Seleccionar redacció:
Índex:

TEXT CONSOLIDAT

TEXTO CONSOLIDADO


[Bloc 0: #preamb]

I

Aquesta Circular estableix el règim comptable de les entitats de pagament i les entitats de diner electrònic. Aquesta Circular fixa els documents comptables que les entitats esmentades i els seus grups han d’elaborar, inclosos els models d’estats financers públics i reservats. També determina les normes de reconeixement, valoració, presentació, informació que s’ha d’incloure en la memòria i desglossament de la informació en els models d’estats que s’han d’aplicar en la seva elaboració. Aquesta Circular pren com a referència la normativa comptable de les entitats de crèdit, o bé fixant uns criteris anàlegs als d’aquesta o bé remetent directament a les normes de la Circular 4/2017, de 27 de novembre, a entitats de crèdit, sobre normes d’informació financera pública i reservada, i models d’estats financers.

L’obligació que tenen les entitats de pagament i les entitats de diner electrònic (així com els establiments financers de crèdit híbrids) d’informar separadament de les activitats de prestació de serveis de pagament o emissió de diner electrònic, les activitats de prestació d’altres serveis operatius o auxiliars estretament vinculats a aquests i les altres activitats econòmiques dutes a terme es materialitza en uns requisits específics d’informació que s’han d’incloure en la memòria. Aquesta informació comprèn tant una descripció qualitativa de les activitats portades a terme com dades quantitatives en formats predefinits. Els formats esmentats coincideixen amb els establerts per als estats financers públics. Aquests estats, al seu torn, constitueixen un subconjunt dels estats financers reservats, la qual cosa facilita la conciliació entre tots dos.

Les diferències en la naturalesa, l’escala i la complexitat de les activitats de les entitats de pagament i les entitats de diner electrònic respecte a les entitats de crèdit es tradueixen en un règim simplificat de requeriments d’estats financers públics i reservats. És a dir, en comparació amb les entitats de crèdit, les entitats de pagament i les entitats de diner electrònic han d’emplenar un conjunt molt més reduït de models d’estats financers, i amb menys freqüència en la gran majoria dels casos.

En definitiva, aquesta Circular, com que pren com a referència la normativa comptable de les entitats de crèdit, constitueix el desplegament del Codi de comerç per a les entitats de pagament i les entitats de diner electrònic, i significa un avenç en l’homogeneïtzació de la normativa comptable nacional per a les entitats financeres i en la seva convergència amb el marc comptable europeu format per les normes d’informació financera adoptades per la Unió Europea (NIIF-UE). En aquest sentit, cal recordar que, com s’explica en el preàmbul, la Circular 4/2017, de 27 de novembre, manté l’estratègia de compatibilitat amb les NIIF-UE a l’hora d’establir un marc comptable complet, amb un desplegament especial dels aspectes més rellevants per a les activitats financeres. Per això, la Circular 4/2017, de 27 de novembre, també constitueix la referència de la normativa comptable aplicable als establiments financers de crèdit en virtut de la Circular 4/2019, de 26 de novembre, a establiments financers de crèdit, sobre normes d’informació financera pública i reservada, i models d’estats financers.

II

Aquesta Circular consta de setze normes, una disposició addicional, tres disposicions transitòries i tres disposicions finals. A més, la Circular inclou dos annexos, un amb el model de l’estat sobre l’activitat de les sucursals que operen a Espanya d’entitats de pagament o de diner electrònic estrangeres la seu central de les quals es trobi en un Estat membre de l’Espai Econòmic Europeu i de les entitats que presten serveis de pagament acollides al règim d’exempció que preveu l’article 14.1 del Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre, de serveis de pagament i altres mesures urgents en matèria financera, i un altre amb els models dels estats financers reservats individuals.

El títol preliminar, que inclou dues normes, determina l’àmbit subjectiu d’aplicació de la Circular –entitats de pagament (incloses les de caràcter híbrid), entitats de diner electrònic (incloses les de caràcter híbrid), entitats prestadores del servei d’informació sobre comptes, entitats que presten serveis de pagament acollides al règim d’exempció, sucursals que operen a Espanya d’entitats de pagament o de diner electrònic la seu central de les quals es trobi en un Estat membre de l’Espai Econòmic Europeu, sucursals que operen a Espanya d’entitats de diner electrònic la seu central de les quals no es trobi en un Estat membre de l’Espai Econòmic Europeu i grups d’entitats de pagament o diner electrònic– i aclareix si, en l’elaboració de la informació financera pública i reservada, s’ha d’aplicar aquesta Circular o directament les NIIF-UE.

La informació financera individual s’ha de confeccionar aplicant-hi els criteris comptables d’aquesta Circular. Les NIIF-UE són d’aplicació directa en la confecció de la informació financera consolidada dels grups d’emissors de valors, d’acord amb el Reglament (CE) núm. 1606/2002 del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de juliol de 2002, relatiu a l’aplicació de normes internacionals de comptabilitat (Reglament NIC), i dels grups que no hagin emès valors que optin per aquestes, d’acord amb l’article 43 bis del Codi de comerç. Per tant, la informació financera consolidada dels grups que apliquin directament les NIIF-UE queda fora de l’àmbit dels criteris comptables d’aquesta Circular relatius al reconeixement, la valoració, la presentació i la informació que s’ha d’incloure en la memòria. Els grups restants han de confeccionar la seva informació financera consolidada aplicant-hi els criteris comptables d’aquesta Circular. No obstant això, tots els grups estan subjectes a les especificitats que recull aquesta Circular en termes de models d’estats financers públics i reservats, desglossaments de la informació, freqüència i termini de tramesa.

En tot cas, atès que els criteris relatius al reconeixement, la valoració, la presentació i la informació que s’ha d’incloure en la memòria que recull aquesta Circular són idèntics als que requereix la Circular 4/2017, de 27 de novembre, per a les entitats de crèdit, el Banc d’Espanya entén que són plenament aplicables per part dels grups que apliquin directament les NIIF-UE les consideracions del preàmbul de la Circular esmentada en relació amb el compliment dels criteris comptables que s’hi recullen.

El règim comptable de les entitats que presten serveis de pagament acollides al règim d’exempció que preveu l’article 14.1 del Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre, no es modifica, per la qual cosa les entitats esmentades han de seguir elaborant la informació financera pública d’acord amb el Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla general de comptabilitat, i únicament queden subjectes als requeriments d’enviament d’informació financera reservada que estableix aquesta Circular.

El títol primer, sobre informació financera pública, consta de dos capítols. El capítol primer, que inclou cinc normes, determina els documents que s’han de publicar (els comptes anuals, l’informe de gestió i l’informe d’auditoria) i uns requeriments generals sobre el contingut dels comptes anuals, individuals i consolidats. Independentment de les seves obligacions de formular comptes anuals, les entitats han de publicar, periòdicament, els models d’estats financers públics individuals i consolidats que estipula aquesta Circular. El capítol segon, que inclou dues normes, conté una remissió a la Circular 4/2017, de 27 de novembre, per a les normes de reconeixement, valoració, presentació i desglossament de la informació en la memòria dels comptes anuals. Addicionalment, en el capítol segon s’estableixen els requisits específics d’informació que s’ha d’incloure en la memòria dels comptes anuals sobre les activitats de prestació de serveis de pagament o emissió de diner electrònic, les activitats de prestació d’altres serveis operatius o auxiliars estretament vinculats i les altres activitats econòmiques dutes a terme.

La remissió a l’annex 9 de la Circular 4/2017, de 27 de novembre, feta en aquest títol primer ho és només pel que fa a criteris comptables, i no pel que fa a determinades previsions sobre la gestió del risc de crèdit i contrapart. Concretament, dins de l’apartat «Marc general de gestió del risc de crèdit» de l’annex 9, les previsions esmentades es recullen en els punts 11 a 17 de l’apartat I.A), «Concessió d’operacions», amb l’excepció de la lletra c) del punt 11, que recull criteris comptables.

El títol segon, sobre informació financera reservada, consta de dos capítols. El capítol primer, que inclou dues normes, estableix que els grups estan subjectes a les especificitats que recull aquest títol, independentment del fet que apliquin els criteris comptables d’aquesta Circular o directament les NIIF-UE. El capítol segon, que inclou tres normes, recull les especificitats dels estats reservats –individuals, consolidats i relatius als requeriments estadístics de la Unió Econòmica i Monetària– en termes de models, desglossaments, freqüència i termini de tramesa.

El títol tercer, sobre desenvolupament comptable intern i control de gestió, i el títol quart, sobre presentació d’informació financera al Banc d’Espanya, inclouen cadascun una norma que remet a la Circular 4/2017, de 27 de novembre.

El règim comptable dels establiments financers de crèdit híbrids l’estableix la Circular 4/2019, de 26 de novembre, a establiments financers de crèdit, sobre normes d’informació financera pública i reservada, i models d’estats financers. La disposició addicional única d’aquesta Circular complementa aquest règim fixant la informació que s’ha d’incloure en la memòria sobre la prestació de serveis de pagament, l’emissió de diner electrònic i la prestació d’altres serveis operatius o auxiliars estretament vinculats, així com els models d’estats financers públics i reservats relatius a aquestes activitats que aquests establiments han d’elaborar.

La disposició transitòria primera és aplicable als comptes anuals de l’exercici 2021, i a la informació comparativa de l’exercici 2020 que s’ha d’incloure en aquests comptes. Aquesta disposició transitòria primera permet –per remissió a la Circular 4/2017, de 27 de novembre, i a la Circular 2/2018, de 21 de desembre, per la qual es modifiquen la Circular 4/2017, de 27 de novembre, i la Circular 1/2013, de 24 de maig, sobre la Central d’Informació de Riscos– que la primera aplicació dels nous criteris comptables l’1 de gener de 2021 es faci o bé de manera retroactiva, com si els nous criteris s’haguessin aplicat sempre, o bé seguint un règim amb diverses simplificacions, segons el qual els ajustos s’efectuen contra reserves en la data de la primera aplicació.

Les entitats han d’aplicar als instruments financers, les cobertures comptables, els actius tangibles, les existències, els actius no corrents mantinguts per a la venda, i les comissions i altres ingressos el règim transitori de la Circular 4/2017, de 27 de novembre, si bé han d’adaptar les dates del règim transitori esmentat a la d’entrada en vigor d’aquesta nova Circular (1 de gener de 2021). Per a les operacions d’arrendament, les entitats han d’aplicar, també adaptant les dates a l’entrada en vigor d’aquesta nova Circular, el règim transitori de la Circular 2/2018, de 21 de desembre. La resta dels efectes que té la primera aplicació de la nova Circular en els comptes anuals s’ha de comptabilitzar prospectivament.

No obstant això, es proporciona una simplificació en cas que l’entitat de pagament o l’entitat de diner electrònic formi part d’un grup d’entitats de crèdit o d’un grup cotitzat en un mercat regulat de la Unió Europea (UE). A aquestes entitats se’ls permet que, per a la informació comparativa que es presenti en el primer exercici, optin per prendre com a punt de partida –o per fer-ne ús– la informació de transició que ja van elaborar en exercicis anteriors, a efectes interns, per a la primera aplicació dels criteris comptables de la Circular 4/2017, de 27 de novembre, o de les NIIF-UE 9, 15 i 16 en els comptes anuals consolidats del grup més gran al qual pertanyen. D’aquesta manera, en lloc d’amb referència a l’1 de gener de 2021, els criteris del règim transitori de la Circular 4/2017, de 27 de novembre, que són equivalents als de les NIIF-UE 9 i 15, es poden aplicar amb referència a l’1 de gener de 2018, i els de la Circular 2/2018, de 21 de desembre, que són equivalents als de la NIIF-UE 16, amb referència a l’1 de gener de 2019.

La disposició transitòria segona regula la presentació d’estats financers públics en l’exercici 2021.

La disposició transitòria tercera fixa el règim de la primera aplicació dels nous estats reservats.

La disposició final primera recull les modificacions dutes a terme en la Circular 6/2001, de 29 d’octubre, sobre titulars d’establiments de canvi de moneda, perquè aquests titulars remetin el model d’estat financer reservat sobre compravenda de moneda estrangera que introdueix la present Circular per a les entitats de pagament i les entitats de diner electrònic, en substitució del model d’estat reservat equivalent que han anat remetent al Banc d’Espanya.

La disposició final segona recull les modificacions que introdueix la Circular 4/2017, de 27 de novembre, per mantenir el seu alineament amb el marc comptable europeu i la guia del Banc Central Europeu per a les entitats de crèdit sobre préstecs dubtosos, regular expressament qüestions no recollides i introduir aclariments que en facilitin la comprensió. Entre aquestes modificacions destaca la regulació expressa del tractament comptable de les distribucions de dividends mitjançant el lliurament d’actius diferents de l’efectiu («dividends en espècie»).

Finalment, d’acord amb la disposició final tercera, la present Circular entra en vigor l’1 de gener de 2021. Com a excepció, les modificacions que introdueix la Circular 4/2017, de 27 de novembre, mitjançant la lletra d) de la disposició final segona entren en vigor l’endemà de la publicació d’aquesta Circular en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

III

Aquesta Circular atén els principis de bona regulació que exigeix l’article 129 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques.

Respecte als principis de necessitat i eficàcia que estipula aquesta Llei, aquesta Circular serveix per establir el règim comptable específic de les entitats de pagament i les entitats de diner electrònic, i significa un avenç en la convergència de la normativa comptable nacional per a les entitats financeres amb el marc comptable europeu format per les NIIF-UE.

Quant al principi de proporcionalitat, les diferències en la naturalesa, l’escala i la complexitat de les activitats de les entitats de pagament i les entitats de diner electrònic respecte a les entitats de crèdit es tradueixen en un règim simplificat de requeriments de models d’estats públics i reservats. A més, les entitats que presten serveis de pagament acollides al règim d’exempció que preveu l’article 14.1 del Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre, únicament han d’enviar al Banc d’Espanya un subconjunt dels models d’estats financers reservats que estableix aquesta Circular.

Respecte als principis de seguretat jurídica i eficiència administrativa, s’assoleixen perquè aquesta Circular prescriu una regulació comptable estable, predictible, completa i clara per a les entitats de pagament i les entitats de diner electrònic, que han d’aplicar els mateixos criteris comptables que les entitats de crèdit. Com que la normativa d’aquestes entitats és coherent amb la de les entitats de crèdit i amb el marc de les NIIF-UE, s’evita la coexistència de dos marcs comptables diferents en un mateix grup d’entitats de crèdit o en un mateix grup emissor de valors negociats a la UE en el qual s’integri l’entitat.

El principi de transparència s’assoleix a través de la consulta pública prèvia als afectats potencials, fixada per l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, i de l’audiència pública als interessats, de manera que totes dues formen part del procés de tramitació d’aquesta Circular.

El Banc d’Espanya està habilitat per establir i modificar les normes de comptabilitat i els models dels estats financers públics i reservats de les entitats de pagament i les entitats de diner electrònic –incloses, en tots dos casos, les de caràcter híbrid– per la disposició addicional segona de l’Ordre ECE/1263/2019, de 26 de desembre de 2019, que al seu torn remet, en el que no s’hi preveu expressament, a l’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda, de 31 de març de 1989, per la qual es faculta el Banc d’Espanya per establir i modificar les normes comptables de les entitats de crèdit.

Pel que fa a la tramesa d’estats financers reservats per les entitats que presten serveis de pagament acollides al règim d’exempció que preveu l’article 14.1 del Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre, el Banc d’Espanya està habilitat per sol·licitar als proveïdors de serveis de pagament la informació necessària per a l’exercici de les seves funcions, per l’article 26.1 del Reial decret llei esmentat, i per determinar la informació sobre la quantia dels serveis de pagament prestats que han de remetre aquestes entitats en règim d’exempció, per l’article 4.2.d) del Reial decret 736/2019, de 20 de desembre, de règim jurídic dels serveis de pagament i de les entitats de pagament i pel qual es modifiquen el Reial decret 778/2012, de 4 de maig, de règim jurídic de les entitats de diner electrònic, i el Reial decret 84/2015, de 13 de febrer, pel qual es desplega la Llei 10/2014, de 26 de juny, d’ordenació, supervisió i solvència d’entitats de crèdit.

El Banc d’Espanya està habilitat per establir la informació financera específica sobre serveis de pagament i emissió de diner electrònic que han d’elaborar els establiments financers de crèdit híbrids per la disposició addicional tercera de l’Ordre ECE/228/2019, de 28 de febrer, sobre comptes de pagament bàsics, procediment de trasllat de comptes de pagament i requisits dels llocs web de comparació.

Quant a la modificació de la Circular 6/2001, de 29 d’octubre, que es fa mitjançant la disposició final primera d’aquesta Circular, el Banc d’Espanya està habilitat per requerir als titulars d’establiments de canvi de moneda la informació comptable que necessiti per a l’exercici de les seves funcions per l’article 12 i la disposició final segona del Reial decret 2660/1998, de 14 de desembre, sobre el canvi de moneda estrangera en establiments oberts al públic diferents de les entitats de crèdit.

Finalment, respecte a les modificacions de la Circular 4/2017, de 27 de novembre, introduïdes per la disposició final segona, el Banc d’Espanya està habilitat per establir i modificar les normes comptables de les entitats de crèdit per l’Ordre del Ministeri d’Economia i Hisenda, de 31 de març de 1989.

En conseqüència, en ús de les facultats que té concedides, el Consell de Govern del Banc d’Espanya, a proposta de la Comissió Executiva, i d’acord amb el Consell d’Estat, ha aprovat aquesta Circular, que conté les normes següents:


[Bloque 0: #preamb]

I

La presente circular establece el régimen contable de las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico. Esta circular fija los documentos contables que dichas entidades y sus grupos tienen que elaborar, incluyendo los modelos de estados financieros públicos y reservados. También determina las normas de reconocimiento, valoración, presentación, información que se debe incluir en la memoria y desglose de la información en los modelos de estados que se deben aplicar en su elaboración. Esta circular toma como referencia la normativa contable de las entidades de crédito, bien fijando unos criterios análogos a los de esta, bien remitiendo directamente a las normas de la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros.

La obligación que tienen las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico (así como los establecimientos financieros de crédito híbridos) de informar separadamente de las actividades de prestación de servicios de pago o emisión de dinero electrónico, las actividades de prestación de otros servicios operativos o auxiliares estrechamente vinculados a ellos y las otras actividades económicas realizadas se materializa en unos requisitos específicos de información que deberán incluir en la memoria. Esta información comprende tanto una descripción cualitativa de las actividades llevadas a cabo como datos cuantitativos en formatos predefinidos. Dichos formatos coinciden con los establecidos para los estados financieros públicos. Estos estados, a su vez, constituyen un subconjunto de los estados financieros reservados, lo cual facilita la conciliación entre ambos.

Las diferencias en la naturaleza, escala y complejidad de las actividades de las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico respecto a las entidades de crédito se traducen en un régimen simplificado de requerimientos de estados financieros públicos y reservados. Es decir, en comparación con las entidades de crédito, las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico tienen que cumplimentar un conjunto mucho más reducido de modelos de estados financieros, y con menor frecuencia en la gran mayoría de los casos.

En definitiva, esta circular, al tomar como referencia la normativa contable de las entidades de crédito, constituye el desarrollo del Código de Comercio para las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico, y supone un avance en la homogeneización de la normativa contable nacional para las entidades financieras y en su convergencia con el marco contable europeo conformado por las normas de información financiera adoptadas por la Unión Europea (NIIF-UE). En este sentido, cabe recordar que, como se explica en su preámbulo, la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, mantiene la estrategia de compatibilidad con las NIIF-UE a la hora de establecer un marco contable completo, con especial desarrollo de los aspectos más relevantes para las actividades financieras. Por ello, la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, constituye también la referencia de la normativa contable aplicable a los establecimientos financieros de crédito en virtud de la Circular 4/2019, de 26 de noviembre, a establecimientos financieros de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros.

II

Esta circular consta de dieciséis normas, una disposición adicional, tres disposiciones transitorias y tres disposiciones finales. Además, la circular incluye dos anejos, uno con el modelo del estado sobre la actividad de las sucursales que operan en España de entidades de pago o de dinero electrónico extranjeras cuya sede central se encuentre en un Estado miembro del Espacio Económico Europeo y de las entidades que prestan servicios de pago acogidas al régimen de exención previsto en el artículo 14.1 del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera; y otro con los modelos de los estados financieros reservados individuales.

El título preliminar, que incluye dos normas, determina el ámbito subjetivo de aplicación de la circular –entidades de pago (incluidas las de carácter híbrido), entidades de dinero electrónico (incluidas las de carácter híbrido), entidades prestadoras del servicio de información sobre cuentas, entidades que prestan servicios de pago acogidas al régimen de exención, sucursales que operan en España de entidades de pago o de dinero electrónico cuya sede central se encuentre en un Estado miembro del Espacio Económico Europeo, sucursales que operan en España de entidades de dinero electrónico cuya sede central no se encuentre en un Estado miembro del Espacio Económico Europeo y grupos de entidades de pago o dinero electrónico– y aclara si, en la elaboración de la información financiera pública y reservada, se tiene que aplicar esta circular o directamente las NIIF-UE.

La información financiera individual se confeccionará aplicando los criterios contables de esta circular. Las NIIF-UE son de aplicación directa en la confección de la información financiera consolidada de los grupos de emisores de valores, de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo a la aplicación de Normas Internacionales de Contabilidad (Reglamento NIC), y de los grupos que no hayan emitido valores que opten por ellas, de acuerdo con el artículo 43 bis del Código de Comercio. Por tanto, la información financiera consolidada de los grupos que apliquen directamente las NIIF-UE queda fuera del ámbito de los criterios contables de esta circular relativos a reconocimiento, valoración, presentación e información que se debe incluir en la memoria. Los restantes grupos confeccionarán su información financiera consolidada aplicando los criterios contables de esta circular. No obstante, todos los grupos están sujetos a las especificidades recogidas en esta circular en términos de modelos de estados financieros públicos y reservados, desgloses de la información, frecuencia y plazo de remisión.

En todo caso, puesto que los criterios relativos al reconocimiento, valoración, presentación e información que se debe incluir en la memoria recogidos en esta circular son idénticos a los requeridos en la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, para las entidades de crédito, el Banco de España entiende que son plenamente aplicables por parte de los grupos que apliquen directamente las NIIF-UE las consideraciones del preámbulo de dicha circular en relación con el cumplimiento de los criterios contables en ella recogidos.

El régimen contable de las entidades que prestan servicios de pago acogidas al régimen de exención previsto en el artículo 14.1 del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, no se modifica, por lo que dichas entidades seguirán elaborando la información financiera pública de acuerdo con el Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad, y únicamente quedan sujetas a los requerimientos de envío de información financiera reservada establecidos en la presente circular.

El título primero, sobre información financiera pública, consta de dos capítulos. El capítulo primero, que incluye cinco normas, determina los documentos que se tienen que publicar (cuentas anuales, informe de gestión e informe de auditoría) y unos requerimientos generales sobre el contenido de las cuentas anuales, individuales y consolidadas. Con independencia de sus obligaciones de formular cuentas anuales, las entidades deben publicar, periódicamente, los modelos de estados financieros públicos individuales y consolidados estipulados en esta circular. El capítulo segundo, que incluye dos normas, contiene una remisión a la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, para las normas de reconocimiento, valoración, presentación y desglose de la información en la memoria de las cuentas anuales. Adicionalmente, en el capítulo segundo se establecen los requisitos específicos de información que se debe incluir en la memoria de las cuentas anuales sobre las actividades de prestación de servicios de pago o emisión de dinero electrónico, las actividades de prestación de otros servicios operativos o auxiliares estrechamente vinculados y las otras actividades económicas realizadas.

La remisión al anejo 9 de la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, realizada en este título primero lo es solamente en lo que se refiere a criterios contables, y no en lo relativo a determinadas previsiones sobre la gestión del riesgo de crédito y contraparte. Concretamente, dentro del apartado «Marco general de gestión del riesgo de crédito» del anejo 9, las citadas previsiones se recogen en los puntos 11 a 17 del apartado I.A), «Concesión de operaciones», con la excepción de la letra c) del punto 11, que recoge criterios contables.

El título segundo, sobre información financiera reservada, consta de dos capítulos. El capítulo primero, que incluye dos normas, establece que los grupos están sujetos a las especificidades recogidas en este título, con independencia de que apliquen los criterios contables de esta circular o directamente las NIIF-UE. El capítulo segundo, que incluye tres normas, recoge las especificidades de los estados reservados –individuales, consolidados y relativos a los requerimientos estadísticos de la Unión Económica y Monetaria– en términos de modelos, desgloses, frecuencia y plazo de remisión.

El título tercero, sobre desarrollo contable interno y control de gestión, y el título cuarto, sobre presentación de información financiera en el Banco de España, incluyen cada uno de ellos una norma que remite a la Circular 4/2017, de 27 de noviembre.

El régimen contable de los establecimientos financieros de crédito híbridos se establece en la Circular 4/2019, de 26 de noviembre, a establecimientos financieros de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros. La disposición adicional única de la presente circular complementa este régimen fijando la información que se debe incluir en la memoria sobre la prestación de servicios de pago, la emisión de dinero electrónico y la prestación de otros servicios operativos o auxiliares estrechamente vinculados, así como los modelos de estados financieros públicos y reservados relativos a estas actividades que estos establecimientos deben elaborar.

La disposición transitoria primera será de aplicación a las cuentas anuales del ejercicio 2021, y a la información comparativa del ejercicio 2020 que se debe incluir en estas. Esta disposición transitoria primera permite –por remisión a la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, y a la Circular 2/2018, de 21 de diciembre, por la que se modifican la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, y la Circular 1/2013, de 24 de mayo, sobre la Central de Información de Riesgos– que la primera aplicación de los nuevos criterios contables el 1 de enero de 2021 se realice bien de forma retroactiva, como si los nuevos criterios se hubieran aplicado siempre, o bien siguiendo un régimen con diversas simplificaciones, según el cual los ajustes se efectúan contra reservas en la fecha de la primera aplicación.

Las entidades aplicarán a los instrumentos financieros, las coberturas contables, los activos tangibles, las existencias, los activos no corrientes mantenidos para la venta, y las comisiones y otros ingresos el régimen transitorio de la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, si bien adaptando las fechas de dicho régimen transitorio a la de entrada en vigor de esta nueva circular (1 de enero de 2021). Para las operaciones de arrendamiento, las entidades aplicarán, también adaptando las fechas a la entrada en vigor de esta nueva circular, el régimen transitorio de la Circular 2/2018, de 21 de diciembre. El resto de los efectos que tendrá la primera aplicación de la nueva circular en las cuentas anuales se contabilizarán prospectivamente.

No obstante lo anterior, se proporciona una simplificación en caso de que la entidad de pago o la entidad de dinero electrónico forme parte de un grupo de entidades de crédito o de un grupo cotizado en un mercado regulado de la Unión Europea (UE). A estas entidades se les permite que, para la información comparativa que se presente en el primer ejercicio, opten por tomar como punto de partida –o por hacer uso de– la información de transición que ya elaboraron en ejercicios anteriores, a efectos internos, para la primera aplicación de los criterios contables de la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, o de las NIIF-UE 9, 15 y 16 en las cuentas anuales consolidadas del grupo mayor al que pertenecen. De este modo, en lugar de con referencia al 1 de enero de 2021, los criterios del régimen transitorio de la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, que son equivalentes a los de las NIIF-UE 9 y 15, podrán aplicarse con referencia al 1 de enero de 2018, y los de la Circular 2/2018, de 21 de diciembre, que son equivalentes a los de la NIIF-UE 16, con referencia al 1 de enero de 2019.

La disposición transitoria segunda regula la presentación de estados financieros públicos en el ejercicio 2021.

La disposición transitoria tercera fija el régimen de la primera aplicación de los nuevos estados reservados.

La disposición final primera recoge las modificaciones realizadas en la Circular 6/2001, de 29 de octubre, sobre titulares de establecimientos de cambio de moneda, para que dichos titulares remitan el modelo de estado financiero reservado sobre compraventa de moneda extranjera que introduce la presente circular para las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico, en sustitución del modelo de estado reservado equivalente que han venido remitiendo al Banco de España.

La disposición final segunda recoge las modificaciones introducidas en la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, para mantener su alineamiento con el marco contable europeo y la guía del Banco Central Europeo para las entidades de crédito sobre préstamos dudosos, regular expresamente cuestiones no contempladas e introducir aclaraciones que faciliten su comprensión. Entre estas modificaciones destaca la regulación expresa del tratamiento contable de las distribuciones de dividendos mediante la entrega de activos distintos del efectivo («dividendos en especie»).

Por último, de acuerdo con la disposición final tercera, la presente circular entrará en vigor el 1 de enero de 2021. Como excepción, las modificaciones introducidas en la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, mediante la letra d) de la disposición final segunda entrarán en vigor el día siguiente al de la publicación de esta circular en el «Boletín Oficial del Estado».

III

Esta circular atiende a los principios de buena regulación exigidos por el artículo 129 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas.

Respecto a los principios de necesidad y eficacia estipulados en dicha ley, esta circular sirve para establecer el régimen contable específico de las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico, y supone un avance en la convergencia de la normativa contable nacional para las entidades financieras con el marco contable europeo conformado por las NIIF-UE.

En cuanto al principio de proporcionalidad, las diferencias en la naturaleza, escala y complejidad de las actividades de las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico respecto a las entidades de crédito se traducen en un régimen simplificado de requerimientos de modelos de estados públicos y reservados. Además, las entidades que prestan servicios de pago acogidas al régimen de exención previsto en el artículo 14.1 del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, únicamente tendrán que enviar al Banco de España un subconjunto de los modelos de estados financieros reservados establecidos en esta circular.

Respecto a los principios de seguridad jurídica y eficiencia administrativa, se alcanzan al prescribir esta circular una regulación contable estable, predecible, completa y clara para las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico, que han de aplicar los mismos criterios contables que las entidades de crédito. Al ser la normativa de estas entidades coherente con la de las entidades de crédito y con el marco de las NIIF-UE, se evita la coexistencia de dos marcos contables diferentes en un mismo grupo de entidades de crédito o en un mismo grupo emisor de valores negociados en la UE en el que se integre la entidad.

El principio de transparencia se alcanza a través de la consulta pública previa a los potenciales afectados, fijada por el artículo 133 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, y de la audiencia pública a los interesados, de modo que ambas forman parte del proceso de tramitación de la presente circular.

El Banco de España está habilitado para establecer y modificar las normas de contabilidad y los modelos de los estados financieros públicos y reservados de las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico –incluidas, en ambos casos, las de carácter híbrido– por la disposición adicional segunda de la Orden ECE/1263/2019, de 26 de diciembre de 2019, que a su vez remite, en lo no previsto expresamente en ella, a la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 31 de marzo de 1989, por la que se faculta al Banco de España para establecer y modificar las normas contables de las entidades de crédito.

En cuanto a la remisión de estados financieros reservados por las entidades que prestan servicios de pago acogidas al régimen de exención previsto en el artículo 14.1 del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, el Banco de España está habilitado para recabar de los proveedores de servicios de pago la información necesaria para el desarrollo de sus funciones, por el artículo 26.1 del citado Real Decreto-ley, y para determinar la información sobre la cuantía de los servicios de pago prestados que remitirán dichas entidades en régimen de exención, por el artículo 4.2.d) del Real Decreto 736/2019, de 20 de diciembre, de régimen jurídico de los servicios de pago y de las entidades de pago y por el que se modifican el Real Decreto 778/2012, de 4 de mayo, de régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico, y el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito.

El Banco de España está habilitado para establecer la información financiera específica sobre servicios de pago y emisión de dinero electrónico que tienen que elaborar los establecimientos financieros de crédito híbridos por la disposición adicional tercera de la Orden ECE/228/2019, de 28 de febrero, sobre cuentas de pago básicas, procedimiento de traslado de cuentas de pago y requisitos de los sitios web de comparación.

En cuanto a la modificación de la Circular 6/2001, de 29 de octubre, que se realiza mediante la disposición final primera de esta circular, el Banco de España está habilitado para requerir a los titulares de establecimientos de cambio de moneda la información contable que necesite para el desarrollo de sus funciones por el artículo 12 y la disposición final segunda del Real Decreto 2660/1998, de 14 de diciembre, sobre el cambio de moneda extranjera en establecimientos abiertos al público distintos de las entidades de crédito.

Por último, respecto a las modificaciones de la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, introducidas por la disposición final segunda, el Banco de España está habilitado para establecer y modificar las normas contables de las entidades de crédito por la Orden del Ministerio de Economía y Hacienda, de 31 de marzo de 1989.

En consecuencia, en uso de las facultades que tiene concedidas, el Consejo de Gobierno del Banco de España, a propuesta de la Comisión Ejecutiva, y de acuerdo con el Consejo de Estado, ha aprobado la presente circular, que contiene las siguientes normas:


[Bloc 1: #tp]

TÍTOL PRELIMINAR

Disposicions generals


[Bloque 1: #tp]

TÍTULO PRELIMINAR

Disposiciones generales


[Bloc 2: #n1]

Norma 1. Entitats subjectes

1. Aquesta Circular és aplicable, amb l’abast que preveu la norma següent, a:

a) Les entitats de pagament que defineix l’article 3.15 del Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre, de serveis de pagament i altres mesures urgents en matèria financera, incloses les que tinguin caràcter híbrid per dur a terme activitats econòmiques diferents de les de prestació de serveis de pagament, o d’altres serveis operatius o auxiliars estretament vinculats, de conformitat amb el que estableix l’article 23.1 del Reial decret 736/2019, de 20 de desembre, de règim jurídic dels serveis de pagament i de les entitats de pagament i pel qual es modifiquen el Reial decret 778/2012, de 4 de maig, de règim jurídic de les entitats de diner electrònic, i el Reial decret 84/2015, de 13 de febrer, pel qual es desplega la Llei 10/2014, de 26 de juny, d’ordenació, supervisió i solvència d’entitats de crèdit. Les entitats prestadores del servei d’informació sobre comptes que defineix l’article 3.30 del Reial decret llei esmentat estan subjectes als mateixos requeriments que les entitats de pagament.

b) Les entitats de diner electrònic que defineix l’article 3.1 de la Llei 21/2011, de 26 de juliol, de diner electrònic, incloses les que tinguin caràcter híbrid per dur a terme activitats econòmiques diferents de les d’emissió de diner electrònic, prestació de serveis de pagament o altres serveis operatius o auxiliars estretament vinculats, de conformitat amb el que estableix l’article 21.1 del Reial decret 778/2012, de 4 de maig, de règim jurídic de les entitats de diner electrònic.

c) Les entitats que presten serveis de pagament acollides al règim d’exempció que preveu l’article 14.1 del Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre.

d) Les sucursals que operin a Espanya d’entitats de pagament o de diner electrònic estrangeres la seu central de les quals es trobi en un Estat membre de l’Espai Econòmic Europeu i les sucursals que operin a Espanya d’entitats de diner electrònic estrangeres la seu central de les quals no es trobi en un Estat membre de l’Espai Econòmic Europeu.

e) Els grups d’entitats de pagament o diner electrònic.

f) Els grups consolidables d’entitats de pagament o diner electrònic.

Qualsevol referència en la Circular a l’«entitat» o les «entitats» s’ha d’entendre feta a tots els ens abans esmentats.

2. Als efectes d’aquesta Circular, s’entén per:

a) Grups d’entitats de pagament o diner electrònic:

i) Els grups l’entitat dominant dels quals sigui una entitat de pagament o una entitat de diner electrònic sotmesa a la legislació espanyola.

ii) Els grups l’entitat dominant dels quals estigui sotmesa a la legislació espanyola i o bé tingui com a activitat principal la tinença de participacions en una o més entitats de pagament o de diner electrònic que siguin dependents o bé l’activitat d’aquesta entitat o entitats dependents sigui la més important dins del grup.

b) Grups consolidables d’entitats de pagament o de diner electrònic: són els que han de complir, sobre base consolidada o subconsolidada, els requisits de fons propis que estableix el Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre, o la Llei 21/2011, de 26 de juliol, i la seva normativa de desplegament.

En els grups que siguin simultàniament un grup d’entitats de pagament o diner electrònic i un grup d’entitats de crèdit, segons defineix la lletra a) de l’apartat 2 de la norma 1 de la Circular 4/2017, de 27 de novembre, a entitats de crèdit, sobre normes d’informació financera pública i reservada, i models d’estats financers, hi preval la segona consideració, i se’ls aplica la Circular 4/2017, de 27 de novembre.


[Bloque 2: #n1]

Norma 1. Entidades sujetas

1. La presente circular será de aplicación, con el alcance previsto en la norma siguiente, a:

a) Las entidades de pago definidas en el artículo 3.15 del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, de servicios de pago y otras medidas urgentes en materia financiera, incluyendo las que tengan carácter híbrido por realizar actividades económicas distintas de las de prestación de servicios de pago, o de otros servicios operativos o auxiliares estrechamente vinculados, de conformidad con lo establecido en el artículo 23.1 del Real Decreto 736/2019, de 20 de diciembre, de régimen jurídico de los servicios de pago y de las entidades de pago y por el que se modifican el Real Decreto 778/2012, de 4 de mayo, de régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico, y el Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito. Las entidades prestadoras del servicio de información sobre cuentas definidas en el artículo 3.30 del citado Real Decreto-ley estarán sujetas a los mismos requerimientos que las entidades de pago.

b) Las entidades de dinero electrónico definidas en el artículo 3.1 de la Ley 21/2011, de 26 de julio, de dinero electrónico, incluyendo las que tengan carácter híbrido por realizar actividades económicas distintas de las de emisión de dinero electrónico, prestación de servicios de pago u otros servicios operativos o auxiliares estrechamente vinculados, de conformidad con lo establecido en el artículo 21.1 del Real Decreto 778/2012, de 4 de mayo, de régimen jurídico de las entidades de dinero electrónico.

c) Las entidades que prestan servicios de pago acogidas al régimen de exención previsto en el artículo 14.1 del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre.

d) Las sucursales que operen en España de entidades de pago o de dinero electrónico extranjeras cuya sede central se encuentre en un Estado miembro del Espacio Económico Europeo y las sucursales que operen en España de entidades de dinero electrónico extranjeras cuya sede central no se encuentre en un Estado miembro del Espacio Económico Europeo.

e) Los grupos de entidades de pago o dinero electrónico.

f) Los grupos consolidables de entidades de pago o dinero electrónico.

Cualquier referencia en la circular a la «entidad» o las «entidades» se entenderá hecha a todos los entes antes citados.

2. A los efectos de esta circular, se entiende por:

a) Grupos de entidades de pago o dinero electrónico:

i) Los grupos cuya entidad dominante sea una entidad de pago o una entidad de dinero electrónico sometida a la legislación española.

ii) Los grupos cuya entidad dominante esté sometida a la legislación española y, o bien tenga como actividad principal la tenencia de participaciones en una o más entidades de pago o de dinero electrónico que sean dependientes, o bien la actividad de dicha entidad o entidades dependientes sea la más importante dentro del grupo.

b) Grupos consolidables de entidades de pago o de dinero electrónico: son aquellos que tienen que cumplir, en base consolidada o subconsolidada, con los requisitos de fondos propios establecidos en el Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, o en la Ley 21/2011, de 26 de julio, y con su normativa de desarrollo.

En los grupos que sean simultáneamente grupo de entidades de pago o dinero electrónico y grupo de entidades de crédito, según se define en la letra a) del apartado 2 de la norma 1 de la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros, prevalecerá la segunda consideración, y se les aplicará la Circular 4/2017, de 27 de noviembre.


[Bloc 3: #n2]

Norma 2. Àmbit d’aplicació

1. Les normes que conté el títol I d’aquesta Circular constitueixen el desplegament i l’adaptació de les normes comptables que estableix el Codi de comerç, aplicables a les entitats de pagament, a les entitats de diner electrònic, a les sucursals que operin a Espanya d’entitats de pagament o de diner electrònic estrangeres la seu central de les quals es trobi en un Estat membre de l’Espai Econòmic Europeu, a les sucursals que operin a Espanya d’entitats de diner electrònic estrangeres la seu central de les quals no es trobi en un Estat membre de l’Espai Econòmic Europeu i als grups d’entitats de pagament o diner electrònic.

En el cas dels grups, s’ha de tenir en compte que, d’acord amb el Reglament (CE) núm. 1606/2002 del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de juliol de 2002, relatiu a l’aplicació de normes internacionals de comptabilitat, les normes internacionals d’informació financera adoptades per la Unió Europea són d’aplicació directa als estats financers consolidats públics dels grups d’entitats de pagament o diner electrònic emissors de valors. També, com preveu l’article 43 bis del Codi de comerç, les normes internacionals esmentades són d’aplicació directa als restants grups d’entitats de pagament o diner electrònic que optin per aquestes.

Així mateix, les normes comptables aplicables per a la formulació dels comptes anuals individuals i consolidats, d’acord amb el que estableixen els paràgrafs anteriors, s’han d’utilitzar en l’elaboració dels estats financers públics corresponents, als quals es refereixen les normes 6 i 7 d’aquesta Circular, amb les especificitats en termes de models, desglossaments, freqüència i termini de tramesa que estableixen les normes esmentades.

Les normes del títol I no són aplicables a les entitats que presten serveis de pagament acollides al règim d’exempció que preveu l’article 14.1 del Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre.

2. Les normes que conté el títol II d’aquesta Circular són aplicables als estats financers reservats individuals de les entitats de pagament, les entitats de diner electrònic, les entitats que prestin serveis de pagament acollides al règim d’exempció que preveu l’article 14.1 del Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre, les sucursals que operin a Espanya d’entitats de pagament o de diner electrònic estrangeres la seu central de les quals es trobi en un Estat membre de l’Espai Econòmic Europeu i les sucursals que operin a Espanya d’entitats de diner electrònic estrangeres la seu central de les quals no es trobi en un Estat membre de l’Espai Econòmic Europeu, així com als estats financers reservats consolidats dels grups consolidables d’entitats de pagament o diner electrònic.

Els criteris comptables per a l’elaboració dels estats financers reservats individuals i consolidats són els que s’apliquen per a l’elaboració dels estats financers públics corresponents, d’acord amb el que estableix l’apartat anterior. A més, s’hi apliquen les especificitats en termes de models, desglossaments, freqüència i termini de tramesa que estableix aquest títol II.

3. La norma que compon el títol III d’aquesta Circular, sobre el desenvolupament comptable intern i de control de gestió que és necessari per a l’elaboració i la formulació de la informació financera pública i reservada, és aplicable a totes les entitats de l’apartat 1 de la norma 1. No obstant això, a les entitats que presten serveis de pagament acollides al règim d’exempció que preveu l’article 14.1 del Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre, i a les sucursals que operen a Espanya d’entitats de pagament o de diner electrònic estrangeres la seu central de les quals es trobi en un Estat membre de l’Espai Econòmic Europeu només els són aplicables en la mesura que sigui necessari per a l’elaboració dels estats que hagin de rendir i per a llur seguiment, control i documentació adequats.

4. La norma que compon el títol IV d’aquesta Circular, sobre presentació d’informació financera al Banc d’Espanya, és aplicable a totes les entitats de l’apartat 1 de la norma 1


[Bloque 3: #n2]

Norma 2. Ámbito de aplicación

1. Las normas contenidas en el título I de esta circular constituyen el desarrollo y la adaptación de las normas contables establecidas en el Código de Comercio, aplicables a las entidades de pago, a las entidades de dinero electrónico, a las sucursales que operen en España de entidades de pago o de dinero electrónico extranjeras cuya sede central se encuentre en un Estado miembro del Espacio Económico Europeo, a las sucursales que operen en España de entidades de dinero electrónico extranjeras cuya sede central no se encuentre en un Estado miembro del Espacio Económico Europeo y a los grupos de entidades de pago o dinero electrónico.

En el caso de los grupos, se tendrá en cuenta que, de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo a la aplicación de normas internacionales de contabilidad, las normas internacionales de información financiera adoptadas por la Unión Europea son de aplicación directa a los estados financieros consolidados públicos de los grupos de entidades de pago o dinero electrónico emisores de valores. También, como prevé el artículo 43 bis del Código de Comercio, dichas normas internacionales son de aplicación directa a los restantes grupos de entidades de pago o dinero electrónico que opten por ellas.

Asimismo, las normas contables de aplicación para la formulación de las cuentas anuales individuales y consolidadas, de acuerdo con lo establecido en los párrafos anteriores, se utilizarán en la elaboración de los estados financieros públicos correspondientes, a los que se refieren las normas 6 y 7 de esta circular, con las especificidades en términos de modelos, desgloses, frecuencia y plazo de remisión que se establecen en las citadas normas.

Las normas del título I no serán de aplicación a las entidades que prestan servicios de pago acogidas al régimen de exención previsto en el artículo 14.1 del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre.

2. Las normas contenidas en el título II de esta circular serán de aplicación a los estados financieros reservados individuales de las entidades de pago, las entidades de dinero electrónico, las entidades que presten servicios de pago acogidas al régimen de exención previsto en el artículo 14.1 del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, las sucursales que operen en España de entidades de pago o de dinero electrónico extranjeras cuya sede central se encuentre en un Estado miembro del Espacio Económico Europeo y las sucursales que operen en España de entidades de dinero electrónico extranjeras cuya sede central no se encuentre en un Estado miembro del Espacio Económico Europeo, así como a los estados financieros reservados consolidados de los grupos consolidables de entidades de pago o dinero electrónico.

Los criterios contables para la elaboración de los estados financieros reservados individuales y consolidados serán los que se aplican para la elaboración de los estados financieros públicos correspondientes, de acuerdo con lo establecido en el apartado anterior. Además, se aplicarán las especificidades en términos de modelos, desgloses, frecuencia y plazo de remisión que se establecen en ese título II.

3. La norma que compone el título III de esta circular, sobre el desarrollo contable interno y de control de gestión que resulta necesario para la elaboración y formulación de la información financiera pública y reservada, será de aplicación a todas las entidades del apartado 1 de la norma 1. No obstante, a las entidades que prestan servicios de pago acogidas al régimen de exención previsto en el artículo 14.1 del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, y a las sucursales que operan en España de entidades de pago o de dinero electrónico extranjeras cuya sede central se encuentre en un Estado miembro del Espacio Económico Europeo solo les serán de aplicación en la medida en que sea necesario para la elaboración de los estados que deban rendir y para su adecuado seguimiento, control y documentación.

4. La norma que compone el título IV de esta circular, sobre presentación de información financiera en el Banco de España, será de aplicación a todas las entidades del apartado 1 de la norma 1.


[Bloc 4: #t1]

TÍTOL I

Informació financera pública


[Bloque 4: #t1]

TÍTULO I

Información financiera pública


[Bloc 5: #t1-c1]

CAPÍTOL I

Contingut de la informació financera pública


[Bloque 5: #t1-c1]

CAPÍTULO I

Contenido de la información financiera pública


[Bloc 6: #n3]

Norma 3. Comptes anuals individuals

1. Les entitats de pagament i les entitats de diner electrònic han de formular els seus comptes anuals individuals aplicant-hi el que disposa aquest títol, i els han de publicar juntament amb els informes de gestió i d’auditoria corresponents.

Les entitats de pagament i les entitats de diner electrònic no poden formular comptes anuals abreujats, ja que són entitats d’interès públic segons l’article 15.1 del Reial decret 1517/2011, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament que desplega el text refós de la Llei d’auditoria de comptes, aprovat pel Reial decret legislatiu 1/2011, d’1 de juliol.

2. Les sucursals que operin a Espanya d’entitats de pagament o de diner electrònic estrangeres la seu central de les quals es trobi en un Estat membre de l’Espai Econòmic Europeu no estan obligades a formular i publicar comptes anuals. En lloc d’això, han de publicar:

a) La informació sobre la seva activitat en el model d’estat EPS 1 que inclou l’annex 1 d’aquesta Circular.

b) Els comptes anuals individuals i consolidats, respectivament, de l’entitat de pagament o de diner electrònic i del grup més ampli del qual formin part, així com els informes de gestió i d’auditoria corresponents.

Aquestes sucursals, en la confecció de la seva informació financera, poden substituir tots o alguns dels criteris de valoració que estableix aquesta Circular pels que utilitzi la seva seu central, informant detalladament el Banc d’Espanya dels criteris que utilitzin i actualitzant la informació esmentada cada vegada que es produeixin modificacions.

3. Les sucursals que operin a Espanya d’entitats de diner electrònic estrangeres la seu central de les quals no es trobi en un Estat membre de l’Espai Econòmic Europeu han de publicar:

a) Els comptes anuals corresponents a la seva activitat, que s’han de formular aplicant-hi íntegrament els criteris d’aquesta Circular, així com els informes de gestió i d’auditoria corresponents.

b) Els comptes anuals individuals i consolidats, respectivament, de l’entitat de diner electrònic i del grup més ampli del qual formin part, i els informes de gestió i d’auditoria corresponents, o informes anàlegs als anteriors que, si s’escau, hagin d’elaborar d’acord amb la legislació aplicable.


[Bloque 6: #n3]

Norma 3. Cuentas anuales individuales

1. Las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico deberán formular sus cuentas anuales individuales aplicando lo dispuesto en este título, y deberán publicarlas junto con los correspondientes informes de gestión y de auditoría.

Las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico no podrán formular cuentas anuales abreviadas, al ser entidades de interés público según el artículo 15.1 del Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto Legislativo 1/2011, de 1 de julio.

2. Las sucursales que operen en España de entidades de pago o de dinero electrónico extranjeras cuya sede central se encuentre en un Estado miembro del Espacio Económico Europeo no estarán obligadas a formular y publicar cuentas anuales. En su lugar, deberán publicar:

a) Información sobre su actividad en el modelo de estado EPS 1 incluido en el anejo 1 de esta circular.

b) Las cuentas anuales individuales y consolidadas, respectivamente, de la entidad de pago o de dinero electrónico y del grupo más amplio del que formen parte, así como los correspondientes informes de gestión y de auditoría.

Estas sucursales, en la confección de su información financiera, podrán sustituir todos o algunos de los criterios de valoración que establece esta circular por los que utilice su sede central, informando detalladamente al Banco de España de los criterios que vayan a utilizar y actualizando dicha información cada vez que se produzcan modificaciones.

3. Las sucursales que operen en España de entidades de dinero electrónico extranjeras cuya sede central no se encuentre en un Estado miembro del Espacio Económico Europeo deberán publicar:

a) Las cuentas anuales correspondientes a su actividad, que se deberán formular aplicando íntegramente los criterios de esta circular, así como los correspondientes informes de gestión y de auditoría.

b) Las cuentas anuales individuales y consolidadas, respectivamente, de la entidad de dinero electrónico y del grupo más amplio del que formen parte, y los correspondientes informes de gestión y de auditoría, o informes análogos a los anteriores que en su caso deban elaborar de acuerdo con la legislación aplicable.


[Bloc 7: #n4]

Norma 4. Comptes anuals consolidats

1. Un grup d’entitats de pagament o diner electrònic està format per una entitat dominant i totes les entitats dependents, d’acord amb el que estableix l’apartat 1 de la norma 43 de la Circular 4/2017, de 27 de novembre.

2. Qualsevol entitat dominant d’un grup d’entitats de pagament o diner electrònic ha de formular comptes anuals consolidats, sense perjudici del que disposa l’apartat següent. L’entitat dominant ha de publicar els comptes anuals consolidats, juntament amb els informes de gestió consolidats i d’auditoria corresponents.

3. No obstant el que disposa l’apartat anterior, no és obligatori elaborar comptes anuals consolidats quan es doni alguna de les circumstàncies que preveu l’apartat 3 de la norma 3 de la Circular 4/2017, de 27 de novembre.


[Bloque 7: #n4]

Norma 4. Cuentas anuales consolidadas

1. Un grupo de entidades de pago o dinero electrónico está formado por una entidad dominante y todas las entidades dependientes, de acuerdo con lo establecido en el apartado 1 de la norma 43 de la Circular 4/2017, de 27 de noviembre.

2. Toda entidad dominante de un grupo de entidades de pago o dinero electrónico deberá formular cuentas anuales consolidadas, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente. La entidad dominante deberá publicar las cuentas anuales consolidadas, junto con los correspondientes informes de gestión consolidado y de auditoría.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no será obligatorio elaborar cuentas anuales consolidadas cuando se dé alguna de las circunstancias previstas en el apartado 3 de la norma 3 de la Circular 4/2017, de 27 de noviembre.


[Bloc 8: #n5]

Norma 5. Contingut dels comptes anuals individuals i consolidats

1. Els comptes anuals individuals i consolidats de les entitats comprenen el balanç, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria. Aquests documents, que formen una unitat, han de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats i dels fluxos d’efectiu de l’entitat o del grup.

L’estat de canvis en el patrimoni net consta de dues parts:

a) L’estat d’ingressos i despeses reconeguts, que, partint del resultat de l’exercici, detalla els ingressos i les despeses que, d’acord amb aquesta Circular, no s’hagin d’imputar en el compte de pèrdues i guanys, sinó en «un altre resultat global».

b) L’estat total de canvis en el patrimoni net, que inclou totes les variacions que es produeixin en el patrimoni net, i informa detalladament de les transaccions o els esdeveniments que l’afectin i que no tinguin reflex en el compte de pèrdues i guanys ni en l’estat d’ingressos i despeses reconeguts.

2. El balanç, el compte de pèrdues i guanys, l’estat d’ingressos i despeses reconeguts, l’estat total de canvis en el patrimoni net i l’estat de fluxos d’efectiu dels comptes anuals individuals s’han d’ajustar als models dels estats PI 1 a PI 5 que conté l’annex 1 de la Circular 4/2017, de 27 de novembre; els dels comptes anuals consolidats s’han d’ajustar als models dels estats PC 1 a PC 5 de l’annex 3 de la Circular 4/2017, de 27 de novembre.

Quan es formulen els comptes anuals, les partides dels estats no es poden agrupar. No obstant això, es poden suprimir quan no presentin dades, i es poden desglossar quan es consideri necessari per mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats i dels fluxos d’efectiu.

3. La memòria ha de completar, ampliar i comentar la informació que conté el balanç, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net i l’estat de fluxos d’efectiu.

4. En cadascuna de les partides i els imports dels comptes anuals hi han de figurar, a més de les xifres de l’exercici que es tanca, les corresponents a l’exercici immediatament anterior. Quan aquestes xifres no siguin comparables, s’ha d’adaptar l’import de l’exercici anterior en els termes que indica la norma 17 de la Circular 4/2017, de 27 de novembre, i s’ha d’incloure en la memòria la informació quantitativa i qualitativa necessària per entendre els canvis.

Quan es modifiquin la presentació i la classificació de les partides en els estats, també s’ha de reclassificar la informació comparativa, i s’ha de donar informació en la memòria sobre aquesta reclassificació.

5. Les entitats han d’ajustar l’exercici econòmic a l’any natural.

6. Els fets posteriors a la data de balanç s’han de tractar d’acord amb el que disposa la norma 9 de la Circular 4/2017, de 27 de novembre.


[Bloque 8: #n5]

Norma 5. Contenido de las cuentas anuales individuales y consolidadas

1. Las cuentas anuales individuales y consolidadas de las entidades comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria. Estos documentos, que forman una unidad, habrán de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo de la entidad o del grupo.

El estado de cambios en el patrimonio neto consta de dos partes:

a) El estado de ingresos y gastos reconocidos, que, partiendo del resultado del ejercicio, detallará los ingresos y los gastos que, de acuerdo con esta circular, no deban imputarse en la cuenta de pérdidas y ganancias, sino en «otro resultado global».

b) El estado total de cambios en el patrimonio neto, que incluirá todas las variaciones que se produzcan en el patrimonio neto, informando pormenorizadamente de aquellas transacciones o eventos que, afectando a este, no tengan reflejo en la cuenta de pérdidas y ganancias ni en el estado de ingresos y gastos reconocidos.

2. El balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de ingresos y gastos reconocidos, el estado total de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo de las cuentas anuales individuales se ajustarán a los modelos de los estados PI 1 a PI 5 contenidos en el anejo 1 de la Circular 4/2017, de 27 de noviembre; los de las cuentas anuales consolidadas se ajustarán a los modelos de los estados PC 1 a PC 5 del anejo 3 de la Circular 4/2017, de 27 de noviembre.

Al formular las cuentas anuales, las partidas de los estados no podrán agruparse. No obstante, podrán suprimirse cuando no presenten datos, y desglosarse cuando se considere necesario para mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo.

3. La memoria completará, ampliará y comentará la información contenida en el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo.

4. En cada una de las partidas e importes de las cuentas anuales figurarán, además de las cifras del ejercicio que se cierra, las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior. Cuando estas cifras no sean comparables, se adaptará el importe del ejercicio anterior en los términos indicados en la norma 17 de la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, y se incluirá en la memoria la información cuantitativa y cualitativa necesaria para entender los cambios.

Cuando se modifiquen la presentación y la clasificación de las partidas en los estados, también se reclasificará la información comparativa, dando información en la memoria sobre dicha reclasificación.

5. Las entidades ajustarán el ejercicio económico al año natural.

6. Los hechos posteriores a la fecha de balance se tratarán de acuerdo con lo dispuesto en la norma 9 de la Circular 4/2017, de 27 de noviembre.


[Bloc 9: #n6]

Norma 6. Estats financers públics individuals

1. Independentment de l’obligació de formular i publicar els comptes anuals individuals, les entitats de pagament, les entitats de diner electrònic i les sucursals que operen a Espanya d’entitats de diner electrònic estrangeres la seu central de les quals no es trobi en un Estat membre de l’Espai Econòmic Europeu han de remetre anualment al Banc d’Espanya:

a) Els estats financers primaris individuals, que comprenen el balanç, el compte de pèrdues i guanys, l’estat d’ingressos i despeses reconeguts, l’estat total de canvis en el patrimoni net i l’estat de fluxos d’efectiu individuals. Aquests estats financers primaris s’han d’ajustar als models dels estats PI 1 a PI 5 que conté l’annex 1 de la Circular 4/2017, de 27 de novembre.

b) Els estats financers sobre serveis de pagament i emissió de diner electrònic, que comprenen informació quantitativa sobre determinades partides del balanç i del compte de pèrdues i guanys corresponents a serveis de pagament, emissió de diner electrònic i prestació d’altres serveis operatius o auxiliars estretament vinculats, inclosos els ingressos per comissions; sobre informació financera relativa al sistema de salvaguarda dels fons rebuts per a l’execució d’operacions de pagament, i sobre la quantia dels serveis de pagament prestats i el diner electrònic emès. Aquesta informació s’ha d’ajustar als models dels estats EP 2, EP 3-1, EP 4-1 i EP 5-1 que conté l’annex 2 d’aquesta Circular.

2. Les sucursals que operin a Espanya d’entitats de pagament o diner electrònic estrangeres la seu central de les quals es trobi en un Estat membre de l’Espai Econòmic Europeu han de remetre anualment al Banc d’Espanya el model d’estat EPS 1 amb informació sobre la seva activitat de l’annex 1 d’aquesta Circular, aplicant-hi els criteris que corresponguin d’acord amb l’apartat 2 de la norma 3.

3. Els estats financers públics individuals que esmenten els apartats 1 i 2 anteriors s’han de remetre al Banc d’Espanya, com a màxim, el dia 20 del segon mes següent al mes a què es refereixin.

4. La difusió dels estats financers primaris individuals de les entitats de pagament, les entitats de diner electrònic i les sucursals que operin a Espanya d’entitats de diner electrònic estrangeres la seu central de les quals no es trobi en un Estat membre de l’Espai Econòmic Europeu correspon al Banc d’Espanya. A més, la difusió d’aquests estats la poden fer les associacions professionals corresponents, assenyalant de manera clara i destacada que els estats publicats s’han elaborat aplicant-hi les normes d’aquest títol.


[Bloque 9: #n6]

Norma 6. Estados financieros públicos individuales

1. Con independencia de la obligación de formular y publicar las cuentas anuales individuales, las entidades de pago, las entidades de dinero electrónico y las sucursales que operan en España de entidades de dinero electrónico extranjeras cuya sede central no se encuentre en un Estado miembro del Espacio Económico Europeo remitirán anualmente al Banco de España:

a) Los estados financieros primarios individuales, que comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de ingresos y gastos reconocidos, el estado total de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo individuales. Estos estados financieros primarios se ajustarán a los modelos de los estados PI 1 a PI 5 contenidos en el anejo 1 de la Circular 4/2017, de 27 de noviembre.

b) Los estados financieros sobre servicios de pago y emisión de dinero electrónico, que comprenden información cuantitativa sobre determinadas partidas del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes a servicios de pago, emisión de dinero electrónico y prestación de otros servicios operativos o auxiliares estrechamente vinculados, incluidos los ingresos por comisiones; sobre información financiera relativa al sistema de salvaguarda de los fondos recibidos para la ejecución de operaciones de pago, y sobre la cuantía de los servicios de pago prestados y el dinero electrónico emitido. Esta información se ajustará a los modelos de los estados EP 2, EP 3-1, EP 4-1 y EP 5-1 contenidos en el anejo 2 de esta circular.

2. Las sucursales que operen en España de entidades de pago o dinero electrónico extranjeras cuya sede central se encuentre en un Estado miembro del Espacio Económico Europeo remitirán anualmente al Banco de España el modelo de estado EPS 1 con información sobre su actividad del anejo 1 de esta circular, aplicando los criterios que correspondan de acuerdo con el apartado 2 de la norma 3.

3. Los estados financieros públicos individuales mencionados en los apartados 1 y 2 anteriores deberán remitirse al Banco de España, como máximo, el día 20 del segundo mes siguiente al mes al que se refieran.

4. La difusión de los estados financieros primarios individuales de las entidades de pago, las entidades de dinero electrónico y las sucursales que operen en España de entidades de dinero electrónico extranjeras cuya sede central no se encuentre en un Estado miembro del Espacio Económico Europeo corresponderá al Banco de España. Además, la difusión de estos estados podrá ser realizada por las asociaciones profesionales correspondientes, señalando de forma clara y destacada que los estados publicados han sido elaborados aplicando las normas de este título.


[Bloc 10: #n7]

Norma 7. Estats financers públics consolidats

1. Independentment de l’obligació de formular i publicar els comptes anuals consolidats, tots els grups d’entitats de pagament o diner electrònic que publiquin els comptes esmentats han de remetre anualment al Banc d’Espanya els seus estats financers primaris consolidats. Aquests comprenen el balanç, el compte de pèrdues i guanys, l’estat d’ingressos i despeses reconeguts, l’estat total de canvis en el patrimoni net i l’estat de fluxos d’efectiu consolidats. Aquests estats financers primaris s’han d’ajustar als models dels estats PC 1 a PC 5 que conté l’annex 3 de la Circular 4/2017, de 27 de novembre.

2. Els estats financers primaris consolidats s’han de remetre al Banc d’Espanya, com a màxim, el dia 20 del mes de febrer següent al mes de desembre a què es refereixin.

3. La difusió dels estats financers primaris consolidats dels grups d’entitats de pagament o diner electrònic correspon al Banc d’Espanya. A més, la difusió d’aquests estats també la poden fer les associacions professionals corresponents, assenyalant de manera clara i destacada les normes comptables utilitzades en l’elaboració d’aquests estats, segons el que disposa l’apartat 1 de la norma 2.

4. Quan l’entitat obligada a formular comptes anuals consolidats no sigui una entitat de pagament o una entitat de diner electrònic, l’obligació de remetre al Banc d’Espanya els estats financers primaris consolidats de l’apartat 1 recau en l’entitat de pagament o en l’entitat de diner electrònic que assenyali el Banc d’Espanya per enviar els estats reservats del grup consolidable. Quan només hi hagi una entitat de pagament o una entitat de diner electrònic en el grup, és aquesta la que ha de remetre els estats.


[Bloque 10: #n7]

Norma 7. Estados financieros públicos consolidados

1. Con independencia de la obligación de formular y publicar las cuentas anuales consolidadas, todos los grupos de entidades de pago o dinero electrónico que publiquen dichas cuentas remitirán anualmente al Banco de España sus estados financieros primarios consolidados. Estos comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de ingresos y gastos reconocidos, el estado total de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo consolidados. Estos estados financieros primarios se ajustarán a los modelos de los estados PC 1 a PC 5 contenidos en el anejo 3 de la Circular 4/2017, de 27 de noviembre.

2. Los estados financieros primarios consolidados deberán remitirse al Banco de España, como máximo, el día 20 del mes de febrero siguiente al mes de diciembre al que se refieran.

3. La difusión de los estados financieros primarios consolidados de los grupos de entidades de pago o dinero electrónico corresponderá al Banco de España. Además, la difusión de estos estados también podrá ser realizada por las asociaciones profesionales correspondientes, señalando de forma clara y destacada las normas contables utilizadas en la elaboración de estos estados, según lo dispuesto en el apartado 1 de la norma 2.

4. Cuando la entidad obligada a formular cuentas anuales consolidadas no sea una entidad de pago o una entidad de dinero electrónico, la obligación de remitir al Banco de España los estados financieros primarios consolidados del apartado 1 recaerá en la entidad de pago o en la entidad de dinero electrónico que señale el Banco de España para enviar los estados reservados del grupo consolidable. Cuando solo exista una entidad de pago o una entidad de dinero electrónico en el grupo, será esta la que remitirá los estados.


[Bloc 11: #t1-c2]

CAPÍTOL II

Criteris de reconeixement, valoració, presentació i informació que s’ha d’incloure en la memòria


[Bloque 11: #t1-c2]

CAPÍTULO II

Criterios de reconocimiento, valoración, presentación e información que se debe incluir en la memoria


[Bloc 12: #n8]

Norma 8. Característiques i elements de la informació financera

1. Els comptes anuals i altres estats financers públics han de subministrar informació que compleixi les característiques i les definicions dels elements dels comptes anuals que recullen, respectivament, les normes 7 i 8 de la Circular 4/2017, de 27 de novembre.

2. La informació financera s’ha d’elaborar sobre la base de la hipòtesi fonamental d’empresa en funcionament, d’acord amb el que disposa la norma 10 de la Circular 4/2017, de 27 de novembre.


[Bloque 12: #n8]

Norma 8. Características y elementos de la información financiera

1. Las cuentas anuales y demás estados financieros públicos deberán suministrar información que cumpla las características y las definiciones de los elementos de las cuentas anuales recogidas, respectivamente, en las normas 7 y 8 de la Circular 4/2017, de 27 de noviembre.

2. La información financiera se elaborará sobre la base de la hipótesis fundamental de empresa en funcionamiento, de acuerdo con lo dispuesto en la norma 10 de la Circular 4/2017, de 27 de noviembre.


[Bloc 13: #n9]

Norma 9. Criteris de reconeixement, valoració, presentació i informació que s’ha d’incloure en la memòria

1. Les entitats han d’aplicar les definicions i els criteris de reconeixement, valoració, presentació i informació que s’ha d’incloure en la memòria que estipulen les normes 11 a 62 i l’annex 9 de la Circular 4/2017, de 27 de novembre.

2. Addicionalment, les entitats han d’informar en la memòria dels comptes anuals individuals i consolidats separadament sobre les activitats de prestació de serveis de pagament o emissió de diner electrònic, les activitats de prestació d’altres serveis operatius o auxiliars estretament vinculats i les altres activitats econòmiques dutes a terme, incloses:

a) Dades quantitatives ajustades als models dels estats EP 2, EP 3-1, EP 4-1 i EP 5-1 de l’annex 2 d’aquesta Circular sobre determinades partides del balanç i del compte de pèrdues i guanys corresponents a serveis de pagament, emissió de diner electrònic i prestació d’altres serveis operatius o auxiliars estretament vinculats, inclosos els ingressos  per comissions; sobre informació financera relativa al sistema de salvaguarda dels fons rebuts per a l’execució d’operacions de pagament, i sobre la quantia dels serveis de pagament prestats i el diner electrònic emès.

b) Una descripció qualitativa de les activitats dutes a terme.


[Bloque 13: #n9]

Norma 9. Criterios de reconocimiento, valoración, presentación e información que se debe incluir en la memoria

1. Las entidades aplicarán las definiciones y los criterios de reconocimiento, valoración, presentación e información que se debe incluir en la memoria estipulados en las normas 11 a 62 y en el anejo 9 de la Circular 4/2017, de 27 de noviembre.

2. Adicionalmente, las entidades informarán en la memoria de las cuentas anuales individuales y consolidadas separadamente sobre las actividades de prestación de servicios de pago o emisión de dinero electrónico, las actividades de prestación de otros servicios operativos o auxiliares estrechamente vinculados y las otras actividades económicas realizadas, incluidos:

a) Datos cuantitativos ajustados a los modelos de los estados EP 2, EP 3-1, EP 4-1 y EP 5-1 del anejo 2 de esta circular sobre determinadas partidas del balance y de la cuenta de pérdidas y ganancias correspondientes a servicios de pago, emisión de dinero electrónico y prestación de otros servicios operativos o auxiliares estrechamente vinculados, incluidos los ingresos por comisiones; sobre información financiera relativa al sistema de salvaguarda de los fondos recibidos para la ejecución de operaciones de pago, y sobre la cuantía de los servicios de pago prestados y el dinero electrónico emitido.

b) Una descripción cualitativa de las actividades realizadas.


[Bloc 14: #t2]

TÍTOL II

Informació financera reservada


[Bloque 14: #t2]

TÍTULO II

Información financiera reservada


[Bloc 15: #t2-c1]

CAPÍTOL I

Criteris d’elaboració


[Bloque 15: #t2-c1]

CAPÍTULO I

Criterios de elaboración


[Bloc 16: #n10]

Norma 10. Criteris de reconeixement, valoració, presentació i desglossament

1. Les entitats han d’elaborar els estats financers reservats, individuals i consolidats, aplicant-hi els criteris que identifica l’apartat 2 de la norma 2 d’aquesta Circular.

2. La informació s’ha de desglossar d’acord amb els criteris que fixen els apartats 2 a 16 de la norma 64 i la norma 65 de la Circular 4/2017, de 27 de novembre.


[Bloque 16: #n10]

Norma 10. Criterios de reconocimiento, valoración, presentación y desglose

1. Las entidades elaborarán los estados financieros reservados, individuales y consolidados, aplicando los criterios identificados en el apartado 2 de la norma 2 de esta circular.

2. La información se desglosará de acuerdo con los criterios fijados en los apartados 2 a 16 de la norma 64 y en la norma 65 de la Circular 4/2017, de 27 de noviembre.


[Bloc 17: #n11]

Norma 11. Sectorització de saldos personals segons titulars

1. Les entitats han d’incloure en les seves bases de dades, com a mínim, tots els atributs de les persones i operacions amb saldos deutors o creditors necessaris per elaborar els estats públics i reservats, així com les altres informacions que hagin de facilitar al Banc d’Espanya d’acord amb aquesta Circular. L’esquema de sectorització mínima que hi ha d’haver a la base de dades de les persones és el que inclou l’annex 7.1 de la Circular 4/2017, de 27 de novembre.

2. En la classificació de les operacions per sector institucional de la contrapart, les entitats han d’utilitzar els criteris que fixen la norma 66 i els annexos 7.2 i 7.3 de la Circular 4/2017, de 27 de novembre.


[Bloque 17: #n11]

Norma 11. Sectorización de saldos personales según titulares

1. Las entidades incluirán en sus bases de datos, como mínimo, todos los atributos de las personas y operaciones con saldos deudores o acreedores necesarios para elaborar los estados públicos y reservados, así como las demás informaciones que deban facilitar al Banco de España de acuerdo con esta circular. El esquema de sectorización mínima que deberá haber en la base de datos de las personas será el que se incluye en el anejo 7.1 de la Circular 4/2017, de 27 de noviembre.

2. En la clasificación de las operaciones por sector institucional de la contraparte, las entidades utilizarán los criterios fijados en la norma 66 y los anejos 7.2 y 7.3 de la Circular 4/2017, de 27 de noviembre.


[Bloc 18: #t2-c2]

Capítol II

Estats reservats que s’han de remetre al Banc d’Espanya


[Bloque 18: #t2-c2]

CAPÍTULO II

Estados reservados que deben remitirse al Banco de España


[Bloc 19: #n12]

Norma 12. Estats financers reservats individuals

1. Les entitats de pagament, les entitats de diner electrònic i les sucursals que operin a Espanya d’entitats de diner electrònic estrangeres la seu central de les quals no es trobi en un Estat membre de l’Espai Econòmic Europeu han d’enviar al Banc d’Espanya els estats reservats següents, amb la periodicitat i el termini de tramesa que s’indiquen a continuació per a cadascun d’aquests:

Estat Denominació Periodicitat Termini màxim
FI 1 Balanç individual reservat. Semestral. Dia 20 del segon mes següent.
FI 2 Estat de resultats individual reservat. Semestral. Dia 20 del segon mes següent
EP 1-1 Informació addicional sobre determinades partides del balanç i de l’estat de resultats. Balanç. Semestral. Dia 20 del segon mes següent.
EP 1-2 Informació addicional sobre determinades partides del balanç i de l’estat de resultats. Estat de resultats. Semestral. Dia 20 del segon mes següent
EP 2-1 Informació addicional sobre partides del balanç i de l’estat de resultats associades a serveis de pagament, emissió de diner electrònic i altres serveis operatius o auxiliars estretament vinculats. Balanç. Semestral. Dia 20 del segon mes següent.
EP 2-2 Informació addicional sobre partides del balanç i de l’estat de resultats associades a serveis de pagament, emissió de diner electrònic i altres serveis operatius o auxiliars estretament vinculats. Estat de resultats. Semestral. Dia 20 del segon mes següent.
EP 3-1 Estat d’ingressos per comissions per serveis de pagament, emissió de diner electrònic i altres serveis operatius o auxiliars estretament vinculats. Estat d’ingressos per comissions per prestació de serveis de pagament, emissió de diner electrònic i serveis auxiliars. Semestral. Dia 20 del segon mes següent.
EP 3-2 Estat d’ingressos per comissions per serveis de pagament, emissió de diner electrònic i altres serveis operatius o auxiliars estretament vinculats. Ingressos per comissions associats a la prestació de serveis de pagament, activitats auxiliars i emissió de diner electrònic. Semestral. Dia 20 del segon mes següent.
EP 3-3 Estat d’ingressos per comissions per serveis de pagament, emissió de diner electrònic i altres serveis operatius o auxiliars estretament vinculats. Detall de les comissions cedides a agents principals per operacions d’enviament de diners. Semestral. Dia 20 del segon mes següent.
EP 4-1 Estat d’informació financera sobre el sistema de salvaguarda. Salvaguarda de fons d’usuaris de serveis de pagament i diner electrònic. Mensual. Fi del mes següent.
EP 4-2 Estat d’informació financera sobre el sistema de salvaguarda. Salvaguarda de fons d’usuaris de serveis de pagament i diner electrònic. Comptes de salvaguarda. Mensual. Fi del mes següent.
EP 4-3 Estat d’informació financera sobre el sistema de salvaguarda. Salvaguarda de fons d’usuaris de serveis de pagament i diner electrònic. Detall dels comptes de salvaguarda. Mensual. Fi del mes següent.
EP 5-1 Estat de volum de serveis de pagament i emissió de diner electrònic. Estat de prestació de serveis de pagament i emissió de diner electrònic. Operacions dutes a terme en el semestre. Semestral. Dia 20 del segon mes següent.
EP 5-2 Estat de volum de serveis de pagament i emissió de diner electrònic. Volum d’operacions de pagament dutes a terme en el període corrent (acumulat des de l’inici de l’exercici). Semestral. Dia 20 del segon mes següent.
EP 5-3 Estat de volum de serveis de pagament i emissió de diner electrònic. Volum d’operacions de diner electrònic. Semestral. Dia 20 del segon mes següent.
EP 5-4 Estat de volum de serveis de pagament i emissió de diner electrònic. Mitjana del diner electrònic en circulació. Semestral. Dia 20 del segon mes següent.
EP 5-5 Estat de volum de serveis de pagament i emissió de diner electrònic. Serveis d’iniciació de pagaments i informació sobre comptes. Semestral. Dia 20 del segon mes següent.
EP 5-6 Estat de volum de serveis de pagament i emissió de diner electrònic. Estat de saldos abandonats. Semestral. Dia 20 del segon mes següent.
EP 6-1 Estat d’operacions de pagament. Detall. Execució de transferències i enviaments nacionals i exteriors duts a terme en el període, per monedes. Semestral. Dia 20 del segon mes següent.
EP 6-2 Estat d’operacions de pagament. Detall. Execució de transferències i enviaments nacionals i exteriors duts a terme en el període, per països. Semestral. Dia 20 del segon mes següent.
EP 6-3 Estat d’operacions de pagament. Detall. Detall dels agents principals per volum d’enviaments. Semestral. Dia 20 del segon mes següent.
EP 6-4 Estat d’operacions de pagament. Detall. Operacions dutes a terme en el període per països en què opera l’entitat. Semestral. Dia 20 del segon mes següent.
EP 7-1 Estat de compravenda de moneda estrangera. Resum de les operacions de compravenda de moneda estrangera dutes a terme en el període, per monedes. Semestral. Dia 20 del segon mes següent.
EP 7-2 Estat de compravenda de moneda estrangera. Detall per volum de compres de moneda estrangera dutes a terme en el període a entitats registrades. Semestral. Dia 20 del segon mes següent.
EP 7-3 Estat de compravenda de moneda estrangera. Detall per volum de vendes de moneda estrangera dutes a terme en el període a entitats registrades. Semestral. Dia 20 del segon mes següent.
EP 8 Informació complementària anual. Anual. Dia 20 de febrer.
FI 182 Aplicació del resultat. Anual. Dia 20 de febrer.

2 Les entitats que presten serveis de pagament acollides al règim d’exempció que preveu l’article 14.1 del Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre, han d’enviar al Banc d’Espanya l’estat EPS 1 que inclou l’annex 1 d’aquesta Circular, amb una periodicitat semestral i un termini de tramesa que acaba el dia 20 del mes següent al mes a què es refereixi; els estats EP 2, EP 3-1 i EP 5-1 que inclou la taula de l’apartat anterior, amb la periodicitat i el termini de tramesa que indica l’apartat esmentat per a cadascun d’aquests, i l’estat EP 4-1 que inclou la taula de l’apartat anterior, amb una periodicitat semestral i un termini de tramesa que acaba el dia 20 del mes següent al mes a què es refereixi.

3. Les sucursals que operin a Espanya d’entitats de pagament o de diner electrònic estrangeres la seu central de les quals es trobi en un Estat membre de l’Espai Econòmic Europeu han d’enviar al Banc d’Espanya els estats FI 1, FI 2, EP 1, EP 2, EP 3-1, EP 3-2, EP 5-1, EP 5-3, EP 5-5, EP 6-2, EP 7-1 i EP 8 que inclou la taula de l’apartat 1, amb la periodicitat i el termini de tramesa que indica l’apartat esmentat per a cadascun d’aquests.

4. En la confecció dels estats FI 1, FI 2 i FI 182 que inclou la taula de l’apartat 1 s’han d’utilitzar els models que estipula la norma 67 de la Circular 4/2017, de 27 de novembre.

En la confecció dels estats EP 1, EP 2, EP 3, EP 4, EP 5, EP 6, EP 7 i EP 8 que inclou la taula de l’apartat 1 s’han d’utilitzar els models que estipula l’annex 2 d’aquesta Circular.

5. En la confecció dels estats FI 1 i FI 2 s’han de tenir en compte els criteris per a l’elaboració dels estats equivalents que regula el Reglament d’execució (UE) núm. 680/2014 de la Comissió, de 16 d’abril de 2014, pel qual s’estableixen normes tècniques d’execució en relació amb la comunicació d’informació amb finalitats de supervisió per part de les entitats, de conformitat amb el Reglament (UE) núm. 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2013.

6. No obstant el que estipulen els apartats 1 a 3, atenent les circumstàncies particulars de les entitats, en especial el seu perfil de risc i l’import que representi l’activitat de la qual s’ha d’informar en relació amb la seva mida, el Banc d’Espanya pot requerir a una determinada entitat de pagament, una entitat de diner electrònic, una entitat que presta serveis de pagament acollida al règim d’exempció que preveu l’article 14.1 del Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre, una sucursal que operi a Espanya d’una entitat de pagament o de diner electrònic estrangera la seu central de la qual es trobi en un Estat membre de l’Espai Econòmic Europeu o una sucursal que operi a Espanya d’entitats de diner electrònic estrangeres la seu central de les quals no es trobi en un Estat membre de l’Espai Econòmic Europeu l’enviament de:

a) Tots o algun dels estats que han de remetre les entitats de crèdit segons el que disposa la norma 67 de la Circular 4/2017, de 27 de novembre.

b) Tots o algun dels estats que inclou la taula de l’apartat 1.

El requeriment s’ha d’efectuar per escrit, amb una antelació mínima de sis mesos abans del primer enviament, i s’hi han d’especificar la periodicitat i el termini màxim de tramesa dels estats.


[Bloque 19: #n12]

Norma 12. Estados financieros reservados individuales

1. Las entidades de pago, las entidades de dinero electrónico y las sucursales que operen en España de entidades de dinero electrónico extranjeras cuya sede central no se encuentre en un Estado miembro del Espacio Económico Europeo deberán enviar al Banco de España los siguientes estados reservados, con la periodicidad y el plazo de remisión que se indican a continuación para cada uno de ellos:

Estado Denominación Periodicidad Plazo máximo de remisión
FI 1 Balance individual reservado. Semestral. Día 20 del segundo mes siguiente.
FI 2 Estado de resultados individual reservado. Semestral. Día 20 del segundo mes siguiente.
EP 1-1 Información adicional sobre determinadas partidas del balance y del estado de resultados. Balance. Semestral. Día 20 del segundo mes siguiente.
EP 1-2 Información adicional sobre determinadas partidas del balance y del estado de resultados. Estado de resultados. Semestral. Día 20 del segundo mes siguiente.
EP 2-1 Información adicional sobre partidas del balance y del estado de resultados asociadas a servicios de pago, emisión de dinero electrónico y otros servicios operativos o auxiliares estrechamente vinculados. Balance. Semestral. Día 20 del segundo mes siguiente.
EP 2-2 Información adicional sobre partidas del balance y del estado de resultados asociadas a servicios de pago, emisión de dinero electrónico y otros servicios operativos o auxiliares estrechamente vinculados. Estado de resultados. Semestral. Día 20 del segundo mes siguiente.
EP 3-1 Estado de ingresos por comisiones por servicios de pago, emisión de dinero electrónico y otros servicios operativos o auxiliares estrechamente vinculados. Estado de ingresos por comisiones por prestación de servicios de pago, emisión de dinero electrónico y servicios auxiliares. Semestral. Día 20 del segundo mes siguiente.
EP 3-2 Estado de ingresos por comisiones por servicios de pago, emisión de dinero electrónico y otros servicios operativos o auxiliares estrechamente vinculados. Ingresos por comisiones asociados a la prestación de servicios de pago, actividades auxiliares y emisión de dinero electrónico. Semestral. Día 20 del segundo mes siguiente.
EP 3-3 Estado de ingresos por comisiones por servicios de pago, emisión de dinero electrónico y otros servicios operativos o auxiliares estrechamente vinculados. Detalle de las comisiones cedidas a principales agentes por operaciones de envío de dinero. Semestral. Día 20 del segundo mes siguiente.
EP 4-1 Estado de información financiera sobre el sistema de salvaguarda. Salvaguarda de fondos de usuarios de servicios de pago y dinero electrónico. Mensual. Fin del mes siguiente.
EP 4-2 Estado de información financiera sobre el sistema de salvaguarda. Salvaguarda de fondos de usuarios de servicios de pago y dinero electrónico. Cuentas de salvaguarda. Mensual. Fin del mes siguiente.
EP 4-3 Estado de información financiera sobre el sistema de salvaguarda. Salvaguarda de fondos de usuarios de servicios de pago y dinero electrónico. Detalle de cuentas de salvaguarda. Mensual. Fin del mes siguiente.
EP 5-1 Estado de volumen de servicios de pago y emisión de dinero electrónico. Estado de prestación de servicios de pago y emisión de dinero electrónico. Operaciones realizadas en el semestre. Semestral. Día 20 del segundo mes siguiente.
EP 5-2 Estado de volumen de servicios de pago y emisión de dinero electrónico. Volumen de operaciones de pago realizadas en el período corriente (acumulado desde el inicio del ejercicio). Semestral. Día 20 del segundo mes siguiente.
EP 5-3 Estado de volumen de servicios de pago y emisión de dinero electrónico. Volumen de operaciones de dinero electrónico. Semestral. Día 20 del segundo mes siguiente.
EP 5-4 Estado de volumen de servicios de pago y emisión de dinero electrónico. Media del dinero electrónico en circulación. Semestral. Día 20 del segundo mes siguiente.
EP 5-5 Estado de volumen de servicios de pago y emisión de dinero electrónico. Servicios de iniciación de pagos e información sobre cuentas. Semestral. Día 20 del segundo mes siguiente.
EP 5-6 Estado de volumen de servicios de pago y emisión de dinero electrónico. Estado de saldos abandonados. Semestral. Día 20 del segundo mes siguiente.
EP 6-1 Estado de operaciones de pago. Detalle. Ejecución de transferencias y envíos nacionales y exteriores realizados en el período, por monedas. Semestral. Día 20 del segundo mes siguiente.
EP 6-2 Estado de operaciones de pago. Detalle. Ejecución de transferencias y envíos nacionales y exteriores realizados en el período, por países. Semestral. Día 20 del segundo mes siguiente.
EP 6-3 Estado de operaciones de pago. Detalle. Detalle de los principales agentes por volumen de envíos. Semestral. Día 20 del segundo mes siguiente.
EP 6-4 Estado de operaciones de pago. Detalle. Operaciones realizadas en el período por países en los que opera la entidad. Semestral. Día 20 del segundo mes siguiente.
EP 7-1 Estado de compraventa de moneda extranjera. Resumen de las operaciones de compraventa de moneda extranjera realizadas en el período, por monedas. Semestral. Día 20 del segundo mes siguiente.
EP 7-2 Estado de compraventa de moneda extranjera. Detalle por volumen de compras de moneda extranjera realizadas en el período a entidades registradas. Semestral. Día 20 del segundo mes siguiente.
EP 7-3 Estado de compraventa de moneda extranjera. Detalle por volumen de ventas de moneda extranjera realizadas en el período a entidades registradas. Semestral. Día 20 del segundo mes siguiente.
EP 8 Información complementaria anual. Anual. Día 20 de febrero.
FI 182 Aplicación del resultado. Anual. Día 20 de febrero.

2 Las entidades que prestan servicios de pago acogidas al régimen de exención previsto en el artículo 14.1 del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, deberán enviar al Banco de España el estado EPS 1 incluido en el anejo 1 de esta circular, con periodicidad semestral y plazo de remisión que terminará el día 20 del mes siguiente al mes al que se refiera; los estados EP 2, EP 3-1 y EP 5-1 incluidos en la tabla del apartado anterior, con la periodicidad y el plazo de remisión que se indican en dicho apartado para cada uno de ellos; y el estado EP 4-1 incluido en la tabla del apartado anterior, con periodicidad semestral y plazo de remisión que terminará el día 20 del mes siguiente al mes al que se refiera.

3. Las sucursales que operen en España de entidades de pago o de dinero electrónico extranjeras cuya sede central se encuentre en un Estado miembro del Espacio Económico Europeo deberán enviar al Banco de España los estados FI 1, FI 2, EP 1, EP 2, EP 3-1, EP 3-2, EP 5-1, EP 5-3, EP 5-5, EP 6-2, EP 7-1 y EP 8 incluidos en la tabla del apartado 1, con la periodicidad y el plazo de remisión que se indican en dicho apartado para cada uno de ellos.

4. En la confección de los estados FI 1, FI 2 y FI 182 incluidos en la tabla del apartado 1 se utilizarán los modelos que se estipulan en la norma 67 de la Circular 4/2017, de 27 de noviembre.

En la confección de los estados EP 1, EP 2, EP 3, EP 4, EP 5, EP 6, EP 7 y EP 8 incluidos en la tabla del apartado 1 se utilizarán los modelos que se estipulan en el anejo 2 de esta circular.

5. En la confección de los estados FI 1 y FI 2 se tendrán en cuenta los criterios para la elaboración de los estados equivalentes regulados en el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 680/2014 de la Comisión, de 16 de abril de 2014, por el que se establecen normas técnicas de ejecución en relación con la comunicación de información con fines de supervisión por parte de las entidades, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013.

6. No obstante lo estipulado en los apartados 1 a 3, atendiendo a las circunstancias particulares de las entidades, en especial a su perfil de riesgo y al importe que represente la actividad de la que se ha de informar en relación con su tamaño, el Banco de España podrá requerir a una determinada entidad de pago, entidad de dinero electrónico, entidad que presta servicios de pago acogida al régimen de exención previsto en el artículo 14.1 del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, sucursal que opere en España de una entidad de pago o de dinero electrónico extranjera cuya sede central se encuentre en un Estado miembro del Espacio Económico Europeo o sucursal que opere en España de entidades de dinero electrónico extranjeras cuya sede central no se encuentre en un Estado miembro del Espacio Económico Europeo el envío de:

a) Todos o alguno de los estados que deben remitir las entidades de crédito según lo dispuesto en la norma 67 de la Circular 4/2017, de 27 de noviembre.

b) Todos o alguno de los estados incluidos en la tabla del apartado 1.

El requerimiento se efectuará por escrito, con una antelación mínima de seis meses antes del primer envío, especificando la periodicidad y el plazo máximo de remisión de los estados.


[Bloc 20: #n13]

Norma 13. Estats financers reservats consolidats

1. Els grups consolidables d’entitats de pagament o diner electrònic han d’enviar anualment al Banc d’Espanya l’estat FC 40, «Estructura del grup». El termini màxim de tramesa d’aquest estat acaba el dia 20 del mes de febrer següent al mes de desembre a què es refereixi.

2. En la confecció de l’estat FC 40 s’han d’utilitzar el model i els criteris per a l’elaboració de l’estat equivalent que regula el Reglament d’execució (UE) núm. 680/2014 de la Comissió, de 16 d’abril de 2014.

3. No obstant el que disposa l’apartat 1, atenent les circumstàncies particulars dels grups, en especial el seu perfil de risc i l’import que representi l’activitat de la qual s’ha d’informar en relació amb la seva mida, el Banc d’Espanya pot requerir a un determinat grup consolidable d’entitats de pagament o diner electrònic l’enviament de tots o d’algun de:

a) Els models dels estats financers que han de remetre els grups consolidables d’entitats de crèdit segons el que disposen el Reglament d’execució (UE) núm. 680/2014 de la Comissió, de 16 d’abril de 2014, i la norma 68 de la Circular 4/2017, de 27 de novembre.

b) Els models dels estats financers reservats individuals que han de remetre les entitats de pagament i les entitats de diner electrònic segons el que disposa la norma 12 d’aquesta Circular. Els models s’emplenarien amb informació del grup consolidable.

El requeriment s’ha d’efectuar per escrit, amb una antelació mínima de sis mesos abans del primer enviament, i s’hi han d’especificar la periodicitat i el termini màxim de tramesa dels estats.


[Bloque 20: #n13]

Norma 13. Estados financieros reservados consolidados

1. Los grupos consolidables de entidades de pago o dinero electrónico deberán enviar anualmente al Banco de España el estado FC 40, «Estructura del grupo». El plazo máximo de remisión de este estado terminará el día 20 del mes de febrero siguiente al mes de diciembre al que se refiera.

2. En la confección del estado FC 40 se utilizarán el modelo y los criterios para la elaboración del estado equivalente regulado en el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 680/2014 de la Comisión, de 16 de abril de 2014.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1, atendiendo a las circunstancias particulares de los grupos, en especial a su perfil de riesgo y al importe que represente la actividad de la que se ha de informar en relación con su tamaño, el Banco de España podrá requerir a un determinado grupo consolidable de entidades de pago o dinero electrónico el envío de todos o de alguno de:

a) Los modelos de los estados financieros que deben remitir los grupos consolidables de entidades de crédito según lo dispuesto en el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 680/2014 de la Comisión, de 16 de abril de 2014, y en la norma 68 de la Circular 4/2017, de 27 de noviembre.

b) Los modelos de los estados financieros reservados individuales que deben remitir las entidades de pago y las entidades de dinero electrónico según lo dispuesto en la norma 12 de esta circular. Los modelos se cumplimentarían con información del grupo consolidable.

El requerimiento se efectuará por escrito, con una antelación mínima de seis meses antes del primer envío, especificando la periodicidad y el plazo máximo de remisión de los estados.


[Bloc 21: #n14]

Norma 14. Estats reservats relatius als requeriments estadístics de la Unió Econòmica i Monetària

Les entitats de diner electrònic i totes les sucursals que operen a Espanya de les entitats de diner electrònic estrangeres –tant si la seva seu central es troba en un Estat membre de l’Espai Econòmic Europeu com si no– han d’enviar al Banc d’Espanya els estats reservats que recull la norma 69 de la Circular 4/2017, de 27 de novembre, d’acord amb el que disposa aquesta última.


[Bloque 21: #n14]

Norma 14. Estados reservados relativos a los requerimientos estadísticos de la Unión Económica y Monetaria

Las entidades de dinero electrónico y todas las sucursales que operan en España de las entidades de dinero electrónico extranjeras –tanto si su sede central se encuentra en un Estado miembro del Espacio Económico Europeo como si no– deberán enviar al Banco de España los estados reservados recogidos en la norma 69 de la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, de acuerdo con lo dispuesto en esta última.


[Bloc 22: #t3]

TÍTOL III

Desenvolupament comptable intern i control de gestió


[Bloque 22: #t3]

TÍTULO III

Desarrollo contable interno y control de gestión


[Bloc 23: #n15]

Norma 15. Desenvolupament comptable intern i control de gestió

Les entitats han de complir els requisits de desenvolupament comptable intern, control de gestió i registres que estipulen els apartats 1 a 11 de la norma 70 i la norma 71 de la Circular 4/2017, de 27 de novembre.


[Bloque 23: #n15]

Norma 15. Desarrollo contable interno y control de gestión

Las entidades deberán cumplir con los requisitos de desarrollo contable interno, control de gestión y registros que se estipulan en los apartados 1 a 11 de la norma 70 y en la norma 71 de la Circular 4/2017, de 27 de noviembre.


[Bloc 24: #t4]

TÍTOL IV

Presentació d’informació financera al Banc d’Espanya


[Bloque 24: #t4]

TÍTULO IV

Presentación de información financiera en el Banco de España


[Bloc 25: #n16]

Norma 16. Presentació de comptes anuals, estats i altra informació financera al Banc d’Espanya

1. Les entitats han d’enviar al Banc d’Espanya els comptes anuals, l’informe de gestió i l’informe d’auditoria, així com els estats públics i reservats que determinen els títols I i II d’aquesta Circular. Així mateix, les entitats han d’enviar al Banc d’Espanya els documents que recullen els apartats 10 a 12 de la norma 72 de la Circular 4/2017, de 27 de novembre.

Independentment d’això, el Banc d’Espanya pot exigir a les entitats, amb caràcter general o particular, tota la informació que necessiti com a aclariment i detall dels estats financers públics i reservats.

2. Els comptes anuals, els estats públics i reservats, els informes i l’altra informació financera que s’han d’enviar al Banc d’Espanya d’acord amb l’apartat anterior s’han de presentar complint els requisits que estableixen els apartats 2 a 13 de la norma 72 de la Circular 4/2017, de 27 de novembre.


[Bloque 25: #n16]

Norma 16. Presentación de cuentas anuales, estados y otra información financiera en el Banco de España

1. Las entidades enviarán al Banco de España las cuentas anuales, el informe de gestión y el informe de auditoría, así como los estados públicos y reservados que se determinan en los títulos I y II de esta circular. Asimismo, las entidades enviarán al Banco de España los documentos que se recogen en los apartados 10 a 12 de la norma 72 de la Circular 4/2017, de 27 de noviembre.

Con independencia de lo anterior, el Banco de España podrá exigir a las entidades, con carácter general o particular, cuanta información precise como aclaración y detalle de los estados financieros públicos y reservados.

2. Las cuentas anuales, los estados públicos y reservados, los informes y la otra información financiera que se tienen que enviar al Banco de España de acuerdo con el apartado anterior serán presentados cumpliendo con los requisitos establecidos en los apartados 2 a 13 de la norma 72 de la Circular 4/2017, de 27 de noviembre.


[Bloc 26: #da·u]

Disposició addicional única. Previsions per als establiments financers de crèdit híbrids.

1. Els establiments financers de crèdit híbrids són els que presten serveis de pagament o emeten diner electrònic d’acord amb el que estableixen els apartats 2 i 3 de l’article 6 de la Llei 5/2015, de 27 d’abril, de foment del finançament empresarial.

2. Els establiments financers de crèdit híbrids han d’elaborar i publicar els comptes anuals individuals i els models d’estats financers públics individuals aplicant-hi el que estableix el títol I de la Circular 4/2019, de 26 de novembre, a establiments financers de crèdit, sobre normes d’informació financera pública i reservada, i models d’estats financers.

Addicionalment, aquests establiments han de:

a) Incloure en la memòria dels comptes anuals individuals la informació separada sobre les activitats de prestació de serveis de pagament o emissió de diner electrònic, les activitats de prestació d’altres serveis operatius o auxiliars estretament vinculats i les altres activitats econòmiques dutes a terme, que recull l’apartat 2 de la norma 9 d’aquesta Circular.

b) Elaborar els estats financers públics individuals sobre serveis de pagament i emissió de diner electrònic que recull la lletra b) de l’apartat 1 de la norma 6 d’aquesta Circular. Aquests estats financers públics individuals s’han d’enviar anualment al Banc d’Espanya, com a màxim, el dia 20 del mes de febrer següent al mes de desembre a què es refereixin.

3. Els establiments financers de crèdit híbrids han d’elaborar i enviar al Banc d’Espanya els models d’estats financers reservats individuals d’acord amb el que estableix el títol II de la Circular 4/2019, de 26 de novembre.

Addicionalment, aquests establiments han d’elaborar i enviar al Banc d’Espanya els estats EP 1, EP 2, EP 3, EP 4, EP 5, EP 6, EP 7 i EP 8 que inclou la taula de l’apartat 1 de la norma 12 d’aquesta Circular, amb la periodicitat i el termini de tramesa que indica l’apartat esmentat per a cadascun d’aquests. En la seva confecció s’han d’utilitzar els models de l’annex 2 d’aquesta Circular.

4. El Banc d’Espanya pot exigir als establiments financers de crèdit híbrids, amb caràcter general o particular, tota la informació que necessiti com a aclariment i detall dels estats financers públics i reservats que recullen els apartats anteriors.


[Bloque 26: #da·u]

Disposición adicional única. Previsiones para los establecimientos financieros de crédito híbridos.

1. Los establecimientos financieros de crédito híbridos son aquellos que prestan servicios de pago o emiten dinero electrónico de acuerdo con lo establecido en los apartados 2 y 3 del artículo 6 de la Ley 5/2015, de 27 de abril, de fomento de la financiación empresarial.

2. Los establecimientos financieros de crédito híbridos elaborarán y publicarán las cuentas anuales individuales y los modelos de estados financieros públicos individuales aplicando lo establecido en el título I de la Circular 4/2019, de 26 de noviembre, a establecimientos financieros de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros.

Adicionalmente, estos establecimientos deberán:

a) Incluir en la memoria de las cuentas anuales individuales la información separada sobre las actividades de prestación de servicios de pago o emisión de dinero electrónico, las actividades de prestación de otros servicios operativos o auxiliares estrechamente vinculados y las otras actividades económicas realizadas, que se recoge en el apartado 2 de la norma 9 de esta circular.

b) Elaborar los estados financieros públicos individuales sobre servicios de pago y emisión de dinero electrónico que se recogen en la letra b) del apartado 1 de la norma 6 de esta circular. Estos estados financieros públicos individuales deberán enviarse anualmente al Banco de España, como máximo, el día 20 del mes de febrero siguiente al mes de diciembre al que se refieran.

3. Los establecimientos financieros de crédito híbridos elaborarán y enviarán al Banco de España los modelos de estados financieros reservados individuales de acuerdo con lo establecido en el título II de la Circular 4/2019, de 26 de noviembre.

Adicionalmente, estos establecimientos deberán elaborar y enviar al Banco de España los estados EP 1, EP 2, EP 3, EP 4, EP 5, EP 6, EP 7 y EP 8 incluidos en la tabla del apartado 1 de la norma 12 de esta circular, con la periodicidad y el plazo de remisión que se indican en dicho apartado para cada uno de ellos. En su confección se utilizarán los modelos del anejo 2 de esta circular.

4. El Banco de España podrá exigir a los establecimientos financieros de crédito híbridos, con carácter general o particular, cuanta información precise como aclaración y detalle de los estados financieros públicos y reservados recogidos en los apartados anteriores.


[Bloc 27: #dt1]

Disposició transitòria primera. Aplicació per primera vegada d’aquesta Circular als comptes anuals.

1. Les entitats només han d’aplicar aquesta disposició transitòria en els seus comptes anuals individuals i consolidats corresponents a l’exercici 2021. En particular, les entitats han d’aplicar els criteris comptables que recull aquesta disposició transitòria en la informació comparativa de 2020 que s’ha d’incloure en els comptes anuals esmentats.

2. Les entitats que, a l’entrada en vigor d’aquesta Circular, l’1 de gener de 2021, vulguin utilitzar per primera vegada metodologies internes per a l’estimació col·lectiva de cobertures han d’haver completat prèviament el procés de validació que preveu el punt 62 de l’annex 9 de la Circular 4/2017, de 27 de novembre, incloses les comunicacions que preveu el punt 63 de l’annex esmentat.

Les entitats que, seguint el que estableix el paràgraf anterior, vulguin completar abans de l’1 de gener de 2021 el procés de validació prèvia per utilitzar metodologies internes per primera vegada en la data esmentada poden documentar un historial de fiabilitat en les estimacions individualitzades i completar les proves d’aquestes metodologies internes mitjançant el contrast de les pèrdues reals observades amb anterioritat a la data de la publicació de la present Circular, amb les estimacions de les cobertures que s’hagin obtingut en les dates corresponents si s’han utilitzat les estimacions individualitzades i les metodologies internes esmentades. La comunicació al Banc d’Espanya de l’inici del període de validació prèvia de les metodologies internes per a l’estimació col·lectiva de les cobertures es pot fer des de l’endemà de la publicació d’aquesta Circular en el «Butlletí Oficial de l’Estat».

3. Les entitats tenen fins al 31 de desembre de 2021 per completar l’actualització de les valoracions de referència de totes les garanties reals i els actius adjudicats o rebuts en pagament de deutes que requereixin taxacions individuals completes, de conformitat amb l’Ordre ECO 805/2003, de 27 de març, d’acord amb el que disposen els punts 78 a 85 i 166 de l’annex 9 de la Circular 4/2017, de 27 de novembre.

4. Les entitats disposen fins al 31 de desembre de 2021 per tenir identificats en la seva comptabilitat analítica els costos de finançament, d’estructura i de risc de crèdit, així com, si s’escau, un altre tipus de riscos, inherents a cada classe d’operació, d’acord amb l’apartat 4 de la norma 70 de la Circular 4/2017, de 27 de novembre. L’obligació d’identificar, almenys, els costos de finançament, d’estructura i de risc de crèdit inherents a cada classe d’operació només afecta les operacions concedides a partir de l’1 de gener de 2021.

5. Una entitat que formi part d’un grup d’entitats de crèdit o d’un grup que hagi emès valors negociats en un mercat regulat de la Unió Europea pot optar per aplicar aquesta disposició transitòria a partir de l’1 de gener de 2018 per a l’elaboració de la informació comparativa de 2020 que s’ha d’incloure en els comptes anuals individuals i consolidats de 2021. En aquest cas, l’entitat ha de presentar, a més del balanç a 31 de desembre de 2020, un balanç a 1 de gener de 2020.

Una entitat que hagi optat per aplicar aquesta disposició transitòria a partir de l’1 de gener de 2018 pot continuar utilitzant metodologies internes per a l’estimació col·lectiva de les cobertures a partir de l’1 de gener de 2021 sempre que, per formar part d’un grup d’entitats de crèdit que ja les estigui utilitzant, la informació comparativa que s’ha d’incloure en els comptes anuals individuals i consolidats de 2021 s’elabori usant les metodologies internes esmentades. En tot cas, aquestes entitats han de complir els requisits de validació continuada que fixen els punts 41 a 43 de l’annex 9 de la Circular 4/2017, de 27 de novembre.

6. Les entitats han d’aplicar els criteris comptables dels apartats 3 a 6 i 8 a 15 de la disposició transitòria primera de la Circular 4/2017, de 27 de novembre, per als instruments financers, les cobertures comptables, els actius tangibles, les existències, els actius no corrents mantinguts per a la venda, i les comissions i altres ingressos, amb les precisions següents:

a) Les referències a l’1 de gener de 2018 s’han d’entendre fetes a l’1 de gener de 2021 o, si l’entitat opta per aplicar aquesta disposició transitòria a partir de l’1 de gener de 2018, són aplicables segons s’indica en l’apartat corresponent.

b) Les referències a l’1 de gener de 2017 presents en l’apartat 4, relatiu a les cobertures comptables, s’han d’entendre fetes a l’1 de gener de 2020 o, si l’entitat opta per aplicar aquesta disposició transitòria a partir de l’1 de gener de 2018, són aplicables segons s’indica en l’apartat corresponent.

c) La referència a l’exercici 2018 que conté l’apartat 6, relatiu a les comissions i altres ingressos, s’ha d’entendre feta a l’exercici 2021 o, si l’entitat opta per aplicar aquesta disposició transitòria a partir de l’1 de gener de 2018, és aplicable segons s’indica en l’apartat corresponent.

d) En tot cas, les referències a la memòria dels comptes anuals individuals i consolidats de 2018 presents en els apartats 8 a 15, relatius a desglossaments d’informació, s’han d’entendre fetes a la memòria dels comptes anuals de 2021.

7. Les entitats han d’aplicar els criteris comptables per als arrendaments dels apartats 1 a 9 de la disposició transitòria primera de la Circular 2/2018, de 21 de desembre, per la qual es modifiquen la Circular 4/2017, de 27 de novembre, a entitats de crèdit, sobre normes d’informació financera pública i reservada, i models d’estats financers, i la Circular 1/2013, de 24 de maig, sobre la Central d’Informació de Riscos, amb les precisions següents:

a) Les referències a l’1 de gener de 2019 s’han d’entendre fetes a l’1 de gener de 2021 o, si l’entitat opta per aplicar aquesta disposició transitòria a partir de l’1 de gener de 2018, són aplicables segons s’indica en l’apartat corresponent.

b) Les referències al 31 de desembre de 2018 s’han d’entendre fetes al 31 de desembre de 2020 o, si l’entitat opta per aplicar aquesta disposició transitòria a partir de l’1 de gener de 2018, són aplicables segons s’indica en l’apartat corresponent.

c) Les referències a l’exercici 2019 s’han d’entendre fetes a l’exercici 2021 o, si l’entitat opta per aplicar aquesta disposició transitòria a partir de l’1 de gener de 2018, són aplicables segons s’indica en l’apartat corresponent.

8. Les entitats han de comptabilitzar de manera prospectiva els efectes de la primera aplicació d’aquesta Circular a la resta de les partides no previstes en els apartats anteriors, i això ha de ser objecte d’informació en la memòria dels comptes anuals corresponents a l’exercici 2021.


[Bloque 27: #dt1]

Disposición transitoria primera. Aplicación por primera vez de esta circular a las cuentas anuales.

1. Las entidades solo aplicarán esta disposición transitoria en sus cuentas anuales individuales y consolidadas correspondientes al ejercicio 2021. En particular, las entidades aplicarán los criterios contables recogidos en esta disposición transitoria en la información comparativa de 2020 que se debe incluir en las citadas cuentas anuales.

2. Las entidades que, a la entrada en vigor de esta circular, el 1 de enero de 2021, deseen utilizar por primera vez metodologías internas para la estimación colectiva de coberturas deberán haber completado previamente el proceso de validación previsto en el punto 62 del anejo 9 de la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, incluyendo las comunicaciones previstas en el punto 63 de dicho anejo.

Aquellas entidades que, siguiendo con lo establecido en el párrafo anterior, deseen completar antes del 1 de enero de 2021 el proceso de validación previa para utilizar metodologías internas por primera vez en dicha fecha podrán documentar un historial de fiabilidad en las estimaciones individualizadas y completar las pruebas de estas metodologías internas mediante el contraste de las pérdidas reales observadas con anterioridad a la fecha de la publicación de la presente circular, con las estimaciones de las coberturas que se hubieran obtenido en las fechas correspondientes de haberse utilizado dichas estimaciones individualizadas y metodologías internas. La comunicación al Banco de España del inicio del período de validación previa de las metodologías internas para la estimación colectiva de las coberturas se podrá realizar desde el día siguiente al de la publicación de la presente circular en el «Boletín Oficial del Estado».

3. Las entidades tendrán hasta el 31 de diciembre de 2021 para completar la actualización de las valoraciones de referencia de todas las garantías reales y activos adjudicados o recibidos en pago de deudas que requieran tasaciones individuales completas, conforme a la Orden ECO 805/2003, de 27 de marzo, de acuerdo con lo dispuesto en los puntos 78 a 85 y 166 del anejo 9 de la Circular 4/2017, de 27 de noviembre.

4. Las entidades dispondrán hasta el 31 de diciembre de 2021 para tener identificados en su contabilidad analítica los costes de financiación, de estructura y de riesgo de crédito, así como, en su caso, otro tipo de riesgos, inherentes a cada clase de operación, de acuerdo con el apartado 4 de la norma 70 de la Circular 4/2017, de 27 de noviembre. La obligación de identificar, al menos, los costes de financiación, de estructura y de riesgo de crédito inherentes a cada clase de operación solo alcanzará a las operaciones concedidas a partir del 1 de enero de 2021.

5. Una entidad que forme parte de un grupo de entidades de crédito o de un grupo que haya emitido valores negociados en un mercado regulado de la Unión Europea podrá optar por aplicar esta disposición transitoria a partir del 1 de enero de 2018 para la elaboración de la información comparativa de 2020 que se debe incluir en las cuentas anuales individuales y consolidadas de 2021. En este caso, la entidad deberá presentar, además del balance a 31 de diciembre de 2020, un balance a 1 de enero de 2020.

Una entidad que haya optado por aplicar esta disposición transitoria a partir del 1 de enero de 2018 podrá continuar utilizando metodologías internas para la estimación colectiva de las coberturas a partir del 1 de enero de 2021 siempre que, por formar parte de un grupo de entidades de crédito que ya estuviera empleándolas, la información comparativa que se debe incluir en las cuentas anuales individuales y consolidadas de 2021 se elabore usando dichas metodologías internas. En todo caso, estas entidades deberán cumplir los requisitos de validación continuada fijados en los puntos 41 a 43 del anejo 9 de la Circular 4/2017, de 27 de noviembre.

6. Las entidades aplicarán los criterios contables de los apartados 3 a 6 y 8 a 15 de la disposición transitoria primera de la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, para los instrumentos financieros, las coberturas contables, los activos tangibles, las existencias, los activos no corrientes mantenidos para la venta, y las comisiones y otros ingresos, con las siguientes precisiones:

a) Las referencias al 1 de enero de 2018 se entenderán realizadas al 1 de enero de 2021 o, si la entidad opta por aplicar esta disposición transitoria a partir del 1 de enero de 2018, serán de aplicación según se indica en el apartado correspondiente.

b) Las referencias al 1 de enero de 2017 presentes en el apartado 4, relativo a las coberturas contables, se entenderán realizadas al 1 de enero de 2020 o, si la entidad opta por aplicar esta disposición transitoria a partir del 1 de enero de 2018, serán de aplicación según se indica en el apartado correspondiente.

c) La referencia al ejercicio 2018 contenida en el apartado 6, relativo a las comisiones y otros ingresos, se entenderá realizada al ejercicio 2021 o, si la entidad opta por aplicar esta disposición transitoria a partir del 1 de enero de 2018, será de aplicación según se indica en el apartado correspondiente.

d) En todo caso, las referencias a la memoria de las cuentas anuales individuales y consolidadas de 2018 presentes en los apartados 8 a 15, relativos a desgloses de información, se entenderán realizadas a la memoria de las cuentas anuales de 2021.

7. Las entidades aplicarán los criterios contables para los arrendamientos de los apartados 1 a 9 de la disposición transitoria primera de la Circular 2/2018, de 21 de diciembre, por la que se modifican la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros, y la Circular 1/2013, de 24 de mayo, sobre la Central de Información de Riesgos, con las siguientes precisiones:

a) Las referencias al 1 de enero de 2019 se entenderán realizadas al 1 de enero de 2021 o, si la entidad opta por aplicar esta disposición transitoria a partir del 1 de enero de 2018, serán de aplicación según se indica en el apartado correspondiente.

b) Las referencias al 31 de diciembre de 2018 se entenderán realizadas al 31 de diciembre de 2020 o, si la entidad opta por aplicar esta disposición transitoria a partir del 1 de enero de 2018, serán de aplicación según se indica en el apartado correspondiente.

c) Las referencias al ejercicio 2019 se entenderán realizadas al ejercicio 2021 o, si la entidad opta por aplicar esta disposición transitoria a partir del 1 de enero de 2018, serán de aplicación según se indica en el apartado correspondiente.

8. Las entidades contabilizarán de forma prospectiva los efectos de la primera aplicación de esta circular al resto de las partidas no contempladas en los apartados anteriores, y ello será objeto de información en la memoria de las cuentas anuales correspondientes al ejercicio 2021.


[Bloc 28: #dt2]

Disposició transitòria segona. Aplicació per primera vegada d’aquesta Circular als estats financers públics.

Els primers estats financers públics, individuals i consolidats, que regulen les normes 6 i 7, que s’han de remetre al Banc d’Espanya amb els models, els criteris d’elaboració i la freqüència d’aquesta Circular són els corresponents al 31 de desembre de 2021.


[Bloque 28: #dt2]

Disposición transitoria segunda. Aplicación por primera vez de esta circular a los estados financieros públicos.

Los primeros estados financieros públicos, individuales y consolidados, regulados en las normas 6 y 7, que se han de remitir al Banco de España con los modelos, criterios de elaboración y frecuencia de esta circular serán los correspondientes al 31 de diciembre de 2021.


[Bloc 29: #dt3]

Disposició transitòria tercera. Aplicació per primera vegada d’aquesta Circular als estats reservats.

1. Els primers estats reservats relatius als requeriments estadístics de la Unió Econòmica i Monetària, que regula la norma 14, que s’han de remetre al Banc d’Espanya amb els models, els criteris d’elaboració, la freqüència i el termini de tramesa d’aquesta Circular són els corresponents al 31 de gener de 2021.

2. Els primers estats financers reservats, individuals i consolidats, que regulen les normes 12 i 13, que s’han de remetre al Banc d’Espanya amb els models, els criteris d’elaboració i la freqüència d’aquesta Circular són els corresponents al 30 de juny de 2021. De manera excepcional:

a) El termini de tramesa dels estats FI 1, FI 2, EP 1, EP 2, EP 3, EP 5, EP 6 i EP 7 corresponents al 30 de juny de 2021 acaba el 20 de setembre de 2021.

b) El termini de tramesa dels estats EP 4 corresponents al 30 de juny de 2021 i al 31 de juliol de 2021 acaba el 20 de setembre de 2021.


[Bloque 29: #dt3]

Disposición transitoria tercera. Aplicación por primera vez de esta circular a los estados reservados.

1. Los primeros estados reservados relativos a los requerimientos estadísticos de la Unión Económica y Monetaria, regulados en la norma 14, que se han de remitir al Banco de España con los modelos, criterios de elaboración, frecuencia y plazo de remisión de esta circular serán los correspondientes al 31 de enero de 2021.

2. Los primeros estados financieros reservados, individuales y consolidados, regulados en las normas 12 y 13, que se han de remitir al Banco de España con los modelos, criterios de elaboración y frecuencia de esta circular serán los correspondientes al 30 de junio de 2021. De forma excepcional:

a) El plazo de remisión de los estados FI 1, FI 2, EP 1, EP 2, EP 3, EP 5, EP 6 y EP 7 correspondientes al 30 de junio de 2021 terminará el 20 de septiembre de 2021.

b) El plazo de remisión de los estados EP 4 correspondientes al 30 de junio de 2021 y al 31 de julio de 2021 terminará el 20 de septiembre de 2021.


[Bloc 30: #df1]

Disposició final primera. Modificació de la Circular 6/2001, de 29 d’octubre, sobre titulars d’establiments de canvi de moneda.

S’introdueixen les modificacions següents en la Circular 6/2001, de 29 d’octubre:

a) En la norma setena, sobre «Informació a enviar al Banc d’Espanya», es modifica la lletra c) de l’apartat 2, sobre «Informació financera i comptable», que queda redactada en els termes següents:

«c) Semestralment, no més tard de l’últim dia del segon mes posterior al tancament de cada semestre natural, han d’enviar un estat resum que reculli les operacions dutes a terme pel titular en tots els seus locals, i han d’emplenar, d’acord amb el que es preveu a aquest efecte, el model d’estat EP 7, sobre compravenda de moneda estrangera, inclòs en l’annex 2 de la Circular 5/2020, de 25 de novembre, a entitats de pagament i a entitats de diner electrònic, sobre normes d’informació financera pública i reservada, i models d’estats financers, i que modifica la Circular 6/2001, de 29 d’octubre, sobre titulars d’establiments de canvi de moneda, i la Circular 4/2017, de 27 de novembre, a entitats de crèdit, sobre normes d’informació financera pública i reservada, i models d’estats financers.»

b) Se’n suprimeix l’annex 3.5, sense que la resta dels annexos canviïn la seva numeració.


[Bloque 30: #df1]

Disposición final primera. Modificación de la Circular 6/2001, de 29 de octubre, sobre titulares de establecimientos de cambio de moneda.

Se introducen las siguientes modificaciones en la Circular 6/2001, de 29 de octubre:

a) En la norma séptima, sobre «Información a enviar al Banco de España», se modifica la letra c) del apartado 2, sobre «Información financiera y contable», que queda redactada en los siguientes términos:

«c) Semestralmente, no más tarde del último día del segundo mes posterior al cierre de cada semestre natural, enviarán un estado-resumen que recoja las operaciones realizadas por el titular en todos sus locales, cumplimentando de acuerdo con lo previsto al efecto el modelo de estado EP 7, sobre compraventa de moneda extranjera, incluido en el anejo 2 de la Circular 5/2020, de 25 de noviembre, a entidades de pago y a entidades de dinero electrónico, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros, y que modifica la Circular 6/2001, de 29 de octubre, sobre titulares de establecimientos de cambio de moneda, y la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros.»

b) Se suprime el anejo 3.5, sin que el resto de los anejos cambien su numeración.


[Bloc 31: #df2]

Disposició final segona. Modificació de la Circular 4/2017, de 27 de novembre, sobre normes d’informació financera pública i reservada, i models d’estats financers.

S’introdueixen les modificacions següents en la Circular 4/2017, de 27 de novembre:

a) En la norma 21, sobre «Emissió d’instruments financers», es modifica l’apartat 3, que queda redactat en els termes següents:

«3. Els negocis fets amb instruments de patrimoni net propis, incloses la seva emissió i amortització, s’han de registrar directament contra el patrimoni net de l’entitat, sense que es pugui reconèixer cap resultat com a conseqüència d’aquests. Els costos de qualsevol transacció efectuada sobre instruments de patrimoni net propis s’han de deduir directament del patrimoni net, una vegada minorat qualsevol efecte fiscal relacionat amb aquests. Els costos de transacció esmentats han d’incloure, entre d’altres, les despeses d’emissió d’aquests instruments, com ara honoraris de lletrats, notaris i registradors; impressió de memòries, butlletins i títols; tributs; publicitat, i comissions i altres despeses de col·locació. Les contraprestacions rebudes o lliurades a canvi dels instruments esmentats s’han d’afegir o deduir directament del patrimoni net de l’entitat. No obstant això, les despeses derivades d’una transacció amb instruments de patrimoni net propis de la qual s’hagi desistit s’han de reconèixer en el compte de pèrdues i guanys.

La remuneració dels instruments de patrimoni net propis s’ha de registrar directament contra el patrimoni net, minorant-lo. Quan acordi una remuneració en efectiu, l’entitat ha de reconèixer una partida a pagar, de conformitat amb els apartats 31 i 41 de la norma 22, i ha d’utilitzar directament el patrimoni net com a contrapartida. Quan acordi remunerar mitjançant la distribució d’actius diferents de l’efectiu, l’entitat ha de registrar directament contra el patrimoni net un passiu pel valor raonable dels actius que s’han de lliurar; si s’escau, net del valor raonable dels passius que s’han de transferir.

En el moment de la baixa dels elements diferents de l’efectiu lliurats, la diferència entre l’import en llibres dels actius –si s’escau, net del dels passius– i el del passiu per la remuneració acordada s’ha de registrar en el compte de pèrdues i guanys. Per tant, si l’import en llibres dels actius lliurats –si s’escau, net del dels passius transferits– és inferior al seu valor raonable, l’entitat ha de registrar un guany per la diferència.

El criteri del paràgraf anterior no és aplicable quan, considerant les condicions existents tant abans com després de la distribució, l’actiu diferent de l’efectiu es lliuri o bé a entitats que pertanyin al grup de l’entitat de crèdit –o a un grup més gran del qual formi part– o bé a un col·lectiu de persones físiques que actuïn de manera coordinada per tenir el control de l’entitat. Com a conseqüència d’això, en els estats financers consolidats, la distribució parcial de la participació en una entitat dependent que no resulti en la pèrdua de control s’ha de tractar d’acord amb el que estableix l’apartat 14 de la norma 48.»

b) En la norma 48, sobre «Mètode d’integració global», es modifica la lletra b) de l’apartat 16, que queda redactada en els termes següents:

«b) Ha de registrar qualsevol contraprestació rebuda pel seu valor raonable.»

c) La disposició addicional única, sobre «Indicacions i correlacions», passa a ser la disposició addicional primera.

d) S’afegeix una disposició addicional segona, sobre «Anàlisi retrospectiva de l’eficàcia de les relacions de cobertura afectades directament per la reforma dels índexs de tipus d’interès de referència», amb la redacció següent:

«Disposició addicional segona. Anàlisi retrospectiva de l’eficàcia de les relacions de cobertura afectades directament per la reforma dels índexs de tipus d’interès de referència.

1. Quan l’entitat hagi de fer una anàlisi retrospectiva de l’eficàcia de les relacions de cobertura comptables afectades directament pels processos de reforma a què es refereix el paràgraf següent, segons l’apartat 34 de la norma 31, no s’ha de requerir que el resultat de l’instrument de cobertura oscil·li dins d’un rang de variació del 80% al 125% respecte del resultat de la partida coberta, sempre que hi concorri la resta de les condicions que permeten aplicar els criteris de la comptabilitat de cobertures.

A aquests efectes, els processos de reforma dels índexs de tipus d’interès de referència han de ser els iniciats per complir el que estableix el Reglament (UE) 2016/1011 del Parlament Europeu i del Consell, de 8 de juny de 2016, sobre els índexs utilitzats com a referència en els instruments financers i en els contractes financers o per mesurar la rendibilitat dels fons d’inversió, i pel qual es modifiquen les directives 2008/48/CE i 2014/17/UE i el Reglament (UE) núm. 596/2014, així com els processos similars posats en marxa fora de l’Espai Econòmic Europeu seguint, així mateix, les recomanacions de l’informe Reforming Major Interest Rate Benchmarks, publicat el 22 de juliol de 2014 pel Consell d’Estabilitat Financera.

2. El que estableix l’apartat anterior és aplicable a partir de l’1 de gener de 2020. No obstant això, l’entitat pot optar per començar a aplicar-ho amb anterioritat a la data esmentada a les relacions de cobertura existents en l’exercici 2019.

3. L’excepció que estableix l’apartat 1 d’aquesta norma es deixa d’aplicar quan desapareguin les incerteses sobre els fluxos d’efectiu referenciats als índexs de tipus d’interès afectats pel procés de reforma.»

e) En l’annex 9, sobre «Anàlisi i cobertura del risc de crèdit», es modifica el punt 46, que queda redactat en els termes següents:

«46 Les entitats han de desenvolupar metodologies per a l’estimació de totes les cobertures de les operacions dubtoses o normals en vigilància especial objecte d’estimació individualitzada. Aquestes metodologies d’estimació individualitzada han de complir els principis generals per a l’estimació de les cobertures que exposen els punts 32 a 45, que són comuns per a les estimacions individualitzades i per a les col·lectives, així com tots els requisits específics per a les estimacions individualitzades que recullen els punts 47 a 57 que venen a continuació.

Els requisits específics per a les estimacions individualitzades parteixen de la premissa que s’han de dur a terme quan és necessari el judici expert per identificar un augment significatiu del risc de crèdit des del reconeixement inicial o un deteriorament creditici en l’operació, així com per avaluar l’impacte dels esdeveniments esmentats en els seus fluxos d’efectiu.»

f) En l’annex 9, sobre «Anàlisi i cobertura del risc de crèdit», es modifica el paràgraf tercer del punt 85, que queda redactat en els termes següents:

«En tot cas, la societat de taxació que dugui a terme l’actualització de la valoració de referència mitjançant qualsevol dels procediments admissibles, igual que el professional encarregat, ha de canviar després de dues valoracions consecutives fetes per la mateixa societat de taxació.»

g) En l’annex 9, sobre «Anàlisi i cobertura del risc de crèdit», es modifica el paràgraf cinquè del punt 166, que queda redactat en els termes següents:

«En tot cas, la societat de taxació que dugui a terme l’actualització de la valoració de referència mitjançant qualsevol dels procediments admissibles, igual que el professional encarregat, ha de canviar després de dues valoracions consecutives fetes per la mateixa societat de taxació.»


[Bloque 31: #df2]

Disposición final segunda. Modificación de la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros.

Se introducen las siguientes modificaciones en la Circular 4/2017, de 27 de noviembre:

a) En la norma 21, sobre «Emisión de instrumentos financieros», se modifica el apartado 3, que queda redactado en los siguientes términos:

«3. Los negocios realizados con instrumentos de patrimonio neto propios, incluidas su emisión y amortización, serán registrados directamente contra el patrimonio neto de la entidad, sin que pueda ser reconocido ningún resultado como consecuencia de ellos. Los costes de cualquier transacción realizada sobre instrumentos de patrimonio neto propios se deducirán directamente del patrimonio neto, una vez minorado cualquier efecto fiscal relacionado con ellos. Los mencionados costes de transacción incluirán, entre otros, los gastos de emisión de estos instrumentos, tales como honorarios de letrados, notarios y registradores; impresión de memorias, boletines y títulos; tributos; publicidad, y comisiones y otros gastos de colocación. Las contraprestaciones recibidas o entregadas a cambio de dichos instrumentos se añadirán o deducirán directamente del patrimonio neto de la entidad. No obstante, los gastos derivados de una transacción con instrumentos de patrimonio neto propios de la que se haya desistido se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias.

La remuneración de los instrumentos de patrimonio neto propios se registrará directamente contra el patrimonio neto, minorándolo. Cuando acuerde una remuneración en efectivo, la entidad reconocerá una partida a pagar, conforme a los apartados 31 y 41 de la norma 22, y usará directamente el patrimonio neto como contrapartida. Cuando acuerde renumerar mediante la distribución de activos distintos del efectivo, la entidad registrará directamente contra el patrimonio neto un pasivo por el valor razonable de los activos que se entregarán; en su caso, neto del valor razonable de los pasivos que se transferirán.

En el momento de la baja de los elementos distintos del efectivo entregados, la diferencia entre el importe en libros de los activos –en su caso, neto del de los pasivos– y el del pasivo por la remuneración acordada se registrará en la cuenta de pérdidas y ganancias. Por tanto, si el importe en libros de los activos entregados –en su caso, neto del de los pasivos transferidos– es inferior a su valor razonable, la entidad registrará una ganancia por la diferencia.

El criterio del párrafo anterior no será de aplicación cuando, considerando las condiciones existentes tanto antes como después de la distribución, el activo distinto del efectivo se entregue, bien a entidades que pertenezcan al grupo de la entidad de crédito –o a un grupo mayor del que forme parte–, o bien a un colectivo de personas físicas que actúen de forma coordinada para tener el control de la entidad. Como consecuencia de lo anterior, en los estados financieros consolidados, la distribución parcial de la participación en una entidad dependiente que no resulte en la pérdida de control se tratará de acuerdo con lo establecido en el apartado 14 de la norma 48.»

b) En la norma 48, sobre «Método de integración global», se modifica la letra b) del apartado 16, que queda redactada en los siguientes términos:

«b) Registrará cualquier contraprestación recibida por su valor razonable.»

c) La disposición adicional única, sobre «Indicaciones y correlaciones», pasa a ser la disposición adicional primera.

d) Se añade una disposición adicional segunda, sobre «Análisis retrospectivo de la eficacia de las relaciones de cobertura directamente afectadas por la reforma de los índices de tipos de interés de referencia», con la siguiente redacción:

«Disposición adicional segunda. Análisis retrospectivo de la eficacia de las relaciones de cobertura directamente afectadas por la reforma de los índices de tipos de interés de referencia.

1. Cuando la entidad tenga que realizar un análisis retrospectivo de la eficacia de las relaciones de cobertura contables directamente afectadas por los procesos de reforma a los que se refiere el párrafo siguiente, según el apartado 34 de la norma 31, no se requerirá que el resultado del instrumento de cobertura oscile dentro de un rango de variación del 80 % al 125 % respecto del resultado de la partida cubierta, siempre que concurran el resto de las condiciones que permiten aplicar los criterios de la contabilidad de coberturas.

A estos efectos, los procesos de reforma de los índices de tipos de interés de referencia serán los iniciados para cumplir con lo establecido en el Reglamento (UE) 2016/1011 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 8 de junio de 2016, sobre los índices utilizados como referencia en los instrumentos financieros y en los contratos financieros o para medir la rentabilidad de los fondos de inversión, y por el que se modifican las Directivas 2008/48/CE y 2014/17/UE y el Reglamento (UE) n.º 596/2014, así como los procesos similares puestos en marcha fuera del Espacio Económico Europeo siguiendo asimismo las recomendaciones del informe Reforming Major Interest Rate Benchmarks, publicado el 22 de julio de 2014 por el Consejo de Estabilidad Financiera.

2. Lo establecido en el apartado anterior será de aplicación a partir del 1 de enero de 2020. No obstante lo anterior, la entidad podrá optar por empezar a aplicarlo con anterioridad a dicha fecha a las relaciones de cobertura existentes en el ejercicio 2019.

3. La excepción establecida en el apartado 1 de esta norma dejará de aplicarse cuando desaparezcan las incertidumbres sobre los flujos de efectivo referenciados a los índices de tipos de interés afectados por el proceso de reforma.»

e) En el anejo 9, sobre «Análisis y cobertura del riesgo de crédito», se modifica el punto 46, que queda redactado en los siguientes términos:

«46 Las entidades deberán desarrollar metodologías para la estimación de todas las coberturas de las operaciones dudosas o normales en vigilancia especial objeto de estimación individualizada. Estas metodologías de estimación individualizada deberán cumplir con los principios generales para la estimación de las coberturas expuestos en los puntos 32 a 45, que son comunes para las estimaciones individualizadas y colectivas, así como con todos los requisitos específicos para las estimaciones individualizadas que se recogen en los puntos 47 a 57 que vienen a continuación.

Los requisitos específicos para las estimaciones individualizadas parten de la premisa de que deben realizarse cuando es necesario el juicio experto para identificar un aumento significativo del riesgo de crédito desde el reconocimiento inicial o un deterioro crediticio en la operación, así como para evaluar el impacto de dichos eventos en sus flujos de efectivo.»

f) En el anejo 9, sobre «Análisis y cobertura del riesgo de crédito», se modifica el párrafo tercero del punto 85, que queda redactado en los siguientes términos:

«En todo caso, la sociedad de tasación que realice la actualización de la valoración de referencia mediante cualquiera de los procedimientos admisibles, al igual que el profesional encargado, deberá cambiar después de dos valoraciones consecutivas realizadas por la misma sociedad de tasación.»

g) En el anejo 9, sobre «Análisis y cobertura del riesgo de crédito», se modifica el párrafo quinto del punto 166, que queda redactado en los siguientes términos:

«En todo caso, la sociedad de tasación que realice la actualización de la valoración de referencia mediante cualquiera de los procedimientos admisibles, al igual que el profesional encargado, deberá cambiar después de dos valoraciones consecutivas realizadas por la misma sociedad de tasación.»


[Bloc 32: #df3]

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

1. Aquesta Circular entra en vigor l’1 de gener de 2021.

2. Com a excepció, la disposició addicional segona, sobre «Anàlisi retrospectiva de l’eficàcia de les relacions de cobertura afectades directament per la reforma dels índexs de tipus d’interès de referència», que s’introdueix en la Circular 4/2017, de 27 de novembre, mitjançant la lletra d) de l’únic paràgraf de la disposició final segona de la present Circular, entra en vigor l’endemà de la publicació d’aquesta Circular en el «Butlletí Oficial de l’Estat».


[Bloque 32: #df3]

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

1. La presente circular entrará en vigor el 1 de enero de 2021.

2. Como excepción, la disposición adicional segunda, sobre «Análisis retrospectivo de la eficacia de las relaciones de cobertura directamente afectadas por la reforma de los índices de tipos de interés de referencia», que se introduce en la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, mediante la letra d) del único párrafo de la disposición final segunda de la presente circular, entrará en vigor el día siguiente al de la publicación de esta circular en el «Boletín Oficial del Estado».


[Bloc 33: #firma]

Madrid, 25 de novembre de 2020.– El governador del Banc d’Espanya, Pablo Hernández de Cos.


[Bloque 33: #firma]

Madrid, 25 de noviembre de 2020.–El Gobernador del Banco de España, Pablo Hernández de Cos.


[Bloc 34: #an1]

ANNEX 1

EPS 1 INFORMACIÓ DE LES SUCURSALS QUE OPEREN A ESPANYA D’ENTITATS DE PAGAMENT O DE DINER ELECTRÒNIC ESTRANGERES LA SEU CENTRAL DE LES QUALS ES TROBI EN UN ESTAT MEMBRE DE L’ESPAI ECONÒMIC EUROPEU I DE LES ENTITATS QUE PRESTEN SERVEIS DE PAGAMENT ACOLLIDES AL RÈGIM D’EXEMPCIÓ QUE PREVEU L’ARTICLE 14.1 DEL REIAL DECRET LLEI 19/2018, DE 23 DE NOVEMBRE, DE SERVEIS DE PAGAMENT I ALTRES MESURES URGENTS EN MATÈRIA FINANCERA

EPS 1
Informació del balanç Import en llibres Total nre. d’operacions
Total actiu
– Del qual: préstecs associats a la prestació de serveis de pagament (a)
– Del qual: drets de cobrament contrets amb corresponsals
– Del qual: drets de cobrament contrets amb agents
– Del qual: saldos de clients d’«entitat de pagament» i d’«entitat de diner electrònic» (b)
Total passiu
– Del qual: fons rebuts de clients en comptes de pagament (c)
– Del qual: fons rebuts d’altres usuaris de serveis de pagament (d)
– Del qual: obligacions de pagament contretes amb corresponsals
– Del qual: obligacions de pagament contretes amb agents
– Del qual: passiu financer connex al diner electrònic emès (e)
Total d’exposicions creditícies fora de balanç
– Del qual: disponibles en línies de crèdit (f)
Informació del compte de resultats Període corrent Total nre. d’operacions
Guanys o (-) pèrdues de l’exercici
Ingressos per interessos
Despeses per interessos
Ingressos per comissions
Ingressos per prestacions de serveis de pagament (g)
Ingressos procedents de la prestació de serveis operatius o serveis auxiliars estretament relacionats (h)
Ingressos procedents de la gestió de sistemes de pagament (i)
Ingressos procedents d’activitats empresarials diferents de la prestació de serveis de pagament (j)
Despeses per comissions
Resultats nets d’operacions financeres
Altres ingressos d’explotació
Altres despeses d’explotació
Despeses d’administració
Altres guanys o pèrdues
Altres informacions (k) Import en euros Total nre. d’operacions
Ingressos d’efectiu en un compte de pagament
Retirades d’efectiu d’un compte de pagament
Execució de deutes domiciliats, inclosos els deutes domiciliats no recurrents
A través d’un compte de pagament
Amb fons coberts per una línia de crèdit
Operacions de pagament mitjançant una targeta de pagament o un dispositiu similar
A través d’un compte de pagament
Amb fons coberts per una línia de crèdit
Execució de transferències, incloses les ordres permanents
A través d’un compte de pagament
Amb fons coberts per una línia de crèdit
Enviament de diners (fons enviats i rebuts)
Enviaments
Recepcions
Adquisició d’operacions
TOTAL
Serveis d’iniciació de pagaments
Serveis d’informació sobre comptes (l)
Emissió d’instruments de pagament(m)
Emissió de diner electrònic
(a) Import en llibres del saldo disposat de les línies de crèdit obertes i els crèdits concedits als usuaris de serveis de pagament de conformitat amb el que disposen l’article 1.2, lletra d) i lletra e), i l’article
20.3 del Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre.
(b) Import en llibres dels saldos de dipòsits a la vista en entitats de crèdit sotmeses a una supervisió prudencial i domiciliades en estats membres de la Unió Europea que hagin estat designats com a
«saldos de clients d’entitat de pagament», de conformitat amb el que assenyala l’article 16 del Reial decret 736/2019, de 20 de desembre, i import en llibres dels saldos de dipòsits a la vista en entitats de crèdit sotmeses a una supervisió prudencial i domiciliades en estats membres de la Unió Europea que hagin estat designats com a «saldos de clients d’entitat de diner electrònic», de conformitat amb el que assenyala l’article 16.2 del Reial decret 778/2012, de 4 de maig.
(c) Import en llibres del saldo de comptes oberts a nom d’un o diversos usuaris de serveis de pagament utilitzats per a l’execució d’operacions de pagament, de conformitat amb el que disposen els articles 3.11 i 20.2 del Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre.
(d) Import en llibres d’altres fons d’usuaris de serveis de pagament pendents de posada a disposició del beneficiari o un altre proveïdor de serveis de pagament, de conformitat amb el que disposa l’article 3.36 del Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre.
(e) Saldo viu de l’import de diner electrònic emès per l’entitat. Inclou el saldo viu de les targetes electròniques prepagades emeses i el diner electrònic emès en un altre tipus de suport físic o lògic.
(f) Import disponible i no disposat de línies de crèdit obertes als usuaris de serveis de pagament de conformitat amb el que assenyalen l’article 1.2, lletra d) i lletra e), i l’article 20.3 del Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre.
(g) Serveis de pagament que recull l’article 1.2 del Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre.
(h) Activitat que recullen l’article 20.1 a) del Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre, i l’article 8.1 c) de la Llei 21/2011, de 26 de juliol.
(i) Activitat que recullen l’article 20.1 b) del Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre, i l’article 8.1 d) de la Llei 21/2011, de 26 de juliol.
(j) Activitat que recullen l’article 20.1 c) del Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre, i l’article 8.1 e) de la Llei 21/2011, de 26 de juliol.
(k) En aquesta taula només s’hi han d’incloure els serveis de pagament prestats per entitats de pagament i entitats de diner electrònic quan aquests no estiguin relacionats amb l’emissió, la distribució i   el reemborsament de diner electrònic.
(l) Nombre de contractes signats per l’entitat amb els seus clients en el període.
(m) Nombre d’instruments de pagament emesos per l’entitat.

[Bloque 34: #an1]

ANEJO 1

EPS 1 INFORMACIÓN DE LAS SUCURSALES QUE OPERAN EN ESPAÑA DE ENTIDADES DE PAGO O DE DINERO ELECTRÓNICO EXTRANJERAS CUYA SEDE CENTRAL
SE ENCUENTRE EN UN ESTADO MIEMBRO DEL ESPACIO ECONÓMICO EUROPEO Y DE LAS ENTIDADES QUE PRESTAN SERVICIOS DE PAGO ACOGIDAS AL RÉGIMEN
DE EXENCIÓN PREVISTO EN EL ARTÍCULO 14.1 DEL REAL DECRETO-LEY 19/2018, DE 23 DE NOVIEMBRE, DE SERVICIOS DE PAGO Y OTRAS MEDIDAS URGENTES EN
MATERIA FINANCIERA

EPS 1
Información del balance Importe en libros Total n.° de operaciones
Total activo
– Del que: Préstamos asociados a la prestación de servicios de pago (a)
– Del que: Derechos de cobro contraídos con corresponsales
– Del que: Derechos de cobro contraídos con agentes
– Del que: Saldos de clientes de «entidad de pago» y de «entidad de dinero electrónico» (b)
Total pasivo
– Del que: Fondos recibidos de clientes en cuentas de pago (c)
– Del que: Fondos recibidos de otros usuarios de servicios de pago (d)
– Del que: Obligaciones de pago contraídas con corresponsales
– Del que: Obligaciones de pago contraídas con agentes
– Del que: Pasivo financiero conexo al dinero electrónico emitido (e)
Total de exposiciones crediticias fuera de balance
– Del que: Disponibles en líneas de crédito (f)
Información de la cuenta de resultados Período corriente Total n.° de operaciones
Ganancias o (-) pérdidas del ejercicio
Ingresos por intereses
Gastos por intereses
Ingresos por comisiones
Ingresos por prestaciones de servicios de pago (g)
Ingresos procedentes de la prestación de servicios operativos o servicios auxiliares estrechamente relacionados (h)
Ingresos procedentes de la gestión de sistemas de pago (i)
Ingresos procedentes de actividades empresariales distintas de la prestación de servicios de pago (j)
Gastos por comisiones
Resultados netos de operaciones financieras
Otros ingresos de explotación
Otros gastos de explotación
Gastos de administración
Otras ganancias o pérdidas
Otras informaciones (k) Importe en euros Total n.° de operaciones
Ingresos de efectivo en una cuenta de pago
Retiradas de efectivo de una cuenta de pago
Ejecución de adeudos domiciliados, incluidos los adeudos domiciliados no recurrentes
A través de una cuenta de pago
Con fondos cubiertos por una línea de crédito
Operaciones de pago mediante tarjeta de pago o dispositivo similar
A través de una cuenta de pago
Con fondos cubiertos por una línea de crédito
Ejecución de transferencias, incluidas las órdenes permanentes
A través de una cuenta de pago
Con fondos cubiertos por una línea de crédito
Envío de dinero (fondos enviados y recibidos)
Envíos
Recepciones
Adquisición de operaciones
TOTAL
Servicios de iniciación de pagos
Servicios de información sobre cuentas (I)
Emisión de instrumentos de pago (m)
Emisión de dinero electrónico
(a)  Importe en libros del saldo dispuesto de las líneas de crédito abiertas y créditos concedidos a los usuarios de servicios de pago conforme a lo dispuesto en el artículo 1.2, letra d) y letra e), y en el artículo 20.3 del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre.
(b)  Importe en libros de los saldos de depósitos a la vista en entidades de crédito sometidas a supervisión prudencial y domiciliadas en Estados miembros de la Unión Europea que hayan sido designados como «saldos de clientes de entidad de pago», conforme a lo señalado en el artículo 16 del Real Decreto 736/2019, de 20 de diciembre, e importe en libros de los saldos de depósitos a la vista en entidades de crédito sometidas a supervisión prudencial y domiciliadas en Estados miembros de la Unión Europea que hayan sido designados como «saldos de clientes de entidad de dinero electrónico», conforme a lo señalado en el artículo 16.2 del Real Decreto 778/2012, de 4 de mayo.
(c)  Importe en libros del saldo de cuentas abiertas a nombre de uno o varios usuarios de servicios de pago utilizadas para la ejecución de operaciones de pago, conforme a lo dispuesto en los artículos 3.11 y 20.2 del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre.
(d)  Importe en libros de otros fondos de usuarios de servicios de pago pendientes de puesta a disposición del beneficiario u otro proveedor de servicios de pago, conforme a lo dispuesto en el artículo 3.36 del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre.
(e)  Saldo vivo del importe de dinero electrónico emitido por la entidad. Incluye el saldo vivo de las tarjetas electrónicas prepagadas emitidas y el dinero electrónico emitido en otro tipo de soporte físico o lógico.
(f)  Importe disponible y no dispuesto de líneas de crédito abiertas a los usuarios de servicios de pago conforme a lo señalado en el artículo 1.2, letra d) y letra e), y en el artículo 20.3 del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre.
(g)  Servicios de pago recogidos en el artículo 1.2 del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre.
(h)  Actividad recogida en el artículo 20.1 a) del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, y en el artículo 8.1 c) de la Ley 21/2011, de 26 de julio.
(i)  Actividad recogida en el artículo 20.1 b) del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, y en el artículo 8.1 d) de la Ley 21/2011, de 26 de julio.
(j)  Actividad recogida en el artículo 20.1 c) del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, y en el artículo 8.1 e) de la Ley 21/2011, de 26 de julio.
(k)  En esta tabla solo deben incluirse los servicios de pago prestados por entidades de pago y entidades de dinero electrónico cuando estos no estén relacionados con la emisión, distribución y reembolso de dinero electrónico.
(I) Número de contratos firmados por la entidad con sus clientes en el período.
(m) Número de instrumentos de pago emitidos por la entidad.

[Bloc 35: #an2]

ANNEX 2

ESTATS FINANCERS RESERVATS INDIVIDUALS

EP 1 Informació addicional sobre determinades partides del balanç i de l’estat de resultats
EP 1-1 Balanç
EP 1-2 Estat de resultats
EP 2 Informació addicional sobre partides del balanç i de l’estat de resultats associades a serveis de pagament, emissió de diner electrònic i altres serveis operatius o auxiliars estretament vinculats
EP 2-1 Balanç
EP 2-2 Estat de resultats
EP 3 Estat d’ingressos per comissions per serveis de pagament, emissió de diner electrònic i altres serveis operatius o auxiliars estretament vinculats
EP 3-1 Estat d’ingressos per comissions per prestació de serveis de pagament, emissió de diner electrònic i serveis auxiliars
EP 3-2 Ingressos per comissions associats a la prestació de serveis de pagament, activitats auxiliars i emissió de diner electrònic
EP 3-3  Detall de les comissions cedides a agents principals per operacions d’enviament de diners
EP 4 Estat d’informació financera sobre el sistema de salvaguarda
EP 4-1 Salvaguarda de fons d’usuaris de serveis de pagament i diner electrònic
EP 4-2 Salvaguarda de fons d’usuaris de serveis de pagament i diner electrònic. Comptes de salvaguarda
EP 4-3 Salvaguarda de fons d’usuaris de serveis de pagament i diner electrònic. Detall de comptes de salvaguarda
EP 5 Estat de volum de serveis de pagament i emissió de diner electrònic
EP 5-1 Estat de prestació de serveis de pagament i emissió de diner electrònic. Operacions dutes a terme en el semestre
EP 5-2 Volum d’operacions de pagament dutes a terme en el període corrent (acumulat des de l’inici de l’exercici)
EP 5-3 Volum d’operacions de diner electrònic
EP 5-4 Mitjana del diner electrònic en circulació
EP 5-5 Serveis d’iniciació de pagaments i informació sobre comptes
EP 5-6 Estat de saldos abandonats
EP 6 Estat d’operacions de pagament. Detall
EP 6-1 Execució de transferències i enviaments nacionals i exteriors duts a terme en el període, per monedes
EP 6-2 Execució de transferències i enviaments nacionals i exteriors duts a terme en el període, per països
EP 6-3 Detall dels agents principals per volum d’enviaments
EP 6-4 Operacions dutes a terme en el període per països en què opera l’entitat
EP 7 Estat de compravenda de moneda estrangera
EP 7-1 Resum de les operacions de compravenda de moneda estrangera dutes a terme en el període, per monedes
EP 7-2 Detall per volum de compres de moneda estrangera dutes a terme en el període a entitats registrades
EP 7-3 Detall per volum de vendes de moneda estrangera dutes a terme en el període a entitats registrades
EP 8 Informació complementària anual”

[Bloque 35: #an2]

ANEJO 2

ESTADOS FINANCIEROS RESERVADOS INDIVIDUALES

EP 1 Información adicional sobre determinadas partidas del balance y del estado de resultados
EP 1-1 Balance
EP 1-2 Estado de resultados
EP 2 Información adicional sobre partidas del balance y del estado de resultados asociadas a servicios de pago, emisión de dinero electrónico y otros servicios operativos o auxiliares estrechamente vinculados
EP 2-1 Balance
EP 2-2 Estado de resultados
EP 3 Estado de ingresos por comisiones por servicios de pago, emisión de dinero electrónico y otros servicios operativos o auxiliares estrechamente vinculados
EP 3-1 Estado de ingresos por comisiones por prestación de servicios de pago, emisión de dinero electrónico y servicios auxiliares
EP 3-2 Ingresos por comisiones asociados a la prestación de servicios de pago, actividades auxiliares y emisión de dinero electrónico
EP 3-3 Detalle de las comisiones cedidas a principales agentes por operaciones de envío de dinero
EP 4 Estado de información financiera sobre el sistema de salvaguarda
EP 4-1 Salvaguarda de fondos de usuarios de servicios de pago y dinero electrónico
EP 4-2 Salvaguarda de fondos de usuarios de servicios de pago y dinero electrónico. Cuentas de salvaguarda
EP 4-3 Salvaguarda de fondos de usuarios de servicios de pago y dinero electrónico. Detalle de cuentas de salvaguarda
EP 5 Estado de volumen de servicios de pago y emisión de dinero electrónico
EP 5-1 Estado de prestación de servicios de pago y emisión de dinero electrónico. Operaciones realizadas en el semestre
EP 5-2 Volumen de operaciones de pago realizadas en el período corriente (acumulado desde el inicio del ejercicio)
EP 5-3 Volumen de operaciones de dinero electrónico
EP 5-4 Media del dinero electrónico en circulación
EP 5-5 Servicios de iniciación de pagos e información sobre cuentas
EP 5-6 Estado de saldos abandonados
EP 6 Estado de operaciones de pago. Detalle
EP 6-1 Ejecución de transferencias y envíos nacionales y exteriores realizados en el período, por monedas
EP 6-2 Ejecución de transferencias y envíos nacionales y exteriores realizados en el período, por países
EP 6-3 Detalle de los principales agentes por volumen de envíos
EP 6-4 Operaciones realizadas en el período por países en los que opera la entidad
EP 7 Estado de compraventa de moneda extranjera
EP 7-1 Resumen de las operaciones de compraventa de moneda extranjera realizadas en el período, por monedas
EP 7-2 Detalle por volumen de compras de moneda extranjera realizadas en el período a entidades registradas
EP 7-3 Detalle por volumen de ventas de moneda extranjera realizadas en el período a entidades registradas
EP 8 Información complementaria anual

[Bloc 36: #an2-EP 1]

EP 1 INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PARTIDES DEL BALANÇ I DE L’ESTAT DE RESULTATS

EP 1-1 a) Balanç.  Negocis totals EP 1-1 a)
Localització de l’activitat Negocis totals
Import en llibres
Total
Programes informàtics
Actius per impostos diferits
Actius per impostos diferits monetitzables
Bases imposables negatives
Altres actius per impostos diferits no monetitzables
Préstecs i altres finançaments a accionistes
Préstecs i altres finançaments a empreses del grup
Préstecs i altres finançaments rebuts d’accionistes
Préstecs i altres finançaments rebuts d’empreses del grup

 

EP 1-1 b) Balanç. Negocis a Espanya EP 1-1 b)
Localització de l’activitat Negocis totals
Import en llibres
Total
Total actiu
– Del qual: amb contrapartides no residents (a)
Total passiu
– Del qual: amb contrapartides no residents (a)
Total patrimoni net
(a) S’hi han d’incloure tots els actius i passius amb no residents, entenent per no residents els titulars amb domicili en un país diferent d’Espanya, segons
l’article 2 de la Llei 19/2003, de 4 de juliol.

EP 1 INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PARTIDES DEL BALANÇ I DE L’ESTAT DE RESULTATS

EP 1-2 a) Estat de resultats. Negocis totals EP 1-2 a)
Localització de l’activitat Negocis totals
Període corrent
Total
Ingressos per interessos
– Del qual: ingressos per interessos deguts a préstecs i altres finançaments concedits a accionistes
– Del qual: ingressos per interessos deguts a préstecs i altres finançaments concedits a empreses del grup
Despeses per interessos
– Del qual: despeses per interessos deguts a préstecs i altres finançaments rebuts d’accionistes
– Del qual: despeses per interessos deguts a préstecs i altres finançaments rebuts d’empreses del grup
– Del qual: despeses per arrendament
Despeses d’administració
– Del qual: despeses per arrendament
Amortització
– Del qual: actius per dret d’ús de béns arrendats

 

EP 1-2 b) Estat de resultats. Negocis a Espanya EP 1-2 b)
Localització de l’activitat Negocis totals
Període corrent
Total
Ingressos per comissions
Despeses per comissions
Resultats de l’exercici

[Bloque 36: #an2-EP 1]

EP 1 INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE DETERMINADAS PARTIDAS DEL BALANCE Y DEL ESTADO DE RESULTADOS

EP 1-1 a) Balance. Negocios totales EP 1-1 a)
Localización de la actividad Negocios totales
Importe en libros
Total
Programas informáticos
Activos por impuestos diferidos
Activos por impuestos diferidos monetizables
Bases imponibles negativas
Otros activos por impuestos diferidos no monetizables
Préstamos y otras financiaciones a accionistas
Préstamos y otras financiaciones a empresas del grupo
Préstamos y otras financiaciones recibidos de accionistas
Préstamos y otras financiaciones recibidos de empresas del grupo

 

EP 1-1 b) Balance. Negocios en España EP 1-1 b)
Localización de la actividad Negocios totales
Importe en libros
Total
Total activo
– Del cual: Con contrapartidas no residentes (a)
Total pasivo
– Del cual: Con contrapartidas no residentes (a)
Total patrimonio neto
(a) Se deberán incluir todos los activos y pasivos con no residentes, entendiendo por no residentes aquellos titulares con domicilio en un país distinto de España, según el artículo 2 de la Ley 19/2003, de 4 de julio.

EP 1 INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE DETERMINADAS PARTIDAS DEL BALANCE Y DEL ESTADO DE RESULTADOS

EP 1-2 a) Estado de resultados. Negocios totales EP 1-2 a)
Localización de la actividad Negocios totales
Período corriente
Total
Ingresos por intereses
– Del que: Ingresos por intereses debidos a préstamos y otras financiaciones concedidos a accionistas
– Del que: Ingresos por intereses debidos a préstamos y otras financiaciones concedidos a empresas del grupo
Gastos por intereses
– Del que: Gastos por intereses debidos a préstamos y otras financiaciones recibidos de accionistas
– Del que: Gastos por intereses debidos a préstamos y otras financiaciones recibidos de empresas del grupo
– Del que: Gastos por arrendamiento
Gastos de administración
– Del que: Gastos por arrendamiento
Amortización
– Del que: Activos por derecho de uso de bienes arrendados

 

EP 1-2 b) Estado de resultados. Negocios en España EP 1-2 b)
Localización de la actividad Negocios totales
Período corriente
Total
Ingresos por comisiones
Gastos por comisiones
Resultados del ejercicio

[Bloc 37: #an2-EP 2]

EP 2 INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PARTIDES DEL BALANÇ I DE L’ESTAT DE RESULTATS ASSOCIADES A SERVEIS DE PAGAMENT, EMISSIÓ DE DINER ELECTRÒNIC I ALTRES SERVEIS OPERATIUS O AUXILIARS VINCULATS ESTRETAMENT

EP 2-1 Balanç EP 2-1
Actiu Import en llibres Cobertura del risc de crèdit (i)
Total
Préstecs associats a la prestació de serveis de pagament (a)
Préstecs amb garantia real
Préstecs sense garantia real
Deutes per targetes de crèdit
– Dels quals: revolving
Línies de crèdit diferents d’excedits, descoberts i targetes de crèdit
– Dels quals: revolving
Excedit tàcit en comptes de crèdit
Descobert explícit en comptes de pagament
Altres préstecs sense garantia real
Drets de cobrament contrets amb corresponsals
Drets de cobrament contrets amb agents
Saldos de clients d’«entitat de pagament» i d’«entitat de diner electrònic»(b)
Actius amb ponderació nul·la als efectes del risc de crèdit(c)
Passiu Import en llibres Cobertura del risc de crèdit (i)
Total
Préstecs participatius computables com a capital de nivell 2(d)
Fons rebuts de clients en comptes de pagament (e)
Obligacions de pagament contretes amb corresponsals
Obligacions de pagament contretes amb agents
Fons rebuts d’altres usuaris de serveis de pagament (f)
Passiu financer connex al diner electrònic emès (g)
Exposicions creditícies fora de balanç Import en llibres Cobertura del risc de crèdit (i)
Total
Disponibles en línies de crèdit (h)
(a) Import en llibres del saldo disposat de les línies de crèdit obertes i els crèdits concedits als usuaris de serveis de pagament de conformitat amb el que disposen l’article 1.2, lletra d) i lletra e), i l’article 20.3 del Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre.
(b) Import en llibres dels saldos de dipòsits a la vista en entitats de crèdit sotmeses a una supervisió prudencial i domiciliades en estats membres de la Unió Europea que hagin estat designats com a «saldos de clients d’entitat de pagament», de conformitat amb el que assenyala l’article 16 del Reial decret 736/2019, de 20 de desembre, i import en llibres dels saldos de dipòsits a la vista en entitats de crèdit sotmeses a una supervisió prudencial i domiciliades en estats membres de la Unió Europea que hagin estat designats com a «saldos de clients d’entitat de diner electrònic», de conformitat amb el que assenyala l’article 16.2 del Reial decret 778/2012, de 4 de maig.(c) Import en llibres dels actius que tinguin una ponderació nul·la als efectes del risc de crèdit, i siguin utilitzats per l’entitat, per tant, com a mètode de salvaguarda, de conformitat amb el que assenyalen l’article 16 del Reial decret 736/2019, de 20 de desembre, i l’article 16 del Reial decret 778/2012, de 4 de maig, quan l’entitat hagi optat pel procediment d’inversió en actius segurs, líquids i de baix risc que assenyala l’article 21.1, lletra a), del Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre.
(d) Préstecs participatius computables com a capital de nivell 2 a què es refereix l’article 3.20 del Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre.
(e) Import en llibres del saldo de comptes oberts a nom d’un o diversos usuaris de serveis de pagament utilitzats per a l’execució d’operacions de pagament, de conformitat amb el que disposen els articles 3.11 i 20.2 del Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre.
(f) Import en llibres d’altres fons d’usuaris de serveis de pagament pendents de posada a disposició del beneficiari o un altre proveïdor de serveis de pagament, de conformitat amb el que disposa l’article 3.36 del Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre.
(g) Saldo viu de l’import de diner electrònic emès per l’entitat. Inclou el saldo viu de les targetes electròniques prepagades emeses i el diner electrònic emès en un altre tipus de suport físic o lògic.
(h) Import disponible i no disposat de línies de crèdit obertes als usuaris de serveis de pagament de conformitat amb el que assenyalen l’article 1.2, lletra d) i lletra e), i l’article 20.3 del Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre.
(i) Provisions per deteriorament de crèdits associats a la prestació de serveis de pagament a què es refereix l’article 20.3 del Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre.

EP 2 INFORMACIÓ ADDICIONAL SOBRE PARTIDES DEL BALANÇ I DE L’ESTAT DE RESULTATS ASSOCIADES A SERVEIS DE PAGAMENT, EMISSIÓ DE DINER ELECTRÒNIC I ALTRES SERVEIS OPERATIUS O AUXILIARS VINCULATS ESTRETAMENT

EP 2-2 Estat de resultats EP 2-2
Període corrent
Total
Ingressos per comissions
Ingressos per prestacions de serveis de pagament (a)
Ingressos procedents de la prestació de serveis operatius o serveis auxiliars estretament relacionats (b)
Ingressos procedents de la gestió de sistemes de pagament (c)
Ingressos per comissions de compravenda de moneda estrangera (d)
Ingressos per comissions de compra de moneda estrangera
Ingressos per comissions de venda de moneda estrangera
Ingressos associats a l’obertura de comptes de crèdit per a la prestació de serveis de pagament (e)
Altres
Despeses per comissions
Comissions per serveis relacionats amb l’activitat
Comissions cedides a agents per operacions d’enviament de diners
Comissions cedides a corresponsals per operacions d’enviament de diners
Taxes d’intercanvi cedides a proveïdors de serveis de pagament (f)
Altres comissions
Prima de pòlisses d’assegurança o una altra garantia equiparable d’una companyia d’assegurances o d’una entitat de crèdit que no pertanyin al mateix grup (g)
Despeses associades a la salvaguarda de fons de clients (h)
Altres
Ingressos per interessos
Préstecs amb garantia real (i)
Préstecs sense garantia real (i)
Deutes per targetes de crèdit (i)
– Dels quals: revolving  (i)
Línies de crèdit diferents d’excedits, descoberts i targetes de crèdit (i)
– Dels quals: revolving  (i)
Excedit tàcit en comptes de crèdit (i)
Descobert explícit en comptes de pagament (i)
Altres préstecs sense garantia real
Altres ingressos per interessos
Altres despeses d’explotació
– Del qual: cost de l’assegurança de responsabilitat civil iniciadors i agregadors de comptes (j)
Promemòria Període corrent
Total
Despeses ocasionades per l’externalització de funcions operatives
Contretes amb empreses subjectes a supervisió d’acord amb el Reial decret llei 19/2018
Contretes amb empreses no subjectes a supervisió d’acord amb el Reial decret llei 19/2018
(a) Serveis de pagament que recull l’article 1.2) del Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre.
(b) Activitat que recullen l’article 20.1 a) del Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre, i l’article 8.1 c) de la Llei 21/2011, de 26 de juliol  .
(c) Activitat que recullen l’article 20.1 b) del Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre, i l’article 8.1 d) de la Llei 21/2011, de 26 de juliol.
(d) Activitat de compravenda de moneda no associada a la prestació de serveis de pagament.
(e) Ingressos per línies de crèdit obertes i crèdits concedits als usuaris de serveis de pagament de conformitat amb el que assenyalen l’article 1.2, lletra d) i lletra e), i l’article 20.3 del Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre.
(f) Comissions o retribucions percebudes, directament o indirectament, d’altres proveïdors de serveis de pagament per operacions dutes a terme mitjançant targetes de pagament.
(g) Cost, si s’escau, de la pòlissa d’assegurances o garantia equiparable concedida per una companyia d’assegurances o una entitat de crèdit que no pertanyin al mateix grup que l’entitat de pagament i/o diner electrònic, que hagin optat pel procediment que assenyalen l’article 21.1 b) del Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre, i l’article 9 de la Llei 21/2011, de 26 de juliol.
(h) Despeses associades a l’obertura i el manteniment de comptes, comissions i altres despeses associades a la salvaguarda de fons de clients de conformitat amb algun dels procediments que preveu l’article 21.1 a) del Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre.
(i) Ingressos derivats exclusivament de la prestació de serveis de pagament que recull l’article 1.2 del Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre.
(j) Cost de l’assegurança de responsabilitat civil a què es refereix l’article 16 del Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre.

[Bloque 37: #an2-EP 2]

EP 2 INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PARTIDAS DEL BALANCE Y DEL ESTADO DE RESULTADOS ASOCIADAS A
SERVICIOS DE PAGO, EMISIÓN DE DINERO ELECTRÓNICO Y OTROS SERVICIOS OPERATIVOS O AUXILIARES ESTRECHAMENTE
VINCULADOS

EP 2-1 Balance EP 2-1
Activo Importe en libros Cobertura del riesgo de crédito (i)
Total
Préstamos asociados a la prestación de servicios de pago(a)
Préstamos con garantía real
Préstamos sin garantía real
Deudas por tarjetas de crédito
– De los que: Revolving
Líneas de crédito distintas de excedidos, descubiertos y tarjetas de crédito
– De los que: Revolving
Excedido tácito en cuentas de crédito
Descubierto explícito en cuentas de pago
Otros préstamos sin garantía real
Derechos de cobro contraídos con corresponsales
Derechos de cobro contraídos con agentes
Saldos de clientes de «entidad de pago» y de «entidad de dinero electrónico»(b)
Activos con ponderación nula a efectos del riesgo de crédito(c)
Pasivo Importe en libros Cobertura del riesgo de crédito (i)
Total
Préstamos participativos computables como capital de nivel 2(d)
Fondos recibidos de clientes en cuentas de pago(e)
Obligaciones de pago contraídas con corresponsales
Obligaciones de pago contraídas con agentes
Fondos recibidos de otros usuarios de servicios de pago(f)
Pasivo financiero conexo al dinero electrónico emitido(g)
Exposiciones crediticias fuera de balance Importe en libros Cobertura del riesgo de crédito (i)
Total
Disponibles en líneas de crédito(h)
(a) Importe en libros del saldo dispuesto de las líneas de crédito abiertas y créditos concedidos a los usuarios de servicios de pago conforme a lo dispuesto en el artículo 1.2, letra d) y letra e), y en el artículo 20.3 del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre.
(b) Importe en libros de los saldos de depósitos a la vista en entidades de crédito sometidas a supervisión prudencial y domiciliadas en Estados miembros de la Unión Europea que hayan sido designados como «saldos de clientes de entidad de pago», conforme a lo señalado en el artículo 16 del Real Decreto 736/2019, de 20 de diciembre, e importe en libros de los saldos de depósitos a la vista en entidades de crédito sometidas a supervisión prudencial y domiciliadas en Estados miembros de la Unión Europea que hayan sido  designados como «saldos de clientes de entidad de dinero electrónico», conforme a lo señalado en el artículo 16.2 del Real Decreto 778/2012, de 4 de mayo.
(c) Importe en libros de los activos que tengan una ponderación nula a efectos del riesgo de crédito, y sean utilizados por la entidad, por tanto, como método de salvaguarda, conforme a lo señalado en el artículo 16 del Real Decreto 736/2019, de 20 de diciembre, y en el artículo 16 del Real Decreto 778/2012, de 4 de mayo, cuando la entidad haya optado por el procedimiento de inversión en activos seguros, líquidos y de bajo riesgo señalado en el artículo 21.1, letra a), del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre.
(d) Préstamos participativos computables como capital de nivel 2 a los que se refiere el artículo 3.20 del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre.
(e) Importe en libros del saldo de cuentas abiertas a nombre de uno o varios usuarios de servicios de pago utilizadas para la ejecución de operaciones de pago, conforme a lo dispuesto en los artículos 3.11 y 20.2 del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre.
(f)  Importe en libros de otros fondos de usuarios de servicios de pago pendientes de puesta a disposición del beneficiario u otro proveedor de servicios de pago, conforme a lo dispuesto en el artículo 3.36 del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre.
g) Saldo vivo del importe de dinero electrónico emitido por la entidad. Incluye el saldo vivo de las tarjetas electrónicas prepagadas emitidas y el dinero electrónico emitido en otro tipo de soporte físico o lógico.
(h) Importe disponible y no dispuesto de líneas de crédito abiertas a los usuarios de servicios de pago de conformidad con lo señalado en el artículo 1.2, letra d) y letra e), y el artículo 20.3 del Real Decreto Ley 19/2018 , de 23 de noviembre.
(i)  Provisiones por deterioro de créditos asociados a la prestación de servicios de pago a los que se refiere el artículo 20.3 del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre.

EP 2 INFORMACIÓN ADICIONAL SOBRE PARTIDAS DEL BALANCE Y DEL ESTADO DE RESULTADOS ASOCIADAS A
SERVICIOS DE PAGO, EMISIÓN DE DINERO ELECTRÓNICO Y OTROS SERVICIOS OPERATIVOS O AUXILIARES ESTRECHAMENTE
VINCULADO

EP 2-2 Estado de resultados EP 2-2
Período corriente
Total
Ingresos por comisiones
Ingresos por prestaciones de servicios de pago (a)
Ingresos procedentes de la prestación de servicios operativos o servicios auxiliares estrechamente relacionados (b)
Ingresos procedentes de la gestión de sistemas de pago (c)
Ingresos por comisiones de compraventa de moneda extranjera (d)
Ingresos por comisiones de compra de moneda extranjera
Ingresos por comisiones de venta de moneda extranjera
Ingresos asociados a la apertura de cuentas de crédito para la prestación de servicios de pago (e)
Otros
Gastos por comisiones
Comisiones por servicios relacionados con la actividad
Comisiones cedidas a agentes por operaciones de envío de dinero
Comisiones cedidas a corresponsales por operaciones de envío de dinero
Tasas de intercambio cedidas a proveedores de servicios de pago (f)
Otras comisiones
Prima de pólizas de seguro u otra garantía equiparable de una compañía de seguros o de una entidad de crédito que no pertenezcan al mismo grupo (g)
Gastos asociados a la salvaguarda de fondos de clientes (h)
Otros
Ingresos por intereses
Préstamos con garantía real (i)
Préstamos sin garantía real (i)
Deudas por tarjetas de crédito (i)
– De los que: Revolving (i)
Líneas de crédito distintas de excedidos, descubiertos y tarjetas de crédito (i)
– De los que: Revolving (i)
Excedido tácito en cuenta de crédito (i)
Descubierto explícito en cuentas de pago (i)
Otros préstamos sin garantía real
Otros ingresos por intereses
Otros gastos de explotación
– Del que: Coste del seguro de responsabilidad civil iniciadores y agregadores de cuentas ()
Pro memoria Periodo corriente
Total
Gastos ocasionados por la externalización de funciones operativas
Contraídos con empresas sujetas a supervisión con arreglo al Real Decreto-ley 19/2018
Contraídos con empresas no sujetas a supervisión con arreglo al Real Decreto-ley 19/2018
(a) Servicios de pago recogidos en el artículo 1 2) del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre.
(b) Actividad recogida en el artículo 20.1 a) del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, y en el artículo 8.1 c) de la Ley 21/2011, de 26 de julio.
(c) Actividad recogida en el artículo 20.1 b) del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, y en el artículo 8.1 d) de la Ley 21/2011, de 26 de julio.
(d) Actividad de compraventa de moneda no asociada a la prestación de servicios de pago.
(e) Ingresos por líneas de crédito abiertas y créditos concedidos a los usuarios de servicios de pago conforme a lo señalado en el artículo 12, letra d) y letra e), y en el artículo 20.3 del Real Decreto-ley 192018, de 23 de noviembre.
(f) Comisiones o retribuciones percibidas, directa o indirectamente, de otros proveedores de servicios de pago por operaciones realizadas mediante tarjetas de pago.
(g) Coste, en su caso, de la póliza de seguros o garantía equiparable concedida por una compañía de seguros o una entidad de crédito que no pertenezcan al mismo grupo que la entidad de pago y/o dinero electrónico, que hayan optado por el procedimiento señalado en el artículo 21.1 b) del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, y en el artículo 9 de la Ley 21/2011, de 26 de julio.
(h) Gastos asociados a la apertura y mantenimiento de cuentas, comisiones y otros gastos asociados a la salvaguarda de fondos de clientes conforme a alguno de los procedimientos previstos en el artículo 21.1 a) del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre.
(i) Ingresos derivados exclusivamente de la prestación de servicios de pago recogidos en el artículo 1.2 del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre.
(j) Coste del seguro de responsabilidad civil al que se refiere el artículo 16 del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre.

[Bloc 38: #an2-EP 3]

EP 3 ESTAT D’INGRESSOS PER COMISSIONS PER SERVEIS DE PAGAMENT, EMISSIÓ DE DINER ELECTRÒNIC I ALTRES SERVEIS OPERATIUS O AUXILIARS VINCULATS ESTRETAMENT

EP 3-1 Estat d’ingressos per comissions per prestació de serveis de pagament, emissió de diner electrònic i serveis auxiliars EP 3-1
Ingressos per comissions
Llars, exclosos els empresaris individuals Empresaris individuals Societats no financeres Resta Total
Ingressos d’efectiu en un compte de pagament
Retirades d’efectiu d’un compte de pagament
Execució de deutes domiciliats, inclosos els deutes domiciliats no recurrents
– Dels quals: SEPA
A través d’un compte de pagament
Amb fons coberts per una línia de crèdit
Operacions de pagament mitjançant una targeta de pagament o un dispositiu similar
A través d’un compte de pagament
Amb fons coberts per una línia de crèdit
Execució de transferències, incloses les ordres permanents (a)
– Dels quals: SEPA no instantànies
– Dels quals: SEPA instantànies
A través d’un compte de pagament
Amb fons coberts per una línia de crèdit
Enviament de diners (fons enviats i rebuts)
Enviaments
Recepcions
Adquisició d’operacions
TOTAL
Serveis d’iniciació de pagaments
Serveis d’informació sobre comptes
Emissió d’instruments de pagament
– Dels quals: targetes de dèbit
– Dels quals: targetes de crèdit
Activitats operatives o auxiliars vinculades a serveis de pagament (b)
– Del qual: obertura de comptes de pagament
TOTAL
Emissió de diner electrònic (c)
– Dels quals: targetes electròniques prepagades
(a) Transferències de conformitat amb el que estableix l’article 3.45 del Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre.
(b) Serveis a què es refereix l’article 20.1 a) del Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre.
(c) En el cas de l’emissió de diner electrònic, s’hi han d’incloure les comissions associades a les activitats que recull l’article 8.1 c) de la Llei 21/2011, de 26 de juliol .

EP 3 ESTAT D’INGRESSOS PER COMISSIONS PER SERVEIS DE PAGAMENT, EMISSIÓ DE DINER ELECTRÒNIC I ALTRES SERVEIS OPERATIUS O AUXILIARS VINCULATS ESTRETAMENT

EP 3-2 Ingressos per comissions associats a la prestació de serveis de pagament, activitats auxiliars i emissió de diner electrònic EP 3-2
Ingressos per comissions
Comissió per la prestació del servei de pagament (a) Comissió per canvi de moneda associat a la prestació de serveis de pagament (b) Comissió per la prestació d’altres serveis operatius o serveis auxiliars estretament relacionats (c) (i) Taxes d’intercanvi (d) Taxes de descompte (e) Altres comissions (f) Total
Ingressos d’efectiu en un compte de pagament
Retirades d’efectiu d’un compte de pagament
Execució de deutes domiciliats, inclosos els deutes domiciliats no recurrents
A través d’un compte de pagament
Amb fons coberts per una línia de crèdit
Operacions de pagament mitjançant una targeta de pagament o un dispositiu similar
A través d’un compte de pagament
Amb fons coberts per una línia de crèdit
Execució de transferències, incloses les ordres permanents (g)
A través d’un compte de pagament
Amb fons coberts per una línia de crèdit
Enviament de diners (fons enviats i rebuts)
Enviaments
Recepcions
Adquisició d’operacions
TOTAL
Serveis d’iniciació de pagaments
Serveis d’informació sobre comptes
Emissió d’instruments de pagament
– Dels quals: targetes de dèbit
– Dels quals: targetes de crèdit
Activitats operatives o auxiliars vinculades a serveis de pagament (h)
– Del qual: obertura de comptes de pagament
TOTAL
Emissió de diner electrònic (i)
– Dels quals: targetes electròniques prepagades
(a) Inclou comissions per retirada d’efectiu en caixers [sempre que no se’ls apliqui l’article 4.ñ) del Reial decret 19/2018, de 23 de novembre], comissions per emissió, renovació o substitució de targetes o altres instruments de pagament, així com comissions d’estudi d’obertura, novació, renovació, amortització anticipada, descoberts, etc., de línies de crèdit i crèdits concedits en relació amb els serveis de pagament que preveu l’article 1.2, lletra d) i lletra e), i de conformitat amb el que disposa l’article 20.3 del Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre.
(b) Comissions derivades de les activitats que recull l’article 20.1 a) del Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre, per canvi de monedes.
(c) Serveis a què es refereix l’article 20.1 a) del Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre, excloses les comissions per canvi de moneda.
(d) Comissions o retribucions percebudes, directament o indirectament, d’altres proveïdors de serveis de pagament per operacions dutes a terme mitjançant targetes de pagament.
(e) Comissions o retribucions percebudes dels beneficiaris d’operacions de pagament dutes a terme mitjançant targetes de pagament.
(f) Altres comissions associades a la prestació dels serveis de pagament que preveu l’article 1.2 del Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre.
(g) Transferències de conformitat amb el que estableix l’article 3.45 del Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre.
(h) Serveis a què es refereix l’article 20.1 a) del Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre, en la mesura que no s’assignin específicament a un servei de pagament.
(i) En el cas de l’emissió de diner electrònic, s’hi han d’incloure les comissions associades a les activitats que recull l’article 8.1 c) de la Llei 21/2011, de 26 de juliol.

EP 3 ESTAT D’INGRESSOS PER COMISSIONS PER SERVEIS DE PAGAMENT, EMISSIÓ DE DINER ELECTRÒNIC I ALTRES SERVEIS OPERATIUS O AUXILIARS VINCULATS ESTRETAMENT

EP 3-3 Detall de les comissions cedides a agents principals per operacions d’enviament de diners (a) EP 3-3 
Agent Enviaments (emeses) (b) Recepcions (rebudes) (c)
Codi d’identificació Nom o raó social
(a) S’hi han d’enumerar els agents als quals se cedeixen comissions en el període per un import superior al 5% del total de les comissions cedides a agents per operacions d’enviament de diners. En tot cas, s’hi han d’enumerar els cinc agents principals per volum de comissions cedides.
(b) Import de comissions cedides per operacions d’enviament de diners ordenades a Espanya, estats membres (quan l’entitat disposi d’un passaport comunitari) i països tercers (quan l’entitat tingui autoritzada la prestació de serveis d’enviament de diners en estats no membres) que hagin de ser posades a disposició  del beneficiari en qualsevol país, inclosa Espanya.
(c) Import de comissions cedides per operacions d’enviament de diners ordenades en qualsevol país que hagin de ser posades a disposició del beneficiari a Espanya, estats membres (quan l’entitat disposi d’un passaport comunitari) i països tercers (quan l’entitat tingui autoritzada la prestació de serveis d’enviament de diners en estats no membres).

[Bloque 38: #an2-EP 3]

EP 3 ESTADO DE INGRESOS POR COMISIONES POR SERVICIOS DE PAGO, EMISIÓN DE DINERO ELECTRÓNICO Y OTROS SERVICIOS OPERATIVOS O AUXILIARES ESTRECHAMENTE VINCULADOS

EP 3-1 Estado de ingresos por comisiones por prestación de servicios de pago, emisión de dinero electrónico y servicios auxiliares EP 3-1
Ingresos por comisiones
Hogares, excluidos
los empresarios
individuales
Empresarios
individuales
Sociedades no
financieras
Resto Total
Ingresos de efectivo en una cuenta de pago
Retiradas de efectivo de una cuenta de pago
Ejecución de adeudos domiciliados, incluidos los adeudos domiciliados no recurrentes
– De los que: SEPA
A través de una cuenta de pago
Con fondos cubiertos por una línea de crédito
Operaciones de pago mediante tarjeta de pago o dispositivo similar
A través de una cuenta de pago
Con fondos cubiertos por una línea de crédito
Ejecución de transferencias, incluidas las órdenes permanentes (a)
– De los que: SEPA no instantáneas
– De los que: SEPA instantáneas
A través de una cuenta de pago
Con fondos cubiertos por una línea de crédito
Envío de dinero (fondos enviados y recibidos)
Envíos
Recepciones
Adquisición de operaciones
TOTAL
Servicios de iniciación de pagos
Servicios de información sobre cuentas
Emisión de instrumentos de pago
– De los que: Tarjetas de débito
– De los que: Tarjetas de crédito
Actividades operativas o auxiliares vinculadas a servicios de pago (b)
– Del que: Apertura de cuentas de pago
TOTAL
Emisión de dinero electrónico (c)
– De los que: Tarjetas electrónicas prepagadas
(a) Transferencias conforme a lo establecido en el artículo 3.45 del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre.
(b) Servicios a los que se refiere el artículo 20.1 a), del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre.
(c) En el caso de la emisión de dinero electrónico, deberán incluirse las comisiones asociadas a las actividades recogidas en el artículo 8.1 c) de la Ley 21/2011, de 26 de julio.

EP 3 ESTADO DE INGRESOS POR COMISIONES POR SERVICIOS DE PAGO, EMISIÓN DE DINERO ELECTRÓNICO Y OTROS SERVICIOS OPERATIVOS O AUXILIARES ESTRECHAMENTE VINCULADOS

EP 3-2 Ingresos por comisiones asociados a la prestación de servicios de pago, actividades auxiliares y emisión de dinero electrónico EP 3-2
Ingresos por comisiones
Comisión por la
prestación del
servicio de pago (a)
Comisión por cambio de moneda asociado a la prestación de servicios de pago (b) Comisión por la prestación de otros servicios operativos o servicios auxiliares
estrechamente
relacionados (c) (i)
Tasas de intercambio (d) Tasas de descuento (e) Otras comisiones (f) Total
Ingresos de efectivo en una cuenta de pago
Retiradas de efectivo de una cuenta de pago
Ejecución de adeudos domiciliados, incluidos los adeudos domiciliados no recurrentes
A través de una cuenta de pago
Con fondos cubiertos por una línea de crédito
Operaciones de pago mediante tarjeta de pago o dispositivo similar
A través de una cuenta de pago
Con fondos cubiertos por una línea de crédito
Ejecución de transferencias, incluidas las órdenes permanentes (g)
A través de una cuenta de pago
Con fondos cubiertos por una línea de crédito
Envio de dinero (fondos enviados y recibidos)
Envíos
Recepciones
Adquisición de operaciones
TOTAL
Servicios de iniciación de pagos
Servicios de información sobre cuentas
Emisión de instrumentos de pago
– De los que: Tarjetas de débito
– De los que: Tarjetas de crédito
Actividades operativas o auxiliares vinculadas a servicios de pago (h)
– Del que: Apertura de cuentas de pago
TOTAL
Emisión de dinero electrónico (i)
– De los que: Tarjetas electrónicas propagadas
(a) Incluye comisiones por retirada de efectivo en cajeros [siempre que no se les aplique el artículo 4.ñ) del Real Decreto 19/2018, de 23 de noviembre], comisiones por emisión, renovación o sustitución de tarjetas u otros instrumentos de pago, así como comisiones de estudio de apertura, novación, renovación, amortización anticipada, descubiertos, etc., de líneas de crédito y créditos concedidos en relación con los servicios de pago contemplados en el artículo 1.2, letra d) y letra e), y conforme a lo dispuesto en el artículo 20.3 del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre.
(b) Comisiones derivadas de las actividades recogidas en el artículo 20.1 a) del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, por cambio de monedas.
(c) Servicios a los que se refiere el artículo 20.1 a) del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, excluidas las comisiones por cambio de moneda.
(d) Comisiones o retribuciones percibidas, directa o indirectamente, de otros proveedores de servicios de pago por operaciones realizadas mediante tarjetas de pago.
(e) Comisiones o retribuciones percibidas de los beneficiados de operaciones de pago realizadas mediante tarjetas de pago.
(f) Otras comisiones asociadas a la prestación de los servicios de pago previstos en el artículo 1.2 del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre.
(g) Transferencias de conformidad con lo establecido en el artículo 3.45 del Real Decreto Ley 19/2018, de 23 de noviembre.
(h) Servicios a que se refiere el artículo 20.1 a) del Real Decreto Ley 19/2018, de 23 de noviembre, en la medida que no se asignen específicamente a un servicio de pago.
(i) En el caso de la emisión de dinero electrónico, deberán incluirse las comisiones asociadas a las actividades recogidas en el artículo 8.1 c) de la Ley 21/2011, de 26 de julio.

EP 3 ESTADO DE INGRESOS POR COMISIONES POR SERVICIOS DE PAGO, EMISIÓN DE DINERO ELECTRÓNICO Y OTROS SERVICIOS OPERATIVOS O AUXILIARES ESTRECHAMENTE VINCULADOS

EP 3-3 Detalle de las comisiones cedidas a principales agentes por operaciones de envío de dinero (a) EP 3-3 
Agente Envíos (emitidas) (b) Recepciones (recibidas) (c)
Cód. de identificación Nombre o razón
social
(a)Se relacionarán los agentes a los que se ceden comisiones en el período por importe superior al 5 % del total de las comisiones cedidas a agentes por operaciones de envío de dinero. En todo caso, se relacionarán los cinco principales agentes por volumen de comisiones cedidas.
(b)Importe de comisiones cedidas por operaciones de envío de dinero ordenadas en España, Estados miembros (cuando la entidad cuente con pasaporte comunitario) y terceros países (cuando la entidad tenga autorizada la prestación de servicios de envío de dinero en Estados no miembros) que deban ser puestas a disposición del beneficiario en cualquier país, incluido España.
(c ) Importe de comisiones cedidas por operaciones de envío de dinero ordenadas en cualquier país que deban ser puestas a disposición del beneficiario en España, Estados miembros (cuando la entidad cuente con pasaporte comunitario) y terceros países (cuando la entidad tenga autorizada la prestación de servicios de envío de dinero en Estados no miembros).

[Bloc 39: #an2-EP 4]

EP 4 ESTAT D’INFORMACIÓ FINANCERA SOBRE EL SISTEMA DE SALVAGUARDA

EP 4-1 Salvaguarda de fons d’usuaris de serveis de pagament i diner electrónic EP 4-1
Fons salvaguardats Fons a
salvaguardar (e)
Import en llibres dels comptes de salvaguarda (a) Import d’actius segurs, líquids i de baix risc (b) Import cobert de les pòlisses d’assegurança (c) Import cobert per una
garantia comparable a la pòlissa d’assegurança (d)
Últim dia del període
Import mitjà del període
(a) Import salvaguardat per l’entitat de conformitat amb el procediment que preveu l’article 21.1 a) del Reial decret llei 19/2018, a través d’un compte separat en una entitat de crèdit.
(b) Import salvaguardat per l’entitat de conformitat amb el procediment que preveu l’article 21.1 a) del Reial decret llei 19/2018, a través de la inversió en actius segurs, líquids i de baix risc.
(c) Import salvaguardat per l’entitat de conformitat amb el procediment que preveu l’article 21.1 b) del Reial decret llei 19/2018, a través d’una pòlissa d’assegurança.
(d) Import salvaguardat per l’entitat de conformitat amb el procediment que preveu l’article 21.1 b) del Reial decret llei 19/2018, a través d’una altra garantia comparable.
(e) Import de les obligacions de salvaguarda de conformitat amb el que estableix l’article 21 del Reial decret llei 19/2018.

EP 4 ESTAT D’INFORMACIÓ FINANCERA SOBRE EL SISTEMA DE SALVAGUARDA

EP 4-2 Salvaguarda de fondos de usuarios de servicios de pago y dinero electrónico. Cuentas de salvaguarda (a) EP 4-2
Situació inicial Operacions en la data de referència Situació final
Fons pendents de pagament al beneficiari al tancament del dia hàbil anterior a la data de referència (b) Fons rebuts d’usuaris durant la data de referència (c) Fons transferits al beneficiari durant la data de referència (d) Saldo amb corresponsals al tancament de la data de referència (e) Fons pendents de pagament al tancament de la data de referència (f) Fons salvaguardats al tancament de la data de referència (g) Fons a salvaguardar al tancament de la data de referència (h) Excés/dèficit de salvaguarda al tancament de la data de referència (i)
(a) A emplenar per les entitats que protegeixin els fons rebuts dels usuaris de serveis de pagament o rebuts a través d’un altre proveïdor de serveis de pagament (PSP) per a l’execució d’operacions de pagament, i per les entitats de diner electrònic que protegeixin els fons rebuts a canvi del diner electrònic emès o per a la prestació de serveis de pagament no vinculats a l’emissió esmentada. Totes dues s’han de subjectar al procediment que preveu l’article 21.1 a) del Reial decret llei 19/2018, i han de dipositar-los en un compte separat en una entitat de crèdit.
(b) Fons rebuts dels usuaris de serveis de pagament o rebuts a través d’un altre PSP per a l’execució d’operacions de pagament que no s’hagin lliurat al beneficiari, ni per l’entitat ni per un altre PSP, així com els fons rebuts a canvi del diner electrònic emès, al tancament del dia hàbil anterior a la data de referència.
(c) Fons rebuts dels usuaris de serveis de pagament o rebuts a través d’un altre PSP per a l’execució d’operacions de pagament, així com els fons rebuts a canvi del diner electrònic emès rebuts durant la data de referència.
(d) Fons rebuts dels usuaris de serveis de pagament o rebuts a través d’un altre PSP que hagin estat transferits al beneficiari per l’entitat o per un altre PSP, així com els fons rebuts a canvi del diner electrònic emès durant la data de referència.
(e) Saldos deutors per imports transferits al PSP encarregat d’efectuar el pagament a destinació de les operacions ordenades (corresponsal). S’ha de tenir en compte que l’import ja pagat pel corresponsal a destinació s’ha de deduir del saldo deutor que manté l’entitat amb ell. S’hi inclouen únicament saldos deutors (positius). Si el saldo és creditor, la casella ha de figurar a zero.
(f) Fons pendents de pagament al beneficiari al tancament del dia hàbil anterior a la data de referència + fons rebuts d’usuaris durant la data de referència – fons transferits al beneficiari durant la data de referència (b + c – d).
(g) Import, en euros, dipositat en els comptes de salvaguarda de l’entitat. Aquests són els dipòsits a la vista en entitats de crèdit sotmeses a una supervisió prudencial i domiciliades en estats membres de la Unió Europea que hagin estat designats expressament com a comptes de «saldos de clients d’entitat de pagament» o «saldos de clients d’entitat de diner electrònic» i compleixin la resta dels requisits de l’article 16 del Reial decret 736/2019, de 20 de desembre, o de l’article 16 del Reial decret 778/2012, de 4 de maig, segons que correspongui.
(h) Saldos a què fa referència l’article 21.1 a) del Reial decret llei 19/2018. Això és: fons pendents de pagament al beneficiari al tancament del dia hàbil anterior a la data de referència – fons transferits al beneficiari durant la dat de referència – saldo amb corresponsals al tancament de la data de referència, limitat a zero [max (0; b – d – e)].
(i) Excés de fons salvaguardats sobre fons a salvaguardar (g – h).

EP 4 ESTAT D’INFORMACIÓ FINANCERA SOBRE EL SISTEMA DE SALVAGUARDA

EP 4-3 Salvaguarda de fons d’usuaris de serveis de pagament i diner electrònic. Detall de comptes de salvaguarda (a) EP 4-3
Fons salvaguardats l’últim dia del període
Codi de compte (b) Entitat de crèdit (c) Fons dipositats en comptes de salvaguarda
Fons de clients (d) Tresoreria pròpia (e) Total
TOTAL
(a) A emplenar per les entitats que protegeixin els fons rebuts dels usuaris de serveis de pagament o rebuts a través d’un altre proveïdor de serveis de pagament (PSP) per a l’execució d’operacions de pagament, i per les entitats de diner electrònic que protegeixin els fons rebuts a canvi del diner electrònic emès o per a la prestació de serveis de pagament no vinculats a l’emissió esmentada. Totes dues s’han de subjectar al procediment que preveu l’article 21.1 a) del Reial decret llei 19/2018 i han de dipositar-los en un compte separat en una entitat de crèdit.
(b) Quatre últims dígits del(s) compte(s) de salvaguarda de l’entitat.
(c) Nom de l’entitat de crèdit en què estan oberts els comptes de salvaguarda de l’entitat.
(d) Fons rebuts dels usuaris de serveis de pagament per a l’execució d’operacions de pagament i/o fons rebuts a canvi del diner electrònic emès o per a la prestació de serveis de pagament no vinculats a l’emissió esmentada.
(e) Tresoreria pròpia dipositada en comptes de salvaguarda de l’entitat que no tingui el seu origen en fons rebuts dels usuaris de serveis de pagament per a l’execució d’operacions de pagament ni en els fons rebuts a canvi del diner electrònic emès.  Aquests imports s’han de deduir dels fons propis de l’entitat, de conformitat amb l’article 16.2 del Reial decret 736/2019, de 20 de desembre, i amb l’article 16.2 del Reial   decret 778/2012, de 4 de maig.

[Bloque 39: #an2-EP 4]

EP 4 ESTADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA SOBRE EL SISTEMA DE SALVAGUARDA

EP 4-1 Salvaguarda de fondos de usuarios de servicios de pago y dinero electrónico EP 4-1
Fondos salvaguardados Fondos a
salvaguardar (e)
Importe en libros de
las cuentas de
salvaguarda (a)
Importe de activos
seguros, líquidos y de
bajo riesgo (b)
Importe cubierto de
las pólizas de seguro (c)
Importe cubierto por
garantía comparable a
la póliza de seguro (d)
Ultimo día del período
Importe medio del período
(a) Importe salvaguardado por la entidad conforme al procedimiento previsto en el artículo 21.1 a) del Real Decreto-ley 19/2018, a través de una cuenta separada en una entidad de crédito.
(b) Importe salvaguardado por la entidad conforme al procedimiento previsto en el artículo 21.1 a) del Real Decreto-ley 19/2018, a través de la inversión en activos seguros, líquidos y de bajo riesgo.
(c) Importe salvaguardado por la entidad conforme al procedimiento previsto en el artículo 21.1 b) del Real Decreto-ley 19/2018, a través de una póliza de seguro.
(d) Importe salvaguardado por la entidad conforme al procedimiento previsto en el artículo 21.1 b) del Real Decreto-ley 19/2018, a través de otra garantía comparable.
(e) Importe de las obligaciones de salvaguarda conforme a lo establecido en el artículo 21 del Real Decreto-ley 19/2018.

EP 4 ESTADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA SOBRE EL SISTEMA DE SALVAGUARDA

EP 4-2 Salvaguarda de fondos de usuarios de servicios de pago y dinero electrónico. Cuentas de salvaguarda (a) EP 4-2
Situación inicial Operaciones en la fecha de referencia Situación final
Fondos pendientes pago al beneficiario al cierre del día hábil anterior a la fecha de referencia (b) Fondos recibidos de usuarios durante la fecha de referencia (c) Fondos transferidos al beneficiario durante la fecha de referencia (d) Saldo con corresponsales al cierre de la fecha de referencia (e) Fondos pendientes de pago al cierre de la fecha de referencia (f) Fondos salvaguardados al cierre de la fecha de referencia (g) Fondos a salvaguardar al cierre de la fecha de referencia (h) Exceso/déficit de salvaguarda al cierre de la fecha de referencia (i)
(a) A cumplimentar por las entidades que protejan los fondos recibidos de los usuarios de servicios de pago o recibidos a través de otro proveedor de servicios de pago (PSP) para la ejecución de operaciones de pago, y por las entidades de dinero electrónico que protejan los fondos recibidos a cambio del dinero electrónico emitido o para la prestación de servicios de pago no vinculados a dicha emisión. Ambas deberán sujetarse al procedimiento previsto en el artículo 21.1 a) del Real Decreto-ley 19/2018, y depositarlos en una cuenta separada en una entidad de crédito.
(b) Fondos recibidos de los usuarios de servicios de pago o recibidos a través de otro PSP para la ejecución de operaciones de pago que no se hayan entregado al beneficiario, ni por la entidad ni por otro PSP, así como los fondos recibidos a cambio del dinero electrónico emitido, al cierre del día hábil anterior a la fecha de referencia.
(c) Fondos recibidos de los usuarios de servicios de pago o recibidos a través de otro PSP para la ejecución de operaciones de pago, así como los fondos recibidos a cambio del dinero electrónico emitido recibidos durante la fecha de referencia.
(d) Fondos recibidos de los usuarios de servicios de pago o recibidos a través de otro PSP que hayan sido transferidos al beneficiario por la entidad o por otro PSP, así como los fondos recibidos a cambio del dinero electrónico emitido durante la fecha de referencia.
(e) Saldos deudores por importes transferidos al PSP encargado de efectuar el pago en destino de las operaciones ordenadas (corresponsal). Téngase en cuenta que el importe ya pagado por el corresponsal en destino debe ser deducido del saldo deudor que mantiene la entidad con él. Se incluyen únicamente saldos deudores (positivos). Si el saldo es acreedor, la casilla debe figurar a cero.
(f) Fondos pendientes de pago al beneficiario al cierre del día hábil anterior a la fecha de referencia + Fondos recibidos de usuarios durante la fecha de referencia – Fondos transferidos al beneficiario durante la fecha de referencia (b + c – d).
(g) Importe, en euros, depositado en las cuentas de salvaguarda de la entidad. Estas son los depósitos a la vista en entidades de crédito sometidas a supervisión prudencial y domiciliadas en Estados miembros de la Unión Europea que hayan sido designados expresamente como cuentas de «saldos de clientes de entidad de pago» o «saldos de clientes de entidad de dinero electrónico» y cumplan el resto de los requisitos del artículo 16 del Real Decreto 736/2019, de 20 de diciembre, o del artículo 16 del Real Decreto 778/2012, de 4 de mayo, según corresponda.
(h) Saldos a los que hace referencia el artículo 21.1 a) del Real Decreto-ley 19/2018. Esto es: Fondos pendientes de pago al beneficiario al cierre de día hábil anterior a la fecha de referencia – Fondos transferidos al beneficiario durante la fecha de referencia – Saldo con corresponsales al cierre de la fecha de referencia, limitado a cero [Max (0; b – d – e)].
(i)Exceso de fondos salvaguardados sobre fondos a salvaguardar (g – h).

EP 4 ESTADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA SOBRE EL SISTEMA DE SALVAGUARDA

EP 4-3 Salvaguarda de fondos de usuarios de servicios de pago y dinero electrónico. Detalle de cuentas de salvaguarda (a) EP 4-3
Fondos salvaguardados el último día del período
Código de cuenta (b) Entidad de crédito (c) Fondos depositados en cuentas de salvaguarda
Fondos de clientes (d) Tesorería propia (e) Total
TOTAL
(a) A cumplimentar por las entidades que protejan los fondos recibidos de los usuarios de servicios de pago o recibidos a través de otro proveedor de servicios de pago (PSP) para la ejecución de operaciones de pago, y por las entidades de dinero electrónico que protejan los fondos recibidos a cambio del dinero electrónico emitido o para la prestación de servicios de pago no vinculados a dicha emisión. Ambas deberán sujetarse al procedimiento previsto en el artículo 21.1 a) del Real Decreto-ley 19/2018 y depositarlos en una cuenta separada en una entidad de crédito.
(b) Cuatro últimos dígitos de la(s) cuenta(s) de salvaguarda de la entidad.
(c) Nombre de la entidad de crédito en la que se encuentran abiertas las cuentas de salvaguarda de la entidad.
(d) Fondos recibidos de los usuarios de servicios de pago para la ejecución de operaciones de pago y/o fondos recibidos a cambio del dinero electrónico emitido o para la prestación de servicios de pago no vinculados a dicha emisión.
(e) Tesorería propia depositada en cuentas de salvaguarda de la entidad que no tenga su origen en fondos recibidos de los usuarios de servicios de pago para la ejecución de operaciones de pago ni en los fondos recibidos a cambio del dinero electrónico emitido. Estos importes deberán ser deducidos de los fondos propios de la entidad, de conformidad con el artículo 16.2 del Real Decreto 736/2019, de 20 de diciembre, y con el artículo 16.2 del Real Decreto 778/2012, de 4 de mayo.

[Bloc 40: #an2-EP 5]

EP 5 ESTAT DE VOLUM DE SERVEIS DE PAGAMENT I EMISSIÓ DE DINER ELECTRÒNIC

EP 5-1 a) Estat de prestació de serveis de pagament i emissió de diner electrònic. Operacions dutes a terme en el semestre (a)  EP 5-1 a)
Llars, exclosos els empresaris individuals Empresaris individuals Societats no financeres Resta
Nre. d’operacions Import Nre. d’operacions Import Nre. d’operacions Import Nre. d’operacions Import
Ingressos d’efectiu en un compte de pagament
– Dels quals: a través d’un caixer automàtic
Retirades d’efectiu d’un compte de pagament
– De les quals: a través d’un caixer automàtic
– De les quals: a través d’una finestreta
– De les quals: a través d’altres punts
Execució de deutes domiciliats, inclosos els deutes domiciliats no recurrents
– Dels quals: SEPA
A través d’un compte de pagament
Amb fons coberts per una línia de crèdit
Operacions de pagament mitjançant una targeta de pagament o un dispositiu similar
A través d’un compte de pagament
Amb fons coberts per una línia de crèdit
Execució de transferències, incloses les ordres permanents
– Dels quals: SEPA no instantànies
– Dels quals: SEPA instantànies
A través d’un compte de pagament
Amb fons coberts per una línia de crèdit
Enviament de diners (fons enviats i rebuts)
Enviaments
Recepcions
Adquisició d’operacions
TOTAL
Serveis d’iniciació de pagaments
Serveis d’informació sobre comptes (b)
Emissió d’instruments de pagament (c)
– Dels quals: targetes de dèbit
– Dels quals: targetes de crèdit
TOTAL
Emissió de diner electrònic
– Dels quals: targetes electròniques prepagades
Promemòria
Obertura de comptes de pagament
(a) Les entitats de diner electrònic hi han d’incloure la totalitat de serveis de pagament prestats (quan estiguin relacionats amb l’emissió, la distribució i el reemborsament de diner electrònic, i quan no estiguin relacionats amb l’activitat esmentada).
(b) Nombre de contractes signats per l’entitat amb els seus clients en el semestre.
(c) Nombre d’instruments de pagament emesos per l’entitat.

EP 5 ESTAT DE VOLUM DE SERVEIS DE PAGAMENT I EMISSIÓ DE DINER ELECTRÒNIC

EP 5-1 b) Estat de prestació de serveis de pagament i emissió de diner electrònic. Saldo viu (a) EP 5-1 b)
Llars, exclosos els empresaris individuals Empresaris individuals Societats no financeres Resta
Nre. d’operacions Import Nre. d’operacions Import Nre. d’operacions Import Nre. d’operacions Import
Serveis d’informació sobre comptes (b)
Emissió d’instruments de pagament (c)
– Dels quals: targetes de dèbit
– Dels quals: targetes de crèdit
TOTAL
Emissió de diner electrònic
– Dels quals: targetes electròniques prepagades
Promemòria
Obertura de comptes de pagament
(a) Les entitats de diner electrònic hi han d’incloure la totalitat dels serveis de pagament prestats (quan estiguin relacionats amb l’emissió, la distribució i el reemborsament de diner electrònic, i quan no estiguin relacionats amb l’activitat esmentada).
(b) Nombre de contractes signats per l’entitat amb els seus clients en el període.
(c) Nombre d’instruments de pagament emesos per l’entitat.

EP 5 ESTAT DE VOLUM DE SERVEIS DE PAGAMENT I EMISSIÓ DE DINER ELECTRÒNIC

EP 5-2 Volum d’operacions de pagament dutes a terme en el període corrent (acumulat des de l’inici de l’exercici)(a) EP 5-2
Volum d’operacions
Venda directa Agents Sucursals Total nombre d’operacions Total volum d’operacions (import en euros
Espanya (b) LPS (C) Espanya (b) Llibertat d’establiment / LPS (d) Llibertat d’establiment (e)
Nre.
d’operacions
Import en
euros
Nre.
d’operacions
Import en
euros
Nre.
d’operacions
Import en
euros
Nre.
d’operacions
Import en
euros
Nre.
d’operacions
Import en
euros
Ingressos d’efectiu en un compte de pagament
Retirades d’efectiu d’un compte de pagament
Execució de deutes domiciliats, inclosos els deutes domiciliats no recurrents
A través d’un compte de pagament
Amb fons coberts per una línia de crèdit
Operacions de pagament mitjançant una targeta de pagament o un dispositiu similar
A través d’un compte de pagament
Amb fons coberts per una línia de crèdit
Execució de transferències, incloses les ordres permanents
A través d’un compte de pagament
Amb fons coberts per una línia de crèdit
Enviament de diners (fons enviats i rebuts)
Enviaments
Recepcions
Adquisició d’operacions
TOTAL
Serveis d’iniciació de pagaments
Serveis d’informació sobre comptes (f)
Emissió d’instruments de pagament (g)
TOTAL
(a) En aquesta taula només s’hi han d’incloure els serveis de pagament prestats per entitats de pagament i entitats de diner electrònic quan aquests no estiguin relacionats amb l’emissió, la distribució i el reemborsament de diner electrònic.
(b) Operacions gestionades des d’Espanya amb independència, en el cas d’enviament de diners, del país de destinació (enviaments) o origen (recepcions) dels fons.
(c) Operacions gestionades des de l’exterior. A completar per entitats amb activitat transfronterera en règim de lliure prestació de serveis.
(d) Operacions gestionades des de l’exterior. A completar per entitats amb activitat transfronterera que operen fora d’Espanya a través d’agents registrats al Banc d’Espanya (amb establiment o en règim de lliure prestació de serveis).
(e) Operacions gestionades des de l’exterior. A completar per entitats amb activitat transfronterera a través de sucursals.
(f) Nombre de contractes signats per l’entitat amb els seus clients en el període.
(g) Nombre d’instruments de pagament emesos per l’entitat.

EP 5 ESTAT DE VOLUM DE SERVEIS DE PAGAMENT I EMISSIÓ DE DINER ELECTRÒNIC

EP 5-3 Volum d’operacions de diner electrònic EP 5-3
Venda directa Distribuïdors Sucursals
Saldo viu (emissió- reemborsament) (a) Emès en el període (b) Saldo viu (emissió- reemborsament) (a) Emès en el període
(b) (g)
Saldo viu (emissió- reemborsament) (a) Emès en el període
(b) (g)
Espanya (c) LPS (d) Espanya (c) LPS (d) Llibertat d’establiment / LPS (e) Llibertat d’establiment (f)
Volum de diner electrònic emès
(a) Import total del passiu financer connex al diner electrònic emès l’últim dia del període. Inclou el saldo viu de les targetes electròniques prepagades emeses i el diner electrònic emès en un altre tipus de suport físic o lògic.
(b) Pot ser superior al saldo viu perquè només té en compte emissions, i no reemborsaments.
(c) Emissió de diner electrònic a Espanya.
(d) Emissió de diner electrònic des de l’exterior. A completar per entitats amb activitat transfronterera en règim de lliure prestació de serveis.
(e) Emissió de diner electrònic des de l’exterior. A completar per entitats amb activitat transfronterera que operen fora d’Espanya a través de distribuïdors registrats al Banc d’Espanya (amb establiment o en règim de lliure prestació de serveis).
(f) Emissió de diner electrònic des de l’exterior. A completar per entitats amb activitat transfronterera a través de sucursals.
(g) Import total de diner electrònic emès per l’entitat en el període i col·locat a través de distribuïdors o sucursals.

EP 5 ESTAT DE VOLUM DE SERVEIS DE PAGAMENT I EMISSIÓ DE DINER ELECTRÒNIC

EP 5-4 Mitjana del diner electrònic en circulació EP 5-4
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Mitjana del diner electrònic en circulació (a)
(a) Import total mitjà del passiu financer connex al diner electrònic emès al final de cada dia natural (saldo viu) durant els sis mesos precedents, calculat el primer dia natural de cada mes i aplicat al mes en qüestió. Article 18 del Reial decret 778/2012, de 4 de maig.

EP 5 ESTAT DE VOLUM DE SERVEIS DE PAGAMENT I EMISSIÓ DE DINER ELECTRÒNIC

EP 5-5 Serveis d’iniciació de pagaments i informació sobre comptes (a) EP 5-5
Nombre Import
Sol·licituds de reemborsament rebudes pel proveïdor de serveis de pagament (b)
Operacions de pagament iniciades (c)
Nombre de comptes de pagament als quals hagi accedit el proveïdor de serveis de pagament (d)
Nombre de clients que utilitzin els serveis d’informació sobre comptes (d)
(a) Per a entitats autoritzades a la prestació dels serveis de pagament que recullen els articles 1.2.g) i 1.2.h) del Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre.
(b) En relació amb la responsabilitat derivada de la seva activitat que esmenta l’article 16.1 i 16.2 del Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre.
(c) Per a entitats autoritzades a prestar el servei de pagament d’iniciació de pagaments que recull l’article 1.2.g) del Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre.
(d) Per a entitats autoritzades a prestar el servei d’informació sobre comptes que recull l’article 1.2.h) del Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre.

EP 5 ESTAT DE VOLUM DE SERVEIS DE PAGAMENT I EMISSIÓ DE DINER ELECTRÒNIC

EP 5-6 Estat de saldos abandonats EP 5-6
Termini (a) Import (b)
De 6 mesos a 1 any
D’1 any a 3 anys
De 3 anys a 10 anys
De 10 anys a 20 anys
Més de 20 anys
TOTAL
(a) Termini transcorregut des de l’abandonament.
(b) Import agregat de tots els fons rebuts dels usuaris de serveis de pagament no lliurats al beneficiari i no tornats al remitent o respecte dels quals els interessats no hagin practicat cap gestió que impliqui l’exercici del seu dret de propietat en el termini de sis mesos (saldos abandonats). Els saldos abandonats es refereixen exclusivament a l’operativa amb els comptes de pagament o a l’emissió de diner electrònic.

[Bloque 40: #an2-EP 5]

EP 5 ESTADO DE VOLUMEN DE SERVICIOS DE PAGO Y EMISIÓN DE DINERO ELECTRÓNICO

EP 5-1 a) Estado de prestación de servicios de pago y emisión de dinero electrónico. Operaciones realizadas en el semestre (a) EP 5-1 a)
Hogares, excluidos los empresarios
individuales
Empresarios individuales Sociedades no financieras Resto
N. de operaciones Importe N. de operaciones Importe N. de operaciones Importe N. de operaciones Importe
Ingresos de efectivo en una cuenta de pago
– De los que: A través de cajero automático
Retiradas de efectivo de una cuenta de pago
– De las que: A través de cajero automático
– De las que: A través de ventanilla
– De las que: A través de otros puntos
Ejecución de adeudos domiciliados, incluidos los adeudos domiciliados no recurrentes
– De los que: SEPA
A través de una cuenta de pago
Con fondos cubiertos por una línea de crédito
Operaciones de pago mediante tarjeta de pago o dispositivo similar
A través de una cuenta de pago
Con fondos cubiertos por una línea de crédito
Ejecución de transferencias, incluidas las órdenes permanentes
– De los que: SEPA no instantáneas
– De los que: SEPA instantáneas
A través de una cuenta de pago
Con fondos cubiertos por una línea de crédito
Envío de dinero (fondos enviados y recibidos)
Envíos
Recepciones
Adquisición de operaciones
TOTAL
Servicios de iniciación de pagos
Servicios de información sobre cuentas (b)
Emisión de instrumentos de pago (c)
– De los que: Tarjetas de débito
– De los que: Tarjetas de crédito
TOTAL
Emisión de dinero electrónico
– De los que: Tarjetas electrónicas prepagadas
Pro memoria
Apertura de cuentas de pago
(a) Las entidades de dinero electrónico deberán incluir la totalidad de servicios de pago prestados (cuando estén relacionados con la emisió , distribución y reembolso de dinero electrónico, y cuando no estén relacionados con dicha actividad).
(b) Número de contratos firmados por la entidad con sus clientes en el semestre.
(c) Número de instrumentos de pago emitidos por la entidad.

EP 5 ESTADO DE VOLUMEN DE SERVICIOS DE PAGO Y EMISIÓN DE DINERO ELECTRÓNICO

EP 5.1 b) Estado de prestación de servicios de pago y emisión de dinero electrónico. Saldo vive (a) EP 5-1 b)
Hogares, excluidos los empresarios
individuales
Empresarios individuales Sociedades no financieras Resto
N. de operaciones Importe N.° de operaciones Importe N.° de operaciones Importe N.° de operaciones Importe
Servicios de información sobre cuentas (b)
Emisión de instrumentos de pago (c)
– De los que: Tarjetas de débito
– De los que: Tarjetas de crédito
TOTAL
Emisión de dinero electrónico
– De los que: Tarjetas electrónicas prepagadas
Pro memoria
Apertura de cuentas de pago
(a) Las entidades de dinero electrónico deberán incluir la totalidad de los servicios de pago prestados (cuando estén relacionados con la emisión, distribución y reembolso de dinero electrónico, y cuando no estén relacionados con dicha actividad).
(b) Número de contratos firmados por la entidad con sus clientes en el período.
(c) Número de instrumentos de pago emitidos por la entidad.

EP 5 ESTADO DE VOLUMEN DE SERVICIOS DE PAGO Y EMISIÓN DE DINERO ELECTRÓNICO

EP 5-2 Volumen de operaciones de pago realizadas en el periodo corriente (acumulado desde el inicio del ejercicio) (a) EP 5-2
Volumen de operaciones
Venta directa Agentes Sucursales Total número da
operaciones
Total volumen de
“‘raciones (in”‘
en euros)
España (b) LPS (C) España (b) Libertad de establecimiento / LPS (A Libertad de establecimiento (e)
N.° de operaciones Importe en euros N.° de operaciones Importe en euros N.° de operaciones Importe en euros N.° de operaciones Importe en euros N.° de operaciones Importe en euros
Ingresos de efectivo en una cuenta de pago
Retira das de efectivo de una cuenta de pago
Ejecución de adeudos domiciliados, incluidos los adeudos domiciliados no recurrentes
A través de una cuenta de pago
Con fondos cubiertos por una línea de crédito
Operaciones de pago mediante tarjeta de pago o dispositivo similar
A través de una cuenta de pago
Con fondos cubiertos por una línea de crédito
Ejecución de transferencias, incluidas las órdenes permanentes
A través de una cuenta de pago
Con fondos cubiertos por una línea de crédito
Envio de dinero (fondos enviados y recibidos)
Envíos
Recepciones
Adquisición de operaciones
TOTAL
Servicios de iniciación de pagos
Servicios de información sobre cuentas (f)
Emisión de instrumentos de (g)
TOTAL
(a) En esta tabla sólo se incluirán los servicios de pago prestados por entidades de pago y entidades de dinero electrónico cuando éstos no estén relacionados con la emisión, la distribución y el reembolso de dinero electrónico.
(b) Operaciones gestionadas desde España con independencia, en el caso de envío de dinero, del país de destino (envíos) u origen (recepciones) de los fondos.
c) Operaciones gestionadas desde el exterior. A completar por entidades con actividad transfronteriza en régimen de libre prestación de servicios.
d) Operaciones gestionadas desde el exterior. A completar por entidades con actividad transfronteriza que operan fuera de España a través de agentes registrados en el Banco de España (con establecimiento o en régimen de libre prestación de servicios).
(e) Operaciones gestionadas desde el exterior. A completar por entidades con actividad transfronteriza a través de sucursales.
f) Número de contratos firmados por la entidad con sus clientes en el período.
(g) Número de instrumentos de pago emitidos porta entidad

EP 5 ESTADO DE VOLUMEN DE SERVICIOS DE PAGO Y EMISIÓN DE DINERO ELECTRÓNICO

EP 5-3 Volumen de operaciones de dinero electrónico EP 5-3
Venta directa Distribuidores Sucursales
Saldo vivo (emisión- reembolso)(a) Emitido en el periodo (b) Saldo vivo (emisión- reembolso) (a) Emitido en el período
(b) (g)
Saldo vivo (emisión- reembolso) (a) Emitido en el período
(b) (g)
España (c) LPS (d) España (c) LPS (d) Libertad de establecimiento / LPS(e) Libertad de establecimiento (f)
Volumen de dinero electrónico emitido
(a) Importe total del pasivo financiero conexo al dinero electrónico emitido el último día del período. Incluye el saldo vivo de las tarjetas electrónicas prepagadas emitidas y el dinero electrónico emitido en otro tipo de soporte físico o lógico.
(b) Puede ser superior al saldo vivo porque solo tiene en cuenta emisiones, y no reembolsos.
(c) Emisión de dinero electrónico en España.
(d) Emisión de dinero electrónico desde el exterior. A completar por entidades con actividad transfronteriza en régimen de libre prestación de servicios.
(e) Emisión de dinero electrónico desde el exterior. A completar por entidades con actividad transfronteriza que operan fuera de España a través de distribuidores registrados en el Banco de España (con establecimiento o en régimen de libre prestación de servicios).
(f) Emisión de dinero electrónico desde el exterior. A completar por entidades con actividad transfronteriza a través de sucursales.
(g) Importe total de dinero electrónico emitido por la entidad en el período y colocado a través de distribuidores o sucursales.

EP 5 ESTADO DE VOLUMEN DE SERVICIOS DE PAGO Y EMISIÓN DE DINERO ELECTRÓNICO

EP 5-4 Media del dinero electrónico en circulación EP 5-4
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4 Mes 5 Mes 6
Media del dinero electrónico en circulación (a)
(a) Importe total medio del pasivo financiero conexo al dinero electrónico emitido al final de cada día natural (saldo vivo) durante los seis meses precedentes, calculado el primer día natural de cada mes y aplicado al mes en cuestión. Artículo 18 del Real Decreto 778/2012, de 4 de mayo.

EP 5 ESTADO DE VOLUMEN DE SERVICIOS DE PAGO Y EMISIÓN DE DINERO ELECTRÓNICO

EP 5-5 Servicios de iniciación de pagos e información sobre cuentas (a) EP 5-5
Número Importe
Solicitudes de reembolso recibidas por el proveedor de servicios de pago (b) 
Operaciones de pago iniciadas (c)
Número de cuentas de pago a las que haya accedido el proveedor de servicios de pago (d)
Número de clientes que utilicen los servicios de información sobre cuentas (d)
(a) Para entidades autorizadas a la prestación de los servicios de pago recogidos en los artículos 1.2.g) y 1.2.h) del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre.
(b) En relación con la responsabilidad derivada de su actividad referida en el artículo 16.1 y 16.2 del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre.
(c) Para entidades autorizadas a prestar el servicio de pago de iniciación de pagos recogido en el artículo 1.2.g) del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre.
(d)Para entidades autorizadas a prestar el servicio de información sobre cuentas recogido en el artículo 1.2.h) del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre.

EP 5 ESTADO DE VOLUMEN DE SERVICIOS DE PAGO Y EMISIÓN DE DINERO ELECTRÓNICO

EP 5-6 Estado de saldos abandonados EP 5-6
Plazo (a) Importe (b)
De 6 meses a 1 año
De 1 año a 3 años
De 3 años a 10 años
De 10 años a 20 años
Más de 20 años
TOTAL
(a) Plazo transcurrido desde el abandono.
(b) Importe agregado de todos los fondos recibidos de los usuarios de servicios de pago no entregados al beneficiario y no devueltos al remitente o respecto de los cuales no se haya practicado gestión alguna por los interesados que implique el ejercicio de su derecho de propiedad en el plazo de seis meses (saldos abandonados). Los saldos abandonados se refieren exclusivamente a la operativa con las cuentas de pago o a la emisión de dinero electrónico.

C

[Bloc 41: #an2-EP 6]

EP 6 ESTAT D’OPERACIONS DE PAGAMENT. DETALL

EP 6-1 Execució de transferències i enviaments nacionals i exteriors duts a terme en el període, per monedes (a) EP 6-1
Moneda Emeses (enviaments), executades (b) Rebudes (recepcions) (c)
Nre. d’operacions Import Nre. d’operacions Import
Codi Nom Unitats de la moneda de la
transferència/enviament
Contravalor en
euros (d)
Unitats de la moneda de la
transferència/enviament
Contravalor en
euros (d)
TOTAL enviament de diners
TOTAL execució de transferències
(a) En aquest estat s’informa de les transferències executades i de l’enviament de diners dut a terme en el període a través de l’entitat per la prestació dels serveis de pagament que preveu l’article 1.2.c) 3r, 1.2.d) 3r i 1.2.f) del Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre, independentment del país de destinació (enviaments) o origen (recepcions) dels fons. S’hi han d’incloure les operacions gestionades des d’Espanya i, per a entitats amb activitat transfronterera, les operacions gestionades des de la resta dels països. S’hi ha de detallar la totalitat de les monedes.
(b) Operacions ordenades (transferències executades o enviaments de diners duts a terme) a Espanya, o als països en què operi l’entitat, independentment del país de destinació.
(c) Operacions ordenades (recepcions de diners) amb destinació a Espanya o als països en què operi l’entitat, independentment del país d’origen.
(d) Suma del contravalor en euros aplicat efectivament a l’execució de transferències i l’enviament de diners (enviaments i recepcions) dut a terme en el període.

EP 6 ESTAT D’OPERACIONS DE PAGAMENT. DETALL

EP 6-2 Execució de transferències i enviaments nacionals i exteriors duts a terme en el període, per països (a) EP 6-2
Localització de l’activitat Negocis totals
Negocis a Espanya
País De destinació (enviaments, execucions de transferències) (b) D’origen (recepcions) (c)
Nre. d’operacions Import en euros % del total Nre. d’operacions Import en euros % del total
País 1
País 2
………
TOTAL enviament de diners 100 100
País 1
País 2
………
TOTAL execució de transferències 100
(a) En aquest estat s’informa de les transferències executades i de l’enviament de diners dut a terme en el període a través de l’entitat per la prestació dels serveis de pagament que preveu l’article 1.2.c) 3r, 1.2.d) 3r i 1.2.f) del Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre, independentment del país de destinació (enviaments) o origen (recepcions) dels fons. S’hi han d’incloure les operacions gestionades des d’Espanya i, per a entitats amb activitat transfronterera, les operacions gestionades des de la resta dels països. S’hi ha de detallar la totalitat dels països.
(b) Operacions ordenades (transferències executades o enviaments de diners duts a terme) a Espanya, o als països en què operi l’entitat, independentment del país de destinació.
(c) Operacions ordenades (recepcions de diners) amb destinació a Espanya o als països en què operi l’entitat, independentment del país d’origen.

EP 6 ESTAT D’OPERACIONS DE PAGAMENT. DETALL

EP 6-3 Detall dels agents principals per volum d’enviaments (a) EP 6-3
Agent Emeses (enviaments) (c) Rebudes (recepcions) (d)
Codi (b) Nom o raó social Nre. d’operacions Import en euros % del total Nre. d’operacions Import en euros % del total
Agent 1
Agent 2
………
TOTAL 100 100
(a) S’hi han d’enumerar els agents que operen a Espanya i a la resta dels països el volum acumulat d’operacions d’enviament de diners gestionades dels quals superi el 5% de les operacions gestionades per l’entitat en el període. En tot cas, s’hi han d’enumerar els cinc agents principals per volum acumulat d’operacions. Per al càlcul del volum acumulat d’operacions dutes a terme a través d’un agent, s’ha de sumar l’import d’enviaments i recepcions.
(b) Codi del Registre del Banc d’Espanya.
(c) Operacions ordenades a Espanya, o a la resta dels països en què operi l’entitat, independentment del país de destinació.
(d) Operacions ordenades amb destinació a Espanya o a la resta dels països en què operi l’entitat, independentment del país d’origen.

EP 6 ESTAT D’OPERACIONS DE PAGAMENT. DETALL

EP 6-4 Operacions dutes a terme en el període per països en què opera l’entitat (a) EP 6-4
Localització de l’activitat País d’origen de l’operació
Venda directa (LPS) € Agents (llibertat d’establiment) (f) Agents (LPS) (g) Sucursal (h)
Nre. d’operacions Import Nre. d’operacions Import Nre. d’operacions Import Nre. d’operacions Import
Ingrés d’efectiu en un compte de pagament
Retirada d’efectiu d’un compte de pagament
Execució de deutes domiciliats, inclosos els deutes domiciliats no recurrents (b)
Operacions de pagament mitjançant una targeta de pagament o un dispositiu similar (b)
Execució de transferències, incloses les ordres permanents (b)
Enviament de diners (fons enviats i rebuts)
Enviaments
Recepcions
Adquisició d’operacions
Serveis d’iniciació de pagaments
Serveis d’informació sobre comptes (c)
Emissió d’instruments de pagament (d)
TOTAL
(a) En aquesta taula s’hi han d’incloure totes les operacions dutes a terme en el període, desglossant-hi les operacions gestionades des de l’exterior (mitjançant agents, sucursals i règim de lliure prestació de serveis).
(b) Inclou els duts a terme a través d’un compte de pagament o amb fons coberts per una línia de crèdit.
(c) Nombre de contractes signats per l’entitat amb els seus clients en el període.
(d) Nombre d’instruments de pagament emesos per l’entitat.
(e) Operacions gestionades des de l’exterior. A completar per entitats amb activitat transfronterera en règim de lliure prestació de serveis.
(f) Operacions gestionades des de l’exterior. A completar per entitats amb activitat transfronterera que operen fora d’Espanya a través d’agents registrats al Banc d’Espanya amb establiment.
(g) Operacions gestionades des de l’exterior. A completar per entitats amb activitat transfronterera que operen fora d’Espanya a través d’agents registrats al Banc d’Espanya en règim de lliure prestació de serveis.
(h) Operacions gestionades des de l’exterior. A completar per entitats amb activitat transfronterera a través de sucursals.

[Bloque 41: #an2-EP 6]

EP 6 ESTADO DE OPERACIONES DE PAGO. DETALLE

EP 6-1 Ejecución de transferencias y envíos nacionales y exteriores realizados en el período, por monedas (a) EP 6-1
Moneda Emitidas (envíos), ejecutadas (b) Recibidas (recepciones) c)
N.° de operaciones Importe N.° de operaciones Importe
Código Nombre Unidades de la moneda de la
transferencia/envío
Contravalor en
euros (d)
Unidades de la moneda de la
transferencia/envío
Contravalor en
euros (d)
TOTAL envío de dinero
TOTAL ejecución de transferencias
(a)En este estado se informa de las transferencias ejecutadas y del envío de dinero realizado en el período a través de la entidad por la prestación de los servicios de pago previstos en el artículo 1.2.c) 3.011.2.d 3.° y 1.2.f) del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre con independencia del país de destino (envíos) u origen (recepciones) de los fondos. Se incluirán las operaciones gestionadas desde España y, para entidades con actividad transfronteriza, las operaciones gestionadas desde el resto de los países. Se detallará la totalidad de las monedas.
(b)Operaciones ordenadas (transferencias ejecutadas o envíos de dinero realizados) en España, o en los países en los que opere la entidad, independientemente del país de destino.
(c)Operaciones ordenadas (recepciones de dinero) con destino a España o a los países en los que opere la entidad, independientemente del país de origen.
(d)Suma del contravalor en euros aplicado efectivamente a la ejecución de transferencias y el envío de dinero (envíos y recepciones) realizado en el período.

EP 6 ESTADO DE OPERACIONES DE PAGO. DETALLE

EP 6-2 Ejecución de transferencias y envíos nacionales y exteriores realizados en el período, por países(a) EP 6-2
Localización de la actividad Negocios totales
Negocios en España
País De destino (envíos, ejecuciones de transferencias) (b) De origen (recepciones) c)
N.° de operaciones Importe en euros % del total N.° de operaciones Importe en euros % del total
País 1
País 2
 …
TOTAL envío de dinero 100 100
País 1
País 2
 …
TOTAL ejecución de transferencias 100
(a)En este estado se informa de las transferencias ejecutadas y del envío de dinero realizado en el período a través de la entidad por la prestación de los servicios de pago previstos en el artículo 1.2.c) 3.°, 1.2.d) 3.° y 1.2.f) del Real Decreto-ley 19/2018, de  23 de noviembre, con independencia del país de destino (envíos) u origen (recepciones) de los fondos. Se incluirán las operaciones gestionadas desde España y, para entidades con actividad transfronteriza, las operaciones gestionadas desde el resto de los países. Se detallará la totalidad de los países.
(b)Operaciones ordenadas (transferencias ejecutadas o envíos de dinero realizados) en España, o en los países en los que opere la entidad, independientemente del país de destino.
(c)Operaciones ordenadas (recepciones de dinero) con destino a España o a los países en los que opere la entidad, independientemente del país de origen.

EP 6 ESTADO DE OPERACIONES DE PAGO. DETALLE

EP 6-3 Detalle de los principales agentes por volumen de envíos (a) EP 6-3
Agente Emitidas (envíos) (c) Recibidas (recepciones) (d)
Código (b) Nombre o razón social N.° de operaciones Importe en euros % del total N.° de operaciones Importe en euros % del total
Agente 1
Agente 2
TOTAL 100 100
(a) Se relacionarán los agentes que operan en España y en el resto de los países cuyo volumen acumulado de operaciones de envío de dinero gestionadas supere el 5 % de las operaciones gestionadas por la entidad en el período. En todo caso, se relacionarán los cinco principales agentes por volumen acumulado de operaciones. Para el cálculo del volumen acumulado de operaciones realizadas a través de un agente, se sumará el importe de envíos y recepciones.
(b) Código del Registro del Banco de España.
(c) Operaciones ordenadas en España, o en el resto de los países en los que opere la entidad, independientemente del país de destino.
(d) Operaciones ordenadas con destino a España o al resto de los países en los que opere la entidad, independientemente del país de origen.

EP 6 ESTADO DE OPERACIONES DE PAGO. DETALLE

EP 6-4 Operaciones realizadas en el período por países en los que opera la entidad (a) EP 6-4
Localización de la actividad País de origen de la operación
Venta directa (LPS) (e) Agentes (libertad de establecimiento) (f) Agentes,(LPS) (g) Sucursal (h)
N.° de operaciones Importe N.° de operaciones Importe N.° de operaciones Importe N.° de operaciones Importe
Ingreso de efectivo en una cuenta de pago
Retirada de efectivo en una cuenta de pago
Ejecución de adeudos domiciliados, incluidos los adeudos domiciliados no recurrentes (b)
Operaciones de pago mediante tarjeta de pago o dispositivo similar (b)
Ejecución de transferencias, incluidas las órdenes permanentes (b)
Envío de dinero (fondos enviados y recibidos)
Envíos
Recepciones
Adquisición de operaciones
Servicios de iniciación de pagos
Servicios de información sobre cuentas (c)
Emisión de instrumentos de pago (d)
TOTAL
(a) En esta tabla se incluirán todas las operadores realizadas en el periodo, desglosando las operaciones gestionadas desde el exterior (mediante agentes, sucursales y régimen de libre prestación de servidos).
(b) Incluye los realizados a través de una cuenta de pago o con fondos cubiertos por una línea de crédito.
(c) Número de contratos firmados por la entidad con sus dientes en el periodo.
(d) Número de instrumentos de pago emitidos por la entidad.
(e) Operaciones gestionadas desde el exterior. A completar por entidades con actividad transfronteriza en régimen de libre prestación de servicios.
(f) Operaciones gestionadas desde el exterior. A completar por entidades con actividad transfronteriza que operan fuera de España a través de agentes registrados en el Banco de España con establecimiento.
(g) Operaciones gestionadas desde el exterior. A completar por entidades con actividad transfronteriza que operan fuera de España a través de agentes registrados en el Banco de España en régimen de libre prestación de servicios.
(h) Operaciones gestionadas desde el exterior. A completar por entidades con actividad transfronteriza a través de sucursales.

[Bloc 42: #an2-EP 7]

EP 7 ESTAT DE COMPRAVENDA DE MONEDA ESTRANGERA

EP 7-1 Resum de les operacions de compravenda de moneda estrangera dutes a terme en el període, per monedes EP 7-1
Moneda (a) Compres de moneda estrangera Vendes de moneda estrangera
A clients (b) A entitats registrades (c) A clients (b) A entitats registrades (c)
Codi Nom Unitats de la
moneda estrangera
Contravalor
en euros (d)
Unitats de la
moneda estrangera
Contravalor
en euros (d)
Unitats de la
moneda estrangera
Contravalor
en euros (d)
Unitats de la
moneda estrangera
Contravalor
en euros (d)
TOTAL
(a) S’hi han de detallar totes les monedes utilitzades en l’operativa de compravenda.
(b) Operacions de compravenda de moneda estrangera dutes a terme en el període amb la clientela; és a dir, sense incloure-hi les operacions dutes a terme amb les entitats registrades segons es defineixen en la lletra següent.
(c) A aquests efectes, les entitats registrades són totes les entitats que disposen d’un codi de registre al Banc d’Espanya.
(d) Import del contravalor en euros aplicat efectivament a les operacions dutes a terme en el període.

EP 7 ESTAT DE COMPRAVENDA DE MONEDA ESTRANGERA

EP 7-2 Detall per volum de compres de moneda estrangera dutes a terme en el període a entitats registrades (a) EP 7-2
Entitats registrades Nre. d’operacions Import de les compres
(contravalor en euros) (c)
% sobre el total
Codi d’identificació (b) Denominació social
Entitat 1
Entitat 2
TOTAL 100
(a) S’hi han de facilitar les dades de les entitats registrades a les quals es compri moneda estrangera per un import superior al 5% de l’import de les compres dutes a terme. A aquests efectes, les entitats registrades són totes les entitats que disposen d’un codi de registre al Banc d’Espanya.
(b) Codi del Registre del Banc d’Espanya.
(c) Import del contravalor en euros aplicat efectivament a les operacions dutes a terme en el període.

[Bloque 42: #an2-EP 7]

EP 7 ESTADO DE COMPRAVENTA DE MONEDA EXTRANJERA

EP 7-1 Resumen de las operaciones de compraventa de moneda extranjera realizadas en el período, por monedas EP 7-1
Moneda (a) Compras de moneda extranjera Ventas de moneda extranjera
A clientes (b) A entidades registradas (c) A clientes (b) A entidades registradas (c)
Código Nombre Unidades de la
moneda extranjera
Contravalor
en euros (d)
Unidades de la
moneda extranjera
Contravalor
en euros (d)
Unidades de la
moneda extranjera
Contravalor
en euros (d)
Unidades de la
moneda extranjera
Contravalor
en euros (d)
TOTAL
(a)Se detallarán todas las monedas utilizadas en la operativa de compraventa.
(b)Operaciones de compraventa de moneda extranjera realizadas en el periodo con la clientela: es decir, sin incluir las operaciones realizadas con las entidades registradas según se definen en la siguiente letra.
(c) A estos efectos, las entidades registradas son todas las entidades que cuentan con código de registro en el Banco de España.
(d)Importe del contravalor en euros aplicado efectivamente a las operaciones realizadas en el período.

EP 7 ESTADO DE COMPRAVENTA DE MONEDA EXTRANJERA

EP 7-2 Detalle por volumen de compras de moneda extranjera realizadas en el período a entidades registradas (a) EP 7-2
Entidades registradas N.° de operaciones Importe de las compras
(contravalor en euros) (c)
% sobre el total
Código de
identificación (b)
Denominación social
Entidad 1
Entidad 2
TOTAL 100
(a)Se facilitarán los datos de las entidades registradas a las que se les compre moneda extranjera por un importe superior al 5 % del importe de las compras realizadas. A estos efectos, las entidades registradas son todas las entidades que cuentan con código de registro en el Banco de España.
(b) Código del Registro del Banco de España.
(c) Importe del contravalor en euros aplicado efectivamente a las operaciones realizadas en el período.

[Bloc 43: #an2-EP 8]

EP 8 INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA ANUAL

EP 8
Empleats, agents i oficines Nombre
Nombre d’empleats assalariats (a)
Nombre d’empleats no assalariats (b)
Nombre d’empleats a l’estranger
– Dels quals: en sucursals
Nombre de locals (c)
– Dels quals: a Espanya
– Dels quals: en altres països membres de la UE
– Dels quals: en altres països no membres de la UE
– Dels quals: locals de l’entitat (d)
– Dels quals: en règim d’arrendament (e)
– Dels quals: en règim de propietat (f)
– Dels quals: locals d’agents (g)
Nombre d’agents (h)
– Dels quals: persones físiques
– Dels quals: persones jurídiques
Nombre de caixers automàtics a Espanya (i)
Nombre de terminals punt de venda
Nombre d’usuaris per Internet
Nombre d’usuaris per aplicacions mòbils
Nombre d’intermediaris diferents d’agents
Nombre de préstecs sense garantia real (j)
– Dels quals: concedits a llars, exclosos els empresaris individuals
– Dels quals: nombre de nous préstecs/contractes sense garantia real a llars, exclosos els empresaris individuals, formalitzats en el període
(a) Nombre total de persones que treballen a temps total o parcial per a l’entitat i que estan retribuïdes per aquesta a la data a què es refereix l’estat.
(b) Nombre de propietaris, socis i familiars que treballen regularment per a l’entitat a la data a què es refereix l’estat que no estiguin retribuïts per aquesta.
(c) Nombre total de locals on dugui a terme la seva activitat, amb caràcter estacional o permanent, a Espanya i a l’estranger a la data a què es refereix l’estat.
(d) Nombre total de locals on l’entitat dugui a terme la seva activitat, amb caràcter estacional o permanent, a Espanya i a l’estranger de manera directa (sense la intermediació d’agents) a la data a què es refereix l’estat.
(e) Nombre total de locals en règim d’arrendament.
(f) Nombre total de locals en règim de propietat.
(g) Nombre total de locals on els agents declarats de l’entitat de pagament duguin a terme la seva activitat, amb caràcter estacional o permanent, a Espanya i a l’estranger, a la data a què es refereix l’estat.
(h) Nombre total d’agents a la data a què es refereix l’estat. Aquest nombre coincideix amb el nombre d’agents declarat al Banc d’Espanya de conformitat amb el que disposen l’article 13 del Reial decret llei 19/2018, de 23 de novembre, i l’article 4 de la Llei 21/2011, de 26 de juliol.
(i) Nombre total de caixers operatius a Espanya.
(j) Préstecs i crèdits concedits associats a la prestació de serveis de pagament.

[Bloque 43: #an2-EP 8]

EP 8 INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA ANUAL

EP 8
Empleados, agentes y oficinas Número
Número de empleados asalariados (a)
Número de empleados no asalariados (b)
Número de empleados en el extranjero
– De los cuales: En sucursales
Número de locales (c)
– De los que: En España
– De los que: En otros países miembros de la UE
– De los que: En otros países no miembros de la UE
– De los que: Locales de la entidad (d)
– De los que: En régimen de arrendamiento (e)
– De los que: En régimen de propiedad (O
– De los que: Locales de agentes (g)
Número de agentes (h)
– De los que: Personas físicas
– De los que: Personas jurídicas
Número de cajeros automáticos en España (i)
Número de terminales punto de venta
Número de usuarios por Internet
Número de usuarios por aplicaciones móviles
Número de intermediarios distintos de agentes
Número de préstamos sin garantía real (j)
– De los cuales: Concedidos a hogares, excluidos los empresarios individuales
– De los cuales: Número de nuevos préstamos/contratos sin garantía real a hogares, excluidos los empresarios individuales, formalizados en el período
(a)Número total de personas que trabajan a tiempo total o parcial para la entidad y que están retribuidas por ella a la fecha a la que se refiere el estado.
(b)Número de propietarios, socios y familiares que trabajan regularmente para la entidad a la fecha a la que se refiere el estado que no estén retribuidos por ella.
(c)Número total de locales donde realice su actividad, con carácter estacional o permanente, en España y en el extranjero a la fecha a la que se refiere el estado.
(d)Número total de locales donde la entidad realice su actividad, con carácter estacional o permanente, en España y en el extranjero de manera directa (sin la intermediación de agentes) a la fecha a la que se refiere el estado.
(e)Número total de locales en régimen de arrendamiento.
(f)Número total de locales en régimen de propiedad.
(g)Número total de locales donde los agentes declarados de la entidad de pago realicen su actividad, con carácter estacional o permanente, en España y en el extranjero, a la fecha a la se refiere el estado.
(h)Número total de agentes a la fecha a la que se refiere el estado. Este número coincide con el número de agentes declarado al Banco de España conforme a lo dispuesto en el artículo 13 del Real Decreto-ley 19/2018, de 23 de noviembre, y en el artículo 4 de la Ley 21/2011, de 26 de julio.
(i)Número total de cajeros operativos en España.
(j)Préstamos y créditos concedidos asociados a la prestación de servicios de pago.

🛈 Aquest document és de caràcter informatiu i no te valor jurídic.

🛈 Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.