 45. Estructura organizativa.

Reglamentariamente se podrán determinar los requisitos relacionados con la estructura organizativa y la dimensión que deben cumplir los auditores de cuentas o las sociedades de auditoría que realizan las auditorías de las entidades de interés público. Entre dichos requisitos se incluirán los referidos al número de auditores de cuentas, al número de empleados, a la existencia de recursos técnicos y especializados en el tratamiento y análisis de cuestiones complejas y a la calidad contrastada de los sistemas de control internos. En todo caso, los requisitos serán proporcionados y se modularán atendiendo a la complejidad de las labores de auditoría y a la magnitud de la entidad auditada.


[Bloc 63: #t2]

TÍTOL II

Supervisió pública


[Bloque 63: #t2]

TÍTULO II

Supervisión pública


[Bloc 64: #t2-c1]

CAPÍTOL I

Funció supervisora


[Bloque 64: #t2-c1]

CAPÍTULO I

Función supervisora


[Bloc 65: #a46]

Article 46. Àmbit de supervisió pública.

1. Queden subjectes al sistema de supervisió pública, objectiva i independent, establert en aquesta Llei, tots els auditors de comptes i societats d’auditoria, en l’exercici de l’activitat a què es refereix l’article 1, i altres persones, entitats o òrgans l’actuació dels quals s’emmarqui en l’àmbit d’aplicació del Reglament (UE) núm. 537/2014, de 16 d’abril.

2. L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes és l’autoritat responsable del sistema de supervisió pública i, en particular, de:

a) L’autorització i inscripció en el Registre oficial d’auditors de comptes dels auditors de comptes i de les societats d’auditoria.

b) L’adopció de normes en matèria d’ètica, normes de control de qualitat intern en l’activitat d’auditoria i normes tècniques d’auditoria en els termes previstos en aquesta Llei, així com la supervisió del seu compliment adequat.

c) La formació continuada dels auditors de comptes.

d) El sistema d’inspeccions i d’investigació.

e) La vigilància regular de l’evolució del mercat de serveis d’auditoria de comptes en el cas d’entitats d’interès públic.

f) El règim disciplinari.

3. Correspon a l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, a més de les funcions que legalment té atribuïdes, la responsabilitat i participació en els mecanismes de cooperació internacional en l’àmbit de l’activitat d’auditoria de comptes, previstos en aquesta Llei, així com en el Reglament (UE) núm. 537/2014, de 16 d’abril.

4. El Registre oficial d’auditors de comptes depèn de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes.


[Bloque 65: #a46]

Artículo 46. Ámbito de supervisión pública.

1. Quedan sujetos al sistema de supervisión pública, objetiva e independiente, establecido en esta Ley, todos los auditores de cuentas y sociedades de auditoría, en el ejercicio de la actividad a que se refiere el artículo 1, y demás personas, entidades u órganos cuya actuación se enmarque en el ámbito de aplicación del Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril.

2. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas es la autoridad responsable del sistema de supervisión pública y, en particular, de:

a) La autorización e inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas de los auditores de cuentas y de las sociedades de auditoría.

b) La adopción de normas en materia de ética, normas de control de calidad interno en la actividad de auditoría y normas técnicas de auditoría en los términos previstos en esta Ley, así como la supervisión de su adecuado cumplimiento.

c) La formación continuada de los auditores de cuentas.

d) El sistema de inspecciones y de investigación.

e) La vigilancia regular de la evolución del mercado de servicios de auditoría de cuentas en el caso de entidades de interés público.

f) El régimen disciplinario.

3. Corresponde al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, además de las funciones que legalmente tiene atribuidas, la responsabilidad y participación en los mecanismos de cooperación internacional en el ámbito de la actividad de auditoría de cuentas, contemplados en esta Ley, así como en el Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril.

4. El Registro Oficial de Auditores de Cuentas dependerá del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.


[Bloc 66: #a47]

Article 47. Recursos.

Contra les resolucions que dicti l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes en l’exercici de les competències que li atribueix aquesta Llei es pot interposar un recurs d’alçada davant el ministre d’Economia i Competitivitat, la resolució del qual posa fi a la via administrativa.

Com a excepció, les resolucions de caràcter normatiu dictades per l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes són directament recurribles davant la jurisdicció contenciosa administrativa.


[Bloque 66: #a47]

Artículo 47. Recursos.

Contra las resoluciones que dicte el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en el ejercicio de las competencias que le atribuye esta Ley podrá interponerse recurso de alzada ante el Ministro de Economía y Competitividad, cuya resolución pondrá fin a la vía administrativa.

Como excepción, las resoluciones de carácter normativo dictadas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, serán directamente recurribles ante la jurisdicción contencioso-administrativa.


[Bloc 67: #a48]

Article 48. Subjectes sobre els quals s’exerceix la funció supervisora.

1. L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes pot sol·licitar tota la informació que consideri necessària per al compliment adequat de les competències de supervisió que té encomanades de les persones i entitats següents:

a) Dels auditors de comptes i societats d’auditoria, i de les entitats a què es refereixen els articles 19 i 20.

b) Dels tercers als quals els esmentats auditors o societats d’auditoria hagin externalitzat determinades funcions o activitats.

c) De les persones que participin o hagin participat en les activitats dels auditors de comptes i societats d’auditoria, o hi tinguin connexió o relació.

d) De les entitats auditades, i les seves entitats vinculades, a què es refereix l’article 17.

2. Les persones físiques i jurídiques previstes a l’apartat anterior queden obligades a posar a disposició de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes tots els llibres, registres i documents que requereixi, sigui quin sigui el seu suport original, i en el suport que l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes sol·liciti, inclosos els programes informàtics i els arxius magnètics, òptics o de qualsevol altra classe.

Addicionalment, els auditors de comptes i societats d’auditoria estan obligats a comparèixer davant l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, a petició d’aquest.

3. L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, en l’exercici de les seves competències, pot comunicar i requerir als auditors de comptes i societats d’auditoria per mitjans electrònics les informacions i actuacions realitzades en el compliment del que disposa aquesta Llei.


[Bloque 67: #a48]

Artículo 48. Sujetos sobre los que se ejerce la función supervisora.

1. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas podrá recabar cuanta información estime necesaria para el adecuado cumplimiento de las competencias de supervisión que tiene encomendadas de las siguientes personas y entidades:

a) De los auditores de cuentas y sociedades de auditoría, y de las entidades a que se refieren los artículos 19 y 20.

b) De los terceros a los que dichos auditores o sociedades de auditoría hayan externalizado determinadas funciones o actividades.

c) De Las personas que participen o hayan participado en las actividades de los auditores de cuentas y sociedades de auditoría, o tengan conexión o relación con éstos.

d) De las entidades auditadas, y sus entidades vinculadas, a que se refiere el artículo 17.

2. Las personas físicas y jurídicas contempladas en el apartado anterior, quedan obligadas a poner a disposición del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas cuantos libros, registros y documentos requiera, sea cual fuere su soporte original, y en el soporte que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas solicite, incluidos los programas informáticos y los archivos magnéticos, ópticos o de cualquier otra clase.

Adicionalmente, los auditores de cuentas y sociedades de auditoría estarán obligados a comparecer ante el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, a petición de éste.

3. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, en el ejercicio de sus competencias, podrá comunicar y requerir a los auditores de cuentas y sociedades de auditoría por medios electrónicos las informaciones y actuaciones realizadas en el cumplimiento de lo dispuesto en esta Ley.


[Bloc 68: #a49]

Article 49. Facultats de supervisió.

1. En l’exercici de la seva funció supervisora, l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes pot efectuar les actuacions de comprovació, inspecció, investigació i disciplina que consideri necessàries, en relació amb les persones i entitats a què es refereix l’article anterior. En particular, pot:

a) Accedir a qualsevol dada, registre o informació relacionats amb l’activitat d’auditoria de comptes en poder dels auditors de comptes i societats d’auditoria i rebre o obtenir còpies d’aquests, relacionades amb l’activitat d’auditoria de comptes.

b) Efectuar investigacions i inspeccions, així com les comprovacions que consideri necessàries.

c) Accedir a qualsevol dada, registre o informació de què disposin els subjectes que esmenta l’article anterior, i diferents als que esmenta la lletra a) d’aquest apartat, sempre que sigui necessari per al compliment adequat de les funcions atribuïdes a aquest Institut.

d) Requerir que es posi fi a tota pràctica que sigui contrària a la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes.

Aquesta decisió es pot adoptar com a mesura cautelar en el transcurs d’un expedient sancionador o com a mesura al marge de l’exercici de la potestat sancionadora, sempre que sigui necessari per a la protecció eficaç de tercers o el funcionament correcte dels mercats, i s’han de mantenir mentre continuï la causa que les hagi motivat.

e) Imposar les sancions i mesures administratives que, si s’escau, es corresponguin de conformitat amb el que preveu aquest títol.

2. Les facultats a què es refereix l’apartat anterior poden ser exercides directament, en col·laboració amb altres autoritats o mitjançant una sol·licitud a les autoritats judicials competents.

3. L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes pot remetre als òrgans jurisdiccionals fets o circumstàncies que puguin suposar indicis de delicte.


[Bloque 68: #a49]

Artículo 49. Facultades de supervisión.

1. En el ejercicio de su función supervisora, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas podrá efectuar las actuaciones de comprobación, inspección, investigación y disciplina que estime necesarias, en relación con las personas y entidades a que se refiere el artículo anterior. En particular, podrá:

a) Acceder a cualquier dato, registro o información relacionados con la actividad de auditoría de cuentas en poder de los auditores de cuentas y sociedades de auditoría y recibir u obtener copias de estos, relacionadas con la actividad de auditoría de cuentas.

b) Efectuar investigaciones e inspecciones, así como las comprobaciones que considere necesarias.

c) Acceder a cualquier dato, registro o información que obre en poder de los sujetos mencionados en el artículo anterior, y distintos a los citados en la letra a) de este apartado, siempre que sea necesario para el adecuado cumplimiento de las funciones atribuidas a este Instituto.

d) Requerir que se ponga fin a toda práctica que sea contraria a la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas.

Esta decisión podrá adoptarse como medida cautelar en el transcurso de un expediente sancionador o como medida al margen del ejercicio de la potestad sancionadora, siempre que sea necesario para la eficaz protección de terceros o el correcto funcionamiento de los mercados, y se mantendrán mientras permanezca la causa que las hubiera motivado.

e) Imponer las sanciones y medidas administrativas que, en su caso, se correspondan de conformidad con lo previsto en este título.

2. Las facultades a que se refiere el apartado anterior podrán ser ejercidas directamente, en colaboración con otras autoridades o mediante solicitud a las autoridades judiciales competentes.

3. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas podrá remitir a los órganos jurisdiccionales hechos o circunstancias que pudieran suponer indicios de delito.


[Bloc 69: #a50]

Article 50. Lloc de les actuacions de comprovació, investigació i inspecció.

1. Les actuacions de comprovació, investigació i inspecció es poden desenvolupar, a elecció de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes:

a) A qualsevol despatx, oficina o dependència de l’auditor de comptes o de la societat d’auditoria, i de les entitats a què es refereixen els articles 19 i 20 i altres persones o entitats que preveu l’article 48.1.

b) Als mateixos locals de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes.

2. Quan les actuacions es duguin a terme als llocs que assenyala la lletra a) de l’apartat 1 anterior, s’ha d’observar la jornada laboral d’aquests llocs, sense perjudici que es pugui actuar de comú acord en altres hores i dies.


[Bloque 69: #a50]

Artículo 50. Lugar de las actuaciones de comprobación, investigación e inspección.

1. Las actuaciones de comprobación, investigación e inspección podrán desarrollarse, a elección del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas:

a) En cualquier despacho, oficina o dependencia del auditor de cuentas o de la sociedad de auditoría, y de las entidades a que se refieren los artículos 19 y 20 y demás personas o entidades contempladas en el artículo 48.1.

b) En los propios locales del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

2. Cuando las actuaciones se desarrollen en los lugares señalados en la letra a) del apartado 1 anterior, se observará la jornada laboral de los mismos, sin perjuicio de que pueda actuarse de común acuerdo en otras horas y días.


[Bloc 70: #a51]

Article 51. Col·laboració administrativa.

1. En els termes que preveu l’article 4 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, els òrgans i organismes de qualsevol administració pública, sense perjudici del deure de secret que els empari de conformitat amb la legislació vigent, queden subjectes al deure de col·laborar amb l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes i estan obligats a proporcionar, a requeriment d’aquest, les dades i informacions de què disposin i puguin ser necessàries per a l’exercici per part d’aquest de la funció supervisora.

2. També han de comunicar a l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes els fets dels quals hagin tingut coneixement que puguin ser constitutius d’infracció a la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes.

3. En particular, l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes pot sol·licitar de les autoritats nacionals supervisores d’entitats d’interès públic la informació que consideri pertinent per a l’exercici de les seves funcions i en relació amb les competències a què es refereix l’article 46.

Així mateix, l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes pot sol·licitar la col·laboració de l’Agència Estatal d’Administració Tributària, en relació amb les dades i la informació dels auditors de comptes i societats d’auditoria que siguin necessàries per a l’exercici de les seves competències.


[Bloque 70: #a51]

Artículo 51. Colaboración administrativa.

1. En los términos previstos por el artículo 4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, los órganos y organismos de cualquier administración pública, sin perjuicio del deber de secreto que les ampare conforme a la legislación vigente, quedan sujetos al deber de colaborar con el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y están obligados a proporcionar, a requerimiento de éste, los datos e informaciones de que dispongan y puedan resultar necesarios para el ejercicio por parte de éste de la función supervisora.

2. También, deberán comunicar al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas los hechos de los que hubieran tenido conocimiento que pudieran ser constitutivos de infracción a la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas.

3. En particular, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas podrá solicitar de las autoridades nacionales supervisoras de entidades de interés público la información que estime pertinente para el ejercicio de sus funciones y en relación con las competencias a que se refiere el artículo 46.

Asimismo, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas podrá solicitar la colaboración de la Agencia Estatal de Administración Tributaria, en relación con los datos e información de los auditores de cuentas y sociedades de auditoría que sean necesarios para el ejercicio de sus competencias.


[Bloc 71: #a52]

Article 52. Control de l’activitat d’auditoria de comptes: investigacions i inspeccions.

El control de l’activitat d’auditoria de comptes, que ha de ser realitzat d’ofici i d’acord amb les disponibilitats humanes i materials de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, es porta a terme mitjançant les actuacions següents:

a) Investigacions de les actuacions dels auditors de comptes i societats d’auditoria.

b) Inspeccions dels auditors de comptes i societats d’auditoria.


[Bloque 71: #a52]

Artículo 52. Control de la actividad de auditoría de cuentas: investigaciones e inspecciones.

El control de la actividad de auditoría de cuentas, que será realizado de oficio y de acuerdo con las disponibilidades humanas y materiales del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, se llevará a cabo mediante las siguientes actuaciones:

a) Investigaciones de las actuaciones de los auditores de cuentas y sociedades de auditoría

b) Inspecciones de los auditores de cuentas y sociedades de auditoría.


[Bloc 72: #a53]

Article 53. Investigacions.

1. Les investigacions sobre determinats treballs d’auditoria de comptes o aspectes de l’activitat d’auditoria de comptes tenen per objecte determinar fets o circumstàncies que puguin suposar l’existència d’indicis de possibles incompliments de la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes.

2. Les actuacions d’investigació consisteixen en l’examen dels arxius de treball d’auditoria o una altra documentació en poder de l’auditor de comptes i les societats d’auditoria i de les persones i entitats a què es refereixen els articles 19 i 20, així com en la realització d’indagacions i en l’obtenció i avaluació de qualsevol altra informació o documentació rellevant.


[Bloque 72: #a53]

Artículo 53. Investigaciones.

1. Las investigaciones sobre determinados trabajos de auditoría de cuentas o aspectos de la actividad de auditoría de cuentas tendrán por objeto determinar hechos o circunstancias que puedan suponer la existencia de indicios de posibles incumplimientos de la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas.

2. Las actuaciones de investigación consistirán en el examen de los archivos de trabajo de auditoría u otra documentación en poder del auditor de cuentas y las sociedades de auditoría y de las personas y entidades a las que se refieren los artículos 19 y 20, así como en la realización de indagaciones y en la obtención y evaluación de cualquier otra información o documentación relevante.


[Bloc 73: #a54]

Article 54. Inspeccions.

1. Les inspeccions consisteixen en la revisió periòdica dels auditors de comptes i societats d’auditoria, amb l’objectiu d’avaluar els seus sistemes de control de qualitat intern, mitjançant la verificació dels procediments aplicats i la revisió dels arxius dels treballs d’auditoria de comptes seleccionats, inclosa l’avaluació del compliment de la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes i amb la finalitat de verificar i concloure sobre l’eficàcia dels sistemes esmentats.

En relació amb els auditors de comptes i societats d’auditoria que realitzin auditories d’entitats d’interès públic cal atenir-se al que estableixen els articles 26.6 i 26.7 del Reglament (UE) núm. 537/2014, de 16 d’abril.

2. Les inspeccions s’han de fer sobre la base d’una anàlisi de riscos. En el cas d’auditors de comptes i societats d’auditoria que realitzin auditories exigides pel dret de la Unió Europea, la periodicitat mínima de les inspeccions és de sis anys, sense perjudici del que estableix l’article 26.2 del Reglament (UE) núm. 537/2014, de 16 d’abril, respecte dels auditors de comptes i societats d’auditoria que realitzin auditories d’entitats d’interès públic.

3. Les inspeccions han de ser adequades i proporcionades a la magnitud i complexitat de les activitats dels auditors de comptes i de les societats d’auditoria que hi estan subjectes. A aquests efectes, en la comprovació dels arxius dels treballs d’auditories de petites i mitjanes entitats s’han de tenir en compte les consideracions específiques que estableixen les normes d’auditoria per a les entitats de dimensió petita.

S’han de determinar per reglament les actuacions i els criteris a seguir en les inspeccions de les societats d’auditoria que tinguin identitat substancial quan hagin manifestat que apliquen els mateixos procediments i polítiques de control intern. A aquests efectes, s’entén que existeix identitat substancial entre societats d’auditoria quan es comparteixin socis o auditors de comptes que constitueixin la majoria del capital social o de l’òrgan d’administració.

4. El resultat de les inspeccions s’ha de documentar en un informe en què figurin les conclusions principals del control de qualitat amb els requeriments de millora formulats, que han de ser aplicats per l’auditor de comptes i les societats d’auditoria en el termini establert a aquest efecte.

En les inspeccions realitzades a auditors de comptes i a societats d’auditoria que realitzin auditories d’entitats d’interès públic cal atenir-se al que estableixen els articles 26.8 i 26.9 del Reglament (UE) núm. 537/2014, de 16 d’abril.

5. L’informe a què es refereix l’apartat anterior ha de ser objecte de publicació a la pàgina web de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, en cas que es refereixi a auditors de comptes i societats d’auditoria d’entitats d’interès públic.

Aquesta publicació no ha de contenir dades identificadores de les entitats auditades pels auditors de comptes o societats d’auditoria revisats i s’ha de mantenir a la pàgina web fins que l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes emeti un nou informe que contingui els resultats d’una nova inspecció.

La publicació a què es refereix aquest apartat ho és sense perjudici de les actuacions de seguiment dels requeriments que si s’escau s’hagin formulat, de les actuacions d’investigació que es puguin dur a terme o de les actuacions disciplinàries que es puguin iniciar en els casos en què hi hagi indicis d’infracció.


[Bloque 73: #a54]

Artículo 54. Inspecciones.

1. Las inspecciones consistirán en la revisión periódica de los auditores de cuentas y sociedades de auditoría, con el objetivo de evaluar sus sistemas de control de calidad interno, mediante la verificación de los procedimientos aplicados y la revisión de los archivos de los trabajos de auditoría de cuentas seleccionados, incluyendo la evaluación del cumplimiento de la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas y con la finalidad de verificar y concluir sobre la eficacia de dichos sistemas.

En relación con los auditores de cuentas y sociedades de auditoría que realicen auditorías de entidades de interés público se estará a lo establecido en los artículos 26.6 y 26.7 del Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril.

2. Las inspecciones se realizarán sobre la base de un análisis de riesgos. En el caso de auditores de cuentas y sociedades de auditoría que realicen auditorías exigidas por el Derecho de la Unión Europea, la periodicidad mínima de las inspecciones será de seis años, sin perjuicio de lo establecido en el artículo 26.2 del Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril, respecto de los auditores de cuentas y sociedades de auditoría que realicen auditorías de entidades de interés público.

3. Las inspecciones serán adecuadas y proporcionadas a la magnitud y complejidad de las actividades de los auditores de cuentas y de las sociedades de auditoría sujetos a las mismas. A estos efectos, en la comprobación de los archivos de los trabajos de auditorías de pequeñas y medianas entidades se tendrán en cuenta las consideraciones específicas que se establecen en las normas de auditoría para las entidades de pequeña dimensión.

Reglamentariamente se determinarán las actuaciones y criterios a seguir en las inspecciones de las sociedades de auditoría que tengan identidad sustancial cuando hayan manifestado que aplican los mismos procedimientos y políticas de control interno. A estos efectos, se entiende que existe identidad sustancial entre sociedades de auditoría cuando se compartan socios o auditores de cuentas que constituyan la mayoría del capital social o del órgano de administración.

4. El resultado de las inspecciones se documentará en un informe en el que figuren las principales conclusiones del control de calidad con los requerimientos de mejora formulados, que deben ser aplicados por el auditor de cuentas y las sociedades de auditoría en el plazo establecido a tal efecto.

En las inspecciones realizadas a auditores de cuentas y a sociedades de auditoría que realicen auditorías de entidades de interés público se estará a lo establecido en los artículos 26.8 y 26.9 del Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril.

5. El informe a que se refiere el apartado anterior será objeto de publicación en la página web del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, en el caso de que se refiera a auditores de cuentas y sociedades de auditoría de entidades de interés público.

Dicha publicación no contendrá datos identificativos de las entidades auditadas por los auditores de cuentas o sociedades de auditoría revisados y se mantendrá en la página web hasta que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas emita un nuevo informe que contenga los resultados de una nueva inspección.

La publicación a que se refiere este apartado lo será sin perjuicio de las actuaciones de seguimiento de los requerimientos en su caso formulados, de las actuaciones de investigación que pudieran realizarse o de las actuaciones disciplinarias que pudieran iniciarse en aquellos casos en que existieran indicios de infracción.


[Bloc 74: #a55]

Article 55. Assistència de serveis professionals i experts.

1. Les funcions d’inspecció, investigació o comprovació que corresponguin a l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes les ha d’exercir el personal funcionari al seu servei.

No obstant això, quan les necessitats de servei així ho requereixin, i s’acrediti adequadament la insuficiència de mitjans, en els supòsits que indiquen els apartats següents, és possible acudir a la contractació de tercers per a la realització únicament de tasques merament instrumentals dins de les funcions esmentades.

La contractació s’ha de portar a terme a través d’un contracte de serveis en els termes de la legislació de contractes del sector públic.

2. En l’execució d’inspeccions relatives a auditors de comptes o societats d’auditoria que no auditin entitats d’interès públic, i exclusivament per a la realització de meres tasques instrumentals, es pot contractar amb les corporacions representatives dels auditors o amb tercers.

En tot cas, els qui executin les tasques esmentades per compte de les corporacions o dels tercers contractats han de complir sempre els requisits següents:

a) Que siguin auditors de comptes no exercents i que no pertanyin a societats d’auditoria.

b) Que siguin independents dels auditors de comptes sotmesos a inspecció i estiguin lliures de qualsevol possible influència o conflicte d’interessos per part d’aquests.

A aquests efectes, les persones que siguin contractades en aquests termes han de declarar que no tenen cap conflicte d’interès amb l’auditor de comptes o societat d’auditoria objecte de control.

En qualsevol cas, no poden participar en aquesta licitació aquelles persones que, com a mínim, en els tres anys anteriors a l’inici de la inspecció, hagin estat socis o empleats, hagin prestat serveis professionals o hagin estat associats amb l’auditor de comptes o societat d’auditoria objecte d’inspecció.

c) Que tinguin la formació professional apropiada i l’experiència adequada en auditoria de comptes i informació financera, així com formació específica sobre controls de qualitat.

d) En l’execució d’inspeccions l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes també pot contractar amb experts amb coneixements específics en alguna de les matèries o sectors especialitzats relacionats amb qualsevol àmbit d’interès per a l’exercici de les competències d’inspecció. Aquests experts han de complir els requisits establerts a les lletres b) i c) d’aquest apartat 2.

e) El que estableix aquest apartat 2 s’entén sense perjudici del que disposa l’article 26.5 del Reglament (UE) núm. 537/2014, de 16 d’abril, per als auditors de comptes i societats d’auditoria que realitzin auditories d’entitats d’interès públic.

3. Addicionalment, per a l’execució de les investigacions i altres comprovacions diferents de les referides a l’apartat anterior per part del personal de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, es pot sol·licitar l’assistència d’experts amb coneixements o experiència en algunes matèries o sectors especialitzats relacionats amb qualsevol àmbit d’interès en l’exercici de les competències de l’Institut esmentat. Els experts esmentats han de complir requisits anàlegs als que preveu l’apartat 2, lletres b) i c).

Aquesta assistència ha de ser objecte de contractació en els termes exposats als apartats anteriors.

4. Els qui participin en les tasques merament instrumentals en procediments d’execució d’inspecció, o en el desenvolupament de funcions específiques en les inspeccions, investigacions o altres comprovacions, poden accedir a la documentació que sigui necessària referent als auditors de comptes o societats d’auditoria, sempre que així ho determinin expressament els funcionaris inspectors de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes encarregats de l’actuació corresponent, i queden subjectes al deure de secret establert a l’article 60 i han d’actuar sota les instruccions dels funcionaris públics que prestin els seus serveis a l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes.

5. Quan així es requereixi per a la realització de verificacions o funcions específiques, l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes pot sol·licitar l’assistència de serveis professionals i d’experts, els quals han de ser contractats en els termes exposats als apartats anteriors. Aquestes verificacions o funcions específiques, en qualsevol cas, no poden implicar cap altra activitat que no sigui una mera labor instrumental.

6. En tots els supòsits d’inspecció, investigació, comprovació o altres actuacions a les quals es refereix aquest article, la seva supervisió i direcció correspon als funcionaris inspectors de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, els quals han d’establir quines són les tasques de caràcter merament instrumental que en cada cas han de dur a terme els tercers contractats per auxiliar la seva actuació.

7. Els contractes de serveis als quals es refereix aquest article han de tenir la durada estrictament necessària per a la prestació del servei que s’hi preveu.


[Bloque 74: #a55]

Artículo 55. Asistencia de servicios profesionales y expertos.

1. Las funciones de inspección, investigación o comprobación que correspondan al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas se realizarán por el personal funcionario a su servicio.

No obstante, cuando las necesidades de servicio así lo requieran, y se acredite adecuadamente la insuficiencia de medios, en los supuestos que se indican en los apartados siguientes, será posible acudir a la contratación de terceros para la realización únicamente de labores meramente instrumentales dentro de las citadas funciones.

La contratación se llevará a cabo a través de un contrato de servicios en los términos de la legislación de contratos del sector público.

2. En la ejecución de inspecciones relativas a auditores de cuentas o sociedades de auditoría que no auditen entidades de interés público, y exclusivamente para la realización de meras labores instrumentales, se podrá contratar, bien con las Corporaciones representativas de los auditores, bien con terceros.

En todo caso, quienes ejecuten dichas labores por cuenta de las Corporaciones o de los terceros contratados, deberán cumplir siempre los siguientes requisitos:

a) Que sean auditores de cuentas no ejercientes y que no pertenezcan a sociedades de auditoría.

b) Que sean independientes de los auditores de cuentas sometidos a inspección y estén libres de cualquier posible influencia o conflicto de intereses por parte de éstos.

A estos efectos, las personas que sean contratadas en estos términos deberán declarar que no tienen ningún conflicto de interés con el auditor de cuentas o sociedad de auditoría objeto de control.

En cualquier caso, no podrán participar en esta licitación aquellas personas que, como mínimo, en los tres años anteriores al inicio de la inspección, hayan sido socios o empleados, hayan prestado servicios profesionales o hayan estado asociados con el auditor de cuentas o sociedad de auditoría objeto de inspección.

c) Que tengan la formación profesional apropiada y experiencia adecuada en auditoría de cuentas e información financiera, así como formación específica sobre controles de calidad.

d) En la ejecución de inspecciones el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas podrá igualmente contratar con expertos con conocimientos específicos en alguna de las materias o sectores especializados relacionados con cualquier ámbito de interés para el ejercicio de las competencias de inspección. Estos expertos, deberán cumplir los requisitos establecidos en las letras b) y c) de este apartado 2.

e) Lo establecido en este apartado 2 se entenderá sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 26.5 del Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril, para los auditores de cuentas y sociedades de auditoría que realicen auditorías de entidades de interés público.

3. Adicionalmente, para la ejecución de las investigaciones y demás comprobaciones distintas de las referidas en el apartado anterior por parte del personal del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, se podrá recabar la asistencia de expertos con conocimientos o experiencia en algunas materias o sectores especializados relacionados con cualquier ámbito de interés en el ejercicio de las competencias de dicho Instituto. Dichos expertos cumplirán requisitos análogos a los que se contemplan en el apartado 2, letras b) y c).

Dicha asistencia será objeto de contratación en los términos expuestos en los apartados anteriores.

4. Quienes participen en las labores meramente instrumentales en procedimientos de ejecución de inspección, o en el desarrollo de funciones específicas en las inspecciones, investigaciones u otras comprobaciones, podrán acceder a la documentación que sea necesaria referente a los auditores de cuentas o sociedades de auditoría, siempre y cuando así lo determinen expresamente los funcionarios inspectores del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas encargados de la correspondiente actuación, quedando sujetos al deber de secreto establecido en el artículo 60 y actuarán bajo las instrucciones de los funcionarios públicos que presten sus servicios en el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

5. Cuando así se requiera para la realización de verificaciones o funciones específicas, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas podrá recabar la asistencia de servicios profesionales y de expertos, quienes serán contratados en los términos expuestos en los apartados anteriores. Dichas verificaciones o funciones específicas, en todo caso, no podrán implicar otra actividad que una mera labor instrumental.

6. En todos los supuestos de inspección, investigación, comprobación o demás actuaciones a las que se refiere este artículo, la supervisión y dirección de las mismas corresponderá a los funcionarios inspectores del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas quienes establecerán cuáles son las labores de carácter meramente instrumental que en cada caso han de realizar los terceros contratados para auxiliar la actuación de los mismos.

7. Los contratos de servicios a los que se refiere este artículo tendrán la duración estrictamente necesaria para la prestación del servicio en ellos prevista.


[Bloc 75: #t2-c2]

CAPÍTOL II

Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes


[Bloque 75: #t2-c2]

CAPÍTULO II

Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas


[Bloc 76: #a56]

Article 56. L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes.

1. L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, organisme autònom adscrit al Ministeri d’Economia i Competitivitat, regeix la seva actuació per les lleis i disposicions generals que li siguin aplicables i, especialment, pel que per a l’esmentat tipus d’organismes públics disposa la Llei 6/1997, de 14 d’abril, d’organització i funcionament de l’Administració General de l’Estat, i per aquesta Llei.

2. Els òrgans rectors de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes són: el president, el Comitè d’Auditoria de Comptes i el Consell de Comptabilitat.


[Bloque 76: #a56]

Artículo 56. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

1. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Economía y Competitividad, regirá su actuación por las leyes y disposiciones generales que le sean de aplicación y, especialmente por lo que para dicho tipo de organismos públicos dispone la Ley 6/1997, de 14 de abril de Organización y Funcionamiento de la Administración General del Estado y por esta Ley.

2. Los órganos rectores del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas son: el Presidente, el Comité de Auditoría de Cuentas y el Consejo de Contabilidad.


[Bloc 77: #a57]

Article 57. El president.

El president, amb categoria de director general, és nomenat pel Govern, a proposta del ministre d’Economia i Competitivitat, i té la representació legal de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes; exerceix les facultats que li assigna aquesta Llei i les que es determinin reglamentàriament.

No pot ser president qui durant els tres anys precedents:

a) Hagi realitzat auditories de comptes.

b) Hagi estat titular de drets de vot en una societat d’auditoria.

c) Hagi estat membre de l’òrgan d’administració, direcció o supervisió d’una societat d’auditoria.

d) Hagi estat soci o hagi mantingut una relació laboral o contractual d’un altre tipus amb una societat d’auditoria.

Sense perjudici d’altres supòsits de prohibició previstos en altres lleis, durant els dos anys següents a la finalització de l’exercici de les seves funcions, el president no pot incórrer en cap de les circumstàncies a què es refereixen les lletres a) a d) anteriors.


[Bloque 77: #a57]

Artículo 57. El Presidente.

El Presidente, con categoría de director general, será nombrado por el Gobierno, a propuesta del Ministro de Economía y Competitividad, y ostentará la representación legal del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, ejerciendo las facultades que le asigna esta Ley y las que reglamentariamente se determinen.

No podrá ser Presidente quien durante los tres años precedentes:

a) Haya realizado auditorías de cuentas.

b) Haya sido titular de derechos de voto en una sociedad de auditoría.

c) Haya sido miembro del órgano de administración, dirección o supervisión de una sociedad de auditoría.

d) Haya sido socio o mantenido una relación laboral o contractual de otro tipo con una sociedad de auditoría.

Sin perjuicio de otros supuestos de prohibición contemplados en otras leyes, durante los dos años siguientes a la finalización del ejercicio de sus funciones, el Presidente no podrá incurrir en ninguna de las circunstancias a que se refieren las letras a) a d) anteriores.


[Bloc 78: #a58]

Article 58. El Comitè d’Auditoria de Comptes.

1. El Comitè d’Auditoria de Comptes és l’òrgan al qual preceptivament han de ser sotmesos a consideració per part del president els afers relacionats amb les matèries següents:

a) Determinació de les normes que han de seguir els exàmens d’aptitud professional exigits per a l’accés al Registre oficial d’auditors de comptes, així com les convocatòries d’aquests exàmens aprovades i publicades per mitjà d’una ordre ministerial;

b) Publicació de les normes d’auditoria, d’ètica i de control de qualitat intern que elaborin, adaptin o revisin les corporacions de dret públic representatives dels qui exerceixin l’activitat d’auditoria de comptes o, si s’escau, l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes;

c) Propostes de modificacions legislatives o reglamentàries que s’elevin al ministre d’Economia i Competitivitat en relació amb la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes;

d) Determinació de les normes de formació continuada a què es refereix l’article 8.7.

e) Resolució de consultes plantejades a l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes per part dels auditors de comptes com a conseqüència de l’exercici de l’activitat esmentada sempre que es consideri que tenen interès general;

f) Qualssevol altres que es considerin oportunes per part de la Presidència d’aquest Institut, excloses les relacionades amb l’exercici de la potestat sancionadora.

2. El Comitè d’Auditoria està presidit pel president de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes i està compost per un màxim de tretze membres, designats pel ministre d’Economia i Competitivitat, amb la distribució següent:

a) un representant del Ministeri d’Economia i Competitivitat, a través de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions;

b) un representant del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, a través de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat;

c) un representant del Tribunal de Comptes;

d) quatre representants de les corporacions representatives d’auditors;

e) un representant del Banc d’Espanya;

f) un representant de la Comissió Nacional del Mercat de Valors;

g) un advocat de l’Estat;

h) un membre de la carrera judicial o fiscal o registrador mercantil;

i) un catedràtic d’universitat;

j) i un expert de reconegut prestigi en matèria comptable i d’auditoria de comptes.

No poden ser membres del Comitè d’Auditoria de Comptes les persones que durant els tres anys precedents:

1a Hagin realitzat auditories de comptes.

2a Hagin estat titulars de drets de vot en una societat d’auditoria.

3a Hagin estat membres de l’òrgan d’administració, direcció o supervisió d’una societat d’auditoria.

4a Hagin estat socis o hagin mantingut una relació laboral o contractual d’un altre tipus amb una societat d’auditoria.

Sense perjudici d’altres supòsits de prohibició previstos en altres lleis, durant els dos anys següents a la finalització del càrrec de membre del Comitè d’Auditoria, aquests no poden incórrer en cap de les circumstàncies 1a a 4a a què es refereix el paràgraf anterior.

3. La composició, organització i funcions del Comitè d’Auditoria de Comptes s’han de desplegar per reglament.

4. L’assistència al Comitè d’Auditoria de Comptes dóna dret a la indemnització corresponent.


[Bloque 78: #a58]

Artículo 58. El Comité de Auditoría de Cuentas.

1. El Comité de Auditoría de Cuentas es el órgano al que preceptivamente deberán ser sometidos a consideración por el Presidente los asuntos relacionados con las siguientes materias:

a) Determinación de las normas que habrán de seguir los exámenes de aptitud profesional exigidos para el acceso al Registro Oficial de Auditores de cuentas, así como las convocatorias de los mismos aprobadas y publicadas por Orden ministerial;

b) Publicación de las normas de auditoría, de ética y de control de calidad interno que se elaboren, adapten o revisen por las corporaciones de derecho público representativas de quienes realicen la actividad de auditoría de cuentas o, en su caso, por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas;

c) Propuestas de modificaciones legislativas o reglamentarias que se eleven al Ministro de Economía y Competitividad en relación con la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas;

d) Determinación de las normas de formación continuada a que se refiere el artículo 8.7.

e) Resolución de consultas planteadas al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por parte de los auditores de cuentas como consecuencia del ejercicio de dicha actividad siempre que se considere que tienen interés general;

f) Cualesquiera otras que se consideren oportunas por la Presidencia de este Instituto, excluidas las relacionadas con el ejercicio de la potestad sancionadora.

2. El Comité de Auditoría estará presidido por el Presidente del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, y estará compuesto por un máximo de trece miembros designados por el Ministro de Economía y Competitividad, con la siguiente distribución:

a) Un representante del Ministerio de Economía y Competitividad, a través de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones;

b) un representante del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, a través de la Intervención General de la Administración del Estado;

c) un representante del Tribunal de Cuentas;

d) cuatro representantes de las corporaciones representativas de auditores;

e) un representante del Banco de España;

f) un representante de la Comisión Nacional del Mercado de Valores;

g) un abogado del Estado;

h) un miembro de la carrera judicial o fiscal o registrador mercantil;

i) un catedrático de universidad;

j) y un experto de reconocido prestigio en materia contable y de auditoría de cuentas.

No podrán ser miembros del Comité de Auditoría de Cuentas las personas que durante los tres años precedentes:

1.ª Hayan realizado auditorías de cuentas.

2.ª Hayan sido titulares de derechos de voto en una sociedad de auditoría.

3.ª Hayan sido miembros del órgano de administración, dirección o supervisión de una sociedad de auditoría.

4.ª Hayan sido socio o mantenido una relación laboral o contractual de otro tipo con una sociedad de auditoría.

Sin perjuicio de otros supuestos de prohibición contemplados en otras leyes, durante los dos años siguientes a la finalización del cargo de miembro del Comité de Auditoría, éstos no podrán incurrir en ninguna de las circunstancias 1.ª a 4.ª a que se refiere el párrafo anterior.

3. La composición, organización y funciones del Comité de Auditoría de Cuentas se desarrollarán reglamentariamente.

4. La asistencia al Comité de Auditoría de Cuentas dará derecho a la correspondiente indemnización.


[Bloc 79: #a59]

Article 59. El Consell de Comptabilitat.

1. El Consell de Comptabilitat és l’òrgan competent, una vegada escoltat el Comitè Consultiu de Comptabilitat, per valorar la idoneïtat i adequació de qualsevol proposta normativa o d’interpretació d’interès general en matèria comptable amb el Marc conceptual de la comptabilitat regulat en el Codi de comerç. A aquest efecte, ha d’informar els òrgans i organismes competents abans de l’aprovació de les normes de comptabilitat, i les seves interpretacions, i emetre l’informe no vinculant corresponent.

2. El Consell de Comptabilitat està presidit pel president de l’Institut, que té vot de qualitat, i format, juntament amb ell, per un representant de cada un dels centres, organismes o institucions restants que tinguin atribuïdes competències de regulació en matèria comptable del sistema financer: Banc d’Espanya, Comissió Nacional del Mercat de Valors i Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions. Hi assisteix amb veu, però sense vot, com a secretari del Consell, un empleat públic de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes.

Igualment forma part del Consell de Comptabilitat amb veu però sense vot un representant del Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques designat pel titular del Departament.

3. El Comitè Consultiu de Comptabilitat és l’òrgan d’assessorament del Consell de Comptabilitat. El Comitè està integrat per experts comptables de prestigi reconegut en relació amb la informació economicofinancera en representació tant de les administracions públiques com dels diferents sectors implicats en l’elaboració, ús i divulgació d’aquesta informació. En qualsevol cas, hi han d’estar representats els ministeris de Justícia; d’Economia i Competitivitat i d’Hisenda i Administracions Públiques, a través de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, de la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, de l’Institut Nacional d’Estadística, de la Intervenció General de l’Administració de l’Estat i de la Direcció General de Tributs; el Banc d’Espanya; la Comissió Nacional del Mercat de Valors; el Consell General del Col·legi d’Economistes; el Consell Superior de Titulars Mercantils; un representant de les associacions o organitzacions representatives dels emissors d’informació econòmica de les empreses i un altre dels usuaris d’informació comptable; un representant de les associacions emissores de principis i criteris comptables; un professional de l’auditoria a proposta de l’Institut de Censors Jurats de Comptes i un altre de la Universitat.

Així mateix, el president pot nomenar fins a cinc persones de reconegut prestigi en matèria comptable.

Addicionalment, quan la complexitat de la matèria ho requereixi, el president pot invitar a les reunions un expert en la matèria. A la deliberació del Comitè Consultiu de Comptabilitat s’ha de sotmetre qualsevol projecte o proposta normativa o interpretativa en matèria comptable.

4. Les facultats de proposta al Comitè Consultiu de Comptabilitat corresponen, en la forma i condicions que reglamentàriament s’estableixin, amb caràcter general a l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, sense perjudici de les referides al sector financer que corresponen en cada cas al Banc d’Espanya, a la Comissió Nacional del Mercat de Valors i a la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, d’acord amb les seves respectives competències, i sense perjudici de realitzar propostes conjuntes.

La composició i forma de designació dels seus membres i la forma d’actuació del Comitè són les que es determinin reglamentàriament.

5. L’assistència al Comitè Consultiu de Comptabilitat dóna dret a la indemnització corresponent.


[Bloque 79: #a59]

Artículo 59. El Consejo de Contabilidad.

1. El Consejo de Contabilidad es el órgano competente, una vez oído el Comité Consultivo de Contabilidad, para valorar la idoneidad y adecuación de cualquier propuesta normativa o de interpretación de interés general en materia contable con el Marco Conceptual de la Contabilidad regulado en el Código de Comercio. A tal efecto, informará a los órganos y organismos competentes antes de la aprobación de las normas de contabilidad y sus interpretaciones, emitiendo el correspondiente informe no vinculante.

2. El Consejo de Contabilidad estará presidido por el Presidente del Instituto, que tendrá voto de calidad, y formado, junto con él, por un representante de cada uno de los centros, organismos o instituciones restantes que tengan atribuidas competencias de regulación en materia contable del sistema financiero: Banco de España, Comisión Nacional del Mercado de Valores y Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones. Asistirá con voz, pero sin voto, como Secretario del Consejo, un empleado público del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

Igualmente formará parte del Consejo de Contabilidad con voz pero sin voto un representante del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas designado por el titular del Departamento.

3. El Comité Consultivo de Contabilidad es el órgano de asesoramiento del Consejo de Contabilidad. Dicho Comité estará integrado por expertos contables de reconocido prestigio en relación con la información económica-financiera, en representación tanto de las administraciones públicas como de los distintos sectores implicados en la elaboración, uso y divulgación de dicha información. En cualquier caso, deberán estar representados los Ministerios de Justicia; de Economía y Competitividad y de Hacienda y Administraciones Públicas, a través del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, de la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, del Instituto Nacional de Estadística, de la Intervención General de la Administración del Estado y de la Dirección General de Tributos; el Banco de España; la Comisión Nacional del Mercado de Valores; el Consejo General del Colegio de Economistas; el Consejo Superior de Titulares Mercantiles; un representante de las asociaciones u organizaciones representativas de los emisores de información económica de las empresas y otro de los usuarios de información contable; un representante de las asociaciones emisoras de principios y criterios contables; un profesional de la auditoría a propuesta del Instituto de Censores Jurados de Cuentas y otro de la Universidad.

Asimismo, el Presidente podrá nombrar hasta cinco personas de reconocido prestigio en materia contable.

Adicionalmente, cuando la complejidad de la materia así lo requiera, el Presidente podrá invitar a las reuniones a un experto en dicha materia. A la deliberación del Comité Consultivo de Contabilidad se someterá cualquier proyecto o propuesta normativa o interpretativa en materia contable.

4. Las facultades de propuesta al Comité Consultivo de Contabilidad corresponden, en la forma y condiciones que reglamentariamente se establezcan, con carácter general al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, sin perjuicio de las referidas al sector financiero que corresponderán en cada caso al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, de acuerdo con sus respectivas competencias, y sin perjuicio de realizar propuestas conjuntas.

La composición y forma de designación de sus miembros y la forma de actuación del Comité serán las que se determinen reglamentariamente.

5. La asistencia al Comité Consultivo de Contabilidad dará derecho a la correspondiente indemnización.


[Bloc 80: #a60]

Article 60. Confidencialitat i deure de secret.

1. Les informacions o dades que l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes hagi obtingut en l’exercici de les seves funcions de supervisió pública i control de l’activitat d’auditoria de comptes previstes en aquesta Llei tenen caràcter confidencial i no poden ser divulgades o facilitades a cap persona o autoritat.

2. Totes les persones que exerceixin o hagin exercit una activitat per a l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes i hagin tingut coneixement de dades de caràcter confidencial estan obligades a guardar secret. L’incompliment d’aquesta obligació determina les responsabilitats penals, civils, i administratives previstes per les lleis.

Aquestes persones no poden prestar declaració ni testimoni, ni publicar, comunicar, exhibir dades o documents confidencials, ni tan sols després d’haver cessat en el servei, llevat de permís exprés atorgat per l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes. Si aquest permís no és concedit, la persona afectada ha de mantenir el deure de secret i queda exempta de la responsabilitat que d’això emani.

3. S’exceptuen del deure de secret regulat en aquest article:

a) Quan l’interessat consenti expressament la difusió, publicació o comunicació de les dades.

b) La publicació de dades agregades amb fins estadístics, o les comunicacions en forma sumària o agregada de manera que els auditors de comptes i societats d’auditoria no puguin ser identificades, d’acord amb la disposició addicional cinquena.

c) Les informacions requerides per les autoritats judicials competents o pel Ministeri Fiscal en un procés penal, o en un judici civil.

d) Les informacions que, en el marc dels recursos administratius o jurisdiccionals entaulats sobre resolucions administratives dictades en l’exercici de la competència sancionadora a què es refereix l’article 68, siguin requerides per les autoritats administratives o judicials competents.

e) La informació que l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes publiqui d’acord amb el que disposen els articles 8, 61 i 82.

f) Els resultats de les actuacions de control de qualitat efectuats de manera individualitzada als auditors de comptes i societats d’auditoria, sense que s’inclogui la identificació de les entitats auditades. S’ha de determinar per reglament la forma i el contingut de la publicació esmentada.

4. No obstant el que disposen els apartats anteriors, les informacions confidencials poden ser subministrades per l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes a les persones i entitats següents per facilitar el compliment de les seves funcions respectives, les quals estan al seu torn obligades a guardar el deure de secret regulat en aquest article:

a) Els qui resultin designats per resolució judicial.

b) Els qui estiguin autoritzats per llei.

c) El Banc d’Espanya, la Comissió Nacional del Mercat de Valors i la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, així com els òrgans autonòmics amb competències d’ordenació i supervisió de les entitats asseguradores.

d) Les autoritats responsables de la lluita contra el blanqueig de capitals i el finançament del terrorisme, així com les comunicacions que es puguin efectuar en virtut del que disposa la secció 3a del capítol I del títol III de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, general tributària.

e) Les persones i entitats a les quals l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes encarregui l’execució de les tasques o comeses en els termes que estableix la disposició addicional tercera.

f) Les autoritats competents dels estats membres de la Unió Europea i de tercers països en els termes a què es refereixen, respectivament, els articles 63 i 67, així com els col·legis de supervisors en matèria d’auditoria de comptes d’acord amb el que preveu l’article 66.

g) La Comissió d’Organismes Europeus de Supervisió d’Auditors, l’Autoritat Europea de Valors i Mercats, l’Autoritat Bancària Europea, l’Autoritat Europea d’Assegurances i Pensions de Jubilació, la Comissió, el Sistema Europeu de Bancs Centrals, el Banc Central Europeu i la Junta Europea de Riscos Sistèmics en els termes que estableix el capítol IV d’aquest títol.

h) A les comissions d’auditoria de les entitats d’interès públic els informes d’inspecció en la part que correspongui als treballs d’auditoria referents a l’entitat d’interès públic respectiva, i als efectes del compliment de les seves competències, previstes al Reglament (UE) núm. 537/2014, de 16 d’abril de 2014, i a l’article 529 quaterdecies del text refós de la Llei de societats de capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol.


[Bloque 80: #a60]

Artículo 60. Confidencialidad y deber de secreto.

1. Las informaciones o datos que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas haya obtenido en el ejercicio de sus funciones de supervisión pública y control de la actividad de auditoría de cuentas previstas en esta Ley tendrán carácter confidencial y no podrán ser divulgados o facilitados a ninguna persona o autoridad.

2. Todas las personas que desempeñen o hayan desempeñado una actividad para el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y hayan tenido conocimiento de datos de carácter confidencial están obligadas a guardar secreto. El incumplimiento de esta obligación determinará las responsabilidades penales, civiles, y administrativas previstas por las leyes.

Estas personas no podrán prestar declaración ni testimonio, ni publicar, comunicar, exhibir datos o documentos confidenciales, ni siquiera después de haber cesado en el servicio, salvo expreso permiso otorgado por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. Si dicho permiso no fuera concedido, la persona afectada mantendrá el deber de secreto y quedará exenta de la responsabilidad que de ello emane.

3. Se exceptúan del deber de secreto regulado en este artículo:

a) Cuando el interesado consienta expresamente la difusión, publicación o comunicación de los datos.

b) La publicación de datos agregados con fines estadísticos, o las comunicaciones en forma sumaria o agregada de manera que los auditores de cuentas y sociedades de auditoría no puedan ser identificadas, de acuerdo con la disposición adicional quinta.

c) Las informaciones requeridas por las autoridades judiciales competentes o por el Ministerio Fiscal en un proceso penal, o en un juicio civil.

d) Las informaciones que, en el marco de los recursos administrativos o jurisdiccionales entablados sobre resoluciones administrativas dictadas en el ejercicio de la competencia sancionadora a que se refiere el artículo 68 sean requeridas por las autoridades administrativas o judiciales competentes.

e) La información que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas publique de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 8, 61 y 82.

f) Los resultados de las actuaciones de control de calidad efectuados de forma individualizada a los auditores de cuentas y sociedades de auditoría, sin que se incluya identificación de las entidades auditadas. Reglamentariamente se determinará la forma y contenido de dicha publicación.

4. No obstante lo dispuesto en los apartados anteriores, las informaciones confidenciales podrán ser suministradas por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas a las siguientes personas y entidades para facilitar el cumplimiento de sus respectivas funciones, las cuales estarán a su vez obligadas a guardar el deber de secreto regulado en este artículo:

a) Quienes resulten designados por resolución judicial.

b) Quienes estén autorizados por ley.

c) El Banco de España, la Comisión Nacional del Mercado de Valores y la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, así como los órganos autonómicos con competencias de ordenación y supervisión de las entidades aseguradoras.

d) Las autoridades responsables de la lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, así como las comunicaciones que puedan realizarse en virtud de lo dispuesto en la sección 3.ª del capítulo I del título III de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

e) Las personas y entidades a las que el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas encargue la ejecución de las tareas o cometidos en los términos establecidos en la disposición adicional tercera.

f) Las autoridades competentes de los Estados miembros de la Unión Europea y de terceros países en los términos a que se refieren, respectivamente, los artículos 63 y 67, así como los colegios de supervisores en materia de auditoría de cuentas con arreglo a lo previsto en el artículo 66.

g) La Comisión de Organismos Europeos de Supervisión de Auditores, la Autoridad Europea de Valores y Mercados, la Autoridad Bancaria Europea, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación, la Comisión, el Sistema Europeo de Bancos Centrales, el Banco Central Europeo y la Junta Europea de Riesgos Sistémicos en los términos establecidos en el capítulo IV de este título.

h) A las Comisiones de Auditoría de las entidades de interés público los informes de inspección en la parte que corresponda a los trabajos de auditoría referentes a la respectiva entidad de interés público, y a efectos del cumplimiento de sus competencias, previstas en el Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril de 2014, y en el artículo 529 quaterdecies del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.


[Bloc 81: #a61]

Article 61. Transparència i publicitat.

L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes ha de publicar amb periodicitat anual un informe en el qual es recullin, almenys, els programes o plans d’actuació realitzats per l’Institut, una memòria d’activitats i els resultats generals i conclusions assolides del sistema de control de qualitat.

En relació amb els auditors de comptes i societats d’auditoria que realitzin auditories d’entitats d’interès públic, l’obligació de transparència i publicitat se subjecta al que estableix l’article 28 del Reglament (UE) núm. 537/2014, de 16 d’abril. Addicionalment, l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes ha de publicar els resultats i les conclusions dels informes de control de qualitat als quals es refereix l’article 26 del Reglament esmentat. Aquesta publicació no inclou dades identificadores de les entitats auditades els treballs d’auditoria de les quals hagin estat objecte d’inspecció.


[Bloque 81: #a61]

Artículo 61. Transparencia y publicidad.

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas deberá publicar con periodicidad anual un informe en el que se recojan, al menos, los programas o planes de actuación realizados por el Instituto, una Memoria de actividades y los resultados generales y conclusiones alcanzadas del sistema de control de calidad.

En relación con los auditores de cuentas y sociedades de auditoría que realicen auditorías de entidades de interés público, la obligación de transparencia y publicidad se sujetará a lo establecido en el artículo 28 del Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril. Adicionalmente, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas publicará los resultados y conclusiones de los informes de control de calidad a los que se refiere el artículo 26 del citado Reglamento. Esta publicación no incluirá datos identificativos de las entidades auditadas cuyos trabajos de auditoría hayan sido objeto de inspección.


[Bloc 82: #t2-c3]

CAPÍTOL III

Règim de supervisió aplicable a auditors, així com a societats i altres entitats d’auditoria, autoritzats en estats membres de la Unió Europea i en tercers països


[Bloque 82: #t2-c3]

CAPÍTULO III

Régimen de supervisión aplicable a auditores, así como a sociedades y demás entidades de auditoría autorizados en Estados miembros de la Unión Europea y en terceros países


[Bloc 83: #a62]

Article 62. Auditors, societats i altres entitats d’auditoria autoritzats en estats membres de la Unió Europea i en tercers països.

Queden subjectes a les competències de control i al règim disciplinari atribuïts a l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes en aquest títol:

a) Els auditors de comptes i societats d’auditoria autoritzats per realitzar l’activitat d’auditoria de comptes originàriament en un Estat membre de la Unió Europea i inscrits en el Registre oficial d’auditors de comptes, en relació amb els treballs d’auditoria realitzats respecte als comptes d’entitats amb domicili social a Espanya, sense perjudici del que estableixin els acords reguladors que es puguin establir amb els estats membres de la Unió Europea.

b) Els auditors de comptes autoritzats originàriament per realitzar l’activitat d’auditoria en tercers països que, inscrits en el Registre oficial d’auditors de comptes, estiguin autoritzats per exercir l’activitat d’auditoria de comptes a Espanya.

c) Els auditors de comptes, així com les societats i altres entitats d’auditoria autoritzats per realitzar l’activitat d’auditoria de comptes en tercers països que emetin informes d’auditoria sobre comptes anuals o comptes anuals consolidats d’una entitat de les esmentades en els articles 10.3 i 11.5, d’acord amb les dispenses que es despleguin reglamentàriament, segons la declaració i avaluació d’equivalència que realitzi la Comissió de la Unió Europea.


[Bloque 83: #a62]

Artículo 62. Auditores, sociedades y demás entidades de auditoría autorizados en Estados miembros de la Unión Europea y en terceros países.

Quedarán sujetos a las competencias de control y al régimen disciplinario atribuidos al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en este título:

a) Los auditores de cuentas y sociedades de auditoría autorizados para realizar la actividad de auditoría de cuentas originariamente en un Estado miembro de la Unión Europea e inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, en relación con los trabajos de auditoría realizados respecto a las cuentas de entidades con domicilio social en España, sin perjuicio de lo que establezcan los acuerdos reguladores que se pudieran celebrar con los Estados miembros de la Unión Europea.

b) Los auditores de cuentas autorizados originariamente para realizar la actividad de auditoría en terceros países que, inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, estén autorizados para ejercer la actividad de auditoría de cuentas en España.

c) Los auditores de cuentas, así como las sociedades y demás entidades de auditoría autorizados para realizar la actividad de auditoría de cuentas en terceros países que emitan informes de auditoría sobre cuentas anuales o cuentas anuales consolidadas de una entidad de las referidas en los artículos 10.3 y 11.5, de acuerdo con las dispensas que se desarrollen reglamentariamente, según la declaración y evaluación de equivalencia que realice la Comisión de la Unión Europea.


[Bloc 84: #t2-c4]

CAPÍTOL IV

Cooperació internacional


[Bloque 84: #t2-c4]

CAPÍTULO IV

Cooperación internacional


[Bloc 85: #a63]

Article 63. Deure de col·laboració amb els estats membres de la Unió Europea i amb les autoritats europees de supervisió.

1. L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes ha de col·laborar amb l’Autoritat Europea de Valors i Mercats, l’Autoritat Bancària Europea, l’Autoritat Europea d’Assegurances i Pensions de Jubilació i amb les autoritats dels estats membres de la Unió Europea que tinguin competències atribuïdes en matèria d’autorització, registre, control de qualitat, investigació i règim disciplinari de l’activitat d’auditoria de comptes, i a aquest efecte pot intercanviar tota la informació que sigui necessària, i realitzar tant una investigació a petició d’un Estat membre de la Unió Europea com permetre que el seu personal acompanyi el personal de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes en el transcurs de la investigació, així com sol·licitar a un Estat membre la realització d’una investigació en les mateixes condicions.

Sense perjudici del que estableix l’article 11.4, en els casos en què un auditor de comptes o societat d’auditoria deixi d’estar inscrit en el Registre oficial d’auditors de comptes, l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes ho ha de comunicar a les autoritats dels estats membres a què es refereix el paràgraf anterior, en els quals l’auditor o la societat estiguin autoritzats per a l’exercici de l’activitat auditora, juntament amb les raons que ho justifiquin.

2. L’intercanvi d’informació que preveu l’apartat anterior s’ha de realitzar amb la celeritat i la diligència deguda, i, en cas de no poder subministrar la informació en tals condicions, ha de comunicar els motius a l’autoritat sol·licitant.

Les autoritats europees de supervisió esmentades a l’apartat anterior, les autoritats competents dels estats membres esmentats, així com l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, han d’observar el deure de secret a què es refereix l’article 60, de la informació a què hagin tingut accés d’acord amb l’apartat anterior. Aquesta informació només pot ser utilitzada per a l’exercici de les funcions que estableix aquesta Llei, en el context de procediments administratius relacionats amb tals funcions i en els procediments judicials, i no pot ser revelada excepte en els supòsits que preveu l’article 60 i quan ho exigeixin el dret de la Unió Europea o nacional.

3. Sense perjudici del que disposen els apartats anteriors, l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes es pot negar a facilitar la informació a les autoritats competents d’altres estats membres, a realitzar una investigació sol·licitada per aquestes autoritats, o a permetre que el seu personal estigui acompanyat pel personal de les esmentades autoritats, quan el subministrament de la informació o la realització de la investigació pugui perjudicar la sobirania, la seguretat o l’ordre públic, o s’hagin iniciat davant autoritats espanyoles procediments judicials o les esmentades autoritats hagin dictat sentència ferma en els procediments esmentats sobre els mateixos fets i contra els mateixos auditors i societats d’auditoria.

4. Quan l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes arribi a la conclusió que s’estan portant o s’han portat a terme en el territori d’un altre Estat membre activitats contràries a les disposicions nacionals de l’esmentat Estat membre per les quals s’hagi transposat la Directiva 2006/43/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 17 de maig de 2006, relativa a l’auditoria legal dels comptes anuals i dels comptes consolidats, ho ha de comunicar a l’autoritat competent de l’esmentat Estat membre.

5. En relació amb els auditors o societats d’auditoria que auditin entitats d’interès públic, l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes pot col·laborar amb les autoritats competents d’un altre Estat membre de conformitat amb l’article 31 del Reglament (UE) núm. 537/2014, de 16 d’abril.


[Bloque 85: #a63]

Artículo 63. Deber de colaboración con los Estados miembros de la Unión Europea y con las autoridades europeas de supervisión.

1. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas colaborará con la Autoridad Europea de Valores y Mercados, la Autoridad Bancaria Europea, la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y con las autoridades de los Estados miembros de la Unión Europea que tengan competencias atribuidas en materia de autorización, registro, control de calidad, investigación y régimen disciplinario de la actividad de auditoría de cuentas pudiendo, a tal efecto, intercambiar toda la información que sea precisa, y realizar tanto una investigación a petición de un Estado miembro de la Unión Europea como permitir que su personal acompañe al personal del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en el transcurso de la investigación, así como solicitar a un Estado miembro la realización de una investigación en las mismas condiciones.

Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 11.4, en los supuestos en que un auditor de cuentas o sociedad de auditoría deje de estar inscrito en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas lo comunicará a las autoridades de los Estados miembros a que se refiere el párrafo anterior, en los que el auditor o la sociedad estuviesen autorizados para el ejercicio de la actividad auditora, junto con las razones que lo justifiquen.

2. El intercambio de información previsto en el apartado anterior se realizará con la celeridad y la diligencia debida, debiendo, en caso de no poder suministrar la información en tales condiciones, comunicar los motivos a la autoridad solicitante.

Las autoridades europeas de supervisión citadas en el apartado anterior, las autoridades competentes de los Estados miembros citados, así como el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, deberán observar el deber de secreto a que se refiere el artículo 60, de la información a que hayan tenido acceso de acuerdo con el apartado anterior. Dicha información sólo podrá ser utilizada para el ejercicio de las funciones contempladas en esta Ley, en el contexto de procedimientos administrativos relacionados con tales funciones y en los procedimientos judiciales, no pudiendo ser revelada salvo en los supuestos previstos en el artículo 60 y cuando lo exijan el Derecho de la Unión Europea o nacional.

3. Sin perjuicio de lo dispuesto en los apartados anteriores, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas podrá negarse a facilitar la información a las autoridades competentes de otros Estados miembros, a realizar una investigación solicitada por estas autoridades, o a que su personal esté acompañado por el personal de dichas autoridades, cuando el suministro de tal información o la realización de tal investigación pueda perjudicar a la soberanía, a la seguridad o al orden público, o se hubiesen iniciado ante autoridades españolas procedimientos judiciales o dictado por dichas autoridades sentencia firme en dichos procedimientos sobre los mismos hechos y contra los mismos auditores y sociedades de auditoría.

4. Cuando el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas llegue a la conclusión de que se están llevando o se han llevado a cabo en el territorio de otro Estado miembro actividades contrarias a las disposiciones nacionales de dicho Estado miembro por las que se haya transpuesto la Directiva 2006/43/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 17 de mayo de 2006, relativa a la auditoría legal de las cuentas anuales y de las cuentas consolidadas, lo comunicará a la autoridad competente de dicho Estado miembro.

5. En relación con los auditores o sociedades de auditoría que auditen entidades de interés público, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas podrá colaborar con las autoridades competentes de otro Estado miembro de conformidad con el artículo 31 del Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril.


[Bloc 86: #a64]

Article 64. Comissió d’Òrgans Europeus de Supervisió d’Auditors.

L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, en la seva condició d’autoritat supervisora en matèria d’auditoria de comptes, ha de cooperar amb la Comissió d’Òrgans Europeus de Supervisió d’Auditors, d’acord amb el que estableix el Reglament (UE) núm. 537/2014, de 16 d’abril.

En particular, l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes ha d’intercanviar informació d’acord amb el que estableix el Reglament (UE) núm. 537/2014, de 16 d’abril.

Addicionalment, l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes ha de proporcionar a la Comissió d’Òrgans Europeus de Supervisió d’Auditors, com a mínim, la informació següent:

a) Amb caràcter anual, informació agregada en relació amb les mesures administratives i sancions imposades en l’exercici de les seves competències de supervisió.

b) Amb caràcter puntual i tan aviat com sigui possible, sobre les sancions imposades, que hagin guanyat fermesa en via administrativa, a les societats d’auditoria i auditors de comptes que suposin la retirada d’autorització o baixa definitiva en el Registre oficial d’auditors de comptes, així com la suspensió de l’autorització i baixa temporal de fins a cinc anys en el Registre oficial d’auditors de comptes.

c) Amb caràcter puntual i tan aviat com sigui possible, les sancions imposades de suspensió de fins a tres anys, que hagin guanyat fermesa en via administrativa, als membres d’un òrgan d’administració o gestió d’una entitat d’interès públic per l’incompliment dels deures que imposa aquesta Llei.

Així mateix, l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes ha de cooperar amb la Comissió d’Òrgans Europeus de Supervisió d’Auditors i les autoritats competents dels estats membres per convergir en l’aplicació dels requisits relatius a la formació exigits per exercir l’auditoria i l’accés d’auditors de comptes autoritzats en altres estats membres.


[Bloque 86: #a64]

Artículo 64. Comisión de Órganos Europeos de Supervisión de Auditores.

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, en su condición de autoridad supervisora en materia de auditoría de cuentas, cooperará con la Comisión de Órganos Europeos de Supervisión de Auditores, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril.

En particular, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas intercambiará información de acuerdo con lo establecido en el Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril.

Adicionalmente, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas proporcionará a la Comisión de Órganos Europeos de Supervisión de Auditores, como mínimo, la siguiente información:

a) Con carácter anual, información agregada en relación con las medidas administrativas y sanciones impuestas en el ejercicio de sus competencias de supervisión.

b) Con carácter puntual y a la mayor brevedad posible, sobre las sanciones impuestas, que hubieren ganado firmeza en vía administrativa, a las sociedades de auditoría y auditores de cuentas que supongan la retirada de autorización o baja definitiva en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, así como la suspensión de la autorización y baja temporal de hasta cinco años en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

c) Con carácter puntual y a la mayor brevedad posible, las sanciones impuestas de suspensión de hasta tres años, que hubieren ganado firmeza en vía administrativa, a los miembros de un órgano de administración o gestión de una entidad de interés público por el incumplimiento de los deberes impuestos por esta Ley.

Asimismo, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas cooperará con la Comisión de Órganos Europeos de Supervisión de Auditores y las autoridades competentes de los Estados miembros para converger en la aplicación de los requisitos relativos a la formación exigidos para ejercer la auditoría y el acceso de auditores de cuentas autorizados en otros Estados miembros.


[Bloc 87: #a65]

Article 65. Transmissió d’informació al Banc Central Europeu, al Sistema Europeu de Bancs Centrals i a la Junta Europea de Riscos Sistèmics.

L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes pot transmetre al Sistema Europeu de Bancs Centrals, al Banc Central Europeu i a la Junta Europea de Riscos Sistèmics, la informació necessària per a l’exercici de les seves funcions respectives.


[Bloque 87: #a65]

Artículo 65. Transmisión de información al Banco Central Europeo, Sistema Europeo de Bancos Centrales y a la Junta Europea de Riesgos Sistémicos.

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas podrá transmitir al Sistema Europeo de Bancos Centrales, al Banco Central Europeo y a la Junta Europea de Riesgos Sistémicos, la información necesaria para el ejercicio de sus respectivas funciones.


[Bloc 88: #a66]

Article 66. Col·legis d’autoritats supervisores competents en matèria d’auditoria de comptes.

L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes ha de participar en els col·legis d’autoritats competents amb la finalitat de facilitar la realització de les actuacions recollides als articles 46 i 63 d’aquesta Llei i de l’article 31 del Reglament (UE) núm. 537/2014, de 16 d’abril.


[Bloque 88: #a66]

Artículo 66. Colegios de autoridades supervisoras competentes en materia de auditoría de cuentas.

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas participará en los colegios de autoridades competentes con el fin de facilitar la realización de las actuaciones recogidas en los artículos 46 y 63 de esta Ley y del artículo 31 del Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril.


[Bloc 89: #a67]

Article 67. Coordinació amb autoritats competents de tercers països.

1. L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, atenent el principi de reciprocitat, pot subscriure acords d’intercanvi d’informació amb les autoritats de tercers països, que siguin declarades adequades per la Comissió de la Unió Europea, competents en matèria d’autorització, registre, control de qualitat, investigació i règim disciplinari regulades en aquesta Llei. Aquests acords d’intercanvi d’informació han de garantir que les autoritats competents de tercers països justifiquin cada petició, que les persones empleades o anteriorment empleades per les esmentades autoritats competents que reben la informació estiguin subjectes a obligacions de secret professional, que les esmentades autoritats competents de tercers països puguin utilitzar aquesta informació només per a l’exercici de les seves funcions de supervisió pública, control de qualitat i investigacions i sancions equivalents a les que estableix aquesta Llei i que l’acord esmentat no menyscabi la protecció dels interessos comercials de l’entitat auditada, inclosa la propietat industrial i intel·lectual.

L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes ha de notificar aquests acords d’intercanvi d’informació a la Comissió d’Òrgans Europeus de Supervisió d’Auditors i a la Comissió.

En particular, i en els termes en què s’acordi amb les autoritats competents de tercers països, l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes pot permetre, amb la justificació prèvia de la petició per part de l’autoritat competent d’un tercer país, l’enviament a aquesta autoritat competent de papers de treball o altres documents que tinguin aquells auditors de comptes, així com les societats i altres entitats d’auditoria que auditin els comptes de societats amb domicili social a Espanya i que hagin emès valors en aquest tercer país o de societats que formin part d’un grup que publiqui els comptes anuals consolidats en el tercer país esmentat, així com dels informes d’inspecció o investigació relatius a les auditories de comptes esmentades.

2. Sense perjudici del que disposa l’apartat anterior, l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes es pot negar a facilitar informació a les autoritats competents de tercers països quan el subministrament d’aquesta informació perjudiqui la sobirania, la seguretat o l’ordre públic, o s’hagin iniciat davant les autoritats espanyoles procediments judicials o aquestes autoritats hagin dictat sentència ferma en els procediments esmentats sobre els mateixos fets i contra els mateixos auditors i societats d’auditoria o l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes hagi adoptat resolucions que hagin guanyat fermesa en relació amb els mateixos fets i contra els mateixos auditors de comptes o societats d’auditoria.

3. En casos excepcionals, l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes pot permetre l’enviament d’informació directament per part dels auditors de comptes i societats d’auditoria, inscrits en el Registre oficial d’auditors de comptes, a les autoritats competents d’un tercer país, sempre que s’hagin subscrit acords d’intercanvi d’informació amb les autoritats esmentades, aquestes hagin iniciat investigacions en el país esmentat i prèviament informin raonadament de cada petició a l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, i l’enviament de la informació no perjudiqui les actuacions de supervisió de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes a les quals estan subjectes els auditors de comptes i societats d’auditoria.

4. A la informació si s’escau subministrada d’acord amb aquest article li és aplicable el deure de secret a què es refereix l’article 60. Sense perjudici del que disposi el dret de la Unió Europea, aquesta informació només es pot utilitzar per a l’exercici de les funcions de supervisió que regula aquesta Llei, així com de les funcions equivalents a aquestes atribuïdes a les autoritats a què es refereix l’apartat 1 d’aquest article.

5. L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes pot divulgar la informació confidencial rebuda de l’autoritat competent d’un tercer país, de conformitat amb el que estableix l’article 37 del Reglament (UE) núm. 537/2014, de 16 d’abril.

6. L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes ha d’exigir que la informació confidencial que hagi comunicat a l’autoritat competent d’un tercer país es divulgui de conformitat amb el que estableix l’article 38 del Reglament (UE) núm. 537/2014, de 16 d’abril.

L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes ha de col·laborar amb les autoritats competents o de tercers països, de conformitat amb el que estableix l’article 36 del Reglament (UE) núm. 537/2014, de 16 d’abril.


[Bloque 89: #a67]

Artículo 67. Coordinación con autoridades competentes de terceros países.

1. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, atendiendo al principio de reciprocidad, podrá celebrar acuerdos de intercambio de información con las autoridades de terceros países, que sean declaradas adecuadas por la Comisión de la Unión Europea, competentes en materia de autorización, registro, control de calidad, investigación y régimen disciplinario reguladas en esta Ley. Dichos acuerdos de intercambio de información garantizarán que las autoridades competentes de terceros países justifiquen cada petición, que las personas empleadas o anteriormente empleadas por las citadas autoridades competentes que reciben la información estén sujetas a obligaciones de secreto profesional, que dichas autoridades competentes de terceros países puedan utilizar dicha información sólo para el ejercicio de sus funciones de supervisión pública, control de calidad e investigaciones y sanciones equivalentes a las establecidas en esta Ley y que dicho acuerdo no menoscabe la protección de los intereses comerciales de la entidad auditada, incluyendo la propiedad industrial e intelectual.

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas notificará estos acuerdos de intercambio de información a la Comisión de Órganos Europeos de Supervisión de Auditores y a la Comisión.

En particular, y en los términos en que se acuerde con las autoridades competentes de terceros países, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas podrá permitir, previa justificación de la petición por la autoridad competente de un tercer país, el envío a dicha autoridad competente de papeles de trabajo u otros documentos que obren en poder de aquellos auditores de cuentas, así como de las sociedades y demás entidades de auditoría que auditen las cuentas de sociedades con domicilio social en España y que hayan emitido valores en ese tercer país o de sociedades que formen parte de un grupo que publique las cuentas anuales consolidadas en dicho tercer país, así como de los informes de inspección o investigación relativos a dichas auditorías de cuentas.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas podrá negarse a facilitar información a las autoridades competentes de terceros países cuando el suministro de tal información perjudique a la soberanía, a la seguridad o al orden público, o se hubiesen iniciado ante las autoridades españolas procedimientos judiciales o dictado por dichas autoridades sentencia firme en dichos procedimientos sobre los mismos hechos y contra los mismos auditores y sociedades de auditoría o se hubiesen adoptado por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas resoluciones que hubieran ganado firmeza en relación con los mismos hechos y contra los mismos auditores de cuentas o sociedades de auditoría.

3. En casos excepcionales, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas podrá permitir el envío de información directamente por los auditores de cuentas y sociedades de auditoría, inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, a las autoridades competentes de un tercer país, siempre que se hayan celebrado acuerdos de intercambio de información con dichas autoridades, éstas hayan iniciado investigaciones en dicho país y previamente informen razonadamente de cada petición al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, y el envío de la información no perjudique las actuaciones de supervisión del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas a las que están sujetos los auditores de cuentas y sociedades de auditoría.

4. A la información en su caso suministrada con arreglo a este artículo le será de aplicación el deber de secreto a que se refiere el artículo 60. Sin perjuicio de lo que disponga el Derecho de la Unión Europea, dicha información sólo podrá ser utilizada para el ejercicio de las funciones de supervisión reguladas en esta Ley, así como a las funciones equivalentes a éstas atribuidas a las autoridades a que se refiere el apartado 1 de este artículo.

5. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas podrá divulgar la información confidencial recibida de la autoridad competente de un tercer país, de conformidad con lo establecido en el artículo 37 del Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril.

6. El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas exigirá que la información confidencial que haya comunicado a la autoridad competente de un tercer país se divulgue de conformidad con lo establecido en el artículo 38 del Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril.

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas colaborará con las autoridades competentes o de terceros países, de conformidad con lo establecido en el artículo 36 del Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril.


[Bloc 90: #t3]

TÍTOL III

Règim d’infraccions i sancions


[Bloque 90: #t3]

TÍTULO III

Régimen de infracciones y sanciones


[Bloc 91: #a68]

Article 68. Potestat administrativa sancionadora.

Correspon a l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes l’exercici de la potestat sancionadora per la comissió d’infraccions tipificades en aquesta Llei, respecte dels subjectes responsables a què es refereix l’article 70.1.


[Bloque 91: #a68]

Artículo 68. Potestad administrativa sancionadora.

Corresponderá al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas el ejercicio de la potestad sancionadora por la comisión de infracciones tipificadas en esta Ley, respecto de los sujetos responsables a que se refiere el artículo 70.1.


[Bloc 92: #a69]

Article 69. Especialitats en matèria de procediment.

1. La potestat sancionadora a què es refereix l’article anterior s’exerceix de conformitat amb el que estableixen el títol IX de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, del règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú, aquesta Llei i els reglaments que la despleguin.

2. Es consideren interessats en els procediments sancionadors tramitats d’acord amb aquest títol els qui resultin identificats en l’acord d’incoació com a presumptament responsables.

3. El denunciant de fets que puguin ser constitutius d’alguna de les infraccions tipificades en aquesta Llei no és considerat interessat en el procediment que, si s’escau, s’iniciï, i l’escrit de denúncia no forma part de l’expedient, i no està legitimat per interposar recursos o reclamacions en relació amb els resultats de les actuacions prèvies que es puguin haver dut a terme, si s’escau, amb anterioritat a l’inici del procediment sancionador, ni de la resolució que hi posi fi.

4. El termini per resoldre i notificar la resolució en els procediments sancionadors derivats de la comissió de les infraccions que preveu aquesta Llei és d’un any, ampliable de conformitat amb el que preveuen els articles 42.6 i 49 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

5. En els termes que es prevegin per reglament, es pot acordar la tramitació abreujada del procediment sancionador quan en el moment d’iniciar-se l’expedient sancionador estiguin en poder de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes tots els elements que permetin formular la proposta de resolució. En aquest cas, la proposta s’ha d’incorporar a l’acord d’iniciació, que s’ha de notificar a l’interessat, amb indicació de la posada de manifest de l’expedient i concedint-li un termini de quinze dies perquè al·legui tot el que consideri convenient i presenti els documents, justificants i proves que consideri oportuns.

6. La responsabilitat civil o penal en què, si s’escau, puguin incórrer els subjectes responsables de les infraccions que tipifica aquesta Llei és exigible en la forma que estableixin l’article 26 d’aquesta Llei i les altres lleis que regulen aquelles responsabilitats.

7. En l’acord d’incoació o en qualsevol moment posterior es pot adoptar, com a mesura cautelar i en atenció a les circumstàncies particulars de la presumpta infracció imputada, un requeriment adreçat a l’auditor de comptes o a la societat d’auditoria perquè posin fi a la seva actuació i s’abstinguin de repetir-la.

En cas de finalitzar el procediment amb una resolució sancionadora, referida als fets tinguts en consideració per formular el requeriment indicat, s’ha de fer constar el requeriment esmentat en la seva part dispositiva, sense perjudici que addicionalment s’imposin les sancions previstes.


[Bloque 92: #a69]

Artículo 69. Especialidades en materia de procedimiento.

1. La potestad sancionadora a que se refiere el artículo anterior se ejercerá de conformidad con lo establecido en el título IX de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en esta Ley y en los Reglamentos que la desarrollen.

2. Se consideraran interesados en los procedimientos sancionadores tramitados con arreglo a este título quienes resulten identificados en el acuerdo de incoación como presuntamente responsables.

3. El denunciante de hechos que pudieran ser constitutivos de alguna de las infracciones tipificadas en esta Ley no será considerado interesado en el procedimiento que, en su caso, se inicie, y el escrito de denuncia no formará parte del expediente, no estando legitimado para la interposición de recursos o reclamaciones en relación con los resultados de las actuaciones previas que pudieran haberse realizado, en su caso, con anterioridad al inicio del procedimiento sancionador, ni de la resolución que ponga fin a éste.

4. El plazo para resolver y notificar la resolución en los procedimientos sancionadores derivados de la comisión de las infracciones previstas en esta Ley será de un año, ampliable conforme a lo previsto en los artículos 42.6 y 49 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

5. En los términos que se prevean reglamentariamente, podrá acordarse la tramitación abreviada del procedimiento sancionador cuando al tiempo de iniciarse el expediente sancionador se encontrasen en poder del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas todos los elementos que permitan formular la propuesta de resolución. En este caso, la propuesta se incorporará al acuerdo de iniciación, que se notificará al interesado, indicándole la puesta de manifiesto del expediente y concediéndole un plazo de quince días para que alegue cuanto considere conveniente y presente los documentos, justificantes y pruebas que estime oportunos.

6. La responsabilidad civil o penal en la que, en su caso, pudieran incurrir los sujetos responsables de las infracciones tipificadas en esta Ley será exigible en la forma que establezcan el artículo 26 de esta Ley y las demás leyes que regulan aquellas responsabilidades.

7. En el acuerdo de incoación o en cualquier momento posterior se podrá adoptar, como medida cautelar y en atención a las circunstancias particulares de la presunta infracción imputada, un requerimiento dirigido al auditor de cuentas o a la sociedad de auditoría para que pongan fin a su actuación y se abstengan de repetirla.

En caso de finalizar el procedimiento con una resolución sancionadora, referida a los hechos tenidos en consideración para formular el requerimiento indicado, se hará constar dicho requerimiento en la parte dispositiva de la misma, sin perjuicio de que adicionalmente se impongan las sanciones previstas.


[Bloc 93: #a70]

Article 70. Responsabilitat administrativa.

1. S’han de considerar, en tot cas, subjectes responsables de les infraccions que tipifica aquesta Llei:

a) Els auditors de comptes i les societats d’auditoria i altres entitats d’auditoria.

b) En el cas d’infraccions comeses per les societats d’auditoria, derivades d’un determinat treball d’auditoria, tant aquestes com els auditors de comptes, socis o no, que hagin signat l’informe d’auditoria en nom d’aquelles.

c) Les persones i entitats a què es refereixen els articles 18,19 i 20.

d) Els subjectes no auditors als quals arribin les prohibicions establertes als articles 23 i 31, i altres persones o entitats a les quals es refereixen les actuacions que preveu l’article 46.1.

2. No es considera sancionable l’incompliment de les normes d’auditoria que derivi d’una discrepància jurídica o tècnica raonablement justificada en la seva interpretació o aplicació. A aquests efectes, i amb la finalitat de possibilitar la verificació de la raonabilitat de la interpretació de les normes tècniques d’auditoria efectuada per l’auditor o la societat d’auditoria, aquests han de documentar la raonabilitat de la interpretació feta.

3. La comissió de qualsevol de les infraccions que assenyala aquesta Llei deduïda d’un sol fet, únicament pot donar lloc a la imposició d’una única sanció a l’auditor signant de l’informe d’auditoria en nom d’una societat d’auditoria, i una única sanció a la societat d’auditoria en nom de la qual s’hagi signat l’informe.


[Bloque 93: #a70]

Artículo 70. Responsabilidad administrativa.

1. Se considerarán, en todo caso, sujetos responsables de las infracciones tipificadas en esta Ley:

a) Los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría y demás entidades de auditoría.

b) En el caso de infracciones cometidas por las sociedades de auditoría, derivadas de un determinado trabajo de auditoría, tanto éstas como los auditores de cuentas, socios o no, que hayan firmado el informe de auditoría en nombre de aquéllas.

c) Las personas y entidades a que se refieren los artículos 18,19 y 20.

d) Los sujetos no auditores a los que alcanzan las prohibiciones establecidas en los artículos 23 y 31, y demás personas o entidades a las que se refieren las actuaciones contempladas en el artículo 46.1.

2. No se considerará sancionable el incumplimiento de las normas de auditoría que derive de una discrepancia jurídica o técnica razonablemente justificada en su interpretación o aplicación. A estos efectos, y con el fin de posibilitar la verificación de la razonabilidad de la interpretación de las normas técnicas de auditoría efectuada por el auditor o la sociedad de auditoría, éstos deberán documentar la razonabilidad de la interpretación realizada.

3. La comisión de cualquiera de las infracciones señaladas en esta Ley deducida de un solo hecho, únicamente podrá dar lugar a la imposición de una única sanción al auditor firmante del informe de auditoría en nombre de una sociedad de auditoría, y una única sanción a la sociedad de auditoría en cuyo nombre se haya firmado el informe.


[Bloc 94: #a71]

Article 71. Infraccions.

Les infraccions comeses pels subjectes a què es refereix l’article 70.1 es classifiquen en molt greus, greus i lleus.


[Bloque 94: #a71]

Artículo 71. Infracciones.

Las infracciones cometidas por los sujetos a que se refiere el artículo 70.1 se clasificarán en muy graves, graves y leves.


[Bloc 95: #a72]

Article 72. Infraccions molt greus.

Es consideren infraccions molt greus:

a) L’emissió d’informes d’auditoria de comptes l’opinió dels quals no sigui conforme a les proves obtingudes per l’auditor en el seu treball, sempre que hi hagi hagut dol o negligència especialment greu i inexcusable.

b) L’incompliment del que disposen els articles 4.1, 4.2 i 5.1 del Reglament (UE) núm. 537/2014, de 16 d’abril, o els articles 14 a 20, 25 i 39, en relació amb el deure d’independència, sempre que hi hagi hagut dol o negligència especialment greu; de l’obligació de durada màxima de contractació exigida a l’article 40.1; o de les limitacions d’honoraris que preveu l’article 41.1 i 2.

c) La negativa o resistència per part dels auditors de comptes o societats d’auditoria a l’exercici de les competències de control o disciplina de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes o la manca de remissió a l’organisme esmentat de tota la informació o documents que siguin requerits en l’exercici de les funcions legalment atribuïdes de control i disciplina de l’exercici de l’activitat d’auditoria de comptes, de conformitat amb el que estableix el capítol I del títol II d’aquesta Llei.

d) L’incompliment del deure de secret establert a l’article 31.

e) La utilització en benefici propi o aliè de la informació obtinguda en l’exercici de les seves funcions.

f) L’incompliment de la prohibició imposada d’acord amb els articles 77, paràgraf segon, i 78.1.

g) L’incompliment del deure de conservació i custòdia establert a l’article 30, llevat que concorrin causes de força major no imputables a l’auditor de comptes o a la societat d’auditoria.

h) La no-emissió de l’informe d’auditoria de comptes d’una entitat d’interès públic, per causes imputables a l’auditor de comptes o a la societat d’auditoria, inclòs el cas en què no concorrin les circumstàncies requerides a l’article 5.2 per a la manca d’emissió de l’informe d’auditoria o la renúncia a continuar amb el contracte d’auditoria; així com l’emissió d’aquest informe d’auditoria que, per raó de la data de la seva emissió, no sigui susceptible de complir la finalitat per a la qual va ser encarregat el corresponent treball d’auditoria, per causes imputables a l’auditor de comptes o la societat d’auditoria.

i) La no-emissió o lliurament en termini de l’informe addicional per a la comissió d’auditoria de les entitats d’interès públic, o el seu lliurament amb un contingut substancialment incorrecte o incomplet, sempre que hi hagi hagut un requeriment de la comissió d’auditoria.

j) La realització de treballs d’auditoria de comptes sense estar inscrit com a exercent en el Registre oficial d’auditors de comptes o sense tenir prestada fiança suficient.

k) La signatura d’un informe d’auditoria en nom d’una societat d’auditoria, per un auditor de comptes que no estigui expressament designat per la societat esmentada per a la seva realització.


[Bloque 95: #a72]

Artículo 72. Infracciones muy graves.

Se considerarán infracciones muy graves:

a) La emisión de informes de auditoría de cuentas cuya opinión no fuese acorde con las pruebas obtenidas por el auditor en su trabajo, siempre que hubiese mediado dolo o negligencia especialmente grave e inexcusable.

b) El incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 4.1, 4.2 y 5.1 del Reglamento (UE) 537/2014, de 16 de abril, o en los artículos 14 a 20, 25 y 39, en relación con el deber de independencia, siempre que hubiese mediado dolo o negligencia especialmente grave; de la obligación de duración máxima de contratación exigida en el artículo 40.1; o de las limitaciones de honorarios contemplados en el artículo 41.1 y 2.

c) La negativa o resistencia por los auditores de cuentas o sociedades de auditoría al ejercicio de las competencias de control o disciplina del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas o la falta de remisión a dicho organismo de cuanta información o documentos sean requeridos en el ejercicio de las funciones legalmente atribuidas de control y disciplina del ejercicio de la actividad de auditoría de cuentas, de conformidad con lo establecido en el capítulo I del título II de esta Ley.

d) El incumplimiento del deber de secreto establecido en el artículo 31.

e) La utilización en beneficio propio o ajeno de la información obtenida en el ejercicio de sus funciones.

f) El incumplimiento de la prohibición impuesta con arreglo a los artículos 77, párrafo segundo, y 78.1.

g) El incumplimiento del deber de conservación y custodia establecido en el artículo 30, salvo que concurran causas de fuerza mayor no imputables al auditor de cuentas o a la sociedad de auditoría.

h) La no emisión del informe de auditoría de cuentas de una entidad de interés público, por causas imputables al auditor de cuentas o a la sociedad de auditoría, incluido el caso en que no concurrieran las circunstancias requeridas en el artículo 5.2 para la falta de emisión del informe de auditoría o la renuncia a continuar con el contrato de auditoría; así como la emisión de ese informe de auditoría que, por razón de la fecha de su emisión, no sea susceptible de cumplir con la finalidad para la que fue encargado el correspondiente trabajo de auditoría, por causas imputables al auditor de cuentas o la sociedad de auditoría.

i) La no emisión o entrega en plazo del informe adicional para la Comisión de Auditoría de las entidades de interés público, o su entrega con un contenido sustancialmente incorrecto o incompleto, siempre que hubiese mediado requerimiento de la Comisión de Auditoría.

j) La realización de trabajos de auditoría de cuentas sin estar inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas o sin tener prestada fianza suficiente.

k) La firma de un informe de auditoría en nombre de una sociedad de auditoría, por un auditor de cuentas que no esté expresamente designado por dicha sociedad para su realización.


[Bloc 96: #a73]

Article 73. Infraccions greus.

Es consideren infraccions greus:

a) L’incompliment de l’obligació de fer una auditoria de comptes contractada en ferm o acceptada, en el cas de designació judicial o pel registrador mercantil, per causes imputables a l’auditor de comptes o a la societat d’auditoria, inclòs el cas en què no concorrin les circumstàncies requerides a l’article 5.2 per a la manca d’emissió de l’informe d’auditoria o la renúncia a continuar amb el contracte d’auditoria; així com l’emissió d’un informe d’auditoria que, per raó de la data de la seva emissió, no sigui susceptible de complir la finalitat per a la qual va ser encarregat el treball d’auditoria corresponent, per causes imputables a l’auditor de comptes o la societat d’auditoria.

b) L’incompliment de les normes d’auditoria que pugui tenir un efecte significatiu sobre el resultat del seu treball i, per consegüent, en el seu informe.

c) L’incompliment del que disposen els articles 4.1, 4.2 i 5.1 del Reglament (UE) núm. 537/2014, de 16 d’abril, o els articles 14 a 20, 25 i 39, en relació amb el deure d’independència, sempre que no hi hagi hagut dol o negligència especialment greu, així com dels articles 22 a 24, 40.2 i 40.3.

d) La manca de remissió a l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes d’aquelles informacions, de caràcter periòdic o circumstancial, exigides legalment o reglamentàriament, quan hagin transcorregut tres mesos des de la finalització dels terminis establerts per a això, o la remissió de la informació esmentada quan sigui substancialment incorrecta o incompleta.

e) L’acceptació de treballs d’auditoria de comptes que superin la capacitat anual mesurada en hores de l’auditor de comptes, d’acord amb el que estableixen les normes d’auditoria de comptes.

f) L’incompliment del que estableix la disposició addicional setena; o l’emissió de l’informe o comunicació a què es refereix la disposició esmentada que contingui informació substancialment incorrecta o incompleta; o l’incompliment de l’obligació de comunicació a les autoritats nacionals supervisores de les entitats d’interès públic exigida a l’article 38 d’aquesta Llei.

g) L’emissió d’un informe, identificant-se com a auditor de comptes, en un treball diferent dels que regula l’article 1, o diferent dels que, tot i no tenir la naturalesa d’auditoria de comptes, estiguin atribuïts per llei a auditors de comptes, quan la seva redacció o presentació pugui generar confusió respecte a la seva naturalesa com a treball d’auditoria de comptes.

h) L’incompliment del que estableix l’article 15, en relació amb la identificació d’amenaces i les mesures de salvaguarda aplicades, quan aquestes siguin insuficients o no s’hagin establert.

i) La manca de compliment dins del termini dels requeriments formulats en el control de qualitat a què es refereix l’article 54 o manca substancial del compliment dins del termini dels requeriments esmentats.

j) L’incompliment de l’obligació de publicar l’informe anual de transparència; de l’obligació de comunicar i justificar les raons de no incloure informació sobre la identificació d’entitats d’interès públic; o quan l’informe publicat contingui informació substancialment incorrecta o incompleta, d’acord amb el contingut previst a l’article 37, sempre que hagi transcorregut un mes des de la finalització del termini previst per a això.

k) La negativa o resistència per part dels subjectes no auditors a què es refereixen els articles 19, 20 i 48.1 a l’exercici de les competències de control o disciplina de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes o la manca de remissió a l’organisme esmentat de tota la informació o documents que siguin requerits en l’exercici de les competències esmentades, d’acord amb el que estableix el capítol I del títol II.

l) La inexistència o manca substancial d’aplicació de sistemes de control de qualitat interns per part dels auditors de comptes o societats d’auditoria; l’incompliment de l’obligació d’administració dels registres establerts als articles 28, 29, 42 i 43 respecte de l’organització interna de l’auditor o la seva administració substancialment incompleta o incorrecta; o la manca de realització de la revisió de control de qualitat a què es refereix l’article 8 del Reglament (UE) núm. 537/2014, de 16 d’abril, abans que s’emeti l’informe d’auditoria.

ll) La falta de comunicació de l’incompliment d’algun dels requisits exigits als auditors de comptes o societats d’auditoria per a la inscripció en el Registre oficial d’auditors de comptes com a exercents o societats d’auditoria, quan hagin continuat exercint la seva activitat.

m) L’incompliment del que disposa l’article 8.7 quant al seguiment de formació continuada.

n) L’incompliment de l’obligació de permetre a l’auditor de comptes o societat auditora successora, en el cas de substitució de l’auditor de comptes de l’entitat auditada, o a l’auditor de comptes o societat d’auditoria del grup, en el cas d’auditoria de comptes consolidats, l’accés a la documentació relacionada amb l’entitat auditada o amb les entitats consolidades, respectivament.

ñ) La no-emissió o lliurament dins del termini a la comissió d’auditoria de l’informe addicional previst per l’article 36, o el seu lliurament amb un contingut substancialment incorrecte o incomplet.


[Bloque 96: #a73]

Artículo 73. Infracciones graves.

Se considerarán infracciones graves:

a) El incumplimiento de la obligación de realizar una auditoría de cuentas contratada en firme o aceptada, en el caso de designación judicial o por el Registrador Mercantil, por causas imputables al auditor de cuentas o a la sociedad de auditoría, incluido el caso en que no concurrieran las circunstancias requeridas en el artículo 5.2 para la falta de emisión del informe de auditoría o la renuncia a continuar con el contrato de auditoría; así como la emisión de un informe de auditoría que, por razón de la fecha de su emisión, no sea susceptible de cumplir con la finalidad para la que fue encargado el correspondiente trabajo de auditoría, por causas imputables al auditor de cuentas o la sociedad de auditoría.

b) El incumplimiento de las normas de auditoría que pudiera tener un efecto significativo sobre el resultado de su trabajo y, por consiguiente, en su informe.

c) El incumplimiento de lo dispuesto en los artículos 4.1, 4.2 y 5.1 del Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril, o en los artículos 14 a 20, 25 y 39, en relación con el deber de independencia, siempre que no hubiese mediado dolo o negligencia especialmente grave, así como de los artículos 22 a 24, 40.2 y 40.3.

d) La falta de remisión al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de aquellas informaciones, de carácter periódico o circunstancial, exigidas legal o reglamentariamente, cuando hayan transcurrido tres meses desde la finalización de los plazos establecidos para ello, o la remisión de dicha información cuando sea sustancialmente incorrecta o incompleta.

e) La aceptación de trabajos de auditoría de cuentas que superen la capacidad anual medida en horas del auditor de cuentas, de acuerdo con lo establecido en las normas de auditoría de cuentas.

f) El incumplimiento de lo establecido en la disposición adicional séptima; o la emisión del informe o comunicación a que se refiere dicha disposición que contenga información sustancialmente incorrecta o incompleta; o el incumplimiento de la obligación de comunicación a las autoridades nacionales supervisoras de las entidades de interés público exigida en el artículo 38 de esta Ley.

g) La emisión de un informe, identificándose como auditor de cuentas, en un trabajo distinto a los que se regulan en el artículo 1, o distinto a aquellos que, no teniendo la naturaleza de auditoría de cuentas estén atribuidos por ley a auditores de cuentas, cuando su redacción o presentación pueda generar confusión respecto a su naturaleza como trabajo de auditoría de cuentas.

h) El incumplimiento de lo establecido en el artículo 15, en relación con la identificación de amenazas y las medidas de salvaguarda aplicadas, cuando estas sean insuficientes o no se hayan establecido.

i) La falta de cumplimiento en plazo de los requerimientos formulados en el control de calidad a que se refiere el artículo 54 o falta sustancial del cumplimiento en plazo de dichos requerimientos.

j) El incumplimiento de la obligación de publicar el informe anual de transparencia; de la obligación de comunicar y justificar las razones de no incluir información sobre la identificación de entidades de interés público; o cuando el informe publicado contenga información sustancialmente incorrecta o incompleta, de acuerdo con el contenido previsto en el artículo 37, siempre que haya transcurrido un mes desde la finalización del plazo previsto para ello.

k) La negativa o resistencia por parte de los sujetos no auditores a que se refieren los artículos 19, 20 y 48.1, al ejercicio de las competencias de control o disciplina del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas o la falta de remisión a dicho organismo de cuanta información o documentos sean requeridos en el ejercicio de dichas competencias, con arreglo a lo establecido en el capítulo I del título II.

l) La inexistencia o falta sustancial de aplicación de sistemas de control de calidad internos por parte de los auditores de cuentas o sociedades de auditoría; el incumplimiento de la obligación de llevanza de los registros establecidos en los artículos 28, 29, 42 y 43 respecto de la organización interna del auditor o su llevanza sustancialmente incompleta o incorrecta; o la falta de realización de la revisión de control de calidad a que se refiere el artículo 8 del Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril, antes de emitirse el informe de auditoría.

ll) La falta de comunicación del incumplimiento de alguno de los requisitos exigidos a los auditores de cuentas o sociedades de auditoría para la inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas como ejercientes o sociedades de auditoría, cuando hayan continuado ejerciendo su actividad.

m) El incumplimiento de lo dispuesto en el artículo 8.7 en cuanto al seguimiento de formación continuada.

n) El incumplimiento de la obligación de permitir al auditor de cuentas o sociedad auditora sucesora, en el caso de sustitución del auditor de cuentas de la entidad auditada, o al auditor de cuentas o sociedad de auditoría del grupo, en el caso de auditoría de cuentas consolidadas, el acceso a la documentación relacionada con la entidad auditada o con las entidades consolidadas, respectivamente.

ñ) La no emisión o entrega en plazo a la Comisión de Auditoría del informe adicional previsto por el artículo 36, o su entrega con un contenido sustancialmente incorrecto o incompleto.


[Bloc 97: #a74]

Article 74. Infraccions lleus.

Es consideren infraccions lleus:

a) Qualsevol acció i omissió que suposi un incompliment de les normes d’auditoria i que no estiguin incloses en els articles anteriors.

b) La no-remissió a l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes d’aquelles informacions, de caràcter periòdic o circumstancial, exigides legalment o reglamentàriament, dins dels terminis establerts per a això, sempre que no hagin transcorregut tres mesos des de la finalització d’aquests terminis.


[Bloque 97: #a74]

Artículo 74. Infracciones leves.

Se considerarán infracciones leves:

a) Cualesquiera acciones y omisiones que supongan incumplimiento de las normas de auditoría y que no estén incluidas en los artículos anteriores.

b) La no remisión al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas de aquellas informaciones, de carácter periódico o circunstancial, exigidas legal o reglamentariamente, dentro de los plazos establecidos para ello, siempre y cuando no hayan transcurrido tres meses desde la finalización de estos plazos.


[Bloc 98: #a75]

Article 75. Sancions per infraccions comeses per auditors de comptes individuals.

Quan es tracti d’infraccions comeses per un auditor individual s’aplica a l’infractor el règim de sancions següent:

1. Per la comissió d’infraccions molt greus s’imposa a l’infractor una de les sancions següents:

a) Revocació de l’autorització i baixa definitiva en el Registre oficial d’auditors de comptes.

b) Suspensió de l’autorització i baixa temporal per un termini de dos anys i un dia a cinc anys en el Registre oficial d’auditors de comptes.

c) Multa per un import de sis a nou vegades la quantitat facturada pel treball d’auditoria en el qual s’hagi comès la infracció, sense que pugui ser inferior, en cap cas, a 18.001 euros, ni superior a 36.000 euros. Aquest màxim no és aplicable en aquells casos en què la infracció es refereixi a un treball d’auditoria de comptes d’una entitat d’interès públic. Quan la infracció no s’hagi comès en relació amb un treball concret d’auditoria, s’ha d’imposar a l’auditor de comptes una sanció de multa d’un import mínim de 18.001 euros i màxim de 36.000 euros.

2. Per la comissió d’infraccions greus s’imposa a l’infractor una de les sancions següents:

a) Suspensió de l’autorització i baixa temporal per un termini de fins a dos anys en el Registre oficial d’auditors de comptes.

b) Multa per un import de dos a cinc vegades la quantitat facturada pel treball d’auditoria en el qual s’hagi comès la infracció, sense que pugui ser inferior, en cap cas, a 6.001 euros, ni superior a 18.000 euros. Aquest màxim no és aplicable en aquells casos en què la infracció es refereixi a un treball d’auditoria de comptes d’una entitat d’interès públic. Quan la infracció no s’hagi comès en relació amb un treball d’auditoria concret, s’ha d’imposar a l’auditor una sanció de multa d’un import mínim de 6.001 euros i màxim de 18.000 euros.

Per la comissió de la infracció greu prevista a l’article 73.d) s’imposa a l’auditor de comptes a títol individual, en tot cas, la retirada de l’autorització i baixa en el Registre oficial d’auditors de comptes quan en els últims cinc anys hagi estat imposada una sanció ferma en via administrativa pel mateix tipus d’infracció.

3. Per la comissió d’infraccions lleus s’imposa a l’infractor una de les sancions següents:

a) Multa per un import de fins a 6.000 euros.

b) Amonestació privada.


[Bloque 98: #a75]

Artículo 75. Sanciones por infracciones cometidas por auditores de cuentas individuales.

Cuando se trate de infracciones cometidas por un auditor individual se aplicará al infractor el siguiente régimen de sanciones:

1. Por la comisión de infracciones muy graves se impondrá al infractor una de las siguientes sanciones:

a) Revocación de la autorización y baja definitiva en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

b) Suspensión de la autorización y baja temporal por plazo de dos años y un día a cinco años en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

c) Multa por importe de seis a nueve veces la cantidad facturada por el trabajo de auditoría en el que se haya cometido la infracción, sin que pueda, en ningún caso, ser inferior a 18.001 euros, ni superior a 36.000 euros. Este máximo no será de aplicación en aquellos casos en que la infracción se refiera a un trabajo de auditoría de cuentas de una entidad de interés público. Cuando la infracción no se haya cometido en relación con un trabajo concreto de auditoría, se impondrá al auditor de cuentas una sanción de multa de un importe mínimo de 18.001 euros y máximo de 36.000 euros.

2. Por la comisión de infracciones graves se impondrá al infractor una de las siguientes sanciones:

a) Suspensión de la autorización y baja temporal por plazo de hasta dos años en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

b) Multa por importe de dos a cinco veces la cantidad facturada por el trabajo de auditoría en el que se haya cometido la infracción, sin que pudiera, en ningún caso, ser inferior a 6.001 euros, ni superior a 18.000 euros. Este máximo no será de aplicación en aquellos casos en que la infracción se refiera a un trabajo de auditoría de cuentas de una entidad de interés público. Cuando la infracción no se haya cometido en relación con un concreto trabajo de auditoría, se impondrá al auditor una sanción de multa de un importe mínimo de 6.001 euros y máximo de 18.000 euros.

Por la comisión de la infracción grave contemplada en el artículo 73.d) se impondrá al auditor de cuentas a título individual en todo caso la retirada de la autorización y baja en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas cuando en los últimos cinco años hubiera sido impuesta una sanción firme en vía administrativa por el mismo tipo de infracción.

3. Por la comisión de infracciones leves se impondrá al infractor una de las siguientes sanciones:

a) Multa por importe de hasta 6.000 euros.

b) Amonestación privada.


[Bloc 99: #a76]

Article 76. Sancions per infraccions comeses per societats d’auditoria.

Quan es tracti d’infraccions comeses per societats d’auditoria s’aplica el règim de sancions següent:

1. Per la comissió d’infraccions molt greus s’imposa a la societat d’auditoria infractora una de les sancions següents:

a) Retirada de l’autorització i baixa definitiva en el Registre oficial d’auditors de comptes.

b) Multa per un import entre el tres i el sis per cent dels honoraris facturats per activitat d’auditoria de comptes en l’últim exercici declarat davant l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes amb anterioritat a la imposició de la sanció, sense que la sanció resultant pugui ser inferior a 24.000 euros.

2. A l’auditor de comptes, designat a aquest efecte, que signi l’informe en nom d’una societat d’auditoria coresponsable de la infracció molt greu comesa per la societat d’auditoria esmentada, se li ha d’imposar una de les sancions següents:

a) Retirada de l’autorització i baixa definitiva en el Registre oficial d’auditors de comptes.

b) Suspensió de l’autorització i baixa temporal per un termini de dos anys i un dia a cinc anys en el Registre oficial d’auditors de comptes.

c) Multa per un import mínim de 12.001 euros i màxim de 24.000 euros.

3. Per la comissió d’infraccions greus s’imposa a la societat d’auditoria infractora una sanció de multa per un import de fins al tres per cent dels honoraris facturats per activitat d’auditoria de comptes en l’últim exercici declarat davant l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes amb anterioritat a la imposició de la sanció, sense que la sanció resultant pugui ser inferior a 12.000 euros.

Per la comissió de la infracció greu prevista a l’article 73.d) s’imposa a la societat d’auditoria en tot cas la retirada de l’autorització i baixa en el Registre oficial d’auditors de comptes quan en els últims cinc anys hagi estat imposada una sanció ferma en via administrativa pel mateix tipus d’infracció.

Per la comissió de la infracció greu prevista a l’article 73.ll) s’imposa a la societat auditora la suspensió o retirada de l’autorització i baixa en el Registre oficial d’auditors de comptes, o una sanció de multa per un import de fins al tres per cent dels honoraris facturats per activitat d’auditoria de comptes en l’últim exercici tancat amb anterioritat a la imposició de la sanció.

4. A l’auditor de comptes, designat a aquest efecte, que signi en nom d’una societat d’auditoria coresponsable de la infracció greu comesa per l’esmentada societat d’auditoria, se li ha d’imposar una de les sancions següents:

a) Suspensió de l’autorització i baixa temporal per un termini de fins a dos anys en el Registre oficial d’auditors de comptes.

b) Multa per un import mínim de 3.000 euros i màxim de 12.000 euros.

5. Per la comissió d’infraccions lleus s’imposa a la societat d’auditoria infractora una sanció de multa per un import de fins a 6.000 euros.

6. A l’auditor de comptes, designat a aquest efecte, que signi l’informe en nom d’una societat d’auditoria coresponsable de la infracció lleu comesa per la societat esmentada, se li imposa una sanció d’amonestació privada.


[Bloque 99: #a76]

Artículo 76. Sanciones por infracciones cometidas por sociedades de auditoría.

Cuando se trate de infracciones cometidas por sociedades de auditoría se aplicará el siguiente régimen de sanciones:

1. Por la comisión de infracciones muy graves se impondrá a la sociedad de auditoría infractora una de las siguientes sanciones:

a) Retirada de la autorización y baja definitiva en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

b) Multa por un importe entre el tres y el seis por ciento de los honorarios facturados por actividad de auditoría de cuentas en el último ejercicio declarado ante el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas con anterioridad a la imposición de la sanción, sin que la sanción resultante pueda ser inferior a 24.000 euros.

2. Al auditor de cuentas, designado al efecto, que firme el informe en nombre de una sociedad de auditoría corresponsable de la infracción muy grave cometida por dicha sociedad de auditoría, se le impondrá una de las siguientes sanciones:

a) Retirada de la autorización y baja definitiva en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

b) Suspensión de la autorización y baja temporal por plazo de dos años y un día a cinco años en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

c) Multa por importe mínimo de 12.001 euros y máximo de 24.000 euros.

3. Por la comisión de infracciones graves se impondrá a la sociedad de auditoría infractora una sanción de multa por un importe de hasta el tres por ciento de los honorarios facturados por actividad de auditoría de cuentas en el último ejercicio declarado ante el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas con anterioridad a la imposición de la sanción, sin que la sanción resultante pueda ser inferior a 12.000 euros.

Por la comisión de la infracción grave contemplada en el artículo 73.d) se impondrá a la sociedad de auditoría en todo caso la retirada de la autorización y baja en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas cuando en los últimos cinco años hubiera sido impuesta una sanción firme en vía administrativa por el mismo tipo de infracción.

Por la comisión de la infracción grave contemplada en el artículo 73.ll) se impondrá a la sociedad auditora la suspensión o retirada de la autorización y baja en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, o una sanción de multa por importe de hasta el tres por ciento de los honorarios facturados por actividad de auditoría de cuentas en el último ejercicio cerrado con anterioridad a la imposición de la sanción.

4. Al auditor de cuentas, designado al efecto, que firme en nombre de una sociedad de auditoría corresponsable de la infracción grave cometida por dicha sociedad de auditoría, se le impondrá una de las siguientes sanciones:

a) Suspensión de la autorización y baja temporal por plazo de hasta dos años en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

b) Multa por importe mínimo de 3.000 euros y máximo de 12.000 euros.

5. Por la comisión de infracciones leves se impondrá a la sociedad de auditoría infractora una sanción de multa por importe de hasta 6.000 euros.

6. Al auditor de cuentas, designado al efecto, que firme el informe en nombre de una sociedad de auditoría corresponsable de la infracción leve cometida por dicha sociedad, se le impondrá una sanción de amonestación privada.


[Bloc 100: #a77]

Article 77. Sancions per infraccions comeses per auditors de comptes i societats d’auditoria en relació amb entitats d’interès públic.

Quan la imposició d’una sanció de multa sigui conseqüència d’un treball d’auditoria de comptes en relació amb una entitat d’interès públic o de l’incompliment d’obligacions imposades als qui són auditors d’entitats d’interès públic, se’n pot incrementar fins a un 20% la quantia que correspondria aplicar, amb caràcter general, d’acord amb els articles 75 i 76. Els imports mínims i màxims s’incrementen en la mateixa proporció.

En cas que escaigui imposar les sancions consistents en multes, addicionalment, es pot imposar a la societat d’auditoria i als auditors de comptes responsables de la infracció la suspensió per realitzar auditories de comptes d’entitats d’interès públic per un termini de fins a 2 anys en el cas d’infraccions greus i de fins a 5 anys en el cas d’infraccions molt greus. Aquest termini comença a comptar a partir de l’inici de l’exercici següent a aquell en què la sanció adquireixi fermesa en via administrativa.


[Bloque 100: #a77]

Artículo 77. Sanciones por infracciones cometidas por auditores de cuentas y sociedades de auditoría en relación con entidades de interés público.

Cuando la imposición de una sanción de multa sea consecuencia de un trabajo de auditoría de cuentas en relación con una entidad de interés público o del incumplimiento de obligaciones impuestas a quienes son auditores de entidades de interés público, se podrá incrementar hasta un 20 % la cuantía de la misma que correspondería aplicar, con carácter general, conforme a los artículos 75 y 76. Los importes mínimos y máximos se incrementarán en la misma proporción.

En el caso de que proceda imponer las sanciones consistentes en multas, adicionalmente, podrá imponerse a la sociedad de auditoría y a los auditores de cuentas responsables de la infracción la suspensión para realizar auditorías de cuentas de entidades de interés público por un plazo de hasta 2 años en el caso de infracciones graves y de hasta 5 años en el caso de infracciones muy graves. Dicho plazo comenzará a contarse a partir del inicio del ejercicio siguiente a aquel en que la sanción adquiera firmeza en vía administrativa.


[Bloc 101: #a78]

Article 78. Altres sancions addicionals.

1. Quan la imposició d’una sanció per una infracció molt greu o greu sigui conseqüència d’un treball d’auditoria de comptes a una determinada entitat, la sanció esmentada comporta la prohibició a l’auditor de comptes individual o a la societat d’auditoria i als auditors principals responsables del treball de realitzar l’auditoria de comptes de l’esmentada entitat corresponent als tres primers exercicis que s’iniciïn amb posterioritat a la data en què la sanció adquireixi fermesa en via administrativa.

2. Addicionalment a les sancions imposades per infraccions molt greus o greus consistents en retirades o suspensions de l’autorització i baixes definitives o provisionals en el Registre oficial d’auditors de comptes, s’imposa als subjectes infractors la sanció d’inhabilitació per exercir càrrecs d’administrador en societats d’auditoria pel mateix període pel qual s’imposin aquelles.

3. En cas que en relació amb el treball d’auditoria realitzat s’hagi comès una infracció molt greu o greu, inclosa, en tot cas, la seva realització per qui no hi estigui habilitat, la resolució sancionadora ha de contenir, en la seva part dispositiva, una declaració que posi de manifest l’incompliment en l’informe d’auditoria emès, dels requisits de l’informe d’auditoria que estableix l’article 5.

En cas que l’auditoria s’hagi efectuat a una entitat d’interès públic, s’ha de fer referència expressa a l’incompliment dels requisits que estableixen l’article 10 del Reglament (UE) núm. 537/2014, de 16 d’abril, i l’article 5.1.f).


[Bloque 101: #a78]

Artículo 78. Otras sanciones adicionales.

1. Cuando la imposición de una sanción por infracción muy grave o grave sea consecuencia de un trabajo de auditoría de cuentas a una determinada entidad, dicha sanción llevará aparejada la prohibición al auditor de cuentas individual o a la sociedad de auditoría y a los auditores principales responsables del trabajo de realizar la auditoría de cuentas de la mencionada entidad correspondiente a los tres primeros ejercicios que se inicien con posterioridad a la fecha en que la sanción adquiera firmeza en vía administrativa.

2. Adicionalmente a las sanciones impuestas por infracciones muy graves o graves consistentes en retiradas o suspensiones de la autorización y bajas definitivas o provisionales en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, se impondrá a los sujetos infractores la sanción de inhabilitación para ejercer cargos de administrador en sociedades de auditoría por el mismo periodo por el que se impongan aquellas.

3. En caso de que en relación con el trabajo de auditoría realizado se haya cometido una infracción muy grave o grave, incluida, en todo caso, su realización por quien no esté habilitado para ello, la resolución sancionadora contendrá, en su parte dispositiva, una declaración que ponga de manifiesto el incumplimiento en el informe de auditoría emitido, de los requisitos del informe de auditoría establecidos en el artículo 5.

En el caso de que la auditoría se haya realizado a una entidad de interés público, se hará referencia expresa al incumplimiento de los requisitos establecidos en el artículo 10 del Reglamento (UE) n.º 537/2014, de 16 de abril, y en el artículo 5.1.f).

Es modifica el segon paràgraf de l’apartat 3 per l’art. 5.3 de la Llei 5/2021, de 12 d’abril. Ref. BOE-A-2021-5773-CAT-pdf.

Se modifica el segundo párrafo del apartado 3 por el art. 5.3 de la Ley 5/2021, de 12 de abril. Ref. BOE-A-2021-5773-html.


[Bloc 102: #a79]

Article 79. Sancions per infraccions comeses per subjectes no auditors.

En el supòsit d’infraccions comeses per subjectes no auditors, s’han d’aplicar les regles següents:

a) Per la infracció molt greu prevista a l’article 72.b), per incompliment de la prohibició establerta a l’article 39.2.d), se’ls imposa la multa per un import mínim de 26.000 euros i màxim de 54.000 euros. En aquest cas no es considera responsable la societat d’auditoria pel referit incompliment, sense perjudici de la seva obligació de no realitzar l’auditoria a què es refereix l’article 23.

b) Per la infracció molt greu prevista a l’article 72.d), per incompliment del deure de guardar secret establert a l’article 31, s’imposa una multa per un import mínim de 18.000 euros i màxim de 36.000 euros.

c) Per la infracció molt greu prevista a l’article 72.j), per realitzar treballs d’auditoria de comptes sense estar inscrit com a exercent en el Registre oficial d’auditors de comptes o sense tenir prestada fiança suficient, s’imposa una multa per un import mínim de 30.000 euros i màxim de 60.000 euros.

d) Per la infracció greu prevista a l’article 73.c), per incompliment de la prohibició establerta a l’article 23, se’ls imposa la multa per un import mínim de 6.000 euros i màxim de 48.000 euros. En aquest cas no es considera responsable la societat d’auditoria pel referit incompliment, sense perjudici de la seva obligació de no realitzar l’auditoria a què es refereix l’article 23 esmentat.

e) Per la infracció greu, prevista a l’article 73.k), per negativa o resistència, s’imposa una multa per un import mínim de 12.000 euros i màxim de 18.000 euros.

En el supòsit d’infraccions previstes a l’article 73.k) comeses per les entitats auditades o vinculades, s’imposa una multa per un import mínim de 12.000 euros i màxim de 36.000 euros.

En cas que es tracti d’entitats d’interès públic, s’imposa una multa per un import mínim de 36.000 euros i màxim de 72.000 euros.

(*) Entenem que es refereix a l’article 39.2.c).


[Bloque 102: #a79]

Artículo 79. Sanciones por infracciones cometidas por sujetos no auditores.

En el supuesto de infracciones cometidas por sujetos no auditores, se aplicarán las siguientes reglas:

a) Por la infracción muy grave prevista en el artículo 72.b), por incumplimiento de la prohibición establecida en el artículo 39.2.d)(*) se les impondrá la multa por importe mínimo de 26.000 euros y máximo de 54.000 euros. En este caso no se considerará responsable a la sociedad de auditoría por el referido incumplimiento, sin perjuicio de su obligación de no realizar la auditoría a que se refiere el artículo 23.

b) Por la infracción muy grave contemplada en el artículo 72.d), por incumplimiento del deber de guardar secreto establecido en el artículo 31, se impondrá una multa por importe mínimo de 18.000 euros y máximo de 36.000 euros.

c) Por la infracción muy grave contemplada en el artículo 72.j), por realizar trabajos de auditoría de cuentas sin estar inscrito como ejerciente en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas o sin tener prestada fianza suficiente, se impondrá una multa por importe mínimo de 30.000 euros y máximo de 60.000 euros.

d) Por la infracción grave prevista en el artículo 73.c), por incumplimiento de la prohibición establecida en el artículo 23, se les impondrá la multa por importe mínimo de 6.000 euros y máximo de 48.000 euros. En este caso no se considerará responsable a la sociedad de auditoría por el referido incumplimiento, sin perjuicio de su obligación de no realizar la auditoría a que se refiere el citado artículo 23.

e) Por la infracción grave, contemplada en el artículo 73.k), por negativa o resistencia, se impondrá una multa por importe mínimo de 12.000 euros y máximo de 18.000 euros.

En el supuesto de infracciones previstas en el artículo 73.k) cometidas por las entidades auditadas o vinculadas, se impondrá una multa por importe mínimo de 12.000 euros y máximo de 36.000 euros.

En el caso de tratarse de entidades de interés público, se impondrá una multa por importe mínimo de 36.000 euros y máximo de 72.000 euros.

(*) Entendemos que se refiere al artículo 39.2.c).


[Bloc 103: #a80]

Article 80. Determinació de la sanció.

1. Les sancions aplicables en cada cas per la comissió d’infraccions es determinen tenint en compte els criteris següents:

a) La naturalesa i importància de la infracció.

b) La gravetat del perjudici o dany causat o que pugui causar.

c) L’existència d’intencionalitat.

d) La importància de l’entitat auditada, mesurada en funció del total de les partides d’actiu, de la seva xifra anual de negocis o del nombre de treballadors.

e) Les conseqüències desfavorables per a l’economia nacional.

f) La conducta anterior dels infractors.

g) La circumstància d’haver procedit a dur a terme per iniciativa pròpia actuacions dirigides a reparar la infracció o a minorar-ne els efectes.

2. Quan en els últims cinc anys hagi estat imposada una sanció que hagi assolit fermesa en via administrativa pel mateix tipus d’infracció, s’han d’imposar les sancions previstes als articles 75 a 79 en la seva meitat superior, excepte el que s’estableix en relació amb la comissió de la infracció greu prevista a l’article 73.d).


[Bloque 103: #a80]

Artículo 80. Determinación de la sanción.

1. Las sanciones aplicables en cada caso por la comisión de infracciones se determinarán teniendo en cuenta los siguientes criterios:

a) La naturaleza e importancia de la infracción.

b) La gravedad del perjuicio o daño causado o que pudiera causar.

c) La existencia de intencionalidad.

d) La importancia de la entidad auditada, medida en función del total de las partidas de activo, de su cifra anual de negocios o del número de trabajadores.

e) Las consecuencias desfavorables para la economía nacional.

f) La conducta anterior de los infractores.

g) La circunstancia de haber procedido a realizar por iniciativa propia actuaciones dirigidas a subsanar la infracción o a minorar sus efectos.

2. Cuando en los últimos cinco años hubiera sido impuesta una sanción que hubiere alcanzado firmeza en vía administrativa por el mismo tipo de infracción, se impondrán las sanciones contempladas en los artículos 75 a 79 en su mitad superior, salvo lo establecido en relación con la comisión de la infracción grave contemplada en el artículo 73.d).


[Bloc 104: #a81]

Article 81. Executivitat de les resolucions.

Les resolucions mitjançant les quals s’imposi qualsevol de les sancions enumerades en aquest títol només són executives quan hagin guanyat fermesa en via administrativa.


[Bloque 104: #a81]

Artículo 81. Ejecutividad de las resoluciones.

Las resoluciones mediante las que se impongan cualquiera de las sanciones enumeradas en este título sólo serán ejecutivas cuando hubieren ganado firmeza en vía administrativa.


[Bloc 105: #a82]

Article 82. Publicitat de les sancions.

1. La part dispositiva de les resolucions sancionadores que siguin executives s’ha de publicar en el «Butlletí de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes» i s’ha d’inscriure en el Registre oficial d’auditors de comptes. Se n’exceptuen les sancions d’amonestació privada.

Quan les sancions siguin recorregudes en la via contenciosa administrativa, s’ha de fer constar aquesta circumstància en el Registre oficial d’auditors de comptes i, sempre que sigui possible, s’ha d’indicar l’estat de tramitació del recurs i el seu resultat.

2. Es pot accedir a la informació descrita a l’apartat anterior a través de la pàgina web de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes.

3. Les sancions per infraccions comeses en relació amb treballs i informes d’auditoria d’entitats d’interès públic s’han de publicar en el «Butlletí Oficial de l’Estat» una vegada hagin guanyat fermesa en via administrativa.

Les sancions de separació i d’inhabilitació s’han de fer constar, a més, en el Registre Mercantil, una vegada hagin guanyat fermesa en via administrativa.

4. En la publicació de les sancions s’ha d’incloure informació sobre el tipus i la naturalesa de la infracció i la identitat de la persona física o jurídica sobre la qual recaigui la sanció.

5. Excepcionalment es poden inscriure en el Registre oficial d’auditors de comptes amb caràcter confidencial, sense publicar-les, les sancions que hagin guanyat fermesa en via administrativa, en els casos en què, a més del que disposa la legislació aplicable concorri alguna de les circumstàncies següents:

a) Que la publicació de la sanció pugui posar en perill l’estabilitat dels mercats financers o una investigació penal en curs.

b) Que la publicació de la sanció pugui causar un perjudici desproporcionat a les institucions o persones afectades en relació amb les quals s’hagi comès la infracció.

L’exclusió de la publicació de la sanció pot ser acordada motivadament pel ministre d’Economia i Competitivitat, a petició dels interessats, en resoldre el recurs d’alçada que, si s’escau, s’hagi interposat.


[Bloque 105: #a82]

Artículo 82. Publicidad de las sanciones.

1. La parte dispositiva de las resoluciones sancionadoras que sean ejecutivas se publicará en el «Boletín del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas», y se inscribirá en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas. Se exceptúan las sanciones de amonestación privada.

Cuando las sanciones sean recurridas en la vía contencioso-administrativa, se hará constar dicha circunstancia en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas y, siempre que sea posible, se indicará el estado de tramitación del recurso y el resultado del mismo.

2. Se podrá acceder a la información descrita en el apartado anterior a través de la página web del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

3. Las sanciones por infracciones cometidas en relación con trabajos e informes de auditoría de entidades de interés público se publicarán en el «Boletín Oficial del Estado» una vez que hayan ganado firmeza en vía administrativa.

Las sanciones de separación y de inhabilitación se harán constar, además, en el Registro Mercantil, una vez que hayan ganado firmeza en vía administrativa.

4. En la publicación de las sanciones se incluirá información sobre el tipo y la naturaleza de la infracción y la identidad de la persona física o jurídica sobre la que recaiga la sanción.

5. Excepcionalmente se podrán inscribir en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas con carácter confidencial, sin proceder a su publicación, las sanciones que hayan ganado firmeza en vía administrativa, en aquellos casos en que, además de lo dispuesto en la legislación aplicable concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que la publicación de la sanción pudiera poner en peligro la estabilidad de los mercados financieros o una investigación penal en curso.

b) Que la publicación de la sanción pudiera causar un perjuicio desproporcionado a las instituciones o personas afectadas en relación con las que se haya cometido la infracción.

La exclusión de la publicación de la sanción podrá acordarse motivadamente por el Ministro de Economía y Competitividad, a petición de los interesados, al resolver el recurso de alzada que en su caso se hubiese interpuesto.


[Bloc 106: #a83]

Article 83. Responsabilitat administrativa de societats d’auditoria extingides.

1. Les sancions de multa imposades per la comissió de les infraccions tipificades en aquesta Llei a les societats d’auditoria dissoltes i liquidades en les quals la Llei limiti la responsabilitat patrimonial dels socis, partícips o cotitulars s’han de transmetre a aquests, que queden obligats solidàriament fins al límit del valor de la quota de liquidació que els correspongui.

Les sancions de multa imposades per la comissió de les infraccions tipificades en aquesta Llei a les societats dissoltes i liquidades en les quals la Llei no limiti la responsabilitat patrimonial dels socis, partícips o cotitulars s’han de transmetre íntegrament a aquests, que queden obligats solidàriament a complir-les.

Així mateix, les sancions de baixa o d’incompatibilitat imposades per les infraccions comeses per les societats dissoltes o extingides únicament s’han de transmetre a les societats o entitats en què participin i siguin els mateixos socis o els mateixos partícips que existien en les societats dissoltes o extingides.

2. En els supòsits d’extinció o dissolució sense liquidació de societats d’auditoria, les sancions de multa imposades per la comissió de les infraccions tipificades en aquesta Llei s’han de transmetre a les persones o entitats que succeeixin o que siguin beneficiàries de l’operació corresponent.

Així mateix, únicament s’han de transmetre les sancions de baixa o d’incompatibilitat imposades per les infraccions comeses per les societats d’auditoria dissoltes o extingides sense liquidació a les esmentades societats que resultin d’aquestes operacions en aquells casos en què en aquestes últimes participin els mateixos socis o els mateixos partícips que existien en les societats dissoltes o extingides sense liquidació.

El que disposa aquest apartat és aplicable a qualsevol supòsit de cessió global de l’actiu i passiu d’una societat mercantil.

3. El que disposen els apartats anteriors és aplicable en aquells casos en què es produeixi una dissolució encoberta o merament aparent. Es considera que, en tot cas, existeix dissolució encoberta o merament aparent de la persona jurídica quan es continuï amb la seva activitat econòmica i es mantingui la identitat substancial de clients, proveïdors i empleats, o de la part més rellevant de tots ells. En aquests casos, les sancions s’han de transmetre a la societat o persona física en la qual concorri la identitat a què es refereix el paràgraf anterior.

4. En cas que no s’hagi iniciat l’expedient sancionador corresponent per declarar la responsabilitat administrativa per la comissió d’infraccions previstes en aquesta Llei en el moment de produir-se l’extinció de la personalitat jurídica de la societat d’auditoria, s’han d’exigir les sancions que es puguin imposar als successors a què es refereix aquest article, i es poden entendre les actuacions amb qualsevol d’ells. El mateix s’entén quan la responsabilitat no estigui encara declarada en el moment de produir-se l’extinció de la personalitat jurídica.


[Bloque 106: #a83]

Artículo 83. Responsabilidad administrativa de sociedades de auditoría extinguidas.

1. Las sanciones de multa impuestas por la comisión de las infracciones tipificadas en esta Ley a las sociedades de auditoría disueltas y liquidadas en las que la ley limite la responsabilidad patrimonial de los socios, partícipes o cotitulares se transmitirán a éstos, que quedarán obligados solidariamente hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que les corresponda.

Las sanciones de multa impuestas por la comisión de las infracciones tipificadas en esta Ley a las sociedades disueltas y liquidadas en las que la Ley no limite la responsabilidad patrimonial de los socios, partícipes o cotitulares se transmitirán íntegramente a éstos, que quedarán obligados solidariamente a su cumplimiento.

Asimismo, las sanciones de baja o de incompatibilidad impuestas por las infracciones cometidas por las sociedades disueltas o extinguidas únicamente se transmitirán a las sociedades o entidades en las que participen y sean los mismos socios o los mismos partícipes que existían en las sociedades disueltas o extinguidas.

2. En los supuestos de extinción o disolución sin liquidación de sociedades de auditoría, las sanciones de multa impuestas por la comisión de las infracciones tipificadas en esta Ley se transmitirán a las personas o entidades que sucedan o que sean beneficiarias de la correspondiente operación.

Asimismo, únicamente se transmitirán las sanciones de baja o de incompatibilidad impuestas por las infracciones cometidas por las sociedades de auditoría disueltas o extinguidas sin liquidación a las citadas sociedades que resulten de estas operaciones en aquellos casos en los que en estas últimas participen los mismos socios o los mismos partícipes que existían en las sociedades disueltas o extinguidas sin liquidación.

Lo dispuesto en este apartado será aplicable a cualquier supuesto de cesión global del activo y pasivo de una sociedad mercantil.

3. Lo dispuesto en los apartados anteriores será de aplicación en aquellos casos en que se produzca una disolución encubierta o meramente aparente. Se considera que, en todo caso, existe disolución encubierta o meramente aparente de la persona jurídica cuando se continúe con su actividad económica y se mantenga la identidad sustancial de clientes, proveedores y empleados, o de la parte más relevante de todos ellos. En tales casos, las sanciones se transmitirán a la sociedad o persona física en la que concurra la identidad a que se refiere el párrafo anterior.

4. En el caso de que no se hubiese iniciado el correspondiente expediente sancionador para declarar la responsabilidad administrativa por la comisión de infracciones previstas en esta Ley en el momento de producirse la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad de auditoría, se exigirán las sanciones que pudieran imponerse a los sucesores a que se refiere este artículo, pudiéndose entender las actuaciones con cualquiera de ellos. Lo mismo se entenderá cuando la responsabilidad no estuviera todavía declarada en el momento de producirse la extinción de la personalidad jurídica.


[Bloc 107: #a84]

Article 84. Obligació de conservació de la documentació.

En els casos de baixa temporal o definitiva en el Registre oficial d’auditors de comptes, els auditors de comptes i les societats d’auditoria han d’adoptar les mesures necessàries per a la salvaguarda de la documentació referent a aquelles auditories de comptes que hagin realitzat i que siguin objecte d’una acció de responsabilitat civil.


[Bloque 107: #a84]

Artículo 84. Obligación de conservación de la documentación.

En los casos de baja temporal o definitiva en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, los auditores de cuentas y las sociedades de auditoría adoptarán las medidas necesarias para la salvaguarda de la documentación referente a aquellas auditorías de cuentas que hubieran realizado y que sean objeto de una acción de responsabilidad civil.


[Bloc 108: #a85]

Article 85. Prescripció de les infraccions.

1. Les infraccions lleus prescriuen al cap d’un any, les greus a cap de dos i les molt greus al cap de tres anys de la seva comissió.

2. La prescripció s’interromp per la iniciació, amb coneixement de l’interessat, del procediment sancionador, i el termini torna a córrer si l’expedient es manté paralitzat durant més de sis mesos per causa no imputable a l’auditor de comptes o societat d’auditoria de comptes subjectes al procediment.


[Bloque 108: #a85]

Artículo 85. Prescripción de las infracciones.

1. Las infracciones leves prescribirán al año, las graves a los dos años y las muy graves a los tres años de su comisión.

2. La prescripción se interrumpirá por la iniciación, con conocimiento del interesado, del procedimiento sancionador, reanudándose el plazo si el expediente permaneciese paralizado durante más de seis meses por causa no imputable al auditor de cuentas o sociedad de auditoría de cuentas sujetos al procedimiento.


[Bloc 109: #a86]

Article 86. Prescripció de les sancions.

1. Les sancions imposades per infraccions lleus prescriuen al cap d’un any, les imposades per infraccions greus, al cap de dos anys, i les imposades per infraccions molt greus al cap de tres anys.

2. El termini de prescripció es comença a comptar des de l’endemà del dia en què adquireixi fermesa la resolució per la qual s’imposa la sanció, i el termini torna a córrer si l’expedient es manté paralitzat durant més de sis mesos per causa no imputable a l’auditor de comptes o societat d’auditoria de comptes subjectes al procediment.


[Bloque 109: #a86]

Artículo 86. Prescripción de las sanciones.

1. Las sanciones impuestas por infracciones leves prescribirán al año, las impuestas por infracciones graves a los dos años, y las impuestas por infracciones muy graves a los tres años.

2. El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquél en que adquiera firmeza la resolución por la que se imponga la sanción, reanudándose el plazo si el expediente permaneciese paralizado durante más de seis meses por causa no imputable al auditor de cuentas o sociedad de auditoría de cuentas sujetos al procedimiento.


[Bloc 110: #t4]

TÍTOL IV

Taxes de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes


[Bloque 110: #t4]

TÍTULO IV

Tasas del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas


[Bloc 111: #a87]

Article 87. Taxa de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes pel control i la supervisió de l’activitat de l’auditoria de comptes.

1. La taxa de control i supervisió de l’activitat d’auditoria de comptes es regeix per aquesta Llei i per les altres fonts normatives a què es refereix l’article 9 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics, amb la finalitat de cobrir els costos corresponents a l’exercici de les competències de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes.

2. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’exercici de les competències de control de l’activitat d’auditoria de comptes per part de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes a què es refereix el capítol I del títol II, en relació amb l’emissió d’informes d’auditoria de comptes.

3. Aquesta taxa es merita l’últim dia de cada trimestre natural, en relació amb els informes d’auditoria emesos en cada trimestre.

4. Són subjectes passius d’aquesta taxa els auditors de comptes i societats d’auditoria inscrits en la situació d’exercents en el Registre oficial d’auditors de comptes de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, que emetin informes d’auditoria de comptes.

5. La quota tributària d’aquesta taxa consisteix en una quantitat fixa de 123,40 euros per cada informe d’auditoria de comptes emès sobre una entitat que no sigui d’interès públic, i de 246,90 euros en cas que els honoraris facturats per l’informe d’auditoria de comptes emès sigui superior a 30.000 euros.

La quota tributària d’aquesta taxa consisteix en una quantitat fixa de 246,90 euros per cada informe d’auditoria de comptes emès sobre una entitat d’interès públic, i de 493,80 euros en cas que els honoraris facturats per l’informe d’auditoria de comptes emès sobre una entitat d’aquest tipus sigui superior a 30.000 euros.

6. La gestió i recaptació en període voluntari d’aquesta taxa correspon a l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes. La recaptació en via executiva correspon a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, de conformitat amb la legislació vigent.

7. Reglamentàriament s’han de determinar les normes de liquidació i pagament de la taxa, i es pot establir l’obligació per als subjectes passius d’autoliquidació i ingrés de l’import corresponent.

8. Els ingressos derivats de la taxa a què es refereix aquest article tenen la consideració d’ingressos pressupostaris de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, i es destinen a finançar les partides que corresponguin a les despeses previstes per a les funcions de control i disciplina de l’activitat d’auditoria de comptes.

9. Les quanties fixes de la taxa a què es refereix l’apartat 5 del present article es poden modificar per la Llei de pressupostos generals de l’Estat de cada any.


[Bloque 111: #a87]

Artículo 87. Tasa del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por el control y supervisión de la actividad de la auditoría de cuentas.

1. La tasa de control y supervisión de la actividad de auditoría de cuentas se regirá por esta Ley y por las demás fuentes normativas a que se refiere el artículo 9 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, con la finalidad de cubrir los costes correspondientes al ejercicio de las competencias del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas.

2. Constituye el hecho imponible de esta tasa el ejercicio de las competencias de control de la actividad de auditoría de cuentas por parte del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas a que se refiere el capítulo I del título II, en relación con la emisión de informes de auditoría de cuentas.

3. Esta tasa se devengará el último día de cada trimestre natural, en relación a los informes de auditoría emitidos en cada trimestre.

4. Serán sujetos pasivos de esta tasa los auditores de cuentas y sociedades de auditoría inscritos en la situación de ejercientes en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas del Instituto de Contabilidad de Auditoría de Cuentas, que emitan informes de auditoría de cuentas.

5. La cuota tributaria de esta tasa consistirá en una cantidad fija de 123,40 euros por cada informe de auditoría de cuentas emitido sobre una entidad que no sea de interés público, y de 246,90 euros en el caso de que los honorarios facturados por el informe de auditoría de cuentas emitido sea superior a 30.000 euros.

La cuota tributaria de esta tasa consistirá en una cantidad fija de 246,90 euros por cada informe de auditoría de cuentas emitido sobre una entidad de interés público, y de 493,80 euros en el caso de que los honorarios facturados por el informe de auditoría de cuentas emitido sobre una entidad de este tipo sea superior a 30.000 euros.

6. La gestión y recaudación en período voluntario de esta tasa corresponde al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. La recaudación en vía ejecutiva corresponde a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, conforme a la legislación vigente.

7. Reglamentariamente se determinarán las normas de liquidación y pago de la citada tasa, pudiendo establecerse la obligación para los sujetos pasivos de autoliquidación e ingreso del correspondiente importe.

8. Los ingresos derivados de la tasa a que se refiere este artículo tendrán la consideración de ingresos presupuestarios del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, destinándose a financiar las partidas que correspondan a los gastos previstos para las funciones de control y disciplina de la actividad de auditoría de cuentas.

9. Las cuantías fijas de la tasa a que se refiere el apartado 5 de este artículo podrán modificarse por la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año.


[Bloc 112: #a88]

Article 88. Taxa de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes per l’expedició de certificats o documents a instància de part i per les inscripcions i anotacions en el Registre oficial d’auditors de comptes.

1. Es crea la taxa per expedició de certificats o documents a instància de part, així com per les inscripcions i anotacions en el Registre oficial d’auditors de comptes. Aqueta taxa es regeix per aquesta Llei i per les altres fonts normatives a què es refereix l’article 9 de la Llei 8/1989, de 13 d’abril, de taxes i preus públics, amb la finalitat de cobrir els costos corresponents a l’exercici de les competències d’organització i manteniment del Registre oficial d’auditors de comptes a què es refereix l’article 8.

2. Constitueix el fet imposable d’aquesta taxa l’exercici de les competències de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes a què es refereix l’article 6.2 de l’Estatut i l’estructura orgànica de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, aprovat pel Reial decret 302/1989, de 17 de novembre, pel que fa a l’expedició de certificats o documents a instància de part i a les inscripcions i anotacions en el Registre oficial d’auditors de comptes.

3. Aquesta taxa es merita el mateix dia de la sol·licitud a instància de part de l’expedició de certificats o documents i de la comunicació per part de l’interessat de l’acte inscriptible al Registre oficial d’auditors de comptes.

4. Són subjectes passius d’aquesta taxa les persones que sol·licitin a l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes les actuacions que constitueixen el fet imposable d’aquesta taxa.

5. La quota tributària d’aquesta taxa consisteix en una quantitat fixa per cada expedició de certificats o documents a instància de part i per les inscripcions i anotacions en el Registre esmentat. Aquesta quantitat és de:

a) Inscripció d’un auditor en el Registre oficial d’auditors de comptes: 75 euros.

b) Canvi de situació: 75 euros.

c) Modificació de dades que consten en el Registre oficial d’auditors de comptes d’auditors: 75 euros.

d) Inscripció d’una societat d’auditoria en el Registre oficial d’auditors de comptes: una quantitat fixa de 100 euros, més 48 euros per conseller/administrador.

e) Modificació de dades que consten en el Registre oficial d’auditors de comptes de les societats d’auditoria: 75 euros.

f) Emissió de certificats d’inscripció en el Registre oficial d’auditors de comptes tant a auditors com a societats d’auditoria: 24 euros.

6. La gestió i recaptació en període voluntari d’aquesta taxa correspon a l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes. La recaptació en via executiva correspon a l’Agència Estatal de l’Administració Tributària, de conformitat amb la legislació vigent.

7. Reglamentàriament s’han de determinar les normes de liquidació i pagament de la taxa, i es pot establir l’obligació per als subjectes passius d’autoliquidació i ingrés de l’import corresponent.

8. Els ingressos derivats de la taxa a què es refereix aquest article tenen la consideració d’ingressos pressupostaris de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, i es destinen a finançar les partides que corresponguin a les despeses previstes per a l’exercici de les competències d’organització i manteniment del Registre oficial d’auditors de comptes.

9. Les quanties de la taxa a què es refereix l’apartat 5 d’aquest article es poden modificar per la Llei de pressupostos generals de l’Estat de cada any.


[Bloque 112: #a88]

Artículo 88. Tasa del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas por la expedición de certificados o documentos a instancia de parte y por las inscripciones y anotaciones en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

1. Se crea la tasa por expedición de certificados o documentos a instancia de parte, así como por las inscripciones y anotaciones en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas. Dicha tasa se regirá por esta Ley y por las demás fuentes normativas a que se refiere el artículo 9 de la Ley 8/1989, de 13 de abril, de Tasas y Precios Públicos, con la finalidad de cubrir los costes correspondientes al ejercicio de las competencias de organización y mantenimiento del Registro Oficial de Auditores de Cuentas a que se refiere el artículo 8.

2. Constituye el hecho imponible de esta tasa el ejercicio de las competencias del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas a que se refiere el artículo 6.2 del Estatuto y la estructura orgánica del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, aprobado por Real Decreto 302/1989, de 17 de noviembre, en lo que se refiere a la expedición de certificados o documentos a instancia de parte y a las inscripciones y anotaciones en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

3. Esta tasa se devengará el mismo día de la solicitud a instancia de parte de la expedición de certificados o documentos y de la comunicación por parte del interesado del acto inscribible al Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

4. Serán sujetos pasivos de esta tasa las personas que soliciten al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas las actuaciones que constituyen el hecho imponible de esta tasa.

5. La cuota tributaria de esta tasa consistirá en una cantidad fija por cada expedición de certificados o documentos a instancia de parte y por las inscripciones y anotaciones en dicho Registro. Dicha cantidad será de:

a) Inscripción de un auditor en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas: 75 euros.

b) Cambio de situación: 75 euros.

c) Modificación de datos que constan en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas de auditores: 75 euros.

d) Inscripción de una sociedad de auditoría en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas: una cantidad fija de 100 euros, más 48 euros por consejero/administrador.

e) Modificación de datos que constan en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas de las sociedades de auditoría: 75 euros.

f) Emisión de certificados de inscripción en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas tanto a auditores como a sociedades de auditoría: 24 euros.

6. La gestión y recaudación en período voluntario de esta tasa corresponde al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas. La recaudación en vía ejecutiva corresponde a la Agencia Estatal de la Administración Tributaria, conforme a la legislación vigente.

7. Reglamentariamente se determinarán las normas de liquidación y pago de la citada tasa, pudiendo establecerse la obligación para los sujetos pasivos de autoliquidación e ingreso del correspondiente importe.

8. Los ingresos derivados de la tasa a que se refiere este artículo tendrán la consideración de ingresos presupuestarios del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas, destinándose a financiar las partidas que correspondan a los gastos previstos para el ejercicio de las competencias de organización y mantenimiento del Registro Oficial de Auditores de Cuentas.

9. Las cuantías de la tasa a que se refiere el apartado 5 de este artículo podrán modificarse por la Ley de Presupuestos Generales del Estado de cada año.


[Bloc 113: #t5]

TÍTOL V

Protecció de dades personals


[Bloque 113: #t5]

TÍTULO V

Protección de datos personales


[Bloc 114: #a89]

Article 89. Protecció de dades personals.

L’accés a les informacions i dades requerides per l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes en l’exercici de les seves funcions de supervisió es realitza de conformitat amb l’article 11.2.a) de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.

L’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes aplica la normativa vigent sobre protecció de dades al tractament de les dades de caràcter personal intercanviades en l’àmbit de cooperació comunitària i amb tercers països.

El tractament de les dades de caràcter personal del denunciant s’ha de fer de conformitat amb la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal.


[Bloque 114: #a89]

Artículo 89. Protección de datos personales.

El acceso a las informaciones y datos requeridos por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en el ejercicio de sus funciones de supervisión se realiza de conformidad con el artículo 11.2.a) de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.

El Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas aplicará la normativa vigente sobre protección de datos al tratamiento de los datos de carácter personal intercambiados en el ámbito de cooperación comunitaria y con terceros países.

El tratamiento de los datos de carácter personal del denunciante se realizará de conformidad con la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal.


[Bloc 115: #da1]

Disposició addicional primera. Auditoria obligatòria.

1. Sense perjudici del que estableixen altres disposicions, s’han de sotmetre en tot cas a l’auditoria de comptes que preveu l’article 1.2 d’aquesta Llei, les entitats, sigui quina sigui la seva naturalesa jurídica, en les quals concorri alguna de les circumstàncies següents:

a) Que emetin valors admesos a negociació en mercats secundaris oficials de valors o sistemes multilaterals de negociació.

b) Que emetin obligacions en oferta pública.

c) Que es dediquin de forma habitual a la intermediació financera, i, en tot cas, les entitats de crèdit, les empreses de serveis d’inversió, les societats rectores dels mercats secundaris oficials, les entitats rectores dels sistemes multilaterals de negociació, la Societat de Sistemes, les entitats de contrapartida central, la Societat de Borses, les societats gestores dels fons de garantia d’inversions i les altres entitats financeres, incloses les institucions d’inversió col·lectiva, fons de titulització i les seves gestores, inscrites en els registres corresponents del Banc d’Espanya i de la Comissió Nacional del Mercat de Valors.

d) Que tinguin per objecte social qualsevol activitat subjecta al text refós de la Llei d’ordenació i supervisió de les assegurances privades, aprovat pel Reial decret legislatiu 6/2004, de 29 d’octubre, dins dels límits que s’estableixin reglamentàriament, així com els fons de pensions i les seves entitats gestores.

e) Que rebin subvencions, ajudes o realitzin obres, prestacions, serveis o subministrin béns a l’Estat i altres organismes públics dins dels límits que reglamentàriament fixi el Govern per mitjà d’un reial decret.

f) Les altres entitats que superin els límits que reglamentàriament fixi el Govern per mitjà d’un reial decret. Els límits esmentats s’han de referir, almenys, a la xifra de negocis, a l’import total de l’actiu segons balanç i al nombre anual mitjà d’empleats, i s’han d’aplicar, tots o cada un d’ells, segons ho permeti la respectiva naturalesa jurídica de cada societat o entitat.

2. El que preveu aquesta disposició addicional no és aplicable a les entitats que formin part del sector públic estatal, autonòmic o local, sense perjudici del que disposi la normativa que regula les entitats del sector públic esmentades. En tot cas, el que preveu aquesta disposició addicional és aplicable a les societats mercantils que formin part del sector públic estatal, autonòmic o local.

3. Les sucursals a Espanya d’entitats de crèdit estrangeres, quan no hagin de presentar comptes anuals de la seva activitat a Espanya, han de sotmetre a auditoria la informació economicofinancera que amb caràcter anual hagin de fer pública, i la que amb caràcter reservat remetin al Banc d’Espanya, de conformitat amb el marc normatiu comptable que sigui aplicable.


[Bloque 115: #da1]

Disposición adicional primera. Auditoría obligatoria.

1. Sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones, deberán someterse en todo caso a la auditoría de cuentas prevista en el artículo 1.2 de esta Ley, las entidades, cualquiera que sea su naturaleza jurídica, en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias:

a) Que emitan valores admitidos a negociación en mercados secundarios oficiales de valores o sistemas multilaterales de negociación.

b) Que emitan obligaciones en oferta pública.

c) Que se dediquen de forma habitual a la intermediación financiera, y, en todo caso, las entidades de crédito, las empresas de servicios de inversión, las sociedades rectoras de los mercados secundarios oficiales, las entidades rectoras de los sistemas multilaterales de negociación, la Sociedad de Sistemas, las entidades de contrapartida central, la Sociedad de Bolsas, las sociedades gestoras de los fondos de garantía de inversiones y las demás entidades financieras, incluidas las instituciones de inversión colectiva, fondos de titulización y sus gestoras, inscritas en los correspondientes Registros del Banco de España y de la Comisión Nacional del Mercado de Valores.

d) Que tengan por objeto social cualquier actividad sujeta al Texto Refundido de la Ley de ordenación y supervisión de los seguros privados, aprobado por Real Decreto Legislativo 6/2004, de 29 de octubre, dentro de los límites que reglamentariamente se establezcan, así como los fondos de pensiones y sus entidades gestoras.

e) Que reciban subvenciones, ayudas o realicen obras, prestaciones, servicios o suministren bienes al Estado y demás organismos públicos dentro de los límites que reglamentariamente fije el Gobierno por real decreto.

f) Las demás entidades que superen los límites que reglamentariamente fije el Gobierno por real decreto. Dichos límites se referirán, al menos, a la cifra de negocios, al importe total del activo según balance y al número anual medio de empleados, y se aplicarán, todos o cada uno de ellos, según lo permita la respectiva naturaleza jurídica de cada sociedad o entidad.

2. Lo previsto en esta disposición adicional no es aplicable a las entidades que formen parte del sector público estatal, autonómico o local, sin perjuicio de lo que disponga la normativa que regula dichas entidades del sector público. En todo caso, lo previsto en esta disposición adicional será aplicable a las sociedades mercantiles que formen parte del sector público estatal, autonómico o local.

3. Las sucursales en España de entidades de crédito extranjeras, cuando no tengan que presentar cuentas anuales de su actividad en España, deberán someter a auditoría la información económica financiera que con carácter anual deban hacer pública, y la que con carácter reservado remitan al Banco de España, de conformidad con el marco normativo contable que resulte de aplicación.


[Bloc 116: #da2]

Disposició addicional segona. Auditories en entitats del sector públic.

1. Aquesta Llei no és aplicable a les activitats de revisió i verificació de comptes anuals, estats financers o altres documents comptables, ni a l’emissió dels informes corresponents, que realitzin òrgans de control de les administracions públiques en l’exercici de les seves competències, que es continuen regint per la seva legislació específica.

2. Els treballs d’auditoria sobre comptes anuals o altres estats financers o documents comptables d’entitats que formen part del sector públic estatal, autonòmic o local i estan atribuïts legalment als òrgans públics de control de la gestió economicofinancera del sector públic en l’exercici de les seves competències, es regeixen per les seves normes específiques, i no és aplicable als treballs esmentats el que estableix la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes.

Els treballs de col·laboració que puguin realitzar els auditors de comptes o les societats d’auditoria inscrits en el Registre oficial d’auditors, en virtut de contractes subscrits pels òrgans públics de control a què es refereix l’apartat 1, i en execució de la planificació anual d’auditories dels òrgans esmentats, es regeixen per la seva legislació específica, i no és aplicable el que estableix aquesta Llei.

Els informes a què es refereix aquest apartat, que puguin emetre auditors de comptes o societats d’auditoria sobre entitats públiques, no es poden identificar com d’auditoria de comptes, ni la seva redacció o presentació poden generar confusió respecte a la seva naturalesa com a treball d’auditoria de comptes.

3. No obstant l’apartat anterior, en els casos en què en els contractes subscrits entre els òrgans públics de control i els auditors de comptes inscrits en el Registre oficial d’auditors de comptes s’inclogui, juntament amb col·laboració en la realització de l’auditoria pública, l’emissió d’un informe d’auditoria de comptes dels que preveu l’article 1 d’aquesta Llei, destinat a atendre determinades exigències previstes en normes sectorials o per altres raons d’índole mercantil o financera, com ara la concurrència a licitacions internacionals o per obtenir recursos en mercats financers, l’informe d’auditoria s’ha de sotmetre al que disposa la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes.

S’exceptuen del que disposa aquest apartat els informes relatius a comptes o estats que es formulin d’acord amb la normativa comptable del sector públic o que els treballs d’auditoria es realitzin d’acord amb les normes d’auditoria aplicables del sector públic.

4. Els treballs d’auditoria de comptes realitzats per un auditor de comptes o societat d’auditoria, inscrits en el Registre oficial d’auditors de comptes, sobre els comptes anuals o estats financers o altres documents comptables d’entitats integrants del sector públic estatal, autonòmic o local que, de conformitat amb la seva normativa d’aplicació, estan obligats legalment a sotmetre els seus comptes anuals a l’auditoria de comptes prevista a l’article 1 d’aquesta Llei, estan subjectes al que disposa la normativa reguladora de l’activitat d’auditoria de comptes, sempre que els comptes o estats esmentats no es formulin d’acord amb la normativa comptable del sector públic o els treballs d’auditoria no es realitzin d’acord amb les normes d’auditoria aplicables del sector públic. En particular, estan subjectes a la normativa reguladora esmentada de l’activitat d’auditoria els treballs d’auditoria realitzats per un auditor de comptes o societat d’auditoria inscrits en el Registre oficial d’auditors de comptes sobre els comptes anuals de les societats mercantils pertanyents al sector públic esmentat subjectes a l’obligació de sotmetre els seus comptes anuals a auditoria de conformitat amb la normativa mercantil.

5. En els supòsits de comptes anuals o altres estats financers consolidats en els quals la societat dominant sigui una entitat pública empresarial o una altra entitat de dret públic i les societats dominades puguin ser societats mercantils, quan l’auditoria dels comptes anuals esmentats la realitzin els òrgans públics de control de la gestió economicofinancera del sector públic, en la realització de la funció esmentada no és aplicable el que disposa l’article 7 d’aquesta Llei, i es regeix per la normativa específica del sector públic.


[Bloque 116: #da2]

Disposición adicional segunda. Auditoría en entidades del sector público.

1. Esta Ley no será de aplicación a las actividades de revisión y verificación de cuentas anuales, estados financieros u otros documentos contables, ni a la emisión de los correspondientes informes, que se realicen por órganos de control de las Administraciones Públicas en el ejercicio de sus competencias, que continuarán rigiéndose por su legislación específica.

2. Los trabajos de auditoría sobre cuentas anuales u otros estados financieros o documentos contables de entidades que forman parte del sector público estatal, autonómico o local y se encuentran atribuidos legalmente a los órganos públicos de control de la gestión económico financiera del sector público en el ejercicio de sus competencias, se rigen por sus normas específicas, no resultando de aplicación a dichos trabajos lo establecido en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas.

Los trabajos de colaboración que pudieran realizar los auditores de cuentas o las sociedades de auditoría inscritos en el Registro Oficial de Auditores, en virtud de contratos celebrados por los órganos públicos de control a que se refiere el apartado 1, y en ejecución de la planificación anual de auditorías de dichos órganos, se regirán por su legislación específica, no resultando de aplicación lo establecido en esta Ley.

Los informes a que se refiere este apartado, que pudieran emitir auditores de cuentas o sociedades de auditoría sobre entidades públicas, no podrán identificarse como de auditoría de cuentas, ni su redacción o presentación podrán generar confusión respecto a su naturaleza como trabajo de auditoría de cuentas.

3. No obstante el apartado anterior, en los casos en que en los contratos celebrados entre los órganos públicos de control y los auditores de cuentas inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas se incluya, junto a colaboración en la realización de la auditoría pública, la emisión de un informe de auditoría de cuentas de los previstos en el artículo 1 de esta Ley, destinado a atender determinadas exigencias previstas en normas sectoriales o por otras razones de índole mercantil o financiero, tales como la concurrencia a licitaciones internacionales o para obtener recursos en mercados financieros, el informe de auditoría se someterá a lo dispuesto en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas.

Se exceptúan de lo dispuesto en este apartado los informes relativos a cuentas o estados que se formulen con arreglo a la normativa contable del sector público o que los trabajos de auditoría se realicen con arreglo a las normas de auditoría aplicables del sector público.

4. Los trabajos de auditoría de cuentas realizados por un auditor de cuentas o sociedad de auditoría, inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas, sobre las cuentas anuales o estados financieros u otros documentos contables de entidades integrantes del sector público estatal, autonómico o local que, conforme a su normativa de aplicación, se encuentran obligados legalmente a someter sus cuentas anuales a la auditoría de cuentas prevista en el artículo 1 de esta Ley, están sujetos a lo dispuesto en la normativa reguladora de la actividad de auditoría de cuentas, siempre y cuando dichas cuentas o estados no se formulen con arreglo a la normativa contable del sector público o los trabajos de auditoría no se realicen con arreglo a las normas de auditoría aplicables del sector público. En particular, están sujetos a la citada normativa reguladora de la actividad de auditoría los trabajos de auditoría realizados por un auditor de cuentas o sociedad de auditoría inscritos en el Registro Oficial de Auditores de Cuentas sobre las cuentas anuales de las sociedades mercantiles pertenecientes al mencionado sector público sujetas a la obligación de someter sus cuentas anuales a auditoría conforme a la normativa mercantil.

5. En los supuestos de cuentas anuales u otros estados financieros consolidados en los que la sociedad dominante sea una entidad pública empresarial u otra entidad de derecho público y las sociedades dominadas pudieran ser sociedades mercantiles, cuando la auditoría de dichas cuentas anuales se realice por los órganos públicos de control de la gestión económico-financiera del sector público, en la realización de dicha función no será de aplicación lo dispuesto en el artículo 7 de esta Ley, rigiéndose por la normativa específica del sector público.


[Bloc 117: #da3]

Disposició addicional tercera. Comissió d’auditoria d’entitats d’interès públic.

1. Les entitats d’interès públic, la normativa de les quals no ho exigeixi, han de tenir una comissió d’auditoria amb la composició i les funcions que preveu l’article 529 quaterdecies del text refós de la Llei de societats de capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol.

2. En les entitats a què es refereix l’apartat 1 que disposin d’un òrgan amb funcions equivalents a les de la comissió d’auditoria, que s’hagi establert i operi de conformitat amb la seva normativa aplicable, les funcions de la comissió d’auditoria han de ser assumides per l’òrgan esmentat, i les entitats esmentades han de fer públic a la seva pàgina web l’òrgan encarregat d’aquestes funcions i la seva composició.

En les caixes d’estalvis les funcions de la comissió d’auditoria poden ser assumides per la Comissió de Control.

3. No obstant el que disposa l’apartat 1, no estan obligades a tenir una comissió d’auditoria:

a) Les entitats d’interès públic l’única activitat de les quals consisteixi a actuar com a emissor de valors garantits per actius, segons es defineixen els esmentats valors a l’article 2, punt 5, del Reglament (CE) núm. 809/2004 de la Comissió.

b) Les entitats d’interès públic que preveu l’article 3.5 b) que siguin petites i mitjanes, sempre que les seves funcions les assumeixi l’òrgan d’administració.

c) Les entitats d’interès públic previstes a l’article 3.5 b) a les quals la normativa comunitària permeti exonerar d’aquest requisit i així es determini per reglament.

d) Les entitats d’interès públic que siguin dependents, d’acord amb el que preveu l’article 42 del Codi de comerç, d’altres entitats d’interès públic, sempre que la comissió d’auditoria de l’entitat dominant assumeixi també, en l’àmbit de les dependents a què es refereix aquest apartat, les funcions pròpies d’aquesta comissió i qualssevol altres que se li puguin atribuir, i quan concorri algun dels requisits següents:

1r Que les entitats dependents estiguin íntegrament participades per l’entitat dominant, o

2n Que l’aplicació d’aquesta excepció l’hagi aprovat la junta d’accionistes de la societat dependent per unanimitat.

Les entitats d’interès públic a què es refereix aquest apartat han de fer públics a la seva pàgina web els motius pels quals consideren que no és adequat disposar d’una comissió d’auditoria o d’un òrgan d’administració o supervisió encarregat d’exercir les funcions de la comissió d’auditoria.

e) Les entitats d’interès públic que siguin entitats públiques empresarials, de les que preveu l’article 103 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, del règim jurídic del sector públic, sempre que les seves funcions les assumeixi l’òrgan d’administració.

4. Queden exemptes del compliment del requisit d’independència que exigeixen a la comissió d’auditoria els apartats 1 i 2 de l’article 529 quaterdecies del text refós de la Llei de societats de capital, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, les entitats que reuneixin els requisits següents:

a) Que es tracti d’entitats d’interès públic de les previstes a l’article 3.5.b) i tinguin obligació de tenir una comissió d’auditoria.

b) Que els membres de la comissió d’auditoria ho siguin, al seu torn, del seu òrgan d’administració.

c) Que la seva normativa específica no exigeixi la presència de consellers independents en l’òrgan d’administració.

5. Les entitats d’interès públic a què es refereixen els apartats 2 a 4 anteriors han de comunicar les circumstàncies que s’hi recullen a les autoritats supervisores nacionals de les entitats esmentades. Aquesta comunicació s’ha de fer en el termini d’un mes a comptar des que es va adoptar l’acord societari corresponent.

6. El que estableixen les funcions previstes a les lletres d) a g) de l’article 529 quaterdecies, apartat 4, del text refós de la Llei de societats de capital, s’entén sense perjudici de les competències atribuïdes a l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes en la normativa reguladora de l’auditoria de comptes en relació amb l’observança del deure d’independència.

7. La supervisió del compliment del que estableix aquesta disposició addicional correspon a la Comissió Nacional del Mercat de Valors, de conformitat amb el que disposa el títol VIII de la Llei 24/1988, de 28 de juliol, del mercat de valors. Aquesta competència s’entén sense perjudici de la que té l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes en matèria de supervisió de l’activitat d’auditoria de comptes.

Amb caràcter puntual i tan aviat com sigui possible, la Comissió Nacional del Mercat de Valors ha de facilitar a l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes per a la seva remissió a la Comissió d’Òrgans Europeus de Supervisió d’Auditors la informació corresponent a les sancions, si s’escau, imposades que hagin guanyat fermesa en via administrativa, als membres de la comissió d’auditoria a què es refereix aquesta disposició addicional.


[Bloque 117: #da3]

Disposición adicional tercera. Comisión de Auditoría de entidades de interés público.

1. Las entidades de interés público, cuya normativa no lo exija, deberán tener una Comisión de Auditoría con la composición y funciones contempladas en el artículo 529 quaterdecies del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio.

2. En las entidades a que se refiere el apartado 1 que dispongan de un órgano con funciones equivalentes a las de la Comisión de Auditoría, que se haya establecido y opere conforme a su normativa aplicable, las funciones de la Comisión de Auditoría serán asumidas por el citado órgano, debiendo dichas entidades hacer público en su página web el órgano encargado de esas funciones y su composición.

En las Cajas de Ahorros las funciones de la Comisión de Auditoría podrán ser asumidas por la Comisión de Control.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, no estarán obligadas a tener una Comisión de Auditoría:

a) Las entidades de interés público cuya única actividad consista en actuar como emisor de valores garantizados por activos, según se definen dichos valores en el artículo 2, punto 5, del Reglamento (CE) n.º 809/2004 de la Comisión.

b) Las entidades de interés público previstas en el artículo 3.5 b) que sean pequeñas y medianas, siempre que sus funciones sean asumidas por el órgano de administración.

c) Las entidades de interés público previstas en el artículo 3.5 b) a las que la normativa comunitaria permita exonerar de este requisito y así se determine reglamentariamente.

d) Las entidades de interés público que sean dependientes, de acuerdo con lo previsto en el artículo 42 del Código de Comercio, de otras entidades de interés público, siempre que la Comisión de Auditoría de la entidad dominante asuma también, en el ámbito de las dependientes a que se refiere este apartado, las funciones propias de tal comisión y cualesquiera otras que pudiesen atribuírsele, y cuando concurra alguno de los siguientes requisitos:

1.º Que las entidades dependientes estén íntegramente participadas por la entidad dominante, o

2.º Que la aplicación de esta excepción haya sido aprobada por la junta de accionistas de la sociedad dependiente por unanimidad.

Las entidades de interés público a que se refiere este apartado harán públicos en su página web los motivos por los que consideran que no es adecuado disponer de una Comisión de Auditoría o de un órgano de administración o supervisión encargado de realizar las funciones de la Comisión de Auditoría.

e) Las entidades de interés público que sean entidades públicas empresariales, de las previstas en el artículo 103 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público, siempre que sus funciones sean asumidas por el órgano de administración.

4. Quedarán exentas del cumplimiento del requisito de independencia exigido a la Comisión de Auditoría por los apartados 1 y 2 del artículo 529 quaterdecies del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2010, de 2 de julio, las entidades que reúnan los siguientes requisitos:

a) Que se trate de entidades de interés público de las previstas en el artículo 3.5.b) y tengan obligación de tener Comisión de Auditoría.

b) Que los miembros de la Comisión de Auditoría lo sean, a su vez, de su órgano de administración.

c) Que su normativa específica no exija la presencia de consejeros independientes en el órgano de administración.

5. Las entidades de interés público a que se refieren los apartados 2 a 4 anteriores comunicarán las circunstancias en ellos recogidas a las autoridades supervisoras nacionales de dichas entidades. Dicha comunicación se realizará en el plazo de un mes a contar desde que se adoptó el acuerdo societario correspondiente.

6. Lo establecido en las funciones previstas en las letras d) a g) del artículo 529 quaterdecies, apartado 4, del Texto Refundido de la Ley de Sociedades de Capital, se entenderán sin perjuicio de las competencias atribuidas al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en la normativa reguladora de la auditoría de cuentas en relación con la observancia del deber de independencia.

7. La supervisión del cumplimiento de lo establecido en esta disposición adicional corresponde a la Comisión Nacional del Mercado de Valores, de conformidad con lo dispuesto en el título VIII de la Ley 24/1988, de 28 de julio, del Mercado de Valores. Esta competencia se entiende sin perjuicio de la que ostenta el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas en materia de supervisión de la actividad de auditoría de cuentas.

Con carácter puntual y a la mayor brevedad posible, la Comisión Nacional del Mercado de Valores facilitará al Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas para su remisión a la Comisión de Órganos Europeos de Supervisión de Auditores la información correspondiente a las sanciones, en su caso, impuestas que hubieren ganado firmeza en vía administrativa, a los miembros de la Comisión de Auditoría a que se refiere esta disposición adicional.

Es modifiquen les lletres b) i d) y s’afegeix la lletra e) a l’apartat 3 per l’art. 5.4 i 5 de la Llei 5/2021, de 12 d’abril. Ref. BOE-A-2021-5773-CAT-pdf.
.

Se modifican las letras b) y d) y se añade la letra e) al apartado 3 por el art. 5.4 y 5 de la Ley 5/2021, de 12 de abril. Ref. BOE-A-2021-5773-html.
.


[Bloc 118: #da4]

Disposició addicional quarta. Col·laboració de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència en l’execució de competències en relació amb el mercat d’auditoria de comptes.

1. Per a l’exercici de les competències a què es refereix l’article 46.2.e) d’aquesta Llei, l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes pot sol·licitar la col·laboració de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència, en particular, per a l’elaboració d’un informe anual en què es reflecteixi com a mínim:

a) L’evolució del mercat de serveis d’auditoria legal prestats a entitats d’interès públic, i del funcionament de les comissions d’auditoria.

b) Les principals operacions que hagin ocorregut en el sector, que puguin afectar a escala de concentració del mercat, i la disponibilitat o prestació de serveis d’auditoria en moments o sectors determinats.

c) Els riscos identificats, i en particular la identificació dels riscos derivats d’una incidència elevada de fallades de qualitat d’un auditor legal o societat d’auditoria i les mesures a prendre per a la seva mitigació.

2. La Comissió Nacional dels Mercats i la Competència i l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes han d’intercanviar la informació oportuna als efectes del compliment de les seves competències respectives. En particular, l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes ha d’informar la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència dels fets, conductes o pràctiques de les quals pugui sospitar o deduir que existeixen indicis de pràctiques contràries a les normes de competència establertes a la Llei 3/2013, de 4 de juny, de creació de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.

3. Les autoritats competents i les persones que treballin o hagin treballat en el compliment del que preveu aquesta disposició han d’observar el deure de secret establert a l’article 60, sense perjudici de les excepcions legals previstes, i de la Llei 3/2013, de 4 de juny, de creació de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència.


[Bloque 118: #da4]

Disposición adicional cuarta. Colaboración de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia en la ejecución de competencias en relación con el mercado de auditoría de cuentas.

1. Para el ejercicio de las competencias a que se refiere el artículo 46.2.e) de esta Ley, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas podrá solicitar la colaboración de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, en particular, para la elaboración de un informe anual en el que se refleje como mínimo:

a) La evolución del mercado de servicios de auditoría legal prestado a entidades de interés público, y del funcionamiento de las comisiones de auditoría.

b) Las principales operaciones que hayan ocurrido en el sector, que pudieran afectar a nivel de concentración del mercado, y a la disponibilidad o prestación de servicios de auditoría en momentos o sectores determinados.

c) Los riesgos identificados, y en particular la identificación de los riesgos derivados de una incidencia elevada de fallos de calidad de un auditor legal o sociedad de auditoría y las medidas a tomar para su mitigación.

2. La Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia y el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas intercambiarán la información oportuna a efectos del cumplimiento de sus respectivas competencias. En particular, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas informará a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia de los hechos, conductas o prácticas de las que pueda sospechar o deducir que existen indicios de prácticas contrarias a las normas de competencia establecidas en la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.

3. Las autoridades competentes y las personas que trabajen o hayan trabajado en el cumplimiento de lo previsto en esta disposición deberán observar el deber de secreto establecido en el artículo 60, sin perjuicio de las excepciones legales previstas, y de la Ley 3/2013, de 4 de junio, de creación de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia.


[Bloc 119: #da5]

Disposició addicional cinquena. Informe sobre l’evolució del mercat.

Abans del 17 de juny de 2016, i cada tres anys com a mínim a partir d’aquesta data, l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes i la Xarxa Europea de Competència han d’elaborar un informe sobre l’evolució del mercat de serveis d’auditoria legal prestats a entitats d’interès públic i l’han de presentar a la Comissió d’Organismes Europeus de Supervisió d’Auditors, l’Autoritat Europea de Valors i Mercats, l’Autoritat Bancària Europea, l’Autoritat Europea d’Assegurances i Pensions de Jubilació i la Comissió.


[Bloque 119: #da5]

Disposición adicional quinta. Informe sobre la evolución del mercado.

Antes del 17 de junio de 2016, y cada tres años como mínimo a partir de dicha fecha, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas y la Red Europea de Competencia elaborarán un informe sobre la evolución del mercado de servicios de auditoría legal prestados a entidades de interés público y lo presentarán a la Comisión de Organismos Europeos de Supervisión de Auditores, Autoridad Europea de Valores y Mercados, Autoridad Bancaria Europea, a la Autoridad Europea de Seguros y Pensiones de Jubilación y a la Comisión.


[Bloc 120: #da6]

Disposició addicional sisena. Societats d’auditoria.

Les societats d’auditoria han d’efectuar les modificacions corresponents per adaptar-se al que exigeix l’article 11 en el termini d’un any des de la data de publicació d’aquesta Llei en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

En cas que les societats d’auditoria no s’hagin modificat abans de la data esmentada, l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes ha de procedir a donar-les de baixa d’ofici del Registre oficial d’auditors de comptes.


[Bloque 120: #da6]

Disposición adicional sexta. Sociedades de auditoría.

Las sociedades de auditoría deberán realizar las correspondientes modificaciones para adaptarse a lo exigido en el artículo 11 en el plazo de un año desde la fecha de publicación de esta Ley en el «Boletín Oficial del Estado».

En caso de que las sociedades de auditoría no se hubieran modificado antes de dicha fecha, el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas procederá a darles de baja de oficio del Registro Oficial de Auditores de Cuentas.


[Bloc 121: #da7]

Disposició addicional setena. Mecanismes de coordinació amb òrgans o institucions públiques amb competències de control o inspecció.

Addicionalment al que estableix l’article 38 d’aquesta Llei, quan per disposicions amb rang de llei s’atribueixin a òrgans o institucions públiques competències de control o inspecció sobre entitats que se sotmetin a auditoria de comptes, el Govern, mitjançant un reial decret, ha d’establir els sistemes, normes i procediments que en facin possible l’adequada coordinació, als efectes de sol·licitar als auditors de comptes i societats d’auditoria tota la informació que sigui necessària per a l’exercici de les dites competències.

Els auditors dels comptes anuals de les entitats diferents de les d’interès públic sotmeses al règim de supervisió i control atribuït al Banc d’Espanya, a la Comissió Nacional del Mercat de Valors i a la Direcció General d’Assegurances i Fons de Pensions, així com als òrgans autonòmics amb competències d’ordenació i supervisió de les entitats asseguradores, tenen l’obligació de comunicar ràpidament per escrit als esmentats òrgans o institucions públiques competents, segons escaigui, qualsevol fet o decisió, sobre l’entitat o institució auditada, del qual hagin tingut coneixement en l’exercici de les seves funcions i que pugui:

a) Constituir una violació greu del contingut de les disposicions legals, reglamentàries o administratives que estableixin les condicions de la seva autorització o que regulin de manera específica l’exercici de la seva activitat.

b) Perjudicar la continuïtat de la seva explotació, o afectar greument la seva estabilitat o solvència.

c) Implicar una opinió amb excepcions, desfavorable o denegada, o impedir l’emissió de l’informe d’auditoria.

Sense perjudici de l’obligació anterior, l’entitat auditada té l’obligació de remetre una còpia de l’informe d’auditoria dels comptes anuals a les autoritats supervisores competents anteriorment esmentades. Si en el termini d’una setmana des de la data de lliurament de l’informe, l’auditor no té constància fefaent que s’ha produït la remissió, ha d’enviar directament l’informe a les autoritats esmentades.

Addicionalment, els auditors de comptes de les entitats dominades que estiguin sotmeses al règim de supervisió, a més d’informar les autoritats supervisores competents, segons estableix el paràgraf primer, també han d’informar els auditors de comptes de l’entitat dominant.

La comunicació de bona fe dels fets o decisions esmentats a les autoritats supervisores competents no constitueix incompliment del deure de secret establert a l’article 31 d’aquesta Llei, o del que pugui ser exigible contractualment als auditors de comptes, ni implica per a aquests cap tipus de responsabilitat.


[Bloque 121: #da7]

Disposición adicional séptima. Mecanismos de coordinación con órganos o instituciones públicas con competencias de control o inspección.

Adicionalmente a lo establecido en el artículo 38 de esta Ley, cuando por disposiciones con rango de ley se atribuyan a órganos o instituciones públicas competencias de control o inspección sobre entidades que se sometan a auditoría de cuentas, el Gobierno, mediante real decreto, establecerá los sistemas, normas y procedimientos que hagan posible su adecuada coordinación, a los efectos de recabar de los auditores de cuentas y sociedades de auditoría cuanta información resulte necesaria para el ejercicio de las mencionadas competencias.

Los auditores de las cuentas anuales de las entidades distintas de las de interés público sometidas al régimen de supervisión y control atribuido al Banco de España, a la Comisión Nacional del Mercado de Valores y a la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones, así como a los órganos autonómicos con competencias de ordenación y supervisión de las entidades aseguradoras, tendrán la obligación de comunicar rápidamente por escrito a los citados órganos o instituciones públicas competentes según proceda, cualquier hecho o decisión, sobre la entidad o institución auditada del que hayan tenido conocimiento en el ejercicio de sus funciones, y que pueda:

a) Constituir una violación grave del contenido de las disposiciones legales, reglamentarias o administrativas que establezcan las condiciones de su autorización o que regulen de manera específica el ejercicio de su actividad.

b) Perjudicar la continuidad de su explotación, o afectar gravemente a su estabilidad o solvencia.

c) Implicar una opinión con salvedades, desfavorable o denegada, o impedir la emisión del informe de auditoría.

Sin perjuicio de la obligación anterior, la entidad auditada tendrá la obligación de remitir copia del informe de auditoría de las cuentas anuales a las autoridades supervisoras competentes anteriormente citadas. Si en el plazo de una semana desde la fecha de entrega del informe, el auditor no tuviera constancia fehaciente de que se ha producido dicha remisión, deberá enviar directamente el informe a las citadas autoridades.

Adicionalmente, los auditores de cuentas de las entidades dominadas que estén sometidas al régimen de supervisión, además de informar a las autoridades supervisoras competentes, según se establece en el párrafo primero, también informarán a los auditores de cuentas de la entidad dominante.

La comunicación de buena fe de los hechos o decisiones mencionados a las autoridades supervisoras competentes no constituirá incumplimiento del deber de secreto establecido en el artículo 31 de esta Ley, o del que pueda ser exigible contractualmente a los auditores de cuentas, ni implicará para éstos ningún tipo de responsabilidad.


[Bloc 122: #da8]

Disposició addicional vuitena. Comunicacions electròniques.

Els auditors de comptes i societats d’auditoria tenen l’obligació d’habilitar, en el termini que es fixi per a això, els mitjans tècnics requerits per l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes per a l’eficàcia dels seus sistemes de notificació electrònica de conformitat amb el que disposa l’article 27.6 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d’accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.


[Bloque 122: #da8]

Disposición adicional octava. Comunicaciones electrónicas.

Los auditores de cuentas y sociedades de auditoría tendrán la obligación de habilitar, en el plazo que se fije para ello, los medios técnicos requeridos por el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas para la eficacia de sus sistemas de notificación electrónica de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27.6 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los servicios públicos.


[Bloc 123: #da9]

Disposició addicional novena. Col·laboració amb la Direcció General dels Registres i del Notariat.

1. La Direcció General dels Registres i del Notariat ha de remetre a l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes, en els mesos de setembre i març, una relació de les societats i altres entitats inscrites en els registres mercantils corresponents que hagin presentat en els sis mesos anteriors per al seu dipòsit els comptes anuals acompanyats de l’informe d’auditoria, amb especificació de les dades identificadores de l’auditor de comptes o societat d’auditoria, així com del període de nomenament. A aquests efectes, els registradors mercantils han de remetre l’esmentada informació corresponent al seu registre a la Direcció General dels Registres i del Notariat el mes anterior als que assenyala el paràgraf precedent.

2. Prèviament a inscriure el nomenament d’auditor en el Registre Mercantil, el registrador ha de verificar que l’auditor de comptes o societat d’auditoria estan inscrits en el Registre oficial d’auditors de comptes en la situació d’exercent i no estan en una situació que els impedeixi fer l’auditoria.