Seleccionar redacció:
Índex:

TEXT CONSOLIDAT

TEXTO CONSOLIDADO

Inclou la correcció d’errors i d’errades publicada en el BOE, Suplement en llengua catalana al núm. 41, de 15 de febrer de 2018. Ref. BOE-A.2018-2041-CAT-pdf.

Incluye la corrección de errores y erratas publicada en BOE num. 41, de 15 de febrero de 2018. Ref. BOE-A-2018-2041-html.


[Bloc 1: #preamb]

I

L’objectiu d’aquesta Circular és adaptar el règim comptable de les entitats de crèdit espanyoles als canvis de l’ordenament comptable europeu derivats de l’adopció de dues noves Normes internacionals d’informació financera (NIIF) –la NIIF 15 i la NIIF 9–, que a partir de l’1 de gener de 2018 modifiquen els criteris de comptabilització dels ingressos ordinaris i dels instruments financers, respectivament, els últims dels quals són d’una transcendència especial per a les entitats de crèdit.

Aquesta Circular, per tant, continua l’estratègia del Banc d’Espanya de mantenir la compatibilitat del règim comptable de les entitats de crèdit espanyoles amb els principis i criteris que estableixen les NIIF adoptades per la Unió Europea (NIIF-UE), de conformitat amb el que disposa el Reglament 1606/2002 del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de juliol de 2002, relatiu a l’aplicació de les Normes internacionals de comptabilitat. Aquesta estratègia està alineada amb la que exposa el preàmbul de la Llei 16/2007, de 4 de juliol, de reforma i adaptació de la legislació mercantil en matèria comptable per a la seva harmonització internacional sobre la base de la normativa de la Unió Europea.

El Banc d’Espanya aborda, mitjançant aquesta Circular, les normes comptables i els models d’estats financers de les entitats i els grups als quals s’estén la seva habilitació, amb l’objectiu d’efectuar un desplegament adequat del Codi de comerç per a aquest sector, incorporant-hi criteris compatibles amb el marc comptable que representen les NIIF-UE.

Als estats financers consolidats públics dels grups d’entitats de crèdit emissors de valors els és aplicable directament el Reglament 1606/2002 del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de juliol de 2002, per la qual cosa no estan en l’àmbit d’aquesta Circular. No obstant això, el Banc d’Espanya entén que el seguiment per aquests grups de les polítiques i els criteris que recull aquesta Circular suposaria una aplicació adequada del marc de les NIIF-UE, excepte en les qüestions concretes en què la Circular –que ha de seguir necessàriament el que preveu el Codi de comerç, que al seu torn transposa la Directiva 34/2013– incorpora un criteri que no té cabuda en el marc NIIF-UE esmentat. Aquest és el cas de la comptabilització de les participacions en entitats multigrup per integració proporcional (apartat 5 de la norma 47) o de l’amortització de tots els actius intangibles, inclòs el fons de comerç (apartat 5 de la norma 28).

Abans de destacar els canvis que aquesta Circular introdueix, és pertinent assenyalar que s’hi mantenen les modificacions incorporades mitjançant la Circular 4/2016, de 27 d’abril, en l’annex 9, tendents a reforçar la gestió del risc de crèdit, la classificació correcta de les operacions, la solidesa de les estimacions individuals i col·lectives de cobertures, el tractament adequat de les garanties a efectes comptables i la valoració correcta dels adjudicats.

Tots aquests canvis estan alineats amb el contingut de la guia del Banc Central Europeu per a les entitats de crèdit sobre préstecs dubtosos, del març del 2017, sense perjudici que les decisions, recomanacions i orientacions que adopti el Banc Central Europeu en el futur sobre la gestió i supervisió del risc de crèdit les hagin d’aplicar les entitats sotmeses a la seva supervisió directa, d’acord amb la distribució de competències prudencials entre el Banc d’Espanya i el Banc Central Europeu establerta després de l’entrada en vigor del Reglament (UE) núm. 1024/2013 del Consell, de 15 d’octubre de 2013, que encomana al Banc Central Europeu tasques específiques respecte de polítiques relacionades amb la supervisió prudencial de les entitats de crèdit.

En relació amb els criteris per a la classificació de les operacions en funció del seu risc de crèdit, és convenient destacar-ne la conformitat amb les definicions d’exposicions amb incompliment (non-performing) i d’exposicions reestructurades o refinançades (with forbearance measures) que inclou el reglament europeu per a l’elaboració de la informació financera supervisora conegut per FINREP [el Reglament d’Execució (UE) núm. 680/2014, de la Comissió, de 16 d’abril, pel qual s’estableixen normes tècniques d’execució en relació amb la comunicació d’informació amb fins de supervisió per part de les entitats, de conformitat amb el Reglament (UE) núm. 575/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2013].

A més, aquesta Circular segueix oferint solucions alternatives al desenvolupament de metodologies internes per part de les entitats per a l’estimació col·lectiva de provisions, amb un objectiu doble: i) facilitar l’aplicació del nou model de pèrdua esperada, més complex que l’anterior de pèrdua incorreguda, per part de les entitats menys complexes o per a les carteres més difícilment modelitzables, seguint el principi de proporcionalitat, i ii) facilitar la comparació de les estimacions pròpies que facin les entitats amb els resultats que, si s’escau, s’obtindrien d’aplicar les solucions alternatives esmentades. Aquestes solucions s’han actualitzat amb la informació i l’experiència més recents disponibles pel Banc d’Espanya, tenint en compte el nou model de pèrdua esperada.

Finalment, també cal destacar que el règim comptable dels immobles adjudicats es manté substancialment inalterat respecte al contingut en l’annex IX de la Circular que es deroga, si bé s’hi introdueixen alguns aclariments. D’una banda, s’hi recalca que els actius adjudicats s’han de valorar en funció de les condicions actuals de mercat, sense tenir en compte possibles revaloracions futures. D’altra banda, es recullen de manera integrada en el nou annex 9 els criteris de classificació dels immobles adjudicats, s’hi manté el criteri de preferència pel seu reconeixement com a actius no corrents mantinguts per a la venda i s’hi atén la finalitat habitual de venda en el termini més curt possible per part de les entitats de crèdit, davant altres possibles finalitats d’ús continuat menys pròpies de la seva activitat habitual.

II

Dins dels canvis que s’introdueixen en aquesta Circular i que emanen directament de les modificacions de la NIIF 9, se n’han de destacar tres. El primer consisteix en el canvi esmentat del model de deteriorament dels actius financers, que deixa d’estar basat en la pèrdua incorreguda i s’estima en funció de la pèrdua esperada. Amb aquest canvi es vol assolir una valoració més adequada dels actius i més promptitud en el reconeixement del seu deteriorament.

El segon es refereix a la modificació de les carteres en què es classifiquen els actius financers als efectes de la seva valoració. Pel que fa als instruments de deute, són les seves característiques contractuals i el model de negoci que segueix l’entitat per a la seva gestió els que determinen la cartera en què es classifiquen i, per tant, el criteri de valoració aplicable (cost amortitzat, valor raonable registrant les seves variacions en un altre resultat global o valor raonable amb canvis en resultats). Per la seva banda, les inversions en instruments de patrimoni net s’han de valorar a valor raonable amb canvis en resultats, a menys que l’entitat opti irrevocablement i des de l’inici per reconèixer aquests canvis de valor en un altre resultat global. Finalment, els actius financers restants s’han de registrar en el balanç pel seu valor raonable, i s’han de registrar les seves variacions en resultats.

El tercer canvi afecta la regulació de les cobertures comptables. El nou règim de la NIIF 9 introdueix un esquema comptable addicional a l’existent fins a la data, i aquest últim subsisteix durant un període transitori. Les noves regles eliminen els tests quantitatius d’efectivitat, i requereixen a canvi un seguiment i ajust del percentatge que representa  l’element de cobertura sobre l’element cobert (ràtio de cobertura). L’entitat ha de ser la que opti voluntàriament per mantenir els criteris de cobertures comptables que utilitzava fins ara o per canviar al nou sistema.

Pel que fa a les modificacions derivades de l’adaptació a la NIIF 15, cal mencionar el nou model de reconeixement d’ingressos ordinaris diferents dels procedents d’instruments financers, que es basa en la identificació de les obligacions de cada contracte, la determinació del seu preu, l’assignació d’aquest a les obligacions identificades i, finalment, el reconeixement de l’ingrés en el moment en què es transfereix el control dels actius, si això succeeix en un moment concret, o a mesura que es produeixi aquesta transferència, si succeeix al llarg del temps.

Totes aquestes modificacions comporten canvis tant en els estats financers reservats que les entitats han de remetre al supervisor com en els estats financers públics. Per reduir càrregues a les entitats i facilitar la comparabilitat i conciliació de la informació, els models d’estats públics consolidats i individuals s’han adaptat als models d’estats reservats consolidats que estableix el Reglament d’execució (UE) 2017/1443, de la Comissió, de 29 de juny de 2017, pel qual es modifica el Reglament d’execució (UE) núm. 680/2014, de la Comissió, de 16 d’abril, per adaptar-lo a la NIIF 9, i als models d’estats reservats individuals que estableix el Reglament (UE) 2017/1538, del Banc Central Europeu, de 25 d’agost, pel qual es modifica el Reglament (UE) 2015/534, sobre la presentació d’informació financera amb fins de supervisió (BCE/2017/25).

Com a última modificació derivada de la normativa europea que té efecte en els estats reservats, l’aprovació del Reglament (UE) 2016/1384, del Banc Central Europeu, de 2 d’agost de 2016, pel qual es modifica el Reglament (UE) núm. 1011/2012 (BCE/2012/24), relatiu a les estadístiques sobre carteres de valors (BCE/2016/22), fa necessari modificar el detall sobre tinença de valors de diversos estats reservats consolidats i individuals.

L’amplitud i la profunditat dels canvis derivats de la NIIF 9 sobre instruments financers aconsellen que l’actualització de la Circular 4/2004, de 22 de desembre, a entitats de crèdit, sobre normes d’informació financera pública i reservada, i models d’estats financers, s’instrumenti en aquesta ocasió a través d’una nova circular, en lloc d’abordar-los, com fins ara, mitjançant modificacions parcials d’aquella. D’aquesta manera, se’n vol garantir la coherència interna i facilitar-ne la comprensió i l’aplicació. Per això, aquesta nova circular comptable reemplaça la Circular 4/2004, de 22 de desembre.

L’estructura d’aquesta Circular és molt similar a la de la Circular que deroga: un títol preliminar, que regula l’àmbit d’aplicació i l’objecte; quatre títols, que regulen, respectivament, la informació financera pública, la informació financera reservada, el desenvolupament comptable intern i la presentació d’estats financers al Banc d’Espanya; una disposició addicional, dedicada a l’elaboració d’indicacions i correlacions; tres disposicions transitòries, que aborden la problemàtica dels canvis que s’han de produir com a conseqüència de la primera aplicació de la Circular; una disposició derogatòria, i una disposició final, sobre l’entrada en vigor. A més d’això, la Circular inclou nou annexos: sis de relatius als formats d’estats públics i reservats, un annex relatiu als criteris de sectorització, un annex que agrupa els registres comptables especials que han de portar els emissors d’uns valors determinats i, finalment, un últim annex dedicat a l’anàlisi i la cobertura del risc de crèdit.

Títol preliminar. Disposicions generals.

La Circular manté inalterat el seu àmbit d’aplicació respecte a la Circular que deroga. Pel que fa a la informació financera pública, constitueix el desenvolupament i l’adaptació per a les entitats de crèdit, les sucursals d’entitats de crèdit estrangeres i els grups d’entitats de crèdit de les normes comptables que estableix el Codi de comerç, sense perjudici del Reglament (CE) núm. 1606/2002, del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de juliol de 2002, i de la normativa d’informació comptable que preveu el text refós de la Llei del mercat de valors, aprovat pel Reial decret legislatiu 4/2015, de 23 d’octubre.

Quant a la informació financera reservada, en aquesta Circular s’estableixen els criteris que han de seguir les entitats de crèdit i els grups consolidables d’entitats de crèdit en l’elaboració de la informació que han de remetre amb fins de supervisió.

Títol I. Informació financera pública.

Aquest títol consta de quatre capítols. El capítol primer, sobre el contingut dels comptes anuals, conté dues normes en què es determina quines entitats i quins grups han de formular comptes anuals, individuals i consolidats, i dues normes més en què s’estableix que, independentment de l’obligació de formular i publicar aquests comptes anuals, totes les entitats i grups d’entitats de crèdit han de publicar periòdicament, a través de les associacions professionals respectives, altres informacions en què s’han d’aplicar tots els criteris de la Circular. Finalment, s’hi aborda quin és el contingut dels comptes anuals, s’hi estableix quines són les característiques que ha de tenir la informació financera (rellevància, representació fidel dels fenòmens econòmics, claredat, concisió, comprensibilitat, comparabilitat, verificabilitat i oportunitat), s’hi recullen les definicions dels elements dels comptes anuals (actiu, passiu, patrimoni net, despesa, ingrés, guany i pèrdua), i s’hi fixen els criteris que s’han d’aplicar als fets ocorreguts després de la data de balanç i abans de la seva formulació.

El capítol segon, relatiu als criteris de reconeixement i valoració, conté sis seccions, amb el contingut següent:

Secció primera. Criteris generals: conté les normes que descriuen la hipòtesi fonamental sobre la qual s’ha d’elaborar la informació financera (empresa en funcionament), i els criteris principals en què s’ha de sustentar (registre, no-compensació, correlació d’ingressos i despeses, i meritació). A més, s’hi defineixen els criteris generals de valoració comuns a tot tipus d’actius i passius, inclòs el valor raonable, juntament amb qüestions de caràcter més general, com els criteris per al reconeixement dels ingressos (alineats amb la NIIF 15), la valoració d’operacions en moneda estrangera, la selecció i els canvis de criteris comptables, i la correcció dels errors i canvis en les estimacions comptables.

Secció segona. Instruments financers i altres exposicions creditícies: conté les normes de caràcter específic per al tractament comptable dels instruments financers.

S’hi inclouen les definicions i característiques dels tres tipus d’instruments (actius financers, passius financers i instruments de patrimoni net), així com les pautes per distingir entre aquests dos últims des de l’òptica de l’emissor, que se sustenten en el fons econòmic de l’instrument en lloc de sustentar-se en la seva forma jurídica. També s’hi fixen els casos en què els instruments financers es poden compensar als efectes de la seva presentació en el balanç.

S’hi defineixen les carteres en què es classifiquen els instruments financers als efectes de valoració, que són:

– Actius financers a cost amortitzat: recull instruments de deute les condicions contractuals dels quals donin lloc a fluxos d’efectiu en dates especificades que corresponguin només a pagaments de principal i interessos, i que l’entitat gestioni amb un model de negoci l’objectiu del qual sigui mantenir-los per percebre aquests fluxos contractuals.

– Actius financers a valor raonable amb canvis en un altre resultat global: recull els instruments de deute les condicions contractuals dels quals també responguin només a pagaments de principal i interessos, però que l’entitat gestioni combinant l’objectiu de cobrar els fluxos amb el de la venda dels instruments. A més, en aquesta cartera s’han de registrar els instruments de patrimoni net que l’entitat hagi designat voluntàriament a l’inici i de manera irrevocable en aquesta cartera. Els canvis en el valor raonable de tots aquests actius s’han de registrar en el patrimoni net (un altre resultat global). Quan es tracti d’inversions en instruments de deute, les variacions de valor acumulades han de romandre en el patrimoni net fins que es produeixi la baixa de l’actiu, cosa que comporta la seva reclassificació al compte de pèrdues i guanys; en canvi, quan es tracti d’instruments de  patrimoni net, aquestes variacions acumulades s’han de reclassificar directament a reserves en el moment de la baixa de l’actiu.

– Actius financers obligatòriament a valor raonable amb canvis en resultats: s’han de classificar en aquesta cartera tant els actius financers que no compleixin els requisits per a la seva classificació en cap de les dues carteres anteriors com els que l’entitat mantingui per negociar, inclosos els derivats diferents dels de cobertura.

– Actius financers designats a valor raonable amb canvis en resultats: igual que en la Circular anterior, es manté la possibilitat de designar voluntàriament a l’inici i de manera irrevocable qualsevol actiu financer per a la seva valoració a valor raonable amb canvis en resultats.

– Derivats-comptabilitat de cobertures: en aquesta cartera s’han de registrar els derivats que es designin com a instruments de cobertura en una relació de cobertura comptable.

– Inversions en dependents, negocis conjunts i associades: en els comptes individuals de les entitats es manté la valoració a cost d’aquests instruments de patrimoni net.

En aquesta secció també es preveuen els criteris per donar de baixa del balanç els actius financers, incloent-hi les titulitzacions i qualsevol altre tipus d’operació que suposi una mobilització d’actius financers. La baixa en balanç es produeix, com a regla general, quan s’han transferit, o han expirat, els drets de l’actiu. En el primer cas, perquè es produeixi la baixa s’han d’haver cedit substancialment tots els riscos i beneficis que incorpora l’actiu financer. Quan no s’hagin retingut ni transferit els riscos i beneficis substancialment, l’actiu transferit s’ha de donar de baixa parcialment si se n’ha cedit el control a tercers.

Igualment, s’inclouen en aquesta secció els criteris per a la baixa de passius, que es produeix quan hagin estat satisfets, cancel·lats o hagin expirat. En un intercanvi o una modificació de passius, aquests s’han de donar de baixa quan les condicions dels instruments intercanviats siguin substancialment diferents. Si no es compleixen els requisits per a la baixa, l’intercanvi o la modificació, tenen impacte en el compte de pèrdues i guanys, de manera anàloga amb el que estableix per als actius financers la secció quarta.

Finalment, es proporciona el tractament comptable dels compromisos de préstec, les garanties financeres i altres compromisos concedits, que s’han de registrar inicialment pel seu valor raonable, i amb posterioritat es valoren pel més gran entre el seu import inicial menys la part transferida al compte de pèrdues i guanys, i l’import de la cobertura per les pèrdues per deteriorament.

Secció tercera. Actius no financers: conté les normes específiques per als actius tangibles i intangibles, per als quals es manté el cost com a criteri de valoració. S’hi ha incorporat els indicadors de la NIIF 15 que ajuden a fixar el moment en què l’entitat transfereix el control dels actius, i es produeix, per tant, la seva baixa del balanç.

Secció quarta. Deteriorament de valor: aquesta secció inclou dues normes, l’una per als actius financers i altres exposicions creditícies, i l’altra per a la resta d’actius. Per a les exposicions creditícies s’hi introdueix el concepte de la NIIF 9 de pèrdua creditícia esperada. Per als riscos classificats comptablement com a normals, aquesta és la resultant dels esdeveniments d’incompliment que es poden produir en l’operació en els dotze mesos següents a la data de referència; en canvi, per als riscos classificats com a normals en vigilància especial i per als dubtosos, la pèrdua esperada és la corresponent als esdeveniments d’incompliment que es poden produir durant tota la vida de l’actiu o que ja s’hagin produït, respectivament. El reconeixement d’interessos dels riscos dubtosos es passa a calcular sobre el seu import en llibres, això és, net de correccions de valor per deteriorament.

Per a l’estimació de les cobertures de les pèrdues per deteriorament del risc de crèdit s’han d’utilitzar els criteris que desenvolupa l’annex 9, que estan alineats amb la NIIF 9 i amb les definicions i recomanacions emeses per l’Autoritat Bancària Europea i el Banc Central Europeu en l’àmbit del Mecanisme Únic de Supervisió.

Si es produeix una modificació d’un actiu financer –o aquest s’intercanvia per un altre– sense que es compleixin els requisits per a la seva baixa, aquella ha de tenir impacte en el compte de pèrdues i guanys, per la diferència entre els imports en llibres de l’actiu abans i després de la modificació esmentada.

Per a la resta d’actius, inclòs el fons de comerç, es considera que hi ha deteriorament quan l’import en llibres dels actius superi el seu import recuperable.

Secció cinquena. Cobertures comptables: la secció inclou dues normes, l’una per a la cobertura d’instruments financers, o grups d’instruments que comparteixin característiques de risc similars (conegudes per «microcobertures»), i l’altra per a la cobertura del risc de tipus d’interès d’una cartera d’instruments financers («macrocobertures»). S’hi introdueix un nou esquema comptable que s’adapta al règim de la NIIF 9 i que coexisteix amb l’esquema comptable actual, de manera que les entitats poden optar per l’un o l’altre. El nou esquema comptable manté els tres tipus de cobertures comptables –de valor raonable, de fluxos d’efectiu i d’inversió neta en un negoci a l’estranger–, però s’hi flexibilitzen els requisits per a l’ús de la comptabilitat de cobertures, de manera que un nombre més gran de cobertures econòmiques es pugui acollir a aquest tractament i la comptabilitat s’aproximi més a la gestió de riscos. Així, es permet que uns instruments financers determinats, a més dels instruments derivats, puguin servir d’instruments de cobertura; es permet cobrir components d’exposicions i es relaxen els criteris d’eficàcia de la cobertura necessaris per acollir-se a aquest tractament, i es permet el reequilibri de la relació de cobertura durant la vigència d’aquesta.

Secció sisena. Altres criteris: aquesta secció es destina a unes qüestions determinades que, per la seva rellevància, s’han de ressenyar especialment:

– Arrendaments: es tracten tant els arrendaments operatius com els financers.

– Actius no corrents mantinguts per a la venda: s’hi regulen els actius amb vida econòmica superior a l’any, el valor dels quals l’entitat vol recuperar mitjançant la seva venda, en lloc de fer-ho mitjançant la seva explotació. El criteri per a la baixa del balanç d’aquests actius és la pèrdua del seu control, que succeeix quan es transfereixen els seus riscos i beneficis. En aquesta norma s’inclou el tractament que s’ha de donar als actius adjudicats com a conseqüència dels incompliments dels prestataris, així com els criteris que s’han de respectar en el cas de venda d’aquest tipus d’actius amb finançament de la mateixa entitat. El detall d’aquests criteris es desenvolupa en l’annex 9.

– Retribucions als empleats i transaccions amb pagaments basats en instruments de patrimoni net: en aquestes normes es preveuen principalment tant les remuneracions a curt termini, sigui quina sigui la fórmula de liquidació, com les remuneracions a llarg termini, que normalment es liquiden a partir del moment en què finalitza la vida laboral del treballador.

– Altres provisions i contingències: en aquesta norma s’aborda el tractament de les obligacions que estiguin clarament identificades quant a la seva naturalesa però indeterminades quant a la seva quantia o moment en què s’han de produir.

– Comissions: la norma estipula el tractament per a les comissions cobrades i pagades, en consideració al fet que siguin una remuneració addicional al tipus d’interès de l’operació, o que siguin la compensació per un servei prestat o per un cost en què s’hagi incorregut. Les primeres es periodifiquen al llarg de la vida de l’operació, i les segones es reconeixen com a ingressos quan es presta el servei, o s’ha incorregut en el cost.

– Permutes d’actius: la norma estableix com s’han de comptabilitzar les permutes d’actius en funció de si tenen o no caràcter comercial.

– Contractes d’assegurança: la norma regula el tractament dels actius i passius amb naturalesa d’operació d’assegurança i, seguint el que preveuen les NIIF, no planteja un mètode en concret per valorar els passius sorgits per aquestes operacions, per la qual cosa les entitats hi han d’aplicar subsidiàriament la regulació nacional.

– Fons i obra social: la norma només afecta les caixes d’estalvis i les cooperatives de crèdit. Les dotacions que tinguin el caràcter d’obligatòries s’hi tracten com una despesa de l’exercici, i els fons pendents de consum, així com els actius materials corresponents a aquestes activitats, s’hi presenten en partides separades del balanç.

– Impost sobre beneficis: s’inclou la seva regulació expressa en la Circular, amb l’objectiu de tenir un cos normatiu complet, i es manté el règim vigent.

El capítol tercer, sobre combinació de negocis i consolidació, conté les tres seccions següents:

Secció primera. Control i combinacions de negoci: en aquesta secció es recull una nova norma dedicada a l’avaluació de l’existència de control, incloent-hi els criteris per determinar si es controla una entitat de propòsit especial. També s’hi estableix el tractament comptable de les fusions, adquisicions i altres reorganitzacions empresarials, en els estats comptables de l’entitat adquirent, i s’hi disposa: i) la revaloració exclusiva dels actius i passius de l’entitat adquirida, i el registre de tots els seus actius intangibles i passius contingents, i ii) el reconeixement del fons de comerç, que requereix una anàlisi individual del seu deteriorament, el qual, si es produeix, s’ha de cobrir immediatament i sense possibilitat de reversió. Finalment, s’hi defineix el concepte de control conjunt, que determina si l’entitat és part d’un acord conjunt. Depenent dels drets i les obligacions de les parts involucrades en l’acord conjunt, aquests es classifiquen com a operació conjunta o com a negoci conjunt, i les entitats multigrup es tracten com aquests últims.

Secció segona. Sucursals: aquesta secció regula com s’han d’integrar en els estats financers individuals les sucursals de l’entitat a Espanya i a l’estranger.

Secció tercera. Consolidació: aquesta secció disposa els criteris generals per registrar les inversions en entitats dependents, multigrup i associades en els estats financers consolidats. Les entitats dependents s’integren globalment; les entitats multigrup es poden comptabilitzar mitjançant el mètode d’integració proporcional o bé seguint el mètode de la participació, també denominat «mètode de posada en equivalència»; les entitats associades es comptabilitzen seguint el mètode de la participació.

El capítol quart, sobre el contingut dels estats financers, conté cinc seccions. Les quatre primeres estan dedicades a explicar el contingut dels estats financers primaris: el balanç, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net i l’estat de fluxos d’efectiu. L’última secció detalla els criteris per a l’elaboració de la memòria dels comptes anuals.

Títol II. Informació financera reservada.

Aquest títol, sobre els estats financers reservats que han d’elaborar les entitats de crèdit, consta de tres capítols. Els criteris per al reconeixement i la valoració que s’han d’aplicar en els estats reservats són els que s’utilitzen en la formulació dels estats públics, llevat que s’indiqui expressament el contrari. Atesa la finalitat prudencial d’aquests estats, l’àmbit d’aplicació d’aquest títol, pel que fa als comptes consolidats, es restringeix als grups consolidables d’entitats de crèdit, que són els subjectes de la regulació i supervisió prudencials.

Títol III. Desenvolupament comptable intern.

Aquest títol consta de dues normes. En la primera es fixen els criteris de control intern i de gestió que han de tenir les entitats, així com els registres comptables especials que han de portar els emissors d’uns valors determinats. En la segona s’estableix l’obligació de portar un registre centralitzat d’avals, i d’introduir un registre d’apoderaments atorgats i un altre de procediments judicials i administratius.

Títol IV. Presentació d’informació financera al Banc d’Espanya.

Aquest títol fixa els criteris per presentar la informació al Banc d’Espanya.

Altres normes.

Disposició addicional única: estableix que el Banc d’Espanya pot elaborar indicacions per facilitar la confecció dels diferents estats i ha d’establir les correlacions dins de cada estat i entre cadascun d’aquests estats.

Disposició transitòria primera: estableix l’aplicació retroactiva de les noves normes d’instruments financers (excloses les cobertures comptables), de comissions i d’ingressos, amb unes simplificacions determinades a fi de facilitar-ne l’aplicació. Per contra, les normes de cobertures comptables i les noves precisions sobre la baixa d’actius tangibles i actius no corrents mantinguts per a la venda s’han d’aplicar prospectivament, amb alguna excepció en el cas de les primeres.

Disposició transitòria segona: estableix els criteris que s’han d’aplicar per primera vegada en la confecció d’altres estats financers públics.

Disposició transitòria tercera: estableix que els primers estats que s’han de presentar al Banc d’Espanya amb els nous criteris són els de 31 de gener de 2018, i que, excepcionalment, el seu termini de presentació coincideix, excepte per a un estat individual reservat, amb el termini màxim de presentació dels estats corresponents a 28 de febrer de 2018. La informació financera corresponent a l’exercici 2017 s’ha de seguir elaborant amb els criteris de la Circular 4/2004, de 22 de desembre.

Disposició derogatòria: deroga la Circular 4/2004, de 22 de desembre.

Disposició final única: fixa l’entrada en vigor de la circular en l’1 de gener de 2018, excepte per als estats reservats FI 104 i FC 202, els nous formats dels quals entren en vigor el 30 de setembre de 2018.

III

Aquesta Circular s’adequa als principis de necessitat i eficàcia que exigeix l’article 129.1 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques, ja que emprèn canvis obligats en la regulació comptable de les entitats de crèdit per mantenir un desenvolupament sectorial complet del Codi de comerç en harmonia amb el marc comptable comunitari.

També s’atenen els principis de proporcionalitat, seguretat jurídica i eficiència que estableix la Llei esmentada, perquè, com que s’hi estableix, per al seu àmbit d’aplicació, una regulació comptable integrada per a les entitats de crèdit, amb solucions alternatives a altres de més complexes per a l’estimació col·lectiva de cobertures, en sintonia amb el que preveu un reglament europeu, s’evita la coexistència de dos sistemes comptables diferents en un mateix grup d’entitats de crèdit. Sense imposar obligacions addicionals, la Circular té el contingut imprescindible per atendre la necessitat identificada i vol assegurar la coherència de l’ordenament jurídic comptable aplicable a les entitats i els grups espanyols, i contribuir a la generació d’un marc normatiu integrat i clar, que eviti càrregues innecessàries.

El principi de transparència en l’elaboració d’aquesta Circular s’aplica a través de la consulta pública prèvia a les persones i entitats afectades potencialment, la consulta als sectors interessats i el tràmit d’audiència pública a través de la web del Banc d’Espanya fets en el seu procés d’elaboració. En aquestes consultes i audiència, els destinataris de la norma, els organismes competents –inclòs l’ICAC, de conformitat amb el que estableix la disposició tercera de l’Ordre de 31 de març de 1989 del Ministeri d’Economia i Hisenda– i els interessats en general hi han manifestat les seves observacions.

Pel que fa a les habilitacions del Banc d’Espanya per emetre aquesta Circular, aquestes són les mateixes que les corresponents per a l’aprovació de la Circular 4/2004, de 22 de desembre (i les seves modificacions successives), que es reemplaça, segons s’exposa a continuació.

En primer lloc, mitjançant l’Ordre de 31 de març de 1989, el ministre d’Economia i Hisenda va delegar en el Banc d’Espanya l’habilitació per establir i modificar les normes de comptabilitat i els models als quals s’han de subjectar els estats financers de les entitats de crèdit, així com els estats financers consolidats. Aquesta delegació roman vigent, si bé s’ha reemplaçat l’habilitació conferida al ministre mitjançant l’article 48 de la Llei 26/1988, de 29 de juliol, sobre disciplina i intervenció de les entitats de crèdit, en la qual descansava, per la que conté l’article 84 de la Llei 10/2014, de 26 de juny, d’ordenació, supervisió i solvència d’entitats de crèdit, amb el mateix abast que l’anterior, encara que amb una facultat de delegació ampliada a altres organismes.

En segon lloc, l’article 46 i la disposició final sisena del Reial decret 84/2015, de 13 de febrer, pel qual es desplega la Llei 10/2014, de 26 de juny, d’ordenació, supervisió i solvència d’entitats de crèdit, habiliten el Banc d’Espanya per dictar les disposicions  necessàries pel que fa al risc de crèdit i de contrapart, que es troben en determinats aspectes de l’apartat «Marc general de gestió del risc de crèdit» de l’annex 9 d’aquesta Circular. Tot això, sense perjudici de les decisions, recomanacions i orientacions que, en el futur, adopti el Banc Central Europeu sobre la gestió i supervisió del risc de crèdit.

Finalment, pel que fa als registres comptables especials que han de portar determinats emissors de valors, que regula la norma 70 i que incorpora l’annex 8, l’habilitació del Banc d’Espanya descansa en:

– L’article 21 del Reial decret 716/2009, de 24 d’abril, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei 2/1981, de 25 de març, de regulació del mercat hipotecari i altres normes del sistema hipotecari i financer, pel que fa als emissors de cèdules o bons hipotecaris.

– L’article 10 del Reial decret 579/2014, de 4 de juliol, pel qual es despleguen determinats aspectes de la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització, en matèria de cèdules i bons d’internacionalització, pel que fa als emissors de cèdules i bons d’internacionalització.

– La disposició addicional única de l’esmentat Reial decret 579/2014, de 4 de juliol, pel que fa als emissors de cèdules territorials.

En conseqüència, en ús de les facultats que té concedides, el Consell de Govern del Banc d’Espanya, a proposta de la Comissió Executiva, i d’acord amb el Consell d’Estat, ha aprovat aquesta Circular, que conté les normes següents:


[Bloque 1: #preamb]

I

El objetivo de la presente circular es adaptar el régimen contable de las entidades de crédito españolas a los cambios del ordenamiento contable europeo derivados de la adopción de dos nuevas Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) –la NIIF 15 y la NIIF 9–, que a partir del 1 de enero de 2018 modificarán los criterios de contabilización de los ingresos ordinarios y de los instrumentos financieros, respectivamente, resultando estos últimos de especial trascendencia para las entidades de crédito.

Esta circular, por tanto, continúa con la estrategia del Banco de España de mantener la compatibilidad del régimen contable de las entidades de crédito españolas con los principios y criterios establecidos por las NIIF adoptadas por la Unión Europea (NIIF-UE), conforme a lo dispuesto en el Reglamento 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo a la aplicación de las normas internacionales de contabilidad. Esta estrategia está alineada con la expuesta en el preámbulo de la Ley 16/2007, de 4 de julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea.

El Banco de España aborda, mediante la presente circular, las normas contables y los modelos de estados financieros de las entidades y grupos a los que se extiende su habilitación, con el objetivo de efectuar un desarrollo adecuado del Código de Comercio para este sector, incorporando criterios compatibles con el marco contable representado por las NIIF-UE.

A los estados financieros consolidados públicos de los grupos de entidades de crédito emisores de valores les resulta de aplicación directa el Reglamento 1606/2002 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, por lo que no están en el ámbito de esta circular. No obstante, el Banco de España entiende que el seguimiento por esos grupos de las políticas y criterios recogidos en esta circular supondría una aplicación adecuada del marco de las NIIF-UE, salvo en aquellas cuestiones concretas en que la circular –que debe seguir necesariamente lo previsto en el Código de Comercio, que a su vez transpone la Directiva 34/2013– incorpora un criterio que no tiene cabida en dicho marco NIIF-UE. Tal es el caso de la contabilización de las participaciones en entidades multigrupo por integración proporcional (apartado 5 de la norma 47) o de la amortización de todos los activos intangibles, incluido el fondo de comercio (apartado 5 de la norma 28).

Antes de destacar los cambios que esta circular introduce, es pertinente señalar que se mantienen las modificaciones incorporadas mediante la Circular 4/2016, de 27 de abril, en el anejo 9, tendentes a reforzar la gestión del riesgo de crédito, la correcta clasificación de las operaciones, la solidez de las estimaciones individuales y colectivas de coberturas, el adecuado tratamiento de las garantías a efectos contables y la correcta valoración de los adjudicados.

Todos estos cambios están alineados con el contenido de la guía del Banco Central Europeo para las entidades de crédito sobre préstamos dudosos, de marzo 2017, sin perjuicio de que las decisiones, recomendaciones y orientaciones que adopte el Banco Central Europeo en el futuro sobre la gestión y supervisión del riesgo de crédito deban aplicarse por las entidades sometidas a su supervisión directa, de acuerdo con la distribución de competencias prudenciales entre el Banco de España y el Banco Central Europeo establecida tras la entrada en vigor del Reglamento (UE) n.º 1024/2013 del Consejo, de 15 de octubre de 2013, que encomienda al Banco Central Europeo tareas específicas respecto de políticas relacionadas con la supervisión prudencial de las entidades de crédito.

En relación con los criterios para la clasificación de las operaciones en función de su riesgo de crédito, es conveniente resaltar su conformidad con las definiciones de exposiciones con incumplimiento («non-performing») y de exposiciones reestructuradas o refinanciadas («with forbearance measures») incluidas en el reglamento europeo para la elaboración de la información financiera supervisora conocido como FINREP [el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 680/2014, de la Comisión, de 16 de abril, por el que se establecen normas técnicas de ejecución en relación con la comunicación de información con fines de supervisión por parte de las entidades, de conformidad con el Reglamento (UE) n.º 575/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013].

Además, esta circular sigue ofreciendo soluciones alternativas al desarrollo de metodologías internas por parte de las entidades para la estimación colectiva de provisiones, con un doble objetivo: i) facilitar la aplicación del nuevo modelo de pérdida esperada, más complejo que el anterior de pérdida incurrida, por parte de las entidades menos complejas o para las carteras más difícilmente modelizables, siguiendo el principio de proporcionalidad, y ii) facilitar la comparación de las estimaciones propias que realicen las entidades con los resultados que, en su caso, se obtendrían de aplicar dichas soluciones alternativas. Estas soluciones han sido actualizadas con la información y experiencia más recientes disponibles por el Banco de España, teniendo en cuenta el nuevo modelo de pérdida esperada.

Por último, cabe también destacar que el régimen contable de los inmuebles adjudicados se mantiene sustancialmente inalterado respecto al contenido en el anejo IX de la circular que se deroga, si bien se introducen algunas aclaraciones. Por un lado, se recalca que los activos adjudicados deben valorarse en función de las condiciones actuales de mercado, sin tener en cuenta posibles revalorizaciones futuras. Por otro lado, se recogen de forma integrada en el nuevo anejo 9 los criterios de clasificación de los inmuebles adjudicados, manteniendo el criterio de preferencia por su reconocimiento como activos no corrientes mantenidos para la venta, atendiendo a la habitual finalidad de venta en el plazo más corto posible por parte de las entidades de crédito, frente a otras posibles finalidades de uso continuado menos propias de su actividad habitual.

II

Dentro de los cambios que se introducen en esta circular y que emanan directamente de las modificaciones de la NIIF 9, se deben destacar tres de ellos. El primero consiste en el mencionado cambio del modelo de deterioro de los activos financieros, que deja de estar basado en la pérdida incurrida para estimarse en función de la pérdida esperada. Con este cambio se pretende alcanzar una valoración más adecuada de los activos y una mayor prontitud en el reconocimiento de su deterioro.

El segundo se refiere a la modificación de las carteras en las que se clasifican los activos financieros a efectos de su valoración. Por lo que respecta a los instrumentos de deuda, serán sus características contractuales y el modelo de negocio seguido por la entidad para su gestión los que determinarán la cartera en la que se clasificarán y, por tanto, el criterio de valoración aplicable (coste amortizado, valor razonable registrando sus variaciones en otro resultado global o valor razonable con cambios en resultados). Por su parte, las inversiones en instrumentos de patrimonio neto deberán valorarse a valor razonable con cambios en resultados, a no ser que la entidad opte irrevocablemente y desde el inicio por reconocer estos cambios de valor en otro resultado global. Por último, los restantes activos financieros deberán registrarse en el balance por su valor razonable, registrando sus variaciones en resultados.

El tercer cambio afecta a la regulación de las coberturas contables. El nuevo régimen de la NIIF 9 introduce un esquema contable adicional al existente hasta la fecha, subsistiendo este último durante un período transitorio. Las nuevas reglas eliminan los test cuantitativos de efectividad, requiriendo a cambio un seguimiento y ajuste del porcentaje que representa el elemento de cobertura sobre el elemento cubierto (ratio de cobertura). Será la entidad la que opte voluntariamente por mantener los criterios de coberturas contables que venía utilizando hasta ahora o por cambiar al nuevo sistema.

Por lo que se refiere a las modificaciones derivadas de la adaptación a la NIIF 15, cabe mencionar el nuevo modelo de reconocimiento de ingresos ordinarios diferentes de los procedentes de instrumentos financieros, que se basará en la identificación de las obligaciones de cada contrato, la determinación de su precio, la asignación de este a las obligaciones identificadas y, por último, el reconocimiento del ingreso en el momento en que se transfiere el control de los activos, si esto sucede en un momento concreto, o a medida que se produzca esa transferencia, si sucede a lo largo del tiempo.

Todas estas modificaciones conllevan cambios tanto en los estados financieros reservados que las entidades deben remitir al supervisor como en los estados financieros públicos. Para reducir cargas a las entidades y facilitar la comparabilidad y conciliación de la información, los modelos de estados públicos consolidados e individuales se han adaptado a los modelos de estados reservados consolidados establecidos en el Reglamento de Ejecución (UE) 2017/1443, de la Comisión, de 29 de junio de 2017, por el que se modifica el Reglamento de Ejecución (UE) n.º 680/2014, de la Comisión, de 16 de abril, para adaptarlo a la NIIF 9, y a los modelos de estados reservados individuales establecidos en el Reglamento (UE) 2017/1538, del Banco Central Europeo, de 25 de agosto, por el que se modifica el Reglamento (UE) 2015/534 sobre la presentación de información financiera con fines de supervisión (BCE/2017/25).

Como última modificación derivada de la normativa europea que tiene efecto en los estados reservados, la aprobación del Reglamento (UE) 2016/1384, del Banco Central Europeo, de 2 de agosto de 2016, por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 1011/2012 (BCE/2012/24), relativo a las estadísticas sobre carteras de valores (BCE/2016/22), hace necesario modificar el detalle sobre tenencia de valores de diversos estados reservados consolidados e individuales.

La amplitud y la profundidad de los cambios derivados de la NIIF 9 sobre instrumentos financieros aconsejan que la actualización de la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros, se instrumente en esta ocasión a través de una nueva circular, en lugar de abordarlos, como hasta ahora, mediante modificaciones parciales de aquella. De esta manera, se pretende garantizar su coherencia interna y facilitar su comprensión y aplicación. Por ello, esta nueva circular contable reemplaza a la Circular 4/2004, de 22 de diciembre.

La estructura de la presente circular es muy similar a la de la circular que deroga: un título preliminar, que regula el ámbito de aplicación y objeto; cuatro títulos, que regulan, respectivamente, la información financiera pública, la información financiera reservada, el desarrollo contable interno y la presentación de estados financieros en el Banco de España; una disposición adicional, dedicada a la elaboración de indicaciones y correlaciones; tres disposiciones transitorias, que abordan la problemática de los cambios que se producirán como consecuencia de la primera aplicación de la circular; una disposición derogatoria, y una disposición final, sobre su entrada en vigor. Además de ello, la circular incluye nueve anejos: seis relativos a los formatos de estados públicos y reservados, un anejo relativo a los criterios de sectorización, un anejo que agrupa los registros contables especiales que deben llevar los emisores de determinados valores y, finalmente, un último anejo dedicado al análisis y cobertura del riesgo de crédito.

Título preliminar. Disposiciones generales.

La circular mantiene inalterado su ámbito de aplicación respecto a la circular que deroga. Por lo que respecta a la información financiera pública, constituye el desarrollo y adaptación para las entidades de crédito, sucursales de entidades de crédito extranjeras y grupos de entidades de crédito de las normas contables establecidas en el Código de Comercio, sin perjuicio del Reglamento (CE) n.º 1606/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, y de la normativa de información contable prevista en el texto refundido de la Ley del Mercado de Valores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 4/2015, de 23 de octubre.

En cuanto a la información financiera reservada, en esta circular se establecen los criterios que deberán seguir las entidades de crédito y los grupos consolidables de entidades de crédito en la elaboración de la información que deben remitir con fines de supervisión.

Título I. Información financiera pública.

Este título consta de cuatro capítulos. El capítulo primero, sobre el contenido de las cuentas anuales, contiene dos normas en las que se determina qué entidades y grupos deben formular cuentas anuales, individuales y consolidadas, y otras dos normas en las que se establece que, con independencia de la obligación de formular y publicar estas cuentas anuales, todas las entidades y grupos de entidades de crédito deben publicar periódicamente, a través de las respectivas asociaciones profesionales, otras informaciones en las que se deben aplicar todos los criterios de la circular. Por último, se aborda cuál es el contenido de las cuentas anuales, se establece cuáles son las características que debe reunir la información financiera (relevancia, representación fiel de los fenómenos económicos, claridad, concisión, comprensibilidad, comparabilidad, verificabilidad y oportunidad), se recogen las definiciones de los elementos de las cuentas anuales (activo, pasivo, patrimonio neto, gasto, ingreso, ganancia y pérdida), y se fijan los criterios que se deben aplicar a los hechos ocurridos después de la fecha de balance y antes de su formulación.

El capítulo segundo, relativo a los criterios de reconocimiento y valoración, contiene seis secciones, con el siguiente contenido:

Sección primera. Criterios generales: contiene las normas que describen la hipótesis fundamental sobre la que se elaborará la información financiera (empresa en funcionamiento), y los principales criterios en que se sustentará (registro, no compensación, correlación de ingresos y gastos, y devengo). Además, se definen los criterios generales de valoración comunes a todo tipo de activos y pasivos, incluido el valor razonable, junto con cuestiones de carácter más general, como los criterios para el reconocimiento de los ingresos (alineados con la NIIF 15), la valoración de operaciones en moneda extranjera, la selección y los cambios de criterios contables, y la corrección de los errores y cambios en las estimaciones contables.

Sección segunda. Instrumentos financieros y otras exposiciones crediticias: contiene las normas de carácter específico para el tratamiento contable de los instrumentos financieros.

Se incluyen las definiciones y características de los tres tipos de instrumentos (activos financieros, pasivos financieros e instrumentos de patrimonio neto), así como las pautas para distinguir entre estos dos últimos desde la óptica del emisor, que se sustentan en el fondo económico del instrumento en lugar de en su forma jurídica. También se fijan los casos en los que los instrumentos financieros podrán compensarse a los efectos de su presentación en el balance.

Se definen las carteras en las que se clasificarán los instrumentos financieros a efectos de valoración, que son:

– Activos financieros a coste amortizado: Recoge instrumentos de deuda cuyas condiciones contractuales den lugar a flujos de efectivo en fechas especificadas que correspondan solamente a pagos de principal e intereses, y que la entidad gestione con un modelo de negocio cuyo objetivo sea mantenerlos para percibir estos flujos contractuales.

– Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global: Recogerá los instrumentos de deuda cuyas condiciones contractuales también respondan solamente a pagos de principal e intereses, pero que la entidad gestione combinando el objetivo de cobrar los flujos con el de la venta de los instrumentos. Además, se registrarán en esta cartera aquellos instrumentos de patrimonio neto que la entidad voluntariamente haya designado al inicio y de forma irrevocable en esta cartera. Los cambios en el valor razonable de todos estos activos se registrarán en el patrimonio neto (otro resultado global). Cuando se trate de inversiones en instrumentos de deuda, las variaciones de valor acumuladas permanecerán en el patrimonio neto hasta que se produzca la baja del activo, lo que conllevará su reclasificación a la cuenta de pérdidas y ganancias; en cambio, cuando se trate de instrumentos de patrimonio neto, tales variaciones acumuladas se reclasificarán directamente a reservas en el momento de la baja del activo.

– Activos financieros obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados: Se deberán clasificar en esta cartera tanto los activos financieros que no cumplan los requisitos para su clasificación en ninguna de las dos carteras anteriores como aquellos que la entidad mantenga para negociar, incluidos los derivados distintos de los de cobertura.

– Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados: Al igual que en la circular anterior, se mantiene la posibilidad de voluntariamente designar al inicio y de forma irrevocable cualquier activo financiero para su valoración a valor razonable con cambios en resultados.

– Derivados-contabilidad de coberturas: En esta cartera se registrarán los derivados que se designen como instrumentos de cobertura en una relación de cobertura contable.

– Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas: en las cuentas individuales de las entidades se mantiene la valoración a coste de estos instrumentos de patrimonio neto.

En esta sección también se contemplan los criterios para dar de baja del balance los activos financieros, incluyendo las titulizaciones y cualquier otro tipo de operación que suponga una movilización de activos financieros. La baja en balance se produce, como regla general, cuando se han transferido, o han expirado, los derechos del activo. En el primer caso, para que se produzca la baja deben haberse cedido sustancialmente todos los riesgos y beneficios que incorpora el activo financiero. Cuando no se hayan retenido ni transferido los riesgos y beneficios sustancialmente, el activo transferido se dará de baja parcialmente si se ha cedido su control a terceros.

Igualmente se incluyen en esta sección los criterios para la baja de pasivos, que se producirá cuando hayan sido satisfechos, cancelados o hayan expirado. En un intercambio o una modificación de pasivos, estos se darán de baja cuando las condiciones de los instrumentos intercambiados sean sustancialmente diferentes. Si no se cumplen los requisitos para la baja, el intercambio o la modificación tendrán impacto en la cuenta de pérdidas y ganancias, de forma análoga a lo establecido para los activos financieros en la sección cuarta.

Por último, se proporciona el tratamiento contable de los compromisos de préstamo, garantías financieras y otros compromisos concedidos, que deberán registrarse inicialmente por su valor razonable, valorándose con posterioridad por el mayor entre su importe inicial menos la parte transferida a la cuenta de pérdidas y ganancias, y el importe de la cobertura por las pérdidas por deterioro.

Sección tercera. Activos no financieros: contiene las normas específicas para los activos tangibles e intangibles, para los que se mantiene el coste como criterio de valoración. Se han incorporado los indicadores de la NIIF 15 que ayudan a fijar el momento en que la entidad transfiere el control de los activos, produciéndose por tanto su baja del balance.

Sección cuarta. Deterioro de valor: Esta sección incluye dos normas, una para los activos financieros y otras exposiciones crediticias, y otra para el resto de activos. Para las exposiciones crediticias se introduce el concepto de la NIIF 9 de pérdida crediticia esperada. Para los riesgos clasificados contablemente como normales, esta será la resultante de los eventos de incumplimiento que pueden producirse en la operación en los doce meses siguientes a la fecha de referencia; en cambio, para los riesgos clasificados como normales en vigilancia especial y para los dudosos, la pérdida esperada será la correspondiente a los eventos de incumplimiento que pueden producirse durante toda la vida del activo o que ya se hayan producido, respectivamente. El reconocimiento de intereses de los riesgos dudosos pasa a calcularse sobre su importe en libros, esto es, neto de correcciones de valor por deterioro.

Para la estimación de las coberturas de las pérdidas por deterioro del riesgo de crédito se utilizarán los criterios desarrollados en el anejo 9, que están alineados con la NIIF 9 y con las definiciones y recomendaciones emitidas por la Autoridad Bancaria Europea y el Banco Central Europeo en el ámbito del Mecanismo Único de Supervisión.

Si se produce una modificación de un activo financiero –o este se intercambia por otro– sin que se cumplan los requisitos para su baja, aquella tendrá impacto en la cuenta de pérdidas y ganancias, por la diferencia entre los importes en libros del activo antes y después de dicha modificación.

Para el resto de activos, incluido el fondo de comercio, se considerará que existe deterioro cuando el importe en libros de los activos supere su importe recuperable.

Sección quinta. Coberturas contables: La sección incluye dos normas, una para la cobertura de instrumentos financieros, o grupos de instrumentos que compartan características de riesgo similares (conocidas como «microcoberturas»), y otra para la cobertura del riesgo de tipo de interés de una cartera de instrumentos financieros («macrocoberturas»). Se introduce un nuevo esquema contable que se adapta al régimen de la NIIF 9 y que coexiste con el esquema contable actual, de forma que las entidades podrán optar por uno u otro. El nuevo esquema contable mantiene los tres tipos de coberturas contables –de valor razonable, de flujos de efectivo y de inversión neta en un negocio en el extranjero–, pero se flexibilizan los requisitos para el uso de la contabilidad de coberturas, de forma que un mayor número de coberturas económicas pueda acogerse a este tratamiento y la contabilidad se aproxime más a la gestión de riesgos. Así, se permite que determinados instrumentos financieros, además de los instrumentos derivados, puedan servir como instrumentos de cobertura; se permite cubrir componentes de exposiciones y se relajan los criterios de eficacia de la cobertura necesarios para acogerse a este tratamiento, permitiendo el reequilibrio de la relación de cobertura durante la vigencia de esta.

Sección sexta. Otros criterios: Esta sección se destina a determinadas cuestiones que, por su relevancia, deben ser especialmente reseñadas:

– Arrendamientos: Se tratan tanto los arrendamientos operativos como los financieros.

– Activos no corrientes mantenidos para la venta: se regulan los activos con vida económica superior al año, cuyo valor la entidad desea recuperar mediante su venta, en lugar de mediante su explotación. El criterio para la baja del balance de estos activos es la pérdida de su control, que sucede cuando se transfieren sus riesgos y beneficios. En esta norma se incluye el tratamiento que se debe dar a los activos adjudicados como consecuencia de los incumplimientos de los prestatarios, así como los criterios que deben respetarse en el caso de venta de este tipo de activos con financiación de la propia entidad. El detalle de estos criterios se desarrolla en el anejo 9.

– Retribuciones a los empleados y transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio neto: En estas normas se contemplan principalmente tanto las remuneraciones a corto plazo, cualquiera que sea la fórmula de liquidación, como las remuneraciones a largo plazo, que normalmente se liquidan a partir del momento en que finaliza la vida laboral del trabajador.

– Otras provisiones y contingencias: En esta norma se aborda el tratamiento de las obligaciones que estén claramente identificadas en cuanto a su naturaleza pero indeterminadas en cuanto a su cuantía o momento en que se producirán.

– Comisiones: La norma estipula el tratamiento para las comisiones cobradas y pagadas, en atención a que sean una remuneración adicional al tipo de interés de la operación, o a que sean la compensación por un servicio prestado o por un coste incurrido. Las primeras se periodifican a lo largo de la vida de la operación, y las segundas se reconocen como ingresos cuando se presta el servicio, o se ha incurrido en el coste.

– Permutas de activos: La norma establece cómo se deben contabilizar las permutas de activos en función de si tienen o no carácter comercial.

– Contratos de seguro: La norma regula el tratamiento de los activos y pasivos con naturaleza de operación de seguro y, siguiendo lo contemplado por las NIIF, no plantea un método en concreto para valorar los pasivos surgidos por estas operaciones, por lo que las entidades deberán aplicar subsidiariamente la regulación nacional.

– Fondos y Obra Social: La norma solo afecta a las cajas de ahorros y cooperativas de crédito. Las dotaciones que tengan el carácter de obligatorias se tratan como un gasto del ejercicio, y los fondos pendientes de consumo, así como los activos materiales correspondientes a estas actividades, se presentan en partidas separadas del balance.

– Impuesto sobre beneficios: Se incluye su regulación expresa en la circular, con el objetivo de tener un cuerpo normativo completo, manteniendo el régimen vigente.

El capítulo tercero, sobre combinación de negocios y consolidación, contiene las tres secciones siguientes:

Sección primera. Control y combinaciones de negocio: En esta sección se recoge una nueva norma dedicada a la evaluación de la existencia de control, incluyendo los criterios para determinar si se controla una entidad de propósito especial. También se establece el tratamiento contable de las fusiones, adquisiciones y otras reorganizaciones empresariales, en los estados contables de la entidad adquirente, disponiéndose: i) la revalorización exclusiva de los activos y pasivos de la entidad adquirida, y el registro de todos sus activos intangibles y pasivos contingentes, y ii) el reconocimiento del fondo de comercio, que requiere un análisis individual de su deterioro, el cual, de producirse, se cubrirá inmediatamente y sin posibilidad de reversión. Por último, se define el concepto de control conjunto, que determina si la entidad es parte de un acuerdo conjunto. Dependiendo de los derechos y obligaciones de las partes involucradas en el acuerdo conjunto, estos se clasificarán como operación conjunta o como negocio conjunto, tratándose las entidades multigrupo como estos últimos.

Sección segunda. Sucursales: Esta sección regula cómo se deben integrar en los estados financieros individuales las sucursales de la entidad en España y en el extranjero.

Sección tercera. Consolidación: Esta sección dispone los criterios generales para registrar las inversiones en entidades dependientes, multigrupo y asociadas en los estados financieros consolidados. Las entidades dependientes se integran globalmente; las entidades multigrupo podrán contabilizarse, bien mediante el método de integración proporcional, o bien siguiendo el método de la participación, también denominado «método de puesta en equivalencia»; las entidades asociadas se contabilizan siguiendo el método de la participación.

El capítulo cuarto, sobre contenido de los estados financieros, contiene cinco secciones. Las cuatro primeras están dedicadas a explicar el contenido de los estados financieros primarios: balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de cambios en el patrimonio neto y estado de flujos de efectivo. La última sección detalla los criterios para la elaboración de la memoria de las cuentas anuales.

Título II. Información financiera reservada.

Este título, sobre los estados financieros reservados que tienen que elaborar las entidades de crédito, consta de tres capítulos. Los criterios para el reconocimiento y valoración que se deben aplicar en los estados reservados son los que se utilizan en la formulación de los estados públicos, salvo que expresamente se indique lo contrario. Dada la finalidad prudencial de estos estados, el ámbito de aplicación de este título, en cuanto a cuentas consolidadas se refiere, se restringe a los grupos consolidables de entidades de crédito, que son los sujetos de la regulación y supervisión prudenciales.

Título III. Desarrollo contable interno.

Este título consta de dos normas. En la primera se fijan los criterios de control interno y de gestión que deben tener las entidades, así como los registros contables especiales que deben llevar los emisores de determinados valores. En la segunda se establece la obligación de llevar un registro centralizado de avales, y de introducir un registro de apoderamientos otorgados y otro de procedimientos judiciales y administrativos.

Título IV. Presentación de información financiera en el Banco de España.

Este título fija los criterios para presentar la información en el Banco de España.

Otras normas.

Disposición adicional única: Establece que el Banco de España podrá elaborar indicaciones para facilitar la confección de los diferentes estados y establecerá las correlaciones dentro de cada estado y entre cada uno de ellos.

Disposición transitoria primera: Establece la aplicación retroactiva de las nuevas normas de instrumentos financieros (excluidas las coberturas contables), de comisiones y de ingresos, con determinadas simplificaciones al objeto de facilitar su aplicación. Por el contrario, las normas de coberturas contables y las nuevas precisiones sobre la baja de activos tangibles y activos no corrientes mantenidos para la venta se aplicarán prospectivamente, con alguna excepción en el caso de las primeras.

Disposición transitoria segunda: Establece los criterios que se deben aplicar por primera vez en la confección de otros estados financieros públicos.

Disposición transitoria tercera: Establece que los primeros estados que se deben presentar en el Banco de España con los nuevos criterios son los de 31 de enero de 2018, y que, excepcionalmente, su plazo de presentación coincidirá, salvo para un estado individual reservado, con el plazo máximo de presentación de los estados correspondientes a 28 de febrero de 2018. La información financiera correspondiente al ejercicio 2017 se seguirá elaborando con los criterios de la Circular 4/2004, de 22 de diciembre.

Disposición derogatoria: Deroga la Circular 4/2004, de 22 de diciembre.

Disposición final única: Fija la entrada en vigor de la circular en el 1 de enero de 2018, salvo para los estados reservados FI 104 y FC 202, cuyos nuevos formatos entrarán en vigor el 30 de septiembre de 2018.

III

Esta circular se adecúa a los principios de necesidad y eficacia exigidos por el artículo 129.1 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del procedimiento administrativo común de las Administraciones Públicas, ya que acomete cambios obligados en la regulación contable de las entidades de crédito para mantener un desarrollo sectorial completo del Código de Comercio en armonía con el marco contable comunitario.

Se atiende también a los principios de proporcionalidad, seguridad jurídica y eficiencia establecidos en la citada ley, porque al establecer, para su ámbito de aplicación, una regulación contable integrada para las entidades de crédito, con soluciones alternativas a otras más complejas para la estimación colectiva de coberturas, en sintonía con lo previsto en un reglamento europeo, se evita la coexistencia de dos sistemas contables diferentes en un mismo grupo de entidades de crédito. Sin imponer obligaciones adicionales, la circular tiene el contenido imprescindible para atender a la necesidad identificada y pretende asegurar la coherencia del ordenamiento jurídico contable aplicable a las entidades y grupos españoles, contribuyendo a la generación de un marco normativo integrado y claro, que evite cargas innecesarias.

El principio de transparencia en la elaboración de esta circular se aplica a través de la consulta pública previa a las personas y entidades potencialmente afectadas, la consulta a los sectores interesados y el trámite de audiencia pública a través de la web del Banco de España realizados en su proceso de elaboración. En estas consultas y audiencia, los destinatarios de la norma, los organismos competentes –incluido el ICAC, conforme se establece en la disposición tercera de la Orden de 31 de marzo de 1989 del Ministerio de Economía y Hacienda– y los interesados en general han manifestado sus observaciones.

Por lo que se refiere a las habilitaciones del Banco de España para emitir esta circular, estas son las mismas que las correspondientes para la aprobación de la Circular 4/2004, de 22 de diciembre (y sus sucesivas modificaciones), que se reemplaza, según se expone a continuación.

En primer lugar, mediante la Orden de 31 de marzo de 1989, el Ministro de Economía y Hacienda delegó en el Banco de España la habilitación para establecer y modificar las normas de contabilidad y los modelos a los que deben sujetarse los estados financieros de las entidades de crédito, así como los estados financieros consolidados. Dicha delegación permanece vigente, si bien se ha reemplazado la habilitación conferida al ministro mediante el artículo 48 de la Ley 26/1988, de 29 de julio, sobre disciplina e intervención de las entidades de crédito, en la que descansaba, por la contenida en el artículo 84 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, con el mismo alcance que la anterior, aunque con una facultad de delegación ampliada a otros organismos.

En segundo lugar, el artículo 46 y la disposición final sexta del Real Decreto 84/2015, de 13 de febrero, por el que se desarrolla la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, habilitan al Banco de España para dictar las disposiciones precisas en lo relativo al riesgo de crédito y de contraparte, que se encuentran en determinados aspectos del apartado «Marco general de gestión del riesgo de crédito» del anejo 9 de esta circular. Todo ello sin perjuicio de las decisiones, recomendaciones y orientaciones que, en el futuro, adopte el Banco Central Europeo sobre la gestión y supervisión del riesgo de crédito.

Por último, por lo que respecta a los registros contables especiales que deben llevar determinados emisores de valores, regulados en la norma 70 e incorporados en el anejo 8, la habilitación del Banco de España descasa en:

– El artículo 21 del Real Decreto 716/2009, de 24 de abril, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 2/1981, de 25 de marzo, de regulación del mercado hipotecario y otras normas del sistema hipotecario y financiero, por lo que respecta a los emisores de cédulas o bonos hipotecarios.

– El artículo 10 del Real Decreto 579/2014, de 4 de julio, por el que se desarrollan determinados aspectos de la Ley 14/2013, de 27 de septiembre, de apoyo a los emprendedores y su internacionalización, en materia de cédulas y bonos de internacionalización, por lo que respecta a los emisores de cédulas y bonos de internacionalización.

– La disposición adicional única del mencionado Real Decreto 579/2014, de 4 de julio, por lo que respecta a los emisores de cédulas territoriales.

En consecuencia, en uso de las facultades que tiene concedidas, el Consejo de Gobierno del Banco de España, a propuesta de la Comisión Ejecutiva, y de acuerdo con el Consejo de Estado, ha aprobado la presente circular, que contiene las siguientes normas:


[Bloc 2: #tp]

TÍTOL PRELIMINAR
Disposicions generals

[Bloque 2: #tp]

TÍTULO PRELIMINAR
Disposiciones generales

[Bloc 3: #n1]

Norma 1. Àmbit d’aplicació i objecte.

1. Aquesta Circular és aplicable, amb l’abast que preveuen els apartats següents, a:

a) les entitats de crèdit que enumera l’article 1 de la Llei 10/2014, de 26 de juny, d’ordenació, supervisió i solvència d’entitats de crèdit;

b) les sucursals d’entitats de crèdit estrangeres que operin a Espanya;

c) els grups d’entitats de crèdit, i

d) els grups consolidables d’entitats de crèdit.

Qualsevol referència en la Circular a «l’entitat» o «les entitats» s’entén feta a tots els ens anteriors, llevat que del contingut de la norma es desprengui clarament un altre sentit.

2. Als efectes d’aquesta Circular, s’entén per:

a) Grups d’entitats de crèdit:

i) Els grups l’entitat dominant dels quals sigui una entitat de crèdit espanyola.

ii) Els grups l’entitat dominant dels quals estigui sotmesa a la legislació espanyola i, o bé tingui com a activitat principal la tinença de participacions en una o més entitats de crèdit que siguin dependents, o bé l’activitat de l’entitat o entitats de crèdit dependents esmentades sigui la més important dins del grup, sempre que alguna d’aquestes sigui espanyola.

b) Grups consolidables d’entitats de crèdit: són els grups que han de complir els requisits prudencials, sobre base consolidada o subconsolidada, que estableix el Reglament (UE) núm. 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2013, sobre els requisits prudencials de les entitats de crèdit i les empreses d’inversió, i pel qual es modifica el Reglament (UE) núm. 648/2012, sempre que estiguin sotmesos a supervisió bancària consolidada de conformitat amb l’article 57 de la Llei 10/2014, de 26 de juny.

3. Les normes que conté el títol I d’aquesta Circular constitueixen el desplegament i l’adaptació de les normes comptables que estableix el Codi de comerç, aplicables a les entitats de crèdit, a les sucursals d’entitats de crèdit estrangeres que operin a Espanya i als grups d’entitats de crèdit. En aquest últim cas, s’ha de tenir en compte que, d’acord amb el Reglament (CE) núm. 1606/2002, del Parlament Europeu i del Consell, de 19 de juliol de 2002, relatiu a l’aplicació de normes internacionals de comptabilitat, les normes internacionals d’informació financera adoptades per la Unió Europea són aplicables directament als estats financers consolidats públics dels grups d’entitats de crèdit emissors de valors. També, com preveu l’article 43 bis del Codi de comerç, les normes internacionals esmentades són aplicables directament als grups d’entitats de crèdit restants que optin per aquestes normes. Així mateix, les normes utilitzades en l’elaboració dels comptes anuals s’han d’aplicar a l’altra informació financera a què es refereixen les normes 4 i 5 d’aquesta Circular.

4. Les normes que conté el títol II d’aquesta Circular són aplicables als estats financers reservats individuals de les entitats de crèdit i de les sucursals d’entitats de crèdit estrangeres que operin a Espanya, incloses les que tinguin la seu central a un Estat membre de l’Espai Econòmic Europeu i les que no, així com als estats financers reservats consolidats amb finalitats diferents de supervisió que es regulen en aquesta Circular dels grups consolidables d’entitats de crèdit

Els criteris comptables per a l’elaboració d’aquests estats reservats individuals i consolidats són els aplicables per a la formulació dels estats financers públics corresponents, d’acord amb el que estableix l’apartat 3 anterior, amb les especificitats que estableix aquest títol II.

5. Les normes que conté el títol III d’aquesta Circular, sobre el desenvolupament comptable intern i de control de gestió de les entitats que és necessari per a l’elaboració i la formulació de la seva informació financera pública i reservada, són aplicables a totes les entitats de l’apartat 1 d’aquesta norma, amb les particularitats o excepcions que recullin les normes esmentades. No obstant això, a les sucursals d’entitats de crèdit estrangeres la central de les quals es trobi en un Estat membre de l’Espai Econòmic Europeu només els són aplicables en la mesura en què sigui necessari per a l’elaboració dels estats que hagin de retre i el seu seguiment, control i documentació adequats, i amb les excepcions que recull el mateix títol III.

6. Els apartats de la norma 72, que compon el títol IV, són aplicables, segons que correspongui, a les entitats sotmeses al títol I i a les sotmeses al títol II.


[Bloque 3: #n1]

Norma 1. Ámbito de aplicación y objeto.

1. La presente circular será de aplicación, con el alcance previsto en los apartados siguientes, a:

a) Las entidades de crédito enumeradas en el artículo 1 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, de ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito;

b) Las sucursales de entidades de crédito extranjeras que operen en España;

c) Los grupos de entidades de crédito, y

d) Los grupos consolidables de entidades de crédito.

Cualquier referencia en la circular a «la entidad» o «las entidades» se entenderá hecha a todos los entes anteriores, salvo que del contenido de la norma se desprenda claramente otro sentido.

2. A los efectos de esta circular, se entiende por:

a) Grupos de entidades de crédito:

i) Los grupos cuya entidad dominante sea una entidad de crédito española.

ii) Los grupos cuya entidad dominante esté sometida a la legislación española y, o bien tenga como actividad principal la tenencia de participaciones en una o más entidades de crédito que sean dependientes, o bien la actividad de dicha entidad o entidades de crédito dependientes sea la más importante dentro del grupo, siempre que alguna de estas sea española.

b) Grupos consolidables de entidades de crédito: son aquellos grupos que tienen que cumplir con los requisitos prudenciales, en base consolidada o subconsolidada, establecidos en el Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, sobre requisitos prudenciales de las entidades de crédito y las empresas de inversión, y por el que se modifica el Reglamento (UE) n.º 648/2012, siempre que estén sometidos a supervisión bancaria consolidada de conformidad con el artículo 57 de la Ley 10/2014, de 26 de junio.

3. Las normas contenidas en el título I de esta circular constituyen el desarrollo y adaptación de las normas contables establecidas en el Código de Comercio, aplicables a las entidades de crédito, a las sucursales de entidades de crédito extranjeras que operen en España y a los grupos de entidades de crédito. En este último caso, se tendrá en cuenta que, de acuerdo con el Reglamento (CE) n.º 1606/2002, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19 de julio de 2002, relativo a la aplicación de normas internacionales de contabilidad, las normas internacionales de información financiera adoptadas por la Unión Europea son de aplicación directa a los estados financieros consolidados públicos de los grupos de entidades de crédito emisores de valores. También, como prevé el artículo 43 bis del Código de Comercio, dichas normas internacionales son de aplicación directa a los restantes grupos de entidades de crédito que opten por ellas. Asimismo, las normas utilizadas en la elaboración de las cuentas anuales se aplicarán a la otra información financiera a la que se refieren las normas 4 y 5 de esta circular.

4. Las normas contenidas en el título II de esta circular serán de aplicación a los estados financieros reservados individuales de las entidades de crédito y de las sucursales de entidades de crédito extranjeras que operen en España, incluyendo aquellas cuya sede central se encuentra en un Estado miembro del Espacio Económico Europeo y aquellas que no, así como a los estados financieros reservados consolidados con fines distintos de supervisión que se regulan en esta circular de los grupos consolidables de entidades de crédito.

Los criterios contables para la elaboración de dichos estados reservados individuales y consolidados serán los de aplicación para la formulación de los estados financieros públicos correspondientes, de acuerdo con lo establecido en el apartado 3 anterior, con las especificidades que se establecen en ese título II.

5. Las normas contenidas en el título III de esta circular, sobre el desarrollo contable interno y de control de gestión de las entidades que resulta necesario para la elaboración y formulación de su información financiera pública y reservada, serán de aplicación a todas las entidades del apartado 1 de esta norma, con las particularidades o excepciones que se recojan en dichas normas. No obstante, a las sucursales de entidades de crédito extranjeras cuya sede central se encuentre en un Estado miembro del Espacio Económico Europeo solo les serán de aplicación en la medida en que sea necesario para la elaboración de los estados que deban rendir y su adecuado seguimiento, control y documentación, y con las salvedades recogidas en el propio título III.

6. Los apartados de la norma 72, que compone el título IV, serán de aplicación, según corresponda, a las entidades sometidas al título I y a las sometidas al título II.

Es modifica l’apartat 4 per la norma 1.a de la Circular 2/2018, de 21 de desembre del Banc d’Espanya. Ref. BOE-A.2018-17880-CAT-pdf.

Se modifica el apartado 4 por la norma 1.a de la Circular 2/2018, de 21 de diciembre, del Banco de España. Ref. BOE-A-2018-17880-html.


[Bloc 4: #t1]

TÍTOL I
Informació financera pública

[Bloque 4: #t1]

TÍTULO I
Información financiera pública

[Bloc 5: #t1-c1]

CAPÍTOL PRIMER
Contingut dels comptes anuals

[Bloque 5: #t1-c1]

CAPÍTULO PRIMERO
Contenido de las cuentas anuales

[Bloc 6: #n2]

Norma 2. Comptes anuals individuals.

1. Les entitats de crèdit que enumera l’article 1 de la Llei 10/2014, de 26 de juny, han de formular els seus comptes anuals individuals aplicant-hi el que disposa aquest títol i els han de publicar juntament amb els informes de gestió i d’auditoria corresponents.

Les entitats de crèdit, com a entitats d’interès públic de l’article 3.5 de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’auditoria de comptes, no poden formular comptes anuals abreujats.

2. Les sucursals d’entitats de crèdit estrangeres la seu central de les quals es trobi en un Estat membre de l’Espai Econòmic Europeu no estan obligades a formular i publicar comptes anuals. En lloc d’això, han de publicar:

a) Informació sobre la seva activitat en el model d’estat que inclou l’annex 2 d’aquesta Circular, juntament amb l’informe d’auditoria corresponent.

b) Els comptes anuals individuals i consolidats, respectivament, de l’entitat i del grup més ampli del qual formin part, així com els informes de gestió i d’auditoria corresponents.

Aquestes sucursals, en la confecció de la seva informació financera, poden substituir tots o alguns dels criteris de valoració que estableix aquesta Circular pels que utilitzi la seva seu central, informant detalladament el Banc d’Espanya dels criteris que utilitzin i actualitzant la informació esmentada cada vegada que es produeixin modificacions.

3. Les sucursals d’entitats de crèdit estrangeres la seu central de les quals no es trobi en un Estat membre de l’Espai Econòmic Europeu han de publicar:

a) Els comptes anuals corresponents a la seva activitat, que s’han de formular aplicant-hi íntegrament els criteris d’aquesta Circular, així com els informes de gestió i d’auditoria corresponents.

b) Els comptes anuals individuals i consolidats, respectivament, de l’entitat i del grup més ampli del qual formin part, i els informes de gestió i d’auditoria corresponents, o informes anàlegs amb els anteriors que si s’escau hagin d’elaborar d’acord amb la legislació aplicable.


[Bloque 6: #n2]

Norma 2. Cuentas anuales individuales.

1. Las entidades de crédito enumeradas en el artículo 1 de la Ley 10/2014, de 26 de junio, deberán formular sus cuentas anuales individuales aplicando lo dispuesto en este título y deberán publicarlas junto con los correspondientes informes de gestión y de auditoría.

Las entidades de crédito, como entidades de interés público del artículo 3.5 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, de Auditoría de Cuentas, no podrán formular cuentas anuales abreviadas.

2. Las sucursales de entidades de crédito extranjeras cuya sede central se encuentre en un Estado miembro del Espacio Económico Europeo no estarán obligadas a formular y publicar cuentas anuales. En su lugar, deberán publicar:

a) Información sobre su actividad en el modelo de estado incluido en el anejo 2 de esta circular, junto con el correspondiente informe de auditoría.

b) Las cuentas anuales individuales y consolidadas, respectivamente, de la entidad y del grupo más amplio del que formen parte, así como los correspondientes informes de gestión y de auditoría.

Estas sucursales, en la confección de su información financiera, podrán sustituir todos o algunos de los criterios de valoración que establece esta circular por los que utilice su sede central, informando detalladamente al Banco de España de los criterios que vayan a utilizar y actualizando dicha información cada vez que se produzcan modificaciones.

3. Las sucursales de entidades de crédito extranjeras cuya sede central no se encuentre en un Estado miembro del Espacio Económico Europeo deberán publicar:

a) Las cuentas anuales correspondientes a su actividad, que se deberán formular aplicando íntegramente los criterios de esta circular, así como los correspondientes informes de gestión y de auditoría.

b) Las cuentas anuales individuales y consolidadas, respectivamente, de la entidad y del grupo más amplio del que formen parte, y los correspondientes informes de gestión y de auditoría, o informes análogos a los anteriores que en su caso deban elaborar de acuerdo con la legislación aplicable.


[Bloc 7: #n3]

Norma 3. Comptes anuals consolidats.

1. Els comptes anuals consolidats tenen com a finalitat l’elaboració d’informació financera que presenti un grup d’entitats de crèdit com una única entitat econòmica. S’han de formular aplicant als elements inclosos en els comptes esmentats criteris de reconeixement, valoració i presentació uniformes, d’acord amb el que estableix aquest títol.

2. Un grup d’entitats de crèdit està format per una entitat dominant i totes les entitats dependents, d’acord amb el que preceptua l’apartat 1 de la norma 43.

Qualsevol entitat dominant d’un grup d’entitats de crèdit ha de formular comptes anuals consolidats, sense perjudici del que disposa l’apartat següent. L’entitat dominant ha de publicar els comptes anuals consolidats, juntament amb els informes de gestió consolidats i d’auditoria corresponents.

3. No obstant el que disposa l’apartat anterior, no és obligatori elaborar comptes anuals consolidats quan es doni alguna de les circumstàncies següents:

a) Que el grup d’entitats de crèdit constitueixi un subgrup d’un grup més gran i es compleixin totes les condicions següents:

i) Que l’entitat dominant del subgrup estigui totalment participada per una altra entitat.

Alternativament, aquesta condició també es compleix quan l’entitat dominant del subgrup estigui participada almenys al 50% per una altra entitat; hagi informat els seus propietaris que no formularà comptes consolidats, i no hagi rebut, sis mesos abans del tancament de l’exercici, una sol·licitud perquè aquests es formulin, presentada per propietaris que tinguin almenys el 10% de les participacions socials (incloent en aquest còmput els que no tinguin dret a votar).

ii) Que el subgrup s’inclogui per integració global en els comptes anuals consolidats d’un grup més gran, elaborats d’acord amb les normes d’un Estat membre de la Unió Europea.

iii) Que l’entitat dominant del subgrup indiqui en els seus comptes anuals individuals la menció que està exempta de l’obligació d’elaborar comptes anuals consolidats, el grup més gran al qual pertany, així com la raó social i el domicili de la dominant del grup més gran.

iv) Que els comptes consolidats del grup més gran, juntament amb els informes de gestió i d’auditoria corresponents, es dipositin en el Registre Mercantil traduïts a alguna de les llengües oficials de la comunitat autònoma on estigui domiciliada l’entitat dominant del subgrup.

v) Que l’entitat dominant del subgrup no hagi emès valors cotitzats en un mercat regulat de la Unió Europea.

b) Que l’entitat dominant del grup d’entitats de crèdit participi exclusivament en entitats dependents que no tinguin un interès significatiu, ni de manera individual ni en el seu conjunt, per a la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera i dels resultats de les entitats del grup.

c) Que totes les dependents del grup d’entitats de crèdit es puguin excloure de la consolidació, perquè concorre en totes alguna de les causes de no-aplicació del mètode d’integració global que recull l’apartat 1 de la norma 48.


[Bloque 7: #n3]

Norma 3. Cuentas anuales consolidadas.

1. Las cuentas anuales consolidadas tienen como finalidad la elaboración de información financiera que presente a un grupo de entidades de crédito como una única entidad económica. Se formularán aplicando a los elementos incluidos en dichas cuentas criterios de reconocimiento, valoración y presentación uniformes, de acuerdo con lo establecido en este título.

2. Un grupo de entidades de crédito está formado por una entidad dominante y todas las entidades dependientes, de acuerdo con lo preceptuado en el apartado 1 de la norma 43.

Toda entidad dominante de un grupo de entidades de crédito deberá formular cuentas anuales consolidadas, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado siguiente. La entidad dominante deberá publicar las cuentas anuales consolidadas, junto con los correspondientes informes de gestión consolidado y de auditoría.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado anterior, no será obligatorio elaborar cuentas anuales consolidadas cuando se dé alguna de las circunstancias siguientes:

a) El grupo de entidades de crédito constituya un subgrupo de un grupo mayor y se cumplan todas las condiciones siguientes:

i) La entidad dominante del subgrupo esté totalmente participada por otra entidad.

Alternativamente, esta condición se cumple asimismo cuando la entidad dominante del subgrupo esté participada al menos al 50% por otra entidad; haya informado a sus propietarios de que no va a formular cuentas consolidadas, y no haya recibido, seis meses antes del cierre del ejercicio, una solicitud para que estas se formulen, presentada por propietarios que posean al menos el 10% de las participaciones sociales (incluyendo en este cómputo a aquellos que no tengan derecho a votar).

ii) El subgrupo se incluya por integración global en las cuentas anuales consolidadas de un grupo mayor, elaboradas de acuerdo con las normas de un Estado miembro de la Unión Europea.

iii) La entidad dominante del subgrupo indique en sus cuentas anuales individuales la mención de estar exenta de la obligación de elaborar cuentas anuales consolidadas, el grupo mayor al que pertenece, así como la razón social y el domicilio de la dominante del grupo mayor.

iv) Las cuentas consolidadas del grupo mayor, junto con los correspondientes informes de gestión y de auditoría, se depositen en el Registro Mercantil traducidos a alguna de las lenguas oficiales de la comunidad autónoma donde esté domiciliada la entidad dominante del subgrupo.

v) La entidad dominante del subgrupo no haya emitido valores cotizados en un mercado regulado de la Unión Europea.

b) La entidad dominante del grupo de entidades de crédito participe exclusivamente en entidades dependientes que no posean un interés significativo, ni de manera individual y ni en su conjunto, para la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera y de los resultados de las entidades del grupo.

c) Todas las dependientes del grupo de entidades de crédito puedan excluirse de la consolidación, por concurrir en todas ellas alguna de las causas de no aplicación del método de integración global recogidas en el apartado 1 de la norma 48.


[Bloc 8: #n4]

Norma 4. Altra informació financera pública individual.

1. Independentment de l’obligació de formular i publicar els comptes anuals individuals, les entitats de crèdit i les sucursals d’entitats de crèdit estrangeres que no tinguin la seu central a un Estat membre de l’Espai Econòmic Europeu han de remetre al Banc d’Espanya, per a la seva difusió, els seus estats financers primaris individuals. Aquests comprenen el balanç, el compte de pèrdues i guanys, l’estat d’ingressos i despeses reconeguts, l’estat total de canvis en el patrimoni net i l’estat de fluxos d’efectiu individuals. Aquests estats financers primaris, que s’han d’elaborar aplicant-hi íntegrament les normes que conté aquest títol, s’han d’ajustar als models que conté l’annex 1.

Les entitats de crèdit, així com les sucursals d’entitats de crèdit estrangeres que no tinguin la seu central a un Estat membre de l’Espai Econòmic Europeu, han de remetre el balanç, el compte de pèrdues i guanys, i l’estat d’ingressos i despeses reconeguts trimestralment, i l’estat total de canvis en el patrimoni net i l’estat de fluxos d’efectiu anualment.

2. Les sucursals d’entitats de crèdit estrangeres que tinguin la seu central a un Estat membre de l’Espai Econòmic Europeu han de remetre al Banc d’Espanya, per a la seva difusió, la informació sobre la seva activitat, ajustada al model de l’annex 2, aplicant-hi els criteris que corresponguin d’acord amb l’apartat 2 de la norma 2.

Aquestes sucursals han de remetre trimestralment la informació relativa al balanç i la informació relativa al compte de pèrdues i guanys, que constitueixen els seus estats financers primaris individuals. La resta d’informacions, anualment.

3. Els estats financers que esmenten els apartats 1 i 2 anteriors s’han de remetre al Banc d’Espanya, com a màxim, el dia 20 del mes següent a aquell al qual es refereixin.

4. La difusió dels estats financers primaris individuals correspon al Banc d’Espanya. També es pot fer a través de l’Associació Espanyola de Banca, la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvis o la Unió Nacional de Cooperatives de Crèdit, i s’ha d’assenyalar de manera clara i destacada que els estats publicats s’han formulat aplicant-hi les normes que conté el títol I, “Informació financera pública”, d’aquesta Circular.

5. Independentment del que assenyalen els apartats anteriors, les entitats de crèdit han de publicar, almenys per a les dades de cada 30 de juny, com a mínim, la informació qualitativa i quantitativa que regula la norma 60 sobre els refinançaments i les reestructuracions, sobre la distribució de préstecs a la clientela per activitat, sobre la concentració de les exposicions per activitat i àrea geogràfica, sobre el mercat hipotecari, sobre els finançaments a la construcció, promoció immobiliària i adquisició d’habitatges, i sobre els actius adjudicats o rebuts en pagament de deutes, corresponent a negocis a Espanya. La informació quantitativa s’ha d’ajustar als models que contenen els estats PI 6 a PI 11 de l’annex 1.

Així mateix, han de publicar, almenys per a les dades de cada 31 de desembre, la informació que regula la norma 60 sobre cèdules i bons d’internacionalització i sobre cèdules territorials, ajustant-se als models que contenen els estats PI 12 i PI 13 de l’annex 1.

Aquesta informació s’ha de fer pública no més tard de finals del segon mes següent a aquell al qual corresponguin les dades, pel mateix canal que s’utilitzi per complir les obligacions d’informació que regula la part vuitena del Reglament (UE) núm. 575/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2013, o al lloc web de l’entitat.

S’exceptuen de les obligacions de publicació semestral les entitats de crèdit que incloguin la informació requerida en aquest apartat en els seus estats financers individuals intermedis.

6. Addicionalment, les entitats de crèdit i les sucursals d’entitats de crèdit estrangeres han d’enviar semestralment al Banc d’Espanya els estats PI 6 a PI 11, i anualment els estats PI 12 i PI 13, de l’annex 1, no més tard de finals del mes següent a aquell al qual es refereixen les dades.


[Bloque 8: #n4]

Norma 4. Otra información financiera pública individual.

1. Con independencia de la obligación de formular y publicar las cuentas anuales individuales, las entidades de crédito y las sucursales de entidades de crédito extranjeras cuya sede central no se encuentre en un Estado miembro del Espacio Económico Europeo remitirán al Banco de España, para su difusión, sus estados financieros primarios individuales. Estos comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de ingresos y gastos reconocidos, el estado total de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo individuales. Estos estados financieros primarios, que se elaborarán aplicando íntegramente las normas contenidas en este título, se ajustarán a los modelos contenidos en el anejo 1.

Las entidades de crédito, así como las sucursales de entidades de crédito extranjeras cuya sede central no se encuentre en un Estado miembro del Espacio Económico Europeo, remitirán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, y el estado de ingresos y gastos reconocidos trimestralmente, y el estado total de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo anualmente.

2. Las sucursales de entidades de crédito extranjeras cuya sede central se encuentre en un Estado miembro del Espacio Económico Europeo remitirán al Banco de España, para su difusión, la información sobre su actividad, ajustada al modelo del anejo 2, aplicando los criterios que correspondan de acuerdo con el apartado 2 de la norma 2.

Estas sucursales remitirán trimestralmente la información relativa al balance y la información relativa a la cuenta de pérdidas y ganancias, que constituyen sus estados financieros primarios individuales. El resto de informaciones, anualmente.

3. Los estados financieros mencionados en los apartados 1 y 2 anteriores se deberán remitir al Banco de España, como máximo, el día 20 del mes siguiente al que se refieran.

4. 4. La difusión de los estados financieros primarios individuales corresponderá al Banco de España. También se podrá realizar por la Asociación Española de Banca, la Confederación Española de Cajas de Ahorros o la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito, señalando de forma clara y destacada que los estados publicados han sido formulados aplicando las normas contenidas en el título I, «Información financiera pública», de esta circular.

5. Con independencia de lo señalado en los apartados anteriores, las entidades de crédito publicarán, al menos para los datos de cada 30 de junio, como mínimo, la información cualitativa y cuantitativa regulada en la norma 60 sobre las refinanciaciones y reestructuraciones, sobre la distribución de préstamos a la clientela por actividad, sobre la concentración de las exposiciones por actividad y área geográfica, sobre el mercado hipotecario, sobre las financiaciones a la construcción, promoción inmobiliaria y adquisición de viviendas, y sobre los activos adjudicados o recibidos en pago de deudas, correspondiente a negocios en España. La información cuantitativa se ajustará a los modelos contenidos en los estados PI 6 a PI 11 del anejo 1.

Asimismo publicarán, al menos para los datos de cada 31 de diciembre, la información regulada en la norma 60 sobre cédulas y bonos de internacionalización y sobre cédulas territoriales, ajustándose a los modelos contenidos en los estados PI 12 y PI 13 del anejo 1.

Esta información se hará pública no más tarde de finales del segundo mes siguiente al que correspondan los datos, por el mismo canal que se utilice para cumplir con las obligaciones de información reguladas en la parte octava del Reglamento (UE) n.º 575/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, o en el sitio web de la entidad.

Se exceptúan de las obligaciones de publicación semestral las entidades de crédito que incluyan la información requerida en este apartado en sus estados financieros individuales intermedios.

6. Adicionalmente, las entidades de crédito y las sucursales de entidades de crédito extranjeras enviarán semestralmente al Banco de España los estados PI 6 a PI 11, y anualmente los estados PI 12 y PI 13, del anejo 1, no más tarde de finales del mes siguiente al que se refieren los datos.

Es modifica l’apartat 4 per la norma única a) de la Circular 2/2020, de l’11 de juny del Banc d’Espanya. Ref. BOE-A.2020-6186-CAT-pdf.

Es modifiquen els apartats 1 i 2 per la norma 1.b de la Circular 2/2018, de 21 de desembre del Banc d’Espanya. Ref. BOE-A.2018-17880-CAT-pdf.

Se modifica el apartado 4 por la norma única a) de la Circular 2/2020, del 11 de junio, del Banco de España. Ref. BOE-A-2020-6186-html.

Se modifican los apartados 1 y 2 por la norma 1.b de la Circular 2/2018, de 21 de diciembre, del Banco de España. Ref. BOE-A-2018-17880-html.


[Bloc 9: #n5]

Norma 5. Altra informació financera pública consolidada.

1. Independentment de l’obligació de formular i publicar els comptes anuals consolidats, tots els grups d’entitats de crèdit que publiquin els comptes esmentats, així com els que, encara que no ho facin perquè s’acullen al que disposa l’apartat 3 de la norma 3, publiquin sobre base consolidada la informació que regula la part vuitena del Reglament (UE) núm. 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny, han de remetre al Banc d’Espanya, per a la seva difusió, els seus estats financers primaris consolidats. Aquests comprenen el balanç, el compte de pèrdues i guanys, l’estat d’ingressos i despeses reconeguts, l’estat total de canvis en el patrimoni net i l’estat de fluxos d’efectiu consolidats. Aquests estats financers primaris s’han d’ajustar als models que conté l’annex 3.

Els grups d’entitats de crèdit han de remetre semestralment el balanç, el compte de pèrdues i guanys i l’estat d’ingressos i despeses reconeguts, llevat que publiquin els estats esmentats trimestralment, cas en què els han de remetre amb aquesta freqüència; l’estat total de canvis en el patrimoni net i l’estat de fluxos d’efectiu s’han de remetre anualment.

Els estats financers primaris consolidats s’han de remetre al Banc d’Espanya abans de finalitzar el mes següent a aquell al qual es refereixin.

La difusió dels estats financers primaris consolidats correspon al Banc d’Espanya. També es pot fer a través de l’Associació Espanyola de Banca, la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvis o la Unió Nacional de Cooperatives de Crèdit, i s’han d’assenyalar de manera clara i destacada les normes comptables aplicades en l’elaboració d’aquests estats, d’acord amb el que estableix l’apartat 3 de la norma 1.

2. Independentment del que assenyala l’apartat anterior, els grups d’entitats de crèdit han de publicar, almenys per a les dades de cada 30 de juny, com a mínim, la informació qualitativa i quantitativa que regula la norma 61 sobre els refinançaments i les reestructuracions, sobre la distribució dels préstecs a la clientela per activitat, sobre la concentració de les exposicions per activitat i àrea geogràfica, sobre els finançaments a la construcció, promoció immobiliària i adquisició d’habitatges fets per les entitats de crèdit i els establiments financers de crèdit del grup, i sobre els actius adjudicats o rebuts en pagament de deutes pel grup d’entitats de crèdit, corresponent a negocis a Espanya. La informació quantitativa s’ha d’ajustar als models que contenen els estats PC 6 a PC 10 de l’annex 3.

Aquesta informació s’ha de fer pública no més tard de finals del segon mes següent a aquell al qual corresponguin les dades, pel mateix canal que s’utilitzi per complir les obligacions d’informació que regula la part vuitena del Reglament (UE) núm. 575/2013, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2013, o al seu lloc web.

S’exceptuen d’aquesta obligació els grups d’entitats de crèdit que incloguin la informació que requereix aquest apartat en els seus estats financers consolidats intermedis.

3. Addicionalment, els grups d’entitats de crèdit també han d’enviar semestralment al Banc d’Espanya els estats PC 6 a PC 10 de l’annex 3, no més tard del dia 11 del segon mes següent a aquell al qual es refereixen les dades.

4. Quan l’entitat obligada a formular comptes anuals consolidats no sigui una entitat de crèdit, l’obligació de remetre al Banc d’Espanya els estats financers primaris consolidats de l’apartat 1 i l’altra informació financera pública de l’apartat 3 d’aquesta norma recau en l’entitat de crèdit que assenyali el Banc d’Espanya per enviar els estats reservats del grup consolidable. Quan només hi hagi una entitat de crèdit en el grup, és aquesta la que ha de presentar els estats.


[Bloque 9: #n5]

Norma 5. Otra información financiera pública consolidada.

1. Con independencia de la obligación de formular y publicar las cuentas anuales consolidadas, todos los grupos de entidades de crédito que publiquen dichas cuentas, así como aquellos que, aunque no lo hagan por acogerse a lo dispuesto en el apartado 3 de la norma 3, publiquen en base consolidada la información regulada en la parte octava del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio, remitirán al Banco de España, para su difusión, sus estados financieros primarios consolidados. Estos comprenden el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de ingresos y gastos reconocidos, el estado total de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo consolidados. Estos estados financieros primarios se ajustarán a los modelos contenidos en el anejo 3.

Los grupos de entidades de crédito remitirán semestralmente el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias y el estado de ingresos y gastos reconocidos, salvo que publiquen dichos estados trimestralmente, en cuyo caso los remitirán con esta frecuencia; el estado total de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo se remitirán anualmente.

Los estados financieros primarios consolidados se deberán remitir al Banco de España antes de finalizar el mes siguiente al que se refieran.

La difusión de los estados financieros primarios consolidados corresponderá al Banco de España. También se podrá realizar por la Asociación Española de Banca, la Confederación Española de Cajas de Ahorros o la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito, señalando de forma clara y destacada las normas contables aplicadas en la elaboración de estos estados, de acuerdo con lo establecido en el apartado 3 de la norma 1.

2. Con independencia de lo señalado en el apartado anterior, los grupos de entidades de crédito publicarán, al menos para los datos de cada 30 de junio, como mínimo, la información cualitativa y cuantitativa regulada en la norma 61 sobre las refinanciaciones y reestructuraciones, sobre la distribución de los préstamos a la clientela por actividad, sobre la concentración de las exposiciones por actividad y área geográfica, sobre las financiaciones a la construcción, promoción inmobiliaria y adquisición de viviendas realizadas por las entidades de crédito y establecimientos financieros de crédito del grupo, y sobre los activos adjudicados o recibidos en pago de deudas por el grupo de entidades de crédito, correspondiente a negocios en España. La información cuantitativa se ajustará a los modelos contenidos en los estados PC 6 a PC 10 del anejo 3.

Esta información se hará pública no más tarde de finales del segundo mes siguiente al que correspondan los datos, por el mismo canal que se utilice para cumplir con las obligaciones de información reguladas en la parte octava del Reglamento (UE) n.º 575/2013, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, o en su sitio web.

Se exceptúan de esta obligación los grupos de entidades de crédito que incluyan la información requerida en este apartado en sus estados financieros consolidados intermedios.

3. Adicionalmente, los grupos de entidades de crédito también enviarán semestralmente al Banco de España los estados PC 6 a PC 10 del anejo 3, no más tarde del día 11 del segundo mes siguiente al que se refieren los datos.

4. Cuando la entidad obligada a formular cuentas anuales consolidadas no sea una entidad de crédito, la obligación de remitir al Banco de España los estados financieros primarios consolidados del apartado 1 y la otra información financiera pública del apartado 3 de esta norma recaerá en la entidad de crédito que señale el Banco de España para enviar los estados reservados del grupo consolidable. Cuando solo exista una entidad de crédito en el grupo, será esta la que presentará los estados.

Es modifica l’apartat 1 per la norma única b) de la Circular 2/2020, de l’11 de juny del Banc d’Espanya. Ref. BOE-A.2020-6186-CAT-pdf.

Se modifica el apartado 1 por la norma única b) de la Circular 2/2020, del 11 de junio, del Banco de España. Ref. BOE-A-2020-6186-html.


[Bloc 10: #n6]

Norma 6. Contingut dels comptes anuals.

1. Els comptes anuals individuals i consolidats de les entitats de crèdit comprenen el balanç, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net, l’estat de fluxos d’efectiu i la memòria. Aquests documents, que formen una unitat, han de mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats i dels fluxos d’efectiu de l’entitat o del grup.

L’estat de canvis en el patrimoni net consta de dues parts:

a) L’estat d’ingressos i despeses reconeguts, que, partint del resultat de l’exercici, detalla els ingressos i les despeses que, d’acord amb aquesta Circular, no s’hagin d’imputar en el compte de pèrdues i guanys sinó en «un altre resultat global».

b) L’estat total de canvis en el patrimoni net, que inclou totes les variacions que es produeixin en el patrimoni net, i informa detalladament de les transaccions o els esdeveniments que l’afectin i que no tinguin reflex en el compte de pèrdues i guanys ni en l’estat d’ingressos i despeses reconeguts.

2. El balanç, el compte de pèrdues i guanys, l’estat d’ingressos i despeses reconeguts, l’estat total de canvis en el patrimoni net i l’estat de fluxos d’efectiu dels comptes anuals individuals s’han d’ajustar als models que conté l’annex 1 d’aquesta Circular; els dels comptes anuals consolidats s’han d’ajustar als models de l’annex 3. S’han de prendre en consideració les particularitats que assenyala l’apartat 2 de la norma 58 per a l’estat de fluxos d’efectiu quan es confeccioni aplicant el denominat «mètode directe».

Quan es formulen els comptes anuals, les partides dels estats no es poden agrupar. No obstant això, es poden suprimir quan no presentin dades, i es poden desglossar quan es consideri necessari per mostrar la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats i dels fluxos d’efectiu.

3. La memòria ha de completar, ampliar i comentar la informació que conté el balanç, el compte de pèrdues i guanys, l’estat de canvis en el patrimoni net i l’estat de fluxos d’efectiu. El seu contingut s’ha d’ajustar al que regula la secció cinquena del capítol quart d’aquest títol.

Quan l’aplicació de les disposicions en matèria de comptabilitat no sigui suficient per mostrar la imatge fidel, en la memòria s’han de subministrar les informacions complementàries necessàries per assolir aquest objectiu.

4. En cadascuna de les partides i els imports dels comptes anuals hi han de figurar, a més de les xifres de l’exercici que es tanca, les corresponents a l’exercici immediatament anterior. Quan aquestes xifres no siguin comparables, s’ha d’adaptar l’import de l’exercici anterior en els termes que indica la norma 17 i s’ha d’incloure en la memòria la informació quantitativa i qualitativa necessària per entendre els canvis.

5. Quan es modifiquin la presentació i la classificació de les partides en els estats, també s’ha de reclassificar la informació comparativa, i en la memòria s’ha de donar informació sobre aquesta reclassificació.

6. Les entitats de crèdit espanyoles han d’ajustar l’exercici econòmic a l’any natural.

Les sucursals d’entitats de crèdit estrangeres l’exercici econòmic de les quals no coincideixi amb l’any natural poden respectar el criteri al qual, en aquest sentit, estiguin subjectes. No obstant això, han d’efectuar cada mes un exercici teòric, a fi que els imports del compte de pèrdues i guanys que hagin de publicar i presentar al Banc d’Espanya s’ajustin a les pèrdues o els guanys imputables als mesos transcorreguts de l’any natural.


[Bloque 10: #n6]

Norma 6. Contenido de las cuentas anuales.

1. Las cuentas anuales individuales y consolidadas de las entidades de crédito comprenderán el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto, el estado de flujos de efectivo y la memoria. Estos documentos, que forman una unidad, habrán de mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo de la entidad o del grupo.

El estado de cambios en el patrimonio neto consta de dos partes:

a) El estado de ingresos y gastos reconocidos, que, partiendo del resultado del ejercicio, detallará los ingresos y gastos que, de acuerdo con esta circular, no deban imputarse en la cuenta de pérdidas y ganancias sino en «otro resultado global».

b) El estado total de cambios en el patrimonio neto, que incluirá todas las variaciones que se produzcan en el patrimonio neto, informando pormenorizadamente de aquellas transacciones o eventos que, afectando a este, no tengan reflejo en la cuenta de pérdidas y ganancias ni en el estado de ingresos y gastos reconocidos.

2. El balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de ingresos y gastos reconocidos, el estado total de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo de las cuentas anuales individuales se ajustarán a los modelos contenidos en el anejo 1 de esta circular; los de las cuentas anuales consolidadas se ajustarán a los modelos del anejo 3. Se tomarán en consideración las particularidades señaladas en el apartado 2 de la norma 58 para el estado de flujos de efectivo cuando se confeccione aplicando el denominado «método directo».

Al formular las cuentas anuales, las partidas de los estados no podrán agruparse. No obstante, se podrán suprimir cuando no presenten datos, y desglosarse cuando se considere necesario para mostrar la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo.

3. La memoria completará, ampliará y comentará la información contenida en el balance, la cuenta de pérdidas y ganancias, el estado de cambios en el patrimonio neto y el estado de flujos de efectivo. Su contenido se ajustará a lo regulado en la sección quinta del capítulo cuarto de este título.

Cuando la aplicación de las disposiciones en materia de contabilidad no sea suficiente para mostrar la imagen fiel, se suministrarán en la memoria las informaciones complementarias precisas para alcanzar este objetivo.

4. En cada una de las partidas e importes de las cuentas anuales figurarán, además de las cifras del ejercicio que se cierra, las correspondientes al ejercicio inmediatamente anterior. Cuando estas cifras no sean comparables, se adaptará el importe del ejercicio anterior en los términos indicados en la norma 17 y se incluirá en la memoria la información cuantitativa y cualitativa necesaria para entender los cambios.

5. Cuando se modifiquen la presentación y la clasificación de las partidas en los estados, también se reclasificará la información comparativa, dando información en la memoria sobre dicha reclasificación.

6. Las entidades de crédito españolas ajustarán el ejercicio económico al año natural.

Las sucursales de entidades de crédito extranjeras cuyo ejercicio económico no coincida con el año natural podrán respetar el criterio al que, en tal sentido, estén sujetas. No obstante, efectuarán cada mes un ejercicio teórico, a fin de que los importes de la cuenta de pérdidas y ganancias que deban publicar y presentar en el Banco de España se ajusten a las pérdidas o ganancias imputables a los meses corridos del año natural.


[Bloc 11: #n7]

Norma 7. Característiques de la informació.

1. Els comptes anuals i altres estats financers públics han de subministrar informació que compleixi les característiques fonamentals següents:

a) Rellevància: en el sentit de proporcionar informació veritablement significativa; això és, que sigui capaç de tenir una influència decisiva en les decisions dels usuaris de la informació financera.

A aquest efecte, els estats financers han d’incloure tota la informació material, és a dir, que tingui importància relativa, ja que la seva omissió o inexactitud pot influir en les decisions dels usuaris. La importància relativa de la informació depèn tant de la quantia com de la naturalesa de l’omissió o la inexactitud. Per tant, la materialitat és un aspecte de la rellevància.

b) Representació fidel dels fenòmens econòmics, i a aquest efecte:

i) La informació ha de ser completa i lliure d’error o biaix.

ii) El fons econòmic de les operacions preval sobre la seva forma jurídica.

iii) S’ha de ser prudent en les estimacions i valoracions efectuades en condicions d’incertesa.

2. Addicionalment, per incrementar-ne la utilitat, la informació financera també ha de tenir les característiques que s’enumeren a continuació:

a) Claredat, concisió i comprensibilitat: els usuaris dels estats financers amb un coneixement raonable de les activitats econòmiques, la comptabilitat i les finances empresarials, mitjançant un examen diligent de la informació subministrada, s’han de poder formar judicis que els facilitin la presa de decisions econòmiques.

b) Comparabilitat: una vegada adoptat un criteri comptable, s’ha de mantenir en el temps i s’ha d’aplicar a tots els elements que tinguin les mateixes característiques, en la mesura que no s’alterin els supòsits que en van motivar l’elecció.

c) Verificabilitat: observadors independents degudament informats podrien concloure que la informació representa fidelment els fenòmens econòmics.

d) Oportunitat: els usuaris han de disposar de la informació a temps.


[Bloque 11: #n7]

Norma 7. Características de la información.

1. Las cuentas anuales y demás estados financieros públicos deberán suministrar información que cumpla con las siguientes características fundamentales:

a) Relevancia: En el sentido de proporcionar información verdaderamente significativa; esto es, que sea capaz de tener una influencia decisiva en las decisiones de los usuarios de la información financiera.

A tal efecto, los estados financieros deberán incluir toda la información material, es decir, que tenga importancia relativa, ya que su omisión o inexactitud puede influir en las decisiones de los usuarios. La importancia relativa de la información depende tanto de la cuantía como de la naturaleza de la omisión o inexactitud. Por tanto, la materialidad es un aspecto de la relevancia.

b) Representación fiel de los fenómenos económicos, a cuyo efecto:

i) La información será completa y libre de error o sesgo.

ii) El fondo económico de las operaciones prevalecerá sobre su forma jurídica.

iii) Se deberá ser prudente en las estimaciones y valoraciones efectuadas en condiciones de incertidumbre.

2. Adicionalmente, para incrementar su utilidad, la información financiera deberá también tener las características que se enumeran a continuación:

a) Claridad, concisión y comprensibilidad: Los usuarios de los estados financieros con un conocimiento razonable de las actividades económicas, la contabilidad y las finanzas empresariales deben poder, mediante un examen diligente de la información suministrada, formarse juicios que les faciliten la toma de decisiones económicas.

b) Comparabilidad: Una vez adoptado un criterio contable, se mantendrá en el tiempo y se aplicará a todos los elementos que tengan las mismas características, en tanto no se alteren los supuestos que motivaron su elección.

c) Verificabilidad: Observadores independientes debidamente informados podrían concluir que la información representa fielmente los fenómenos económicos.

d) Oportunidad: Los usuarios deben disponer de la información a tiempo.


[Bloc 12: #n8]

Norma 8. Elements dels comptes anuals.

1. Els elements dels comptes anuals relacionats directament amb el balanç són els actius, els passius i el patrimoni net; els relacionats directament amb el compte de pèrdues i guanys i amb l’estat d’ingressos i despeses reconeguts són els ingressos i les despeses.

2. Els actius són béns, drets i altres recursos que controla econòmicament l’entitat, resultants de successos passats, dels quals és probable que l’entitat obtingui beneficis econòmics en el futur.

3. Els passius són obligacions actuals de l’entitat, sorgides com a conseqüència de successos passats, per a la cancel·lació dels quals és probable que es produeixi una disminució de recursos que incorporen beneficis econòmics.

4. El patrimoni net és, als efectes exclusius d’aquesta Circular, la part residual dels actius d’una entitat, una vegada deduïts tots els seus passius. Inclou:

a) les aportacions a l’entitat fetes pels seus socis o propietaris, ja sigui en el moment inicial o en altres de posteriors, llevat que compleixin la definició de passiu;

b) els resultats acumulats;

c) l’altre resultat global acumulat, que recull l’efecte acumulat en el patrimoni net dels ingressos i les despeses registrats en l’estat d’ingressos i despeses reconeguts;

d) el saldo acumulat d’altres transaccions o esdeveniments que afectin el patrimoni net i que no es recullin en les lletres anteriors, i

e) en el cas de comptes anuals consolidats, si és procedent, els socis externs.

5. Per al reconeixement d’una partida com un actiu o com un passiu, a més de les definicions dels apartats 2 i 3 anteriors, s’ha de complir que:

a) Sigui probable que els beneficis econòmics associats a la partida entrin o surtin de l’entitat, sobre la base de les evidències disponibles quan s’elaborin els estats financers.

b) La partida tingui un valor que es pugui estimar de manera fiable; això és, que es pugui confiar en el seu import, dins de la incertesa que sempre envolta qualsevol estimació.

6. Encara que en molts actius la capacitat de controlar els beneficis econòmics està relacionada amb el dret de propietat, aquest no és essencial per reconèixer un actiu. En tot cas, l’anàlisi per avaluar si una partida compleix o no la definició d’actiu o de passiu s’ha de fer d’acord amb el seu fons econòmic quan aquest no coincideixi amb la seva forma legal.

7. Els ingressos són els increments de beneficis econòmics durant el període al qual es refereixen els estats financers originats per increments de valor dels actius o disminucions dels passius, que comporten un augment del patrimoni net diferent del relacionat amb aportacions dels socis o propietaris del patrimoni net.

8. Les despeses són els decrements de beneficis econòmics durant el període al qual es refereixen els estats financers originats per disminucions de valor dels actius o per augments dels passius, que donen com a resultat una disminució del patrimoni net diferent del relacionat amb les distribucions efectuades als socis o propietaris del patrimoni net.

9. Els guanys o les pèrdues són partides del compte de pèrdues i guanys, o de l’estat d’ingressos i despeses reconeguts, que compleixen la definició d’ingressos o despeses i que es reconeixen en els estats financers nets de les despeses o els ingressos, respectivament, amb què estan relacionats. Els guanys o les pèrdues poden sorgir tant de les activitats ordinàries de l’entitat com de les no ordinàries, com ara la venda d’actius no corrents.


[Bloque 12: #n8]

Norma 8. Elementos de las cuentas anuales.

1. Los elementos de las cuentas anuales relacionados directamente con el balance son los activos, los pasivos y el patrimonio neto; los directamente relacionados con la cuenta de pérdidas y ganancias y con el estado de ingresos y gastos reconocidos son los ingresos y los gastos.

2. Los activos son bienes, derechos y otros recursos controlados económicamente por la entidad, resultantes de sucesos pasados, de los que es probable que la entidad obtenga beneficios económicos en el futuro.

3. Los pasivos son obligaciones actuales de la entidad, surgidas como consecuencia de sucesos pasados, para cuya cancelación es probable que se produzca una disminución de recursos que incorporan beneficios económicos.

4. El patrimonio neto es, a los efectos exclusivos de esta circular, la parte residual de los activos de una entidad, una vez deducidos todos sus pasivos. Incluye:

a) Las aportaciones a la entidad realizadas por sus socios o propietarios, ya sea en el momento inicial o en otros posteriores, a menos que cumplan la definición de pasivo;

b) Los resultados acumulados;

c) El otro resultado global acumulado, que recoge el efecto acumulado en el patrimonio neto de los ingresos y gastos registrados en el estado de ingresos y gastos reconocidos;

d) El saldo acumulado de otras transacciones o eventos que afecten al patrimonio neto y que no se recojan en las letras anteriores, y

e) En el caso de cuentas anuales consolidadas, si procediera, los socios externos.

5. Para el reconocimiento de una partida como un activo o como un pasivo, además de las definiciones de los apartados 2 y 3 anteriores, debe cumplirse que:

a) Sea probable que los beneficios económicos asociados a la partida entren o salgan de la entidad, sobre la base de las evidencias disponibles al elaborar los estados financieros.

b) La partida tenga un valor que pueda ser estimado de manera fiable; esto es, que se pueda confiar en su importe, dentro de la incertidumbre que siempre rodea a toda estimación.

6. Aun cuando en muchos activos la capacidad de controlar los beneficios económicos está relacionada con el derecho de propiedad, este no es esencial para reconocer un activo. En todo caso, el análisis para evaluar si una partida cumple o no con la definición de activo o de pasivo se realizará de acuerdo con su fondo económico cuando este no coincida con su forma legal.

7. Los ingresos son los incrementos de beneficios económicos durante el período al que se refieren los estados financieros originados por incrementos de valor de los activos o disminuciones de los pasivos, que suponen un aumento del patrimonio neto diferente al relacionado con aportaciones de los socios o propietarios del patrimonio neto.

8. Los gastos son los decrementos de beneficios económicos durante el período al que se refieren los estados financieros originados por disminuciones de valor de los activos o por aumentos de los pasivos, que dan como resultado una disminución del patrimonio neto distinto al relacionado con las distribuciones realizadas a los socios o propietarios del patrimonio neto.

9. Las ganancias o pérdidas son partidas de la cuenta de pérdidas y ganancias, o del estado de ingresos y gastos reconocidos, que, cumpliendo la definición de ingresos o gastos, se reconocen en los estados financieros netas de los gastos o ingresos, respectivamente, con los que están relacionados. Las ganancias o pérdidas pueden surgir tanto de las actividades ordinarias de la entidad como de las no ordinarias, tales como la venta de activos no corrientes.


[Bloc 13: #n9]

Norma 9. Fets posteriors a la data de balanç.

1. Els fets posteriors a la data de balanç són esdeveniments ocorreguts entre la data de tancament dels comptes anuals i la data de la seva formulació.

2. Als efectes d’aquesta Circular, per data de tancament dels comptes anuals s’entén la de finalització del període al qual es refereixen els comptes anuals, i per data de formulació, la data en què els comptes anuals els signen els membres del consell d’administració o un òrgan equivalent.

3. En l’elaboració dels comptes anuals es distingeixen dos tipus de fets posteriors:

a) Els que proporcionen una evidència addicional respecte a circumstàncies que ja existien a la data de tancament dels comptes anuals. En aquests casos, amb caràcter previ a la seva formulació, l’entitat ha de modificar els estats financers primaris corresponents a la data esmentada i ha d’actualitzar la informació de la memòria.

b) Els que evidencien circumstàncies sorgides amb posterioritat a la data de tancament. Quan aquests fets siguin de tal importància que, si no es revelessin, podria afectar la rellevància de la informació financera, l’entitat n’ha d’informar en la memòria, sense modificar els estats financers primaris.

4. En tot cas, l’entitat ha de desglossar en la memòria informació sobre els dividends acordats entre les dates de tancament i de formulació dels comptes anuals. Aquests dividends no s’han de reconèixer com un passiu en la data de tancament.


[Bloque 13: #n9]

Norma 9. Hechos posteriores a la fecha de balance.

1. Hechos posteriores a la fecha de balance son eventos ocurridos entre la fecha de cierre de las cuentas anuales y la fecha de su formulación.

2. A los efectos de esta circular, por fecha de cierre de las cuentas anuales se entiende la de finalización del período al que se refieren las cuentas anuales, y por fecha de formulación, la fecha en la que las cuentas anuales son firmadas por los miembros del consejo de administración u órgano equivalente.

3. En la elaboración de las cuentas anuales se distinguirán dos tipos de hechos posteriores:

a) Aquellos que proporcionan una evidencia adicional con respecto a circunstancias que ya existían a la fecha de cierre de las cuentas anuales. En estos casos, con carácter previo a su formulación, la entidad modificará los estados financieros primarios correspondientes a dicha fecha y actualizará la información de la memoria.

b) Los que evidencian circunstancias surgidas con posterioridad a la fecha de cierre. Cuando estos hechos sean de tal importancia que si no se revelasen podría afectar a la relevancia de la información financiera, la entidad informará de ellos en la memoria, sin modificar los estados financieros primarios.

4. En todo caso, la entidad desglosará en la memoria información sobre los dividendos acordados entre las fechas de cierre y de formulación de las cuentas anuales. Estos dividendos no se reconocerán como un pasivo en la fecha de cierre.


[Bloc 14: #t1-c2]

CAPÍTOL SEGON
Criteris de reconeixement i valoració

[Bloque 14: #t1-c2]

CAPÍTULO SEGUNDO
Criterios de reconocimiento y valoración

[Bloc 15: #t1-c2-s1]

Secció primera. Criteris generals

[Bloque 15: #t1-c2-s1]

Sección primera. Criterios generales

[Bloc 16: #n10]

Norma 10. Hipòtesi fonamental.

La informació financera s’ha d’elaborar sobre la base de la hipòtesi fonamental d’empresa en funcionament. D’acord amb aquesta hipòtesi, es considera que la gestió de l’entitat continua en el futur previsible, per la qual cosa l’aplicació de les normes comptables no ha d’anar encaminada a determinar el valor del patrimoni net als efectes de la seva transmissió global o parcial, ni l’import resultant en el cas de la seva liquidació. Si hi ha incerteses importants que aportin dubtes significatius sobre la possibilitat que l’entitat segueixi funcionant normalment en el futur, aquelles s’han de revelar en els estats financers.


[Bloque 16: #n10]

Norma 10. Hipótesis fundamental.

La información financiera se elaborará sobre la base de la hipótesis fundamental de empresa en funcionamiento. De acuerdo con esta hipótesis, se considera que la gestión de la entidad continuará en el futuro previsible, por lo que la aplicación de las normas contables no irá encaminada a determinar el valor del patrimonio neto a efectos de su transmisión global o parcial, ni el importe resultante en caso de su liquidación. Si hubiera incertidumbres importantes que aportaran dudas significativas sobre la posibilidad de que la entidad siga funcionando normalmente en el futuro, aquellas se revelarán en los estados financieros.


[Bloc 17: #n11]

Norma 11. Criteris generals de reconeixement.

El reconeixement dels elements que figuren en els comptes anuals s’ha de fer amb les precisions que assenyalen les normes d’aquesta Circular, d’acord amb els criteris següents:

a) Registre: els fets econòmics s’han de comptabilitzar quan sorgeixin els elements corresponents dels comptes anuals, segons els defineix la norma 8, i sempre que la seva valoració es pugui efectuar amb un grau mínim de fiabilitat raonable.

b) No-compensació: no es poden compensar i s’han de valorar separadament les partides de l’actiu i del passiu i les de despeses i ingressos, tant en el compte de pèrdues i guanys com en l’estat d’ingressos i despeses reconeguts, llevat dels casos que preveu expressament aquest títol.

c) Correlació d’ingressos i despeses: s’han de registrar simultàniament, o de manera combinada, els ingressos i les despeses, si sorgeixen directament i conjuntament de les mateixes transaccions o successos. Aquesta correlació no pot portar en cap cas al registre d’actius o passius que no en satisfacin la definició.

d) Meritació o acumulació: els estats financers, excepte en allò que estigui relacionat amb l’estat de fluxos d’efectiu, s’han d’elaborar en funció del corrent real de béns i serveis, independentment de la data del pagament o del cobrament d’aquests.


[Bloque 17: #n11]

Norma 11. Criterios generales de reconocimiento.

El reconocimiento de los elementos que figuran en las cuentas anuales se realizará, con las precisiones señaladas en las normas de esta circular, de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Registro: Los hechos económicos se contabilizarán cuando surjan los correspondientes elementos de las cuentas anuales, según se definen en la norma 8, y siempre que su valoración pueda ser efectuada con un grado mínimo de fiabilidad razonable.

b) No compensación: No podrán compensarse y se valorarán separadamente las partidas del activo y del pasivo y las de gastos e ingresos, tanto en la cuenta de pérdidas y ganancias como en el estado de ingresos y gastos reconocidos, salvo los casos expresamente contemplados en este título.

c) Correlación de ingresos y gastos: Se registrarán simultáneamente, o de forma combinada, los ingresos y gastos, si surgen directa y conjuntamente de las mismas transacciones o sucesos. Dicha correlación no puede llevar en ningún caso al registro de activo o pasivos que no satisfagan su definición.

d) Devengo o acumulación: Los estados financieros, salvo en lo relacionado con el estado de flujos de efectivo, se elaborarán en función de la corriente real de bienes y servicios, con independencia de la fecha del pago o del cobro de estos.


[Bloc 18: #n12]

Norma 12. Definicions dels criteris de valoració.

1. La valoració és el procés utilitzat per determinar els imports monetaris pels quals es reconeixen comptablement els elements en els estats financers.

En els apartats següents es defineixen els diferents criteris de valoració.

2. Cost: el cost dels actius és l’import d’efectiu i altres partides equivalents pagades, o per pagar, més el valor raonable de les altres contraprestacions lliurades en el moment de la seva adquisició o construcció. El cost dels passius és el valor rebut a canvi d’assumir deutes o, en alguns casos, les quantitats d’efectiu o altres partides equivalents que s’espera lliurar per liquidar un deute en el curs normal del negoci. El cost dels elements del patrimoni net és l’import inicial atribuït a aquests elements quan s’hi apliquen els requeriments específics de les normes d’aquesta Circular, com ara el valor, en la data d’emissió, dels instruments de patrimoni net propis.

3. Cost amortitzat: import pel qual es valora l’actiu financer o el passiu financer en el reconeixement inicial, menys els reemborsaments del principal, més o menys l’amortització acumulada de qualsevol diferència existent entre aquest import inicial i l’import al venciment, utilitzant el mètode del tipus d’interès efectiu i, en el cas dels actius financers, ajustat per qualsevol correcció de valor per pèrdues per deteriorament. El mètode del tipus d’interès efectiu s’utilitza tant per calcular el cost amortitzat d’un actiu financer o un passiu financer com per imputar i reconèixer els ingressos o les despeses per interessos en el resultat del període. En l’aplicació del mètode del tipus d’interès efectiu, s’utilitza, segons que correspongui, el tipus d’interès efectiu, que defineix l’apartat 10 de la norma 13, o el tipus d’interès efectiu ajustat per qualitat creditícia, que defineix l’apartat 11 de la norma esmentada.

4. Valor realitzable: és l’import d’efectiu o de partides equivalents a aquest que l’entitat podria obtenir per la venda no forçada d’un actiu.

5. Valor de liquidació: és l’import d’efectiu o de partides equivalents a aquest que, sense actualitzar, s’espera que s’emprin per satisfer un passiu en el curs normal del negoci.

6. Valor raonable: és el preu que es rebria per la venda d’un actiu o es pagaria per transferir un passiu mitjançant una transacció ordenada entre participants en el mercat en la data de valoració.

7. Valor en ús: és el valor actual dels fluxos d’efectiu estimats d’un actiu o d’una unitat generadora d’efectiu, segons la defineix l’apartat 6 de la norma 30. L’entitat ha d’estimar aquests fluxos d’acord amb les condicions actuals i els ha d’actualitzar a un tipus de descompte adequat per a l’actiu en qüestió, per a la qual cosa ha de prendre en consideració el seu tipus mitjà de finançament a un termini igual a la vida útil de l’element, ajustat pel risc que els participants en el mercat perceben de l’actiu esmentat. Quan la distribució dels fluxos d’efectiu estigui sotmesa a incertesa, aquesta s’ha de considerar assignant probabilitats a les diferents estimacions de fluxos. En tot cas, les entitats han de tenir en compte en aquestes estimacions qualsevol característica que els participants en el mercat considerarien, com ara el grau de liquiditat inherent a l’actiu valorat.

8. Costos de venda: són despeses incrementals essencials i atribuïbles directament a la venda d’un actiu en les quals l’entitat no hauria incorregut si no hagués pres la decisió de venda. Inclouen els costos legals necessaris per transferir la propietat de l’actiu, les comissions de venda i qualsevol altre cost anterior a la transferència legal de l’actiu. No inclouen les despeses financeres, els impostos sobre els beneficis ni els costos per estudis i anàlisis previs.

9. Valor residual d’un actiu: és l’import que l’entitat podria obtenir en el moment actual per la seva alienació, o una altra forma de disposició, una vegada deduïts els costos estimats per portar-la a terme, però prenent en consideració que l’actiu hagi assolit l’antiguitat i altres condicions que s’espera que tingui al final de la seva vida útil.

10. Import en llibres: és l’import pel qual els actius, els passius i el patrimoni net es reconeixen en el balanç.

11. Import en llibres brut: és l’import pel qual els actius es reconeixen en el balanç abans de deduir l’import del deteriorament de valor acumulat o dels canvis acumulats en el valor raonable deguts al risc de crèdit.


[Bloque 18: #n12]

Norma 12. Definiciones de los criterios de valoración.

1. La valoración es el proceso utilizado para determinar los importes monetarios por los que contablemente se reconocen los elementos en los estados financieros.

En los siguientes apartados se definen los distintos criterios de valoración.

2. Coste: El coste de los activos es el importe de efectivo y otras partidas equivalentes pagadas, o por pagar, más el valor razonable de las demás contraprestaciones entregadas en el momento de su adquisición o construcción. El coste de los pasivos es el valor recibido a cambio de asumir deudas o, en algunos casos, las cantidades de efectivo u otras partidas equivalentes que se espera entregar para liquidar una deuda en el curso normal del negocio. El coste de los elementos del patrimonio neto es el importe inicial atribuido a estos elementos al aplicar los requerimientos específicos de las normas de esta circular, como el valor, en la fecha de emisión, de los instrumentos de patrimonio neto propios.

3. Coste amortizado: Importe por el cual se valora el activo financiero o pasivo financiero en el reconocimiento inicial, menos los reembolsos del principal, más o menos la amortización acumulada de toda diferencia existente entre ese importe inicial y el importe al vencimiento, utilizando el método del tipo de interés efectivo y, en el caso de los activos financieros, ajustado por cualquier corrección de valor por pérdidas por deterioro. El método del tipo de interés efectivo se utiliza tanto para calcular el coste amortizado de un activo financiero o un pasivo financiero como para imputar y reconocer los ingresos o gastos por intereses en el resultado del período. En la aplicación del método del tipo de interés efectivo, se utilizará, según corresponda, el tipo de interés efectivo, definido en el apartado 10 de la norma 13, o el tipo de interés efectivo ajustado por calidad crediticia, definido en el apartado 11 de dicha norma.

4. Valor realizable: Es el importe de efectivo o de partidas equivalentes a este que la entidad podría obtener por la venta no forzada de un activo.

5. Valor de liquidación: Es el importe de efectivo o de partidas equivalentes a este que, sin actualizar, se espera sean empleadas para satisfacer un pasivo en el curso normal del negocio.

6. Valor razonable: Es el precio que se recibiría por la venta de un activo o se pagaría para transferir un pasivo mediante una transacción ordenada entre participantes en el mercado en la fecha de valoración.

7. Valor en uso: Es el valor actual de los flujos de efectivo estimados de un activo o de una unidad generadora de efectivo, según se define esta en el apartado 6 de la norma 30. La entidad estimará esos flujos de acuerdo con las condiciones actuales y los actualizará a un tipo de descuento adecuado para el activo en cuestión, para lo que tomará en consideración su tipo medio de financiación a un plazo igual a la vida útil del elemento, ajustado por el riesgo que los participantes en el mercado perciben de dicho activo. Cuando la distribución de los flujos de efectivo esté sometida a incertidumbre, esta se considerará asignando probabilidades a las distintas estimaciones de flujos. En cualquier caso, las entidades deberán tener en cuenta en estas estimaciones cualquier característica que los participantes en el mercado considerarían, como el grado de liquidez inherente al activo valorado.

8. Costes de venta: Son gastos incrementales esenciales y directamente atribuibles a la venta de un activo en los que la entidad no habría incurrido de no haber tomado la decisión de venta. Incluyen los costes legales necesarios para transferir la propiedad del activo, las comisiones de venta y cualquier otro coste anterior a la transferencia legal del activo. No incluyen los gastos financieros, los impuestos sobre los beneficios ni aquellos costes por estudios y análisis previos.

9. Valor residual de un activo: Es el importe que la entidad podría obtener en el momento actual por su enajenación, u otra forma de disposición, una vez deducidos los costes estimados para llevarla a cabo, pero tomando en consideración que el activo hubiese alcanzado la antigüedad y demás condiciones que se espera que tenga al final de su vida útil.

10. Importe en libros: Es el importe por el que los activos, pasivos y patrimonio neto se reconocen en el balance.

11. Importe en libros bruto: Es el importe por el que los activos se reconocen en el balance antes de deducir el importe del deterioro de valor acumulado o de los cambios acumulados en el valor razonable debidos al riesgo de crédito.


[Bloc 19: #n13]

Norma 13. Altres definicions relacionades amb la valoració.

1. Els termes i les expressions que inclou aquesta norma s’han d’utilitzar, als efectes d’aquesta Circular, amb el significat específic que assenyalen els apartats següents.

2. Vida econòmica d’un actiu: és el període durant el qual podria utilitzar un actiu qualsevol entitat o, si s’escau, el màxim nombre d’unitats que se’n podrien obtenir.

3. Vida útil d’un actiu: és el període, inferior o igual al de la vida econòmica, durant el qual l’entitat espera utilitzar l’actiu o, si s’escau, el nombre d’unitats de producció, o similars a aquestes, que s’espera obtenir d’aquell. Per a la seva estimació, l’entitat ha de prendre en consideració, entre d’altres, els factors següents: la utilització prevista de l’actiu en relació amb la seva capacitat, el deteriorament natural de l’actiu relacionant-lo amb el grau d’utilització i de manteniment, l’obsolescència tècnica o comercial derivades de canvis del mercat, i les restriccions i els límits legals respecte de l’ús de l’actiu.

4. Contracte, o acord contractual: acord entre dues o més parts que produeix conseqüències econòmiques a les parts implicades de les quals aquestes no es poden sostreure, ja que el compliment de l’acord és exigible legalment.

5. Valors negociables: drets de contingut patrimonial, sigui quina sigui la seva denominació, que per la seva configuració jurídica i el seu règim de transmissió sigui susceptible de trànsit generalitzat i impersonal en un mercat financer, com ara les accions d’una societat anònima i les obligacions representatives d’una part d’un emprèstit.

6. Partides monetàries: són unitats monetàries mantingudes en efectiu, així com actius i passius que s’han de reemborsar mitjançant una quantitat determinada o determinable d’unitats monetàries, com ara els instruments de deute i qualsevol altre dèbit anàleg, les provisions, les pensions que es liquiden en efectiu i el passiu sorgit com a conseqüència de dividends anunciats per l’entitat.

7. Partides no monetàries: són actius i passius que no donen cap classe de dret a rebre o a lliurar una quantitat determinada o determinable d’unitats monetàries, com ara els actius tangibles i intangibles i les accions ordinàries.

8. Mercat actiu: és qualsevol mercat en què concorren les circumstàncies següents:

a) Els béns o serveis negociats són homogenis.

b) S’hi poden trobar, pràcticament en qualsevol moment, compradors i venedors disposats a intercanviar els béns o els serveis.

c) Els preus són públics i estan accessibles amb regularitat, reflectint transaccions produïdes amb una freqüència i un volum suficients.

9. El valor intrínsec d’una opció de compra és l’import màxim entre zero i la diferència entre el preu de comptat i el d’exercici de l’actiu subjacent, i per a una opció de venda és l’import màxim entre zero i la diferència entre el preu d’exercici i el de comptat de l’actiu subjacent; quan una opció té un valor intrínsec positiu, l’opció està dins de diner.

10. Tipus d’interès efectiu: és el tipus d’actualització que iguala exactament l’import en llibres brut d’un actiu financer o l’import en llibres d’un passiu financer amb els fluxos d’efectiu estimats al llarg de la vida esperada de l’instrument, a partir de les seves condicions contractuals (com ara opcions d’amortització anticipada, d’ampliació, de rescat i altres de similars), però sense considerar pèrdues creditícies esperades. En el seu càlcul s’inclouen totes les comissions, els costos de transacció i altres primes o descomptes obtinguts que formin part integral del rendiment o cost efectiu de l’instrument, d’acord amb el que preceptua la norma 38.

Si bé es presumeix que l’entitat pot estimar amb fiabilitat la vida esperada i els fluxos d’efectiu, quan no sigui possible fer una estimació fiable d’aquests, l’entitat ha d’utilitzar els fluxos d’efectiu i els terminis complets que es desprenguin del contracte de l’instrument.

11. Tipus d’interès efectiu ajustat per qualitat creditícia: és el tipus d’actualització que iguala exactament l’import en llibres d’un actiu financer comprat o originat amb deteriorament creditici amb els fluxos d’efectiu futurs estimats durant la vida esperada de l’actiu financer, tenint en compte les seves condicions contractuals (com ara opcions d’amortització anticipada, ampliació, rescat i altres de similars) i les pèrdues creditícies esperades. En el seu càlcul s’inclouen totes les comissions, els costos de transacció i altres primes o descomptes obtinguts que formin part integral del rendiment o cost efectiu de l’actiu financer, d’acord amb el que preceptua la norma 38.

12. Costos de transacció: són les despeses atribuïbles directament a l’adquisició o la disposició d’un actiu financer, o a l’emissió o l’assumpció d’un passiu financer, en les quals no s’hauria incorregut si l’entitat no hagués efectuat la transacció. Entre aquestes s’inclouen les comissions pagades a intermediaris (com ara les de corretatge); les despeses d’intervenció de fedatari públic (com ara honoraris de notaris); les de registre; les despeses d’impressió de memòries, butlletins i títols; els tributs; les despeses de publicitat i altres despeses de col·locació. Tanmateix, entre aquestes no s’inclouen les primes o els descomptes obtinguts en la compra o l’emissió, les despeses financeres, les despeses administratives internes, ni les despeses derivades d’estudis i anàlisis previs.


[Bloque 19: #n13]

Norma 13. Otras definiciones relacionadas con la valoración.

1. Los términos y expresiones incluidos en esta norma se emplearán, a los efectos de esta circular, con el significado específico señalado en los siguientes apartados.

2. Vida económica de un activo: Es el período durante el cual se podría utilizar un activo por parte de cualquier entidad o, en su caso, el máximo número de unidades que de él se podrían obtener.

3. Vida útil de un activo: Es el período, inferior o igual al de la vida económica, durante el que la entidad espera utilizar el activo o, en su caso, el número de unidades de producción, o similares a estas, que se espera obtener de aquel. Para su estimación, la entidad tomará en consideración, entre otros, los siguientes factores: la utilización prevista del activo en relación con su capacidad, el deterioro natural del activo relacionándolo con el grado de utilización y de mantenimiento, la obsolescencia técnica o comercial derivadas de cambios del mercado, y las restricciones y límites legales respecto del uso del activo.

4. Contrato, o acuerdo contractual: Acuerdo entre dos o más partes que produce consecuencias económicas a las partes implicadas de las que estas no pueden sustraerse, ya que el cumplimiento del acuerdo es exigible legalmente.

5. Valores negociables: Derechos de contenido patrimonial, cualquiera que sea su denominación, que por su configuración jurídica y su régimen de transmisión sea susceptible de tráfico generalizado e impersonal en un mercado financiero, como las acciones de una sociedad anónima y las obligaciones representativas de parte de un empréstito.

6. Partidas monetarias: Son unidades monetarias mantenidas en efectivo, así como activos y pasivos que se van a reembolsar mediante una cantidad determinada o determinable de unidades monetarias, tales como los instrumentos de deuda y cualquier otro débito análogo, las provisiones, las pensiones que se liquidan en efectivo y el pasivo surgido como consecuencia de dividendos anunciados por la entidad.

7. Partidas no monetarias: Son activos y pasivos que no dan ninguna clase de derecho a recibir o a entregar una cantidad determinada o determinable de unidades monetarias, como los activos tangibles e intangibles y las acciones ordinarias.

8. Mercado activo: Es todo mercado en que concurren las siguientes circunstancias:

a) Los bienes o servicios negociados son homogéneos.

b) Pueden encontrarse, prácticamente en cualquier momento, compradores y vendedores dispuestos a intercambiar los bienes o servicios.

c) Los precios son públicos y están accesibles con regularidad, reflejando transacciones producidas con suficiente frecuencia y volumen.

9. El valor intrínseco de una opción de compra es el importe máximo entre cero y la diferencia entre el precio de contado y el de ejercicio del activo subyacente, y para una opción de venta es el importe máximo entre cero y la diferencia entre el precio de ejercicio y el de contado del activo subyacente; cuando una opción tiene valor intrínseco positivo, la opción está dentro de dinero.

10. Tipo de interés efectivo: Es el tipo de actualización que iguala exactamente el importe en libros bruto de un activo financiero o el importe en libros de un pasivo financiero con los flujos de efectivo estimados a lo largo de la vida esperada del instrumento, a partir de sus condiciones contractuales (como opciones de amortización anticipada, de ampliación, de rescate y otras similares), pero sin considerar pérdidas crediticias esperadas. En su cálculo se incluirán todas las comisiones, los costes de transacción y demás primas o descuentos obtenidos que formen parte integral del rendimiento o coste efectivo del instrumento, de acuerdo con lo preceptuado en la norma 38.

Si bien se presume que la entidad podrá estimar con fiabilidad la vida esperada y los flujos de efectivo, cuando no sea posible hacer una estimación fiable de estos, la entidad utilizará los flujos de efectivo y los plazos completos que se desprendan del contrato del instrumento.

11. Tipo de interés efectivo ajustado por calidad crediticia: Es el tipo de actualización que iguala exactamente el importe en libros de un activo financiero comprado u originado con deterioro crediticio con los flujos de efectivo futuros estimados durante la vida esperada del activo financiero, teniendo en cuenta sus condiciones contractuales (como opciones de amortización anticipada, ampliación, rescate y otras similares) y las pérdidas crediticias esperadas. En su cálculo se incluirán todas las comisiones, los costes de transacción y demás primas o descuentos obtenidos que formen parte integral del rendimiento o coste efectivo del activo financiero, de acuerdo con lo preceptuado en la norma 38.

12. Costes de transacción: Son los gastos directamente atribuibles a la adquisición o disposición de un activo financiero, o a la emisión o asunción de un pasivo financiero, en los que no se habría incurrido si la entidad no hubiese realizado la transacción. Entre ellos se incluyen las comisiones pagadas a intermediarios (como las de corretaje); los gastos de intervención de fedatario público (como honorarios de notarios); los de registro; los gastos de impresión de memorias, boletines y títulos; los tributos; los gastos de publicidad y otros gastos de colocación. Sin embargo, entre ellos no se incluyen las primas o descuentos obtenidos en la compra o emisión, los gastos financieros, los gastos administrativos internos, ni los gastos derivados de estudios y análisis previos.


[Bloc 20: #n14]

Norma 14. Consideracions respecte del valor raonable.

Aspectes generals.

1. L’entitat ha de tenir presents les hipòtesis fonamentals següents en l’estimació del valor raonable, que defineix l’apartat 6 de la norma 12:

a) Una valoració a valor raonable es fa per a un actiu o passiu concrets.

b) El valor raonable és el preu que de manera racional i fundada acordarien un venedor i un comprador actuant en el seu millor interès econòmic; per tant, en queden excloses les valoracions sobreestimades o subestimades per causa d’acords o circumstàncies especials, com ara la venda i l’arrendament posterior de l’actiu o concessions especials de finançament.

c) El valor raonable és l’import al qual negociarien parts interessades, degudament informades i en condicions d’independència mútua. En aquest context, «interessades» significa que poden acordar una transacció amb l’actiu o el passiu en qüestió, estan disposades a efectuar-la, però no obligades d’alguna manera a fer-la. D’altra banda, per «degudament informades» s’entén que tant el venedor com el comprador estan suficientment informats sobre la naturalesa i les característiques de l’actiu, el seu estat, el mercat, etc. Finalment, «independència mútua» es refereix que el comprador i el venedor no són parts vinculades d’acord amb l’apartat 1 de la norma 62; que les parts siguin vinculades pot comportar que el preu de la transacció no sigui representatiu d’una operació efectuada en condicions de mercat. No té en cap cas la consideració de valor raonable el preu d’una transacció forçada, urgent o com a conseqüència d’una situació de liquidació involuntària.

d) El valor raonable és el preu al qual es vendria un actiu o es transferiria un passiu en la data de valoració sota les condicions de mercat actuals. El valor raonable s’estima per a una data determinada i, atès que les condicions de mercat poden variar amb el temps, aquest valor pot ser inadequat per a una altra data.

2. L’entitat, quan estimi el valor raonable, ha de tenir en compte les condicions de l’actiu o el passiu que els participants en el mercat tindrien en compte a l’hora de fixar el preu de l’actiu o el passiu en la data de valoració. Aquestes condicions específiques inclouen, entre d’altres, per al cas dels actius, les següents:

a) L’estat de conservació i la ubicació, i

b) les restriccions, si n’hi ha, sobre la venda o l’ús.

3. El valor raonable és un preu de sortida. Sobre això, l’entitat ha d’assumir que la transacció per vendre l’actiu o transferir el passiu es porta a terme:

a) en el mercat principal de l’actiu o el passiu, entenent per tal el mercat amb el volum i el nivell d’activitat més grans, o

b) en absència d’un mercat principal, en el mercat més avantatjós al qual tingui accés l’entitat per a l’actiu o el passiu, entès com el que maximitza l’import que rebria per la venda de l’actiu o minimitza la quantitat que es pagaria per la transferència del passiu, després de tenir en compte els costos de transacció i les despeses de transport.

4. El valor raonable s’ha de determinar sense practicar cap deducció pels costos de transacció.

5. L’estimació del valor raonable dels passius, financers o no financers, i els instruments de patrimoni net propis (com ara els emesos com a contraprestació en una combinació de negocis) s’ha de fer sota la hipòtesi que es transfereixen a un participant en el mercat en la data de valoració. D’aquesta manera, l’entitat ha d’assumir que:

a) El passiu segueix pendent i el participant en el mercat ha de complir l’obligació. Per tant, l’estimació no s’ha de fer assumint que el passiu es liquida amb la contrapart o s’extingeix d’una altra manera.

b) L’instrument de patrimoni net propi de l’entitat segueix pendent i el participant en el mercat assumeix els drets i les responsabilitats associats. L’estimació no s’ha de fer assumint que l’instrument s’extingeix.

6. Si no estan disponibles preus cotitzats per a passius o instruments de patrimoni net propis idèntics o similars, l’entitat ha d’estimar el valor raonable del passiu o l’instrument de patrimoni net propi com ho faria un participant en el mercat que tingués aquesta partida en l’actiu en la data de valoració.

7. El valor raonable d’un passiu ha de reflectir el risc d’incompliment de l’entitat, que inclou, entre altres components, el risc de crèdit propi. Quan estimi el valor raonable d’un passiu, l’entitat ha de tenir en consideració qualsevol factor que pugui influir sobre la possibilitat que no satisfaci les seves obligacions, tenint en compte les característiques del passiu, com ara:

a) si el passiu és una obligació de lliurar efectiu (un passiu financer) o una obligació de prestar serveis o lliurar béns (un passiu no financer), o

b) les millores creditícies del passiu, si n’hi ha.

Metodologies per a l’estimació del valor raonable.

8. La millor evidència del valor raonable és el preu de cotització en un mercat actiu, segons es defineix en l’apartat 8 de la norma 13.

9. Per als béns o serveis respecte dels quals no hi hagi un mercat actiu, el valor raonable s’obté mitjançant l’aplicació de metodologies de valoració.

10. L’entitat ha d’utilitzar metodologies de valoració que siguin adequades i per a les quals es disposi de dades suficients amb vista a estimar el valor raonable. En tot cas, les metodologies de valoració han de ser coherents amb les metodologies acceptades i habitualment utilitzades pels participants en el mercat per a la fixació de preus. S’ha d’usar preferentment, si està identificada, la metodologia de valoració que hagi demostrat que obté unes estimacions més realistes dels preus.

Les metodologies de valoració han de maximitzar l’ús de dades observables de mercat i minimitzar l’ús de dades no observables o contrastables i de consideracions subjectives tant com sigui possible.

Les metodologies de valoració utilitzades han d’estar suficientment documentades, i han d’incloure, si escau, les raons per a la seva elecció davant altres alternatives possibles. Les metodologies de valoració s’han d’aplicar de manera coherent de període a període i, per tant, la seva elecció s’ha de respectar al llarg del temps mentre no s’hagin alterat els supòsits que en van motivar l’elecció.

11. Les metodologies de valoració que utilitzi l’entitat han de ser coherents amb algun dels enfocaments següents per estimar el valor raonable:

a) Enfocaments basats en el mercat.

b) Enfocaments basats en el cost.

c) Enfocaments basats en els rendiments.

12. Els enfocaments basats en el mercat utilitzen preus i una altra informació rellevant obtinguda de transaccions en el mercat amb el mateix actiu, si estan disponibles, o de transaccions amb altres actius similars.

Un exemple de tècnica de valoració coherent amb l’enfocament de mercat és la matriu de preus, que és una tècnica matemàtica basada en les relacions dels instruments financers valorats amb els preus d’altres valors cotitzats de referència.

13. Els enfocaments basats en el cost conclouen sobre l’import que es requeriria actualment per reemplaçar la capacitat productiva o potencial de servei de l’actiu que s’ha de valorar (cost de reposició actual). Un exemple d’enfocament basat en el cost és el dissenyat per calcular l’import del cost que suposaria per al comprador la construcció d’un actiu amb una utilitat comparable, ajustat per l’efecte de l’obsolescència.

14. Són enfocaments basats en els rendiments les metodologies que arriben a un import actual que iguala un corrent de fluxos d’efectiu futurs descomptats, com ara les tècniques de descompte de fluxos d’efectiu futurs estimats o els models utilitzats generalment per valorar opcions.

15. En alguns casos és suficient aplicar una sola tècnica de valoració. En d’altres pot ser necessari aplicar diverses tècniques. Per exemple, en el cas d’un descens significatiu en el volum o el nivell d’activitat del mercat, l’entitat pot considerar utilitzar una tècnica basada en les transaccions recents de mercat i una altra de descompte de fluxos d’efectiu. Quan s’utilitzin diverses tècniques de valoració, el valor raonable és el valor, dins del rang de valors obtinguts, que sigui més representatiu del valor raonable, ateses les circumstàncies.

16. L’entitat ha d’avaluar periòdicament les metodologies de valoració que utilitzi i n’ha d’examinar la validesa emprant com a referència els preus observables de transaccions recents en el bé o els serveis que es valorin o els valors basats en les dades observables de mercat que estiguin disponibles.

Jerarquia de valor raonable.

17. Per incrementar la coherència i comparabilitat de les estimacions i de la informació que s’ha de revelar, s’estableix una jerarquia de valor raonable que permet classificar les estimacions en tres nivells:

a) Nivell 1: estimacions que utilitzen preus cotitzats sense ajustar en mercats actius per a actius o passius idèntics, als quals l’entitat pugui accedir en la data de valoració.

b) Nivell 2: estimacions que utilitzen preus cotitzats en mercats actius per a instruments similars o altres metodologies de valoració en què totes les variables significatives estan basades en dades de mercat observables directament o indirectament.

c) Nivell 3: estimacions en què alguna variable significativa no està basada en dades de mercat observables.

Una estimació del valor raonable es classifica en el mateix nivell de la jerarquia de valor raonable que la variable del menor nivell que sigui significativa per al resultat de la valoració. A aquests efectes, una variable significativa és la que té una influència decisiva sobre el resultat de l’estimació. En l’avaluació de la importància d’una variable concreta per a l’estimació s’han de tenir en compte les condicions específiques de l’actiu o el passiu que es valora.

18. Un preu cotitzat en un mercat actiu (nivell 1) proporciona l’evidència més fiable sobre el valor raonable i s’ha d’utilitzar sense ajustar per estimar el valor raonable sempre que estigui disponible, amb les excepcions que estableix l’apartat següent.

19. L’entitat ha de prendre les dades de nivell 1 sense ajustar llevat que es doni alguna de les circumstàncies següents, que són les úniques que permeten fer un ajust:

a) L’entitat manté un gran nombre d’actius o passius similars, però no idèntics, per als quals es disposa d’un preu observable en un mercat actiu però no immediatament accessible per a cadascun dels actius i passius de manera individual.

Per exemple, li pot ocórrer a una entitat que, pel fet de tenir un gran nombre d’instruments de deute sobirà, li sigui complicat obtenir el preu de cada instrument individualment en la data de valoració. En aquest cas, com a solució pràctica, l’entitat pot estimar el valor raonable mitjançant una metodologia que no depengui exclusivament de preus cotitzats, com ara la matriu de preus que descriu l’apartat 12 d’aquesta norma.

b) El preu cotitzat en un mercat actiu no representa el valor raonable en la data de valoració, com ocorre quan es produeixen successos significatius després del tancament de mercat.

c) De conformitat amb l’apartat 6 d’aquesta norma, l’entitat ha d’estimar el valor raonable d’un passiu o un instrument de patrimoni net propi prenent com a referència, pel fet d’estar disponible, el preu en un mercat actiu per a una partida idèntica negociada com un actiu. En aquest cas, l’entitat ha d’ajustar aquest preu cotitzat únicament si hi ha condicions específiques de la partida o de la seva valoració com a actiu que no són aplicables a la seva valoració com a passiu o instrument de patrimoni net propi. A tall d’exemple, aquest seria el cas del preu de cotització en un mercat actiu d’un instrument de deute que inclou l’efecte d’una millora creditícia concedida per un tercer; en l’estimació del valor raonable de l’instrument de deute emès, l’entitat ajustaria el preu observat per excloure l’efecte de la millora creditícia.

En aquests casos, si la variable de nivell 1 s’ajusta, el valor raonable es classifica en un nivell més baix de jerarquia del valor raonable. El valor raonable estimat a partir de la dada ajustada es classifica com a nivell 2 si totes les variables amb un impacte significatiu en el resultat de l’estimació són variables d’aquest nivell, o en nivell 3 si no es verifica l’anterior.

20. Les variables de nivell 2 són variables observables, ja sigui directament o indirectament, diferents dels preus cotitzats en un mercat actiu per a actius o passius idèntics. Les variables de nivell 2 inclouen, entre d’altres, els següents:

a) Preus cotitzats d’actius o passius similars en mercats actius.

b) Preus cotitzats d’actius o passius idèntics o similars en mercats que no es consideren actius.

c) Variables diferents dels preus cotitzats, que són observables indirectament, com ara:

i) Tipus d’interès i corbes de rendiment.

ii) Volatilitats implícites.

iii) Diferencials de crèdit.

d) Variables corroborades pel mercat, que són les que es deriven de dades de mercat observables per correlació, extrapolació o tècniques anàlogues, com ara els preus de les compres a termini obtinguts quan s’imposa la condició d’impossibilitat d’arbitratge.

21. L’entitat ha de fer ajustos en les variables de nivell 2 quan sigui necessari en funció de les condicions específiques de l’actiu o el passiu. Entre les condicions específiques que s’han de considerar, hi ha les següents:

a) L’estat de conservació o la ubicació.

b) El volum o el nivell d’activitat en els mercats on s’observen les variables de nivell 2.

c) La mesura en què són comparables les partides per a les quals s’observen les dades i l’actiu o el passiu que es valoren. Per exemple, l’entitat ha de fer un ajust quan un tipus d’interès s’hagi observat per a un actiu similar al que es valora però amb un risc menor.

Quan l’entitat ajusti una variable significativa de nivell 2 amb una dada de nivell 3 que tingui així mateix un impacte significatiu en el resultat de la valoració, l’estimació es classifica en el nivell 3.

22. Les variables de nivell 3 són variables no observables de l’actiu o el passiu, incloent-hi les obtingudes a partir de les dades pròpies de l’entitat.

Aspectes específics relatius als instruments financers.

23. Quan el mercat publiqui preus d’oferta i demanda per a un mateix actiu negociat en aquest, el preu cotitzat ha de ser el que dins del rang representi més fidelment el valor raonable. D’aquesta manera, el preu cotitzat per a un actiu adquirit o un passiu que es vol emetre pot ser el preu comprador i per a un actiu que es vol adquirir o un passiu emès pot ser el preu venedor.

24. Quan gestioni un grup d’actius i passius financers a valor raonable sobre la base de la seva exposició neta als riscos de mercat o de crèdit, i així se n’informi el personal clau de la direcció, l’entitat pot estimar el valor raonable del grup com el valor raonable de la seva posició neta.

Aquesta excepció s’ha d’aplicar de manera congruent període a període i no concerneix la presentació dels estats financers en el balanç, on han de figurar separadament els actius i els passius individuals, llevat que se’n permeti la compensació d’acord amb la norma 20. Si recorre a aquesta excepció de valoració, l’entitat ha de presentar els actius i els passius separadament, però la diferència entre els seus imports en llibres ha de ser igual al valor raonable de l’exposició neta.

Quan l’entitat tingui actius i passius que compensin riscos de mercat entre si, i el mercat publiqui preus d’oferta i demanda, l’entitat pot aplicar el preu mitjà a la posició compensada i el preu comprador o venedor, segons el que resulti apropiat, a la posició neta.

L’entitat pot necessitar assignar els ajustos per preus comprador i venedor del paràgraf anterior i els ajustos de risc de crèdit de la cartera als passius o als actius individuals que formen el grup, cosa que s’ha de fer d’una manera raonable i coherent per mitjà d’una metodologia adequada a les circumstàncies.

25. Llevat que hi hagi una evidència en contra, el valor raonable d’un instrument financer en el reconeixement inicial ha de ser el preu de la transacció.

En el cas dels instruments sense mercat actiu, l’entitat ha d’utilitzar el preu de la transacció en el reconeixement inicial, llevat que pugui evidenciar, per les condicions específiques de l’instrument o de la transacció, que és un altre valor el que representa el valor raonable.

26. Un valor diferent del preu de la transacció representa el valor raonable, entre altres casos, quan així resulti per comparació a altres transaccions de mercat observables i recents per al mateix instrument, sense modificacions en les seves condicions ni agrupar amb altres partides, o a través d’un model de valoració en què totes les variables del model procedeixin exclusivament de dades observables de mercat.

En els casos que descriu el paràgraf anterior, l’entitat ha d’estimar posteriorment el valor raonable d’aquests instruments amb referència a les transaccions de mercat més recents observades, amb els ajustos necessaris per reflectir el canvi de les condicions econòmiques entre la data d’observació i la de valoració, o utilitzant altres metodologies de valoració, l’objectiu de les quals és establir quins preus s’haurien obtingut en la data de valoració sota condicions normals de mercat.

27. No obstant això, generalment, el preu de la transacció representa el valor raonable en el reconeixement inicial. En aquests altres casos, quan l’entitat utilitzi en l’estimació variables de nivell 3, ha de calibrar la metodologia de valoració de manera que el resultat de l’estimació sigui igual al preu de la transacció. Aquest calibratge té com a objectiu assegurar que la metodologia que incorpora variables de nivell 3 reflecteix les condicions de mercat en la data del reconeixement inicial. Posteriorment, l’entitat s’ha d’assegurar que la metodologia de valoració també recull el canvi en les condicions de mercat entre la data de reconeixement inicial i la d’estimació del valor raonable.

Això ocorreria, per exemple, quan l’entitat no pot conèixer la prima de risc que els participants en el mercat assignarien al bo i, en absència d’evidències en sentit contrari, assumeix que no hi ha hagut cap canvi en la prima de risc des de la data d’emissió o compra del bo. En conseqüència, la valoració s’ha de fer prenent aquesta prima de risc inicial i els preus o els tipus d’interès de referència actuals, corregits per qualsevol diferència que hi pugui haver respecte de l’instrument que s’està valorant, com ara les derivades del termini o la moneda.

En tot cas, l’entitat ha de fer esforços raonables per determinar si hi ha evidències de canvi en la prima de risc; en cas afirmatiu, l’entitat n’ha de considerar els efectes quan estimi el valor raonable.

28. Les tècniques de descompte de fluxos d’efectiu futurs utilitzades per estimar el valor raonable d’instruments financers sense mercat actiu han de capturar, en la data de valoració, els components següents:

a) Els fluxos d’efectiu futurs de l’instrument financer.

b) La volatilitat: les expectatives sobre els possibles canvis en l’import dels fluxos d’efectiu i el moment en què s’espera que es produeixin. És una mesura estimada de la incertesa inherent en els fluxos d’efectiu o de la dispersió del canvi dels valors futurs d’un instrument financer. Per als instruments cotitzats en un mercat actiu es pot estimar adequadament, bé sobre la base de dades històriques del mercat o bé obtenint-ne el valor implícit a partir dels preus actuals de mercat. Per als instruments sense mercat actiu, les expectatives de cancel·lació anticipada es poden estimar sobre la base de l’experiència de l’entitat amb instruments similars.

c) El valor temporal del diner (tipus lliure de risc): el tipus d’interès de referència que s’ha d’utilitzar en l’actualització és el tipus d’interès de partides monetàries en les quals no hi ha incertesa sobre l’import i el calendari dels fluxos d’efectiu i el venciment o la durada de les quals coincideix amb el període en què s’espera que es produeixin els fluxos d’efectiu de l’instrument que s’està valorant. Habitualment, aquest tipus d’interès es pot deduir dels preus observables del deute públic, llevat que no subministrin un tipus d’interès de referència adequat per a instruments denominats en la moneda del país. En aquest cas, es poden utilitzar altres referències alternatives, com ara els bons corporatius emesos en la moneda del país, sempre que es caracteritzin pel fet de negociar-se en mercats altament líquids i entre contraparts de la millor qualitat creditícia.

d) La prima de risc: el valor raonable d’un actiu financer ha de reflectir la compensació al tenidor pel fet de suportar el risc inherent en els fluxos d’efectiu de l’instrument financer. La prima sobre el tipus d’interès lliure de risc es pot inferir a partir dels preus observables d’instruments negociats amb una qualitat creditícia diferent, o a partir dels tipus d’interès aplicats pels prestadors a prestataris amb qualificacions creditícies diferents.

e) En el cas dels passius financers, el risc d’incompliment de l’entitat: el valor raonable d’un passiu ha de reflectir l’efecte del risc d’incompliment de l’entitat, que inclou, entre altres components, el risc de crèdit propi.

f) La resta dels factors que els participants en el mercat considerarien en l’estimació.

29. Als efectes de la lletra f) de l’apartat anterior, l’entitat ha d’avaluar si és adequat capturar en l’estimació, entre d’altres, els factors següents:

a) La liquiditat: entesa com el grau de facilitat, real o potencial, per efectuar transaccions amb un instrument financer determinat.

b) Els costos d’estructura: l’emissor de l’instrument ha de considerar la compensació pels seus costos d’estructura, com ara els d’administració, si són significatius i els participants en el mercat afrontarien costos comparables.

30. Per al cas particular dels instruments de deute, com ara un bo o un préstec, l’entitat ha d’estimar els fluxos d’efectiu futurs de l’instrument financer que s’han de descomptar, utilitzant les metodologies desenvolupades per a l’estimació individualitzada de les pèrdues creditícies d’acord amb la norma 29 i l’annex 9 d’aquesta Circular. Per descomptar aquests fluxos d’efectiu, l’entitat ha d’utilitzar el tipus d’interès que reflecteixi les condicions de mercat en la data de la valoració, incloent-hi la prima de risc de crèdit en el tipus de descompte.

L’entitat pot utilitzar els tipus d’interès corresponents a taxes de rendibilitat predominants per a instruments de deute que substancialment tinguin les mateixes condicions i característiques, incloent-hi la qualitat creditícia, el termini romanent de renovació d’interessos i de devolució del principal i la moneda de liquidació.

31. Per al cas particular dels instruments de patrimoni net no cotitzats, com ara una acció ordinària, el seu valor raonable es pot estimar mitjançant:

a) Les tècniques de descompte dels fluxos d’efectiu futurs, com ara dividends, actualitzats usant tipus d’interès adequats, com ara les taxes de rendibilitat observades per a instruments similars.

b) Metodologies que obtenen una valoració a partir d’indicadors –com ara la ràtio que relaciona el preu amb el benefici o la rendibilitat del dividend i les seves expectatives de creixement– corresponents a l’instrument que es valora i a instruments similars emesos per entitats de característiques comparables amb les del seu emissor.

c) Metodologies de valoració basades en el patrimoni net de l’emissor.

32. Als efectes de la lletra c) de l’apartat anterior, l’entitat ha de partir del patrimoni net de l’entitat emissora de l’últim balanç públic disponible i, si s’escau, auditat. Si l’entitat emissora publica el balanç consolidat, s’ha d’utilitzar aquest.

L’entitat ha d’ajustar l’import del patrimoni net per les plusvàlues tàcites existents en la data de valoració, netes de l’efecte impositiu. Així mateix, quan l’emissor estigui radicat fora d’Espanya, l’entitat ha de convertir l’import del patrimoni net a la seva moneda de presentació com si es tractés d’un negoci a l’estranger, seguint els criteris de la norma 50.

L’entitat ha d’incloure ajustos addicionals en l’import del patrimoni net quan es tracti de la valoració de les inversions efectuades en entitats de propòsit especial que tinguin la condició de dependents, negocis conjunts o associades i que tinguin com a objecte la tinença d’instruments financers o béns immobles adjudicats o rebuts en pagament de deutes transmesos per la mateixa entitat o altres entitats de crèdit, així com les efectuades en entitats de propòsit especial creades per a la transferència d’instruments financers originats per l’entitat o de béns immobles adjudicats o rebuts en pagament de deutes per aquesta. Aquests ajustos tenen com a objectiu que els actius de l’entitat emissora estiguin valorats amb criteris uniformes amb els que estableixen aquest títol i l’annex 9 d’aquesta Circular.

Aspectes específics relatius als actius no financers.

33. L’estimació del valor raonable d’un actiu no financer ha de tenir en compte la capacitat d’un participant en el mercat perquè l’actiu generi beneficis econòmics en el seu ús millor i més gran o, alternativament, mitjançant la seva venda a un altre participant en el mercat que utilitzaria l’actiu en el seu ús millor i més gran.

34. La millor evidència del valor raonable per a aquesta classe d’actius és el seu preu en un contracte de compravenda vinculant entre parts no relacionades. Quan aquest contracte no existeixi però l’actiu es negociï en un mercat actiu, s’ha de prendre com a valor raonable el preu comprador, en cas que estigui disponible, i si no s’ha d’estimar a partir del preu de les transaccions més recents, mitjançant tècniques de valoració que tinguin en compte la incertesa, per a la qual cosa s’han d’assignar probabilitats a les diferents estimacions, el valor temporal del diner, la liquiditat de l’actiu valorat, així com qualssevol altres factors que els participants en el mercat hagin de prendre en consideració quan facin les seves estimacions.

35. Per als béns immobles, en general, el valor raonable s’obté a partir d’evidències de mercat per a immobles similars; quan aquestes evidències no estiguin disponibles (per exemple, perquè es tracta d’actius d’una naturalesa molt específica), se n’ha d’estimar el valor raonable mitjançant mètodes de valoració que considerin el cost de reposició de l’actiu o els rendiments, com ara els basats en les projeccions dels fluxos d’efectiu actualitzats de rendes dels immobles.

36. El punt de partida en el procés d’estimació del valor raonable d’un immoble ha de ser una valoració de referència feta per un valorador independent aplicant-hi les metodologies que descriu l’apartat anterior. En el procés d’estimació del valor raonable, l’entitat ha d’avaluar si és necessari aplicar al valor de referència un descompte derivat de les condicions específiques de l’actiu o dels mercats per a aquests actius.

37. En el cas dels béns immobles adjudicats o rebuts en pagament de deutes classificats com a actius no corrents mantinguts per a la venda, l’estimació del valor raonable s’ha de fer aplicant-hi els criteris dels punts 166 a 172 de l’annex 9 d’aquesta Circular i, per tant, la valoració de referència s’ha d’actualitzar anualment. Els criteris esmentats s’han d’aplicar així mateix per a l’estimació dels valors raonables dels béns immobles adjudicats o rebuts en pagament de deutes classificats com a inversions immobiliàries per als quals no es compleixi algun dels requisits que estableixen les lletres a) i b) del punt 175 de l’annex 9.

38. En el cas dels béns immobles diferents dels que caracteritza l’apartat anterior, la freqüència d’actualització de les valoracions de referència depèn dels canvis que experimentin els valors raonables. Per a aquests immobles, són suficients les valoracions de referència fetes cada cinc anys, sempre que presentin variacions insignificants en el seu valor raonable.

En el supòsit d’immobles localitzats a Espanya, quan no s’hi apliquin les metodologies de l’annex 9, el valor raonable estimat per l’entitat no pot superar el valor hipotecari atorgat mitjançant valoracions efectuades a partir del que preceptua l’Ordre ECO/805/2003, de 27 de març, sobre normes de valoració de béns immobles i de determinats drets per a certes finalitats financeres, per a la finalitat de la lletra a) de l’article 2 de l’Ordre esmentada, i fetes per societats o serveis de taxació independents, segons el que disposa el punt 78 de l’annex 9, inscrits en el Registre Oficial del Banc d’Espanya.

Les estimacions del valor raonable d’un bé immoble fetes seguint els criteris dels punts 166 a 172 de l’annex 9 d’aquesta Circular compleixen, en tot cas, els requisits que estableix aquest apartat.


[Bloque 20: #n14]

Norma 14. Consideraciones respecto del valor razonable.

Aspectos generales.

1. La entidad deberá tener presentes las siguientes hipótesis fundamentales en la estimación del valor razonable, que se define en el apartado 6 de la norma 12:

a) Una valoración a valor razonable se realiza para un activo o pasivo concretos.

b) El valor razonable es el precio que de manera racional y fundada acordarían un vendedor y un comprador actuando en su mejor interés económico; por tanto, quedan excluidas las valoraciones sobreestimadas o subestimadas por causa de acuerdos o circunstancias especiales, como la venta y arrendamiento posterior del activo o concesiones especiales de financiación.

c) El valor razonable es el importe al que negociarían partes interesadas, debidamente informadas y en condiciones de independencia mutua. En ese contexto, interesadas significa que pueden acordar una transacción con el activo o pasivo en cuestión, están dispuestas a efectuarla, pero no obligadas de algún modo a realizarla. Por otra parte, por debidamente informadas se entiende que tanto el vendedor como el comprador están suficientemente informados acerca de la naturaleza y características del activo, su estado, mercado, etc. Por último, independencia mutua se refiere a que comprador y vendedor no son partes vinculadas de acuerdo con el apartado 1 de la norma 62; que las partes sean vinculadas puede suponer que el precio de la transacción no sea representativo de una operación efectuada en condiciones de mercado. No tendrá en ningún caso la consideración de valor razonable el precio de una transacción forzada, urgente o como consecuencia de una situación de liquidación involuntaria.

d) El valor razonable es el precio al que se vendería un activo o se transferiría un pasivo en la fecha de valoración bajo las condiciones de mercado actuales. El valor razonable se estima para una determinada fecha y, puesto que las condiciones de mercado pueden variar con el tiempo, ese valor puede ser inadecuado para otra fecha.

2. La entidad, al estimar el valor razonable, deberá tener en cuenta las condiciones del activo o pasivo que los participantes en el mercado tendrían en cuenta a la hora de fijar el precio del activo o pasivo en la fecha de valoración. Dichas condiciones específicas incluyen, entre otras, para el caso de los activos, las siguientes:

a) El estado de conservación y la ubicación, y

b) Las restricciones, si las hubiera, sobre la venta o el uso.

3. El valor razonable es un precio de salida. Al respecto, la entidad asumirá que la transacción para vender el activo o transferir el pasivo se lleva a cabo:

a) En el mercado principal del activo o pasivo, entendiendo como tal el mercado con el mayor volumen y nivel de actividad, o

b) En ausencia de un mercado principal, en el mercado más ventajoso al que tenga acceso la entidad para el activo o el pasivo, entendido como aquel que maximiza el importe que recibiría por la venta del activo o minimiza la cantidad que se pagaría por la transferencia del pasivo, después de tener en cuenta costes de transacción y gastos de transporte.

4. El valor razonable se determinará sin practicar ninguna deducción por los costes de transacción.

5. La estimación del valor razonable de los pasivos, financieros o no financieros, y los instrumentos de patrimonio neto propios (como los emitidos como contraprestación en una combinación de negocios) se realizará bajo la hipótesis de que se transfieren a un participante en el mercado en la fecha de valoración. De este modo, la entidad asumirá que:

a) El pasivo sigue pendiente y el participante en el mercado tiene que cumplir la obligación. Por tanto, la estimación no se debe realizar asumiendo que el pasivo se liquida con la contraparte o se extingue de otro modo.

b) El instrumento de patrimonio neto propio de la entidad sigue pendiente y el participante en el mercado asume los derechos y las responsabilidades asociados. La estimación no se debe realizar asumiendo que el instrumento se extingue.

6. Si no están disponibles precios cotizados para pasivos o instrumentos de patrimonio neto propios idénticos o similares, la entidad deberá estimar el valor razonable del pasivo o instrumento de patrimonio neto propio como lo haría un participante en el mercado que tuviera esa partida en el activo en la fecha de valoración.

7. El valor razonable de un pasivo deberá reflejar el riesgo de incumplimiento de la entidad, que incluye, entre otros componentes, el riesgo de crédito propio. Al estimar el valor razonable de un pasivo, la entidad deberá tener en consideración cualquier factor que pueda influir sobre la posibilidad de que no satisfaga sus obligaciones, teniendo en cuenta las características del pasivo, como:

a) Si el pasivo es una obligación de entregar efectivo (un pasivo financiero) o una obligación de prestar servicios o entregar bienes (un pasivo no financiero), o

b) Las mejoras crediticias del pasivo, si las hubiera.

Metodologías para la estimación del valor razonable.

8. La mejor evidencia del valor razonable es el precio de cotización en un mercado activo, según se define en el apartado 8 de la norma 13.

9. Para aquellos bienes o servicios respecto de los cuales no exista un mercado activo, el valor razonable se obtendrá mediante la aplicación de metodologías de valoración.

10. La entidad deberá utilizar metodologías de valoración que sean adecuadas y para las que se disponga de datos suficientes de cara a estimar el valor razonable. En cualquier caso, las metodologías de valoración deberán ser coherentes con las metodologías aceptadas y habitualmente utilizadas por los participantes en el mercado para la fijación de precios. Se debe usar preferentemente, si está identificada, la metodología de valoración que haya demostrado obtener unas estimaciones más realistas de los precios.

Las metodologías de valoración deberán maximizar el uso de datos observables de mercado y minimizar el uso de datos no observables o contrastables y de consideraciones subjetivas tanto como sea posible.

Las metodologías de valoración utilizadas deberán estar suficientemente documentadas, incluyendo, si procede, las razones para su elección frente a otras alternativas posibles. Las metodologías de valoración se aplicarán de forma coherente de período a período y, por tanto, su elección se respetará a lo largo del tiempo en tanto no se hayan alterado los supuestos que motivaron su elección.

11. Las metodologías de valoración que utilice la entidad deben ser coherentes con alguno de los siguientes enfoques para estimar el valor razonable:

a) Enfoques basados en el mercado.

b) Enfoques basados en el coste.

c) Enfoques basados en los rendimientos.

12. Los enfoques basados en el mercado emplean precios y otra información relevante obtenida de transacciones en el mercado con el mismo activo, si estuviesen disponibles, o de transacciones con otros activos similares.

Un ejemplo de técnica de valoración coherente con el enfoque de mercado sería la matriz de precios, que es una técnica matemática basada en las relaciones de los instrumentos financieros valorados con los precios de otros valores cotizados de referencia.

13. Los enfoques basados en el coste concluyen sobre el importe que se requeriría actualmente para reemplazar la capacidad productiva o potencial de servicio del activo que se ha de valorar (coste de reposición actual). Un ejemplo de enfoque basado en el coste sería el diseñado para calcular el importe del coste que supondría para el comprador la construcción de un activo con una utilidad comparable, ajustado por el efecto de la obsolescencia.

14. Son enfoques basados en los rendimientos las metodologías que llegan a un importe actual que iguala una corriente de flujos de efectivo futuros descontados, como las técnicas de descuento de flujos de efectivo futuros estimados o los modelos generalmente utilizados para valorar opciones.

15. En algunos casos será suficiente aplicar una sola técnica de valoración. En otros puede ser necesario aplicar varias técnicas. Por ejemplo, en el caso de un descenso significativo en el volumen o nivel de actividad del mercado, la entidad puede considerar utilizar una técnica basada en las transacciones recientes de mercado y otra de descuento de flujos de efectivo. Cuando se utilicen varias técnicas de valoración, el valor razonable será aquel valor, dentro del rango de valores obtenidos, que resulte más representativo del valor razonable, dadas las circunstancias.

16. La entidad deberá evaluar periódicamente las metodologías de valoración que utilice y examinar su validez utilizando como referencia los precios observables de transacciones recientes en el bien o servicios que se valore o los valores basados en los datos observables de mercado que estén disponibles.

Jerarquía de valor razonable.

17. Para incrementar la coherencia y comparabilidad de las estimaciones y de la información que debe revelarse, se establece una jerarquía de valor razonable que permite clasificar las estimaciones en tres niveles:

a) Nivel 1: Estimaciones que utilizan precios cotizados sin ajustar en mercados activos para activos o pasivos idénticos, a los que la entidad pueda acceder en la fecha de valoración.

b) Nivel 2: Estimaciones que utilizan precios cotizados en mercados activos para instrumentos similares u otras metodologías de valoración en las que todas las variables significativas están basadas en datos de mercado observables directa o indirectamente.

c) Nivel 3: Estimaciones en las que alguna variable significativa no está basada en datos de mercado observables.

Una estimación del valor razonable se clasifica en el mismo nivel de la jerarquía de valor razonable que la variable del menor nivel que sea significativa para el resultado de la valoración. A estos efectos, una variable significativa es aquella que tiene una influencia decisiva sobre el resultado de la estimación. En la evaluación de la importancia de una variable concreta para la estimación se tendrán en cuenta las condiciones específicas del activo o pasivo que se valora.

18. Un precio cotizado en un mercado activo (nivel 1) proporciona la evidencia más fiable sobre el valor razonable y debe emplearse sin ajustar para estimar el valor razonable siempre que esté disponible, con las excepciones establecidas en el apartado siguiente.

19. La entidad tomará los datos de nivel 1 sin ajustar a menos que se dé alguna de las siguientes circunstancias, que son las únicas que permiten realizar un ajuste:

a) La entidad mantiene un gran número de activos o pasivos similares, pero no idénticos, para los que se dispone de un precio observable en un mercado activo pero no inmediatamente accesible para cada uno de los activos y pasivos de forma individual.

Por ejemplo, pudiera ocurrirle a una entidad que, por tener un gran número de instrumentos de deuda soberana, le resulte complicado obtener el precio de cada instrumento individualmente en la fecha de valoración. En este caso, como solución práctica, la entidad puede estimar el valor razonable mediante una metodología que no dependa exclusivamente de precios cotizados, como la matriz de precios descrita en el apartado 12 de esta norma.

b) El precio cotizado en un mercado activo no representa el valor razonable en la fecha de valoración, como ocurre cuando se producen sucesos significativos después del cierre de mercado.

c) De conformidad con el apartado 6 de esta norma, la entidad deberá estimar el valor razonable de un pasivo o instrumento de patrimonio neto propio tomando como referencia, por estar disponible, el precio en un mercado activo para una partida idéntica negociada como un activo. En este caso, la entidad deberá ajustar este precio cotizado únicamente si existen condiciones específicas de la partida o de su valoración como activo que no son aplicables a su valoración como pasivo o instrumento de patrimonio neto propio. A modo de ejemplo, este sería el caso del precio de cotización en un mercado activo de un instrumento de deuda que incluye el efecto de una mejora crediticia concedida por un tercero; en la estimación del valor razonable del instrumento de deuda emitido, la entidad ajustaría el precio observado para excluir el efecto de la mejora crediticia.

En estos casos, si la variable de nivel 1 se ajusta, el valor razonable se clasificará en un nivel más bajo de jerarquía del valor razonable. El valor razonable estimado a partir del dato ajustado se clasificará como nivel 2 si todas las variables con impacto significativo en el resultado de la estimación son variables de este nivel, o en nivel 3 si no se verifica lo anterior.

20. Las variables de nivel 2 son variables observables, ya sea directa o indirectamente, distintas de los precios cotizados en un mercado activo para activos o pasivos idénticos. Las variables de nivel 2 incluyen, entre otros, los siguientes:

a) Precios cotizados de activos o pasivos similares en mercados activos.

b) Precios cotizados de activos o pasivos idénticos o similares en mercados que no se consideran activos.

c) Variables distintas de los precios cotizados, que son observables indirectamente, como:

i) Tipos de interés y curvas de rendimiento.

ii) Volatilidades implícitas.

iii) Diferenciales de crédito.

d) Variables corroboradas por el mercado, que son aquellas que se derivan de datos de mercado observables por correlación, extrapolación o técnicas análogas, como los precios de las compras a plazo obtenidos al imponer la condición de imposibilidad de arbitraje.

21. La entidad realizará ajustes en las variables de nivel 2 cuando sea necesario en función de las condiciones específicas del activo o pasivo. Entre las condiciones específicas que se han de considerar, se encuentran las siguientes:

a) El estado de conservación o la ubicación.

b) El volumen o nivel de actividad en los mercados donde se observan las variables de nivel 2.

c) La medida en la que son comparables las partidas para las que se observan los datos y el activo o pasivo que se valoran. Por ejemplo, la entidad realizará un ajuste cuando un tipo de interés se haya observado para un activo similar al que se valora pero con menor riesgo.

Cuando la entidad ajuste una variable significativa de nivel 2 con un dato de nivel 3 que tenga asimismo impacto significativo en el resultado la valoración, la estimación se clasificará en el nivel 3.

22. Las variables de nivel 3 son variables no observables del activo o pasivo, incluyendo las obtenidas a partir de los datos propios de la entidad.

Aspectos específicos relativos a los instrumentos financieros.

23. Cuando el mercado publique precios de oferta y demanda para un mismo activo en él negociado, el precio cotizado será aquel dentro del rango que represente más fielmente el valor razonable. De este modo, el precio cotizado para un activo adquirido o un pasivo que se pretende emitir podrá ser el precio comprador y para un activo que se pretende adquirir o un pasivo emitido podrá ser el precio vendedor.

24. Cuando gestione un grupo de activos y pasivos financieros a valor razonable sobre la base de su exposición neta a los riesgos de mercado o de crédito, y así se informe al personal clave de la dirección, la entidad podrá estimar el valor razonable del grupo como el valor razonable de su posición neta.

Esta excepción deberá aplicarse de forma congruente período a período y no concierne a la presentación de los estados financieros en el balance, donde deben figurar por separado los activos y pasivos individuales, salvo que se permita su compensación de acuerdo con la norma 20. Si recurre a esta excepción de valoración, la entidad presentará los activos y pasivos por separado, pero la diferencia entre sus importes en libros será igual al valor razonable de la exposición neta.

Cuando la entidad tenga activos y pasivos que compensen riesgos de mercado entre sí, y el mercado publique precios de oferta y demanda, la entidad podrá aplicar el precio medio a la posición compensada y el precio comprador o vendedor, según el que resulte apropiado, a la posición neta.

La entidad puede necesitar asignar los ajustes por precios comprador y vendedor del párrafo anterior y los ajustes de riesgo de crédito de la cartera a los pasivos o a los activos individuales que conforman el grupo, lo que se hará de una forma razonable y coherente por medio de una metodología adecuada a las circunstancias.

25. Salvo evidencia en contrario, el valor razonable de un instrumento financiero en el reconocimiento inicial será el precio de la transacción.

En el caso de los instrumentos sin mercado activo, la entidad utilizará el precio de la transacción en el reconocimiento inicial, a menos que pueda evidenciar, por las condiciones específicas del instrumento o de la transacción, que es otro valor el que representa el valor razonable.

26. Un valor distinto del precio de la transacción representará el valor razonable, entre otros casos, cuando así resulte por comparación con otras transacciones de mercado observables y recientes para el mismo instrumento, sin modificaciones en sus condiciones ni agrupar con otras partidas, o a través de un modelo de valoración en que todas las variables del modelo procedan exclusivamente de datos observables de mercado.

En los casos descritos en el párrafo anterior, la entidad estimará posteriormente el valor razonable de estos instrumentos por referencia a las más recientes transacciones de mercado observadas, con los ajustes necesarios para reflejar el cambio de las condiciones económicas entre la fecha de observación y la de valoración, o utilizando otras metodologías de valoración, cuyo objetivo será establecer qué precios se habrían obtenido en la fecha de valoración bajo condiciones normales de mercado.

27. No obstante lo anterior, generalmente, el precio de la transacción representa el valor razonable en el reconocimiento inicial. En estos otros casos, cuando la entidad utilice en la estimación variables de nivel 3, deberá calibrar la metodología de valoración de forma que el resultado de la estimación sea igual al precio de la transacción. Esta calibración tiene como objetivo asegurar que la metodología que incorpora variables de nivel 3 refleja las condiciones de mercado en la fecha del reconocimiento inicial. Posteriormente, la entidad deberá asegurarse de que la metodología de valoración recoge asimismo el cambio en las condiciones de mercado entre la fecha de reconocimiento inicial y la de estimación del valor razonable.

Esto ocurriría, por ejemplo, cuando la entidad no puede conocer la prima de riesgo que los participantes en el mercado asignarían al bono y, en ausencia de evidencias en sentido contrario, asume que no ha habido ningún cambio en la prima de riesgo desde la fecha de emisión o compra del bono. En consecuencia, la valoración se realizará tomando esta prima de riesgo inicial y los precios o tipos de interés de referencia actuales, corregidos por cualquier diferencia que pudiera haber respecto del instrumento que se está valorando, como las derivadas del plazo o la moneda.

En cualquier caso, la entidad deberá realizar esfuerzos razonables para determinar si existen evidencias de cambio en la prima de riesgo; en caso afirmativo, la entidad considerará sus efectos al estimar el valor razonable.

28. Las técnicas de descuento de flujos de efectivo futuros utilizadas para estimar el valor razonable de instrumentos financieros sin mercado activo deberán capturar, en la fecha de valoración, los siguientes componentes:

a) Los flujos de efectivo futuros del instrumento financiero.

b) La volatilidad: las expectativas sobre los posibles cambios en el importe de los flujos de efectivo y el momento en que se espera que se produzcan. Es una medida estimada de la incertidumbre inherente en los flujos de efectivo o de la dispersión del cambio de los valores futuros de un instrumento financiero. Para los instrumentos cotizados en un mercado activo puede ser estimada adecuadamente, bien sobre la base de datos históricos del mercado, o bien obteniendo su valor implícito a partir de los precios actuales de mercado. Para los instrumentos sin mercado activo, las expectativas de cancelación anticipada pueden ser estimadas sobre la base de la experiencia de la entidad con instrumentos similares.

c) El valor temporal del dinero (tipo libre de riesgo): el tipo de interés de referencia que se debe utilizar en la actualización será el tipo de interés de partidas monetarias en las que no existe incertidumbre sobre el importe y el calendario de los flujos de efectivo y cuyo vencimiento o duración coincide con el período en el que se espera que se produzcan los flujos de efectivo del instrumento que se está valorando. Habitualmente, este tipo de interés se podrá deducir de los precios observables de la deuda pública, a menos que no suministren un tipo de interés de referencia adecuado para instrumentos denominados en la moneda del país. En tal caso, se podrán utilizar otras referencias alternativas, como los bonos corporativos emitidos en la moneda del país, siempre y cuando se caractericen por negociarse en mercados altamente líquidos y entre contrapartes de la mejor calidad crediticia.

d) La prima de riesgo: el valor razonable de un activo financiero deberá reflejar la compensación al tenedor por soportar el riesgo inherente en los flujos de efectivo del instrumento financiero. La prima sobre el tipo de interés libre de riesgo se podrá inferir a partir de los precios observables de instrumentos negociados con diferente calidad crediticia, o a partir de los tipos de interés aplicados por los prestamistas a prestatarios con diferentes calificaciones crediticias.

e) En el caso de los pasivos financieros, el riesgo de incumplimiento de la entidad: el valor razonable de un pasivo deberá reflejar el efecto del riesgo de incumplimiento de la entidad, que incluye, entre otros componentes, el riesgo de crédito propio.

f) El resto de los factores que los participantes en el mercado considerarían en la estimación.

29. A los efectos de la letra f) del apartado anterior, la entidad evaluará si es adecuado capturar en la estimación, entre otros, los siguientes factores:

a) La liquidez: entendida como el grado de facilidad, real o potencial, para realizar transacciones con un determinado instrumento financiero.

b) Los costes de estructura: el emisor del instrumento considerará la compensación por sus costes de estructura, como los de administración, si son significativos y los participantes en el mercado afrontarían costes comparables.

30. Para el caso particular de los instrumentos de deuda, como un bono o un préstamo, la entidad estimará los flujos de efectivo futuros del instrumento financiero que se van a descontar, utilizando las metodologías desarrolladas para la estimación individualizada de las pérdidas crediticias de acuerdo con la norma 29 y el anejo 9 de esta circular. Para descontar estos flujos de efectivo, la entidad utilizará el tipo de interés que refleje las condiciones de mercado en la fecha de la valoración, incluyendo la prima de riesgo de crédito en el tipo de descuento.

La entidad podrá utilizar los tipos de interés correspondientes a tasas de rentabilidad predominantes para instrumentos de deuda que sustancialmente tengan las mismas condiciones y características, incluyendo la calidad crediticia, el plazo remanente de renovación de intereses y de devolución del principal y la moneda de liquidación.

31. Para el caso particular de los instrumentos de patrimonio neto no cotizados, como una acción ordinaria, su valor razonable podrá estimarse mediante:

a) Las técnicas de descuento de los flujos de efectivo futuros, como dividendos, actualizados usando tipos de interés adecuados, como las tasas de rentabilidad observadas para instrumentos similares.

b) Metodologías que obtienen una valoración a partir de indicadores –como la ratio que relaciona el precio con el beneficio o la rentabilidad del dividendo y sus expectativas de crecimiento– correspondientes al instrumento que se valora y a instrumentos similares emitidos por entidades de características comparables con las de su emisor.

c) Metodologías de valoración basadas en el patrimonio neto del emisor.

32. A los efectos de la letra c) del apartado anterior, la entidad partirá del patrimonio neto de la entidad emisora del último balance público disponible y, en su caso, auditado. Si la entidad emisora publica el balance consolidado, se utilizará este.

La entidad ajustará el importe del patrimonio neto por las plusvalías tácitas existentes en la fecha de valoración, netas del efecto impositivo. Asimismo, cuando el emisor estuviera radicado fuera de España, la entidad convertirá el importe del patrimonio neto a su moneda de presentación como si se tratara de un negocio en el extranjero, siguiendo los criterios de la norma 50.

La entidad deberá incluir ajustes adicionales en el importe del patrimonio neto cuando se trate de la valoración de las inversiones realizadas en entidades de propósito especial que tengan la condición de dependientes, negocios conjuntos o asociadas y que tengan como objeto la tenencia de instrumentos financieros o bienes inmuebles adjudicados o recibidos en pago de deudas transmitidos por la propia entidad u otras entidades de crédito, así como las realizadas en entidades de propósito especial creadas para la transferencia de instrumentos financieros originados por la entidad o de bienes inmuebles adjudicados o recibidos en pago de deudas por esta. Estos ajustes tendrán como objetivo que los activos de la entidad emisora estén valorados con criterios uniformes con los establecidos en este título y en el anejo 9 de esta circular.

Aspectos específicos relativos a los activos no financieros.

33. La estimación del valor razonable de un activo no financiero tendrá en cuenta la capacidad de un participante en el mercado para que el activo genere beneficios económicos en su mejor y mayor uso o, alternativamente, mediante su venta a otro participante en el mercado que emplearía el activo en su mejor y mayor uso.

34. La mejor evidencia del valor razonable para esta clase de activos es su precio en un contrato de compraventa vinculante entre partes no relacionadas. Cuando tal contrato no exista pero el activo se negocie en un mercado activo, se tomará como valor razonable el precio comprador, si estuviese disponible, y si no se estimará a partir del precio de las transacciones más recientes, mediante técnicas de valoración que tengan en cuenta la incertidumbre, para lo que se asignarán probabilidades a las distintas estimaciones, el valor temporal del dinero, la liquidez del activo valorado, así como cualesquiera otros factores que los participantes en el mercado tomarían en consideración al realizar sus estimaciones.

35. Para los bienes inmuebles, por lo general, el valor razonable se obtendrá a partir de evidencias de mercado para inmuebles similares; cuando tales evidencias no estén disponibles (por ejemplo, por tratarse de activos de una naturaleza muy específica), se estimará su valor razonable mediante métodos de valoración que consideren el coste de reposición del activo o los rendimientos, como los basados en las proyecciones de los flujos de efectivo actualizados de rentas de los inmuebles.

36. El punto de partida en el proceso de estimación del valor razonable de un inmueble será una valoración de referencia realizada por un valorador independiente aplicando las metodologías descritas en el apartado anterior. En el proceso de estimación del valor razonable, la entidad evaluará si es necesario aplicar al valor de referencia un descuento derivado de las condiciones específicas del activo o de los mercados para estos activos.

37. En el caso de los bienes inmuebles adjudicados o recibidos en pago de deudas clasificados como activos no corrientes mantenidos para la venta, la estimación del valor razonable se realizará aplicando los criterios de los puntos 166 a 172 del anejo 9 de esta circular y, por tanto, la valoración de referencia deberá actualizarse anualmente. Los mencionados criterios se aplicarán asimismo para la estimación de los valores razonables de los bienes inmuebles adjudicados o recibidos en pago de deudas clasificados como inversiones inmobiliarias para los que no se cumpla alguno de los requisitos establecidos en las letras a) y b) del punto 175 del anejo 9.

38. En el caso de los bienes inmuebles distintos de los caracterizados en el apartado anterior, la frecuencia de actualización de las valoraciones de referencia dependerá de los cambios que experimenten los valores razonables. Para estos inmuebles, serán suficientes las valoraciones de referencia realizadas cada cinco años, siempre que presenten variaciones insignificantes en su valor razonable.

En el supuesto de inmuebles localizados en España, cuando no se apliquen las metodologías del anejo 9, el valor razonable estimado por la entidad no podrá superar al valor hipotecario otorgado mediante valoraciones efectuadas a partir de lo preceptuado en la Orden ECO/805/2003, de 27 de marzo, sobre normas de valoración de bienes inmuebles y de determinados derechos para ciertas finalidades financieras, para la finalidad de la letra a) del artículo 2 de dicha orden, y realizadas por sociedades o servicios de tasación independientes, según lo dispuesto en el punto 78 del anejo 9, inscritos en el Registro Oficial del Banco de España.

Las estimaciones del valor razonable de un bien inmueble realizadas siguiendo los criterios de los puntos 166 a 172 del anejo 9 de esta circular cumplen, en todo caso, con los requisitos establecidos en el presente apartado.

Es modifica l’apartat 37 per la norma 1.c de la Circular 2/2018, de 21 de desembre del Banc d’Espanya. Ref. BOE-A.2018-17880-CAT-pdf.

Se modifica el apartado 37 por la norma 1.b de la Circular 2/2018, de 21 de diciembre, del Banco de España. Ref. BOE-A-2018-17880-html.


[Bloc 21: #n15]

Norma 15. Reconeixement d’ingressos.

Consideracions generals i abast.

1. Com a criteri general, l’entitat ha de reconèixer els ingressos de les seves activitats ordinàries a mesura que es produeixi el lliurament dels béns o la prestació dels serveis compromesos contractualment amb els seus clients. L’entitat ha de reconèixer com a  ingressos durant la vida del contracte l’import de la contraprestació a la qual espera tenir dret a canvi dels béns o els serveis esmentats.

En conseqüència, si rep o té dret a rebre una contraprestació sense que s’hagi produït la transferència dels béns o els serveis, l’entitat ha de reconèixer un passiu per contracte de lliurament de béns o prestació de serveis, que ha de romandre en balanç fins que sigui procedent la seva imputació al compte de pèrdues i guanys d’acord amb els criteris d’aquesta norma.

2. Els criteris sobre reconeixement i valoració d’ingressos que estableix aquesta norma no s’apliquen als ingressos que preveuen específicament altres normes d’aquesta Circular. En concret:

a) Els ingressos dels instruments financers s’han de reconèixer d’acord amb la norma 22.

b) Els resultats per la baixa dels actius d’ús propi i inversions immobiliàries, de les existències i dels actius no corrents mantinguts per a la venda s’han de registrar d’acord amb els criteris de les normes 26, 27 i 34, respectivament.

c) Els contractes d’arrendament s’han de tractar d’acord amb el que preceptua la norma 33.

d) El registre d’ingressos per comissions per serveis financers s’ha de fer d’acord amb el que estableix la norma 38. No obstant això, per als ingressos per comissions per prestació de serveis financers diferents de les operacions de finançament, els criteris d’aquesta norma s’han d’aplicar per a totes les qüestions que no preveu expressament la norma 38.

e) Les permutes comercials d’actius immobiliaris s’han de tractar d’acord amb la norma 39.

f) Els ingressos per contractes d’assegurança s’han de reconèixer segons el que estableix la norma 40.

3. Per comptabilitzar els ingressos d’acord amb el principi bàsic del primer paràgraf de l’apartat 1 d’aquesta norma, l’entitat ha de seguir les etapes següents:

a) Identificar el contracte (o els contractes) amb el client.

b) Identificar l’obligació o les obligacions derivades de l’execució del contracte.

c) Determinar el preu de la transacció.

d) Assignar el preu de la transacció entre les obligacions d’execució.

e) Reconèixer l’ingrés a mesura que l’entitat compleix les seves obligacions.

Identificació del contracte.

4. Als efectes d’aquesta norma, existeix un contracte quan es compleixen els requisits següents:

a) Les parts han aprovat el contracte i s’han compromès a complir les seves obligacions respectives.

b) L’entitat pot identificar els drets de cadascuna de les parts i les condicions de pagament, en relació amb els béns i els serveis que s’han de transferir.

c) El contracte té caràcter comercial; això és, s’espera que el contracte tingui com a resultat un canvi en el risc, el calendari o l’import dels fluxos d’efectiu futurs de l’entitat, en relació amb els béns i els serveis que s’han de transferir.

d) És probable que l’entitat cobri la contraprestació associada amb el contracte.

Identificació de les obligacions d’execució.

5. Al començament del contracte, l’entitat ha d’avaluar els béns o els serveis compromesos i ha d’identificar com una obligació d’execució cada compromís de transferir al client:

a) un bé, un servei o un grup de béns o serveis diferenciats, o

b) una sèrie de béns o serveis diferenciats que siguin pràcticament iguals i que s’atinguin al mateix patró de transferència al client, com ara mercaderies fungibles.

6. Un bé o un servei compromès amb un client ha d’estar diferenciat si compleix els dos criteris següents:

a) El client pot gaudir del bé o el servei per si sol, o juntament amb altres recursos dels quals pugui disposar fàcilment.

b) El compromís de l’entitat de transferir el bé o el servei al client és identificable separadament d’altres compromisos que contingui el contracte.

Determinació del preu de la transacció.

7. L’entitat ha de determinar el preu de la transacció com l’import de la contraprestació a la qual espera tenir dret a canvi de lliurar els béns o prestar els serveis, sense incloure-hi imports cobrats a compte de tercers, com ara impostos indirectes, ni considerar possibles cancel·lacions, renovacions i modificacions del contracte.

8. El preu de la transacció pot consistir en imports fixos, variables o tots dos. Aquest preu pot variar a causa de descomptes, bonificacions, rebaixes, reemborsaments, reduccions de preu, incentius, primes, penalitzacions o altres elements similars. Així mateix, el preu és variable quan el dret de l’entitat al seu cobrament depengui de l’ocurrència o no d’un succés futur.

Per arribar al preu de la transacció és necessari deduir descomptes, bonificacions o rebaixes comercials.

Si el preu de la transacció inclou una contraprestació variable, l’entitat ha d’estimar inicialment l’import de la contraprestació a la qual té dret, bé com un valor esperat o bé com l’import en l’escenari més probable. L’import estimat de la contraprestació variable s’ha d’incloure, en la seva totalitat o en part, en el preu de la transacció només en la mesura en què sigui altament probable que no s’hagi de produir una reversió significativa de l’import dels ingressos acumulats reconeguts pel contracte.

Al final de cada període, l’entitat ha d’actualitzar l’estimació del preu de la transacció, per representar fidelment les circumstàncies existents en aquell moment.

Si l’entitat ha de revertir un import prèviament reconegut com a ingrés perquè ha variat l’estimació de la contraprestació pendent de rebre, aquesta reversió s’ha de reconèixer com un ingrés menor.

9. La contraprestació diferent de l’efectiu s’ha de valorar pel seu valor raonable. Quan no es pugui estimar directament el valor raonable de la contraprestació, aquest valor raonable s’ha d’estimar amb referència al preu de venda dels béns o els serveis compromesos.

10. Per determinar el preu de la transacció, l’entitat ha d’ajustar l’import de la contraprestació per tenir en compte l’efecte del valor temporal del diner quan el calendari de pagaments acordat proporcioni al client o a l’entitat un benefici significatiu de finançament. El tipus de descompte utilitzat és el que s’utilitzaria en una transacció de finançament independent entre l’entitat i el seu client al començament del contracte. Aquest tipus de descompte no ha de ser objecte d’una actualització posterior.

No obstant el que disposa el paràgraf anterior, l’entitat pot no actualitzar l’import de la contraprestació si al començament del contracte és previsible que el venciment sigui igual o inferior a un any.

Assignació del preu de la transacció a les obligacions d’execució.

11. L’entitat ha de distribuir el preu de la transacció de manera que a cada obligació d’execució identificada en el contracte se li assigni un import que representi la contraprestació que obté a canvi de transferir al client el bé o el servei compromès en l’obligació d’execució esmentada. Aquesta assignació s’ha de fer sobre la base dels corresponents preus de venda independent dels béns i els serveis objecte de cada obligació d’execució.

El preu de venda independent, que s’ha de determinar al començament del contracte, és el preu al qual una entitat vendria separadament el bé o el servei compromès amb un client. La seva evidència millor és el seu preu observable, si aquests béns o serveis es venen de manera separada en circumstàncies similars.

12. L’entitat ha d’assignar a les diferents obligacions d’execució del contracte qualsevol canvi posterior en l’estimació del preu de la transacció sobre la mateixa base que al començament del contracte.

Reconeixement d’ingressos a mesura que l’entitat compleix les seves obligacions.

13. L’entitat ha de reconèixer com a ingressos l’import del preu de la transacció assignat a una obligació d’execució, a mesura que satisfaci aquesta obligació mitjançant la transferència al client del bé o el servei compromès.

Als efectes d’aquesta norma, els béns i els serveis són actius, encara que només sigui momentàniament en el cas d’aquests últims. Un actiu es transfereix quan el client obté el control sobre aquest. S’entén per control d’un actiu la capacitat per dirigir-ne l’ús i obtenir substancialment tots els beneficis resultants dels fluxos d’efectiu (entrades o estalvis de sortides).

14. Per a cada obligació d’execució identificada, l’entitat ha de determinar, al començament del contracte, si la transferència de control de l’actiu es fa al llarg del temps o en un moment concret:

a) Una entitat ha de transferir el control d’un actiu al llarg del temps si es compleix un dels criteris següents:

i) El client rep i consumeix de manera simultània els beneficis proporcionats per l’activitat de l’entitat a mesura que aquesta la porta a terme. A tall d’exemple, aquest seria el cas dels serveis que es presten de manera recurrent, com ara els serveis de seguretat.

ii) L’entitat produeix o millora un actiu que el client controla a mesura que l’actiu es produeix o millora.

iii) L’entitat produeix un actiu específic per al client, al qual no pot donar un ús alternatiu, i té un dret exigible al cobrament de l’activitat efectuada fins aquell moment, com ara serveis de consultoria que donin lloc a l’emissió d’una opinió professional per al client.

b) Una entitat ha de transferir el control d’un actiu en un moment concret, si no ho fa al llarg del temps.

15. En una obligació d’execució que es compleix al llarg del temps, l’entitat ha de reconèixer els ingressos corresponents a mesura que la satisfà, per a la qual cosa ha de mesurar el grau d’avançament de l’execució.

Per mesurar el grau d’avançament del compliment d’una obligació d’execució, l’entitat ha d’aplicar un únic mètode respecte a cada obligació, que ha de ser el que millor reflecteixi l’execució de l’entitat i per a la selecció del qual ha de tenir en compte la naturalesa del bé o el servei que s’hagi de transferir al client. D’acord amb el principi d’uniformitat, l’entitat ha de seleccionar el mateix mètode per a obligacions d’execució similars i en circumstàncies semblants.

Els mètodes poden seguir enfocaments basats en productes o basats en entrades. Els primers reconeixen els ingressos a partir de mesuraments directes del valor per al client dels béns o els serveis transferits fins a una data, en relació amb els béns o els serveis del contracte. Els segons consideren els treballs o altres entrades que hagi destinat l’entitat a satisfer l’obligació d’execució, en relació amb els totals previstos per completar el compliment.

L’entitat només ha de reconèixer ingressos per una obligació d’execució satisfeta al llarg del temps si en pot mesurar raonablement el grau d’avançament. En cas contrari, l’entitat ha de reconèixer ingressos únicament per la quantia dels costos en què hagi incorregut fins a la data de valoració.

L’entitat ha de mesurar en cada data de referència el grau d’avançament de cada obligació d’execució identificada. Les actualitzacions de l’avaluació del grau d’avançament s’han de tractar com un canvi d’estimacions, d’acord amb la norma 18.

16. En una obligació d’execució que es compleix en un moment concret, l’entitat ha de reconèixer els ingressos corresponents en el moment en què se satisfà.

Actius i passius per contractes.

17. Quan alguna de les parts hagi executat les seves obligacions, l’entitat ha de presentar el contracte de venda de béns o prestació de serveis en el balanç com un actiu o un passiu per contracte, segons que correspongui. Aquests actius i passius per contracte s’han de presentar, d’acord amb les normes 52 i 53, en les partides «altres actius» i «altres passius», respectivament.

18. Un actiu per contracte és el dret d’una entitat a una contraprestació a canvi dels béns o els serveis que l’entitat ha transferit a un client, sempre que aquest dret no sigui una partida a cobrar, segons estableix l’apartat 20 d’aquesta norma.

El deteriorament d’aquests actius s’ha d’estimar d’acord amb el que estableix per als instruments de deute la norma 29.

19. Un passiu per contracte és l’obligació de l’entitat de transferir a un client béns o serveis pels quals ha rebut d’aquest una contraprestació o té dret a exigir un import en concepte de contraprestació.

20. Una partida a cobrar per operacions comercials representa un dret incondicional al cobrament d’una contraprestació. Un dret a contraprestació és incondicional si només es requereix el pas del temps perquè el pagament d’aquesta contraprestació sigui exigible. Aquestes partides a cobrar per operacions comercials s’han de comptabilitzar d’acord amb els criteris de la norma 22.

21. L’entitat ha de reconèixer un passiu per reemborsament si rep una contraprestació d’un client i espera reemborsar-la en part o en la totalitat. Aquest passiu s’ha de valorar per l’import de la contraprestació rebuda o per rebre al qual l’entitat no espera tenir dret, i s’ha d’actualitzar en cada data de referència.

22. L’entitat ha de presentar, en el compte de pèrdues i guanys, els efectes del finançament, com ara els ingressos per interessos o les despeses per interessos segons que correspongui, separadament dels ingressos reconeguts d’acord amb els apartats 13 a 16 d’aquesta norma.

Comptabilització dels costos relacionats amb els contractes.

23. Els costos d’obtenció d’un contracte són aquells en què incorre l’entitat per obtenir un contracte amb un client i en què no hauria incorregut si l’entitat no l’hagués subscrit.

S’han de reconèixer com un actiu si estan relacionats directament amb un contracte que l’entitat pot identificar de manera específica i l’entitat espera recuperar-los. Si el període d’amortització de l’actiu és igual o inferior a l’any, l’entitat pot no reconèixer els costos com un actiu i registrar-los com una despesa.

24. Els costos de compliment d’un contracte inclouen conceptes com ara mà d’obra directa, materials directes, assignacions de costos que estiguin relacionats directament amb el contracte i costos explícitament imputables al client en virtut del contracte.

Si els costos de compliment d’un contracte amb un client estan dins de l’abast d’altres normes, s’han de comptabilitzar d’acord amb aquestes. En cas contrari, només s’ha de reconèixer un actiu pels costos suportats per complir el contracte quan aquests compleixin els tres criteris següents:

a) que estiguin relacionats directament amb un contracte, subscrit o esperat, que l’entitat pot identificar de manera específica;

b) que generin o millorin recursos de l’entitat que s’han d’utilitzar per satisfer obligacions d’execució en el futur, i

c) que s’esperi recuperar-los.

25. Els actius per costos d’obtenció d’un contracte i els actius per costos de compliment d’un contracte reconeguts, respectivament, d’acord amb els apartats 23 i 24 anteriors, s’han d’amortitzar de manera sistemàtica i coherent amb la transferència al client dels béns o els serveis relacionats contractualment.

L’entitat ha de reconèixer una pèrdua per deteriorament de valor en el compte de pèrdues i guanys quan l’import en llibres dels actius esmentats superi l’import de la contraprestació pendent de rebre a canvi dels béns o els serveis compromesos, menys els costos relacionats directament amb el seu subministrament que no s’han reconegut com a despeses. Aquesta pèrdua per deteriorament pot ser objecte de reversió contra resultats.

26. Els costos relacionats amb un contracte que no es reconeguin com un actiu d’acord amb els apartats 23 i 24 d’aquesta norma, com, per exemple, els costos generals i administratius, s’han de reconèixer com una despesa quan s’incorri en aquests costos.


[Bloque 21: #n15]

Norma 15. Reconocimiento de ingresos.

Consideraciones generales y alcance.

1. Como criterio general, la entidad reconocerá los ingresos de sus actividades ordinarias a medida que se produzca la entrega de los bienes o la prestación de los servicios comprometidos contractualmente con sus clientes. La entidad reconocerá como ingresos durante la vida del contrato el importe de la contraprestación a la que espera tener derecho a cambio de dichos bienes o servicios.

En consecuencia, si recibe o tiene derecho a recibir, una contraprestación sin que se haya producido la transferencia de los bienes o servicios, la entidad reconocerá un pasivo por contrato de entrega de bienes o prestación de servicios, que permanecerá en balance hasta que proceda su imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias de acuerdo con los criterios de esta norma.

2. Los criterios sobre reconocimiento y valoración de ingresos establecidos en esta norma no se aplicarán a aquellos ingresos específicamente contemplados en otras normas de esta circular. En concreto:

a) Los ingresos de los instrumentos financieros se reconocerán de acuerdo con la norma 22.

b) Los resultados por la baja de los activos de uso propio e inversiones inmobiliarias, de las existencias y de los activos no corrientes mantenidos para la venta se registrarán de acuerdo con los criterios de las normas 26, 27 y 34, respectivamente.

c) Los contratos de arrendamiento se tratarán de acuerdo con lo preceptuado en la norma 33.

d) El registro de ingresos por comisiones por servicios financieros se hará de acuerdo con lo establecido en la norma 38. No obstante lo anterior, para los ingresos por comisiones por prestación de servicios financieros distintos de las operaciones de financiación, los criterios de la presente norma se aplicarán para todas las cuestiones no contempladas expresamente en la norma 38.

e) Las permutas comerciales de activos inmobiliarios se tratarán de acuerdo con la norma 39.

f) Los ingresos por contratos de seguro se reconocerán según lo establecido en la norma 40.

3. Para contabilizar los ingresos de acuerdo con el principio básico del primer párrafo del apartado 1 de esta norma, la entidad seguirá las siguientes etapas:

a) Identificar el contrato (o contratos) con el cliente.

b) Identificar la obligación u obligaciones derivadas de la ejecución del contrato.

c) Determinar el precio de la transacción.

d) Asignar el precio de la transacción entre las obligaciones de ejecución.

e) Reconocer el ingreso a medida que la entidad cumple con sus obligaciones.

Identificación del contrato.

4. A los efectos de esta norma, existe un contrato cuando se cumplen los siguientes requisitos:

a) Las partes han aprobado el contrato y se han comprometido a cumplir con sus obligaciones respectivas.

b) La entidad puede identificar los derechos de cada una de las partes y las condiciones de pago, en relación con los bienes y servicios que se van a transferir.

c) El contrato tiene carácter comercial; esto es, se espera que el contrato tenga como resultado un cambio en el riesgo, calendario o importe de los flujos de efectivo futuros de la entidad, en relación con los bienes y servicios que se van a transferir.

d) Es probable que la entidad cobre la contraprestación asociada con el contrato.

Identificación de las obligaciones de ejecución.

5. Al comienzo del contrato, la entidad evaluará los bienes o servicios comprometidos e identificará como una obligación de ejecución cada compromiso de transferir al cliente:

a) un bien, un servicio o un grupo de bienes o servicios diferenciados, o

b) una serie de bienes o servicios diferenciados que sean prácticamente iguales y que se atengan al mismo patrón de transferencia al cliente, como mercaderías fungibles.

6. Un bien o servicio comprometido con un cliente estará diferenciado si cumple los dos criterios siguientes:

a) El cliente puede disfrutar del bien o servicio por sí solo, o junto con otros recursos de los que pueda disponer fácilmente.

b) El compromiso de la entidad de transferir el bien o servicio al cliente es identificable por separado de otros compromisos contenidos en el contrato.

Determinación del precio de la transacción.

7. La entidad determinará el precio de la transacción como el importe de la contraprestación a la que espera tener derecho a cambio de entregar los bienes o prestar los servicios, sin incluir importes cobrados por cuenta de terceros, como impuestos indirectos, ni considerar posibles cancelaciones, renovaciones y modificaciones del contrato.

8. El precio de la transacción puede consistir en importes fijos, variables o ambos. Este precio puede variar debido a descuentos, bonificaciones, rebajas, reembolsos, reducciones de precio, incentivos, primas, penalizaciones u otros elementos similares. Asimismo, el precio será variable cuando el derecho de la entidad a su cobro dependa de la ocurrencia o no de un suceso futuro.

Para llegar al precio de la transacción será necesario deducir descuentos, bonificaciones o rebajas comerciales.

Si el precio de la transacción incluye una contraprestación variable, la entidad deberá estimar inicialmente el importe de la contraprestación a la que tendrá derecho, bien como un valor esperado, o bien como el importe en el escenario más probable. El importe estimado de la contraprestación variable se incluirá, en su totalidad o en parte, en el precio de la transacción solo en la medida en que sea altamente probable que no se vaya a producir una reversión significativa del importe de los ingresos acumulados reconocidos por el contrato.

Al final de cada período, la entidad actualizará la estimación del precio de la transacción, para representar fielmente las circunstancias existentes en ese momento.

Si la entidad tiene que revertir un importe previamente reconocido como ingreso al variar la estimación de la contraprestación pendiente de recibir, esta reversión se reconocerá como un menor ingreso.

9. La contraprestación distinta del efectivo se valorará por su valor razonable. Cuando no pueda estimarse directamente el valor razonable de la contraprestación, este valor razonable se estimará por referencia al precio de venta de los bienes o servicios comprometidos.

10. Para determinar el precio de la transacción, la entidad ajustará el importe de la contraprestación para tener en cuenta el efecto del valor temporal del dinero cuando el calendario de pagos acordado proporcione al cliente o a la entidad un beneficio significativo de financiación. El tipo de descuento utilizado será el que se utilizaría en una transacción de financiación independiente entre la entidad y su cliente al comienzo del contrato. Este tipo de descuento no será objeto de actualización posterior.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, la entidad podrá no actualizar el importe de la contraprestación si al comienzo del contrato es previsible que el vencimiento sea igual o inferior a un año.

Asignación del precio de la transacción a las obligaciones de ejecución.

11. La entidad distribuirá el precio de la transacción de forma que a cada obligación de ejecución identificada en el contrato se le asigne un importe que represente la contraprestación que obtendrá a cambio de transferir al cliente el bien o servicio comprometido en dicha obligación de ejecución. Esta asignación se hará sobre la base de los correspondientes precios de venta independiente de los bienes y servicios objeto de cada obligación de ejecución.

El precio de venta independiente, que se determinará al comienzo del contrato, es el precio al que una entidad vendería por separado el bien o servicio comprometido con un cliente. Su mejor evidencia es su precio observable, si estos bienes o servicios se venden de forma separada en circunstancias similares.

12. La entidad asignará a las distintas obligaciones de ejecución del contrato cualquier cambio posterior en la estimación del precio de la transacción sobre la misma base que al comienzo del contrato.

Reconocimiento de ingresos a medida que la entidad cumple con sus obligaciones.

13. La entidad reconocerá como ingresos el importe del precio de la transacción asignado a una obligación de ejecución, a medida que satisfaga esta obligación mediante la transferencia al cliente del bien o servicio comprometido.

A los efectos de esta norma, los bienes y servicios son activos, aunque solo sea momentáneamente en el caso de estos últimos. Un activo se transfiere cuando el cliente obtiene el control sobre él. Se entiende por control de un activo la capacidad para dirigir su uso y obtener sustancialmente todos los beneficios resultantes de los flujos de efectivo (entradas o ahorros de salidas).

14. Para cada obligación de ejecución identificada, la entidad determinará, al comienzo del contrato, si la transferencia de control del activo se realiza a lo largo del tiempo o en un momento concreto:

a) Una entidad transferirá el control de un activo a lo largo del tiempo si se cumple uno de los siguientes criterios:

i) El cliente recibe y consume de forma simultánea los beneficios proporcionados por la actividad de la entidad a medida que esta la lleva a cabo. A modo de ejemplo, este sería el caso de los servicios que se prestan de forma recurrente, como los servicios de seguridad.

ii) La entidad produce o mejora un activo que el cliente controla a medida que el activo se produce o mejora.

iii) La entidad produce un activo específico para el cliente, al que no puede darle un uso alternativo, y tiene un derecho exigible al cobro de la actividad realizada hasta el momento, como servicios de consultoría que den lugar a la emisión de una opinión profesional para el cliente.

b) Una entidad transferirá el control de un activo en un momento concreto, si no lo hace a lo largo del tiempo.

15. En una obligación de ejecución que se cumple a lo largo del tiempo, la entidad reconocerá los ingresos correspondientes a medida que la satisface, para lo que medirá el grado de avance de la ejecución.

Para medir el grado de avance del cumplimento de una obligación de ejecución, la entidad aplicará un único método respecto a cada obligación, que debe ser el que mejor refleje la ejecución de la entidad y para cuya selección tendrá en cuenta la naturaleza del bien o servicio que se vaya a transferir al cliente. De acuerdo con el principio de uniformidad, la entidad deberá seleccionar el mismo método para obligaciones de ejecución similares y en circunstancias parecidas.

Los métodos pueden seguir enfoques basados en productos o basados en insumos. Los primeros reconocen los ingresos a partir de mediciones directas del valor para el cliente de los bienes o servicios transferidos hasta una fecha, en relación con los bienes o servicios del contrato. Los segundos consideran los trabajos u otros insumos que haya destinado la entidad a satisfacer la obligación de ejecución, en relación con los totales previstos para completar el cumplimiento.

La entidad solo reconocerá ingresos por una obligación de ejecución satisfecha a lo largo del tiempo si puede medir razonablemente su grado de avance. En caso contrario, la entidad reconocerá ingresos únicamente por la cuantía de los costes incurridos hasta la fecha de valoración.

La entidad medirá en cada fecha de referencia el grado de avance de cada obligación de ejecución identificada. Las actualizaciones de la evaluación del grado de avance se tratarán como un cambio de estimaciones, de acuerdo con la norma 18.

16. En una obligación de ejecución que se cumple en un momento concreto, la entidad reconocerá los ingresos correspondientes en el momento en que se satisface.

Activos y pasivos por contratos.

17. Cuando alguna de las partes haya ejecutado sus obligaciones, la entidad presentará el contrato de venta de bienes o prestación de servicios en el balance como un activo o un pasivo por contrato, según corresponda. Estos activos y pasivos por contrato se presentarán, de acuerdo con las normas 52 y 53, en las partidas «otros activos» y «otros pasivos», respectivamente.

18. Un activo por contrato es el derecho de una entidad a una contraprestación a cambio de los bienes o servicios que la entidad ha transferido a un cliente, siempre que este derecho no sea una partida a cobrar, según se establece en el apartado 20 de esta norma.

El deterioro de estos activos se estimará de acuerdo con lo establecido para los instrumentos de deuda en la norma 29.

19. Un pasivo por contrato es la obligación de la entidad de transferir a un cliente bienes o servicios por los cuales ha recibido de este una contraprestación o tiene derecho a exigir un importe en concepto de contraprestación.

20. Una partida a cobrar por operaciones comerciales representa un derecho incondicional al cobro de una contraprestación. Un derecho a contraprestación es incondicional si solo se requiere el paso del tiempo para que el pago de esa contraprestación sea exigible. Estas partidas a cobrar por operaciones comerciales se contabilizarán de acuerdo con los criterios de la norma 22.

21. La entidad reconocerá un pasivo por reembolso si recibe una contraprestación de un cliente y espera reembolsarla en parte o en la totalidad. Este pasivo se valorará por el importe de la contraprestación recibida o por recibir al cual la entidad no espera tener derecho, y se actualizará en cada fecha de referencia.

22. La entidad presentará, en la cuenta de pérdidas y ganancias, los efectos de la financiación, como ingresos por intereses o gastos por intereses según corresponda, por separado de los ingresos reconocidos de acuerdo con los apartados 13 a 16 de esta norma.

Contabilización de los costes relacionados con los contratos.

23. Los costes de obtención de un contrato son aquellos en los que incurre la entidad para obtener un contrato con un cliente y en los que no habría incurrido si la entidad no lo hubiera celebrado.

Se reconocerán como un activo si están directamente relacionados con un contrato que la entidad puede identificar de forma específica y la entidad espera recuperarlos. Si el período de amortización del activo fuera igual o inferior al año, la entidad podrá no reconocer los costes como un activo y registrarlos como un gasto.

24. Los costes de cumplimiento de un contrato incluyen conceptos como mano de obra directa, materiales directos, asignaciones de costes que estén directamente relacionados con el contrato y costes explícitamente imputables al cliente en virtud del contrato.

Si los costes de cumplimiento de un contrato con un cliente están dentro del alcance de otras normas, se contabilizarán de acuerdo con estas. En caso contrario, solo se reconocerá un activo por los costes soportados para cumplir el contrato cuando estos cumplan los tres criterios siguientes:

a) estén directamente relacionados con un contrato, celebrado o esperado, que la entidad puede identificar de forma específica;

b) generen o mejoren recursos de la entidad que se utilizarán para satisfacer obligaciones de ejecución en el futuro, y

c) se espere recuperarlos.

25. Los activos por costes de obtención de un contrato y los activos por costes de cumplimiento de un contrato reconocidos, respectivamente, de acuerdo con los apartados 23 y 24 anteriores, se amortizarán de forma sistemática y coherente con la transferencia al cliente de los bienes o servicios relacionados contractualmente.

La entidad reconocerá una pérdida por deterioro de valor en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando el importe en libros de dichos activos supere el importe de la contraprestación pendiente de recibir a cambio de los bienes o servicios comprometidos, menos los costes relacionados directamente con su suministro que no se han reconocido como gastos. Esta pérdida por deterioro podrá ser objeto de reversión contra resultados.

26. Los costes relacionados con un contrato que no se reconozcan como un activo de acuerdo con los apartados 23 y 24 de esta norma, como, por ejemplo, los costes generales y administrativos, se reconocerán como un gasto cuando se incurra en ellos.


[Bloc 22: #n16]

Norma 16. Operacions en moneda estrangera.

1. Als efectes d’aquesta Circular, s’entén per moneda funcional la moneda de l’entorn econòmic principal en què opera l’entitat. Moneda estrangera és qualsevol moneda diferent de la moneda funcional.

2. L’entitat ha de determinar la seva moneda funcional, per a la qual cosa ha de considerar quina moneda influeix principalment en el preu de venda i en els costos de personal, els costos dels materials i altres costos de producció dels seus productes, ja que és la moneda en què es contracten i liquiden, o quina és la moneda del país les regulacions i les forces competitives del qual en determinen el preu de venda. Així mateix, l’entitat també ha de prendre en consideració la moneda en què finança les seves activitats o manté els ingressos cobrats de les seves activitats d’explotació. Quan les circumstàncies anteriors no donin una resposta concloent, les entitats han de recórrer al judici dels seus administradors a l’hora de determinar la moneda funcional.

Es presumeix que la moneda funcional de les entitats de crèdit espanyoles és l’euro.

3. L’entitat, en els seus estats financers individuals, ha de convertir els saldos deutors o creditors denominats en moneda estrangera a la seva moneda funcional, d’acord amb els criteris que preveuen els apartats 5 a 8 d’aquesta norma.

4. L’entitat ha de tenir en compte els criteris següents per determinar la moneda de denominació de les diferents partides d’actiu, passiu, ingressos i despeses:

a) Els instruments de deute i qualsevol altre dèbit anàleg s’han de denominar en la moneda en què se n’hagi de produir el reemborsament, independentment del fet que originalment s’hagin pagat o s’hagin rebut en una moneda diferent.

b) Els instruments de patrimoni net, en la moneda en què l’emissor n’expressi el valor nominal.

c) Els actius tangibles, en la moneda del país on estan ubicats.

d) Els compromisos, ferms o contingents, en la moneda en què, si s’escau, s’hagin de satisfer.

e) Les provisions, en la moneda en què, si és procedent, s’hagi de satisfer l’obligació.

f) Les correccions de valor per deteriorament d’actius, en la moneda en què estiguin denominats els actius als quals aquestes corresponguin.

5. En el reconeixement inicial, els saldos deutors i creditors denominats en moneda estrangera s’han de convertir a la moneda funcional utilitzant el tipus de canvi de comptat de la data de reconeixement, entès com el tipus de canvi per a lliurament immediat.

6. Amb posterioritat al reconeixement inicial, s’han d’aplicar les regles següents per a la conversió de saldos denominats en moneda estrangera a la moneda funcional:

a) Els actius i els passius de caràcter monetari s’han de convertir al tipus de canvi de tancament, entès com el tipus de canvi mitjà de comptat de la data a què es refereixen els estats financers. Les partides monetàries, que defineix l’apartat 6 de la norma 13, inclouen, entre d’altres, els instruments de deute i qualsevol altre dèbit anàleg, així com les provisions.

b) Les partides no monetàries, que defineix l’apartat 7 de la norma 13, s’han de convertir:

i) Al tipus de canvi de la data d’adquisició quan es tracti de partides valorades a cost històric, com l’immobilitzat material.

ii) Al tipus de canvi de la data en què es va determinar el valor raonable quan es tracti de partides no monetàries valorades a valor raonable, com els instruments de patrimoni net.

c) Els ingressos i les despeses s’han de convertir aplicant-hi el tipus de canvi de la data de l’operació, i es pot utilitzar un tipus de canvi mitjà del període per a totes les operacions efectuades en aquest període, llevat que hagi experimentat variacions significatives. Les amortitzacions s’han de convertir al tipus de canvi aplicat a l’actiu corresponent.

7. L’estimació del deteriorament dels actius no monetaris denominats en moneda estrangera s’ha de fer comparant l’import en llibres de l’actiu amb el seu import recuperable, convertit aquest últim al tipus de canvi de la data de la seva determinació.

8. Com a criteri general, les diferències de canvi sorgides en la conversió a la moneda funcional s’han de registrar en el compte de pèrdues i guanys. Com a excepció, les diferències sorgides en partides no monetàries valorades a valor raonable amb canvis en un altre resultat global s’han de reconèixer en la partida «un altre resultat global acumulat» del patrimoni net.

Les diferències de canvi sorgides en la conversió a la moneda funcional d’instruments de cobertura en una cobertura comptable s’han de tractar d’acord amb el que estableix la norma 31.

9. La moneda de presentació de les entitats de crèdit espanyoles, és a dir, aquella en què elaboren els seus estats financers, és l’euro. En el supòsit que sigui diferent de la moneda funcional, els criteris per a la conversió de la moneda funcional a la moneda de presentació són els següents:

a) Els actius i els passius s’han de convertir a la moneda de presentació aplicant-hi el tipus de canvi de tancament.

b) Els ingressos i les despeses s’han de convertir aplicant-hi el tipus de canvi de la data de l’operació, i es pot utilitzar un tipus de canvi mitjà del període per a totes les operacions fetes en aquest període, llevat que el tipus esmentat hagi experimentat variacions significatives.

c) Els elements que formen el patrimoni net s’han de convertir al tipus de canvi històric.

10. Les diferències de conversió que sorgeixin com a conseqüència de la conversió de partides de la moneda funcional a la moneda de presentació s’han de registrar en la partida «un altre resultat global acumulat» del patrimoni net.

11. La integració dels estats financers individuals corresponents a sucursals radicades en països diferents del de la seu social de l’entitat o en una moneda funcional diferent de la de l’entitat s’ha de tractar de conformitat amb el que preveu la norma 50.


[Bloque 22: #n16]

Norma 16. Operaciones en moneda extranjera.

1. A efectos de esta circular, se entiende por moneda funcional la moneda del entorno económico principal en el que opera la entidad. Moneda extranjera será cualquier moneda distinta de la moneda funcional.

2. La entidad deberá determinar su moneda funcional, para lo que considerará qué moneda influye principalmente en el precio de venta y en los costes de personal, los costes de los materiales y otros costes de producción de sus productos, ya que es la moneda en que se contratan y liquidan, o cuál es la moneda del país cuyas regulaciones y fuerzas competitivas determinan su precio de venta. Asimismo, la entidad también tomará en consideración la moneda en la que financia sus actividades o mantiene los ingresos cobrados de sus actividades de explotación. Cuando las circunstancias anteriores no arrojen una respuesta concluyente, las entidades recurrirán al juicio de sus administradores a la hora de determinar la moneda funcional.

Se presumirá que la moneda funcional de las entidades de crédito españolas es el euro.

3. La entidad, en sus estados financieros individuales, deberá convertir los saldos deudores o acreedores denominados en moneda extranjera a su moneda funcional, de acuerdo con los criterios previstos en los apartados 5 a 8 de esta norma.

4. La entidad tendrá en cuenta los siguientes criterios para determinar la moneda de denominación de las diferentes partidas de activo, pasivo, ingresos y gastos:

a) Los instrumentos de deuda y cualquier otro débito análogo se denominarán en la moneda en que deba producirse su reembolso, con independencia de que originalmente se pagasen o recibiesen en moneda distinta.

b) Los instrumentos de patrimonio neto, en la moneda en que el emisor exprese su valor nominal.

c) Los activos tangibles, en la moneda del país donde están ubicados.

d) Los compromisos, firmes o contingentes, en la moneda en que, en su caso, deban satisfacerse.

e) Las provisiones, en la moneda en que, si procediera, deba satisfacerse la obligación.

f) Las correcciones de valor por deterioro de activos, en la moneda en que estén denominados los activos a los que estas correspondan.

5. En el reconocimiento inicial, los saldos deudores y acreedores denominados en moneda extranjera se convertirán a la moneda funcional utilizando el tipo de cambio de contado de la fecha de reconocimiento, entendido como el tipo de cambio para entrega inmediata.

6. Con posterioridad al reconocimiento inicial, se aplicarán las siguientes reglas para la conversión de saldos denominados en moneda extranjera a la moneda funcional:

a) Los activos y pasivos de carácter monetario se convertirán al tipo de cambio de cierre, entendido como el tipo de cambio medio de contado de la fecha a que se refieren los estados financieros. Las partidas monetarias, que se definen en el apartado 6 de la norma 13, incluyen, entre otros, los instrumentos de deuda y cualquier otro débito análogo, así como las provisiones.

b) Las partidas no monetarias, que se definen en el apartado 7 de la norma 13, se convertirán:

i) Al tipo de cambio de la fecha de adquisición cuando se trate de partidas valoradas a coste histórico, como el inmovilizado material.

ii) Al tipo de cambio de la fecha en que se determinó el valor razonable cuando se trate de partidas no monetarias valoradas a valor razonable, como los instrumentos de patrimonio neto.

c) Los ingresos y gastos se convertirán aplicando el tipo de cambio de la fecha de la operación, pudiendo utilizarse un tipo de cambio medio del período para todas las operaciones realizadas en él, salvo que haya sufrido variaciones significativas. Las amortizaciones se convertirán al tipo de cambio aplicado al correspondiente activo.

7. La estimación del deterioro de los activos no monetarios denominados en moneda extranjera se realizará comparando el importe en libros del activo con su importe recuperable, convertido este último al tipo de cambio de la fecha de su determinación.

8. Como criterio general, las diferencias de cambio surgidas en la conversión a la moneda funcional se registrarán en la cuenta de pérdidas y ganancias. Como excepción, aquellas diferencias surgidas en partidas no monetarias valoradas a valor razonable con cambios en otro resultado global se reconocerán en la partida «otro resultado global acumulado» del patrimonio neto.

Las diferencias de cambio surgidas en la conversión a la moneda funcional de instrumentos de cobertura en una cobertura contable se tratarán de acuerdo con lo establecido en la norma 31.

9. La moneda de presentación de las entidades de crédito españolas, es decir, aquella en la que elaboran sus estados financieros, es el euro. En el supuesto de que sea diferente de la moneda funcional, los criterios para la conversión de la moneda funcional a la moneda de presentación serán los siguientes:

a) Los activos y pasivos se convertirán a la moneda de presentación aplicando el tipo de cambio de cierre.

b) Los ingresos y gastos se convertirán aplicando el tipo de cambio de la fecha de la operación, pudiendo utilizarse un tipo de cambio medio del período para todas las operaciones realizadas en él, salvo que dicho tipo haya sufrido variaciones significativas.

c) Los elementos que forman el patrimonio neto se convertirán al tipo de cambio histórico.

10. Las diferencias de conversión que surjan como consecuencia de la conversión de partidas de la moneda funcional a la moneda de presentación se registrarán en la partida «otro resultado global acumulado» del patrimonio neto.

11. La integración de los estados financieros individuales correspondientes a sucursales radicadas en países diferentes al de la sede social de la entidad o en una moneda funcional distinta a la de la entidad se tratará conforme a lo previsto en la norma 50.


[Bloc 23: #n17]

Norma 17. Selecció i canvi de criteris comptables.

Selecció de criteris comptables.

1. Els criteris comptables són els principis específics, les polítiques, els procediments i les pràctiques adoptats per l’entitat en l’elaboració i la presentació dels seus estats financers.

La formulació dels comptes anuals individuals i consolidats s’ha de fer aplicant-hi els criteris d’aquest títol, sense que la utilització d’altres criteris es pugui justificar mitjançant la simple publicació en la memòria dels criteris comptables aplicats o d’una altra informació explicativa.

2. En el tractament comptable de les qüestions que no regula expressament aquest títol, s’hi han d’aplicar les normes comptables espanyoles vigents compatibles amb els criteris generals que estableix el títol.

Quan una qüestió no estigui regulada en la normativa comptable espanyola, s’han d’utilitzar com a subsidiaris de les normes d’aquest títol, i sempre que siguin compatibles amb aquestes, els criteris que estableixen les Normes internacionals d’informació financera adoptades com a reglaments de la Comissió Europea en vigor.

En tot cas, l’entitat ha de consultar el Banc d’Espanya sobre els criteris comptables no inclosos en la circular que pretengui utilitzar, sempre que el seu impacte qualitatiu o quantitatiu pugui ser significatiu. A l’hora de determinar si l’impacte esmentat és significatiu, l’entitat ha de tenir especialment en compte que l’impacte qualitatiu és més gran quan no hi hagi en la legislació nacional ni en els reglaments europeus cap norma comptable aplicable específicament per al tractament del tipus de transacció o esdeveniment que s’ha de comptabilitzar.

3. No obstant el que disposa l’apartat 1 d’aquesta norma, en les circumstàncies excepcionals en què el consell d’administració, o l’òrgan equivalent, de l’entitat consideri que l’aplicació de les normes d’aquest títol a un determinat tipus de transacció o esdeveniment suposi que no es presenti la imatge fidel del patrimoni, de la situació financera, dels resultats i dels fluxos d’efectiu, l’entitat ha de consultar el Banc d’Espanya sobre el criteri comptable que pretengui utilitzar, sempre que el seu impacte pugui ser significatiu.

L’aplicació de tractaments comptables diferents dels que regula aquest títol no es considera suficientment justificada simplement perquè una altra normativa o normatives comptables permetin aplicar per a les transaccions o els esdeveniments esmentats tractaments comptables diferents.

4. Les consultes sobre l’aplicació de criteris comptables que descriuen els apartats 2 i 3 anteriors s’han d’adreçar al Banc d’Espanya i han d’incloure, juntament amb la proposta de tractament comptable, una descripció exhaustiva de la transacció o l’esdeveniment que s’ha de comptabilitzar, indicant-hi, quan sigui factible, el seu possible impacte quantitatiu en els estats financers, i els motius que, segons el parer del consell d’administració o l’òrgan equivalent, justifiquen el tractament proposat.

El Banc d’Espanya, si no considera adequat el tractament esmentat, ha d’indicar el criteri comptable que s’hauria d’aplicar, que ha de ser coherent i compatible amb els criteris que regula aquest títol, les normes comptables espanyoles vigents i les Normes internacionals d’informació financera aprovades pels reglaments de la Comissió Europea per a altres transaccions i esdeveniments amb els quals tinguin similitud. Si el Banc d’Espanya considera els criteris esmentats d’interès per a altres entitats de crèdit, ha de procedir a la seva difusió pública.

El que disposa aquest apartat s’entén sense perjudici del procediment que estableix l’article 59 de la Llei 22/2015, de 20 de juliol, respecte a les propostes normatives o d’interpretació d’interès general en matèria comptable.

5. Si, com a conseqüència del que disposen els apartats 2 i 3 d’aquesta norma, s’apliquen criteris comptables que no preveu aquest títol o diferents dels que estableix, els criteris utilitzats s’han de descriure en la memòria, sempre que siguin rellevants. Quan els criteris aplicats siguin diferents dels que estableix aquest títol, s’ha de motivar la raó que en justifica l’aplicació, així com el seu impacte en el balanç i en el compte de pèrdues i guanys.

Canvi de criteris comptables.

6. Els canvis de criteris comptables, bé perquè es modifiqui la norma que regula una transacció o un esdeveniment determinat, o bé perquè el consell d’administració, o l’òrgan equivalent, per raons degudament justificades que portin al subministrament d’informació més rellevant i que representa més fidelment la transacció o l’esdeveniment, decideixi variar el criteri de conformitat amb el que estableix aquest títol, s’han d’aplicar retroactivament, de conformitat amb el que assenyala l’apartat 7 següent, llevat que:

a) l’aplicació esmentada sigui impracticable d’acord amb l’apartat 8 d’aquesta norma, o

b) la disposició que modifiqui o estableixi el criteri fixi la data des de la qual s’ha d’aplicar.

7. L’aplicació retroactiva d’un nou criteri comptable comporta ajustar els imports dels elements afectats com si el nou criteri comptable s’hagués aplicat sempre. Si l’aplicació del nou criteri afecta exercicis anteriors, l’ajust s’ha de fer utilitzant com a contrapartida la partida del patrimoni net que correspongui segons la naturalesa de l’ajust, en el balanç d’obertura del període més antic sobre el qual es publiqui informació comparativa.

Així mateix, s’han d’ajustar els imports de les partides dels diferents estats afectats pel canvi que es publiquin a efectes comparatius, inclosa la informació comparativa que es presenti en les notes de la memòria.

A més, sempre que l’efecte de l’aplicació retroactiva del nou criteri sigui significatiu, l’entitat ha de presentar en el balanç, juntament amb la informació referida al final de l’exercici i la informació comparativa referida al final de l’exercici precedent, informació comparativa referida a l’inici del període precedent.

L’entitat ha d’informar en la memòria sobre les modificacions introduïdes en les partides dels diferents estats que es presentin a efectes comparatius respecte de les dades prèviament publicades.

Quan l’aplicació retroactiva requereixi fer estimacions, s’ha de tenir en compte informació que:

a) subministri evidència de les circumstàncies que hi havia en la data o les dates en què la transacció, el succés o la condició hagi ocorregut, i

b) hagi estat disponible quan es van formular els estats financers dels exercicis anteriors.

8. Als efectes del que disposa la lletra a) de l’apartat 6 d’aquesta norma, l’aplicació retroactiva d’un canvi en un criteri comptable és impracticable en un exercici quan l’entitat no pugui aplicar-lo, després d’efectuar tots els esforços raonables per fer-ho, bé perquè els efectes no siguin determinables o bé perquè implica fer suposicions sobre les intencions del consell d’administració, o l’òrgan equivalent, en un exercici anterior, o bé perquè requereixin estimacions d’imports significatius i sigui impossible obtenir informació objectiva d’aquestes estimacions que compleixi els requisits de les lletres a) i b) de l’apartat precedent.

Quan sigui impracticable determinar els efectes que es deriven, en cada exercici específic, del canvi d’un criteri comptable sobre la informació comparativa en un o més exercicis anteriors per als quals es presenti informació, l’entitat ha d’aplicar el nou criteri comptable al principi de l’exercici més antic per al qual l’aplicació retroactiva sigui practicable. Quan sigui impracticable determinar l’efecte acumulat al principi de l’exercici corrent, per l’aplicació d’un nou criteri comptable a tots els exercicis anteriors, l’entitat ha d’aplicar el nou criteri comptable de manera prospectiva, des de la data més antiga en què sigui practicable fer-ho.


[Bloque 23: #n17]

Norma 17. Selección y cambio de criterios contables.

Selección de criterios contables.

1. Los criterios contables son los principios específicos, políticas, procedimientos y prácticas adoptados por la entidad en la elaboración y presentación de sus estados financieros.

La formulación de las cuentas anuales individuales y consolidadas se hará aplicando los criterios de este título, sin que la utilización de otros criterios se pueda justificar mediante la simple publicación en la memoria de los criterios contables aplicados o de otra información explicativa.

2. En el tratamiento contable de las cuestiones no reguladas expresamente en este título, se aplicarán las normas contables españolas vigentes compatibles con los criterios generales establecidos en él.

Cuando una cuestión no esté regulada en la normativa contable española, se utilizarán como subsidiarios de las normas de este título, y siempre que sean compatibles con estas, los criterios establecidos en las Normas Internacionales de Información Financiera adoptadas como reglamentos de la Comisión Europea en vigor.

En todo caso, la entidad consultará al Banco de España sobre los criterios contables no incluidos en la circular que pretenda utilizar, siempre que su impacto cualitativo o cuantitativo pueda ser significativo. A la hora de determinar si dicho impacto es significativo, la entidad tendrá especialmente en cuenta que el impacto cualitativo será mayor cuando no exista en la legislación nacional ni en los reglamentos europeos ninguna norma contable aplicable específicamente para el tratamiento del tipo de transacción o evento que se ha de contabilizar.

3. No obstante lo dispuesto en el apartado 1 de esta norma, en las excepcionales circunstancias en las que el consejo de administración, u órgano equivalente, de la entidad considere que la aplicación de las normas de este título a un determinado tipo de transacción o evento suponga que no se presente la imagen fiel del patrimonio, de la situación financiera, de los resultados y de los flujos de efectivo, la entidad consultará al Banco de España sobre el criterio contable que pretenda utilizar, siempre que su impacto pueda ser significativo.

La aplicación de tratamientos contables diferentes a los regulados en este título no se considerará suficientemente justificada simplemente porque otra normativa o normativas contables permitan aplicar para dichas transacciones u eventos tratamientos contables diferentes.

4. Las consultas sobre la aplicación de criterios contables descritos en los apartados 2 y 3 anteriores se dirigirán al Banco de España e incluirán, junto con la propuesta de tratamiento contable, una descripción exhaustiva de la transacción o evento que se ha de contabilizar, indicando, cuando sea factible, su posible impacto cuantitativo en los estados financieros, y los motivos que, a juicio del consejo de administración u órgano equivalente, justifican el tratamiento propuesto.

El Banco de España, si no considera adecuado dicho tratamiento, indicará el criterio contable que se debería aplicar, que será coherente y compatible con los criterios regulados en este título, las normas contables españolas vigentes y las Normas Internacionales de Información Financiera aprobadas por los reglamentos de la Comisión Europea para otras transacciones y eventos con los que tengan similitud. Si el Banco de España considera dichos criterios de interés para otras entidades de crédito, procederá a su difusión pública.

Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio del procedimiento establecido en el artículo 59 de la Ley 22/2015, de 20 de julio, respecto a las propuestas normativas o de interpretación de interés general en materia contable.

5. Si, como consecuencia de lo dispuesto en los apartados 2 y 3 de esta norma, se aplican criterios contables no contemplados en este título o diferentes a los establecidos en él, los criterios utilizados se describirán en la memoria, siempre que sean relevantes. Cuando los criterios aplicados sean diferentes a los establecidos en este título, se motivará la razón que justifica su aplicación, así como su impacto en el balance y en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Cambio de criterios contables.

6. Los cambios de criterios contables, bien porque se modifique la norma que regula una determinada transacción o evento, o bien porque el consejo de administración, u órgano equivalente, por razones debidamente justificadas que lleven al suministro de información más relevante y que representa más fielmente la transacción o evento, decida variar el criterio conforme a lo establecido en este título, se aplicarán retroactivamente, conforme a lo señalado en el apartado 7 siguiente, a menos que:

a) dicha aplicación sea impracticable de acuerdo con el apartado 8 de esta norma, o

b) la disposición que modifique o establezca el criterio fije la fecha desde la que se debe aplicar.

7. La aplicación retroactiva de un nuevo criterio contable supone ajustar los importes de los elementos afectados como si el nuevo criterio contable se hubiera aplicado siempre. Si la aplicación del nuevo criterio afecta a ejercicios anteriores, el ajuste se hará utilizando como contrapartida la partida del patrimonio neto que corresponda según la naturaleza del ajuste, en el balance de apertura del período más antiguo sobre el que se publique información comparativa.

Asimismo se ajustarán los importes de las partidas de los diferentes estados afectados por el cambio que se publiquen a efectos comparativos, incluida la información comparativa que se presente en las notas de la memoria.

Además, siempre que el efecto de la aplicación retroactiva del nuevo criterio sea significativo, la entidad presentará en el balance, junto con la información referida al final del ejercicio y la información comparativa referida al final del ejercicio precedente, información comparativa referida al inicio del período precedente.

La entidad informará en la memoria sobre las modificaciones introducidas en las partidas de los diferentes estados que se presenten a efectos comparativos respecto de los datos previamente publicados.

Cuando la aplicación retroactiva requiera realizar estimaciones, se debe tener en cuenta información que:

a) suministre evidencia de las circunstancias que existían en la fecha o fechas en que la transacción, suceso o condición haya ocurrido, y

b) haya estado disponible cuando se formularon los estados financieros de los ejercicios anteriores.

8. A los efectos de lo dispuesto en la letra a) del apartado 6 de esta norma, la aplicación retroactiva de un cambio en un criterio contable es impracticable en un ejercicio cuando la entidad no pueda aplicarlo, tras efectuar todos los esfuerzos razonables para hacerlo, bien porque los efectos no sean determinables, bien porque implica realizar suposiciones acerca de las intenciones del consejo de administración, u órgano equivalente, en un ejercicio anterior, o bien porque requieran estimaciones de importes significativos y sea imposible obtener información objetiva de tales estimaciones que cumpla los requisitos de las letras a) y b) del apartado precedente.

Cuando sea impracticable determinar los efectos que se derivan, en cada ejercicio específico, del cambio de un criterio contable sobre la información comparativa en uno o más ejercicios anteriores para los que se presente información, la entidad aplicará el nuevo criterio contable al principio del ejercicio más antiguo para el que la aplicación retroactiva sea practicable. Cuando sea impracticable determinar el efecto acumulado al principio del ejercicio corriente, por la aplicación de un nuevo criterio contable a todos los ejercicios anteriores, la entidad aplicará el nuevo criterio contable de forma prospectiva, desde la fecha más antigua en que sea practicable hacerlo.


[Bloc 24: #n18]

Norma 18. Correcció d’errors i canvis en les estimacions comptables.

Correcció d’errors.

1. L’entitat ha d’elaborar els seus comptes anuals corregint els errors que s’hagin posat de manifest abans de la seva formulació. Excepcionalment, els comptes anuals s’han de reformular en cas que, entre la formulació i l’aprovació dels comptes anuals, es coneguin errors que afectin de manera molt significativa la imatge fidel.

2. Quan s’elaboren els comptes anuals, es poden descobrir errors sorgits en exercicis anteriors, que són el resultat d’omissions o inexactituds resultants d’errors en emprar o utilitzar informació fiable, que estava disponible quan els comptes anuals per a aquells  períodes es van formular i que es podria esperar raonablement que l’entitat hagués utilitzat en la seva elaboració.

Els errors corresponents a exercicis anteriors que tinguin importància relativa s’han de corregir retroactivament en els primers comptes anuals que es formulin després del seu descobriment, com si l’error mai no s’hagués comès:

a) reexpressant els imports de les partides dels diferents estats afectats per l’error, incloses les notes de la memòria, que es publiquin en els comptes anuals a efectes comparatius, que corresponguin a l’exercici o exercicis anteriors en què es va originar l’error, així com als exercicis posteriors, i, si escau,

b) reexpressant el balanç d’obertura de l’exercici més antic per al qual es presenti informació, si l’error va ocórrer amb anterioritat als comptes anuals més antics que es presentin a efectes comparatius.

A més, en la memòria s’ha d’informar respecte de les modificacions introduïdes en les partides dels diferents estats que es presentin a efectes comparatius respecte a les dades prèviament publicades.

3. Quan, d’acord amb els criteris de l’apartat 8 de la norma 17, sigui impracticable determinar els efectes que es deriven, en cada exercici específic, d’un error sobre la informació comparativa en un exercici anterior, l’entitat ha de reexpressar els saldos inicials per als exercicis més antics en què aquesta reexpressió sigui practicable. En cas que sigui impracticable determinar l’efecte acumulat al principi de l’exercici corrent d’un error sobre tots els exercicis anteriors, l’entitat ha de reexpressar la informació comparativa corregint l’error de manera prospectiva, des de la data més antiga en què sigui possible fer-ho.

Els errors d’exercicis anteriors que afectin el patrimoni net s’han de corregir en l’exercici del seu descobriment utilitzant la partida de patrimoni net corresponent. En cap cas els errors d’exercicis anteriors no es poden corregir utilitzant el compte de pèrdues i guanys de l’exercici en què són descoberts, excepte en cas que no tinguin importància relativa o sigui impracticable determinar l’efecte de l’error segons el que disposa aquest apartat.

Canvis en les estimacions comptables.

4. Un canvi en una estimació comptable és un ajust en l’import en llibres d’un actiu o d’un passiu, o en el consum periòdic d’un actiu, que es produeix després de l’avaluació de la situació actual de l’element, així com dels beneficis futurs esperats i de les obligacions associades amb els actius i els passius corresponents.

5. Els canvis en les estimacions comptables són el resultat de l’obtenció d’informació addicional o del coneixement de nous fets i, en conseqüència, no són correccions d’errors. Els canvis esmentats s’han de reconèixer de manera prospectiva en el compte de pèrdues i guanys de l’exercici, o de l’exercici i els exercicis futurs que afecti el canvi.

6. En la mesura en què un canvi en una estimació comptable doni lloc a canvis en actius i passius, o es refereixi a una partida de patrimoni net, s’ha de reconèixer ajustant l’import en llibres de la partida corresponent en l’exercici en què tingui lloc el canvi.

7. Quan sigui difícil distingir entre un canvi de criteri comptable, d’acord amb la norma 17, i un canvi d’estimació comptable, el canvi es tracta com si fos d’una estimació comptable.


[Bloque 24: #n18]

Norma 18. Corrección de errores y cambios en las estimaciones contables.

Corrección de errores.

1. La entidad elaborará sus cuentas anuales corrigiendo los errores que se hayan puesto de manifiesto antes de su formulación. Excepcionalmente, las cuentas anuales deberán ser reformuladas si, entre la formulación y la aprobación de las cuentas anuales, se conocieran errores que afectaran de forma muy significativa a la imagen fiel.

2. Al elaborar las cuentas anuales pueden descubrirse errores surgidos en ejercicios anteriores, que son el resultado de omisiones o inexactitudes resultantes de fallos al emplear o utilizar información fiable, que estaba disponible cuando las cuentas anuales para tales períodos fueron formuladas y que podría esperarse razonablemente que la entidad hubiera empleado en su elaboración.

Los errores correspondientes a ejercicios anteriores que tengan importancia relativa se corregirán retroactivamente en las primeras cuentas anuales que se formulen después de su descubrimiento, como si el error nunca se hubiera cometido:

a) reexpresando los importes de las partidas de los diferentes estados afectados por el error, incluidas las notas de la memoria, que se publiquen en las cuentas anuales a efectos comparativos, que correspondan al ejercicio o ejercicios anteriores en los que se originó el error, así como a los ejercicios posteriores, y, si procede,

b) reexpresando el balance de apertura del ejercicio más antiguo para el que se presente información, si el error ocurrió con anterioridad a las cuentas anuales más antiguas que se presenten a efectos comparativos.

Además, se informará en la memoria respecto de las modificaciones introducidas en las partidas de los diferentes estados que se presenten a efectos comparativos respecto a los datos previamente publicados.

3. Cuando, de acuerdo con los criterios del apartado 8 de la norma 17, sea impracticable determinar los efectos que se derivan, en cada ejercicio específico, de un error sobre la información comparativa en un ejercicio anterior, la entidad reexpresará los saldos iniciales para los ejercicios más antiguos en los cuales tal reexpresión sea practicable. En caso de que sea impracticable determinar el efecto acumulado al principio del ejercicio corriente de un error sobre todos los ejercicios anteriores, la entidad reexpresará la información comparativa corrigiendo el error de forma prospectiva, desde la fecha más antigua en que sea posible hacerlo.

Los errores de ejercicios anteriores que afecten al patrimonio neto se corregirán en el ejercicio de su descubrimiento empleando la partida de patrimonio neto correspondiente. En ningún caso los errores de ejercicios anteriores podrán corregirse empleando la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en el que son descubiertos, salvo en el supuesto de que no tengan importancia relativa o sea impracticable determinar el efecto del error según lo dispuesto en este apartado.

Cambios en las estimaciones contables.

4. Un cambio en una estimación contable es un ajuste en el importe en libros de un activo o de un pasivo, o en el consumo periódico de un activo, que se produce tras la evaluación de la situación actual del elemento, así como de los beneficios futuros esperados y de las obligaciones asociadas con los activos y pasivos correspondientes.

5. Los cambios en las estimaciones contables son el resultado de la obtención de información adicional o del conocimiento de nuevos hechos y, en consecuencia, no son correcciones de errores. Dichos cambios se reconocerán de manera prospectiva en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio, o del ejercicio y ejercicios futuros a las que afecte el cambio.

6. En la medida en que un cambio en una estimación contable dé lugar a cambios en activos y pasivos, o se refiera a una partida de patrimonio neto, se reconocerá ajustando el importe en libros de la correspondiente partida en el ejercicio en que tenga lugar el cambio.

7. Cuando sea difícil distinguir entre un cambio de criterio contable, de acuerdo con la norma 17, y un cambio de estimación contable, el cambio se trata como si fuera de una estimación contable.


[Bloc 25: #t1-c2-s2]

Secció segona. Instruments financers i altres exposicions creditícies

[Bloque 25: #t1-c2-s2]

Sección segunda. Instrumentos financieros y otras exposiciones crediticias

[Bloc 26: #n19]

Norma 19. Definició dels instruments financers.

1. Un instrument financer és un contracte que dóna lloc a un actiu financer en una entitat i, simultàniament, a un passiu financer o a un instrument de patrimoni net en una altra entitat.

2. Un instrument de patrimoni net és un negoci jurídic que evidencia o reflecteix una participació residual en els actius de l’entitat que l’emet, una vegada deduïts tots els seus passius.

3. Un passiu financer és qualsevol compromís que suposi:

a) Una obligació contractual de lliurar efectiu o un altre actiu financer a un tercer (per exemple, un dipòsit), o bé d’intercanviar amb un tercer actius o passius financers en condicions potencialment desfavorables (per exemple, una permuta financera).

b) Un contracte que es pugui o degui liquidar amb els propis instruments de patrimoni net de l’entitat, que:

i) Si no és un derivat, obligui o pugui obligar a lliurar un nombre variable dels seus propis instruments de patrimoni net. Per exemple, un contracte per lliurar instruments de patrimoni net propis de l’entitat que equivalguin al preu de 100 unces d’or ha de ser un passiu financer de l’entitat, fins i tot encara que aquesta degui o pugui liquidar-lo mitjançant el lliurament dels seus instruments de patrimoni net propis. No és un instrument de patrimoni net perquè l’entitat utilitza una quantitat variable dels seus instruments de patrimoni net propis per liquidar el contracte.

ii) Si és un derivat, pugui ser o serà liquidat mitjançant una forma diferent de l’intercanvi d’una quantitat fixa d’efectiu o d’un altre actiu financer per una quantitat fixa dels instruments de patrimoni net propis de l’entitat. Per exemple, un futur sobre accions pròpies que es liquidi per diferències.

Als efectes del que estableix la lletra b) anterior, no s’han d’incloure entre els instruments de patrimoni net propis els que siguin, en si mateixos, contractes per a la futura recepció o lliurament d’instruments de patrimoni net propis de l’entitat.

4. Un actiu financer és qualsevol actiu que sigui:

a) Diners en efectiu.

b) Un instrument de patrimoni net d’una altra entitat.

c) Un dret contractual a rebre efectiu o un altre actiu financer d’un tercer, o a intercanviar amb un tercer actius o passius financers en condicions potencialment favorables.

d) Un contracte que pugui o degui ser liquidat amb els instruments de patrimoni net emesos per l’entitat, que:

i) Si no és un derivat, obligui o pugui obligar l’entitat a rebre un nombre variable dels seus propis instruments de patrimoni net.

ii) Si és un derivat, pugui ser o serà liquidat mitjançant una forma diferent de l’intercanvi d’una quantitat fixa d’efectiu o d’un altre actiu financer per una quantitat fixa d’instruments de patrimoni net propis de l’entitat.

Per als contractes que es liquidin amb instruments de patrimoni net emesos per l’entitat, es parteix de la base que un inversor en instruments de patrimoni net lliura un preu fix a canvi d’un nombre fix d’instruments de patrimoni net i ha d’assumir els canvis posteriors en el preu d’aquests instruments. Per determinar si es compleix el que estableixen les lletres c) i d) anteriors, l’entitat ha d’analitzar les condicions contractuals per determinar si la mateixa entitat o la seva contrapart tenen l’opció o l’obligació de liquidar el contracte lliurant o rebent bé un nombre variable d’instruments de patrimoni net o bé un preu variable; si el contracte incorpora les condicions descrites, és un actiu o passiu financer per a l’entitat.

En l’anàlisi descrita anteriorment s’han de prendre en consideració, entre altres factors, l’existència d’opcions a favor de l’entitat o de la contrapart i els factors de conversió que s’apliquin en la liquidació del contracte.

5. Un derivat és un instrument financer que compleix les condicions següents:

a) El seu valor canvia com a resposta als canvis en variables, «subjacents», com ara els tipus d’interès, els preus d’instruments financers i primeres matèries cotitzades, els tipus de canvi, les qualificacions creditícies i els índexs sobre aquests, sempre que quan  es tracti de variables no financeres no siguin específiques per a una de les parts del contracte.

b) No requereix una inversió inicial, o aquesta és molt petita en relació amb altres instruments financers amb una resposta similar als canvis en les condicions de mercat.

c) Es liquida en una data futura, excepte en el cas d’operacions instrumentades mitjançant contractes convencionals de conformitat amb el que disposa l’apartat 2 de la norma 22.

6. Instruments financers híbrids: són els que combinen un contracte principal no derivat i un derivat financer, denominat «derivat implícit», que no es pot transferir de manera independent ni té una contrapart diferent, i l’efecte dels quals és que alguns dels fluxos d’efectiu de l’instrument híbrid varien de manera similar als fluxos d’efectiu del derivat considerat de manera independent.

7. Instruments financers compostos: són contractes que creen simultàniament per al seu emissor un passiu financer i un instrument de patrimoni net, com una obligació convertible que atorga al tenidor de l’instrument compost el dret a convertir-lo en instruments de patrimoni net de l’entitat emissora, segons els termes que estableix el numeral ii) de la lletra b) de l’apartat 2 de la norma 21.

Els instruments financers compostos per a l’emissor són instruments financers híbrids per a l’entitat adquirent.

8. Els negocis jurídics i les operacions assenyalats a continuació s’han de tractar a efectes comptables d’acord amb les normes específiques assenyalades i no com a instruments financers:

a) Els drets i les obligacions sorgits com a conseqüència de sistemes de retribució als empleats, que s’han de tractar d’acord amb el que preveu la norma 35.

b) Els drets i les obligacions sorgits dels contractes d’assegurança, que s’han de tractar d’acord amb el que preveu la norma 40.

c) Els contractes i les obligacions relatius a transaccions amb pagaments basats en instruments de patrimoni net emesos per l’entitat, que s’han de tractar d’acord amb el que preceptua la norma 36; sense perjudici d’això, l’emissió, la compra o l’amortització d’instruments de patrimoni net propis relacionats amb aquells contractes s’han de tractar d’acord amb l’apartat 3 de la norma 21.

9. Els actius i passius financers que resultin dels contractes d’arrendament, que s’han de tractar d’acord amb el que estableix la norma 33, estan sotmesos així mateix tant als criteris de presentació que assenyalen les normes 52 i 53 per als instruments financers com als d’informació que s’ha de proporcionar en la memòria assenyalats a la norma 60 per a aquests, però no queden subjectes als criteris de reconeixement i valoració d’aquesta secció. No obstant això, s’han de tractar segons el que preveu aquesta secció als efectes del seu reconeixement i valoració:

a) El deteriorament de valor dels drets de cobrament per contractes d’arrendament financer que, si s’escau, efectuï l’arrendador, així com les baixes del balanç d’aquests i determinades modificacions, de conformitat amb els apartats 14 i 15 de la norma 33.

b) Els derivats implícits que puguin estar incorporats al contracte d’arrendament, d’acord amb el que estableix el segon paràgraf de l’apartat 2 de la norma 33.

c) Els actius i passius financers que, d’acord amb l’apartat 30 de la norma 33, sorgeixin en operacions de compravenda amb arrendament posterior.

10. S’han de reconèixer i valorar d’acord amb el que estableix aquesta secció els contractes sobre actius no financers que es puguin liquidar per diferències, en efectiu o amb altres instruments financers, o bé mitjançant l’intercanvi d’instruments financers, així com els contractes que, encara que es liquidin mitjançant el lliurament de l’actiu no financer, l’entitat tingui la pràctica de vendre’l en un període curt de temps amb la intenció d’obtenir un guany per la seva intermediació o per les fluctuacions del seu preu.

Els contractes sobre actius no financers que es mantinguin amb el propòsit de rebre o lliurar l’actiu d’acord amb les necessitats de compra, venda o utilització per l’entitat dels actius esmentats s’han de tractar en funció de l’ús esperat o actual de l’actiu per l’entitat.

No obstant això, un contracte sobre actius no financers, independentment del propòsit amb què s’hagi subscrit, es pot designar irrevocablement com a valorat a valor raonable amb canvis en resultats. Aquesta designació només és possible a l’inici del contracte i únicament si elimina o redueix de manera significativa la incoherència en el reconeixement (de vegades denominada «asimetria comptable») que sorgiria en reconèixer-se i valorar-se el contracte esmentat en funció de l’ús esperat o actual de l’actiu per l’entitat.


[Bloque 26: #n19]

Norma 19. Definición de los instrumentos financieros.

1. Un instrumento financiero es un contrato que da lugar a un activo financiero en una entidad y, simultáneamente, a un pasivo financiero o a un instrumento de patrimonio neto en otra entidad.

2. Un instrumento de patrimonio neto es un negocio jurídico que evidencia o refleja una participación residual en los activos de la entidad que lo emite, una vez deducidos todos sus pasivos.

3. Un pasivo financiero es cualquier compromiso que suponga:

a) Una obligación contractual de entregar efectivo u otro activo financiero a un tercero (por ejemplo, un depósito), o bien de intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente desfavorables (por ejemplo, una permuta financiera).

b) Un contrato que pueda o deba ser liquidado con los propios instrumentos de patrimonio neto de la entidad, que:

i) Si no es un derivado, obligue o pueda obligar a entregar un número variable de sus propios instrumentos de patrimonio neto. Por ejemplo, un contrato para entregar instrumentos de patrimonio neto propios de la entidad que equivalgan al precio de 100 onzas de oro será un pasivo financiero de la entidad, incluso aunque esta deba o pueda liquidarlo mediante la entrega de sus instrumentos de patrimonio neto propios. No es un instrumento de patrimonio neto porque la entidad utiliza una cantidad variable de sus instrumentos de patrimonio neto propios para liquidar el contrato.

ii) Si es un derivado, pueda ser o será liquidado mediante una forma distinta al intercambio de una cantidad fija de efectivo o de otro activo financiero por una cantidad fija de los instrumentos de patrimonio neto propios de la entidad. Por ejemplo, un futuro sobre acciones propias que se liquide por diferencias.

A efectos de lo establecido en la letra b) anterior, no se incluirán entre los instrumentos de patrimonio neto propios, aquellos que sean, en sí mismos, contratos para la futura recepción o entrega de instrumentos de patrimonio neto propios de la entidad.

4. Un activo financiero es cualquier activo que sea:

a) Dinero en efectivo.

b) Un instrumento de patrimonio neto de otra entidad.

c) Un derecho contractual a recibir efectivo u otro activo financiero de un tercero, o a intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente favorables.

d) Un contrato que pueda o deba ser liquidado con los instrumentos de patrimonio neto emitidos por la entidad, que:

i) Si no es un derivado, obligue o pueda obligar a la entidad a recibir un número variable de sus propios instrumentos de patrimonio neto.

ii) Si es un derivado, pueda ser o será liquidado mediante una forma distinta al intercambio de una cantidad fija de efectivo o de otro activo financiero por una cantidad fija de instrumentos de patrimonio neto propios de la entidad.

Para los contratos que se liquiden con instrumentos de patrimonio neto emitidos por la entidad, se parte de la base de que un inversor en instrumentos de patrimonio neto entrega un precio fijo a cambio de un número fijo de instrumentos de patrimonio neto y tiene que asumir los cambios posteriores en el precio de estos instrumentos. Para determinar si se cumple lo establecido en las letras c) y d) anteriores, la entidad tendrá que analizar las condiciones contractuales para determinar si la propia entidad o su contraparte tienen la opción o la obligación de liquidar el contrato entregando o recibiendo, bien un número variable de instrumentos de patrimonio neto, o bien un precio variable; si el contrato incorpora las condiciones descritas, será un activo o pasivo financiero para la entidad.

En el análisis descrito anteriormente se tomarán en consideración, entre otros factores, la existencia de opciones a favor de la entidad o de la contraparte y los factores de conversión que se apliquen en la liquidación del contrato.

5. Un derivado es un instrumento financiero que cumple las siguientes condiciones:

a) Su valor cambia como respuesta a los cambios en variables, «subyacentes», tales como los tipos de interés, los precios de instrumentos financieros y materias primas cotizadas, los tipos de cambio, las calificaciones crediticias y los índices sobre ellos, siempre que cuando se trate de variables no financieras no sean específicas para una de las partes del contrato.

b) No requiere una inversión inicial, o esta es muy pequeña en relación con otros instrumentos financieros con respuesta similar a los cambios en las condiciones de mercado.

c) Se liquida en una fecha futura, excepto en el caso de operaciones instrumentadas mediante contratos convencionales conforme a lo dispuesto en el apartado 2 de la norma 22.

6. Instrumentos financieros híbridos: son aquellos que combinan un contrato principal no derivado y un derivado financiero, denominado «derivado implícito», que no puede ser transferido de manera independiente ni tiene una contraparte distinta, y cuyo efecto es que algunos de los flujos de efectivo del instrumento híbrido varían de forma similar a los flujos de efectivo del derivado considerado de forma independiente.

7. Instrumentos financieros compuestos: son contratos que crean simultáneamente para su emisor un pasivo financiero y un instrumento de patrimonio neto, como una obligación convertible que otorga al tenedor del instrumento compuesto el derecho a convertirlo en instrumentos de patrimonio neto de la entidad emisora, según los términos establecidos en el numeral ii) de la letra b) del apartado 2 de la norma 21.

Los instrumentos financieros compuestos para el emisor son instrumentos financieros híbridos para la entidad adquirente.

8. Los negocios jurídicos y las operaciones señalados a continuación se tratarán a efectos contables de acuerdo con las normas específicas señaladas y no como instrumentos financieros:

a) Los derechos y obligaciones surgidos como consecuencia de sistemas de retribución a los empleados, que se tratarán de acuerdo con lo previsto en la norma 35.

b) Los derechos y obligaciones surgidos de los contratos de seguro, que se tratarán de acuerdo con lo previsto en la norma 40.

c) Los contratos y obligaciones relativos a transacciones con pagos basados en instrumentos de patrimonio neto emitidos por la entidad, que se tratarán de acuerdo con lo preceptuado en la norma 36; sin perjuicio de ello, la emisión, compra o amortización de instrumentos de patrimonio neto propios relacionados con aquellos contratos se tratarán de acuerdo con el apartado 3 de la norma 21.

9. Los activos y pasivos financieros que resulten de los contratos de arrendamiento, que se tratarán de acuerdo con lo establecido en la norma 33, estarán asimismo sometidos tanto a los criterios de presentación señalados en las normas 52 y 53 para los instrumentos financieros como a los de información que debe proporcionarse en la memoria señalados en la norma 60 para estos, pero no quedarán sujetos a los criterios de reconocimiento y valoración de esta sección. No obstante lo anterior, se tratarán según lo previsto en esta sección a los efectos de su reconocimiento y valoración:

a) El deterioro de valor de los derechos de cobro por contratos de arrendamiento financiero que, en su caso, efectúe el arrendador, así como las bajas del balance de estos y determinadas modificaciones, conforme a los apartados 14 y 15 de la norma 33.

b) Los derivados implícitos que pudieran estar incorporados al contrato de arrendamiento, de acuerdo con lo establecido en el segundo párrafo del apartado 2 de la norma 33.

c) Los activos y pasivos financieros que, de acuerdo con el apartado 30 de la norma 33, surjan en operaciones de compraventa con arrendamiento posterior.

10. Se reconocerán y valorarán de acuerdo con lo establecido en esta sección los contratos sobre activos no financieros que se puedan liquidar por diferencias, en efectivo o con otros instrumentos financieros, o bien mediante el intercambio de instrumentos financieros, así como aquellos contratos que, aun cuando se liquiden mediante la entrega del activo no financiero, la entidad tenga la práctica de venderlo en un corto período de tiempo con la intención de obtener una ganancia por su intermediación o por las fluctuaciones de su precio.

Los contratos sobre activos no financieros que se mantengan con el propósito de recibir o entregar el activo de acuerdo con las necesidades de compra, venta o utilización por la entidad de dichos activos se tratarán en función del uso esperado o actual del activo por la entidad.

No obstante, un contrato sobre activos no financieros, con independencia del propósito con que se haya celebrado, podrá ser designado irrevocablemente como valorado a valor razonable con cambios en resultados. Esta designación solo es posible al inicio del contrato y únicamente si elimina o reduce de forma significativa la incoherencia en el reconocimiento (a veces denominada «asimetría contable») que surgiría al reconocerse y valorarse dicho contrato en función del uso esperado o actual del activo por la entidad.

Es modifica l’apartat 9 per la norma 1.d de la Circular 2/2018, de 21 de desembre del Banc d’Espanya. Ref. BOE-A.2018-17880-CAT-pdf.

Se modifica el apartado 9 por la norma 1.d de la Circular 2/2018, de 21 de diciembre, del Banco de España. Ref. BOE-A-2018-17880-html.


[Bloc 27: #n20]

Norma 20.   Compensació de saldos.

1. Un actiu financer i un passiu financer han de ser objecte de compensació, és a dir, de presentació en el balanç pel seu import net, només quan l’entitat tingui:

a) el dret, exigible legalment en el moment actual, de compensar els imports reconeguts en els instruments esmentats, i

b) la intenció de liquidar la quantitat neta, o de realitzar l’actiu i procedir al pagament del passiu de manera simultània.

Si l’entitat té el dret de compensar, però no té la intenció de liquidar els actius i els passius financers en termes nets, o de realitzar l’actiu i pagar el passiu de manera simultània, els actius i passius no han de ser objecte de compensació; en lloc d’això, en la memòria s’han de revelar l’existència del dret i el seu efecte.

2. Els «acords de compensació contractual» que preveuen una única liquidació, per compensació, de tots els instruments financers acollits a aquests en cas d’impagament, insolvència o altres circumstàncies anormals dins del curs ordinari de les activitats de l’entitat no compleixen les condicions per compensar els instruments acollits, llevat que se satisfacin els criteris fixats que fixa l’apartat anterior. Quan els actius i els passius financers subjectes als acords esmentats no siguin objecte de compensació, en la memòria s’ha d’informar de l’existència d’aquest acord i del seu efecte.

3. En tot cas, són compensables les partides següents, sempre que estiguin denominades en la mateixa moneda:

a) Els saldos dels comptes mutus que es portin amb una mateixa entitat de crèdit, així com els interessos que meritin.

b) Els saldos d’operacions pendents de liquidar amb un mateix sistema de liquidació, dipositari central de valors o entitat de contrapartida central, que s’han d’incloure en l’actiu o el passiu, segons el signe del seu saldo net.

4. Són agregables els saldos dels diversos comptes corrents que es puguin tenir oberts davant d’un mateix titular, que estiguin denominats en la mateixa moneda i que, als efectes de càlcul d’interessos, es liquidin conjuntament. No és possible, tanmateix, una compensació, si s’escau, d’interessos deutors i creditors de la liquidació única, que s’han de tractar com a interessos de dipòsits o de descoberts, respectivament.

5. Si, d’acord amb la norma 23, un actiu financer cedit no es dóna de baixa del balanç, aquest actiu no es pot compensar amb el passiu relacionat. Igualment, l’entitat no pot compensar cap ingrés que sorgeixi de l’actiu financer cedit amb cap despesa en què s’hagi incorregut pel passiu relacionat.

6. Quan l’entitat tingui el dret legal a compensar una quantitat que li deu un tercer amb l’import que deu a un creditor, s’han de compensar els actius i els passius únicament si hi ha, a més, un acord entre les tres parts que estableixi clarament el dret per fer aquesta compensació.

Totes les compensacions s’han de fer sense perjudici de mantenir en els registres comptables el desglossament suficient de les partides compensades.


[Bloque 27: #n20]

Norma 20. Compensación de saldos.

1. Un activo financiero y un pasivo financiero serán objeto de compensación, es decir, de presentación en el balance por su importe neto, solo cuando la entidad tenga:

a) el derecho, exigible legalmente en el momento actual, de compensar los importes reconocidos en los citados instrumentos, y

b) la intención de liquidar la cantidad neta, o de realizar el activo y proceder al pago del pasivo de forma simultánea.

Si la entidad tiene el derecho de compensar, pero no tiene la intención de liquidar los activos y pasivos financieros en términos netos, o de realizar el activo y pagar el pasivo de forma simultánea, los activos y pasivos no serán objeto de compensación; en su lugar se revelarán en la memoria la existencia del derecho y su efecto.

2. Los «acuerdos de compensación contractual» que contemplan una única liquidación, por compensación, de todos los instrumentos financieros acogidos a ellos en caso de impago, insolvencia u otras circunstancias anormales dentro del curso ordinario de las actividades de la entidad no cumplen las condiciones para compensar los instrumentos acogidos, a menos que se satisfagan los criterios fijados en el apartado anterior. Cuando los activos y pasivos financieros sujetos a los citados acuerdos no sean objeto de compensación, se informará en la memoria de la existencia de tal acuerdo y de su efecto.

3. En todo caso, serán compensables las siguientes partidas, siempre que estén denominadas en la misma moneda:

a) Los saldos de las cuentas mutuas que se lleven con una misma entidad de crédito, así como los intereses que devenguen.

b) Los saldos de operaciones pendientes de liquidar con un mismo sistema de liquidación, depositario central de valores o entidad de contrapartida central, que se incluirán en el activo o pasivo, según el signo de su saldo neto.

4. Serán agregables los saldos de las diversas cuentas corrientes que puedan tenerse abiertas frente a un mismo titular, que estén denominadas en la misma moneda y que, a efectos de cálculo de intereses, se liquiden conjuntamente. No cabrá, sin embargo, compensación, en su caso, de intereses deudores y acreedores de la liquidación única, que deberán tratarse como intereses de depósitos o de descubiertos, respectivamente.

5. Si, de acuerdo con la norma 23, un activo financiero cedido no es dado de baja del balance, ese activo no podrá ser compensado con el pasivo relacionado. De igual manera, la entidad no podrá compensar ningún ingreso que surja del activo financiero cedido con ningún gasto incurrido por el pasivo relacionado.

6. Cuando la entidad tenga el derecho legal a compensar una cantidad que le adeuda un tercero con el importe que debe a un acreedor, se compensarán los activos y pasivos únicamente si existe además un acuerdo entre las tres partes que establezca claramente el derecho para hacer tal compensación.

7. Todas las compensaciones se harán sin perjuicio de mantener en los registros contables el suficiente desglose de las partidas compensadas.


[Bloc 28: #n21]

Norma 21. Emissió d’instruments financers.

1. L’entitat emissora d’un instrument financer ha de classificar aquest o els seus components, en la data del seu reconeixement inicial, com a instrument de patrimoni net, passiu financer o actiu financer, d’acord amb el seu fons econòmic i amb les definicions de la norma 19.

Instruments de patrimoni net propis.

2. Els instruments emesos són de patrimoni net propi només quan compleixin les condicions següents:

a) No han d’incloure cap tipus d’obligació per a l’entitat emissora que comporti lliurar efectiu o un altre actiu financer a un tercer, ni intercanviar amb un tercer actius o passius financers en condicions potencialment desfavorables per a l’entitat.

b) Si poden o s’han de liquidar amb els propis instruments de patrimoni net de l’entitat emissora:

i) Si no és un derivat, no obligui ni pugui obligar a lliurar un nombre variable dels seus propis instruments de patrimoni net.

ii) Si és un derivat, s’ha de liquidar mitjançant l’intercanvi d’una quantitat fixa d’efectiu o d’un altre actiu financer per una quantitat fixa dels instruments de patrimoni net propis de l’entitat.

Un instrument financer que no compleixi les condicions a) i b), encara que sigui un derivat financer que pugui o degui liquidar l’emissor lliurant o rebent en el futur els seus propis instruments de patrimoni net, no és un instrument de patrimoni net.

Un instrument financer, o un dels seus components, que només es pugui remunerar mitjançant el pagament de dividends o altres distribucions de patrimoni net respecte al qual l’emissor no assumeix cap obligació contractual, explícita o implícita, de retribuir al tenidor, és un instrument de patrimoni net.

3. Els negocis fets amb instruments de patrimoni net propis, incloses la seva emissió i amortització, s’han de registrar directament contra el patrimoni net de l’entitat, sense que es pugui reconèixer cap resultat com a conseqüència d’aquests. Els costos de qualsevol transacció efectuada sobre instruments de patrimoni net propis s’han de deduir directament del patrimoni net, una vegada minorat qualsevol efecte fiscal relacionat amb aquests. Els costos de transacció esmentats han d’incloure, entre d’altres, les despeses d’emissió d’aquests instruments, com ara honoraris de lletrats, notaris i registradors; impressió de memòries, butlletins i títols; tributs; publicitat; comissions i altres despeses de col·locació. Les contraprestacions rebudes o lliurades a canvi dels instruments esmentats s’han d’afegir o deduir directament del patrimoni net de l’entitat. No obstant això, les despeses derivades d’una transacció amb instruments de patrimoni net propis de la qual s’hagi desistit s’han de reconèixer en el compte de pèrdues i guanys.

4. Els canvis de valor dels instruments qualificats de patrimoni net propis no s’han de registrar en els estats financers.

Passius financers.

5. Els instruments financers emesos per l’entitat, o aquells en què aquesta incorri per raó de la seva activitat, que no es classifiquin com a instruments de patrimoni net propis s’han de classificar com a passius financers. Aquests instruments es caracteritzen pel fet que la seva existència comporta per a l’entitat emissora una obligació contractual de lliurar efectiu, o un altre actiu financer, o d’intercanviar actius o passius financers amb tercers en condicions potencialment desfavorables. Un exemple de passiu financer és un instrument financer que prevegi la seva recompra obligatòria per part de l’emissor a canvi d’un import equivalent a la seva participació en el patrimoni net de l’emissor, o que atorgui al tenidor el dret a exigir a l’emissor el seu rescat en una data i per un import determinat o determinable, o a pagar una remuneració sempre que hi hagi beneficis.

6. Els derivats amb opció a favor del tenidor o de l’emissor per elegir la seva liquidació amb efectiu o mitjançant un intercanvi de l’actiu subjacent per efectiu s’han de classificar com a actius financers o passius financers, llevat que totes les alternatives de liquidació donin lloc a un instrument de patrimoni net. Així mateix, un contracte que comporti una obligació per a l’entitat d’adquirir els seus propis instruments de patrimoni net a canvi d’efectiu o un altre actiu financer dóna lloc al reconeixement d’un passiu financer pel valor actual de l’import que s’ha de desemborsar, i això encara que el mateix contracte sigui en si mateix un instrument de patrimoni net.

7. L’emissor d’instruments financers que incloguin clàusules de liquidació que se substanciïn en el lliurament d’efectiu o altres actius financers, o de qualsevol altra forma que sigui un passiu financer, subjectes a l’ocurrència o no d’esdeveniments futurs incerts i independents de les parts del contracte, com ara un canvi en el tipus d’interès de mercat o variables financeres futures de l’emissor, ha de classificar i tractar aquests instruments com a passius financers, llevat que l’esdeveniment futur sigui la liquidació de l’emissor o que sigui un cas excepcional i molt improbable que ocorri, com és el cas d’una modificació legal de la legislació que regula l’instrument.

8. Les remuneracions dels instruments financers classificats com a passius financers s’han de registrar en el compte de pèrdues i guanys com una despesa financera.

9. Els costos de transacció dels passius financers s’han de registrar d’acord amb el que preceptua l’apartat 28 de la norma 22.

Instruments financers compostos.

10. L’emissió d’instruments financers compostos, segons els defineix l’apartat 7 de la norma 19, s’ha de reconèixer en la data de la seva emissió separant-ne els components i classificant-los d’acord amb el fons econòmic. La classificació esmentada en cap cas no ha de ser objecte de revisió posterior.

11. L’assignació de l’import inicial als diferents components de l’instrument compost no comporta, en cap cas, un reconeixement de resultats. Aquesta assignació s’ha de fer:

a) En primer lloc, s’ha d’atribuir al component que sigui passiu financer –inclòs qualsevol derivat implícit que no tingui per actiu subjacent instruments de patrimoni net propis– un import, obtingut a partir del valor raonable de passius financers de l’entitat amb característiques similars però que no tinguin associats components que siguin instruments de patrimoni net propis.

b) L’import assignat en l’inici a l’instrument de patrimoni net ha de ser la part residual de l’import inicial de l’instrument compost en el seu conjunt, una vegada deduït el valor assignat al passiu financer.

12. Els costos de transacció –que inclouen, entre d’altres, les despeses d’emissió– dels instruments financers compostos s’han d’atribuir en proporció a la distribució assignada inicialment a cada component, i s’han de registrar d’acord amb els criteris que assenyalen l’apartat 3 d’aquesta norma per a l’import atribuït al component de patrimoni net i l’apartat 28 de la norma 22 per a l’import atribuït al component de passiu.

13. La cancel·lació anticipada d’instruments financers compostos, juntament amb tots els costos que origini la transacció, s’ha d’assignar als seus components de manera coherent amb el mètode utilitzat en la distribució inicial de l’import rebut per l’entitat en la data de la seva emissió.

Instruments financers híbrids.

14. Quan el contracte principal d’un instrument financer híbrid, segons es defineix en l’apartat 6 de la norma 19, sigui un actiu financer que no estigui exclòs d’acord amb l’apartat 8 de la norma 19, l’entitat ha d’aplicar els criteris de reconeixement i valoració de la norma 22 a la totalitat de l’instrument financer híbrid.

15. Quan el contracte principal d’un instrument financer híbrid, segons es defineix en l’apartat 6 de la norma 19, sigui un passiu financer, l’entitat ha de segregar els derivats implícits del contracte esmentat, i s’ha de tractar de manera independent a efectes comptables, si es compleixen totes les condicions següents:

a) Les característiques i els riscos econòmics del derivat implícit no estan estretament relacionats amb els del contracte principal.

b) Un instrument financer diferent amb les mateixes condicions que les del derivat implícit compliria la definició d’instrument derivat de l’apartat 5 de la norma 19.

c) El contracte híbrid no es valora en la seva integritat a valor raonable amb canvis en resultats.

16. Les característiques i els riscos econòmics dels derivats implícits i del contracte principal no estan estretament relacionats quan les variacions del valor del contracte principal estan dissociades de les variacions de valor del derivat implícit.

En l’anàlisi per decidir sobre la separació del derivat implícit, les entitats han d’utilitzar el seu propi judici prenent en consideració l’anàlisi històrica de les variacions de valor esmentades o el resultat de simulacions adequades sobre les variacions esmentades, a més d’altres consideracions de tipus financer pertinents.

17. En particular, són derivats implícits amb característiques i riscos econòmics similars dels del contracte principal:

a) Els derivats l’actiu subjacent dels quals és un tipus d’interès quan el contracte principal és un instrument de deute, llevat que l’instrument financer híbrid prevegi la possibilitat de liquidar-lo d’una manera que el tenidor no recuperi substancialment tota la seva inversió inicial o que la rendibilitat inicial de l’instrument financer híbrid sigui almenys el doble que la que s’obtindria del mercat per un contracte de condicions similars a les del contracte principal.

b) Les opcions de límit a l’alça o a la baixa, per damunt o per sota, respectivament, dels tipus de mercat en el moment d’emissió, o una combinació de totes dues (caps, floors, collars), sobre un tipus d’interès quan el contracte principal sigui un instrument de deute.

c) Les opcions de cancel·lació anticipada en un instrument de deute, llevat que el preu d’exercici de l’opció sigui substancialment diferent del cost amortitzat de l’instrument de deute en la data d’exercici.

18. En particular, són derivats implícits amb característiques i riscos econòmics diferents dels del contracte principal:

a) Opcions de conversió en un nombre fix d’instruments de patrimoni net, implícites en un instrument de deute. L’emissor d’aquest instrument l’ha de tractar d’acord amb el que disposen els apartats 10 a 13 d’aquesta norma.

b) Derivats incorporats en instruments de deute pels quals els pagaments d’interessos o principal es relacionen amb el valor d’un instrument de patrimoni net, o d’un índex de valors de renda variable o d’un índex de primeres matèries cotitzades.

c) Opcions o clàusules que permeten, bé unilateralment o bé automàticament, ampliar el termini de venciment d’un instrument de deute, llevat que el tipus d’interès del deute s’ajusti simultàniament per aproximar-lo als tipus de mercat en el moment de l’ampliació.

19. No obstant el que estableix l’apartat 15 d’aquesta norma, si un instrument financer híbrid conté un o més derivats implícits, l’entitat pot designar, en el seu reconeixement inicial i de manera irrevocable, tot l’instrument financer híbrid com un passiu financer a valor raonable amb canvis en resultats, llevat que:

a) el derivat o derivats implícits no modifiquin de manera significativa els fluxos d’efectiu que, d’una altra manera, hauria generat l’instrument, o

b) quan es consideri per primera vegada l’instrument híbrid, sigui evident que no estigui permesa la separació del derivat o derivats implícits, com una opció de cancel·lació anticipada en un préstec que permeti al prestatari cancel·lar per endavant el préstec per una quantitat aproximadament igual al seu cost amortitzat.

En cas que es compleixi alguna de les dues condicions esmentades prèviament, l’instrument financer híbrid s’ha de valorar a cost amortitzat, sense perjudici del que disposa l’apartat 23 de la norma 22.

20. En els contractes híbrids que combinen un o diversos derivats implícits amb un contracte principal diferent d’un instrument financer dins de l’abast d’aquesta secció, els derivats implícits s’han de segregar del contracte principal, i s’han de tractar de manera independent a efectes comptables si es compleixen totes les condicions enumerades a les lletres a) a c) de l’apartat 15 d’aquesta norma.

No obstant el que estableix el paràgraf anterior, l’entitat pot designar, en el seu reconeixement inicial i de manera irrevocable, tot el contracte híbrid com a valor raonable amb canvis en resultats, i així evita la segregació del derivat o derivats implícits, llevat que es doni algun dels supòsits descrits a les lletres a) i b) de l’apartat 19 d’aquesta norma.

21. El valor inicial dels derivats implícits que se separin del contracte principal s’obté d’acord amb les seves pròpies característiques. En tot cas, en el supòsit d’incapacitat de l’entitat per estimar amb fiabilitat el valor raonable d’un derivat implícit, sobre la base de les seves pròpies condicions i termes, s’ha d’estimar per diferència entre el valor raonable del contracte híbrid i el del contracte principal, sempre que tots dos valors es puguin considerar fiables; si això tampoc no és possible, ja sigui en la data d’adquisició o en una altra de posterior, l’entitat no ha de segregar el contracte híbrid i ha de tractar a efectes comptables el contracte híbrid en el seu conjunt com un instrument financer valorat a valor raonable amb canvis en resultats.

Si se separa un derivat implícit del seu instrument financer híbrid, el passiu financer s’ha de tractar a efectes comptables de manera independent, d’acord amb el que estableix aquesta secció.

Aportacions al capital de les cooperatives de crèdit.

22. El reemborsament de les aportacions al capital efectuades pels socis està condicionat, a més de per prohibicions legals (com en el cas d’una cobertura insuficient dels requeriments reguladors de recursos propis) o estatutàries, pel dret incondicional de les cooperatives de crèdit a refusar-lo. Per tant, aquestes aportacions al capital s’han de reconèixer com a patrimoni net.

No obstant això, si hi ha una obligació de remuneració de les aportacions esmentades, s’han de separar els components de patrimoni net i passiu de l’instrument esmentat, de conformitat amb el que preveu l’apartat 11 d’aquesta norma. A aquests efectes, es considera que hi ha obligació de remuneració, encara que aquesta estigui condicionada a l’existència de resultats de la cooperativa de crèdit.

23. Les remuneracions a les aportacions dels socis de la cooperativa s’han de registrar com a despeses financeres de l’exercici quan corresponguin al component de l’aportació comptabilitzat com a passiu financer i directament contra el patrimoni net de la cooperativa de crèdit en la resta dels casos.


[Bloque 28: #n21]

Norma 21. Emisión de instrumentos financieros.

1. La entidad emisora de un instrumento financiero clasificará este o sus componentes, en la fecha de su reconocimiento inicial, como instrumento de patrimonio neto, pasivo financiero o activo financiero, de acuerdo con su fondo económico y con las definiciones de la norma 19.

Instrumentos de patrimonio neto propios.

2. Los instrumentos emitidos serán de patrimonio neto propio solo cuando cumplan las siguientes condiciones:

a) No incluirán tipo alguno de obligación para la entidad emisora que suponga entregar efectivo u otro activo financiero a un tercero, ni intercambiar con un tercero activos o pasivos financieros en condiciones potencialmente desfavorables para la entidad.

b) Si pueden o deben ser liquidados con los propios instrumentos de patrimonio neto de la entidad emisora:

i) Si no es un derivado, no obligue ni pueda obligar a entregar un número variable de sus propios instrumentos de patrimonio neto.

ii) Si es un derivado, será liquidado mediante el intercambio de una cantidad fija de efectivo o de otro activo financiero por una cantidad fija de los instrumentos de patrimonio neto propios de la entidad.

Un instrumento financiero que no cumpla las condiciones a) y b), aun cuando sea un derivado financiero que pueda o deba ser liquidado por el emisor entregando o recibiendo en el futuro sus propios instrumentos de patrimonio neto, no es un instrumento de patrimonio neto.

Un instrumento financiero, o uno de sus componentes, que solo pueda ser remunerado mediante el pago de dividendos u otras distribuciones de patrimonio neto respecto al cual el emisor no asume ninguna obligación contractual, explícita o implícita, de retribuir al tenedor será un instrumento de patrimonio neto.

3. Los negocios realizados con instrumentos de patrimonio neto propios, incluidas su emisión y amortización, serán registrados directamente contra el patrimonio neto de la entidad, sin que pueda ser reconocido ningún resultado como consecuencia de ellos. Los costes de cualquier transacción realizada sobre instrumentos de patrimonio neto propios se deducirán directamente del patrimonio neto, una vez minorado cualquier efecto fiscal con ellos relacionados. Los mencionados costes de transacción incluirán, entre otros, los gastos de emisión de estos instrumentos, tales como honorarios de letrados, notarios y registradores; impresión de memorias, boletines y títulos; tributos; publicidad; comisiones y otros gastos de colocación. Las contraprestaciones recibidas o entregadas a cambio de dichos instrumentos se añadirán o deducirán directamente del patrimonio neto de la entidad. No obstante, los gastos derivados de una transacción con instrumentos de patrimonio neto propios de la que se haya desistido se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias.

4. Los cambios de valor de los instrumentos calificados como de patrimonio neto propios no se registrarán en los estados financieros.

Pasivos financieros.

5. Los instrumentos financieros emitidos por la entidad, o en los que esta incurra por razón de su actividad, que no se clasifiquen como instrumentos de patrimonio neto propios se clasificarán como pasivos financieros. Estos instrumentos se caracterizan porque su existencia supone para la entidad emisora una obligación contractual de entregar efectivo, u otro activo financiero, o de intercambiar activos o pasivos financieros con terceros en condiciones potencialmente desfavorables. Un ejemplo de pasivo financiero es un instrumento financiero que prevea su recompra obligatoria por parte del emisor a cambio de un importe equivalente a su participación en el patrimonio neto del emisor, o que otorgue al tenedor el derecho a exigir al emisor su rescate en una fecha y por un importe determinado o determinable, o a pagar una remuneración siempre que haya beneficios.

6. Los derivados con opción a favor del tenedor o del emisor para elegir su liquidación con efectivo o mediante intercambio del activo subyacente por efectivo se clasificarán como activos financieros o pasivos financieros, a menos que todas las alternativas de liquidación den lugar a un instrumento de patrimonio neto. Asimismo, un contrato que suponga una obligación para la entidad de adquirir sus propios instrumentos de patrimonio neto a cambio de efectivo u otro activo financiero dará lugar al reconocimiento de un pasivo financiero por el valor actual del importe que se desembolsará, y ello aun cuando el propio contrato sea en sí mismo un instrumento de patrimonio neto.

7. El emisor de instrumentos financieros que incluyan cláusulas de liquidación que se sustancien en la entrega de efectivo u otros activos financieros, o de cualquier otra forma que resulte ser un pasivo financiero, sujetas a la ocurrencia o no de eventos futuros inciertos e independientes de las partes del contrato, como un cambio en el tipo de interés de mercado o variables financieras futuras del emisor, clasificará y tratará estos instrumentos como pasivos financieros, a menos que el evento futuro sea la liquidación del emisor o que sea un caso excepcional y muy improbable que ocurra, como es el caso de una modificación legal de la legislación que regula el instrumento.

8. Las remuneraciones de los instrumentos financieros clasificados como pasivos financieros se registrarán en la cuenta de pérdidas y ganancias como un gasto financiero.

9. Los costes de transacción de los pasivos financieros se registrarán de acuerdo con lo preceptuado en el apartado 28 de la norma 22.

Instrumentos financieros compuestos.

10. La emisión de instrumentos financieros compuestos, según se definen en el apartado 7 de la norma 19, se reconocerá en la fecha de su emisión separando sus componentes y clasificándolos de acuerdo con el fondo económico. Dicha clasificación en ningún caso será objeto de revisión posterior.

11. La asignación del importe inicial a los distintos componentes del instrumento compuesto no supondrá, en ningún caso, un reconocimiento de resultados. Esta asignación se realizará:

a) En primer lugar, se atribuirá al componente que sea pasivo financiero –incluido cualquier derivado implícito que no tenga por activo subyacente instrumentos de patrimonio neto propios– un importe, obtenido a partir del valor razonable de pasivos financieros de la entidad con características similares pero que no tengan asociados componentes que sean instrumentos de patrimonio neto propios.

b) El importe asignado en el inicio al instrumento de patrimonio neto será la parte residual del importe inicial del instrumento compuesto en su conjunto, una vez deducido el valor asignado al pasivo financiero.

12. Los costes de transacción –que incluyen, entre otros, los gastos de emisión– de los instrumentos financieros compuestos se atribuirán en proporción a la distribución asignada inicialmente a cada componente, registrándose de acuerdo con los criterios señalados en el apartado 3 de la presente norma para el importe atribuido al componente de patrimonio neto y en el apartado 28 de la norma 22 para el importe atribuido al componente de pasivo.

13. La cancelación anticipada de instrumentos financieros compuestos, junto con todos los costes que origine la transacción, se asignará a sus componentes de manera coherente con el método empleado en la distribución inicial del importe recibido por la entidad en la fecha de su emisión.

Instrumentos financieros híbridos.

14. Cuando el contrato principal de un instrumento financiero híbrido, según se define en el apartado 6 de la norma 19, sea un activo financiero que no esté excluido de acuerdo con el apartado 8 de la norma 19, la entidad aplicará los criterios de reconocimiento y valoración de la norma 22 a la totalidad del instrumento financiero híbrido.

15. Cuando el contrato principal de un instrumento financiero híbrido, según se define en el apartado 6 de la norma 19, sea un pasivo financiero, la entidad segregará los derivados implícitos de dicho contrato, tratándose de manera independiente a efectos contables, si se cumplen todas las condiciones siguientes:

a) Las características y los riesgos económicos del derivado implícito no están estrechamente relacionados con los del contrato principal.

b) Un instrumento financiero distinto con las mismas condiciones que las del derivado implícito cumpliría la definición de instrumento derivado del apartado 5 de la norma 19.

c) El contrato híbrido no se valora en su integridad a valor razonable con cambios en resultados.

16. Las características y riesgos económicos de los derivados implícitos y del contrato principal no están estrechamente relacionados cuando las variaciones del valor del contrato principal están disociadas de las variaciones de valor del derivado implícito.

En el análisis para decidir sobre la separación del derivado implícito, las entidades utilizarán su propio juicio tomando en consideración el análisis histórico de las variaciones de valor citadas o el resultado de simulaciones adecuadas sobre dichas variaciones, además de otras consideraciones de tipo financiero pertinentes.

17. En particular, son derivados implícitos con características y riesgos económicos similares a los del contrato principal:

a) Los derivados cuyo activo subyacente es un tipo de interés cuando el contrato principal es un instrumento de deuda, a menos que el instrumento financiero híbrido prevea la posibilidad de liquidarlo de una manera tal que el tenedor no recupere sustancialmente toda su inversión inicial o que la rentabilidad inicial del instrumento financiero híbrido sea al menos el doble que la que se obtendría del mercado por un contrato de similares condiciones al contrato principal.

b) Las opciones de límite al alza o a la baja, por encima o por debajo, respectivamente, de los tipos de mercado en el momento de emisión, o una combinación de ambas (caps, floors, collars), sobre un tipo de interés cuando el contrato principal sea un instrumento de deuda.

c) Las opciones de cancelación anticipada en un instrumento de deuda, a menos que el precio de ejercicio de la opción sea sustancialmente distinto al coste amortizado del instrumento de deuda en la fecha de ejercicio.

18. En particular, son derivados implícitos con características y riesgos económicos distintos a los del contrato principal:

a) Opciones de conversión en un número fijo de instrumentos de patrimonio neto, implícitas en un instrumento de deuda. El emisor de este instrumento lo tratará de acuerdo con lo dispuesto en los apartados 10 a 13 de esta norma.

b) Derivados incorporados en instrumentos de deuda por los que los pagos de intereses o principal se relacionan con el valor de un instrumento de patrimonio neto, o de un índice de valores de renta variable o de un índice de materias primas cotizadas.

c) Opciones o cláusulas que permiten, bien unilateralmente, o bien automáticamente, ampliar el plazo de vencimiento de un instrumento de deuda, a menos que el tipo de interés de la deuda sea simultáneamente ajustado para aproximarlo a los tipos de mercado en el momento de la ampliación.

19. No obstante lo establecido en el apartado 15 de esta norma, si un instrumento financiero híbrido contuviese uno o más derivados implícitos, la entidad podrá designar, en su reconocimiento inicial y de forma irrevocable, todo el instrumento financiero híbrido como un pasivo financiero a valor razonable con cambios en resultados, a menos que:

a) el derivado o derivados implícitos no modifiquen de manera significativa los flujos de efectivo que, de otra manera, habría generado el instrumento, o

b) al considerar por primera vez el instrumento híbrido, sea evidente que no esté permitida la separación del derivado o derivados implícitos, como una opción de cancelación anticipada en un préstamo que permita al prestatario cancelar por anticipado el préstamo por una cantidad aproximadamente igual a su coste amortizado.

En caso de cumplirse alguna de las dos condiciones previamente mencionadas, el instrumento financiero híbrido se valorará a coste amortizado, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 23 de la norma 22.

20. En los contratos híbridos que combinan uno o varios derivados implícitos con un contrato principal distinto de un instrumento financiero dentro del alcance de esta sección, los derivados implícitos se segregarán del contrato principal, tratándose de manera independiente a efectos contables si se cumplen todas las condiciones enumeradas en las letras a) a c) del apartado 15 de esta norma.

No obstante lo establecido en el párrafo anterior, la entidad podrá designar, en su reconocimiento inicial y de forma irrevocable, todo el contrato híbrido como a valor razonable con cambios en resultados, evitando así la segregación del derivado o derivados implícitos, a menos que se dé alguno de los supuestos descritos en las letras a) y b) del apartado 19 de esta norma.

21. El valor inicial de los derivados implícitos que se separen del contrato principal se obtendrá de acuerdo con sus propias características. En todo caso, en el supuesto de incapacidad de la entidad para estimar con fiabilidad el valor razonable de un derivado implícito, sobre la base de sus propias condiciones y términos, se estimará por diferencia entre el valor razonable del contrato híbrido y el del contrato principal, siempre que ambos valores puedan ser considerados como fiables; si ello tampoco es posible, ya sea en la fecha de adquisición o en otra posterior, la entidad no segregará el contrato híbrido y tratará a efectos contables el contrato híbrido en su conjunto como un instrumento financiero valorado a valor razonable con cambios en resultados.

Si un derivado implícito es separado de su instrumento financiero híbrido, el pasivo financiero se tratará a efectos contables de manera independiente, de acuerdo con lo establecido en esta sección.

Aportaciones al capital de las cooperativas de crédito.

22. El reembolso de las aportaciones al capital realizadas por los socios está condicionado, además de por prohibiciones legales (como en el caso de una cobertura insuficiente de los requerimientos regulatorios de recursos propios) o estatutarias, por el derecho incondicional de las cooperativas de crédito a rehusarlo. Por tanto, estas aportaciones al capital se reconocerán como patrimonio neto.

No obstante, si existe una obligación de remuneración de dichas aportaciones, se separarán los componentes de patrimonio neto y pasivo de dicho instrumento, conforme a lo previsto en el apartado 11 de la presente norma. A estos efectos, se considerará que existe obligación de remuneración, aun cuando esta esté condicionada a la existencia de resultados de la cooperativa de crédito.

23. Las remuneraciones a las aportaciones de los socios de la cooperativa se registrarán como gastos financieros del ejercicio cuando correspondan al componente de la aportación contabilizado como pasivo financiero y directamente contra el patrimonio neto de la cooperativa de crédito en el resto de los casos.


[Bloc 29: #n22]

Norma 22.   Reconeixement, classificació i valoració dels instruments financers.

Reconeixement.

1. Els instruments financers, ja siguin actius o passius, s’han de reconèixer en el balanç exclusivament quan l’entitat es converteixi en una part del contracte de conformitat amb les disposicions d’aquest, amb les precisions de l’apartat 2 d’aquesta norma per al cas dels contractes convencionals. En concret:

a) Els instruments de deute, com ara els crèdits i els dipòsits de diners, s’han de reconèixer des de la data en què sorgeixi el dret legal a rebre, o l’obligació legal de pagar, efectiu.

b) Els derivats financers, inclosos els contractes a termini, s’han de reconèixer des de la data de la seva contractació, excepte els derivats que preveu la norma 23 que impedeixen a l’entitat cedent la baixa del balanç dels actius financers transferits, que s’han de reconèixer d’acord amb les regles de la norma esmentada.

2. Les operacions de compravenda d’instruments financers instrumentades mitjançant contractes convencionals, entesos per aquells en què les obligacions recíproques de les parts s’han de consumar dins d’un marc temporal que estableixen la regulació o les convencions del mercat i que no es poden liquidar per diferències, com ara els contractes borsaris i les compravendes al comptat de divises, les ha de registrar com un actiu l’adquirent, i les ha de donar de baixa del balanç el venedor, en la data des de la qual els beneficis, els riscos, els drets i els deures inherents a tot propietari siguin de la part adquirent, que, depenent del tipus d’actiu o de mercat, pot ser la data de contractació o la de liquidació o lliurament.

La data de contractació és la data en què l’entitat es compromet a comprar o vendre un instrument financer. El registre de les operacions en el balanç en la data esmentada comporta, per a l’adquirent, reconèixer simultàniament un actiu financer i l’obligació corresponent de pagament davant del venedor i, per al venedor, donar de baixa del balanç l’actiu i reconèixer el dret de cobrament davant de l’adquirent, així com qualsevol resultat obtingut en la venda.

La data de liquidació o lliurament és la data en què l’adquirent paga i el venedor lliura l’actiu, i des de la qual, generalment, es comencen a meritar els rendiments de l’actiu i del passiu corresponent per part de l’adquirent. El registre d’operacions amb aquest criteri comporta per al venedor donar de baixa del balanç l’actiu i reconèixer qualsevol resultat obtingut en la venda en aquesta data. Per la seva banda, l’adquirent ha de reconèixer un actiu financer en aquesta data i registrar les variacions que pugui experimentar el seu valor raonable entre les dates de contractació i liquidació, sota les regles següents:

a) Actius financers valorats a cost o a cost amortitzat: no s’ha de reconèixer cap resultat.

b) Actius financers valorats pel seu valor raonable: els resultats s’han de reconèixer en el compte de pèrdues i guanys per als actius que es valorin a valor raonable amb canvis en resultats i en un altre resultat global per als que es classifiquin en la cartera d’actius financers a valor raonable amb canvis en un altre resultat global.

En particular, les operacions efectuades en el mercat de divises i els actius financers negociats en els mercats secundaris de valors espanyols, tant si són instruments de patrimoni net com si es tracta de valors representatius de deute, s’han de reconèixer en la data de liquidació.

Classificació dels actius financers.

3. Els actius financers, excepte els exclosos explícitament en els apartats 8 i 9 de la norma 19, s’han d’incloure als efectes de la seva valoració en alguna de les carteres següents:

a) Actius financers a cost amortitzat.

b) Actius financers a valor raonable amb canvis en un altre resultat global.

c) Actius financers obligatòriament a valor raonable amb canvis en resultats:

i) Actius financers mantinguts per negociar.

ii) Actius financers no destinats a negociació valorats obligatòriament a valor raonable amb canvis en resultats.

d) Actius financers designats a valor raonable amb canvis en resultats.

e) Derivats–comptabilitat de cobertures.

f) Inversions en dependents, negocis conjunts i associades.

4. La classificació en les carteres enumerades a les lletres a) a f) de l’apartat anterior s’ha de fer, llevat que hi sigui aplicable el que preveuen els apartats 8, 9 i 10 següents, sobre la base dels dos elements següents:

a) el model de negoci de l’entitat per a la gestió dels actius financers, i

b) les característiques dels fluxos d’efectiu contractuals dels actius financers.

5. Un actiu financer s’ha de classificar, als efectes de la seva valoració, en la cartera d’actius financers a cost amortitzat quan es compleixin les dues condicions següents:

a) es gestiona amb un model de negoci que té com a objectiu mantenir actius financers per percebre fluxos d’efectiu contractuals, i

b) les condicions contractuals donen lloc a fluxos d’efectiu en dates especificades, que són només pagaments de principal i interessos sobre l’import de principal pendent.

6. Un actiu financer s’ha de classificar en la cartera d’actius financers a valor raonable amb canvis en un altre resultat global quan es compleixin les dues condicions següents:

a) es gestiona amb un model de negoci l’objectiu del qual combina la percepció dels fluxos d’efectiu contractuals dels actius financers i la venda, i

b) les condicions contractuals donen lloc a fluxos d’efectiu en dates especificades que són només pagaments de principal i interessos sobre l’import de principal pendent.

7. Un actiu financer s’ha de classificar en la cartera d’actius financers obligatòriament a valor raonable amb canvis en resultats sempre que pel model de negoci de l’entitat per a la seva gestió o per les característiques dels seus fluxos d’efectiu contractuals no sigui procedent classificar-lo en alguna de les carteres que descriuen els apartats 5 i 6 anteriors.

Dins de la cartera d’actius financers obligatòriament a valor raonable amb canvis en resultats, s’han d’incloure necessàriament en la cartera d’actius financers mantinguts per negociar tots els que compleixin alguna de les característiques següents:

a) Que s’originin o s’adquireixin amb l’objectiu de realitzar-los a curt termini.

b) Que siguin part d’un grup d’instruments financers identificats i gestionats conjuntament per al qual hi hagi evidència d’actuacions recents per obtenir guanys a curt termini.

c) Que siguin instruments derivats que no compleixin la definició de contracte de garantia financera de la norma 25 ni s’hagin designat com a instruments de cobertura comptable d’acord amb el que assenyalen les normes 31 i 32.

8. No obstant el que assenyala el paràgraf primer de l’apartat anterior, l’entitat pot optar, en el moment del reconeixement inicial i de manera irrevocable, per incloure en la cartera d’actius financers a valor raonable amb canvis en un altre resultat global inversions en instruments de patrimoni net que no s’hagin de classificar com a mantinguts per negociar i que es classificarien com a actius financers obligatòriament a valor raonable amb canvis en resultats. Aquesta opció s’ha d’exercir instrument a instrument.

9. No obstant el que assenyalen els apartats 5, 6 i 7 anteriors, l’entitat pot optar, en el moment del reconeixement inicial i de manera irrevocable, per designar qualsevol actiu financer com a valor raonable amb canvis en resultats si quan ho fa així elimina o redueix significativament alguna incoherència en la valoració o en el reconeixement (també denominada «asimetria comptable») que sorgiria, d’una altra manera, de la valoració dels actius o els passius, o del reconeixement de les seves pèrdues i guanys, sobre bases diferents. Quan hi ha asimetries comptables, aquesta opció es pot exercir independentment del model de negoci de l’entitat per a la seva gestió i de les característiques dels fluxos d’efectiu contractuals.

Així mateix, i independentment del que disposen els apartats anteriors, l’entitat pot optar, en el moment del reconeixement inicial o posteriorment, per designar qualsevol actiu financer com a pertanyent a la cartera d’actius financers a valor raonable amb canvis en resultats, sempre que es compleixi el que estableix l’apartat 27 de la norma 31

10. En els estats financers individuals, les inversions de l’entitat en instruments de patrimoni net d’entitats dependents, negocis conjunts i associades s’han de classificar sempre en la cartera d’inversions en dependents, negocis conjunts i associades.

En els estats financers consolidats, aquestes inversions s’han de tractar d’acord amb el que estableixen el primer paràgraf de l’apartat 7 de la norma 45 i l’apartat 5 de la norma 47, segons que correspongui.

Model de negoci per a la gestió dels actius financers.

11. Als efectes del que preveu la lletra a) de l’apartat 4 d’aquesta norma, per model de negoci s’ha d’entendre la manera com l’entitat gestiona els seus actius financers per generar fluxos d’efectiu. En particular, el model de negoci pot consistir a mantenir els actius financers per percebre els seus fluxos d’efectiu contractuals, en la venda d’aquests actius o en una combinació de tots dos objectius.

12. El model de negoci s’ha de determinar considerant com es gestionen conjuntament grups d’actius financers per assolir un objectiu concret. És a dir, que el model de negoci no depèn de les intencions de l’entitat per a un instrument individual, sinó que s’ha de determinar per a un conjunt d’instruments.

13. Un possible model de negoci pot ser aquell l’objectiu de gestió del qual sigui mantenir els actius financers per percebre’n els fluxos d’efectiu contractuals. La gestió d’un grup d’actius financers de conformitat amb aquest model no implica que l’entitat hagi de mantenir tots els instruments fins al venciment; es pot considerar que la gestió d’un conjunt d’instruments financers es fa de conformitat amb aquest model de negoci encara que s’hagin produït o s’esperi que es produeixin en el futur vendes en els instruments esmentats, en els termes que descriu el paràgraf següent.

Per determinar si està gestionant els seus actius de conformitat amb el model de negoci descrit, l’entitat ha de considerar la freqüència, l’import i el calendari de les vendes en exercicis anteriors; els motius d’aquestes vendes i les expectatives en relació amb l’activitat de vendes futura. Així, vendes poc freqüents o poc significatives, vendes d’actius propers al venciment, vendes motivades per l’increment del risc de crèdit dels actius financers o per gestionar el risc de concentració, entre d’altres, podrien ser compatibles amb el model de mantenir actius per rebre fluxos d’efectiu contractuals si l’entitat pot explicar els motius de les vendes i demostrar per què no reflecteixen un canvi en el seu model de negoci.

14. Un altre possible model de negoci pot ser aquell l’objectiu de gestió del qual combini la percepció de fluxos d’efectiu contractuals amb la venda actius financers. Comparat amb el model que té com a objectiu mantenir actius financers per percebre fluxos d’efectiu contractuals, aquest model de negoci implica habitualment vendes d’actius més freqüents i de més valor. En aquest model de negoci, la venda d’actius és essencial i no accessòria.

15. Una entitat pot tenir més d’un model de negoci per a la gestió dels seus actius financers. Per exemple, l’entitat pot mantenir un grup d’actius financers que gestioni amb l’objectiu de percebre’n els fluxos d’efectiu contractuals i un altre que gestioni com una cartera de negociació amb l’objectiu de vendre els actius financers a curt termini.

Anàlogament, en algunes circumstàncies, pot ser apropiat separar un grup d’actius financers en grups més petits per reflectir la manera com l’entitat els gestiona. És el que ocorre, per exemple, quan l’entitat compra una cartera de valors representatius de deute i gestiona alguns d’aquests valors amb l’objectiu de percebre’n els fluxos d’efectiu contractuals i d’altres amb l’objectiu de vendre’ls.

L’assignació en el reconeixement inicial d’un grup d’actius financers a un model de negoci existent ha d’estar suportada per informació que evidenciï que els objectius d’aquest model de negoci s’estan complint.

Característiques de fluxos d’efectiu contractuals dels actius financers.

16. Als efectes del que estableix la lletra b) de l’apartat 4 d’aquesta norma, en funció de les característiques dels seus fluxos d’efectiu contractuals, un actiu financer s’ha de classificar en el moment inicial en una de les dues categories següents:

a) Aquells les condicions contractuals dels quals donen lloc, en dates especificades, a fluxos d’efectiu que consisteixen només en pagaments de principal i interessos sobre l’import del principal pendent.

b) Resta d’actius financers.

17. Als efectes de la lletra a) de l’apartat anterior, el principal d’un actiu financer és el seu valor raonable en el moment del reconeixement inicial. L’import del principal pot canviar al llarg de la vida de l’actiu financer; per exemple, si hi ha reemborsaments de principal. A aquests mateixos efectes, s’entén per interès la suma de la contraprestació pel valor temporal del diner, pels costos de finançament i estructura, i pel risc de crèdit associat a l’import de principal pendent de cobrament durant un període concret, més un marge de guany.

Pel que fa al valor temporal del diner, s’ha d’entendre per la contraprestació lligada simplement al transcurs del temps. Per avaluar si aquest component de l’interès incorpora alguna contraprestació diferent de la lligada al transcurs del temps, l’entitat ha d’aplicar el judici professional i ha de considerar factors pertinents com ara la moneda en què es denomini l’actiu financer i el termini pel qual s’estableixi el tipus d’interès.

Les condicions contractuals que, en el moment del reconeixement inicial, tinguin un efecte mínim sobre els fluxos d’efectiu o depenguin de l’ocurrència d’esdeveniments excepcionals i molt improbables (com la liquidació de l’emissor) no han d’impedir que s’efectuï el que estableix la lletra a) de l’apartat 16.

En cas que un actiu financer prevegi un ajust periòdic del tipus d’interès però la freqüència d’aquest ajust no coincideixi amb el termini del tipus d’interès de referència (per exemple, el tipus d’interès s’ajusta cada sis mesos al tipus a un any), l’entitat ha d’avaluar, en el moment del reconeixement inicial, aquest desajust en el component de l’interès per determinar si els fluxos d’efectiu contractuals representen només pagaments de principal i interessos sobre l’import del principal pendent. En aquesta avaluació es pretén determinar si els fluxos d’efectiu contractuals (sense descomptar) difereixen significativament dels fluxos d’efectiu (sense descomptar) que s’hagin produït en cas que no s’hagi modificat l’element «valor temporal del diner». L’avaluació s’ha de fer determinant les diferències tant en cada període com de manera acumulada al llarg de la vida de l’instrument financer.

Si és evident, sense necessitat d’una anàlisi exhaustiva, que els fluxos d’efectiu contractuals (sense descomptar) de l’actiu financer avaluat poden ser significativament diferents o substancialment iguals als fluxos d’efectiu que s’hagin produït en cas que no s’hagi modificat l’element «valor temporal del diner», l’entitat no necessita fer-ne una avaluació detallada.

Si un actiu financer conté una condició contractual en virtut de la qual es puguin modificar el calendari o l’import dels fluxos d’efectiu contractuals, com ara clàusules que permetin l’amortització per endavant abans del venciment o l’ampliació de la seva durada, l’entitat ha de determinar si els fluxos d’efectiu contractuals que es generarien durant la vida de l’instrument a causa de l’exercici d’aquesta condició contractual són només pagaments de principal i interessos sobre l’import del principal pendent. Per a això, l’entitat ha d’avaluar els fluxos d’efectiu contractuals que es puguin generar abans i després de la modificació del calendari o l’import dels fluxos d’efectiu contractuals.

Si els fluxos d’efectiu no es poden considerar només pagaments de principal i interessos sobre el principal pendent a causa exclusivament d’una clàusula que permet o obliga el titular a reemborsar l’operació per endavant o l’entitat a efectuar el cobrament per endavant, l’entitat fins i tot així pot classificar l’instrument com a valorat a cost amortitzat o a valor raonable amb canvis en un altre resultat global si el model de negoci per a la seva gestió permet la classificació en les carteres esmentades i es compleixen els requisits següents:

a) l’entitat adquireix o origina l’actiu financer amb una prima o un descompte sobre l’import del principal contractual;

b) l’import pagat per endavant representa substancialment l’import del principal contractual i l’interès contractual meritat però no pagat, i pot incloure la compensació addicional que sigui raonable per la cancel·lació anticipada del contracte, i

c) en el moment del reconeixement inicial, el valor raonable de la clàusula de pagament anticipat és insignificant.

18. Són exemples de fluxos d’efectiu contractuals que són només pagaments de principal i interessos sobre l’import del principal pendent els que es deriven de bons amb data de venciment determinada els pagaments de principal i interessos dels quals estan vinculats a un índex d’inflació de la moneda en què es va emetre l’instrument, quan el vincle d’inflació no incorpora un multiplicador i el principal està protegit; o els que es deriven de bons amb una data de venciment determinada i pels quals es paga un tipus d’interès de mercat variable, que pot estar subjecte a un límit.

D’altra banda, són exemples de fluxos d’efectiu contractuals que no són només pagaments de principal i interessos sobre l’import del principal pendent els que es deriven d’instruments convertibles en instruments de patrimoni net de l’emissor; els causats per préstecs amb tipus d’interès variables inversos (és a dir, un tipus que té una relació inversa amb els tipus d’interès del mercat); o aquells en què l’emissor pot diferir el pagament d’interessos en cas que amb el pagament esmentat es vegi afectada la seva solvència, sense que els interessos diferits meritin interessos addicionals.

19. Determinades transaccions per obtenir finançament s’estructuren mitjançant l’emissió de múltiples instruments financers formant trams que creen concentracions de risc de crèdit; entre d’altres, aquest és el cas de les titulitzacions. En aquestes emissions hi ha un ordre de prelació que especifica com s’assignen els fluxos d’efectiu generats pel conjunt subjacent d’instruments financers, de manera que un tram subordinat només té drets de cobrament si el conjunt subjacent ha generat fluxos d’efectiu suficients per atendre els pagaments als trams amb millor grau de prelació.

En cas que una entitat mantingui una inversió en un tram d’una titulització, o en altres actius financers que tinguin les característiques que descriu el paràgraf anterior, els fluxos d’efectiu derivats dels actius esmentats han de consistir només en pagaments de principal i interessos sobre l’import del principal pendent si es compleixen totes les condicions següents:

a) les condicions contractuals del tram al qual pertany l’actiu que s’està classificant (sense examinar el conjunt subjacent d’instruments financers) donen lloc a fluxos d’efectiu que són només pagaments de principal i interessos sobre l’import del principal pendent (per exemple, el tipus d’interès del tram no està vinculat a un índex de primeres matèries);

b) el conjunt subjacent d’instruments financers està compost per instruments que tinguin fluxos d’efectiu contractuals que siguin només pagaments de principal i interessos sobre l’import del principal pendent, i

c) l’exposició al risc de crèdit corresponent al tram al qual pertany l’actiu financer que s’està classificant és igual o millor que l’exposició al risc de crèdit del conjunt subjacent d’instruments financers (per exemple, la qualificació creditícia del tram és igual o millor que la que s’aplica a un tram únic que financi el conjunt subjacent d’instruments financers).

El conjunt subjacent a què fa referència la lletra b) anterior pot incloure, a més, instruments que redueixin la variabilitat dels fluxos d’efectiu del conjunt esmentat, de manera que, quan es combinin amb aquests, donin lloc a fluxos d’efectiu que siguin només pagaments de principal i interessos sobre l’import del principal pendent (per exemple, una opció sostre o terra de tipus d’interès o un contracte que redueixi el risc de crèdit d’algun o de tots els instruments). També pot incloure instruments que facin concordar els fluxos d’efectiu dels trams amb els fluxos d’efectiu del conjunt subjacent per solucionar exclusivament les diferències en el tipus d’interès (fix o variable), la moneda en què es denominin els fluxos d’efectiu (inclosa la inflació en aquesta moneda) i el calendari dels fluxos d’efectiu.

Si el conjunt subjacent d’instruments pot variar després del reconeixement inicial, de manera que en un moment posterior pugui deixar de complir les condicions que estableix la lletra b) d’aquest apartat, l’actiu que s’està classificant s’ha de valorar a valor raonable amb canvis en resultats. No obstant això, si el conjunt subjacent inclou instruments financers protegits per garanties reals sobre actius que no compleixen les condicions esmentades prèviament, l’execució potencial de la garantia real no s’ha de tenir en compte als efectes de l’aplicació d’aquest apartat, llevat que l’entitat hagi adquirit l’actiu que s’està classificant amb la intenció de controlar-ne la garantia real.

Si l’entitat no pot avaluar les condicions de les lletres a), b) i c) d’aquest apartat en el moment del reconeixement inicial, el tram s’ha de valorar a valor raonable amb canvis en resultats.

20. Determinats instruments de deute es reemborsen principalment amb els fluxos d’efectiu d’actius o projectes concrets. Aquest és el cas, entre d’altres, dels actius financers en què no hi ha responsabilitat personal de titular, com ara les operacions de finançament de projectes que es reemborsen exclusivament amb els fluxos d’efectiu dels projectes finançats.

Per als actius que descriu el paràgraf anterior, en el moment de reconeixement inicial, l’entitat ha d’avaluar els actius o fluxos d’efectiu subjacents per determinar si els fluxos d’efectiu contractuals de l’actiu financer que s’està classificant consisteixen efectivament en pagaments de principal i interessos sobre l’import del principal pendent. L’actiu financer ha de complir el que estableix la lletra a) de l’apartat 16 d’aquesta norma quan es conclogui que les seves condicions contractuals no donen lloc a fluxos d’efectiu addicionals als pagaments de principal i interessos sobre l’import del principal pendent ni a limitacions a aquests pagaments, independentment de la naturalesa dels actius subjacents. En particular, no s’ha d’efectuar el que estableix la lletra a) de l’apartat 16 quan es conclogui que l’instrument de deute representa una inversió en actius no financers concrets.

A tall d’exemple, si les condicions contractuals d’una operació de finançament d’un projecte de via de peatge estableixen un augment dels fluxos d’efectiu de l’actiu financer a mesura que un nombre creixent d’automòbils utilitzi una via de peatge concreta, no es compleix el que preveu la lletra a) de l’apartat 16 d’aquesta norma, atès que els fluxos d’efectiu contractuals no consisteixen només en pagaments de principal i interessos sobre el principal pendent.

Classificació dels passius financers.

21. Els passius financers, excepte els explícitament exclosos en els apartats 8 i 9 de la norma 19, s’han d’incloure als efectes de la seva valoració en alguna de les carteres següents:

a) Passius financers a cost amortitzat.

b) Passius financers mantinguts per negociar.

c) Passius financers designats a valor raonable amb canvis en resultats.

d) Derivats – comptabilitat de cobertures.

L’entitat ha de classificar tots els passius financers en la cartera de passius financers a cost amortitzat, excepte en els casos que recullen els apartats 22 a 27 següents.

22. La cartera de passius financers mantinguts per negociar ha d’incloure obligatòriament tots els passius financers que compleixin alguna de les característiques següents:

a) S’han emès amb la intenció de readquirir-los en un futur proper.

b) Són posicions curtes de valors, segons les defineix la lletra f) de l’apartat 1 de la norma 53.

c) Formen part d’una cartera d’instruments financers identificats i gestionats conjuntament, per a la qual hi ha evidències d’actuacions recents per obtenir guanys a curt termini.

d) Són instruments derivats que no compleixen la definició de contracte de garantia financera de la norma 25 ni s’han designat com a instruments de cobertura d’acord amb les normes 31 i 32.

El fet que un passiu financer s’utilitzi per finançar activitats de negociació no comporta per si mateix la seva inclusió en aquesta categoria.

23. En la cartera de passius financers designats a valor raonable amb canvis en resultats s’han d’incloure els passius financers que compleixin alguna de les característiques següents:

a) Els ha designat de manera irrevocable en el seu reconeixement inicial l’entitat. La designació esmentada només es pot fer si:

i) ho permeten l’apartat 19 o l’apartat 20 de la norma 21;

ii) quan es fa, s’elimina o es redueix significativament alguna incoherència (també denominada «asimetria comptable») en la valoració o en el reconeixement que sorgiria, d’una altra manera, de la valoració dels actius o els passius, o del reconeixement dels seus guanys o pèrdues, sobre bases diferents, o

iii) s’obté una informació més rellevant perquè es tracta d’un grup de passius financers, o d’actius i passius financers, que es gestiona i el rendiment del qual s’avalua segons el seu valor raonable d’acord amb una estratègia de gestió del risc o d’inversió documentada, i es facilita informació del grup esmentat també segons el valor raonable al personal clau de la direcció, com es defineix en l’apartat 1 de la norma 62.

b) Han estat designats en el seu reconeixement inicial o amb posterioritat per l’entitat com a partida coberta per a la gestió del risc de crèdit mitjançant l’ús d’un derivat de crèdit valorat a valor raonable amb canvis en resultats, d’acord amb el que disposa l’apartat 27 de la norma 31.

24. Els contractes de garantia financera emesos, després del reconeixement inicial, s’han de valorar d’acord amb el que estableix la norma 25, llevat que s’hagin de valorar a valor raonable amb canvis en resultats, de conformitat amb el que assenyalen les lletres a) o b) de l’apartat anterior.

25. Els compromisos de préstec concedits s’han de valorar, després del reconeixement inicial, d’acord amb el que estableix la norma 25, llevat que s’hagin de valorar a valor raonable amb canvis en resultats, de conformitat amb el que assenyalen les lletres a) o b) de l’apartat 23 d’aquesta norma.

26. La contraprestació contingent reconeguda per l’entitat quan estigui identificada com a adquirent en una combinació de negocis, a la qual s’apliqui la norma 44, s’ha de valorar, amb posterioritat al reconeixement inicial, a valor raonable amb canvis en resultats.

27. ’entitat ha d’aplicar el que preveuen els apartats 10 i 11 de la norma 23 per a la valoració dels passius financers associats a actius financers transferits que no compleixin els requisits per a la seva baixa del balanç o que es continuïn reconeixent per l’enfocament del compromís continu.

Valoració inicial dels instruments financers.

28. En el moment del seu reconeixement inicial, excepte pel que estableix l’últim paràgraf d’aquest apartat, tots els instruments financers s’han de registrar pel seu valor raonable. Per als instruments financers que no es registrin a valor raonable amb canvis en resultats, l’import del valor raonable s’ha d’ajustar afegint-hi o deduint-ne els costos de transacció atribuïbles directament a la seva adquisició o emissió. En el cas dels instruments financers a valor raonable amb canvis en resultats, els costos de transacció atribuïbles directament s’han de reconèixer immediatament en els comptes de pèrdues i guanys.

Els costos de transacció els defineix l’apartat 12 de la norma 13. L’import dels drets preferents de subscripció i similars que, si s’escau, hagi adquirit l’entitat ha de formar part dels costos de transacció atribuïbles directament a l’adquisició d’instruments de patrimoni net.

En el cas de les inversions en entitats dependents, negocis conjunts i associades, en els estats financers individuals l’entitat ha de reconèixer inicialment la inversió pel seu cost, que ha d’equivaler al valor raonable de la contraprestació lliurada, més els costos de transacció que li siguin atribuïbles directament, i s’hi ha d’aplicar, si s’escau, en relació amb les entitats dependents, el que estableix la norma 44.

29. Llevat que hi hagi una evidència en contra, el valor raonable en el moment del reconeixement inicial és el preu de la transacció, que ha d’equivaler al valor raonable de la contraprestació lliurada. Si el valor raonable en el reconeixement inicial difereix del preu de la transacció, la diferència s’ha de registrar de la manera següent:

a) Immediatament en el compte de pèrdues i guanys quan es tracta d’un valor raonable de nivell 1, segons la jerarquia de valor raonable a què es refereix l’apartat 17 de la norma 14, o basat en una tècnica de valoració que utilitzi només dades procedents de mercats observables.

b) En els altres casos, com a ajust del valor raonable. La diferència s’ha de diferir i imputar al compte de pèrdues i guanys exclusivament en funció de canvis en els factors, inclòs el temps, que els participants del mercat considerarien en valorar l’instrument, com quan la diferència en un instrument de deute s’imputa al compte de pèrdues i guanys durant la vida de l’operació.

30. Com a excepcions del que disposa l’apartat 28 d’aquesta norma, en el moment del reconeixement inicial:

a) l’entitat ha de registrar pel preu de la transacció partides a cobrar per operacions comercials que no tinguin un component significatiu de finançament.

b) l’entitat pot registrar pel preu de la transacció les partides a cobrar per operacions comercials amb un component significatiu de finançament («crèdits comercials») que tinguin un venciment inicial inferior a l’any.

A aquests efectes, es consideren partides a cobrar per operacions comercials les que s’originen pel lliurament de béns i la prestació de serveis diferents de la concessió de finançament. Quan aquestes partides a cobrar incorporin un component significatiu de finançament, es denominen «crèdits comercials».

31. L’entitat pot utilitzar el principal que s’ha de rebre o que s’ha de pagar com a valor raonable en el reconeixement inicial per als instruments de deute a curt termini i a tipus d’interès variable o sense tipus d’interès contractual, com ara els dividends a cobrar o altres desemborsaments exigits sobre instruments de patrimoni net propis.

32. En tot cas, el valor raonable dels passius financers cancel·lables a voluntat del creditor, com ara els dipòsits a la vista, no pot ser inferior a l’import a pagar, descomptat des de la primera data en què el pagament es pugui exigir.

Valoració posterior dels actius financers.

33. Després del seu reconeixement inicial, l’entitat ha de valorar un actiu financer a cost amortitzat, a valor raonable amb canvis en un altre resultat global, a valor raonable amb canvis en resultats o al cost.

34. Les partides a cobrar per operacions comercials que no tinguin un component significatiu de finançament i els crèdits comercials que, d’acord amb el que disposa la lletra b) de l’apartat 30 d’aquesta norma, es valorin inicialment pel preu de la transacció, es poden continuar valorant per l’import esmentat, menys la correcció de valor per deteriorament estimada de conformitat amb el que preveu la norma 29.

Així mateix, els instruments de deute a curt termini que, d’acord amb el que disposa l’apartat 31 d’aquesta norma, es valorin inicialment pel principal que s’ha de rebre es poden continuar valorant per l’import esmentat, menys la correcció de valor per deteriorament estimada de conformitat amb el que preveu la norma 29.

35. L’entitat ha d’aplicar els requisits sobre deteriorament del valor de la norma 29 als instruments de deute que es valorin a cost amortitzat i a valor raonable amb canvis en un altre resultat global.

36. Es valoren a valor raonable els instruments de patrimoni net diferents de les inversions en entitats dependents, negocis conjunts i associades, així com els contractes que tinguin aquests instruments de patrimoni net com a subjacent.

37. En els estats financers individuals, les inversions en dependents, negocis conjunts i associades es valoren pel seu cost menys, si s’escau, l’import acumulat de les correccions de valor per deteriorament estimades d’acord amb el que preveu la norma 29.

38. En els casos de venda de drets preferents de subscripció o similars i de la seva segregació per exercir-los, l’entitat ha de disminuir l’import en llibres dels instruments de patrimoni net associats per l’import dels drets. L’import esmentat correspon al valor raonable o al cost dels drets, de manera coherent amb la valoració dels instruments de patrimoni net associats, i es determina aplicant-hi alguna fórmula valorativa d’acceptació general.

39. En tot cas, els actius financers que s’hagin designat com a partides cobertes, o com a instrument de cobertura, en una cobertura comptable de les que defineixen les normes 31 i 32, han de seguir els criteris que estableixen les normes esmentades.

Valoració posterior dels passius financers.

40. Després del seu reconeixement inicial, l’entitat ha de valorar un passiu financer a cost amortitzat o a valor raonable amb canvis en resultats.

41. Els instruments de deute emesos sense tipus d’interès contractual que, d’acord amb el que disposa l’apartat 31 d’aquesta norma, es valorin inicialment pel principal a pagar, com els passius per dividends acordats pendents de pagament, es continuen valorant per l’import esmentat.

42. Els passius financers mantinguts per negociar o designats a valor raonable amb canvis en resultats s’han de valorar posteriorment pel seu valor raonable.

43. En tot cas, els passius financers que s’hagin designat com a partides cobertes, o com a instruments de cobertura, en una cobertura comptable de les que defineixen les normes 31 i 32 han de seguir els criteris que estableixen les normes esmentades.

Registre d’ingressos i despeses.

44. Els ingressos i les despeses dels instruments financers a cost amortitzat s’han de reconèixer amb els criteris següents:

a) Els interessos meritats d’acord amb el que preveu l’apartat 11 de la norma 29 s’han de registrar en el compte de pèrdues i guanys.

b) Els canvis de valor restants s’han de reconèixer com a ingrés o despesa quan l’instrument financer sigui baixa del balanç, d’acord amb les normes 23 i 24; quan es reclassifiqui, d’acord amb el primer paràgraf de l’apartat 51 d’aquesta norma; i, en el cas dels actius financers, quan es produeixin pèrdues per deteriorament de valor o guanys per la seva recuperació posterior, d’acord amb la norma 29. En la determinació dels resultats per alienació, el cost amortitzat ha de ser l’identificat específicament per a l’actiu financer concret, llevat que es tracti d’un grup d’actius financers idèntics, cas en què ha de ser el cost mitjà ponderat.

c) els instruments que formin part d’una cobertura comptable s’han de tractar d’acord amb el que preceptuen les normes 31 i 32.

45. Els ingressos i les despeses dels instruments financers a valor raonable amb canvis en resultats s’han de reconèixer d’acord amb els criteris següents:

a) Els canvis de valor raonable s’han de registrar directament en el compte de pèrdues i guanys, distingint, per als instruments que no siguin derivats, entre la part atribuïble als rendiments meritats de l’instrument, que s’ha de registrar com a interessos o com a dividends segons la seva naturalesa, i la resta, que s’ha de registrar com a resultats d’operacions financeres en la partida que correspongui.

b) Els interessos meritats corresponents als instruments de deute s’han de calcular aplicant-hi el mètode del tipus d’interès efectiu.

c) Els instruments que formin part d’una relació de cobertura s’han de tractar d’acord amb el que preceptuen les normes 31 i 32.

46. Com a excepció del que estableix la lletra a) de l’apartat anterior, l’entitat ha de reconèixer els canvis de valor d’un passiu financer designat a valor raonable amb canvis en resultats de la manera següent:

a) l’import del canvi en el valor raonable del passiu financer atribuïble a canvis en el risc de crèdit propi d’aquest passiu s’ha de reconèixer en un altre resultat global, i

b) l’import restant del canvi en el valor raonable del passiu s’ha de reconèixer en el resultat de l’exercici.

Arribat el moment de la baixa d’un passiu dels que preveu el paràgraf anterior, l’import de la pèrdua o el guany registrat en un altre resultat global acumulat s’ha de transferir directament a una partida de reserves.

No obstant el que preveuen els paràgrafs anteriors, en el cas de passius financers diferents de garanties financeres o compromisos de préstec, l’entitat ha de reconèixer en resultats l’import íntegre del canvi en el valor raonable si el compliment del que estableix el paràgraf anterior pot crear o augmentar una «asimetria comptable» amb altres instruments a valor raonable amb canvis en resultats. En aquest cas excepcional, l’entitat ha de deixar documentada l’«asimetria comptable» identificant els instruments financers amb els quals es produeix i justificant per què hi ha una relació entre els canvis en el seu valor raonable i els canvis en el risc de crèdit dels passius. L’avaluació de l’existència o no de l’«asimetria comptable» descrita s’ha de fer en el moment del reconeixement inicial del passiu financer i ha de ser definitiva.

47. Els ingressos i les despeses dels actius financers a valor raonable amb canvis en un altre resultat global s’han de reconèixer d’acord amb els criteris següents:

a) Els interessos meritats d’acord amb el que preveu l’apartat 11 de la norma 29 o, quan correspongui, els dividends meritats s’han de reconèixer en el compte de pèrdues i guanys.

b) Les diferències de canvi s’han de reconèixer en el compte de pèrdues i guanys quan es tracti d’actius financers monetaris, i en un altre resultat global, quan es tracti d’actius financers no monetaris.

c) Per al cas dels instruments de deute, les pèrdues per deteriorament de valor o els guanys per la seva recuperació posterior, estimades d’acord amb la norma 29, s’han de reconèixer en el compte de pèrdues i guanys.

d) Els canvis de valor restants s’han de reconèixer en un altre resultat global.

e) Els instruments que formin part d’una relació de cobertura s’han de tractar d’acord amb el que preceptuen les normes 31 i 32.

D’aquesta manera, quan un instrument de deute es valora a valor raonable amb canvis en un altre resultat global, els imports que s’han de reconèixer en el resultat de l’exercici han de ser els mateixos que es reconeixerien si es valorés a cost amortitzat.

48. Quan un instrument de deute a valor raonable amb canvis en un altre resultat global es doni de baixa del balanç, la pèrdua o el guany acumulat en el patrimoni net s’ha de reclassificar passant al resultat del període. En canvi, quan un instrument de patrimoni net a valor raonable amb canvis en un altre resultat global es doni de baixa del balanç, l’import de la pèrdua o el guany registrat en un altre resultat global acumulat no s’ha de reclassificar al compte de pèrdues i guanys, sinó a una partida de reserves.

Quan l’actiu financer a valor raonable amb canvis en un altre resultat global es reclassifiqui a una altra cartera, l’entitat ha de comptabilitzar la pèrdua o el guany registrat prèviament en un altre resultat global acumulat del patrimoni net, d’acord amb el que estableixen els apartats 52 i 53 d’aquesta norma.

49. El reconeixement en el compte de pèrdues i guanys dels interessos i dividends s’ha de fer tenint en compte els criteris següents, independentment de la cartera en què es classifiquin els actius financers que els generen:

a) Els interessos vençuts amb anterioritat a la data del reconeixement inicial i pendents de cobrament han de formar part de l’import en llibres de l’instrument de deute.

b) Els dividends el dret al cobrament dels quals s’hagi declarat amb anterioritat al reconeixement inicial i pendents de cobrament no han de formar part de l’import en llibres de l’instrument de patrimoni net ni s’han de reconèixer com a ingressos. Aquests dividends s’han de registrar com a actius financers separats de l’instrument de patrimoni net.

c) Els interessos meritats amb posterioritat al reconeixement inicial d’un instrument de deute s’han d’incorporar, fins al seu cobrament, a l’import en llibres brut de l’instrument.

d) Amb posteritat al reconeixement inicial, els dividends dels instruments de patrimoni net s’han de reconèixer com a ingressos en el compte de pèrdues i guanys quan es declari el dret de l’entitat a rebre’n el pagament. Si la distribució correspon inequívocament a resultats generats per l’emissor amb anterioritat a la data de reconeixement inicial, els dividends no s’han de reconèixer com a ingressos sinó que, com que representen una recuperació d’una part de la inversió, han de minorar l’import en llibres de l’instrument. Entre altres supòsits, s’entén que la data de generació és anterior al reconeixement inicial quan els imports distribuïts per l’emissor des del reconeixement inicial superin els seus beneficis durant el mateix període.

Reclassificacions entre carteres d’instruments financers.

50. Exclusivament quan una entitat canviï el seu model de negoci per a la gestió d’actius financers, ha de reclassificar tots els actius financers afectats d’acord amb els apartats següents. La reclassificació esmentada s’ha de fer de manera prospectiva des de la data de la reclassificació, sense que sigui procedent reexpressar els guanys, les pèrdues o els interessos reconeguts anteriorment. Amb caràcter general, els canvis en el model de negoci ocorren amb molt poca freqüència.

51. Si l’entitat reclassifica un instrument de deute des de la cartera de cost amortitzat fins a la de valor raonable amb canvis en resultats, l’entitat n’ha d’estimar el valor raonable en la data de reclassificació. Qualsevol pèrdua o guany que sorgeixi, per diferència entre el cost amortitzat previ i el valor raonable, s’ha de reconèixer en el compte de pèrdues i guanys.

Si l’entitat reclassifica un instrument de deute des de la cartera de valor raonable amb canvis en resultats fins a la de cost amortitzat, el valor raonable de l’actiu en la data de reclassificació ha de passar a ser el seu nou import en llibres brut.

52. Si l’entitat reclassifica un instrument de deute des de la cartera de cost amortitzat fins a la de valor raonable amb canvis en un altre resultat global, l’entitat n’ha d’estimar el valor raonable en la data de reclassificació. Qualsevol pèrdua o guany que sorgeixi, per diferències entre el cost amortitzat previ i el valor raonable, s’ha de reconèixer en un altre resultat global. El tipus d’interès efectiu i l’estimació de les pèrdues creditícies esperades no s’han d’ajustar com a conseqüència de la reclassificació.

Si es reclassifica un instrument de deute des de la cartera de valor raonable amb canvis en un altre resultat global fins a la de cost amortitzat, l’actiu financer s’ha de reclassificar pel valor raonable en la data de reclassificació. La pèrdua o el guany acumulat en la data de reclassificació en un altre resultat global acumulat del patrimoni net s’ha de cancel·lar utilitzant com a contrapartida l’import en llibres de l’actiu en la data de reclassificació. Així, l’instrument de deute s’ha de valorar en la data de reclassificació com si sempre s’hagués valorat a cost amortitzat. El tipus d’interès efectiu i l’estimació de les pèrdues creditícies esperades no s’han d’ajustar com a resultat de la reclassificació.

53. Si l’entitat reclassifica un instrument de deute des de la cartera de valor raonable amb canvis en resultats fins a la de valor raonable amb canvis en un altre resultat global, l’actiu financer s’ha de seguir valorant a valor raonable, sense que es modifiqui la comptabilització dels canvis de valor registrats amb anterioritat.

Si l’entitat reclassifica un instrument de deute des de la cartera de valor raonable amb canvis en un altre resultat global fins a la de valor raonable amb canvis en resultats, l’actiu financer s’ha de seguir valorant a valor raonable. La pèrdua o el guany acumulat anteriorment en «un altre resultat global acumulat» del patrimoni net s’ha de traspassar al resultat del període en la data de reclassificació.

54. Quan la inversió en una dependent, un negoci conjunt o una associada es deixi de qualificar com a tal, la inversió retinguda, si s’escau, s’ha de mesurar pel seu valor raonable en la data de reclassificació, i s’ha de reconèixer qualsevol guany o pèrdua que sorgeixi per diferència entre el seu import en llibres previ a la reclassificació i el valor raonable esmentat en resultats.

La inversió retinguda –que no es pot considerar una dependent, un negoci conjunt o una associada– s’ha d’incloure en la cartera d’actius financers obligatòriament a valor raonable amb canvis en resultats, llevat que l’entitat exerceixi en aquest moment l’opció irrevocable d’incloure-la en la cartera d’actius financers a valor raonable amb canvis en un altre resultat global que preveu l’apartat 8 d’aquesta norma. Aquesta opció irrevocable no està disponible per a inversions en negocis conjunts o associades que prèviament a la qualificació com a tals es valorin a valor raonable amb canvis en resultats.

La participació en una entitat prèvia a la seva qualificació com a dependent, negoci conjunt o associada s’ha de valorar a valor raonable fins a la data d’obtenció de control, control conjunt o influència significativa. En aquesta última data, l’entitat ha d’estimar el valor raonable de la participació prèvia reconeixent qualsevol guany o pèrdua que sorgeixi, per diferència entre el seu import en llibres previ a la reclassificació i el valor raonable esmentat, en resultats o en un altre resultat global, segons que correspongui. Si s’escau, la pèrdua o el guany acumulat en un altre resultat global acumulat del patrimoni net s’ha de mantenir fins a la baixa del balanç de la inversió, moment en què s’ha de reclassificar a una partida de reserves.

55. L’entitat no ha de reclassificar cap passiu financer.

56. No són reclassificacions, als efectes dels apartats anteriors, els canvis derivats de les circumstàncies següents:

a) Quan un element que anteriorment era un instrument de cobertura designat i eficaç en una cobertura dels fluxos d’efectiu o en una cobertura de la inversió neta en un negoci estranger hagi deixat de complir els requisits per ser considerat com a tal.

b) Quan un element passi a ser un instrument de cobertura designat i eficaç en una cobertura dels fluxos d’efectiu o en una cobertura de la inversió neta en un negoci estranger.

c) Quan es produeixin canvis en la valoració dels instruments financers perquè es designin, o es deixin de designar, a valor raonable amb canvis en resultats, de conformitat amb el que disposen el segon paràgraf de l’apartat 9 i la lletra b) de l’apartat 23 d’aquesta norma.


[Bloque 29: #n22]

Norma 22. Reconocimiento, clasificación y valoración de los instrumentos financieros.

Reconocimiento.

1. Los instrumentos financieros, ya sean activos o pasivos, se reconocerán en el balance exclusivamente cuando la entidad se convierta en una parte del contrato de conformidad con las disposiciones de este, con las precisiones del apartado 2 de esta norma para el caso de los contratos convencionales. En concreto:

a) Los instrumentos de deuda, tales como los créditos y depósitos de dinero, se reconocerán desde la fecha en que surja el derecho legal a recibir, o la obligación legal de pagar, efectivo.

b) Los derivados financieros, incluidos los contratos a plazo, se reconocerán desde la fecha de su contratación, excepto aquellos derivados contemplados en la norma 23 que impiden a la entidad cedente la baja del balance de los activos financieros transferidos, que se reconocerán de acuerdo con las reglas de dicha norma.

2. Las operaciones de compraventa de instrumentos financieros instrumentadas mediante contratos convencionales, entendidos como aquellos en los que las obligaciones recíprocas de las partes deben consumarse dentro de un marco temporal establecido por la regulación o por las convenciones del mercado y que no pueden liquidarse por diferencias, tales como los contratos bursátiles y las compraventas al contado de divisas, se registrarán como un activo por el adquirente, y se darán de baja del balance por el vendedor, en la fecha desde la que los beneficios, riesgos, derechos y deberes inherentes a todo propietario sean de la parte adquirente, que, dependiendo del tipo de activo o de mercado, puede ser la fecha de contratación o la de liquidación o entrega.

La fecha de contratación es la fecha en la que la entidad se compromete a comprar o vender un instrumento financiero. El registro de las operaciones en el balance en dicha fecha supone, para el adquirente, reconocer simultáneamente un activo financiero y la correspondiente obligación de pago frente al vendedor y, para el vendedor, dar de baja del balance el activo y reconocer el derecho de cobro frente al adquirente, así como cualquier resultado obtenido en la venta.

La fecha de liquidación o entrega es la fecha en la que el adquirente paga y el vendedor entrega el activo, y desde la que, generalmente, comienzan a devengarse los rendimientos del activo y del correspondiente pasivo por parte del adquirente. El registro de operaciones con este criterio supondrá para el vendedor dar de baja del balance el activo y reconocer cualquier resultado obtenido en la venta en esa fecha. Por su parte, el adquirente reconocerá un activo financiero en esa fecha y registrará las variaciones que pudiera experimentar su valor razonable entre las fechas de contratación y liquidación, bajo las siguientes reglas:

a) Activos financieros valorados a coste o a coste amortizado: no se reconocerá resultado alguno.

b) Activos financieros valorados por su valor razonable: los resultados se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias para los activos que se valoren a valor razonable con cambios en resultados y en otro resultado global para los que se clasifiquen en la cartera de activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global.

En particular, las operaciones realizadas en el mercado de divisas y los activos financieros negociados en los mercados secundarios de valores españoles, tanto si son instrumentos de patrimonio neto como si se trata de valores representativos de deuda, se reconocerán en la fecha de liquidación.

Clasificación de los activos financieros.

3. Los activos financieros, salvo los explícitamente excluidos en los apartados 8 y 9 de la norma 19, se incluirán a efectos de su valoración en alguna de las siguientes carteras:

a) Activos financieros a coste amortizado.

b) Activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global.

c) Activos financieros obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados:

i) Activos financieros mantenidos para negociar.

ii) Activos financieros no destinados a negociación valorados obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados.

d) Activos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados.

e) Derivados – contabilidad de coberturas.

f) Inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas.

4. La clasificación en las carteras enumeradas en las letras a) a f) del apartado anterior se realizará, salvo que sea de aplicación lo previsto en los apartados 8, 9 y 10 siguientes, sobre la base de los dos siguientes elementos:

a) el modelo de negocio de la entidad para la gestión de los activos financieros, y

b) las características de los flujos de efectivo contractuales de los activos financieros.

5. Un activo financiero deberá clasificarse, a los efectos de su valoración, en la cartera de activos financieros a coste amortizado cuando se cumplan las dos condiciones siguientes:

a) se gestiona con un modelo de negocio cuyo objetivo es mantener activos financieros para percibir flujos de efectivo contractuales, y

b) las condiciones contractuales dan lugar a flujos de efectivo en fechas especificadas, que son solamente pagos de principal e intereses sobre el importe de principal pendiente.

6. Un activo financiero deberá clasificarse en la cartera de activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global cuando se cumplan las dos condiciones siguientes:

a) se gestiona con un modelo de negocio cuyo objetivo combina la percepción de los flujos de efectivo contractuales de los activos financieros y la venta, y

b) las condiciones contractuales dan lugar a flujos de efectivo en fechas especificadas que son solamente pagos de principal e intereses sobre el importe de principal pendiente.

7. Un activo financiero deberá clasificarse en la cartera de activos financieros obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados siempre que por el modelo de negocio de la entidad para su gestión o por las características de sus flujos de efectivo contractuales no sea procedente clasificarlo en alguna de las carteras descritas en los apartados 5 y 6 anteriores.

Dentro de la cartera de activos financieros obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados, se incluirán necesariamente en la cartera de activos financieros mantenidos para negociar todos aquellos para los que se cumpla alguna de las siguientes características:

a) Se originen o adquieran con el objetivo de realizarlos a corto plazo.

b) Sean parte de un grupo de instrumentos financieros identificados y gestionados conjuntamente para el que haya evidencia de actuaciones recientes para obtener ganancias a corto plazo.

c) Sean instrumentos derivados que no cumplan la definición de contrato de garantía financiera de la norma 25 ni hayan sido designados como instrumentos de cobertura contable de acuerdo con lo señalado en las normas 31 y 32.

8. No obstante lo señalado en el párrafo primero del apartado anterior, la entidad podrá optar, en el momento del reconocimiento inicial y de forma irrevocable, por incluir en la cartera de activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global inversiones en instrumentos de patrimonio neto que no deban clasificarse como mantenidos para negociar y que se clasificarían como activos financieros obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados. Esta opción se ejercitará instrumento a instrumento.

9. No obstante lo señalado en los apartados 5, 6 y 7 anteriores, la entidad podrá optar, en el momento del reconocimiento inicial y de forma irrevocable, por designar cualquier activo financiero como a valor razonable con cambios en resultados si al hacerlo así elimina o reduce significativamente alguna incoherencia en la valoración o en el reconocimiento (también denominada «asimetría contable») que surgiría, de otro modo, de la valoración de los activos o pasivos, o del reconocimiento de sus pérdidas y ganancias, sobre bases diferentes. Cuando existen asimetrías contables, esta opción se puede ejercitar con independencia del modelo de negocio de la entidad para su gestión y de las características de los flujos de efectivo contractuales.

Asimismo, y con independencia de lo dispuesto en los apartados anteriores, la entidad podrá optar, en el momento del reconocimiento inicial o posteriormente, por designar cualquier activo financiero como perteneciente a la cartera de activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, siempre que se cumpla con lo establecido en el apartado 27 de la norma 31.

10. En los estados financieros individuales, las inversiones de la entidad en instrumentos de patrimonio neto de entidades dependientes, negocios conjuntos y asociadas se clasificarán siempre en la cartera de inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas.

En los estados financieros consolidados, estas inversiones se tratarán de acuerdo con lo establecido en el primer párrafo del apartado 7 de la norma 45 y en el apartado 5 de la norma 47, según corresponda.

Modelo de negocio para la gestión de los activos financieros.

11. A efectos de lo previsto en la letra a) del apartado 4 de la presente norma, por modelo de negocio se debe entender la forma en que la entidad gestiona sus activos financieros para generar flujos de efectivo. En particular, el modelo de negocio puede consistir en mantener los activos financieros para percibir sus flujos de efectivo contractuales, en la venta de estos activos o en una combinación de ambos objetivos.

12. El modelo de negocio debe determinarse considerando cómo se gestionan conjuntamente grupos de activos financieros para alcanzar un objetivo concreto. Es decir, el modelo de negocio no dependerá de las intenciones de la entidad para un instrumento individual, sino que debe determinarse para un conjunto de instrumentos.

13. Un posible modelo de negocio puede ser aquel cuyo objetivo de gestión sea mantener los activos financieros para percibir sus flujos de efectivo contractuales. La gestión de un grupo de activos financieros conforme a este modelo no implica que la entidad haya de mantener todos los instrumentos hasta el vencimiento; se podrá considerar que la gestión de un conjunto de instrumentos financieros se realiza conforme a este modelo de negocio aun cuando se hayan producido o se espere que se produzcan en el futuro ventas en dichos instrumentos, en los términos descritos en el párrafo siguiente.

Para determinar si está gestionando sus activos conforme al modelo de negocio descrito, la entidad tendrá que considerar la frecuencia, el importe y el calendario de las ventas en ejercicios anteriores; los motivos de esas ventas y las expectativas en relación con la actividad de ventas futura. Así, ventas poco frecuentes o poco significativas, ventas de activos próximos al vencimiento, ventas motivadas por incremento del riesgo de crédito de los activos financieros o para gestionar el riesgo de concentración, entre otras, podrían ser compatibles con el modelo de mantener activos para recibir flujos de efectivo contractuales si la entidad puede explicar los motivos de las ventas y demostrar por qué no reflejan un cambio en su modelo de negocio.

14. Otro posible modelo de negocio puede ser aquel cuyo objetivo de gestión combine la percepción de flujos de efectivo contractuales con la venta activos financieros. Comparado con el modelo cuyo objetivo es mantener activos financieros para percibir flujos de efectivo contractuales, este modelo de negocio implicará habitualmente ventas de activos más frecuentes y de mayor valor. En este modelo de negocio, la venta de activos es esencial y no accesoria.

15. Una entidad puede tener más de un modelo de negocio para la gestión de sus activos financieros. Por ejemplo, la entidad puede mantener un grupo de activos financieros que gestione con el objetivo de percibir sus flujos de efectivo contractuales y otro que gestione como una cartera de negociación con el objetivo de vender los activos financieros a corto plazo.

Análogamente, en algunas circunstancias, puede ser apropiado separar un grupo de activos financieros en grupos más pequeños para reflejar el modo en que la entidad los gestiona. Es lo que ocurre, por ejemplo, cuando la entidad compra una cartera de valores representativos de deuda y gestiona algunos de ellos con el objetivo de percibir sus flujos de efectivo contractuales y otros con el objetivo de venderlos.

La asignación en el reconocimiento inicial de un grupo de activos financieros a un modelo de negocio existente deberá estar soportada por información que evidencie que los objetivos de este modelo de negocio se están cumpliendo.

Características de flujos de efectivo contractuales de los activos financieros.

16. A efectos de lo establecido en la letra b) del apartado 4 de la presente norma, en función de las características de sus flujos de efectivo contractuales, un activo financiero se debe clasificar en el momento inicial en una de las dos siguientes categorías:

a) Aquellos cuyas condiciones contractuales dan lugar, en fechas especificadas, a flujos de efectivo que consisten solamente en pagos de principal e intereses sobre el importe del principal pendiente.

b) Resto de activos financieros.

17. A los efectos de la letra a) del apartado anterior, el principal de un activo financiero es su valor razonable en el momento del reconocimiento inicial. El importe del principal puede cambiar a lo largo de la vida del activo financiero; por ejemplo, si hay reembolsos de principal. A estos mismos efectos, se entenderá por interés la suma de la contraprestación por el valor temporal del dinero, por los costes de financiación y estructura, y por el riesgo de crédito asociado al importe de principal pendiente de cobro durante un período concreto, más un margen de ganancia.

En lo relativo al valor temporal del dinero, debe entenderse este como la contraprestación ligada simplemente al transcurso del tiempo. Para evaluar si este componente del interés incorpora alguna contraprestación distinta a la ligada al transcurso del tiempo, la entidad aplicará el juicio profesional y considerará factores pertinentes como la moneda en la que se denomine el activo financiero y el plazo por el que se establezca el tipo de interés.

Las condiciones contractuales que, en el momento del reconocimiento inicial, tengan un efecto mínimo sobre los flujos de efectivo o dependan de la ocurrencia de eventos excepcionales y muy improbables (como la liquidación del emisor) no impedirán que se verifique lo establecido en la letra a) del apartado 16.

En el caso de que un activo financiero contemple un ajuste periódico del tipo de interés pero la frecuencia de ese ajuste no coincida con el plazo del tipo de interés de referencia (por ejemplo, el tipo de interés se ajusta cada seis meses al tipo a un año), la entidad debe evaluar, en el momento del reconocimiento inicial, este desajuste en el componente del interés para determinar si los flujos de efectivo contractuales representan solo pagos de principal e intereses sobre el importe del principal pendiente. En esta evaluación se pretende determinar si los flujos de efectivo contractuales (sin descontar) difieren significativamente de los flujos de efectivo (sin descontar) que se hubieran producido de no haberse modificado el elemento «valor temporal del dinero». La evaluación se realizará determinando las diferencias tanto en cada período como de forma acumulada a lo largo de la vida del instrumento financiero.

Si resultase evidente, sin necesidad de un análisis exhaustivo, que los flujos de efectivo contractuales (sin descontar) del activo financiero evaluado pudieran ser significativamente diferentes o sustancialmente iguales a los flujos de efectivo que se hubieran producido de no haberse modificado el elemento «valor temporal del dinero», la entidad no necesitará realizar una evaluación detallada.

Si un activo financiero contiene una condición contractual en virtud de la cual puedan modificarse el calendario o el importe de los flujos de efectivo contractuales, como cláusulas que permitan la amortización por anticipado antes del vencimiento o la ampliación de su duración, la entidad debe determinar si los flujos de efectivo contractuales que se generarían durante la vida del instrumento debido al ejercicio de esa condición contractual son solamente pagos de principal e intereses sobre el importe del principal pendiente. Para ello, la entidad evaluará los flujos de efectivo contractuales que puedan generarse antes y después de la modificación del calendario o importe de los flujos de efectivo contractuales.

Si los flujos de efectivo no pueden considerarse solamente pagos de principal e intereses sobre el principal pendiente debido exclusivamente a una cláusula que permite u obliga al titular a reembolsar la operación por anticipado o a la entidad a realizar el cobro por anticipado, la entidad podrá aun así clasificar el instrumento como valorado a coste amortizado o a valor razonable con cambios en otro resultado global si el modelo de negocio para su gestión permite la clasificación en dichas carteras y se cumplen los siguientes requisitos:

a) la entidad adquiere u origina el activo financiero con una prima o descuento sobre el importe del principal contractual;

b) el importe pagado por anticipado representa sustancialmente el importe del principal contractual y el interés contractual devengado pero no pagado, pudiendo incluir la compensación adicional que sea razonable por la cancelación anticipada del contrato, y

c) en el momento del reconocimiento inicial, el valor razonable de la cláusula de pago anticipado es insignificante.

18. Son ejemplos de flujos de efectivo contractuales que son solo pagos de principal e intereses sobre el importe del principal pendiente los que se derivan de bonos con fecha de vencimiento determinada cuyos pagos de principal e intereses están vinculados a un índice de inflación de la moneda en la que se emitió el instrumento, cuando el vínculo de inflación no incorpora un multiplicador y el principal está protegido; o los que se derivan de bonos con una fecha de vencimiento determinada y por los que se paga un tipo de interés de mercado variable, pudiendo estar sujeto a un límite.

Por otro lado, son ejemplos de flujos de efectivo contractuales que no son solo pagos de principal e intereses sobre el importe del principal pendiente los que se derivan de instrumentos convertibles en instrumentos de patrimonio neto del emisor; aquellos causados por préstamos con tipos de interés variables inversos (es decir, un tipo que tiene una relación inversa con los tipos de interés del mercado); o aquellos en los que el emisor puede diferir el pago de intereses si con dicho pago se viera afectada su solvencia, sin que los intereses diferidos devenguen intereses adicionales.

19. Determinadas transacciones para obtener financiación se estructuran mediante la emisión de múltiples instrumentos financieros formando tramos que crean concentraciones de riesgo de crédito; entre otros, este es el caso de las titulizaciones. En estas emisiones existe un orden de prelación que especifica cómo se asignan los flujos de efectivo generados por el conjunto subyacente de instrumentos financieros, de forma que un tramo subordinado solo tiene derechos de cobro si el conjunto subyacente ha generado flujos de efectivo suficientes para atender los pagos a los tramos con mejor grado de prelación.

En caso de que una entidad mantenga una inversión en un tramo de una titulización, o en otros activos financieros que tengan las características descritas en el párrafo anterior, los flujos de efectivo derivados de dichos activos consistirán solamente en pagos de principal e intereses sobre el importe del principal pendiente si se cumplen todas las condiciones siguientes:

a) las condiciones contractuales del tramo al que pertenece el activo que se está clasificando (sin examinar el conjunto subyacente de instrumentos financieros) dan lugar a flujos de efectivo que son solamente pagos de principal e intereses sobre el importe del principal pendiente (por ejemplo, el tipo de interés del tramo no está vinculado a un índice de materias primas);

b) el conjunto subyacente de instrumentos financieros está compuesto por instrumentos que tengan flujos de efectivo contractuales que sean solo pagos de principal e intereses sobre el importe del principal pendiente, y

c) la exposición al riesgo de crédito correspondiente al tramo al que pertenece el activo financiero que se está clasificando es igual o mejor que la exposición al riesgo de crédito del conjunto subyacente de instrumentos financieros (por ejemplo, la calificación crediticia del tramo es igual o mejor que la que se aplicaría a un tramo único que financiase el conjunto subyacente de instrumentos financieros).

El conjunto subyacente a que se hace referencia en la letra b) anterior podrá incluir, además, instrumentos que reduzcan la variabilidad de los flujos de efectivo de dicho conjunto, de manera que, cuando se combinen con estos, den lugar a flujos de efectivo que sean solo pagos de principal e intereses sobre el importe del principal pendiente (por ejemplo, una opción techo o suelo de tipo de interés o un contrato que reduzca el riesgo de crédito de alguno o de todos los instrumentos). También podrá incluir instrumentos que hagan concordar los flujos de efectivo de los tramos con los flujos de efectivo del conjunto subyacente para solventar exclusivamente las diferencias en el tipo de interés (fijo o variable), la moneda en que se denominen los flujos de efectivo (incluida la inflación en esa moneda) y el calendario de los flujos de efectivo.

Si el conjunto subyacente de instrumentos puede variar después del reconocimiento inicial, de forma que en un momento posterior pueda dejar de cumplir con las condiciones establecidas en la letra b) de este apartado, el activo que se está clasificando deberá valorarse a valor razonable con cambios en resultados. No obstante, si el conjunto subyacente incluye instrumentos financieros respaldados por garantías reales sobre activos que no cumplen las condiciones previamente mencionadas, la potencial ejecución de la garantía real no se tendrá en cuenta a efectos de la aplicación del presente apartado, a menos que la entidad haya adquirido el activo que se está clasificando con la intención de controlar la garantía real.

Si la entidad no puede evaluar las condiciones de las letras a), b) y c) de este apartado en el momento del reconocimiento inicial, el tramo se valorará a valor razonable con cambios en resultados.

20. Determinados instrumentos de deuda se reembolsan principalmente con los flujos de efectivo de activos o proyectos concretos. Este es el caso, entre otros, de los activos financieros en los que no existe responsabilidad personal de titular, como las operaciones de financiación de proyectos que se reembolsan exclusivamente con los flujos de efectivo de los proyectos financiados.

Para los activos descritos en el párrafo anterior, en el momento de reconocimiento inicial, la entidad deberá evaluar los activos o flujos de efectivo subyacentes para determinar si los flujos de efectivo contractuales del activo financiero que se está clasificando consisten efectivamente en pagos de principal e intereses sobre el importe del principal pendiente. El activo financiero cumplirá con lo establecido en la letra a) del apartado 16 de esta norma cuando se concluya que sus condiciones contractuales no dan lugar a flujos de efectivo adicionales a los pagos de principal e intereses sobre el importe del principal pendiente ni a limitaciones a estos pagos, con independencia de la naturaleza de los activos subyacentes. En particular, no se verificará lo establecido en la letra a) del apartado 16 cuando se concluya que el instrumento de deuda representa una inversión en activos no financieros concretos.

A modo de ejemplo, si las condiciones contractuales de una operación de financiación de un proyecto de vía de peaje establecen un aumento de los flujos de efectivo del activo financiero a medida que un número creciente de automóviles utilice una vía de peaje concreta, no se cumpliría con lo previsto en la letra a) del apartado 16 de esta norma, dado que los flujos de efectivo contractuales no consisten solo en pagos de principal e intereses sobre el principal pendiente.

Clasificación de los pasivos financieros.

21. Los pasivos financieros, salvo los explícitamente excluidos en los apartados 8 y 9 de la norma 19, se incluirán a efectos de su valoración en alguna de las siguientes carteras:

a) Pasivos financieros a coste amortizado.

b) Pasivos financieros mantenidos para negociar.

c) Pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados.

d) Derivados – contabilidad de coberturas.

La entidad clasificará todos los pasivos financieros en la cartera de pasivos financieros a coste amortizado, excepto en los casos que se recogen en los apartados 22 a 27 siguientes.

22. La cartera de pasivos financieros mantenidos para negociar incluirá obligatoriamente todos los pasivos financieros que cumplan alguna de las siguientes características:

a) Se han emitido con la intención de readquirirlos en un futuro próximo.

b) Son posiciones cortas de valores, según se definen en la letra f) del apartado 1 de la norma 53.

c) Forman parte de una cartera de instrumentos financieros identificados y gestionados conjuntamente, para la que existen evidencias de actuaciones recientes para obtener ganancias a corto plazo.

d) Son instrumentos derivados que no cumplen la definición de contrato de garantía financiera de la norma 25 ni han sido designados como instrumentos de cobertura de acuerdo con las normas 31 y 32.

El hecho de que un pasivo financiero se utilice para financiar actividades de negociación no conlleva por sí mismo su inclusión en esta categoría.

23. En la cartera de pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados se incluirán los pasivos financieros que cumplan alguna de las siguientes características:

a) Han sido designados de forma irrevocable en su reconocimiento inicial por la entidad. Dicha designación solo se podrá realizar si:

i) lo permiten el apartado 19 o el apartado 20 de la norma 21;

ii) al hacerlo se elimina o reduce significativamente alguna incoherencia (también denominada «asimetría contable») en la valoración o en el reconocimiento que surgiría, de otro modo, de la valoración de los activos o pasivos, o del reconocimiento de sus ganancias o pérdidas, sobre bases diferentes, o

iii) se obtiene una información más relevante por tratarse de un grupo de pasivos financieros, o de activos y pasivos financieros, que se gestiona y cuyo rendimiento se evalúa según su valor razonable de acuerdo con una estrategia de gestión del riesgo o de inversión documentada, y se facilita información de dicho grupo también según el valor razonable al personal clave de la dirección, como se define en el apartado 1 de la norma 62.

b) Han sido designados en su reconocimiento inicial o con posterioridad por la entidad como partida cubierta para la gestión del riesgo de crédito mediante el uso de un derivado de crédito valorado a valor razonable con cambios en resultados, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 27 de la norma 31.

24. Los contratos de garantía financiera emitidos, después del reconocimiento inicial, se valorarán de acuerdo con lo establecido en la norma 25, a menos que deban valorarse a valor razonable con cambios en resultados, conforme a lo señalado en las letras a) o b) del apartado anterior.

25. Los compromisos de préstamo concedidos se valorarán, tras el reconocimiento inicial, de acuerdo con lo establecido en la norma 25, a menos que deban valorarse a valor razonable con cambios en resultados, conforme a lo señalado en las letras a) o b) del apartado 23 de esta norma.

26. La contraprestación contingente reconocida por la entidad cuando esté identificada como adquirente en una combinación de negocios, a la que se aplique la norma 44, se valorará, con posterioridad al reconocimiento inicial, a valor razonable con cambios en resultados.

27. La entidad aplicará lo previsto en los apartados 10 y 11 de la norma 23 para la valoración de los pasivos financieros asociados a activos financieros transferidos que no cumplan los requisitos para su baja del balance o que se continúen reconociendo por el enfoque del compromiso continuo.

Valoración inicial de los instrumentos financieros.

28. En el momento de su reconocimiento inicial, salvo por lo establecido en el último párrafo de este apartado, todos los instrumentos financieros se registrarán por su valor razonable. Para los instrumentos financieros que no se registren a valor razonable con cambios en resultados, el importe del valor razonable se ajustará añadiendo o deduciendo los costes de transacción directamente atribuibles a su adquisición o emisión. En el caso de los instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados, los costes de transacción directamente atribuibles se reconocerán inmediatamente en la cuentas de pérdidas y ganancias.

Los costes de transacción se definen en el apartado 12 de la norma 13. El importe de los derechos preferentes de suscripción y similares que, en su caso, hubiese adquirido la entidad formará parte de los costes de transacción directamente atribuibles a la adquisición de instrumentos de patrimonio neto.

En el caso de las inversiones en entidades dependientes, negocios conjuntos y asociadas, en los estados financieros individuales la entidad reconocerá inicialmente la inversión por su coste, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada, más los costes de transacción que le sean directamente atribuibles, debiéndose aplicar, en su caso, en relación con las entidades dependientes lo establecido en la norma 44.

29. Salvo evidencia en contrario, el valor razonable en el momento del reconocimiento inicial será el precio de la transacción, que equivaldrá al valor razonable de la contraprestación entregada. Si el valor razonable en el reconocimiento inicial difiere del precio de la transacción, la diferencia se registrará de la forma siguiente:

a) Inmediatamente en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se trata de un valor razonable de nivel 1, según la jerarquía de valor razonable a que se refiere el apartado 17 de la norma 14, o basado en una técnica de valoración que utilice solamente datos procedentes de mercados observables.

b) En los demás casos, como ajuste del valor razonable. La diferencia se diferirá y se imputará a la cuenta de pérdidas y ganancias exclusivamente en función de cambios en los factores, incluido el tiempo, que los participantes del mercado considerarían al valorar el instrumento, como cuando la diferencia en un instrumento de deuda se imputa a la cuenta de pérdidas y ganancias durante la vida de la operación.

30. Como excepciones a lo dispuesto en el apartado 28 de esta norma, en el momento del reconocimiento inicial:

a) la entidad registrará por el precio de la transacción partidas a cobrar por operaciones comerciales que no tengan un componente significativo de financiación.

b) la entidad podrá registrar por el precio de la transacción las partidas a cobrar por operaciones comerciales con un componente significativo de financiación («créditos comerciales») que tengan vencimiento inicial inferior al año.

A estos efectos, se considerarán partidas a cobrar por operaciones comerciales aquellas que se originan por la entrega de bienes y prestación de servicios distintos de la concesión de financiación. Cuando estas partidas a cobrar incorporen un componente significativo de financiación, se denominarán «créditos comerciales».

31. La entidad podrá utilizar el principal que se recibirá o que se pagará como valor razonable en el reconocimiento inicial para los instrumentos de deuda a corto plazo y a tipo de interés variable o sin tipo de interés contractual, como los dividendos a cobrar u otros desembolsos exigidos sobre instrumentos de patrimonio neto propios.

32. En cualquier caso, el valor razonable de los pasivos financieros cancelables a voluntad del acreedor, tales como los depósitos a la vista, no podrá ser inferior al importe a pagar, descontado desde la primera fecha en que el pago pueda ser exigido.

Valoración posterior de los activos financieros.

33. Tras su reconocimiento inicial, la entidad valorará un activo financiero a coste amortizado, a valor razonable con cambios en otro resultado global, a valor razonable con cambios en resultados o al coste.

34. Las partidas a cobrar por operaciones comerciales que no tengan un componente significativo de financiación y los créditos comerciales que, de acuerdo con lo dispuesto en la letra b) del apartado 30 de esta norma, se valoren inicialmente por el precio de la transacción, podrán continuar valorándose por dicho importe, menos la corrección de valor por deterioro estimada conforme a lo previsto en la norma 29.

Asimismo, los instrumentos de deuda a corto plazo que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 31 de la presente norma, se valoren inicialmente por el principal que se recibirá podrán continuar valorándose por dicho importe, menos la corrección de valor por deterioro estimada conforme a lo previsto en la norma 29.

35. La entidad aplicará los requisitos sobre deterioro del valor de la norma 29 a los instrumentos de deuda que se valoren a coste amortizado y a valor razonable con cambios en otro resultado global.

36. Se valorarán a valor razonable los instrumentos de patrimonio neto distintos de las inversiones en entidades dependientes, negocios conjuntos y asociadas, así como los contratos que tengan estos instrumentos de patrimonio neto como subyacente.

37. En los estados financieros individuales, las inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas se valorarán por su coste menos, en su caso, el importe acumulado de las correcciones de valor por deterioro estimadas de acuerdo con lo previsto en la norma 29.

38. En los casos de venta de derechos preferentes de suscripción o similares y de su segregación para ejercitarlos, la entidad disminuirá el importe en libros de los instrumentos de patrimonio neto asociados por el importe de los derechos. Dicho importe corresponderá al valor razonable o al coste de los derechos, de forma coherente con la valoración de los instrumentos de patrimonio neto asociados, y se determinará aplicando alguna fórmula valorativa de general aceptación.

39. En cualquier caso, los activos financieros que hayan sido designados como partidas cubiertas, o como instrumento de cobertura, en una cobertura contable de las definidas en las normas 31 y 32, seguirán los criterios establecidos en dichas normas.

Valoración posterior de los pasivos financieros.

40. Tras su reconocimiento inicial, la entidad valorará un pasivo financiero a coste amortizado o a valor razonable con cambios en resultados.

41. Los instrumentos de deuda emitidos sin tipo de interés contractual que, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 31 de la presente norma, se valoren inicialmente por el principal a pagar, como los pasivos por dividendos acordados pendientes de pago, continuarán valorándose por dicho importe.

42. Los pasivos financieros mantenidos para negociar o designados a valor razonable con cambios en resultados se valorarán posteriormente por su valor razonable.

43. En cualquier caso, los pasivos financieros que hayan sido designados como partidas cubiertas, o como instrumentos de cobertura, en una cobertura contable de las definidas en las normas 31 y 32 seguirán los criterios establecidos en dichas normas.

Registro de ingresos y gastos.

44. Los ingresos y gastos de los instrumentos financieros a coste amortizado se reconocerán con los siguientes criterios:

a) Los intereses devengados de acuerdo con lo previsto en el apartado 11 de la norma 29 se registrarán en la cuenta de pérdidas y ganancias.

b) Los restantes cambios de valor se reconocerán como ingreso o gasto cuando el instrumento financiero cause baja del balance, de acuerdo con las normas 23 y 24; cuando se reclasifique, de acuerdo con el primer párrafo del apartado 51 de esta norma; y, en el caso de los activos financieros, cuando se produzcan pérdidas por deterioro de valor o ganancias por su posterior recuperación, de acuerdo con la norma 29. En la determinación de los resultados por enajenación, el coste amortizado será el identificado específicamente para el activo financiero concreto, a menos que se trate de un grupo de activos financieros idénticos, en cuyo caso será el coste medio ponderado.

c) los instrumentos que formen parte de una cobertura contable se tratarán de acuerdo con lo preceptuado en las normas 31 y 32.

45. Los ingresos y gastos de los instrumentos financieros a valor razonable con cambios en resultados se reconocerán de acuerdo a los siguientes criterios:

a) Los cambios de valor razonable se registrarán directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias, distinguiendo, para los instrumentos que no sean derivados, entre la parte atribuible a los rendimientos devengados del instrumento, que se registrará como intereses o como dividendos según su naturaleza, y el resto, que se registrará como resultados de operaciones financieras en la partida que corresponda.

b) Los intereses devengados correspondientes a los instrumentos de deuda se calcularán aplicando el método del tipo de interés efectivo.

c) Los instrumentos que formen parte de una relación de cobertura se tratarán de acuerdo con lo preceptuado en las normas 31 y 32.

46. Como excepción a lo establecido en la letra a) del apartado anterior, la entidad reconocerá los cambios de valor de un pasivo financiero designado a valor razonable con cambios en resultados de la forma siguiente:

a) el importe del cambio en el valor razonable del pasivo financiero atribuible a cambios en el riesgo de crédito propio de ese pasivo se reconocerá en otro resultado global, y

b) el importe restante del cambio en el valor razonable del pasivo se reconocerá en el resultado del ejercicio.

Llegado el momento de la baja de un pasivo de los contemplados en el párrafo anterior, el importe de la pérdida o ganancia registrada en otro resultado global acumulado se transferirá directamente a una partida de reservas.

No obstante lo previsto en los párrafos anteriores, en el caso de pasivos financieros distintos de garantías financieras o compromisos de préstamo, la entidad reconocerá en resultados el importe íntegro del cambio en el valor razonable si el cumplimiento de lo establecido en el párrafo anterior pudiera crear o aumentar una «asimetría contable» con otros instrumentos a valor razonable con cambios en resultados. En este caso excepcional, la entidad deberá dejar documentada la «asimetría contable» identificando los instrumentos financieros con los que se produce y justificando por qué existe una relación entre los cambios en su valor razonable y los cambios en el riesgo de crédito de los pasivos. La evaluación de la existencia o no de la «asimetría contable» descrita se realizará en el momento del reconocimiento inicial del pasivo financiero y será definitiva.

47. Los ingresos y gastos de los activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global se reconocerán de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Los intereses devengados de acuerdo con lo previsto en el apartado 11 de la norma 29 o, cuando corresponda, los dividendos devengados se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias.

b) Las diferencias de cambio se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se trate de activos financieros monetarios, y en otro resultado global, cuando se trate de activos financieros no monetarios.

c) Para el caso de los instrumentos de deuda, las pérdidas por deterioro de valor o las ganancias por su posterior recuperación, estimadas acuerdo con la norma 29, se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias.

d) Los restantes cambios de valor se reconocerán en otro resultado global.

e) Los instrumentos que formen parte de una relación de cobertura se tratarán de acuerdo con lo preceptuado en las normas 31 y 32.

De este modo, cuando un instrumento de deuda se valora a valor razonable con cambios en otro resultado global, los importes que se reconocerán en el resultado del ejercicio serán los mismos que se reconocerían si se valorase a coste amortizado.

48. Cuando un instrumento de deuda a valor razonable con cambios en otro resultado global se dé de baja del balance, la pérdida o ganancia acumulada en el patrimonio neto se reclasificará pasando al resultado del período. En cambio, cuando un instrumento de patrimonio neto a valor razonable con cambios en otro resultado global se dé de baja del balance, el importe de la pérdida o ganancia registrada en otro resultado global acumulado no se reclasificará a la cuenta de pérdidas y ganancias, sino a una partida de reservas.

Cuando el activo financiero a valor razonable con cambios en otro resultado global se reclasifique a otra cartera, la entidad contabilizará la pérdida o ganancia registrada previamente en otro resultado global acumulado del patrimonio neto, de acuerdo con lo establecido en los apartados 52 y 53 de la presente norma.

49. El reconocimiento en la cuenta de pérdidas y ganancias de los intereses y dividendos se realizará teniendo en cuenta los siguientes criterios, con independencia de la cartera en la que se clasifiquen los activos financieros que los generan:

a) Los intereses vencidos con anterioridad a la fecha del reconocimiento inicial y pendientes de cobro formarán parte del importe en libros del instrumento de deuda.

b) Los dividendos cuyo derecho al cobro haya sido declarado con anterioridad al reconocimiento inicial y pendientes de cobro no formarán parte del importe en libros del instrumento de patrimonio neto ni se reconocerán como ingresos. Estos dividendos se registrarán como activos financieros separados del instrumento de patrimonio neto.

c) Los intereses devengados con posterioridad al reconocimiento inicial de un instrumento de deuda se incorporarán, hasta su cobro, al importe en libros bruto del instrumento.

d) Con posteridad al reconocimiento inicial, los dividendos de los instrumentos de patrimonio neto se reconocerán como ingresos en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando se declare el derecho de la entidad a recibir el pago. Si la distribución corresponde inequívocamente a resultados generados por el emisor con anterioridad a la fecha de reconocimiento inicial, los dividendos no se reconocerán como ingresos sino que, al representar una recuperación de parte de la inversión, minorarán el importe en libros del instrumento. Entre otros supuestos, se entenderá que la fecha de generación es anterior al reconocimiento inicial cuando los importes distribuidos por el emisor desde el reconocimiento inicial superen sus beneficios durante el mismo período.

Reclasificaciones entre carteras de instrumentos financieros.

50. Exclusivamente cuando una entidad cambie su modelo de negocio para la gestión de activos financieros, reclasificará todos los activos financieros afectados de acuerdo con los apartados siguientes. Dicha reclasificación se realizará de forma prospectiva desde la fecha de la reclasificación, sin que sea procedente reexpresar las ganancias, pérdidas o intereses anteriormente reconocidos. Con carácter general, los cambios en el modelo de negocio ocurren con muy poca frecuencia.

51. Si la entidad reclasifica un instrumento de deuda desde la cartera de coste amortizado a la de valor razonable con cambios en resultados, la entidad deberá estimar su valor razonable en la fecha de reclasificación. Cualquier pérdida o ganancia que surja, por diferencia entre el coste amortizado previo y el valor razonable, se reconocerá en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Si la entidad reclasifica un instrumento de deuda desde la cartera de valor razonable con cambios en resultados a la de coste amortizado, el valor razonable del activo en la fecha de reclasificación pasará a ser su nuevo importe en libros bruto.

52. Si la entidad reclasifica un instrumento de deuda desde la cartera de coste amortizado a la de valor razonable con cambios en otro resultado global, la entidad deberá estimar su valor razonable en la fecha de reclasificación. Cualquier pérdida o ganancia que surja, por diferencias entre el coste amortizado previo y el valor razonable se reconocerá en otro resultado global. El tipo de interés efectivo y la estimación de las pérdidas crediticias esperadas no se ajustarán como consecuencia de la reclasificación.

Si se reclasifica un instrumento de deuda desde la cartera de valor razonable con cambios en otro resultado global a la de coste amortizado, el activo financiero se reclasificará por el valor razonable en la fecha de reclasificación. La pérdida o ganancia acumulada en la fecha de reclasificación en otro resultado global acumulado del patrimonio neto se cancelará utilizando como contrapartida el importe en libros del activo en la fecha de reclasificación. Así, el instrumento de deuda se valorará en la fecha de reclasificación como si siempre se hubiera valorado a coste amortizado. El tipo de interés efectivo y la estimación de las pérdidas crediticias esperadas no se ajustarán como resultado de la reclasificación.

53. Si la entidad reclasifica un instrumento de deuda desde la cartera de valor razonable con cambios en resultados a la de valor razonable con cambios en otro resultado global, el activo financiero se seguirá valorando a valor razonable, sin que se modifique la contabilización de los cambios de valor registrados con anterioridad.

Si la entidad reclasifica un instrumento de deuda desde la cartera de valor razonable con cambios en otro resultado global a la de valor razonable con cambios en resultados, el activo financiero se seguirá valorando a valor razonable. La pérdida o ganancia acumulada anteriormente en «otro resultado global acumulado» del patrimonio neto se traspasará al resultado del período en la fecha de reclasificación.

54. Cuando la inversión en una dependiente, negocio conjunto o asociada deje de calificarse como tal, la inversión retenida, en su caso, se medirá por su valor razonable en la fecha de reclasificación, reconociendo cualquier ganancia o pérdida que surja por diferencia entre su importe en libros previo a la reclasificación y dicho valor razonable en resultados.

La inversión retenida –que no puede ser considerada como dependiente, negocio conjunto o asociada– se incluirá en la cartera de activos financieros obligatoriamente a valor razonable con cambios en resultados, salvo que la entidad ejerza en ese momento la opción irrevocable de incluirla en la cartera de activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global prevista en el apartado 8 de la presente norma. Esta opción irrevocable no estará disponible para inversiones en negocios conjuntos o asociadas que previamente a la calificación como tales se valorasen a valor razonable con cambios en resultados.

La participación en una entidad previa a su calificación como dependiente, negocio conjunto o asociada se valorará a valor razonable hasta la fecha de obtención de control, control conjunto o influencia significativa. En esta última fecha, la entidad deberá estimar el valor razonable de la participación previa reconociendo cualquier ganancia o pérdida que surja, por diferencia entre su importe en libros previo a la reclasificación y dicho valor razonable, en resultados o en otro resultado global, según corresponda. En su caso, la pérdida o ganancia acumulada en otro resultado global acumulado del patrimonio neto se mantendrá hasta la baja del balance la inversión, momento en el que se reclasificará a una partida de reservas.

55. La entidad no reclasificará ningún pasivo financiero.

56. No son reclasificaciones, a los efectos de los apartados anteriores, los cambios derivados de las siguientes circunstancias:

a) Cuando un elemento que anteriormente era un instrumento de cobertura designado y eficaz en una cobertura de los flujos de efectivo o en una cobertura de la inversión neta en un negocio extranjero haya dejado de cumplir los requisitos para ser considerado como tal.

b) Cuando un elemento pase a ser un instrumento de cobertura designado y eficaz en una cobertura de los flujos de efectivo o en una cobertura de la inversión neta en un negocio extranjero.

c) Cuando se produzcan cambios en la valoración de los instrumentos financieros porque se designen, o dejen de designarse, a valor razonable con cambios en resultados, conforme a lo dispuesto en el segundo párrafo del apartado 9 y en la letra b) del apartado 23 de esta norma.

Es modifica el primer paràgraf de l’apartat 54 per la norma única c) de la Circular 2/2020, de l’11 de juny del Banc d’Espanya. Ref. BOE/CAT-A.2020-N.168-S.I-P.44.

Se modifica primer párrafo del apartado 54 por la norma única c) de la Circular 2/2020, del 11 de junio, del Banco de España. Ref. BOE-A-2020-6186.


[Bloc 30: #n23]

Norma 23. Baixa del balanç dels actius financers.

1. Un actiu financer s’ha de donar de baixa del balanç de l’entitat només quan es produeixi alguna de les circumstàncies següents:

a) Que els drets contractuals sobre els fluxos d’efectiu que genera hagin expirat.

b) Que es transfereixi de conformitat amb el que estableix l’apartat 3 d’aquesta norma, i se’n transmetin substancialment els riscos i els beneficis o, fins i tot no havent-hi transmissió ni retenció substancial d’aquests, es transmeti el control de l’actiu financer, de conformitat amb el que indiquen els apartats 4 a 6 d’aquesta norma.

El terme «actiu financer» s’utilitza en aquesta norma indistintament per referir-se a la totalitat o a una part d’un actiu financer o d’un grup d’actius financers similars.

2. Aquesta norma s’ha d’aplicar a:

a) Una part d’un actiu financer o d’un grup d’actius financers, sempre que la part transferida comprengui només:

i) determinats fluxos d’efectiu de l’actiu. Per exemple, la transferència dels fluxos d’interessos d’un instrument de deute, però no els del seu principal, o viceversa; o

ii) una proporció fixa de tots els fluxos d’efectiu de l’actiu. Per exemple, la cessió del dret a la percepció d’un percentatge determinat de la totalitat dels fluxos efectius d’un instrument de deute; o

iii) una proporció fixa de determinats fluxos d’efectiu de l’actiu. Per exemple, la transferència d’un percentatge determinat de la totalitat dels fluxos d’interessos d’un instrument de deute.

b) La totalitat de l’actiu financer o el grup d’actius financers similars, en els altres casos.

3. Un actiu financer s’ha de transferir exclusivament quan l’entitat cedent:

a) transmeti íntegrament tots els drets contractuals a rebre els fluxos d’efectiu que genera, o

b) encara que conservi els drets contractuals a rebre els fluxos d’efectiu que genera, assumeixi l’obligació contractual d’abonar-los als cessionaris i, a més:

i) no hagi de complir l’obligació esmentada, llevat que cobri imports equivalents de l’actiu financer original; no obstant això, pot fer avançaments a curt termini als cessionaris sempre que tingui el dret a recuperar-ne l’import més els interessos meritats a un tipus d’interès de mercat;

ii) les condicions o els termes del contracte de transferència li prohibeixin vendre o pignorar l’actiu financer original, excepte que ho faci per garantir l’abonament dels fluxos d’efectiu als cessionaris, i

iii) tingui l’obligació de remetre als cessionaris, sense retard significatiu, tots els fluxos d’efectiu cobrats en nom seu, sense que els pugui reinvertir durant el període que transcorri fins al seu pagament, excepte en inversions d’un elevat grau de liquiditat els rendiments de les quals també s’han d’abonar als cessionaris.

4. Les transferències d’actius financers que compleixin el que disposa l’apartat anterior s’han d’avaluar per determinar en quina mesura s’han transferit a tercers els riscos i els beneficis.

L’avaluació s’ha de fer comparant l’exposició del cedent, abans i després de la transferència, amb la variació que poden experimentar els imports i els terminis de cobrament dels fluxos nets d’efectiu futurs dels actius financers, és a dir, amb les pèrdues o els guanys futurs.

Quan no sigui evident que l’entitat cedent hagi transferit o retingut substancialment tots els riscos i beneficis inherents a la propietat d’un actiu financer, la comparació del paràgraf anterior s’ha de fer en valors actuals, utilitzant com a tipus d’actualització un tipus d’interès de mercat apropiat per a l’actiu a la data de l’avaluació. En el càlcul s’han de considerar les possibles variacions dels fluxos nets d’efectiu, i s’hi ha de donar més ponderació als escenaris que siguin més probables.

5. Una vegada feta l’avaluació de la transferència de riscos i beneficis de conformitat amb l’apartat anterior, les transferències d’actius financers s’han de classificar en alguna de les categories següents:

a) Els riscos i beneficis associats a la propietat de l’actiu financer es transfereixen substancialment a tercers.

En aquesta categoria s’han d’incloure les transferències el resultat de les quals sigui que l’exposició del cedent a la variació del valor actual dels fluxos nets d’efectiu futurs de l’actiu financer transferit es redueix substancialment. Aquest criteri el compleixen, entre d’altres, les transferències següents:

i) Les vendes incondicionals d’actius financers.

ii) Les vendes d’actius financers amb pacte de recompra, o amb una opció de compra adquirida o de venda emesa, pel seu valor raonable en la data de recompra o d’exercici de l’opció.

iii) Les vendes d’actius financers amb una opció de compra adquirida o de venda emesa que estigui profundament fora de diner; és a dir, que sigui altament improbable que passi a estar dins de diner abans que venci el contracte.

iv) Les titulitzacions d’actius en què el cedent no retingui finançaments subordinats ni concedeixi cap tipus de millora creditícia.

v) les transferències d’actius financers quan el cedent únicament figuri com a contrapart en una permuta financera de tipus d’interès, sempre que ni els pagaments de la permuta estiguin condicionats als efectuats en l’actiu financer transferit ni es retingui el risc de pagament anticipat de l’actiu.

b) Els riscos i els beneficis associats a la propietat de l’actiu es retenen substancialment.

En aquesta categoria s’han d’incloure les transferències en què l’exposició del cedent a la variació del valor actual dels fluxos nets d’efectiu futurs de l’actiu financer no canvia de manera substancial. Aquest criteri el compleixen, entre d’altres, les transferències següents:

i) Les vendes d’actius financers amb pacte de recompra dels mateixos actius, d’altres de substancialment iguals, o d’altres de similars que tinguin un valor raonable idèntic, per un preu fix o al preu de venda més un interès.

ii) Els contractes de préstec de valors en què el prestatari tingui l’obligació de tornar els mateixos actius, altres actius substancialment iguals, o altres de similars que tinguin un valor raonable idèntic.

iii) Les vendes d’actius financers que portin associades una permuta de rendiments totals sobre els actius esmentats, quan l’entitat actuï com a venedora de protecció.

iv) Les vendes d’actius financers amb una opció de compra adquirida o de venda emesa, encara que es liquidi per net en efectiu, que estigui profundament dins de diner, és a dir, que sigui altament improbable que es col·loqui fora de diner abans que venci el contracte.

v) Les vendes de préstecs i altres drets de cobrament en les quals el cedent garanteixi que ha de compensar el cessionari per les pèrdues creditícies.

vi) Les transferències en què el cedent retingui finançaments subordinats o un altre tipus de millores creditícies que absorbeixin substancialment totes les pèrdues creditícies esperades per a l’actiu transferit o la variació probable dels seus fluxos nets d’efectiu.

c) Els riscos i els beneficis associats a la propietat de l’actiu financer ni es transfereixen ni es retenen substancialment.

En aquesta categoria s’han d’incloure les transferències restants d’actius financers; entre d’altres:

i) Les vendes d’actius financers amb una opció de compra adquirida o de venda emesa que no estigui profundament dins ni fora de diner.

ii) Les titulitzacions en què el cedent assumeixi un finançament subordinat o un altre tipus de millores creditícies per una part de l’actiu transferit, per les quals l’entitat redueix significativament però no substancialment la seva exposició a la variació del valor actual dels fluxos nets d’efectiu futurs dels actius transferits.

iii) Les transferències d’actius en què es retingui una opció per tornar a comprar només una part de l’actiu transferit.

Quan sigui difícil concloure si els riscos i els beneficis dels actius financers s’han transferit substancialment, o quan els diferents elements de l’anàlisi considerats individualment indiquin que els riscos s’han transferit, però considerats conjuntament resulta més difícil arribar a aquesta conclusió, la transferència s’ha de classificar entre aquelles en què s’han retingut substancialment els riscos i els beneficis.

6. Les transferències en què el cedent ni transmeti ni retingui substancialment els riscos i els beneficis associats a l’actiu transferit s’han de tornar a analitzar per determinar si es transfereix el control dels fluxos d’efectiu.

El cedent transfereix el control dels fluxos d’efectiu d’un actiu financer quan el cessionari adquireix en la transferència la capacitat pràctica de vendre’l en la seva totalitat a parts no vinculades del grup i la pot exercir unilateralment, sense necessitat d’imposar restriccions a transferències posteriors. En els altres casos, l’entitat cedent reté el control dels fluxos d’efectiu de l’actiu financer.

S’entén que el cessionari té capacitat pràctica per vendre l’actiu financer transferit quan aquest es negociï en un mercat actiu i aquell la pugui exercir lliurement, independentment dels drets i les restriccions contractuals establerts per a la seva transferència posterior a tercers.

7. El tractament comptable de les transferències d’actius financers depèn de la categoria en què es classifiquin d’acord amb els criteris dels apartats 5 i 6 anteriors, per a la qual cosa s’hi han d’aplicar les regles següents:

a) Quan es transfereixin substancialment els riscos i els beneficis, l’actiu financer transferit s’ha de donar de baixa del balanç i s’ha de reconèixer separadament qualsevol dret o obligació, retingut o creat en la transferència, d’acord amb els apartats 8 i 9 següents.

b) Quan es retinguin substancialment els riscos i els beneficis, l’actiu financer transferit no s’ha de donar de baixa del balanç i s’hi ha d’aplicar el que disposa l’apartat 10 d’aquesta norma.

c) Quan ni es transfereixin ni es retinguin substancialment els riscos i els beneficis, el tractament comptable depèn de qui controla els fluxos nets d’efectiu de l’actiu financer transferit:

i) Si l’entitat cedent no en reté el control, l’actiu financer transferit s’ha de donar de baixa del balanç i s’ha de reconèixer separadament qualsevol dret o obligació, retingut o creat en la transferència, d’acord amb els apartats 8 i 9 següents.

ii) Si l’entitat cedent en reté el control, l’actiu financer transferit s’ha de continuar reconeixent en el balanç en els termes que estableix l’apartat 11 d’aquesta norma.

8. Quan el cedent, a canvi d’una comissió, retingui el dret d’administració d’un actiu financer, o d’una part d’aquest, donat de baixa del balanç en la seva totalitat, s’ha de reconèixer:

a) Un passiu per prestació de serveis, pel seu valor raonable, quan la comissió no compensi adequadament l’entitat pels serveis esmentats.

b) Un actiu per prestació de serveis, quan la comissió sigui superior a una compensació adequada per l’administració de l’actiu financer. El seu import s’ha de determinar sobre la base de la distribució de l’import en llibres de l’actiu financer total, d’acord amb el que disposa l’apartat 9 d’aquesta norma.

9. Quan l’actiu financer transferit sigui baixa del balanç íntegrament, s’ha de reconèixer en el compte de pèrdues i guanys un resultat per la diferència entre el seu import en llibres i la contraprestació rebuda, incloent-hi qualsevol nou actiu obtingut menys qualsevol passiu assumit. A més, qualsevol resultat reconegut com «un altre resultat global acumulat» en el patrimoni net atribuïble a l’actiu financer transferit s’ha de reclassificar al compte de pèrdues i guanys o a un compte de reserves, segons que correspongui, d’acord amb el que preveu l’apartat 48 de la norma 22.

Quan l’actiu financer transferit sigui només una part de l’actiu financer original, l’import en llibres d’aquest, així com, si s’escau, el resultat reconegut com un altre resultat global acumulat en el patrimoni net, s’ha de distribuir entre la part que es continua reconeixent en el balanç, que també ha d’incloure els actius financers per prestació de serveis, i la part que es dóna de baixa, sobre la base dels seus valors raonables respectius en la data de la transferència. Quan no hi hagi preus cotitzats o transaccions de mercat recents que ajudin a determinar el valor raonable de la part de l’actiu que s’ha de continuar reconeixent en el balanç, la millor estimació del seu valor raonable és la diferència entre el valor raonable de l’actiu financer total i la contraprestació rebuda per la part de l’actiu que s’ha de donar de baixa del balanç.

10. Les transferències que no comportin la baixa del balanç de l’actiu financer transferit les ha de tractar comptablement l’entitat cedent de la manera següent:

a) S’ha de reconèixer un passiu financer associat per un import igual a la contraprestació rebuda. El passiu esmentat s’ha de valorar posteriorment pel seu cost amortitzat, llevat que compleixi els requisits dels apartats 22 o 23 de la norma 22 i s’hagin de classificar en les carteres de passius financers mantinguts per negociar o passius financers designats a valor raonable amb canvis en resultats, respectivament. Com que no constitueix una obligació actual, quan calculi l’import d’aquest passiu financer, l’entitat ha de deduir, tant en els estats financers individuals com en els consolidats, els instruments financers (com ara els bons de titulització i els préstecs) de la seva propietat que constitueixin un finançament per a l’entitat a la qual s’hagin transferit els actius financers, en la mesura en què els instruments esmentats financin específicament els actius transferits. Així mateix, en els estats financers consolidats, els instruments financers descrits anteriorment adquirits per altres entitats del grup també s’han de deduir de l’import del passiu financer.

b) L’actiu financer transferit s’ha de continuar valorant amb els mateixos criteris utilitzats abans de la transferència.

c) S’han de reconèixer en el compte de pèrdues i guanys, sense compensar, tant els ingressos de l’actiu financer transferit com les despeses del passiu financer.

11. L’entitat cedent quan mantingui el control d’un actiu financer sobre el qual no transfereixi ni retingui substancialment els seus riscos i beneficis:

a) Ha de continuar reconeixent un actiu financer per un import igual a la seva exposició als canvis de valor de l’actiu financer transferit, és a dir, pel seu compromís continuat. En particular, l’import esmentat ha de ser:

i) Quan es garanteixi l’actiu financer transferit, el menor entre:

1) l’import de l’actiu financer transferit, i

2) l’import màxim garantit, és a dir, la quantia de la contraprestació rebuda la devolució de la qual es podria exigir.

ii) Quan el control es retingui com a conseqüència d’una opció comprada o emesa (o totes dues) sobre l’actiu financer transferit: l’import de l’actiu que l’entitat pugui tornar a comprar, que ha de ser el cost amortitzat o, si s’escau, el valor raonable, i això encara que l’opció es liquidi en efectiu o de manera similar. No obstant això, si es tracta d’una opció de venda emesa sobre un actiu que es valori pel seu valor raonable, l’import esmentat ha de ser el menor entre:

1) el valor raonable de l’actiu financer transferit, i

2) el preu d’exercici de l’opció.

L’import en llibres de l’actiu financer s’ha de reduir en l’import de qualsevol pèrdua per deteriorament.

b) Ha de reconèixer un passiu financer associat a l’actiu financer transferit, que s’ha de valorar de manera que l’import en llibres net entre tots dos instruments sigui igual a:

i) Quan l’actiu financer transferit es valori pel seu cost amortitzat: el cost amortitzat dels drets i les obligacions retinguts per l’entitat.

En particular, si l’entitat cedent emet una opció de venda o reté una opció de compra sobre l’actiu financer transferit, el passiu financer associat s’ha de valorar inicialment pel seu cost, que és l’import de la contraprestació rebuda. Posteriorment, el cost inicial s’ha d’ajustar amortitzant qualsevol diferència entre l’import esmentat i el cost amortitzat de l’actiu financer transferit en la data en què expiri l’opció, calculat segons el mètode del tipus d’interès efectiu. En cas que s’exerceixi l’opció, qualsevol diferència entre l’import en llibres del passiu financer associat i el preu d’exercici s’ha de reconèixer en el compte de pèrdues i guanys.

ii) Quan l’actiu financer transferit es valori pel seu valor raonable: el valor raonable dels drets i les obligacions retinguts per l’entitat valorats separadament. En particular, si l’entitat cedent:

1) Reté una opció de compra sobre l’actiu financer transferit, el passiu financer associat s’ha de valorar:

a) Al preu d’exercici de l’opció menys el seu valor temporal, si l’opció està dins de diner o just a diner.

b) Al valor raonable de l’actiu financer transferit menys el valor temporal de l’opció, quan aquesta estigui fora de diner.

2) Emet una opció de venda sobre l’actiu financer transferit, el passiu financer associat s’ha de valorar al preu d’exercici de l’opció més el seu valor temporal.

3) Reté una opció de compra adquirida i de venda emesa amb el mateix venciment sobre l’actiu financer transferit (a vegades denominada «collaret comprat»), el passiu financer associat s’ha de valorar per:

a) Si l’opció de compra està dins de diner o just a diner: la suma del preu d’exercici de l’opció de compra i el valor raonable de l’opció de venda menys el valor temporal de l’opció de compra.

b) Si l’opció està fora de diner: la suma del valor raonable de l’actiu financer i el valor raonable de l’opció de venda menys el valor temporal de l’opció de compra.

4) Garanteix l’actiu financer transferit, el passiu financer associat s’ha de valorar inicialment per l’import garantit més el valor raonable de la garantia, que normalment coincideix amb la contraprestació rebuda per aquesta. Posteriorment, el valor raonable de la garantia s’ha de reconèixer en el compte de pèrdues i guanys proporcionalment durant la vida del contracte.

c) Amb posterioritat al reconeixement inicial de la transferència, si l’actiu financer transferit es valora pel seu valor raonable, les variacions en el valor raonable del passiu financer associat s’han de comptabilitzar, sense compensar amb les de l’actiu, en el compte de pèrdues i guanys, llevat que l’actiu estigui inclòs en la cartera d’actius financers valorats a valor raonable amb canvis en un altre resultat global, cas en què s’han de reconèixer les variacions de tots dos instruments en partides específiques d’«un altre resultat global acumulat» del patrimoni net.

d) Ha de reconèixer sense efectuar compensacions qualsevol ingrés generat per l’actiu financer transferit retingut en el balanç i qualsevol despesa en què s’ha incorregut pel passiu financer associat.

e) Si l’actiu financer que s’ha de retenir en el balanç és només una part d’un actiu financer, l’import en llibres total d’aquest, així com, si s’escau, el resultat reconegut com «un altre resultat global acumulat» en el patrimoni net, s’han de distribuir entre la part que roman en el balanç i la part que es dóna de baixa, sobre la base dels seus valors raonables respectius en la data de la transferència. En el compte de pèrdues i guanys s’ha de registrar la diferència entre l’import en llibres imputable a la part de l’actiu financer que es doni de baixa del balanç i la contraprestació rebuda per la part esmentada. A més, qualsevol resultat reconegut com «un altre resultat global acumulat» en el patrimoni net atribuïble a la part de l’actiu que es doni de baixa s’ha de reclassificar al compte de pèrdues i guanys o a una partida de reserves, segons que correspongui.

12. Quan en una transferència el cedent ofereixi garanties al cessionari mitjançant actius financers diferents de l’efectiu, com ara instruments de deute o de patrimoni net, la comptabilització de l’actiu lliurat en garantia s’ha de fer sota les regles següents:

a) L’entitat cedent ha d’informar de l’import de l’actiu financer prestat o lliurat en garantia en la partida «pro memòria: prestats o lliurats com a garantia amb dret de venda o pignoració» que correspongui segons la cartera en què estigui classificat si el cessionari té dret, per contracte o per costum, a vendre o tornar a pignorar l’actiu financer en garantia.

b) L’entitat cessionària, si ven els actius financers rebuts en préstec o en garantia, ha de reconèixer un passiu financer en la partida «posicions curtes» pel valor raonable de la seva obligació de tornar-los al cedent, amb un registre immediat de les variacions de valor en el compte de pèrdues i guanys.

c) Quan el cedent incompleixi els termes del contracte i perdi el dret a recuperar l’actiu lliurat en garantia, ha de donar de baixa l’actiu esmentat del balanç i l’entitat cessionària l’ha de reconèixer com un actiu propi, que ha de valorar inicialment pel seu valor raonable, o, si l’ha venut, ha de donar de baixa el passiu financer en què reconeix la seva obligació de tornar-lo.

d) Amb l’excepció del que disposa la lletra c) anterior, l’entitat cedent ha de continuar registrant com a propis els actius prestats o lliurats en garantia, i l’entitat cessionària no els pot reconèixer en el seu balanç, sense perjudici que registri el dret de cobrament sobre el cedent.

13. En els estats financers consolidats, els criteris que estableixen els apartats anteriors per a la baixa dels actius financers del balanç s’hi han d’aplicar després d’integrar globalment totes les entitats dependents. En particular, el que disposa la lletra b) de l’apartat 1 d’aquesta norma es pot donar en les transferències efectuades a les entitats de propòsit especial, segons les defineix l’apartat 12 de la norma 43, integrades globalment en el grup, com ara els fons de titulització quan col·loquin els drets de participació en els actius financers subjacents que posseeixin i gestionin a inversors que no siguin parts vinculades al grup.

14. Els actius financers venuts en contractes convencionals els ha de donar de baixa del balanç el venedor, d’acord amb el que preceptua l’apartat 2 de la norma 22.


[Bloque 30: #n23]

Norma 23. Baja del balance de los activos financieros.

1. Un activo financiero se dará de baja del balance de la entidad solo cuando se produzca alguna de las siguientes circunstancias:

a) Los derechos contractuales sobre los flujos de efectivo que genera hayan expirado.

b) Se transfiera conforme a lo establecido en el apartado 3 de esta norma, y se transmitan sustancialmente sus riesgos y beneficios o, aun no existiendo transmisión ni retención sustancial de estos, se transmita el control del activo financiero, conforme a lo indicado en los apartados 4 a 6 de esta norma.

El término activo financiero se utiliza en esta norma indistintamente para referirse a la totalidad o a una parte de un activo financiero o de un grupo de activos financieros similares.

2. Esta norma se aplicará a:

a) Una parte de un activo financiero o de un grupo de activos financieros, siempre que la parte transferida comprenda solo:

i) determinados flujos de efectivo del activo. Por ejemplo, la transferencia de los flujos de intereses de un instrumento de deuda, pero no los de su principal, o viceversa; o

ii) una proporción fija de todos los flujos de efectivo del activo. Por ejemplo, la cesión del derecho a la percepción de un determinado porcentaje de la totalidad de los flujos efectivos de un instrumento de deuda; o

iii) una proporción fija de determinados flujos de efectivo del activo. Por ejemplo, la transferencia de un determinado porcentaje de la totalidad de los flujos de intereses de un instrumento de deuda.

b) La totalidad del activo financiero o grupo de activos financieros similares, en los demás casos.

3. Un activo financiero se transferirá exclusivamente cuando la entidad cedente:

a) transmita íntegramente todos los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo que genera, o

b) aun conservando los derechos contractuales a recibir los flujos de efectivo que genera, asuma la obligación contractual de abonarlos a los cesionarios y, además:

i) no tenga que cumplir dicha obligación, salvo que cobre importes equivalentes del activo financiero original; no obstante, podrá realizar anticipos a corto plazo a los cesionarios siempre que tenga el derecho a recuperar su importe más los intereses devengados a un tipo de interés de mercado;

ii) las condiciones o términos del contrato de transferencia le prohíban vender o pignorar el activo financiero original, excepto que lo haga para garantizar el abono de los flujos de efectivo a los cesionarios, y

iii) tenga la obligación de remitir a los cesionarios, sin retraso significativo, todos los flujos de efectivo cobrados en su nombre, sin que pueda reinvertirlos durante el período que transcurra hasta su pago, excepto en inversiones de un elevado grado de liquidez cuyos rendimientos deberán abonarse también a los cesionarios.

4. Las transferencias de activos financieros que cumplan lo dispuesto en el apartado anterior se evaluarán para determinar en qué medida se han transferido a terceros los riesgos y beneficios.

La evaluación se realizará comparando la exposición del cedente, antes y después de la transferencia, a la variación que pueden experimentar los importes y plazos de cobro de los flujos netos de efectivo futuros de los activos financieros, es decir, a las futuras pérdidas o ganancias.

Cuando no sea evidente que la entidad cedente haya transferido o retenido sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de un activo financiero, la comparación del párrafo anterior se realizará en valores actuales, utilizando como tipo de actualización un tipo de interés de mercado apropiado para el activo a la fecha de la evaluación. En el cálculo se considerarán las posibles variaciones de los flujos netos de efectivo, dando mayor ponderación a los escenarios que sean más probables.

5. Una vez realizada la evaluación de la transferencia de riesgos y beneficios conforme al apartado anterior, las transferencias de activos financieros se clasificarán en alguna de las siguientes categorías:

a) Los riesgos y beneficios asociados a la propiedad del activo financiero se transfieren sustancialmente a terceros.

En esta categoría se incluirán las transferencias cuyo resultado sea que la exposición del cedente a la variación del valor actual de los flujos netos de efectivo futuros del activo financiero transferido se reduce sustancialmente. Este criterio lo cumplen, entre otras, las siguientes transferencias:

i) Las ventas incondicionales de activos financieros.

ii) Las ventas de activos financieros con pacto de recompra, o con una opción de compra adquirida o de venta emitida, por su valor razonable en la fecha de recompra o de ejercicio de la opción.

iii) Las ventas de activos financieros con una opción de compra adquirida o de venta emitida que esté profundamente fuera de dinero; es decir, que sea altamente improbable que pase a estar dentro de dinero antes de que venza el contrato.

iv) Las titulizaciones de activos en que el cedente no retenga financiaciones subordinadas ni conceda ningún tipo de mejora crediticia.

v) las transferencias de activos financieros cuando el cedente únicamente figure como contraparte en una permuta financiera de tipos de interés, siempre que ni los pagos de la permuta estén condicionados a los realizados en el activo financiero transferido ni se retenga el riesgo de pago anticipado del activo.

b) Los riesgos y beneficios asociados a la propiedad del activo se retienen sustancialmente.

En esta categoría se incluirán las transferencias en las que la exposición del cedente a la variación del valor actual de los flujos netos de efectivo futuros del activo financiero no cambia de manera sustancial. Este criterio lo cumplen, entre otras, las siguientes transferencias:

i) Las ventas de activos financieros con pacto de recompra de los mismos activos, de otros sustancialmente iguales, o de otros similares que tengan idéntico valor razonable, por un precio fijo o al precio de venta más un interés.

ii) Los contratos de préstamo de valores en los que el prestatario tenga la obligación de devolver los mismos activos, otros activos sustancialmente iguales, u otros similares que tengan idéntico valor razonable.

iii) Las ventas de activos financieros que lleven asociadas una permuta de rendimientos totales sobre dichos activos, cuando la entidad actúe como vendedora de protección.

iv) Las ventas de activos financieros con una opción de compra adquirida o de venta emitida, aunque se liquide por neto en efectivo, que esté profundamente dentro de dinero, es decir, que sea altamente improbable que se coloque fuera de dinero antes de que venza el contrato.

v) Las ventas de préstamos y otros derechos de cobro en las que el cedente garantice que compensará al cesionario por las pérdidas crediticias.

vi) Las transferencias en las que el cedente retenga financiaciones subordinadas u otro tipo de mejoras crediticias que absorban sustancialmente todas las pérdidas crediticias esperadas para el activo transferido o la variación probable de sus flujos netos de efectivo.

c) Los riesgos y beneficios asociados a la propiedad del activo financiero ni se transfieren ni se retienen sustancialmente.

En esta categoría se incluirán las restantes transferencias de activos financieros; entre otras:

i) Las ventas de activos financieros con una opción de compra adquirida o de venta emitida que no esté profundamente dentro ni fuera de dinero.

ii) Las titulizaciones en las que el cedente asuma una financiación subordinada u otro tipo de mejoras crediticias por una parte del activo transferido, por las que la entidad reduce significativa pero no sustancialmente su exposición a la variación del valor actual de los flujos netos de efectivo futuros de los activos transferidos.

iii) Las transferencias de activos en las que se retenga una opción para volver a comprar solo una parte del activo transferido.

Cuando sea difícil concluir si los riesgos y beneficios de los activos financieros se han transferido sustancialmente, o cuando los diferentes elementos del análisis individualmente considerados indiquen que los riesgos han sido transferidos, pero considerados conjuntamente resulta más difícil alcanzar dicha conclusión, la transferencia se clasificará entre aquellas en las que se han retenido sustancialmente los riesgos y beneficios.

6. Las transferencias en las que el cedente ni transmita ni retenga sustancialmente los riesgos y beneficios asociados al activo transferido se volverán a analizar para determinar si se transfiere el control de los flujos de efectivo.

El cedente transfiere el control de los flujos de efectivo de un activo financiero cuando el cesionario adquiere en la transferencia la capacidad práctica de venderlo en su totalidad a partes no vinculadas del grupo y puede ejercerla unilateralmente, sin necesidad de imponer restricciones a transferencias posteriores. En los demás casos, la entidad cedente retiene el control de los flujos de efectivo del activo financiero.

Se entiende que el cesionario tiene capacidad práctica para vender el activo financiero transferido cuando este se negocie en un mercado activo y aquel la pueda ejercer libremente, con independencia de los derechos y restricciones contractuales establecidos para su posterior transferencia a terceros.

7. El tratamiento contable de las transferencias de activos financieros dependerá de la categoría en que se clasifiquen de acuerdo con los criterios de los apartados 5 y 6 anteriores, para lo que se aplicarán las siguientes reglas:

a) Cuando se transfieran sustancialmente los riesgos y beneficios, el activo financiero transferido se dará de baja del balance y se reconocerá separadamente cualquier derecho u obligación, retenido o creado en la transferencia, de acuerdo con los apartados 8 y 9 siguientes.

b) Cuando se retengan sustancialmente los riesgos y beneficios, el activo financiero transferido no se dará de baja del balance y se aplicará lo dispuesto en el apartado 10 de esta norma.

c) Cuando ni se transfieran ni se retengan sustancialmente los riesgos y beneficios, el tratamiento contable dependerá de quién controla los flujos netos de efectivo del activo financiero transferido:

i) Si la entidad cedente no retiene el control, el activo financiero transferido se dará de baja del balance y se reconocerá separadamente cualquier derecho u obligación, retenido o creado en la transferencia, de acuerdo con los apartados 8 y 9 siguientes.

ii) Si la entidad cedente retiene el control, el activo financiero transferido continuará reconociéndose en el balance en los términos establecidos en el apartado 11 de esta norma.

8. Cuando el cedente, a cambio de una comisión, retenga el derecho de administración de un activo financiero, o de una parte de él, dado de baja del balance en su totalidad, se reconocerá:

a) Un pasivo por prestación de servicios, por su valor razonable, cuando la comisión no compense adecuadamente a la entidad por dichos servicios.

b) Un activo por prestación de servicios, cuando la comisión sea superior a una compensación adecuada por la administración del activo financiero. Su importe se determinará sobre la base de la distribución del importe en libros del activo financiero total, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 9 de esta norma.

9. Cuando el activo financiero transferido cause baja del balance íntegramente, se reconocerá en la cuenta de pérdidas y ganancias un resultado por la diferencia entre su importe en libros y la contraprestación recibida, incluyendo cualquier nuevo activo obtenido menos cualquier pasivo asumido. Además, cualquier resultado reconocido como «otro resultado global acumulado» en el patrimonio neto atribuible al activo financiero transferido se reclasificará a la cuenta de pérdidas y ganancias o a una cuenta de reservas, según corresponda, de acuerdo con lo previsto en el apartado 48 de la norma 22.

Cuando el activo financiero transferido sea solo una parte del activo financiero original, el importe en libros de este, así como, en su caso, el resultado reconocido como otro resultado global acumulado en el patrimonio neto, se distribuirá entre la parte que continúa reconociéndose en el balance, que también incluirá los activos financieros por prestación de servicios, y la parte que se da de baja, sobre la base de sus respectivos valores razonables en la fecha de la transferencia. Cuando no existan precios cotizados o transacciones de mercado recientes que ayuden a determinar el valor razonable de la parte del activo que se continuará reconociendo en el balance, la mejor estimación de su valor razonable será la diferencia entre el valor razonable del activo financiero total y la contraprestación recibida por la parte del activo que se debe dar de baja del balance.

10. Las transferencias que no supongan la baja del balance del activo financiero transferido se tratarán contablemente por parte de la entidad cedente de la siguiente forma:

a) Se reconocerá un pasivo financiero asociado por un importe igual a la contraprestación recibida. Dicho pasivo se valorará posteriormente por su coste amortizado, salvo que cumpla los requisitos de los apartados 22 o 23 de la norma 22 y deban clasificarse en las carteras de pasivos financieros mantenidos para negociar o pasivos financieros designados a valor razonable con cambios en resultados, respectivamente. Por no constituir una obligación actual, al calcular el importe de este pasivo financiero la entidad deducirá, tanto en los estados financieros individuales como en los consolidados, los instrumentos financieros (tales como los bonos de titulización y préstamos) de su propiedad que constituyan una financiación para la entidad a la que se hayan transferido los activos financieros, en la medida en que dichos instrumentos financien específicamente a los activos transferidos. Asimismo, en los estados financieros consolidados, los instrumentos financieros descritos anteriormente adquiridos por otras entidades del grupo también se deducirán del importe del pasivo financiero.

b) El activo financiero transferido se continuará valorando con los mismos criterios utilizados antes de la transferencia.

c) Se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias, sin compensar, tanto los ingresos del activo financiero transferido como los gastos del pasivo financiero.

11. La entidad cedente cuando mantenga el control de un activo financiero sobre el que no transfiera ni retenga sustancialmente sus riesgos y beneficios:

a) Deberá continuar reconociendo un activo financiero por un importe igual a su exposición a los cambios de valor del activo financiero transferido, es decir, por su compromiso continuado. En particular, dicho importe será:

i) Cuando se garantice el activo financiero transferido, el menor entre:

1) el importe del activo financiero transferido, y

2) el importe máximo garantizado, es decir, la cuantía de la contraprestación recibida cuya devolución podría ser exigida.

ii) Cuando el control se retenga como consecuencia de una opción comprada o emitida (o ambas) sobre el activo financiero transferido: el importe del activo que la entidad pueda volver a comprar, que será el coste amortizado o, en su caso, el valor razonable, y ello aun cuando la opción se liquide en efectivo o de forma similar. No obstante, si se trata de una opción de venta emitida sobre un activo que se valore por su valor razonable, dicho importe será el menor entre:

1) el valor razonable del activo financiero transferido, y

2) el precio de ejercicio de la opción.

El importe en libros del activo financiero se reducirá en el importe de cualquier pérdida por deterioro.

b) Tendrá que reconocer un pasivo financiero asociado al activo financiero transferido, que se valorará de forma que el importe en libros neto entre ambos instrumentos sea igual a:

i) Cuando el activo financiero transferido se valore por su coste amortizado: el coste amortizado de los derechos y obligaciones retenidos por la entidad.

En particular, si la entidad cedente emite una opción de venta o retiene una opción de compra sobre el activo financiero transferido, el pasivo financiero asociado se valorará inicialmente por su coste, que será el importe de la contraprestación recibida. Posteriormente, el coste inicial se ajustará amortizando cualquier diferencia entre dicho importe y el coste amortizado del activo financiero transferido en la fecha en la que expire la opción, calculado según el método del tipo de interés efectivo. Si se ejercitara la opción, cualquier diferencia entre el importe en libros del pasivo financiero asociado y el precio de ejercicio se reconocerá en la cuenta de pérdidas y ganancias.

ii) Cuando el activo financiero transferido se valore por su valor razonable: el valor razonable de los derechos y obligaciones retenidos por la entidad valorados por separado. En particular, si la entidad cedente:

1) Retiene una opción de compra sobre el activo financiero transferido, el pasivo financiero asociado se valorará:

a) Al precio de ejercicio de la opción menos su valor temporal, si la opción está dentro de o en dinero.

b) Al valor razonable del activo financiero transferido menos el valor temporal de la opción, cuando esta esté fuera de dinero.

2) Emite una opción de venta sobre el activo financiero transferido, el pasivo financiero asociado se valorará al precio de ejercicio de la opción más su valor temporal.

3) Retiene una opción de compra adquirida y de venta emitida con el mismo vencimiento sobre el activo financiero transferido (en ocasiones denominada «collar comprado»), el pasivo financiero asociado se valorará por:

a) Si la opción de compra está dentro de o en dinero: la suma del precio de ejercicio de la opción de compra y el valor razonable de la opción de venta menos el valor temporal de la opción de compra.

b) Si la opción está fuera de dinero: la suma del valor razonable del activo financiero y el valor razonable de la opción de venta menos el valor temporal de la opción de compra.

4) Garantiza el activo financiero transferido, el pasivo financiero asociado se valorará inicialmente por el importe garantizado más el valor razonable de la garantía, que normalmente coincidirá con la contraprestación recibida por ella. Posteriormente, el valor razonable de la garantía se reconocerá en la cuenta de pérdidas y ganancias proporcionalmente durante la vida del contrato.

c) Con posterioridad al reconocimiento inicial de la transferencia, si el activo financiero transferido se valora por su valor razonable, las variaciones en el valor razonable del pasivo financiero asociado deberán ser contabilizadas, sin compensar con las del activo, en la cuenta de pérdidas y ganancias, salvo que el activo esté incluido en la cartera de activos financieros valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global, en cuyo caso se reconocerán las variaciones de ambos instrumentos en partidas específicas de «otro resultado global acumulado» del patrimonio neto.

d) Deberá reconocer sin efectuar compensaciones cualquier ingreso generado por el activo financiero transferido retenido en el balance y cualquier gasto incurrido por el pasivo financiero asociado.

e) Si el activo financiero que se debe retener en el balance es solo una parte de un activo financiero, el importe en libros total de este, así como, en su caso, el resultado reconocido como «otro resultado global acumulado» en el patrimonio neto, deberá ser distribuidos entre la parte que permanece en el balance y la parte que se da de baja, sobre la base de sus respectivos valores razonables en la fecha de la transferencia. En la cuenta de pérdidas y ganancias se registrará la diferencia entre el importe en libros imputable a la parte del activo financiero que se dé de baja del balance y la contraprestación recibida por dicha parte. Además, cualquier resultado reconocido como «otro resultado global acumulado» en el patrimonio neto atribuible a la parte del activo que se dé de baja se reclasificará a la cuenta de pérdidas y ganancias o a una partida de reservas, según corresponda.

12. Cuando en una transferencia el cedente ofrezca garantías al cesionario mediante activos financieros diferentes al efectivo, como instrumentos de deuda o de patrimonio neto, la contabilización del activo entregado en garantía se realizará bajo las siguientes reglas:

a) La entidad cedente informará del importe del activo financiero prestado o entregado en garantía en la partida «pro memoria: prestados o entregados como garantía con derecho de venta o pignoración» que corresponda según la cartera en que esté clasificado si el cesionario tiene derecho, por contrato o por costumbre, a vender o volver a pignorar el activo financiero en garantía.

b) La entidad cesionaria, si vendiera los activos financieros recibidos en préstamo o en garantía, reconocerá un pasivo financiero en la partida «posiciones cortas» por el valor razonable de su obligación de devolverlos al cedente, con registro inmediato de las variaciones de valor en la cuenta de pérdidas y ganancias.

c) Cuando el cedente incumpla los términos del contrato y pierda el derecho a recuperar el activo entregado en garantía, dará de baja dicho activo del balance y la entidad cesionaria lo reconocerá como un activo propio, que valorará inicialmente por su valor razonable, o, si lo ha vendido, dará de baja el pasivo financiero en el que reconoce su obligación de devolverlo.

d) Con la excepción de lo dispuesto en la letra c) anterior, la entidad cedente continuará registrando como propios los activos prestados o entregados en garantía, y la entidad cesionaria no podrá reconocerlos en su balance, sin perjuicio de que registre el derecho de cobro sobre el cedente.

13. En los estados financieros consolidados, los criterios que se establecen en los anteriores apartados para la baja de los activos financieros del balance se aplicarán después de integrar globalmente a todas las entidades dependientes. En particular, lo dispuesto en la letra b) del apartado 1 de esta norma se podrá dar en las transferencias realizadas a las entidades de propósito especial, según se definen en el apartado 12 de la norma 43, integradas globalmente en el grupo, tales como los fondos de titulización cuando coloquen los derechos de participación en los activos financieros subyacentes que posean y gestionen a inversores que no sean partes vinculadas al grupo.

14. Los activos financieros vendidos en contratos convencionales se darán de baja del balance por el vendedor, de acuerdo con lo preceptuado en el apartado 2 de la norma 22.


[Bloc 31: #n24]

Norma 24. Baixa del balanç dels passius financers.

1. L’entitat ha de donar de baixa del balanç un passiu financer o una part d’aquest, només, quan:

a) l’obligació s’hagi extingit, això és, quan les obligacions que especifica el contracte corresponent s’hagin complert, cancel·lat o hagin caducat, o

b) s’adquireixi, encara que sigui amb la intenció de recol·locar-lo en el futur.

2. En cas que es produeixi un intercanvi d’instruments de deute emesos per l’entitat entre aquesta i un creditor, sempre que aquests tinguin condicions substancialment diferents, s’ha de registrar la baixa del passiu financer original i s’ha de reconèixer el nou passiu financer que en sorgeixi. De la mateixa manera s’ha de registrar una modificació substancial de les condicions contractuals d’un passiu financer.

La diferència entre l’import en llibres del passiu financer o de la part d’aquest que s’hagi donat de baixa i l’import de la contraprestació lliurada, en la qual s’ha de recollir, així mateix, l’import en llibres de qualsevol actiu cedit o passiu assumit, s’ha de reconèixer en el compte de pèrdues i guanys de l’exercici en què tingui lloc.

3. En el cas d’un intercanvi entre l’entitat i un creditor d’instruments de deute emesos per l’entitat que no tinguin condicions substancialment diferents, o d’una modificació no substancial de les condicions contractuals d’un passiu financer, el passiu financer original no s’ha de donar de baixa del balanç.

En aquests casos, l’entitat ha de recalcular l’import en llibres del passiu financer i ha de reconèixer qualsevol diferència que sorgeixi com una pèrdua o un guany per modificació en el resultat del període. L’import en llibres del passiu financer s’ha de recalcular com el valor actual dels fluxos d’efectiu contractuals modificats descomptats al tipus d’interès efectiu aplicable abans de la modificació.

L’import dels costos de transacció atribuïbles directament –si s’escau– ha de minorar l’import en llibres del passiu financer modificat i s’ha d’amortitzar durant la seva vida romanent, cosa que obliga l’entitat a recalcular el tipus d’interès efectiu.

4. Als efectes del que preveuen els apartats 2 i 3 anteriors, les condicions dels contractes s’han de considerar substancialment diferents, entre altres casos, quan el valor actual dels fluxos d’efectiu del nou contracte, incloent-hi les comissions pagades netes de les comissions cobrades, sigui diferent, almenys, en un 10% del valor actual dels fluxos d’efectiu romanents del contracte original, actualitzats tots dos al tipus d’interès efectiu d’aquest últim.

5. En les adquisicions parcials d’un passiu financer, l’entitat n’ha de distribuir l’import en llibres previ entre la part que continuï reconeixent en el seu balanç i la part que sigui baixa, d’acord amb els valors raonables relatius de totes dues parts en la data de l’adquisició. La diferència entre la part que es dóna de baixa i qualsevol contraprestació lliurada per aquesta s’ha de reconèixer en el compte de pèrdues i guanys de l’exercici en què tingui lloc.


[Bloque 31: #n24]

Norma 24. Baja del balance de los pasivos financieros.

1. La entidad dará de baja del balance un pasivo financiero o una parte de este, solamente, cuando:

a) la obligación se haya extinguido, esto es, cuando las obligaciones especificadas en el correspondiente contrato se hayan cumplido, cancelado o hayan caducado, o

b) se adquiera, aunque sea con la intención de recolocarlo en el futuro.

2. Si se produjese un intercambio de instrumentos de deuda emitidos por la entidad entre esta y un acreedor, siempre que estos tengan condiciones sustancialmente diferentes, se registrará la baja del pasivo financiero original y se reconocerá el nuevo pasivo financiero que surja. De la misma forma se registrará una modificación sustancial de las condiciones contractuales de un pasivo financiero.

La diferencia entre el importe en libros del pasivo financiero o de la parte de este que se haya dado de baja y el importe de la contraprestación entregada, en la que se recogerá asimismo el importe en libros de cualquier activo cedido o pasivo asumido, se reconocerá en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar.

3. En el caso de un intercambio entre la entidad y un acreedor de instrumentos de deuda emitidos por la entidad que no tengan condiciones sustancialmente diferentes, o de una modificación no sustancial de las condiciones contractuales de un pasivo financiero, el pasivo financiero original no se dará de baja del balance.

En estos casos, la entidad recalculará el importe en libros del pasivo financiero y reconocerá cualquier diferencia que surja como una pérdida o ganancia por modificación en el resultado del período. El importe en libros del pasivo financiero se recalculará como el valor actual de los flujos de efectivo contractuales modificados descontados al tipo de interés efectivo aplicable antes de la modificación.

El importe de los costes de transacción directamente atribuibles –en su caso– minorará el importe en libros del pasivo financiero modificado y se amortizará durante su vida remanente, lo que obligará a la entidad a recalcular el tipo de interés efectivo.

4. A los efectos de lo previsto en los apartados 2 y 3 anteriores, las condiciones de los contratos se considerarán sustancialmente diferentes, entre otros casos, cuando el valor actual de los flujos de efectivo del nuevo contrato, incluyendo las comisiones pagadas netas de las comisiones cobradas, sea diferente, al menos, en un 10 % del valor actual de los flujos de efectivo remanentes del contrato original, actualizados ambos al tipo de interés efectivo de este último.

5. En las adquisiciones parciales de un pasivo financiero, la entidad distribuirá su importe en libros previo entre la parte que continúe reconociendo en su balance y la parte que cause baja, de acuerdo con los valores razonables relativos de ambas partes en la fecha de la adquisición. La diferencia entre la parte que se da de baja y cualquier contraprestación entregada por ella debe reconocerse en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que tenga lugar.


[Bloc 32: #n25]

Norma 25. Compromisos de préstec, garanties financeres i altres compromisos concedits.

Abast.

1. Els compromisos de préstec són els compromisos irrevocables, o revocables només en cas d’un canvi advers significatiu, de facilitar finançament de conformitat amb unes condicions determinades i uns terminis estipulats prèviament, com ara els saldos disponibles per tercers dins dels límits preestablerts per l’entitat.

Els compromisos de préstec concedits s’han de reconèixer i tractar a efectes comptables d’acord amb el que estableix aquesta norma, llevat que:

a) Compleixin la definició de derivats per poder-se liquidar per diferències, en efectiu o mitjançant el lliurament o l’emissió d’un altre instrument financer, cas en què s’han de tractar d’acord amb el que estableix la norma 22.

b) Es tracti de contractes que estiguin designats com a passius financers a valor raonable amb canvis en resultats d’acord amb el que estableix l’apartat 23 de la norma 22.

2. Un contracte de garantia financera és un contracte que exigeix que l’emissor efectuï pagaments específics per reemborsar al creditor per la pèrdua en què incorre quan un deutor incompleixi la seva obligació de pagament d’acord amb les condicions, originals o modificades, d’un instrument de deute, independentment de la seva forma jurídica, que pot ser, entre d’altres, la de fiança, aval financer, contracte d’assegurança o derivat de crèdit.

Els contractes de garantia financera relacionats amb el risc de crèdit que no satisfacin els criteris del paràgraf anterior s’han de tractar com a instruments financers derivats. Entre aquest tipus de contractes s’han d’incloure aquells en què l’execució de la garantia no requereixi, com a condició necessària per al pagament, que el creditor estigui exposat i hagi incorregut en una pèrdua per haver impagat el deutor, segons les condicions de l’actiu financer garantit, com ara aquells en què l’execució de la garantia depèn dels canvis en una qualificació creditícia específica o en un índex creditici.

Els contractes de garantia financera concedits s’han de reconèixer, valorar i presentar d’acord amb aquesta norma, excepte quan es tracti de:

a) contractes que estiguin designats com a passius a valor raonable amb canvis en resultats d’acord amb el que estableix l’apartat 23 de la norma 22.

b) contractes associats a actius financers transferits que no compleixin els requisits per a la seva baixa del balanç i que es continuïn reconeixent per l’enfocament del compromís continuat, als quals s’ha d’aplicar el que preveu l’apartat 11 de la norma 23.

A més, els contractes de garantia financera emesos per entitats asseguradores es poden tractar d’acord amb la norma 40.

3. Altres compromisos concedits són les exposicions fora de balanç que inclou l’annex 1 del Reglament (UE) núm. 575/2013 del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de juny de 2013, que no compleixen la definició de compromís de préstec o garantia financera. Aquestes exposicions inclouen, entre d’altres, les garanties no financeres.

Les garanties no financeres són les fiances o els contractes de garantia en què l’entitat s’obliga a compensar un beneficiari en cas d’incompliment d’una obligació específica diferent d’una obligació de pagament per part d’un deutor concret del beneficiari, com ara les fiances donades per assegurar la participació en subhastes i concursos o el bon fi d’una obra o operació i qualsevol altra classe d’avals tècnics, incloses les promeses d’aval formalitzades irrevocables i les cartes de garantia quan puguin ser exigibles per dret.

D’acord amb el que estableixen l’apartat 1 de la norma 37 i l’apartat 9 de la norma 40, els altres compromisos concedits, incloent-hi les garanties no financeres, s’han de reconèixer, valorar i presentar d’acord amb aquesta norma. No obstant això, les garanties no financeres, inclosos els avals tècnics, concedides per entitats asseguradores del grup es poden tractar d’acord amb la norma 40.

Reconeixement, valoració, registre de resultats i presentació.

4. L’entitat emissora dels contractes que preveu aquesta norma els ha reconèixer inicialment pel seu valor raonable. En l’inici, i llevat que hi hagi una evidència en contra, el valor raonable dels contractes emesos ha de ser la contraprestació rebuda (incloent-hi primes, comissions d’obertura i altres conceptes similars).

D’acord amb el que estableix la norma 53, en el reconeixement inicial, els compromisos de préstec concedits i les garanties financeres concedides s’hi han de presentar com a «altres passius financers», mentre que els altres compromisos concedits s’hi han de presentar com a «altres passius».

Així mateix, l’entitat ha de reconèixer en l’actiu del balanç un compte de periodificació pels costos de transacció que siguin atribuïbles directament a l’emissió del contracte. L’amortització i el deteriorament de valor d’aquest actiu s’han de reconèixer d’acord amb el que estableix l’apartat 25 de la norma 15.

5. Amb posterioritat al reconeixement inicial, els contractes s’han de valorar pel més gran dels imports següents:

a) L’import reconegut inicialment menys, quan sigui procedent, l’import acumulat des del reconeixement inicial de la part transferida al compte de pèrdues i guanys com a ingressos. Aquesta imputació es pot fer linealment al llarg de la vida esperada de l’operació o seguint un altre criteri, sempre que aquest últim reflecteixi més adequadament la percepció dels beneficis (per exemple, els fluxos d’efectiu futurs pendents de rebre) i els riscos econòmics (per exemple, els fluxos d’efectiu futurs pendents de desemborsar) del contracte.

b) L’import de la cobertura per les pèrdues per deteriorament estimat d’acord amb la norma 29.

6. En els casos en què s’hagi de valorar el contracte segons la lletra b) de l’apartat anterior, aquest s’ha de presentar en el passiu del balanç com una provisió. La diferència respecte de l’import en llibres pel qual estava registrat amb anterioritat, bé pel fet de registrar-se segons la lletra a) de l’apartat anterior o bé per increments o disminucions de correccions de valor per pèrdues segons la lletra b), s’ha de registrar en el compte de pèrdues i guanys.

7. L’actiu pels costos de transacció s’ha d’imputar de manera sistemàtica en el compte de pèrdues i guanys al llarg de la vida esperada del contracte o seguint un altre criteri, sempre que aquest últim reflecteixi més adequadament la percepció dels beneficis i els riscos econòmics del contracte.

L’entitat ha de reconèixer una pèrdua per deteriorament de valor en el resultat de l’exercici en la mesura en què l’import en llibres d’aquest actiu superi l’import dels fluxos d’efectiu que l’entitat espera rebre pel contracte menys l’import dels fluxos d’efectiu que espera desemborsar.


[Bloque 32: #n25]

Norma 25. Compromisos de préstamo, garantías financieras y otros compromisos concedidos.

Alcance.

1. Los compromisos de préstamo son los compromisos irrevocables, o revocables solo en caso de un cambio adverso significativo, de facilitar financiación conforme a unas determinadas condiciones y plazos previamente estipulados, tales como los saldos disponibles por terceros dentro de los límites preestablecidos por la entidad.

Los compromisos de préstamo concedidos se reconocerán y tratarán a efectos contables de acuerdo con lo establecido en esta norma, a menos que:

a) Cumplan la definición de derivados por poderse liquidar por diferencias, en efectivo o mediante la entrega o emisión de otro instrumento financiero, en cuyo caso se tratarán de acuerdo con lo establecido en la norma 22.

b) Se trate de contratos que estén designados como pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados de acuerdo con lo establecido en el apartado 23 de la norma 22.

2. Un contrato de garantía financiera es un contrato que exige que el emisor efectúe pagos específicos para reembolsar al acreedor por la pérdida en la que incurre cuando un deudor incumpla su obligación de pago de acuerdo con las condiciones, originales o modificadas, de un instrumento de deuda, con independencia de su forma jurídica, que puede ser, entre otras, la de fianza, aval financiero, contrato de seguro o derivado de crédito.

Los contratos de garantía financiera relacionados con el riesgo de crédito que no satisfagan los criterios del párrafo anterior se tratarán como instrumentos financieros derivados. Entre este tipo de contratos se incluirán aquellos en los que la ejecución de la garantía no requiera, como condición necesaria para el pago, que el acreedor esté expuesto y haya incurrido en una pérdida por haber impagado el deudor, según las condiciones del activo financiero garantizado, tales como aquellos en los que la ejecución de la garantía depende de los cambios en una calificación crediticia específica o en un índice crediticio.

Los contratos de garantía financiera concedidos se reconocerán, valorarán y presentarán de acuerdo con esta norma, excepto cuando se trate de:

a) contratos que estén designados como pasivos a valor razonable con cambios en resultados de acuerdo con lo establecido en el apartado 23 de la norma 22.

b) contratos asociados a activos financieros transferidos que no cumplan los requisitos para su baja del balance y que continúen reconociéndose por el enfoque del compromiso continuado, a los que se aplicará lo previsto en el apartado 11 de la norma 23.

Además, los contratos de garantía financiera emitidos por entidades aseguradoras podrán tratarse de acuerdo con la norma 40.

3. Otros compromisos concedidos son aquellas exposiciones fuera de balance incluidas en el anejo 1 del Reglamento (UE) n.º 575/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de junio de 2013, que no cumplen la definición de compromiso de préstamo o garantía financiera. Estas exposiciones incluyen, entre otras, las garantías no financieras.

Las garantías no financieras son las fianzas o contratos de garantía en los que la entidad se obliga a compensar a un beneficiario en caso de incumplimiento de una obligación específica distinta de una obligación de pago por parte de un deudor concreto del beneficiario, como las fianzas dadas para asegurar la participación en subastas y concursos o el buen fin de una obra u operación y cualquier otra clase de avales técnicos, incluidas las promesas de aval formalizadas irrevocables y las cartas de garantía en cuanto puedan ser exigibles por derecho.

De acuerdo con lo establecido en el apartado 1 de la norma 37 y en el apartado 9 de la norma 40, los otros compromisos concedidos, incluyendo las garantías no financieras, se reconocerán, valorarán y presentarán de acuerdo con esta norma. No obstante, las garantías no financieras, incluidos los avales técnicos, concedidas por entidades aseguradoras del grupo podrán tratarse de acuerdo con la norma 40.

Reconocimiento, valoración, registro de resultados y presentación.

4. La entidad emisora de los contratos contemplados en esta norma los reconocerá inicialmente por su valor razonable. En el inicio, y salvo evidencia en contrario, el valor razonable de los contratos emitidos será la contraprestación recibida (incluyendo primas, comisiones de apertura y otros conceptos similares).

De acuerdo con lo establecido en la norma 53, en el reconocimiento inicial, los compromisos de préstamo concedidos y las garantías financieras concedidas se presentarán como «otros pasivos financieros», mientras que los otros compromisos concedidos se presentarán como «otros pasivos».

Asimismo, la entidad reconocerá en el activo del balance una cuenta de periodificación por los costes de transacción que sean directamente atribuibles a la emisión del contrato. La amortización y el deterioro de valor de este activo se reconocerán de acuerdo con lo establecido en el apartado 25 de la norma 15.

5. Con posterioridad al reconocimiento inicial, los contratos se valorarán por el mayor de los importes siguientes:

a) El importe inicialmente reconocido menos, cuando proceda, el importe acumulado desde el reconocimiento inicial de la parte transferida a la cuenta de pérdidas y ganancias como ingresos. Esta imputación podrá realizarse linealmente a lo largo de la vida esperada de la operación o siguiendo otro criterio, siempre que este último refleje más adecuadamente la percepción de los beneficios (por ejemplo, los flujos de efectivo futuros pendientes de recibir) y riesgos económicos (por ejemplo, los flujos de efectivo futuros pendiente de desembolsar) del contrato.

b) El importe de la cobertura por las pérdidas por deterioro estimado de acuerdo con la norma 29.

6. En aquellos casos en los que se deba valorar el contrato según la letra b) del apartado anterior, este se presentará en el pasivo del balance como una provisión. La diferencia respecto del importe en libros por el que estaba registrado con anterioridad, bien por registrarse según la letra a) del apartado anterior, o bien por incrementos o disminuciones de correcciones de valor por pérdidas según la letra b), se registrará en la cuenta de pérdidas y ganancias.

7. El activo por los costes de transacción se imputará de forma sistemática en la cuenta de pérdidas y ganancias a lo largo de la vida esperada del contrato o siguiendo otro criterio, siempre que este último refleje más adecuadamente la percepción de los beneficios y riesgos económicos del contrato.

La entidad reconocerá una pérdida por deterioro de valor en el resultado del ejercicio en la medida en que el importe en libros de este activo supere el importe de los flujos de efectivo que la entidad espera recibir por el contrato menos el importe de los flujos de efectivo que espera desembolsar.


[Bloc 33: #t1-c2-s3]

Secció tercera. Actius no financers

[Bloque 33: #t1-c2-s3]

Sección tercera. Activos no financieros

[Bloc 34: #n26]

Norma 26. Actius d’ús propi i inversions immobiliàries.

Classificació.

1. Els actius tangibles inclouen:

a) Els béns immobles; això és, edificis i elements d’edificis, altres construccions i terrenys.

b) Els béns mobles, com vaixells, aeronaus, automòbils i altres vehicles de motor, mobiliari i equips d’informàtica.

c) La resta d’actius materials, com mercaderies, metalls preciosos i joies.

Els actius tangibles s’han de classificar, als efectes de la seva presentació, en actius d’ús propi, actius cedits en arrendament operatiu, inversions immobiliàries, existències, actius no corrents mantinguts per a la venda i actius afectes a l’obra social.

2. Aquesta norma és aplicable als actius d’ús propi i a les inversions immobiliàries. Queden fora de l’abast de la norma els que tinguin la naturalesa d’existències, els classificats com a actius no corrents mantinguts per a la venda i els actius afectes a l’obra social, que s’han de tractar d’acord amb el que disposen les normes 27, 34 i 41, respectivament.

Aquesta norma tampoc no és aplicable als actius tangibles de naturalesa biològica que no siguin plantes productores.

Els actius d’ús propi inclouen els actius tangibles que es tenen per al seu ús amb propòsits administratius diferents dels de l’obra social, o per a la producció o el subministrament de béns i serveis, i que s’espera utilitzar durant més d’un exercici. Inclouen els actius que estan sent utilitzats pel personal de l’entitat, ja sigui amb caràcter gratuït o onerós.

Les inversions immobiliàries inclouen els béns immobles que es mantenen per part del propietari o per part de l’arrendatari com a actiu per dret d’ús, per obtenir rendes, plusvàlues o una combinació de totes dues, i que no s’espera realitzar en el curs ordinari del negoci ni estan destinats a l’ús propi o afectes a l’obra social.

3. Quan un actiu tangible s’utilitzi en part per a ús propi i en part com a inversió immobiliària, cada part s’ha de registrar de manera separada si és possible la seva venda o la seva cessió en arrendament financer de manera independent. En cas contrari, s’ha de tractar com un actiu d’ús propi, llevat que sigui insignificant la part que es té amb aquesta finalitat, cas en què s’ha de comptabilitzar íntegrament com una inversió immobiliària.

4. Els actius tangibles s’han de reclassificar a una altra categoria quan canviï el seu ús. Els traspassos s’han de fer pel seu import en llibres. Quan es recondicioni un actiu tangible prèviament utilitzat, no s’ha de reclassificar a una altra categoria, llevat que les modificacions es facin per canviar la seva utilització.

Els actius tangibles en construcció que s’estiguin construint o desenvolupant per a ús propi de l’entitat o per utilitzar-los com a inversions immobiliàries s’han de classificar dins dels actius tangibles d’ús propi o com a inversions immobiliàries, segons que correspongui.

Les plantes productores, així com els actius per a exploració i avaluació de recursos minerals, s’han de tractar com a actius tangibles d’ús propi.

Valoració.

5. Els actius tangibles s’han de valorar inicialment pel seu cost. Per a la seva valoració posterior, aquests actius s’han de valorar al cost menys la seva amortització acumulada i, si n’hi ha, menys qualsevol pèrdua per deteriorament. En la valoració dels immobles adjudicats o rebuts en pagament de deutes classificats com a inversions immobiliàries s’ha de seguir el que disposa l’annex 9.

Cost.

6. El cost dels actius tangibles inclou els conceptes assenyalats a l’apartat següent que derivin inicialment de la seva adquisició o producció, o posteriorment si té lloc una ampliació, substitució o millora, quan del seu ús es consideri probable obtenir beneficis econòmics futurs.

7. El cost d’adquisició comprèn:

a) El valor raonable de qualsevol contraprestació lliurada més el conjunt de desemborsaments dineraris, efectuats o compromesos.

b) Els costos directament relacionats amb la ubicació de l’actiu al lloc i en les condicions necessàries perquè pugui operar de la manera prevista per l’entitat, com els relacionats amb el transport, la seva instal·lació, els honoraris professionals per serveis legals o els impostos no recuperables.

c) L’estimació inicial dels costos de desmantellament, retirada i rehabilitació del lloc sobre el qual s’ha d’ubicar l’actiu, llevat que hagin de formar part del cost de les existències produïdes per l’actiu.

d) L’import dels drets de subscripció o opcions de compra adquirides, excloent-ne, si pertoca, els interessos per ajornament de pagament.

8. El cost de producció d’un actiu tangible construït o fabricat per la mateixa entitat s’obté afegint al cost d’adquisició de les primeres matèries i altres matèries consumibles utilitzades la resta de costos directament imputables, la part que raonablement li correspongui dels costos indirectes, en la mesura en què corresponguin al període de construcció o fabricació, així com l’estimació inicial dels costos de desmantellament, retirada i rehabilitació. Per a la determinació dels costos directament atribuïbles s’han d’utilitzar els criteris indicats a les lletres b) i c) de l’apartat anterior per al cost d’adquisició.

9. El reconeixement de costos d’adquisició o producció ha de cessar quan l’actiu estigui en condicions d’explotació en la forma prevista inicialment per l’entitat.

10. El cost d’adquisició o producció no s’ha d’incrementar per l’import de les despeses de posada en marxa, llevat que siguin necessàries per posar els actius en condicions d’explotació; tampoc s’ha d’incrementar amb les pèrdues inicials d’explotació o quanties anormals de deixalles, mà d’obra o altres recursos utilitzats en la seva construcció o desenvolupament.

En els actius tangibles que necessitin un període de temps superior a un any per estar en condicions d’ús, s’han d’incloure en el preu d’adquisició o cost de producció les despeses financeres que s’hagin meritat abans de la seva posada en condicions de funcionament i que hagin estat girades pel proveïdor o corresponguin a préstecs o un altre tipus de finançament aliè directament atribuïble a l’adquisició, fabricació o construcció.

La capitalització de les despeses financeres s’ha de suspendre durant els exercicis en què s’interrompi el desenvolupament de l’actiu i ha de finalitzar quan s’hagin completat substancialment totes les activitats necessàries per preparar l’actiu per a l’ús al qual es destini.

11. Els actius adquirits amb pagament ajornat s’han de reconèixer per un import equivalent al seu preu de comptat, i s’ha de reflectir un passiu financer per l’import pendent de pagament. S’entén que els interessos d’ajornament es reporten encara que no figurin expressament en el contracte. Si es difereix el pagament més del període normal per tal de considerar-lo efectuat al comptat, les despeses derivades de l’ajornament s’han d’imputar en el compte de pèrdues i guanys com una despesa per interessos mentre duri el finançament, aplicant-hi el mètode del tipus d’interès efectiu. Com a referència, s’entén que el període normal d’ajornament no excedeix els noranta dies, o els cent vuitanta dies quan es tracti d’immobles.

12. Les despeses de manteniment i reparació, com els consumibles i les de petits components, que no incrementen la vida útil de l’actiu s’han de reconèixer com a despeses en l’exercici de la seva meritació.

Amortització.

13. El cost d’un actiu tangible, net del seu valor residual, s’ha d’amortitzar sistemàticament durant la seva vida útil amb càrrec al compte de pèrdues i guanys, llevat que el seu import es pugui incorporar al d’un altre actiu. Tant el valor residual com la vida útil s’han de revisar, almenys, al final de cada exercici; si les noves expectatives difereixen de les anteriors, les variacions s’han de tractar com un canvi en les estimacions comptables.

14. Els actius tangibles s’han d’amortitzar des que estiguin disponibles per al seu ús fins que es donin de baixa del balanç o es classifiquin com a actius no corrents mantinguts per a la venda, segons el que estableix la norma 34, sempre que el seu import en llibres sigui superior al seu valor residual, fins i tot quan el seu valor raonable sigui superior a l’import en llibres; en tot cas, l’amortització no cessa per causes atribuïbles a una activitat baixa.

15. Cada component d’un actiu tangible el cost del qual sigui significatiu en relació amb el seu cost total s’ha d’amortitzar separadament. No obstant això, es poden amortitzar de manera agrupada els diferents components significatius d’un actiu amb una vida útil i un mètode d’amortització idèntics.

16. El mètode d’amortització que s’apliqui ha de reflectir el patró de consum esperat per l’entitat dels beneficis econòmics futurs de l’actiu. Aquest mètode, que s’ha d’aplicar coherentment, s’ha de revisar, almenys, al final de cada exercici, i s’ha de modificar quan es produeixi una variació significativa en el patró de consum esperat, cas en què s’ha de tractar com un canvi en les estimacions comptables.

17. En els edificis i altres construccions, el terreny s’ha de valorar de manera separada, fins i tot quan s’adquireixi conjuntament, sense que això afecti la presentació en el balanç. Llevat que hi hagi una prova en contra, s’estima que els terrenys tenen una vida útil indefinida, per la qual cosa no s’han d’amortitzar; per la seva part, s’estima que les construccions la tenen definida, per la qual cosa s’han d’amortitzar.

Pèrdues per deteriorament.

18. Per determinar si un actiu tangible està deteriorat i procedir a ajustar-ne la valoració, s’ha d’aplicar el que disposa la norma 30.

19. Les compensacions o indemnitzacions a rebre de tercers per deteriorament o pèrdua d’actius tangibles s’han de reconèixer com a «altres ingressos d’explotació» en el compte de pèrdues i guanys quan aquestes compensacions o indemnitzacions siguin exigibles, sense compensar amb els imports perduts, ni amb els que s’hagin de desemborsar per reemplaçar els actius que les van originar.

Baixa del balanç.

20. Els actius tangibles s’han de donar de baixa del balanç quan l’entitat transfereixi el control de l’actiu per alienació, cessió en arrendament financer o disposició per altres mitjans; o quan quedin permanentment retirats d’ús i no s’esperi obtenir-ne beneficis econòmics futurs per mitjans com ara la seva alienació, cessió o abandonament. Un actiu tangible es transfereix en la data en què una altra part obté el control d’aquell actiu.

21. Als efectes d’analitzar si s’ha produït la transferència del control d’un actiu d’ús propi, l’entitat ha de considerar, sense limitar-s’hi, els indicadors següents:

a) L’entitat té un dret de cobrament actual per l’actiu.

b) L’altra part té la propietat legal de l’actiu. Si l’entitat conserva la propietat legal únicament com a protecció davant la falta de pagament de l’altra part, aquests drets legals de l’entitat no impedeixen a l’altra part obtenir el control de l’actiu.

c) L’entitat ha transferit la possessió física de l’actiu.

d) L’altra part ha acceptat l’actiu. L’entitat ha de tenir en compte l’existència de clàusules d’acceptació per avaluar si l’altra part ha obtingut el control de l’actiu. L’acceptació d’un actiu per l’altra part pot indicar que aquesta n’ha obtingut el control. En cas que l’entitat no pugui determinar de manera objectiva que l’actiu transferit a l’altra part compleix les especificacions acordades en el contracte, no pot concloure que aquesta última ha obtingut el control fins que rebi la seva acceptació.

22. Als efectes d’analitzar si s’ha produït la transferència del control d’una inversió immobiliària, l’entitat ha de considerar, sense limitar-s’hi, els indicadors següents:

a) L’altra part assumeix substancialment els riscos i beneficis inherents a la propietat de l’actiu. Quan avaluï aquest indicador, l’entitat ha d’excloure qualsevol risc que doni lloc a una obligació de lliurament de béns o prestació de serveis. A tall d’exemple, l’entitat pot haver transferit el control de l’actiu, però no haver satisfet l’obligació de prestar serveis de manteniment de l’actiu transferit.

b) La possessió física de l’actiu per l’altra part, per si mateixa, pot no coincidir amb la transferència del control de l’actiu. Per tant, encara que no en tingui la possessió física, l’entitat ha d’analitzar si ha transferit el control. Així, per exemple, en alguns pactes de recompra, l’altra part pot tenir la possessió física d’un bé que controla l’entitat.

23. La diferència entre l’import de la contraprestació obtinguda en la baixa dels actius i el seu import en llibres s’ha de reconèixer en el compte de pèrdues i guanys del període en què es produeixi la baixa, llevat que sigui aplicable el que disposa la norma 33, per als casos d’arrendaments financers a tercers i vendes connectades a una posterior operació d’arrendament.

24. Quan s’incrementi el cost dels actius tangibles com a conseqüència d’una substitució, l’import en llibres de les parts que se substitueixin s’ha de donar de baixa del balanç immediatament amb càrrec al compte de pèrdues i guanys de l’exercici.


[Bloque 34: #n26]

Norma 26. Activos de uso propio e inversiones inmobiliarias.

Clasificación.

1. Los activos tangibles incluyen:

a) Los bienes inmuebles; esto es, edificios y elementos de edificios, otras construcciones y terrenos.

b) Los bienes muebles, como buques, aeronaves, automóviles y otros vehículos de motor, mobiliario y equipos de informática.

c) El resto activos materiales, como mercaderías, metales preciosos y joyas.

Los activos tangibles se clasificarán, a los efectos de su presentación, en activos de uso propio, activos cedidos en arrendamiento operativo, inversiones inmobiliarias, existencias, activos no corrientes mantenidos para la venta y activos afectos a la obra social.

2. La presente norma será de aplicación a los activos de uso propio y a las inversiones inmobiliarias. Quedarán fuera del alcance de la norma los que tengan la naturaleza de existencias, los clasificados como activos no corrientes mantenidos para la venta y los activos afectos a la obra social, que se tratarán de acuerdo con lo dispuesto en las normas 27, 34 y 41, respectivamente.

Esta norma tampoco será de aplicación a los activos tangibles de naturaleza biológica que no sean plantas productoras.

Los activos de uso propio incluyen los activos tangibles que se tienen para su uso con propósitos administrativos distintos de los de la obra social, o para la producción o suministro de bienes y servicios, y que se espera utilizar durante más de un ejercicio. Incluyen los activos que están siendo utilizados por el personal de la entidad, ya sea con carácter gratuito u oneroso.

Las inversiones inmobiliarias incluyen los bienes inmuebles que se mantienen por parte del propietario o por parte del arrendatario como activo por derecho de uso, para obtener rentas, plusvalías o una combinación de ambas, y que no se espera realizar en el curso ordinario del negocio ni están destinados al uso propio o afectos a la obra social.

3. Cuando un activo tangible se utilice en parte para uso propio y en parte como inversión inmobiliaria, cada parte se registrará de forma separada si es posible su venta o su cesión en arrendamiento financiero de forma independiente. En caso contrario, se tratará como un activo de uso propio, salvo que sea insignificante la parte que se tiene con dicha finalidad, en cuyo caso se contabilizará íntegramente como una inversión inmobiliaria.

4. Los activos tangibles se reclasificarán a otra categoría cuando cambie su uso. Los traspasos se realizarán por su importe en libros. Cuando se reacondicione un activo tangible previamente utilizado, no se reclasificará a otra categoría, salvo que las modificaciones se realicen para cambiar su utilización.

Los activos tangibles en construcción que estén siendo construidos o desarrollados para uso propio de la entidad o para utilizarlos como inversiones inmobiliarias se clasificarán dentro de los activos tangibles de uso propio o como inversiones inmobiliarias, según corresponda.

Las plantas productoras, así como los activos para exploración y evaluación de recursos minerales, se tratarán como activos tangibles de uso propio.

Valoración.

5. Los activos tangibles se valorarán inicialmente por su coste. Para su valoración posterior, estos activos se valorarán al coste menos su amortización acumulada y, si hubiere, menos cualquier pérdida por deterioro. En la valoración de los inmuebles adjudicados o recibidos en pago de deudas clasificados como inversiones inmobiliarias se seguirá lo dispuesto en el anejo 9.

Coste.

6. El coste de los activos tangibles incluye los conceptos señalados en el apartado siguiente que se deriven inicialmente de su adquisición o producción, o posteriormente si tiene lugar una ampliación, sustitución o mejora, cuando de su uso se considere probable obtener beneficios económicos futuros.

7. El coste de adquisición comprende:

a) El valor razonable de cualquier contraprestación entregada más el conjunto de desembolsos dinerarios, realizados o comprometidos.

b) Los costes directamente relacionados con la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones necesarias para que pueda operar de la forma prevista por la entidad, como los relacionados con el transporte, su instalación, los honorarios profesionales por servicios legales o los impuestos no recuperables.

c) La estimación inicial de los costes de desmantelamiento, retiro y rehabilitación del lugar sobre el que se ubicará el activo, a menos que deban formar parte del coste de las existencias producidas por el activo.

d) El importe de los derechos de suscripción u opciones de compra adquiridas, excluyendo, si ha lugar, los intereses por aplazamiento de pago.

8. El coste de producción de un activo tangible construido o fabricado por la propia entidad se obtendrá añadiendo al coste de adquisición de las materias primas y otras materias consumibles utilizadas los demás costes directamente imputables, la parte que razonablemente le corresponda de los costes indirectos, en la medida en que correspondan al período de construcción o fabricación, así como la estimación inicial de los costes de desmantelamiento, retiro y rehabilitación. Para la determinación de los costes directamente atribuibles se utilizarán los criterios indicados en las letras b) y c) del apartado anterior para el coste de adquisición.

9. El reconocimiento de costes de adquisición o producción cesará cuando el activo esté en condiciones de explotación en la forma prevista inicialmente por la entidad.

10. El coste de adquisición o producción no se incrementará por el importe de los gastos de puesta en marcha, salvo que sean necesarios para poner los activos en condiciones de explotación; tampoco se incrementará con las pérdidas iniciales de explotación o cuantías anormales de desperdicios, mano de obra u otros recursos empleados en su construcción o desarrollo.

En los activos tangibles que necesiten un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones de uso, se incluirán en el precio de adquisición o coste de producción los gastos financieros que se hayan devengado antes de su puesta en condiciones de funcionamiento y que hayan sido girados por el proveedor o correspondan a préstamos u otro tipo de financiación ajena directamente atribuible a la adquisición, fabricación o construcción.

La capitalización de los gastos financieros se suspenderá durante los ejercicios en los que se interrumpa el desarrollo del activo y finalizará cuando se hayan completado sustancialmente todas las actividades necesarias para preparar el activo para el uso al que se destine.

11. Los activos adquiridos con pago aplazado se reconocerán por un importe equivalente a su precio de contado, reflejándose un pasivo financiero por el importe pendiente de pago. Se entenderá que los intereses de aplazamiento se devengan aun cuando no figuren expresamente en el contrato. Si se difiere el pago más del período normal para considerarlo como realizado al contado, los gastos derivados del aplazamiento se imputarán en la cuenta de pérdidas y ganancias como un gasto por intereses mientras dure la financiación, aplicando el método del tipo de interés efectivo. A modo de referencia, se entenderá que el período normal de aplazamiento no excede de noventa días, o de ciento ochenta días cuando se trate de inmuebles.

12. Los gastos de mantenimiento y reparación, como los consumibles y los de pequeños componentes, que no incrementan la vida útil del activo se reconocerán como gastos en el ejercicio de su devengo.

Amortización.

13. El coste de un activo tangible, neto de su valor residual, se amortizará sistemáticamente durante su vida útil con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias, salvo que su importe pueda incorporarse al de otro activo. Tanto el valor residual como la vida útil se revisarán, al menos, al final de cada ejercicio; si las nuevas expectativas difieren de las anteriores, las variaciones se tratarán como un cambio en las estimaciones contables.

14. Los activos tangibles se amortizarán desde que estén disponibles para su uso hasta que se den de baja del balance o se clasifiquen como activos no corrientes mantenidos para la venta, según lo establecido en la norma 34, siempre que su importe en libros sea superior a su valor residual, incluso cuando su valor razonable sea mayor que el importe en libros; en todo caso, la amortización no cesará por causas atribuibles a una baja actividad.

15. Cada componente de un activo tangible cuyo coste sea significativo en relación con su coste total se amortizará separadamente. No obstante, se podrán amortizar agrupadamente los diferentes componentes significativos de un activo con idéntica vida útil y método de amortización.

16. El método de amortización que se aplique reflejará el patrón de consumo esperado por la entidad de los beneficios económicos futuros del activo. Dicho método, que se aplicará coherentemente, se revisará, al menos, al final de cada ejercicio, debiendo modificarse cuando se produzca una variación significativa en el patrón de consumo esperado, en cuyo caso se tratará como un cambio en las estimaciones contables.

17. En los edificios y demás construcciones, el terreno se valorará de forma separada, incluso cuando se adquiera conjuntamente, sin que ello afecte a la presentación en el balance. Salvo prueba en contrario, se estimará que los terrenos tienen vida útil indefinida, por lo que no se amortizarán; por su parte, se estima que las construcciones la tienen definida, por lo que se amortizarán.

Pérdidas por deterioro.

18. Para determinar si un activo tangible está deteriorado y proceder a ajustar su valoración, se aplicará lo dispuesto en la norma 30.

19. Las compensaciones o indemnizaciones a recibir de terceros por deterioro o pérdida de activos tangibles se reconocerán como «otros ingresos de explotación» en la cuenta de pérdidas y ganancias cuando tales compensaciones o indemnizaciones sean exigibles, sin compensar con los importes perdidos, ni con los que se tenga que desembolsar para reemplazar a los activos que las originaron.

Baja del balance.

20. Los activos tangibles se darán de baja del balance cuando la entidad transfiera el control del activo por enajenación, cesión en arrendamiento financiero o disposición por otros medios; o cuando queden permanentemente retirados de uso y no se espere obtener de ellos beneficios económicos futuros por medios tales como su enajenación, cesión o abandono. Un activo tangible se transfiere en la fecha en la que otra parte obtiene el control de ese activo.

21. A los efectos de analizar si se ha producido la transferencia del control de un activo de uso propio, la entidad considerará, sin limitarse a ellos, los siguientes indicadores:

a) La entidad tiene un derecho de cobro actual por el activo.

b) La otra parte tiene la propiedad legal del activo. Si la entidad conserva la propiedad legal únicamente como protección frente a la falta de pago de la otra parte, estos derechos legales de la entidad no impedirán a la otra parte obtener el control del activo.

c) La entidad ha transferido la posesión física del activo.

d) La otra parte ha aceptado el activo. La entidad deberá tener en cuenta la existencia de cláusulas de aceptación para evaluar si la otra parte ha obtenido el control del activo. La aceptación de un activo por la otra parte puede indicar que esta ha obtenido su control. En caso de que la entidad no pueda determinar de forma objetiva que el activo transferido a la otra parte cumple las especificaciones acordadas en el contrato, no podrá concluir que esta última ha obtenido el control hasta que reciba su aceptación.

22. A los efectos de analizar si se ha producido la transferencia del control de una inversión inmobiliaria, la entidad considerará, sin limitarse a ellos, los siguientes indicadores:

a) La otra parte asume sustancialmente los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad del activo. Al evaluar este indicador, la entidad excluirá cualquier riesgo que dé lugar a una obligación de entrega de bienes o prestación de servicios. A modo de ejemplo, la entidad puede haber transferido el control del activo, pero no haber satisfecho la obligación de prestar servicios de mantenimiento del activo transferido.

b) La posesión física del activo por la otra parte, por sí misma, puede no coincidir con la transferencia del control del activo. Por lo tanto, aun no teniendo la posesión física, la entidad deberá analizar si ha transferido el control. Así, por ejemplo, en algunos pactos de recompra, la otra parte puede tener la posesión física de un bien que controla la entidad.

23. La diferencia entre el importe de la contraprestación obtenida en la baja de los activos y su importe en libros se reconocerá en la cuenta de pérdidas y ganancias del período en que se produzca la baja, salvo que sea de aplicación lo dispuesto en la norma 33, para los casos de arrendamientos financieros a terceros y ventas conectadas a una posterior operación de arrendamiento.

24. Cuando se incremente el coste de los activos tangibles como consecuencia de una sustitución, el importe en libros de las partes que se sustituyan se dará inmediatamente de baja del balance con cargo a la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio.

Es modifica l’últim paràgraf de l’apartat 2 per la norma 1.e de la Circular 2/2018, de 21 de desembre del Banc d’Espanya. Ref. BOE-A.2018-17880-CAT-pdf.

Se modifica el último párrafo del apartado 2 por la norma 1.e de la Circular 2/2018, de 21 de diciembre, del Banco de España. Ref. BOE-A-2018-17880-html.


[Bloc 35: #n27]

Norma 27. Existències.

Definició.

1. Les existències són actius, diferents dels instruments financers, que es tenen per a la seva venda en el curs ordinari del negoci; estan en procés de producció, construcció o desenvolupament amb aquesta finalitat; o bé han de ser consumits en el procés de producció o en la prestació de serveis.

2. L’entitat ha d’aplicar el que disposa aquesta norma, excepte els criteris de valoració que contenen els apartats 4 a 9, a l’or, la plata, els altres metalls preciosos, el petroli i la resta d’actius líquids diferents dels immobles que es tinguin per realitzar-los a curt termini, amb la intenció d’obtenir guanys derivats de les fluctuacions en el seu preu o d’un marge d’intermediació. Aquests actius materials de negociació s’han de valorar pel seu valor raonable menys costos de venda.

Aquesta norma no s’ha d’aplicar als actius de naturalesa biològica.

3. Les existències inclouen els terrenys i altres béns immobles que es tenen en entitats dependents diferents d’entitats de crèdit per a la venda en el curs ordinari de l’activitat de promoció immobiliària; això és, en cas que no sigui procedent la seva classificació com a actius no corrents.

Valoració.

4. Les existències s’han de valorar per l’import menor entre el seu cost i el seu valor net realitzable.

Cost de les existències.

5. El cost de les existències comprèn tots els costos causats en la seva adquisició i transformació, així com altres costos, directes o indirectes, en què s’hagi incorregut per donar-los la seva condició i ubicació actuals. Entre els costos directament atribuïbles s’inclouen els costos en què s’ha incorregut durant el període de desmantellament, retirada i rehabilitació de l’actiu d’ús propi utilitzat per produir-les.

6. El cost de les existències s’ha d’incrementar amb les despeses financeres que els siguin directament atribuïbles, sempre que es necessiti un període de temps superior a un any per estar en condicions de ser venudes o consumides, i no es tracti d’existències produïdes en grans quantitats de manera repetitiva. La capitalització de les despeses financeres finalitza quan s’hagin completat substancialment totes les activitats necessàries per preparar l’actiu per a la seva venda o consum.

7. El cost de les existències que no siguin intercanviables de manera ordinària, així com el dels béns i serveis produïts i segregats per a projectes específics, s’ha de determinar identificant els seus costos individuals. Per a la resta de les existències, el cost s’ha de fixar utilitzant la fórmula «primera entrada, primera sortida» (FIFO) o el cost mitjà ponderat. S’ha d’utilitzar la mateixa fórmula per a les existències que tinguin una naturalesa i un ús similars.

Valor net realitzable.

8. El valor net realitzable és el preu de venda estimat de les existències en el curs ordinari del negoci, menys els costos estimats per acabar la seva producció i els necessaris per portar a terme la seva venda.

El valor net realitzable és un valor específic per a l’entitat, per la qual cosa pot ser diferent del seu valor raonable menys els costos necessaris per a la seva venda.

El valor net realitzable s’ha d’estimar d’acord amb el que estableix l’annex 9 d’aquesta Circular en el cas dels béns immobles que es van obtenir per adjudicació o dació en pagament de deutes i, en la data de referència, estan classificats com a existències en una entitat dependent.

Pèrdues per deteriorament.

9. L’import de qualsevol ajust per valoració de les existències, com ara danys, obsolescència, minoració del preu de venda, fins al seu valor net realitzable, així com les pèrdues per altres conceptes, s’han de reconèixer com a despeses de l’exercici en què es produeixi el deteriorament o la pèrdua. Les recuperacions de valor posteriors s’han de reconèixer en el compte de pèrdues i guanys de l’exercici en què es produeixin.

Baixa del balanç.

10. L’import en llibres de les existències s’ha de donar de baixa del balanç i s’ha de registrar com una despesa en el període en què es reconegui l’ingrés procedent de la seva venda; això és, en la data en què el client obté el control de les existències venudes.

11. Als efectes d’analitzar si s’ha produït la transferència del control de les existències venudes, l’entitat ha de considerar, sense limitar-s’hi, els indicadors enumerats a l’apartat 21 de la norma 26 per als actius d’ús propi.

No obstant això, l’entitat ha de considerar, sense limitar-s’hi, els indicadors enumerats a l’apartat 22 de la norma 26 per a les inversions immobiliàries per analitzar si s’ha produït la transferència del control en el cas de:

a) Béns immobles que es van obtenir per adjudicació o dació en pagament de deutes i, en la data de referència, estan classificats com a existències en una entitat dependent.

b) Actius materials de negociació, descrits a l’apartat 2 d’aquesta norma.


[Bloque 35: #n27]

Norma 27. Existencias.

Definición.

1. Las existencias son activos, distintos de los instrumentos financieros, que se tienen para su venta en el curso ordinario del negocio; están en proceso de producción, construcción o desarrollo con dicha finalidad; o bien van a ser consumidos en el proceso de producción o en la prestación de servicios.

2. La entidad aplicará lo dispuesto en esta norma, excepto los criterios de valoración contenidos en los apartados 4 a 9, al oro, la plata, los otros metales preciosos, el petróleo y el resto de activos líquidos distintos de los inmuebles que se tengan para realizarlos a corto plazo, con la intención obtener ganancias derivadas de las fluctuaciones en su precio o de un margen de intermediación. Estos activos materiales de negociación se valorarán por su valor razonable menos costes de venta.

Esta norma no se aplicará a los activos de naturaleza biológica.

3. Las existencias incluyen los terrenos y demás bienes inmuebles que se tienen en entidades dependientes distintas de entidades de crédito para la venta en el curso ordinario de la actividad de promoción inmobiliaria; esto es, en caso de que no proceda su clasificación como activos no corrientes.

Valoración.

4. Las existencias se valorarán por el importe menor entre su coste y su valor neto realizable.

Coste de las existencias.

5. El coste de las existencias comprende todos los costes causados en su adquisición y transformación, así como otros costes, directos o indirectos, en los que se hubiere incurrido para darles su condición y ubicación actuales. Entre los costes directamente atribuibles se incluyen los costes incurridos durante el período de desmantelamiento, retiro y rehabilitación del activo de uso propio empleado para producirlas.

6. El coste de las existencias se incrementará con los gastos financieros que les sean directamente atribuibles, siempre que se necesite un período de tiempo superior a un año para estar en condiciones de ser vendidas o consumidas, y no se trate de existencias producidas en grandes cantidades de manera repetitiva. La capitalización de los gastos financieros finalizará cuando se hayan completado sustancialmente todas las actividades necesarias para preparar el activo para su venta o consumo.

7. El coste de las existencias que no sean intercambiables de forma ordinaria, así como el de los bienes y servicios producidos y segregados para proyectos específicos, se determinará identificando sus costes individuales. Para el resto de las existencias, el coste se fijará utilizando la fórmula «primera entrada, primera salida» (FIFO) o el coste medio ponderado. Se utilizará la misma fórmula para las existencias que tengan similar naturaleza y uso.

Valor neto realizable.

8. El valor neto realizable es el precio de venta estimado de las existencias en el curso ordinario del negocio, menos los costes estimados para terminar su producción y los necesarios para llevar a cabo su venta.

El valor neto realizable es un valor específico para la entidad, por lo que puede ser diferente de su valor razonable menos los costes necesarios para su venta.

El valor neto realizable se estimará de acuerdo con lo establecido en el anejo 9 de esta circular en el caso de los bienes inmuebles que se obtuvieron por adjudicación o dación en pago de deudas y, en la fecha de referencia, están clasificados como existencias en una entidad dependiente.

Pérdidas por deterioro.

9. El importe de cualquier ajuste por valoración de las existencias, tales como daños, obsolescencia, minoración del precio de venta, hasta su valor neto realizable, así como las pérdidas por otros conceptos, se reconocerán como gastos del ejercicio en que se produzca el deterioro o la pérdida. Las recuperaciones de valor posteriores se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se produzcan.

Baja del balance.

10. El importe en libros de las existencias se dará de baja del balance y se registrará como un gasto en el período que se reconozca el ingreso procedente de su venta; esto es, en la fecha en la que el cliente obtiene el control de las existencias vendidas.

11. A los efectos de analizar si se ha producido la transferencia del control de las existencias vendidas, la entidad considerará, sin limitarse a ellos, los indicadores enumerados en el apartado 21 de la norma 26 para los activos de uso propio.

No obstante lo anterior, la entidad considerará, sin limitarse a ellos, los indicadores enumerados en el apartado 22 de la norma 26 para las inversiones inmobiliarias para analizar si se ha producido la transferencia del control en el caso de:

a) Bienes inmuebles que se obtuvieron por adjudicación o dación en pago de deudas y, en la fecha de referencia, están clasificados como existencias en una entidad dependiente.

b) Activos materiales de negociación, descritos en el apartado 2 de esta norma.

Es modifica l’últim paràgraf de l’apartat 8 per la norma 1.f de la Circular 2/2018, de 21 de desembre del Banc d’Espanya. Ref. BOE-A.2018-17880-CAT-pdf.

Se modifica el último párrafo del apartado 8 por la norma 1.f de la Circular 2/2018, de 21 de diciembre, del Banco de España. Ref. BOE-A-2018-17880-html.


[Bloc 36: #n28]

Norma 28. Actius intangibles.

Definició.

1. Els actius intangibles són actius no monetaris, sense aparença física però identificables, com ara llistes de clients, patents, drets de traspàs, drets d’administració d’hipoteques adquirits a tercers i programes informàtics. La identificabilitat dels actius intangibles es manifesta quan siguin separables d’altres actius, perquè es puguin alienar, arrendar o se’n pugui disposar de manera individual, o sorgeixin com a conseqüència d’un contracte o d’un altre tipus de negoci jurídic.

Criteri de reconeixement.

2. S’ha de reconèixer un actiu intangible quan, a més de satisfer la definició anterior, l’entitat consideri probable la percepció de beneficis econòmics derivats d’aquest element i el seu cost es pugui estimar de manera fiable. En cap cas s’han de reconèixer com a actius intangibles les despeses de primer establiment, les despeses de recerca, les marques comercials, les llistes de clients i les partides similars que hagin estat generades internament.

Valoració.

3. Els actius intangibles s’han de reconèixer inicialment pel seu cost, ja sigui aquest el d’adquisició o el de producció, i posteriorment s’han de valorar pel seu cost menys, quan sigui procedent, l’amortització acumulada, i menys qualsevol pèrdua per deteriorament.

El cost d’adquisició o de producció s’ha de determinar mitjançant l’aplicació dels criteris que estableix per als actius d’ús propi i inversions immobiliàries la norma 26.

4. Els actius intangibles adquirits en una combinació de negocis s’han de reconèixer pel seu valor raonable en la data d’adquisició, d’acord amb el que estableix la norma 44.

Els projectes de recerca i desenvolupament adquirits en una combinació de negocis s’han de reconèixer com a actius intangibles, encara que no ho estiguessin en l’entitat adquirida, quan el projecte satisfaci la definició d’actiu de la norma 8 i, a més, sigui identificable. Els desemborsaments fets en aquests projectes s’han de reconèixer com a despesa de l’exercici llevat que el projecte estigui en la seva fase de desenvolupament i compleixi els requisits de l’apartat 6 d’aquesta norma.

5. Els actius intangibles són actius de vida útil definida.

La vida útil dels actius intangibles no pot excedir el període durant el qual l’entitat té dret a l’ús de l’actiu; si el dret d’ús és per un període limitat que pot ser renovat, la vida útil ha d’incloure el període de renovació només quan hi hagi evidència que la renovació es farà sense un cost significatiu.

Quan la vida útil dels actius intangibles no es pugui estimar de manera fiable, s’han d’amortitzar en un termini de deu anys. S’ha de presumir, llevat que hi hagi una prova en  contra, que la vida útil del fons de comerç és de deu anys. Aquest tractament s’ha d’aplicar així mateix per als fons de comerç implícits que sorgeixen en la valoració pel mètode de la participació, segons el que estableix la norma 49.

Els actius intangibles s’han d’amortitzar d’acord amb els criteris que estableixen per a l’actiu tangible els apartats 13 a 17 de la norma 26.

L’entitat ha de revisar, almenys al final de cada exercici, el període i el mètode d’amortització de cadascun dels seus actius intangibles i, si considera que no són els adequats, l’impacte s’ha de tractar com un canvi en les estimacions comptables, d’acord amb la norma 18.

Sempre que hi hagi indicis de deteriorament dels actius intangibles, inclòs el fons de comerç, l’entitat ha de procedir a analitzar si hi ha deteriorament de valor, d’acord amb el procediment que estableix la norma 30.

Programes informàtics desenvolupats per la mateixa entitat.

6. L’entitat ha de reconèixer els programes informàtics desenvolupats internament com a actius intangibles únicament quan, a més de complir els requeriments de l’apartat 1 d’aquesta norma, s’hagi assolit la seva fase de desenvolupament, entesa com aquella en què es pot identificar l’actiu intangible i es pot demostrar que pot generar beneficis econòmics en el futur, i se satisfacin els requisits següents:

a) Viabilitat, des del punt de vista tècnic, de completar l’actiu intangible perquè estigui disponible per al seu ús futur.

b) Que l’entitat tingui la intenció d’acabar i utilitzar, o vendre, l’actiu intangible.

c) La capacitat per utilitzar-lo o vendre’l.

d) S’hagi determinat la manera en què probablement l’actiu generarà beneficis econòmics futurs.

e) La disponibilitat de recursos suficients, com ara tècnics i financers, per completar el desenvolupament i per utilitzar o vendre l’actiu intangible.

f) La capacitat per estimar de manera fiable els costos atribuïbles a la fase de desenvolupament de l’actiu intangible.

Les despeses que s’ocasionin durant la fase de recerca s’han de reconèixer directament en el compte de pèrdues i guanys de l’exercici en què es produeixin, i no es pot incorporar posteriorment a l’import en llibres de l’actiu intangible.

Fons de comerç.

7. El fons de comerç és un actiu que representa beneficis econòmics futurs, que no són identificables ni reconeixibles de manera separada o individual, sorgits d’altres elements adquirits com a conseqüència d’una combinació de negocis. A vegades, el fons de comerç sorgeix per rellevants sinergies i economies d’escala que s’esperen obtenir en combinar les operacions de dos o més negocis. El fons de comerç únicament pot figurar en l’actiu del balanç quan s’hagi adquirit a títol onerós. Quan sigui procedent reconèixer un fons de comerç, s’ha de reconèixer i valorar d’acord amb el que preveu la norma 44. La valoració posterior del fons de comerç s’ha de portar a terme d’acord amb l’apartat 5 d’aquesta norma.

Baixa del balanç.

8. Els actius intangibles s’han de donar de baixa del balanç quan l’entitat transfereixi el control de l’actiu per alienació o disposició per altres mitjans; o quan quedin permanentment retirats d’ús i no s’esperi obtenir-ne beneficis econòmics futurs per mitjans com ara la seva alienació o cessió.

Un actiu intangible es transfereix en la data en què una altra part obté el control d’aquell actiu, d’acord amb els apartats 13 i 14 de la norma 15. Als efectes d’analitzar si s’ha produït la transferència del control de l’actiu intangible, l’entitat ha de considerar, sens  limitar-s’hi, els indicadors enumerats a l’apartat 21 de la norma 26 per als actius d’ús propi.

9. La diferència entre l’import de la contraprestació obtinguda en la baixa dels actius i el seu import en llibres s’ha de reconèixer en el compte de pèrdues i guanys del període en què es produeixi la baixa.


[Bloque 36: #n28]

Norma 28. Activos intangibles.

Definición.

1. Los activos intangibles son activos no monetarios, sin apariencia física pero identificables, tales como listas de clientes, patentes, derechos de traspaso, derechos de administración de hipotecas adquiridos a terceros y programas informáticos. La identificabilidad de los activos intangibles se manifestará cuando sean separables de otros activos, porque se puedan enajenar, arrendar o disponer de ellos de forma individual, o surjan como consecuencia de un contrato o de otro tipo de negocio jurídico.

Criterio de reconocimiento.

2. Se reconocerá un activo intangible cuando, además de satisfacer la definición anterior, la entidad estime probable la percepción de beneficios económicos derivados de dicho elemento y su coste pueda estimarse de manera fiable. En ningún caso serán reconocidos como activos intangibles los gastos de primer establecimiento, los gastos de investigación, las marcas comerciales, las listas de clientes y las partidas similares que hayan sido generadas internamente.

Valoración.

3. Los activos intangibles se reconocerán inicialmente por su coste, ya sea este el de adquisición o el de producción, y posteriormente se valorarán por su coste menos, cuando proceda, la amortización acumulada, y menos cualquier pérdida por deterioro.

El coste de adquisición o de producción se determinará mediante la aplicación de los criterios establecidos para los activos de uso propio e inversiones inmobiliarias en la norma 26.

4. Los activos intangibles adquiridos en una combinación de negocios se reconocerán por su valor razonable en la fecha de adquisición, de acuerdo con lo establecido en la norma 44.

Los proyectos de investigación y desarrollo adquiridos en una combinación de negocios se reconocerán como activos intangibles, aun cuando no lo estuvieran en la entidad adquirida, cuando el proyecto satisfaga la definición de activo de la norma 8 y, además, sea identificable. Los desembolsos realizados en estos proyectos se reconocerán como gasto del ejercicio a menos que el proyecto se encuentre en su fase de desarrollo y cumpla los requisitos del apartado 6 de esta norma.

5. Los activos intangibles serán activos de vida útil definida.

La vida útil de los activos intangibles no podrá exceder del período durante el cual la entidad tiene derecho al uso del activo; si el derecho de uso es por un período limitado que puede ser renovado, la vida útil incluirá el período de renovación solo cuando exista evidencia de que la renovación se realizará sin un coste significativo.

Cuando la vida útil de los activos intangibles no pueda estimarse de manera fiable, se amortizarán en un plazo de diez años. Se presumirá, salvo prueba en contrario, que la vida útil del fondo de comercio es de diez años. Este tratamiento se aplicará asimismo para los fondos de comercio implícitos que surgen en la valoración por el método de la participación, según lo establecido en la norma 49.

Los activos intangibles se amortizarán de acuerdo con los criterios establecidos para el activo tangible en los apartados 13 a 17 de la norma 26.

La entidad revisará, al menos al final de cada ejercicio, el período y el método de amortización de cada uno de sus activos intangibles y, si considerara que no son los adecuados, el impacto se tratará como un cambio en las estimaciones contables, de acuerdo con la norma 18.

Siempre que existan indicios de deterioro de los activos intangibles, incluido el fondo de comercio, la entidad procederá a analizar si existe deterioro de valor, de acuerdo con el procedimiento establecido en la norma 30.

Programas informáticos desarrollados por la propia entidad.

6. La entidad reconocerá los programas informáticos desarrollados internamente como activos intangibles únicamente cuando, además de cumplir los requerimientos del apartado 1 de esta norma, se haya alcanzado su fase de desarrollo, entendida como aquella en que puede identificarse el activo intangible y demostrarse que puede generar beneficios económicos en el futuro, y se satisfagan los requisitos siguientes:

a) Viabilidad, desde el punto de vista técnico, de completar el activo intangible para que esté disponible para su uso futuro.

b) Que la entidad tenga la intención de terminar y utilizar, o vender, el activo intangible.

c) La capacidad para utilizarlo o venderlo.

d) Se haya determinado la manera en que probablemente el activo generará beneficios económicos futuros.

e) La disponibilidad de recursos suficientes, tales como técnicos y financieros, para completar el desarrollo y para utilizar o vender el activo intangible.

f) La capacidad para estimar de manera fiable los costes atribuibles a la fase de desarrollo del activo intangible.

Los gastos que se ocasionen durante la fase de investigación se reconocerán directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio en que se produzcan, no pudiéndose incorporar posteriormente al importe en libros del activo intangible.

Fondo de comercio.

7. El fondo de comercio es un activo que representa beneficios económicos futuros, que no son identificables ni reconocibles de forma separada o individual, surgidos de otros elementos adquiridos como consecuencia de una combinación de negocios. En ocasiones, el fondo de comercio surge por relevantes sinergias y economías de escala que se esperan obtener al combinar las operaciones de dos o más negocios. El fondo de comercio únicamente podrá figurar en el activo del balance cuando se haya adquirido a título oneroso. Cuando proceda reconocer un fondo de comercio, se reconocerá y valorará de acuerdo con lo previsto en la norma 44. La valoración posterior del fondo de comercio se llevará a cabo de acuerdo con el apartado 5 de esta norma.

Baja del balance.

8. Los activos intangibles se darán de baja del balance cuando la entidad transfiera el control del activo por enajenación o disposición por otros medios; o cuando queden permanentemente retirados de uso y no se espere obtener de ellos beneficios económicos futuros por medios tales como su enajenación o cesión.

Un activo intangible se transfiere en la fecha en la que otra parte obtiene el control de ese activo, de acuerdo con los apartados 13 y 14 de la norma 15. A los efectos de analizar si se ha producido la transferencia del control del activo intangible, la entidad considerará, sin limitarse a ellos, los indicadores enumerados en el apartado 21 de la norma 26 para los activos de uso propio.

9. La diferencia entre el importe de la contraprestación obtenida en la baja de los activos y su importe en libros se reconocerá en la cuenta de pérdidas y ganancias del período en que se produzca la baja.


[Bloc 37: #t1-c2-s4]

Secció quarta. Deteriorament de valor

[Bloque 37: #t1-c2-s4]

Sección cuarta. Deterioro de valor

[Bloc 38: #n29]

Norma 29. Deteriorament de valor d’actius financers i altres exposicions creditícies.

Instruments de deute i altres exposicions que comporten risc de crèdit.

Abast.

1. Els criteris d’aquesta norma són aplicables a les operacions següents («exposicions creditícies» o «riscos»):

a) Instruments de deute: préstecs i avançaments, i valors representatius de deute, segons es defineixen a l’apartat 1 de la norma 52.

b) Altres exposicions que comporten risc de crèdit: compromisos de préstec concedits, garanties financeres concedides i altres compromisos concedits, segons es defineixen en els apartats 1 a 3 de la norma 25.

Els drets de cobrament per contractes d’arrendament, reconeguts d’acord amb l’apartat 9 de la norma 33, així com els crèdits comercials i les partides a cobrar per operacions comercials sense un component significatiu de finançament, reconeguts d’acord amb l’apartat 20 de la norma 15, s’inclouen en la partida de “préstecs i avançaments”, definida a l’apartat 1 de la norma 52, per la qual cosa els són aplicables els criteris d’aquesta norma.

L’estimació del deteriorament de valor dels actius per contractes de lliurament de béns o prestació de serveis, reconeguts d’acord amb l’apartat 18 de la norma 15, s’ha de fer tenint en compte les especificitats de l’últim paràgraf de l’apartat 11 d’aquesta norma.

2. D’acord amb el que assenyalen la lletra b) de l’apartat 44 i la lletra c) de l’apartat 47 de la norma 22, les pèrdues per deteriorament del període en els instruments de deute s’han de reconèixer com una despesa en el compte de pèrdues i guanys. Les pèrdues per deteriorament en els instruments de deute a cost amortitzat s’han de reconèixer contra un compte corrector que redueixi l’import en llibres de l’actiu, mentre que les d’aquells a valor raonable amb canvis en un altre resultat global s’han de reconèixer contra «un altre resultat global acumulat».

Les cobertures per pèrdues per deteriorament en les exposicions que comporten risc de crèdit diferents dels instruments de deute, d’acord amb el que assenyala l’apartat 6 de la norma 25, s’han de registrar en el passiu del balanç com una provisió. Les pèrdues per deteriorament del període s’han de registrar com una despesa en el compte de pèrdues i guanys.

Les reversions posteriors de les cobertures per pèrdues per deteriorament prèviament reconegudes s’han de registrar immediatament com un ingrés en el compte de pèrdues i guanys del període.

3. L’objectiu dels requeriments sobre deteriorament de valor en aquesta norma és que es reconeguin les pèrdues creditícies esperades de les operacions, avaluades sobre una base col·lectiva o individual, considerant tota la informació raonable i fonamentada disponible, incloent-hi la de caràcter prospectiu.

Criteris generals.

4. Per al registre de la cobertura per pèrdues per deteriorament s’han de reconèixer les pèrdues creditícies esperades de les operacions, tenint en compte les definicions següents, així com la resta de criteris que estableixen aquesta norma i l’annex 9 d’aquesta Circular:

a) Pèrdues creditícies: corresponen a la diferència entre tots els fluxos d’efectiu contractuals que es deuen a l’entitat d’acord amb el contracte de l’actiu financer i tots els fluxos d’efectiu que aquesta espera rebre (és a dir, la totalitat de la insuficiència de fluxos d’efectiu), descomptada al tipus d’interès efectiu original o, per als actius financers comprats o originats amb deteriorament creditici definits a l’apartat 11 d’aquesta norma, al tipus d’interès efectiu ajustat per la qualitat creditícia.

En el cas dels compromisos de préstec concedits, s’han de comparar els fluxos d’efectiu contractuals que es deurien a l’entitat en el cas de la disposició del compromís de préstec i els fluxos d’efectiu que aquesta espera rebre si es disposa del compromís. En el cas de garanties financeres concedides, s’han de considerar els pagaments que l’entitat espera efectuar menys els fluxos d’efectiu que aquesta espera rebre del titular garantit.

L’entitat ha d’estimar els fluxos d’efectiu de l’operació durant la seva vida esperada tenint en compte tots els termes i les condicions contractuals de l’operació (com opcions d’amortització anticipada, d’ampliació, de rescat i altres de similars). Es parteix de la hipòtesi que la vida esperada d’una operació es pot estimar amb fiabilitat. No obstant això, en els casos excepcionals en què no sigui possible estimar-la de manera fiable, l’entitat ha d’utilitzar el termini contractual romanent de l’operació, incloent-hi opcions d’ampliació.

Entre els fluxos d’efectiu que s’han de tenir en compte, l’entitat ha d’incloure els procedents de la venda de garanties reals rebudes o altres millores creditícies que formin part integrant de les condicions contractuals, com les garanties financeres rebudes.

b) Pèrdues creditícies esperades: són la mitjana ponderada de les pèrdues creditícies, utilitzant com a ponderacions els riscos respectius que ocorrin esdeveniments d’incompliment. S’ha de tenir en compte la distinció següent:

i) Pèrdues creditícies esperades en la vida de l’operació: són les pèrdues creditícies esperades resultants de tots els possibles esdeveniments d’incompliment durant tota la vida esperada de l’operació.

ii) Pèrdues creditícies esperades en dotze mesos: són la part de les pèrdues creditícies esperades durant la vida de l’operació que correspon a les pèrdues creditícies esperades resultants dels esdeveniments d’incompliment que es poden produir en l’operació en els dotze mesos següents a la data de referència.

5. L’import de les cobertures per pèrdues per deteriorament s’ha de calcular en funció de si s’ha produït o no un increment significatiu del risc de crèdit des del reconeixement inicial de l’operació, i de si s’ha produït o no un esdeveniment d’incompliment. D’aquesta manera, la cobertura per pèrdues per deteriorament de les operacions ha de ser igual a:

a) Les pèrdues creditícies esperades en dotze mesos, quan el risc que ocorri un esdeveniment d’incompliment en l’operació no hagi augmentat de manera significativa des del seu reconeixement inicial.

b) Les pèrdues creditícies esperades en la vida de l’operació, si el risc que ocorri un esdeveniment d’incompliment en l’operació ha augmentat de manera significativa des del seu reconeixement inicial.

c) Les pèrdues creditícies esperades, quan s’ha produït un esdeveniment d’incompliment en l’operació.

6. Si es reclassifiquen operacions entre carteres d’actius financers, d’acord amb el que estableixen els apartats 50 a 53 de la norma 22, l’entitat ha de considerar, als efectes de l’aplicació del que disposa aquesta norma, la data de reclassificació com la de reconeixement inicial.

7. Els fluxos d’efectiu futurs d’un instrument de deute són tots els imports –principal i interessos– que l’entitat estima que obtindrà durant la vida esperada de l’instrument. En l’estimació s’ha de considerar tota la informació rellevant disponible en la data de referència dels estats financers que proporcioni dades sobre el cobrament futur dels fluxos d’efectiu contractuals.

8. En l’estimació dels fluxos d’efectiu futurs d’operacions que disposin de garanties reals, s’han de tenir en compte els fluxos que s’obtindrien de la seva venda, menys l’import dels costos necessaris per a la seva obtenció, manteniment i venda posterior.

9. En l’estimació del valor actual dels fluxos d’efectiu futurs s’ha d’utilitzar com a tipus d’actualització el tipus d’interès efectiu original de l’operació (o una aproximació a aquest); o, quan es tracti dels actius financers comprats o originats amb deteriorament creditici, el tipus d’interès efectiu ajustat per la qualitat creditícia determinat en el moment del reconeixement inicial; o, quan sigui procedent perquè es tracta d’una partida coberta en una cobertura del valor raonable, el tipus d’interès efectiu revisat calculat d’acord amb el que preveu l’apartat 38 de la norma 31.

El tipus d’interès efectiu original és el que es determina d’acord amb els termes i les condicions originals del contracte i, per tant, ha de ser el calculat a la data del reconeixement inicial de l’operació, si el seu tipus contractual és fix, o a la data a què es refereixin els estats financers, quan sigui variable.

10. Quan els fluxos d’efectiu contractuals d’un actiu financer es modifiquen o l’actiu financer s’intercanvia per un altre, i la modificació o intercanvi no dóna lloc a la seva baixa del balanç, l’entitat ha de recalcular l’import en llibres brut de l’actiu financer i ha de reconèixer qualsevol diferència que sorgeixi com una pèrdua o guany per modificació en el resultat del període.

L’import en llibres brut de l’actiu financer s’ha de recalcular com el valor actual dels fluxos d’efectiu contractuals modificats, descomptats al tipus d’interès efectiu aplicable abans de la modificació d’acord amb el que estableix l’apartat anterior.

L’import dels costos de transacció directament atribuïbles –si s’escau– incrementa l’import en llibres de l’actiu financer modificat i s’han d’amortitzar durant la seva vida romanent, fet que obliga l’entitat a recalcular el tipus d’interès efectiu.

11. Les exposicions creditícies s’han de classificar, en funció del risc de crèdit, en alguna de les categories recollides a continuació, seguint els criteris que estableixen aquesta norma i l’annex 9 de la present Circular:

a) Risc normal. Comprèn les operacions per a les quals el risc de crèdit no ha augmentat significativament des del seu reconeixement inicial. La cobertura per deteriorament ha de ser igual a les pèrdues creditícies esperades en dotze mesos. Els ingressos per interessos s’han de calcular aplicant el tipus d’interès efectiu a l’import en llibres brut de l’operació.

b) Risc normal en vigilància especial. Comprèn les operacions per a les quals el risc de crèdit ha augmentat significativament des del seu reconeixement inicial, però no presenten un esdeveniment d’incompliment. La cobertura per deteriorament ha de ser igual a les pèrdues creditícies esperades en la vida de l’operació. Els ingressos per interessos s’han de calcular aplicant el tipus d’interès efectiu a l’import en llibres brut de l’operació.

c) Risc dubtós. Comprèn les operacions amb deteriorament creditici, això és, que presenten un esdeveniment d’incompliment. La cobertura ha de ser igual a les pèrdues creditícies esperades. Els ingressos per interessos s’han de calcular aplicant el tipus d’interès efectiu al cost amortitzat (això és, ajustat per qualsevol correcció de valor per deteriorament) de l’actiu financer.

d) Risc fallit. En aquesta categoria s’han d’incloure les operacions per a les quals no es tinguin expectatives raonables de recuperació. La classificació en aquesta categoria comporta el reconeixement en resultats de pèrdues per l’import en llibres de l’operació i la seva baixa total de l’actiu.

No obstant el que estableixen les lletres a) a c) anteriors, en el seu reconeixement inicial, les operacions comprades o originades amb deteriorament creditici, com les comprades amb un descompte important que reflecteix pèrdues creditícies, s’han d’incloure com a part de la categoria de risc dubtós. La pèrdua creditícia esperada en la compra o originació d’aquests actius no ha de formar part de la cobertura ni de l’import en llibres brut en el reconeixement inicial. Independentment de la seva classificació posterior, quan una operació es compra o origina amb deteriorament creditici, la cobertura ha de ser igual a l’import acumulat dels canvis en les pèrdues creditícies posteriors al reconeixement inicial i els ingressos per interessos d’aquests actius s’han de calcular aplicant el tipus d’interès efectiu ajustat per qualitat creditícia al cost amortitzat de l’actiu financer.

No obstant el que estableix la lletra a) anterior, la correcció de valor per deteriorament de les partides a cobrar per operacions comercials sense un component significatiu de finançament i dels crèdits comercials amb venciment no superior un any valorats inicialment pel preu de la transacció s’ha de calcular, quan l’operació no estigui classificada com a risc dubtós, com les pèrdues creditícies esperades en la vida de l’operació.

El deteriorament acumulat dels actius per contractes de lliurament de béns o prestació de serveis sense un component significatiu de finançament ha de ser igual a les pèrdues creditícies esperades en la vida del contracte, quan no hi hagi dubtes sobre la capacitat del client per lliurar l’import íntegre de la contraprestació, o a les pèrdues creditícies esperades, en cas contrari.

El deteriorament acumulat dels actius per contractes de lliurament de béns o prestació de serveis amb un component significatiu de finançament ha de ser igual a les pèrdues creditícies esperades en dotze mesos, quan el seu risc de crèdit no ha augmentat significativament des del seu reconeixement inicial; a les pèrdues creditícies esperades en la vida de l’operació, quan el seu risc de crèdit ha augmentat significativament des del seu reconeixement inicial; o a les pèrdues creditícies esperades, quan hi ha dubtes sobre la capacitat del client per lliurar l’import íntegre de la contraprestació. No obstant això, l’entitat pot optar per estimar el deteriorament acumulat com les pèrdues creditícies esperades en la vida de l’operació per a tots els actius per contractes amb un component significatiu de finançament en què no hi ha dubtes sobre la capacitat de pagament del client.

12. L’entitat ha de reduir l’import en llibres brut d’una operació quan no tingui expectatives raonables de recuperar en part un actiu financer («fallits parcials»). L’entitat ha de classificar íntegrament en la categoria que li correspongui, en funció del risc de crèdit, freqüentment però no exclusivament risc dubtós, l’import romanent de les operacions amb imports donats de baixa (baixa parcial), bé per extinció dels drets de l’entitat («pèrdua definitiva»), o bé perquè els considera irrecuperables sense que es produeixi l’extinció dels drets («fallits parcials»).

Operacions classificades com a risc normal en vigilància especial.

13. L’entitat ha de considerar els criteris detallats a continuació, així com el que estableix l’annex 9 d’aquesta Circular, per determinar si una operació presenta un increment significatiu del risc de crèdit des del seu reconeixement inicial.

14. En cada data de referència, l’entitat ha d’avaluar si ha augmentat de manera significativa el risc de crèdit d’una operació des del reconeixement inicial. Per fer aquesta avaluació, l’entitat ha d’analitzar el canvi produït en el risc que ocorri un esdeveniment d’incompliment durant la vida esperada de l’operació, en lloc del canvi en l’import de les pèrdues creditícies esperades. Per a això, l’entitat ha de considerar la informació raonable i fonamentada que estigui a la seva disposició, sense costos o esforços desproporcionats, i que sigui indicativa d’augments significatius del risc de crèdit des del reconeixement inicial.

Per als compromisos de préstec, les garanties financeres i els altres compromisos concedits, l’entitat ha d’efectuar l’avaluació descrita prenent com a data de reconeixement inicial aquella en la qual es converteixi en part del contracte de manera irrevocable.

15. Quan la informació prospectiva raonable i fonamentada estigui disponible sense cost o esforç desproporcionat, l’entitat no pot recollir en l’avaluació descrita únicament informació sobre successos passats, com ara informació històrica sobre la morositat. Tanmateix, quan obtenir informació prospectiva suposi un cost o esforç desproporcionat, l’entitat pot utilitzar únicament aquesta informació sobre successos passats.

Independentment de la forma i de la informació disponible per a l’avaluació de l’augment significatiu del risc de crèdit, s’ha de presumir, llevat que hi hagi una prova en contra, que s’ha produït un increment significatiu del risc de crèdit quan hi hagi imports vençuts en les operacions esmentades amb una antiguitat superior als trenta dies.

16. No obstant això, si es determina que una operació té risc de crèdit baix en la data de referència, l’entitat pot considerar que no hi ha hagut cap increment significatiu del risc sense necessitat de fer l’avaluació descrita a l’apartat 14 anterior.

Una operació es considera de risc de crèdit baix si el titular té una bona capacitat per complir les seves obligacions de pagament contractuals en el futur immediat, i els canvis adversos en les condicions econòmiques i comercials a llarg termini poden reduir la seva capacitat de pagament, però no necessàriament la seva capacitat per atendre les seves obligacions de pagament contractuals.

17. La cobertura per deteriorament s’ha d’ajustar per recollir les pèrdues creditícies esperades en dotze mesos quan, en un període anterior, la cobertura d’una operació van ser les pèrdues creditícies esperades en la vida de l’operació i, en el període actual, ja no es verifiqui un augment significatiu del risc de crèdit des del reconeixement inicial.

Operacions classificades com a risc dubtós.

18. Les operacions amb deteriorament creditici s’han de classificar com a risc dubtós, d’acord amb aquesta norma i el que estableix l’annex 9 d’aquesta Circular. Una operació presenta un deteriorament creditici quan ha ocorregut un esdeveniment d’incompliment. És possible que es pugui identificar un únic esdeveniment concret o que, per contra, el deteriorament creditici sigui un efecte combinat de diversos esdeveniments.

19. Quan l’operació deixi d’estar classificada com a risc dubtós, l’ingrés per interessos s’ha de calcular aplicant el tipus d’interès efectiu a l’import en llibres brut de l’operació, segons indiquen les lletres a) i b) de l’apartat 11 d’aquesta norma.

Metodologies per a l’estimació de les pèrdues creditícies esperades.

20. L’entitat ha d’estimar les pèrdues creditícies esperades d’una operació de manera que aquestes pèrdues reflecteixin:

a) un import ponderat i no esbiaixat, determinat mitjançant l’avaluació d’una sèrie de resultats possibles;

b) el valor temporal del diner, i

c) la informació raonable i fonamentada que estigui disponible en la data de referència, sense cost ni esforç desproporcionat, sobre successos passats, condicions actuals i previsions de condicions econòmiques futures.

21. Les entitats, en l’estimació de pèrdues creditícies esperades, han de reflectir, com a mínim, la possibilitat que la pèrdua creditícia ocorri o no ocorri, per molt improbable que sigui aquesta.

22. El període màxim que s’ha de considerar per estimar les pèrdues creditícies esperades d’una operació ha de ser el termini contractual, incloent-hi opcions d’ampliació, durant el qual l’entitat estigui exposada al risc de crèdit, i no un període més llarg, encara que sigui la pràctica de l’entitat renovar l’operació.

23. Les estimacions dels canvis en els fluxos d’efectiu futurs han de reflectir i han de ser coherents amb les modificacions previstes en variables observables, com ara canvis en les taxes de creixement del producte interior brut (PIB), taxes d’atur o altres factors que siguin indicatius de la magnitud de les pèrdues creditícies esperades.

24. Les operacions es poden agrupar per calcular col·lectivament les pèrdues creditícies esperades quan es compleixin els requisits d’agrupació que contenen aquesta norma i l’annex 9 d’aquesta Circular.

A aquests efectes, l’entitat pot agrupar les operacions basant-se en les característiques de risc de crèdit compartides, indicatives de la capacitat dels titulars per pagar tots els imports, principal i interessos, d’acord amb les condicions contractuals. L’entitat no ha d’agrupar operacions amb característiques de risc diferents.

Sense que l’enumeració sigui exhaustiva, són característiques del risc de crèdit les següents: el tipus d’instrument, les qualificacions del risc de crèdit, el tipus de garantia real, la data de reconeixement inicial, el termini romanent fins al venciment, el sector d’activitat del titular, la ubicació geogràfica del titular, el valor de la garantia real quan influeix en la probabilitat d’incompliment (com la relació entre l’import de l’operació i la valoració de la garantia) i qualsevol altre factor que sigui rellevant per a l’estimació dels fluxos d’efectiu futurs.

25. En l’estimació de les pèrdues creditícies esperades es poden utilitzar models basats en fórmules o paràmetres, sempre que siguin coherents amb els requeriments establerts en aquesta norma. La metodologia i les hipòtesis utilitzades per estimar les pèrdues creditícies esperades han de ser objecte de revisió periòdica per reduir qualsevol diferència entre les pèrdues estimades i les reals.

26. En algunes circumstàncies, l’entitat no disposa, sense esforç ni cost desproporcionat, d’informació raonable i fonamentada per estimar les pèrdues creditícies esperades durant tota la vida d’un instrument considerat individualment. En aquest cas, l’entitat ha d’estimar les pèrdues creditícies esperades en la vida de l’instrument de manera col·lectiva.

27. Si l’entitat no té experiència pròpia per estimar les pèrdues creditícies d’un grup homogeni o aquesta és insuficient, ha d’utilitzar les dades disponibles de l’experiència d’altres entitats que operin en el mateix mercat per a grups comparables d’operacions.

28. En l’estimació de les pèrdues creditícies esperades, les entitats han d’aplicar els criteris de l’annex 9 d’aquesta Circular.

Instruments de patrimoni net: inversions en entitats dependents, negocis conjunts i associades.

29. En els estats financers individuals, l’entitat ha de registrar correccions de valor per deteriorament de les inversions en entitats dependents, negocis conjunts i associades, sempre que hi hagi evidència objectiva que l’import en llibres d’una inversió no és recuperable.

30. L’import de les correccions de valor per deteriorament ha de ser la diferència entre l’import en llibres de l’instrument i el seu import recuperable. Aquest últim ha de ser l’import més alt entre el valor raonable menys els costos de venda, estimat tenint en compte els apartats 31 i 32 de la norma 14, i el valor en ús.

A aquests efectes, l’entitat ha d’estimar el valor en ús de la seva inversió com:

a) el valor actual de la seva participació en els fluxos d’efectiu que s’espera que generi la participada, que han d’incloure tant els procedents d’activitats ordinàries com els resultants de la seva alienació o disposició per altres mitjans, o

b) el valor actual dels fluxos d’efectiu que s’esperin rebre en forma de dividends repartits per la participada i els corresponents a l’alienació o disposició per altres mitjans de la inversió.

31. Les correccions de valor per deteriorament s’han de registrar immediatament com una despesa en el compte de pèrdues i guanys del període en què es manifestin. Les reversions posteriors de pèrdues per deteriorament prèviament reconegudes s’han de registrar immediatament com un ingrés en el compte de pèrdues i guanys del període.

32. Hi ha evidència objectiva que els instruments de patrimoni net s’han deteriorat quan, després del seu reconeixement inicial, ocorri un esdeveniment, o es produeixi l’efecte combinat de diversos esdeveniments, que evidenciï que no es pot recuperar el seu import en llibres. L’entitat ha d’utilitzar tota la informació disponible sobre el rendiment i les operacions de l’entitat participada per determinar si hi ha evidència objectiva de deteriorament.

33. Per a l’avaluació descrita, l’entitat ha de considerar, entre d’altres, els indicis següents:

a) L’emissor té dificultats financeres significatives.

b) Desaparició d’un mercat actiu per a l’instrument en qüestió a causa de dificultats financeres de l’emissor.

c) Canvis significatius en els resultats de l’emissor en comparació amb les dades recollides en pressupostos, plans de negoci o objectius.

d) Canvis significatius en les expectatives de compliment dels objectius tècnics aplicables als productes de l’emissor.

e) Canvis significatius en el mercat dels instruments de patrimoni net de l’emissor o dels seus productes o possibles productes.

f) Canvis significatius en l’economia global o en l’economia de l’entorn en què opera l’emissor.

g) Canvis significatius en l’entorn tecnològic o legal en què opera l’emissor.

h) Canvis significatius en els resultats d’entitats comparables o en les valoracions deduïbles del mercat global.

i) Problemes interns de l’entitat participada en matèria de frau, conflictes comercials, litigis o canvis en la direcció o en l’estratègia.

34. La simple disminució del valor raonable de l’instrument per sota del seu import en llibres pot ser un indici de deteriorament, però no és necessàriament una evidència objectiva del fet que s’hagi produït una pèrdua per deteriorament. Hi ha evidència objectiva de deteriorament quan el valor raonable de l’instrument experimenta un descens significatiu o prolongat per sota del seu import en llibres.

Així mateix, hi ha evidència objectiva de deteriorament quan l’emissor hagi entrat, o és probable que entri, en concurs de creditors.


[Bloque 38: #n29]

Norma 29. Deterioro de valor de activos financieros y otras exposiciones crediticias.

Instrumentos de deuda y otras exposiciones que comportan riesgo de crédito.

Alcance.

1. Los criterios de esta norma serán de aplicación a las siguientes operaciones («exposiciones crediticias» o «riesgos»):

a) Instrumentos de deuda: préstamos y anticipos, y valores representativos de deuda, según se definen en el apartado 1 de la norma 52.

b) Otras exposiciones que comportan riesgo de crédito: compromisos de préstamo concedidos, garantías financieras concedidas y otros compromisos concedidos, según se definen en los apartados 1 a 3 de la norma 25.

Los derechos de cobro por contratos de arrendamiento, reconocidos de acuerdo con el apartado 9 de la norma 33, así como los créditos comerciales y las partidas a cobrar por operaciones comerciales sin un componente significativo de financiación, reconocidos de acuerdo con el apartado 20 de la norma 15, se incluyen en la partida de «préstamos y anticipos», definida en el apartado 1 de la norma 52, por lo que les serán de aplicación los criterios de esta norma.

La estimación del deterioro de valor de los activos por contratos de entrega de bienes o prestación de servicios, reconocidos de acuerdo con el apartado 18 de la norma 15, se realizará teniendo en cuenta las especificidades del último párrafo del apartado 11 de esta norma.

2. De acuerdo con lo señalado en la letra b) del apartado 44 y en la letra c) del apartado 47 de la norma 22, las pérdidas por deterioro del período en los instrumentos de deuda se reconocerán como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias. Las pérdidas por deterioro en los instrumentos de deuda a coste amortizado se reconocerán contra una cuenta correctora que reduzca el importe en libros del activo, mientras que las de aquellos a valor razonable con cambios en otro resultado global se reconocerán contra «otro resultado global acumulado».

Las coberturas por pérdidas por deterioro en las exposiciones que comportan riesgo de crédito distintas de los instrumentos de deuda, de acuerdo con lo señalado en el apartado 6 de la norma 25, se registrarán en el pasivo del balance como una provisión. Las pérdidas por deterioro del período se registrarán como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Las reversiones posteriores de las coberturas por pérdidas por deterioro previamente reconocidas, se registrarán inmediatamente como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias del período.

3. El objetivo de los requerimientos sobre deterioro de valor en esta norma es que se reconozcan las pérdidas crediticias esperadas de las operaciones, evaluadas sobre una base colectiva o individual, considerando toda la información razonable y fundamentada disponible, incluyendo la de carácter prospectivo.

Criterios generales.

4. Para el registro de la cobertura por pérdidas por deterioro se reconocerán las pérdidas crediticias esperadas de las operaciones, considerándose las siguientes definiciones, así como el resto de criterios establecidos en esta norma y en el anejo 9 de esta circular:

a) Pérdidas crediticias: corresponden a la diferencia entre todos los flujos de efectivo contractuales que se deben a la entidad de acuerdo con el contrato del activo financiero y todos los flujos de efectivo que esta espera recibir (es decir, la totalidad de la insuficiencia de flujos de efectivo), descontada al tipo de interés efectivo original o, para los activos financieros comprados u originados con deterioro crediticio definidos en el apartado 11 de esta norma, al tipo de interés efectivo ajustado por la calidad crediticia.

En el caso de los compromisos de préstamo concedidos, se compararán los flujos de efectivo contractuales que se deberían a la entidad en el caso de la disposición del compromiso de préstamo y los flujos de efectivo que esta espera recibir si se dispone del compromiso. En el caso de garantías financieras concedidas, se considerarán los pagos que la entidad espera realizar menos los flujos de efectivo que esta espera recibir del titular garantizado.

La entidad estimará los flujos de efectivo de la operación durante su vida esperada teniendo en cuenta todos los términos y condiciones contractuales de la operación (como opciones de amortización anticipada, de ampliación, de rescate y otras similares). Se parte de la hipótesis de que la vida esperada de una operación puede estimarse con fiabilidad. No obstante, en los casos excepcionales en que no sea posible estimarla de forma fiable, la entidad utilizará el plazo contractual remanente de la operación, incluyendo opciones de ampliación.

Entre los flujos de efectivo que se deben tener en cuenta, la entidad incluirá los procedentes de la venta de garantías reales recibidas u otras mejoras crediticias que formen parte integrante de las condiciones contractuales, como las garantías financieras recibidas.

b) Pérdidas crediticias esperadas: serán la media ponderada de las pérdidas crediticias, utilizando como ponderaciones los riesgos respectivos de que ocurran eventos de incumplimiento. Se tendrá en cuenta la siguiente distinción:

i) Pérdidas crediticias esperadas en la vida de la operación: son las pérdidas crediticias esperadas resultantes de todos los posibles eventos de incumplimiento durante toda la vida esperada de la operación.

ii) Pérdidas crediticias esperadas en doce meses: son la parte de las pérdidas crediticias esperadas durante la vida de la operación que corresponde a las pérdidas crediticias esperadas resultantes de los eventos de incumplimiento que pueden producirse en la operación en los doce meses siguientes a la fecha de referencia.

5. El importe de las coberturas por pérdidas por deterioro se calculará en función de si se ha producido o no un incremento significativo del riesgo de crédito desde el reconocimiento inicial de la operación, y de si se ha producido o no un evento de incumplimiento. De este modo, la cobertura por pérdidas por deterioro de las operaciones será igual a:

a) Las pérdidas crediticias esperadas en doce meses, cuando el riesgo de que ocurra un evento de incumplimiento en la operación no haya aumentado de forma significativa desde su reconocimiento inicial.

b) Las pérdidas crediticias esperadas en la vida de la operación, si el riesgo de que ocurra un evento de incumplimiento en la operación ha aumentado de forma significativa desde su reconocimiento inicial.

c) Las pérdidas crediticias esperadas, cuando se ha producido un evento de incumplimiento en la operación.

6. Si se reclasifican operaciones entre carteras de activos financieros, de acuerdo con lo establecido en los apartados 50 a 53 de la norma 22, la entidad considerará, a efectos de la aplicación de lo dispuesto en esta norma, la fecha de reclasificación como la de reconocimiento inicial.

7. Los flujos de efectivo futuros de un instrumento de deuda serán todos los importes –principal e intereses– que la entidad estima que obtendrá durante la vida esperada del instrumento. En la estimación se considerará toda la información relevante disponible en la fecha de referencia de los estados financieros que proporcione datos sobre el cobro futuro de los flujos de efectivo contractuales.

8. En la estimación de los flujos de efectivo futuros de operaciones que cuenten con garantías reales, se tendrán en cuenta los flujos que se obtendrían de su venta, menos el importe de los costes necesarios para su obtención, mantenimiento y posterior venta.

9. En la estimación del valor actual de los flujos de efectivo futuros se utilizará como tipo de actualización el tipo de interés efectivo original de la operación (o una aproximación a este); o, cuando se trate de los activos financieros comprados u originados con deterioro crediticio, el tipo de interés efectivo ajustado por la calidad crediticia determinado en el momento del reconocimiento inicial; o, cuando proceda por tratarse de una partida cubierta en una cobertura del valor razonable, el tipo de interés efectivo revisado calculado de acuerdo con lo previsto en el apartado 38 de la norma 31.

El tipo de interés efectivo original es el que se determina de acuerdo con los términos y condiciones originales del contrato y, por tanto, será el calculado a la fecha del reconocimiento inicial de la operación, si su tipo contractual es fijo, o a la fecha a que se refieran los estados financieros, cuando sea variable.

10. Cuando los flujos de efectivo contractuales de un activo financiero se modifican o el activo financiero se intercambia por otro, y la modificación o intercambio no da lugar a su baja del balance, la entidad recalculará el importe en libros bruto del activo financiero y reconocerá cualquier diferencia que surja como una pérdida o ganancia por modificación en el resultado del período.

El importe en libros bruto del activo financiero se recalculará como el valor actual de los flujos de efectivo contractuales modificados, descontados al tipo de interés efectivo aplicable antes de la modificación conforme a lo establecido en el apartado anterior.

El importe de los costes de transacción directamente atribuibles –en su caso– incrementará el importe en libros del activo financiero modificado y se amortizarán durante su vida remanente, lo que obligará a la entidad a recalcular el tipo de interés efectivo.

11. Las exposiciones crediticias se clasificarán, en función del riesgo de crédito, en alguna de las categorías recogidas a continuación, siguiendo los criterios establecidos en la presente norma y en el anejo 9 de la presente circular:

a) Riesgo normal. Comprende aquellas operaciones para las que su riesgo de crédito no ha aumentado significativamente desde su reconocimiento inicial. La cobertura por deterioro será igual a las pérdidas crediticias esperadas en doce meses. Los ingresos por intereses se calcularán aplicando el tipo de interés efectivo al importe en libros bruto de la operación.

b) Riesgo normal en vigilancia especial. Comprende aquellas operaciones para las que su riesgo de crédito ha aumentado significativamente desde su reconocimiento inicial, pero no presentan un evento de incumplimiento. La cobertura por deterioro será igual a las pérdidas crediticias esperadas en la vida de la operación. Los ingresos por intereses se calcularán aplicando el tipo de interés efectivo al importe en libros bruto de la operación.

c) Riesgo dudoso. Comprende aquellas operaciones con deterioro crediticio, esto es, que presentan un evento de incumplimiento. La cobertura será igual a las pérdidas crediticias esperadas. Los ingresos por intereses se calcularán aplicando el tipo de interés efectivo al coste amortizado (esto es, ajustado por cualquier corrección de valor por deterioro) del activo financiero.

d) Riesgo fallido. En esta categoría se incluirán las operaciones para las que no se tengan expectativas razonables de recuperación. La clasificación en esta categoría llevará aparejados el reconocimiento en resultados de pérdidas por el importe en libros de la operación y su baja total del activo.

No obstante lo establecido en las letras a) a c) anteriores, en su reconocimiento inicial, las operaciones compradas u originadas con deterioro crediticio, como las compradas con un descuento importante que refleja pérdidas crediticias, se incluirán como parte de la categoría de riesgo dudoso. La pérdida crediticia esperada en la compra u originación de estos activos no formará parte de la cobertura ni del importe en libros bruto en el reconocimiento inicial. Con independencia de su clasificación posterior, cuando una operación se compra u origina con deterioro crediticio, la cobertura será igual al importe acumulado de los cambios en las pérdidas crediticias posteriores al reconocimiento inicial y los ingresos por intereses de estos activos se calcularán aplicando el tipo de interés efectivo ajustado por calidad crediticia al coste amortizado del activo financiero.

No obstante lo establecido en la letra a) anterior, la corrección de valor por deterioro de las partidas a cobrar por operaciones comerciales sin un componente significativo de financiación y de los créditos comerciales con vencimiento no superior un año valorados inicialmente por el precio de la transacción se calculará, cuando la operación no esté clasificada como riesgo dudoso, como las pérdidas crediticias esperadas en la vida de la operación.

El deterioro acumulado de los activos por contratos de entrega de bienes o prestación de servicios sin un componente significativo de financiación será igual a las pérdidas crediticias esperadas en la vida del contrato, cuando no existen dudas sobre la capacidad del cliente para entregar el importe íntegro de la contraprestación, o a las pérdidas crediticias esperadas, en caso contrario.

El deterioro acumulado de los activos por contratos de entrega de bienes o prestación de servicios con un componente significativo de financiación será igual a las pérdidas crediticias esperadas en doce meses, cuando su riesgo de crédito no ha aumentado significativamente desde su reconocimiento inicial; a las pérdidas crediticias esperadas en la vida de la operación, cuando su riesgo de crédito ha aumentado significativamente desde su reconocimiento inicial; o a las pérdidas crediticias esperadas, cuando existen dudas sobre la capacidad del cliente para entregar el importe íntegro de la contraprestación. No obstante lo anterior, la entidad podrá optar por estimar el deterioro acumulado como las pérdidas crediticias esperadas en la vida de la operación para todos los activos por contratos con un componente significativo de financiación en los que no existen dudas sobre la capacidad de pago del cliente.

12. La entidad reducirá el importe en libros bruto de una operación cuando no tenga expectativas razonables de recuperar en parte un activo financiero («fallidos parciales»). La entidad clasificará íntegramente en la categoría que le corresponda, en función del riesgo de crédito, frecuentemente pero no exclusivamente riesgo dudoso, el importe remanente de las operaciones con importes dados de baja (baja parcial), bien por extinción de los derechos de la entidad («pérdida definitiva»), o bien por considerarlos irrecuperables sin que se produzca la extinción de los derechos («fallidos parciales»).

Operaciones clasificadas como riesgo normal en vigilancia especial.

13. La entidad considerará los criterios detallados a continuación, así como lo establecido en el anejo 9 de esta circular, para determinar si una operación presenta un incremento significativo del riesgo de crédito desde su reconocimiento inicial.

14. En cada fecha de referencia, la entidad evaluará si ha aumentado de forma significativa el riesgo de crédito de una operación desde el reconocimiento inicial. Para realizar esta evaluación, la entidad analizará el cambio producido en el riesgo de que ocurra un evento de incumplimiento durante la vida esperada de la operación, en lugar del cambio en el importe de las pérdidas crediticias esperadas. Para ello, la entidad considerará la información razonable y fundamentada que esté a su disposición, sin costes o esfuerzos desproporcionados, y que sea indicativa de aumentos significativos del riesgo de crédito desde el reconocimiento inicial.

Para los compromisos de préstamo, las garantías financieras y los otros compromisos concedidos, la entidad realizará la evaluación descrita tomando como fecha de reconocimiento inicial aquella en la que se convierta en parte del contrato de forma irrevocable.

15. Cuando la información prospectiva razonable y fundamentada esté disponible sin coste o esfuerzo desproporcionado, la entidad no podrá recoger en la evaluación descrita únicamente información sobre sucesos pasados, como información histórica sobre la morosidad. Sin embargo, cuando obtener información prospectiva suponga un coste o esfuerzo desproporcionado, la entidad podrá utilizar únicamente la mencionada información sobre sucesos pasados.

Con independencia de la forma y de la información disponible para la evaluación del aumento significativo del riesgo de crédito, se presumirá, salvo prueba en contrario, que se ha producido un incremento significativo del riesgo de crédito cuando existan importes vencidos en dichas operaciones con una antigüedad superior a los treinta días.

16. No obstante lo anterior, si se determina que una operación tiene riesgo de crédito bajo en la fecha de referencia, la entidad podrá considerar que no ha habido incremento significativo del riesgo sin necesidad de realizar la evaluación descrita en el apartado 14 anterior.

Una operación se considerará como de riesgo de crédito bajo si el titular tiene una buena capacidad para cumplir sus obligaciones de pago contractuales en el futuro inmediato, y los cambios adversos en las condiciones económicas y comerciales a largo plazo pueden reducir su capacidad de pago, pero no necesariamente su capacidad para atender sus obligaciones de pago contractuales.

17. La cobertura por deterioro deberá ajustarse para recoger las pérdidas crediticias esperadas en doce meses cuando, en un período anterior, la cobertura de una operación fueron las pérdidas crediticias esperadas en la vida de la operación y, en el período actual, ya no se verifique un aumento significativo del riesgo de crédito desde el reconocimiento inicial.

Operaciones clasificadas como riesgo dudoso.

18. Las operaciones con deterioro crediticio serán clasificadas como riesgo dudoso, con arreglo a esta norma y a lo establecido en el anejo 9 de esta circular. Una operación presenta un deterioro crediticio cuando ha ocurrido un evento de incumplimiento. Es posible que pueda identificarse un único evento concreto o que, por el contrario, el deterioro crediticio sea un efecto combinado de varios eventos.

19. Cuando la operación deje de estar clasificada como riesgo dudoso, el ingreso por intereses se calculará aplicando el tipo de interés efectivo al importe en libros bruto de la operación, según se indica en las letras a) y b) del apartado 11 de esta norma.

Metodologías para la estimación de las pérdidas crediticias esperadas.

20. La entidad estimará las pérdidas crediticias esperadas de una operación de forma que estas pérdidas reflejen:

a) un importe ponderado y no sesgado, determinado mediante la evaluación de una serie de resultados posibles;

b) el valor temporal del dinero, y

c) la información razonable y fundamentada que esté disponible en la fecha de referencia, sin coste ni esfuerzo desproporcionado, sobre sucesos pasados, condiciones actuales y previsiones de condiciones económicas futuras.

21. Las entidades, en la estimación de pérdidas crediticias esperadas, reflejarán, como mínimo, la posibilidad de que la pérdida crediticia ocurra o no ocurra, por muy improbable que sea esta.

22. El período máximo que se debe considerar para estimar las pérdidas crediticias esperadas de una operación será el plazo contractual, incluyendo opciones de ampliación, durante el que la entidad esté expuesta al riesgo de crédito, y no un período más largo, aunque sea la práctica de la entidad renovar la operación.

23. Las estimaciones de los cambios en los flujos de efectivo futuros reflejarán y serán coherentes con las modificaciones previstas en variables observables, como cambios en las tasas de crecimiento del producto interior bruto (PIB), tasas de desempleo u otros factores que sean indicativos de la magnitud de las pérdidas crediticias esperadas.

24. Las operaciones se podrán agrupar para calcular colectivamente las pérdidas crediticias esperadas cuando se cumplan los requisitos de agrupación contenidos en esta norma y en el anejo 9 de esta circular.

A estos efectos, la entidad puede agrupar las operaciones basándose en las características de riesgo de crédito compartidas, indicativas de la capacidad de los titulares para pagar todos los importes, principal e intereses, de acuerdo con las condiciones contractuales. La entidad no debe agrupar operaciones con características de riesgo diferentes.

Sin que la enumeración sea exhaustiva, serán características del riesgo de crédito las siguientes: el tipo de instrumento, las calificaciones del riesgo de crédito, el tipo de garantía real, la fecha de reconocimiento inicial, el plazo remanente hasta el vencimiento, el sector de actividad del titular, la ubicación geográfica del titular, el valor de la garantía real cuando influye en la probabilidad de incumplimiento (como la relación entre el importe de la operación y la valoración de la garantía) y cualquier otro factor que sea relevante para la estimación de los flujos de efectivo futuros.

25. En la estimación de las pérdidas crediticias esperadas se podrán utilizar modelos basados en fórmulas o parámetros, siempre que sean coherentes con los requerimientos establecidos en esta norma. La metodología y las hipótesis utilizadas para estimar las pérdidas crediticias esperadas serán objeto de revisión periódica para reducir cualquier diferencia entre las pérdidas estimadas y las reales.

26. En algunas circunstancias, la entidad no dispone, sin esfuerzo ni coste desproporcionado, de información razonable y fundamentada para estimar las pérdidas crediticias esperadas durante toda la vida de un instrumento considerado individualmente. En ese caso, la entidad estimará las pérdidas crediticias esperadas en la vida del instrumento de forma colectiva.

27. Si la entidad no tiene experiencia propia para estimar las pérdidas crediticias de un grupo homogéneo o esta es insuficiente, utilizará los datos disponibles de la experiencia de otras entidades que operen en el mismo mercado para grupos comparables de operaciones.

28. En la estimación de las pérdidas crediticias esperadas, las entidades aplicarán los criterios del anejo 9 de esta circular.

Instrumentos de patrimonio neto: inversiones en entidades dependientes, negocios conjuntos y asociadas.

29. En los estados financieros individuales, la entidad registrará correcciones de valor por deterioro de las inversiones en entidades dependientes, negocios conjuntos y asociadas, siempre que exista evidencia objetiva de que el importe en libros de una inversión no será recuperable.

30. El importe de las correcciones de valor por deterioro será la diferencia entre el importe en libros del instrumento y su importe recuperable. Este último será el mayor importe entre el valor razonable menos los costes de venta, estimado teniendo en cuenta los apartados 31 y 32 de la norma 14, y el valor en uso.

A estos efectos, la entidad estimará el valor en uso de su inversión como:

a) el valor actual de su participación en los flujos de efectivo que se espera sean generados por la participada, que incluirán tanto los procedentes de actividades ordinarias como los resultantes de su enajenación o disposición por otros medios, o

b) el valor actual de los flujos de efectivo que se esperen recibir en forma de dividendos repartidos por la participada y los correspondientes a la enajenación o disposición por otros medios de la inversión.

31. Las correcciones de valor por deterioro se registrarán inmediatamente como un gasto en la cuenta de pérdidas y ganancias del período en que se manifiesten. Las reversiones posteriores de pérdidas por deterioro previamente reconocidas se registrarán inmediatamente como un ingreso en la cuenta de pérdidas y ganancias del período.

32. Existe evidencia objetiva de que los instrumentos de patrimonio neto se han deteriorado cuando, después de su reconocimiento inicial, ocurra un evento, o se produzca el efecto combinado de varios eventos, que evidencie que no se va a poder recuperar su importe en libros. La entidad utilizará toda la información disponible sobre el rendimiento y las operaciones de la entidad participada para determinar si existe evidencia objetiva de deterioro.

33. Para la evaluación descrita, la entidad considerará, entre otros, los siguientes indicios:

a) El emisor tiene dificultades financieras significativas.

b) Desaparición de un mercado activo para el instrumento en cuestión a causa de dificultades financieras del emisor.

c) Cambios significativos en los resultados del emisor en comparación con los datos recogidos en presupuestos, planes de negocio u objetivos.

d) Cambios significativos en las expectativas de cumplimiento de los objetivos técnicos aplicables a los productos del emisor.

e) Cambios significativos en el mercado de los instrumentos de patrimonio neto del emisor o de sus productos o posibles productos.

f) Cambios significativos en la economía global o en la economía del entorno en el que opera el emisor.

g) Cambios significativos en el entorno tecnológico o legal en que opera el emisor.

h) Cambios significativos en los resultados de entidades comparables o en las valoraciones deducibles del mercado global.

i) Problemas internos de la entidad participada en materia de fraude, conflictos comerciales, litigios o cambios en la dirección o en la estrategia.

34. La simple disminución del valor razonable del instrumento por debajo de su importe en libros puede ser un indicio de deterioro, pero no es necesariamente una evidencia objetiva de que se haya producido una pérdida por deterioro. Existirá evidencia objetiva de deterioro cuando el valor razonable del instrumento experimenta un descenso significativo o prolongado por debajo de su importe en libros.

Asimismo, existirá evidencia objetiva de deterioro cuando el emisor haya entrado, o es probable que entre, en concurso de acreedores.

Es modifica el penúltim paràgraf de l’apartat 1 per la norma 1.g de la Circular 2/2018, de 21 de desembre del Banc d’Espanya. Ref. BOE-A.2018-17880-CAT-pdf.

Se modifica el penúltimo párrafo del apartado 1 por la norma 1.g de la Circular 2/2018, de 21 de diciembre, del Banco de España. Ref. BOE-A-2018-17880-html.


[Bloc 39: #n30]

Norma 30. Deteriorament de valor d’altres actius.

Identificació d’actius deteriorats.

1. Aquesta norma s’ha d’aplicar als actius tangibles, diferents de les existències i dels actius no corrents mantinguts per a la venda; als intangibles, incloent-hi el fons de comerç, i a les unitats generadores d’efectiu.

2. L’entitat ha de valorar, en la data a què es refereixen els estats financers, si hi ha indicis, tant interns com externs, que algun actiu pugui estar deteriorat, com ara caigudes significatives del seu valor de mercat, evidència de l’obsolescència de l’element i increments en els tipus d’interès que puguin afectar materialment l’import recuperable de l’actiu. Si hi ha aquests indicis, l’entitat ha d’estimar l’import recuperable de l’actiu i, independentment d’això, almenys anualment:

a) ha d’estimar l’import recuperable dels actius intangibles que encara no estiguin en condicions d’ús, i

b) ha de sotmetre el fons de comerç reconegut com a conseqüència d’una combinació de negocis a l’anàlisi de deteriorament establert en els apartats 10 a 12 d’aquesta norma.

A aquests efectes, l’import recuperable d’un actiu tangible o intangible, o d’una unitat generadora d’efectiu, és l’import més alt dels següents: el seu valor raonable menys els costos de venda necessaris, i el seu valor en ús, segons es defineixen a la norma 12.

Import del deteriorament.

3. Un actiu està deteriorat quan el seu import en llibres superi el seu import recuperable, cas en què aquest deteriorament s’ha de reconèixer en el compte de pèrdues i guanys, i s’ha de reduir l’import en llibres de l’actiu fins al seu import recuperable. Als efectes d’aquest apartat i dels apartats 4 i 5 següents, el terme actiu es refereix tant a un actiu considerat individualment com a una unitat generadora d’efectiu.

Després del reconeixement d’una pèrdua per deteriorament, l’entitat ha d’ajustar els càrrecs futurs per amortització de l’actiu en el compte de pèrdues i guanys en proporció a la seva vida útil romanent i al seu nou import en llibres ajustat.

4. Quan hi hagi indicis que un actiu pugui estar deteriorat, l’entitat ha de calcular el seu import recuperable, llevat que aquest no es pugui estimar, cas en què ha de determinar l’import recuperable de la unitat generadora d’efectiu a la qual pertany l’actiu.

5. Quan no hi hagi raó per considerar que el valor en ús d’un actiu excedeix significativament el seu valor raonable menys els costos d’alienació o disposició, es considera que aquest últim és el seu import recuperable.

S’ha de calcular l’import recuperable per a cada actiu individual, llevat que aquest actiu no generi fluxos d’efectiu independents dels produïts per altres actius o grups d’actius. En aquest cas, l’import recuperable s’ha d’estimar per a la unitat generadora d’efectiu, llevat que:

a) el valor raonable menys els costos de venda de l’actiu sigui superior al seu import en llibres, o

b) el seu valor en ús sigui similar al seu valor raonable menys els costos de venda, i aquest import es pugui estimar.

Unitats generadores d’efectiu.

6. Una unitat generadora d’efectiu és el grup identificable més petit d’actius que, com a conseqüència del seu funcionament continuat, genera fluxos d’efectiu a favor de l’entitat independentment dels procedents d’altres actius o grup d’actius, com, per al cas de les entitats de crèdit, el segment banca privada o la xarxa de sucursals en un espai territorial concret.

7. L’import en llibres d’una unitat generadora d’efectiu és la suma de l’import en llibres dels actius que es puguin atribuir de manera raonable i coherent a aquesta unitat. No s’ha de considerar l’import en llibres de cap passiu, llevat que el valor dels actius no pugui ser determinat sense considerar el valor d’aquests.

S’entén que una unitat generadora d’efectiu està deteriorada quan el seu import en llibres sigui superior al seu import recuperable, cas en què l’entitat ha de reconèixer una pèrdua per deteriorament reduint:

a) en primer lloc, l’import en llibres del fons de comerç atribuït a aquesta unitat, i

b) en segon lloc, i si resten pèrdues per deteriorament per imputar, que minorin l’import en llibres de la resta dels actius, assignant la pèrdua romanent en proporció a l’import en llibres de cadascun dels actius existents en aquesta unitat.

8. Com a conseqüència de la distribució de la pèrdua per deteriorament que assenyala la lletra b) de l’apartat anterior, l’import en llibres d’un actiu, exceptuant-ne el fons de comerç, no pot ser negatiu i ha de ser el més gran de:

a) El seu valor raonable menys els costos de venda.

b) El seu valor en ús.

Actius comuns.

9. En l’anàlisi per determinar el deteriorament d’una unitat generadora d’efectiu s’ha d’incloure la part d’actius comuns de l’entitat corresponent a la unitat que s’està analitzant. A aquests efectes, s’entén per actius comuns els actius que siguin diferents del fons de comerç i contribueixin a la generació de fluxos d’efectiu futurs de dos o més unitats generadores d’efectiu, com ara els edificis de les seus centrals i el centre de processament de dades.

Quan una part de l’import en llibres dels actius comuns de l’entitat es pugui atribuir, de manera raonable i coherent, a la unitat en revisió, s’ha de comparar l’import en llibres d’aquesta, juntament amb la part dels actius comuns que se li hagi atribuït, amb el seu import recuperable, i s’ha de reconèixer qualsevol pèrdua per deteriorament resultant d’acord amb l’apartat 7 d’aquesta norma. Per contra, quan no sigui possible aquesta atribució, l’entitat:

a) Ha de comparar l’import en llibres de la unitat, sense tenir en compte els actius comuns, amb el seu import recuperable i ha de reconèixer qualsevol pèrdua per deteriorament d’acord amb l’apartat 7 de la present norma.

b) Ha d’identificar el grup més petit d’unitats generadores d’efectiu que inclogui la unitat en revisió, a la qual se li pot atribuir de manera raonable i coherent una part dels actius comuns, per comparar el seu import en llibres, tenint en compte el possible ajust de l’import en llibres dels actius que constitueixen la unitat de mida inferior, amb el seu import recuperable i determinar si s’ha de reconèixer una pèrdua per deteriorament d’acord amb l’apartat 7 d’aquesta norma.

Fons de comerç.

10. El fons de comerç, estimat d’acord amb el que preveu la norma 44, s’ha d’assignar, des de la data del seu reconeixement, a una o més unitats generadores d’efectiu que s’espera que siguin les beneficiàries de les sinergies derivades de la combinació de negocis, i aquestes unitats poden ser de mida més gran que les unitats generadores esmentades en els apartats anteriors. No obstant això, per al cas d’inversions en entitats a les quals s’apliqui el mètode de la participació, que descriu la norma 49, el fons de comerç inclòs en el seu import en llibres s’ha d’assignar íntegrament a la inversió com a actiu individual.

Cadascuna de les unitats generadores d’efectiu a què es refereix el paràgraf anterior ha de representar el nivell més baix des del qual l’entitat gestiona el fons de comerç reconegut, i en cap cas poden ser superiors a un segment operatiu de l’entitat. A aquests efectes, un segment operatiu és un component de l’entitat que duu a terme activitats que poden reportar-li ingressos ordinaris i ocasionar-li despeses, sobre el qual es disposa d’informació financera diferenciada, i els resultats operatius del qual són avaluats regularment pel consell d’administració, o òrgan equivalent, per decidir com assignar-li recursos i avaluar-ne el rendiment. Els ingressos ordinaris inclouen, entre d’altres, els resultats nets per interessos i per rendiments i càrregues assimilades, les comissions per prestació de serveis, els resultats de la cartera de negociació i de l’activitat d’assegurances, així com els derivats de les inversions en instruments de patrimoni net i de la venda d’instruments de deute.

Quan l’entitat reorganitzi la seva estructura d’informació per a la gestió, de manera que canviï la composició d’una o més unitats generadores d’efectiu a què s’hagi atribuït una proporció de fons de comerç, aquesta s’ha de redistribuir entre les unitats afectades utilitzant el mateix criteri que el que assenyala el següent apartat d’aquesta norma per al cas de la venda o disposició per altres mitjans d’elements d’una unitat generadora d’efectiu.

11. Les unitats generadores d’efectiu a les quals s’hagi pogut atribuir una part del fons de comerç s’han d’analitzar, incloent en el seu import en llibres la part del fons de comerç assignada, per determinar si estan deteriorades, d’acord amb el criteri de l’apartat 7 d’aquesta norma, quan correspongui analitzar si hi ha deteriorament de valor en el fons de comerç segons l’apartat 5 de la norma 28. Quan l’entitat vengui o disposi per altres mitjans de part dels elements pertanyents a una d’aquestes unitats, la part del fons de comerç associada a aquests s’ha de tenir en compte en el càlcul del resultat de la transacció, i s’ha de valorar de manera proporcional a l’import recuperable dels elements venuts i a la part d’unitat generadora d’efectiu retinguda, llevat que l’entitat demostri que un altre mètode estima millor el fons de comerç associat amb aquests elements.

Les unitats generadores d’efectiu que s’espera que siguin les beneficiàries de les sinergies derivades d’una combinació de negocis, però a les quals no s’ha pogut atribuir una part del fons de comerç, s’han d’analitzar segons el que preceptua l’apartat 7 d’aquesta norma, sempre que hi hagi indicis de deteriorament.

12. En l’estimació del deteriorament de valor d’una unitat generadora d’efectiu a què s’hagi atribuït una part del fons de comerç, l’entitat ha de considerar la possible existència de socis externs en el negoci controlat, cas en què ha d’incrementar l’import atribuït per incloure un teòric fons de comerç corresponent a aquests, excepte en la part que, a causa de variacions en el percentatge de la participació sense pèrdua de control, ja tinguessin atribuïda, d’acord amb el que disposa l’apartat 14 de la norma 48. L’import en llibres de la unitat generadora d’efectiu, una vegada ajustat per incloure el fons de comerç teòric i no reconegut dels socis externs, s’ha de comparar amb el seu import recuperable. Si la comparació evidencia l’existència de deteriorament, només s’ha de reconèixer el que es relacioni amb el fons de comerç assignat a l’entitat i, si s’han produït variacions de la participació sense pèrdua de control, l’assignat als socis externs, i s’han de distribuir d’acord amb l’apartat 7 d’aquesta norma.

Reversió de pèrdues per deteriorament.

13. En la data a què es refereixin els estats financers, l’entitat ha de valorar si hi ha indicis, tant interns com externs, que les pèrdues per deteriorament d’actius tangibles i intangibles, diferents del fons de comerç, reconegudes en períodes anteriors puguin haver deixat d’existir o hagin disminuït. A aquests efectes, es consideren indicis de recuperació de valor, entre d’altres, un increment significatiu del valor de mercat de l’actiu o un canvi important en la manera d’utilitzar l’element amb efecte favorable sobre l’entitat.

Quan hi hagi indicis de recuperació del valor d’un actiu tangible o intangible, que n’hi haurà, únicament, quan s’hagi produït un canvi en les estimacions utilitzades per determinar el seu import recuperable des que es va reconèixer l’última pèrdua per deteriorament, l’entitat ha d’estimar l’import recuperable de l’actiu i ha de reconèixer en el compte de pèrdues i guanys la reversió de la pèrdua per deteriorament registrada en períodes anteriors. Després de la reversió, s’ha d’ajustar el càrrec per amortització de l’actiu en funció de la vida útil romanent i del nou import en llibres ajustat.

14. La reversió d’una pèrdua per deteriorament d’un actiu no suposa l’increment del seu import en llibres per damunt del que hauria tingut si no s’haguessin registrat pèrdues per deteriorament en exercicis anteriors. En qualsevol cas, les pèrdues per deteriorament relacionades amb fons de comerç prèviament reconeguts mai poden ser objecte de reversió, excepte l’imputable a les inversions en entitats a les quals s’apliqui el mètode de la participació, que descriu la norma 49, en la mesura que, amb posterioritat, el seu import recuperable s’hagi incrementat.

La reversió d’una pèrdua per deteriorament relacionada amb una unitat generadora d’efectiu s’ha de distribuir entre els actius als quals prèviament s’hagi atribuït la pèrdua per deteriorament, exceptuant-ne el fons de comerç, en proporció al seu import en llibres.


[Bloque 39: #n30]

Norma 30. Deterioro de valor de otros activos.

Identificación de activos deteriorados.

1. Esta norma se aplicará a los activos tangibles, distintos de las existencias y de los activos no corrientes mantenidos para la venta; a los intangibles, incluyendo el fondo de comercio, y a las unidades generadoras de efectivo.

2. La entidad valorará, en la fecha a que se refieren los estados financieros, si existen indicios, tanto internos como externos, de que algún activo pueda estar deteriorado, tales como caídas significativas de su valor de mercado, evidencia de la obsolescencia del elemento e incrementos en los tipos de interés que puedan afectar materialmente al importe recuperable del activo. Si existen tales indicios, la entidad estimará el importe recuperable del activo y, con independencia de ello, al menos anualmente:

a) estimará el importe recuperable de los activos intangibles que todavía no estén en condiciones de uso, y

b) someterá el fondo de comercio reconocido como consecuencia de una combinación de negocios al análisis de deterioro establecido en los apartados 10 a 12 de esta norma.

A estos efectos, el importe recuperable de un activo tangible o intangible, o de una unidad generadora de efectivo, es el mayor importe de los siguientes: su valor razonable menos los costes de venta necesarios, y su valor en uso, según se definen en la norma 12.

Importe del deterioro.

3. Un activo estará deteriorado cuando su importe en libros supere a su importe recuperable, en cuyo caso tal deterioro se reconocerá en la cuenta de pérdidas y ganancias, reduciendo el importe en libros del activo hasta su importe recuperable. A los efectos de este apartado y de los apartados 4 y 5 siguientes, el término activo se referirá tanto a un activo considerado individualmente como a una unidad generadora de efectivo.

Tras el reconocimiento de una pérdida por deterioro, la entidad ajustará los cargos futuros por amortización del activo en la cuenta de pérdidas y ganancias en proporción a su vida útil remanente y a su nuevo importe en libros ajustado.

4. Cuando existan indicios de que un activo pueda estar deteriorado, la entidad calculará su importe recuperable, a menos que este no pueda estimarse, en cuyo caso determinará el importe recuperable de la unidad generadora de efectivo a la que pertenece el activo.

5. Cuando no hubiese razón para considerar que el valor en uso de un activo excede significativamente de su valor razonable menos los costes de enajenación o disposición, se considerará que este último es su importe recuperable.

Se calculará el importe recuperable para cada activo individual, salvo que dicho activo no genere flujos de efectivo independientes de los producidos por otros activos o grupos de activos. En ese caso, el importe recuperable se estimará para la unidad generadora de efectivo, salvo que:

a) el valor razonable menos los costes de venta del activo sea mayor que su importe en libros, o

b) su valor en uso sea similar a su valor razonable menos los costes de venta, y este importe pueda ser estimado.

Unidades generadoras de efectivo.

6. Una unidad generadora de efectivo es el grupo identificable más pequeño de activos que, como consecuencia de su funcionamiento continuado, genera flujos de efectivo a favor de la entidad con independencia de los procedentes de otros activos o grupo de activos, como, para el caso de las entidades de crédito, el segmento banca privada o la red de sucursales en un espacio territorial concreto.

7. El importe en libros de una unidad generadora de efectivo será la suma del importe en libros de los activos que se puedan atribuir de forma razonable y coherente a esa unidad. No se considerará el importe en libros de ningún pasivo, a menos que el valor de los activos no pueda ser determinado sin considerar el valor de estos.

Se entenderá que una unidad generadora de efectivo está deteriorada cuando su importe en libros sea superior a su importe recuperable, en cuyo caso la entidad reconocerá una pérdida por deterioro reduciendo:

a) en primer lugar, el importe en libros del fondo de comercio atribuido a esa unidad, y

b) en segundo lugar, y si restasen pérdidas por deterioro por imputar, minorando el importe en libros del resto de los activos, asignando la pérdida remanente en proporción al importe en libros de cada uno de los activos existentes en dicha unidad.

8. Como consecuencia de la distribución de la pérdida por deterioro señalada en la letra b) del apartado anterior, el importe en libros de un activo, exceptuando el fondo de comercio, no puede ser negativo y será el mayor de:

a) Su valor razonable menos los costes de venta.

b) Su valor en uso.

Activos comunes.

9. En el análisis para determinar el deterioro de una unidad generadora de efectivo se incluirá la parte de activos comunes de la entidad correspondiente a la unidad que se está analizando. A estos efectos, se entenderá por activos comunes aquellos activos que, siendo diferentes del fondo de comercio, contribuyen a la generación de flujos de efectivo futuros de dos o más unidades generadoras de efectivo, tales como los edificios de las sedes centrales y el centro de proceso de datos.

Cuando una parte del importe en libros de los activos comunes de la entidad se pueda atribuir, de forma razonable y coherente, a la unidad en revisión, se comparará el importe en libros de esta, junto con la parte de los activos comunes que se le haya atribuido, con su importe recuperable, y se reconocerá cualquier pérdida por deterioro resultante de acuerdo con el apartado 7 de esta norma. Por el contrario, cuando no sea posible la citada atribución, la entidad:

a) Comparará el importe en libros de la unidad, sin tener en cuenta los activos comunes, con su importe recuperable y reconocerá cualquier pérdida por deterioro de acuerdo con el apartado 7 de la presente norma.

b) Identificará el grupo más pequeño de unidades generadoras de efectivo que incluya a la unidad en revisión, a la que se le puede atribuir de forma razonable y coherente una parte de los activos comunes, para comparar su importe en libros, teniendo en cuenta el posible ajuste del importe en libros de los activos que constituyen la unidad de menor tamaño, con su importe recuperable y determinar si se debe reconocer una pérdida por deterioro de acuerdo con el apartado 7 de esta norma.

Fondo de comercio.

10. El fondo de comercio, estimado de acuerdo con lo previsto en la norma 44, se asignará, desde la fecha de su reconocimiento, a una o más unidades generadoras de efectivo que se espera sean las beneficiarias de las sinergias derivadas de la combinación de negocios, pudiendo ser estas unidades de mayor tamaño que las unidades generadoras referenciadas en los apartados anteriores. No obstante lo anterior, para el caso de inversiones en entidades a las que se aplique el método de la participación, descrito en la norma 49, el fondo de comercio incluido en su importe en libros se asignará íntegramente a la inversión como activo individual.

Cada una de las unidades generadoras de efectivo a que se refiere el párrafo anterior representará el nivel más bajo desde el que la entidad gestiona el fondo de comercio reconocido, y en ningún caso serán superiores a un segmento operativo de la entidad. A estos efectos, un segmento operativo es un componente de la entidad que desarrolla actividades que pueden reportarle ingresos ordinarios y ocasionarle gastos, sobre el que se dispone de información financiera diferenciada, y cuyos resultados operativos son evaluados regularmente por el consejo de administración, u órgano equivalente, para decidir cómo asignarle recursos y evaluar su rendimiento. Los ingresos ordinarios incluyen, entre otros, los resultados netos por intereses y por rendimientos y cargas asimiladas, las comisiones por prestación de servicios, los resultados de la cartera de negociación y de la actividad de seguros, así como los derivados de las inversiones en instrumentos de patrimonio neto y de la venta de instrumentos de deuda.

Cuando la entidad reorganice su estructura de información para la gestión, de tal suerte que cambie la composición de una o más unidades generadoras de efectivo a las que se hubiera atribuido una proporción de fondo de comercio, esta se redistribuirá entre las unidades afectadas utilizando el mismo criterio que el señalado en el siguiente apartado de esta norma para el caso de la venta o disposición por otros medios de elementos de una unidad generadora de efectivo.

11. Las unidades generadoras de efectivo a las que se haya podido atribuir una parte del fondo de comercio se analizarán, incluyendo en su importe en libros la parte del fondo de comercio asignada, para determinar si están deterioradas, de acuerdo con el criterio del apartado 7 de esta norma, cuando corresponda analizar si existe deterioro de valor en el fondo de comercio según el apartado 5 de la norma 28. Cuando la entidad venda o disponga por otros medios de parte de los elementos pertenecientes a una de estas unidades, la parte del fondo de comercio asociada a ellos se tendrá en cuenta en el cálculo del resultado de la transacción, valorándola de forma proporcional al importe recuperable de los elementos vendidos y a la parte de unidad generadora de efectivo retenida, a menos que la entidad demuestre que otro método estima mejor el fondo de comercio asociado con dichos elementos.

Las unidades generadoras de efectivo que se espera sean las beneficiarias de las sinergias derivadas de una combinación de negocios, pero a las que no se ha podido atribuir una parte del fondo de comercio, se analizarán según lo preceptuado en el apartado 7 de esta norma, siempre que existan indicios de deterioro.

12. En la estimación del deterioro de valor de una unidad generadora de efectivo a la que se haya atribuido una parte del fondo de comercio, la entidad considerará la posible existencia de socios externos en el negocio controlado, en cuyo caso incrementará el importe atribuido para incluir un teórico fondo de comercio correspondiente a estos, salvo en la parte que, debido a variaciones en el porcentaje de la participación sin pérdida de control, ya tuviesen atribuido, de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 14 de la norma 48. El importe en libros de la unidad generadora de efectivo, una vez ajustado para incluir el fondo de comercio teórico y no reconocido de los socios externos, se comparará con su importe recuperable. Si la comparación evidenciase la existencia de deterioro, solo se reconocerá el que se relacione con el fondo de comercio asignado a la entidad y, de haberse producido variaciones de la participación sin pérdida de control, el asignado a los socios externos, distribuyéndose de acuerdo con el apartado 7 de esta norma.

Reversión de pérdidas por deterioro.

13. En la fecha a que se refieran los estados financieros, la entidad valorará si existen indicios, tanto internos como externos, de que las pérdidas por deterioro de activos tangibles e intangibles, distintos del fondo de comercio, reconocidas en períodos anteriores puedan haber dejado de existir o hayan disminuido. A estos efectos, se consideran indicios de recuperación de valor, entre otros, un incremento significativo del valor de mercado del activo o un cambio importante en la manera de utilizar el elemento con efecto favorable sobre la entidad.

Cuando existan indicios de recuperación del valor de un activo tangible o intangible, que existirán, únicamente, cuando se haya producido un cambio en las estimaciones utilizadas para determinar su importe recuperable desde que se reconoció la última pérdida por deterioro, la entidad estimará el importe recuperable del activo y reconocerá en la cuenta de pérdidas y ganancias la reversión de la pérdida por deterioro registrada en períodos anteriores. Tras la reversión, se ajustará el cargo por amortización del activo en función de la vida útil remanente y del nuevo importe en libros ajustado.

14. La reversión de una pérdida por deterioro de un activo no supondrá el incremento de su importe en libros por encima del que hubiera tenido de no haberse registrado pérdidas por deterioro en ejercicios anteriores. En cualquier caso, las pérdidas por deterioro relacionadas con fondos de comercio previamente reconocidos nunca serán objeto de reversión, salvo el imputable a las inversiones en entidades a las que se aplique el método de la participación, descrito en la norma 49, en la medida en que, con posterioridad, su importe recuperable se haya incrementado.

15. La reversión de una pérdida por deterioro relacionada con una unidad generadora de efectivo se distribuirá entre los activos a los que previamente se hubiese atribuido la pérdida por deterioro, exceptuando el fondo de comercio, en proporción a su importe en libros.


[Bloc 40: #t1-c2-s5]

Secció cinquena. Cobertures comptables

[Bloque 40: #t1-c2-s5]

Sección quinta. Coberturas contables

[Bloc 41: #n31]

Norma 31. Cobertures comptables.

Definició.

1. Una cobertura és una tècnica financera mitjançant la qual un o diversos instruments financers, denominats «instruments de cobertura», es designen per cobrir un risc específicament identificat que pot tenir impacte en el reconeixement d’ingressos i despeses com a conseqüència de variacions en el valor raonable o en els fluxos d’efectiu d’un o diversos elements concrets, denominats «partides cobertes».

Una cobertura comptable implica que, quan es compleixin els requisits exigits en aquesta norma, els instruments de cobertura i les partides cobertes s’han de comptabilitzar aplicant els criteris específics establerts en aquesta norma en lloc dels que fixen altres normes d’aquesta Circular.

2. Les entitats poden optar per aplicar, a totes les relacions de cobertura, els criteris de comptabilitat de cobertures continguts en els apartats 3 a 27 següents o, de manera alternativa, els que contenen els apartats 28 a 42 de la present norma. En tot cas, per poder aplicar algun d’aquests tractaments s’han de complir totes les condicions següents:

a) La relació de cobertura consta només d’instruments de cobertura i partides cobertes admissibles, d’acord amb el que disposen els apartats 3 a 9 o, de manera alternativa, 28 a 32 de la present norma.

b) La relació de cobertura es designa i documenta en el moment inicial, moment en què també se n’ha de fixar l’objectiu i l’estratègia.

c) La cobertura ha de ser eficaç durant tot el termini previst per compensar les variacions en el valor raonable o en els fluxos d’efectiu que s’atribueixin al risc cobert, de manera coherent amb l’estratègia de gestió del risc inicialment documentada.

Criteris de registre i valoració d’instruments de cobertura i partides cobertes. Instruments de cobertura.

3. Únicament es poden designar instruments de cobertura:

a) Instruments financers derivats, segons es defineixen a la norma 19. No obstant això, una opció emesa no pot ser designada instrument de cobertura llevat que es designi per cobrir una opció comprada, incloent-hi les opcions comprades implícites en un altre instrument financer.

b) Actius o passius financers diferents dels derivats classificats en la categoria de valor raonable amb canvis en resultats, excepte en el cas de passius financers per als quals l’import dels canvis en el seu valor raonable atribuïble a canvis en el seu risc de crèdit es reconegui en un altre resultat global.

c) Actius o passius financers diferents dels derivats, únicament en cobertures del risc de tipus de canvi, excepte instruments de patrimoni net valorats a valor raonable amb canvis en un altre resultat global.

4. Els instruments financers a què es refereix l’apartat anterior han de ser designats instruments de cobertura en la seva integritat. No obstant això, una entitat pot:

a) Separar el valor intrínsec i el valor temporal d’una opció, i designar instrument de cobertura el component de canvi en el valor intrínsec de l’opció, i no el component de canvi en el valor temporal.

b) Separar l’element a termini (diferència entre el preu al comptat i el preu d’exercici de la compra a termini) i l’element al comptat d’un contracte a termini, i designar instrument de cobertura només el component de canvi en el valor de l’element al comptat, i no el canvi de valor de l’element a termini; de manera similar, en els instruments financers es pot separar el diferencial de base del tipus de canvi i es pot excloure de la designació com a instrument de cobertura.

c) Designar instrument de cobertura una proporció de l’instrument de cobertura complet, com el 50% de l’import nominal. No obstant això, no es pot designar instrument de cobertura una part del canvi en el seu valor raonable resultant únicament d’una part del període durant el qual l’instrument de cobertura es mantingui vigent.

d) Designar, en cas de cobertures del risc de tipus de canvi, instrument de cobertura el component de risc de tipus de canvi d’un actiu financer o d’un passiu financer que no siguin derivats, sempre que no es tracti d’una inversió en un instrument de patrimoni net valorat a valor raonable amb canvis en un altre resultat global.

5. Només es poden designar instruments de cobertura els contractes en els quals intervingui una part externa a l’entitat.

Partides cobertes.

6. Poden ser designats partides cobertes els actius, els passius, els compromisos en ferm no reconeguts, les transaccions previstes altament probables i les inversions netes en un negoci a l’estranger, segons les defineix l’apartat 2 de la norma 50, que, considerats individualment o en grups amb característiques de risc similars, exposin l’entitat a riscos específicament identificats de variacions en el valor raonable o en els fluxos d’efectiu.

Es pot designar partida coberta una exposició agregada formada per la combinació d’una exposició que es pugui considerar partida coberta segons el paràgraf anterior i un derivat.

Només poden ser designades partides cobertes els actius, els passius, els compromisos en ferm o les transaccions previstes altament probables en què intervingui una part externa a l’entitat. No obstant això, les partides monetàries intragrup amb risc de tipus de canvi (per exemple, un compte a cobrar o pagar entre dos dependents) es poden admetre com a partides cobertes en els estats financers consolidats si generen una exposició a guanys o pèrdues de canvi que no s’eliminin completament en la consolidació. Les transaccions previstes altament probables només poden ser cobertes quan suposin una exposició a les variacions en els fluxos d’efectiu que podrien afectar el compte

de pèrdues i guanys.

7. Les partides cobertes han de poder ser valorades amb fiabilitat. Les partides cobertes també poden ser components d’aquestes partides o grups de partides. Un component és una partida coberta que és inferior a la partida completa. Perquè pugui ser designat partida coberta, un component de risc ha de ser identificable per separat de l’element financer o no financer, i els canvis en els fluxos d’efectiu o en el valor raonable de l’element que siguin atribuïbles a canvis en el mateix component s’han de poder valorar amb fiabilitat. L’entitat pot designar partides cobertes només els següents tipus de components o una combinació d’aquests:

a) El component relatiu als canvis en els fluxos d’efectiu o en el valor raonable d’una partida atribuïbles a un risc o riscos específics (component de risc), sempre que, sobre la base d’una avaluació feta en el context de l’estructura de mercat concreta, el component de risc sigui identificable per separat i es pugui valorar amb fiabilitat; s’inclou entre els components de risc la designació únicament dels canvis en els fluxos d’efectiu o en el valor raonable d’una partida coberta que estiguin per damunt o per sota d’un preu especificat o una altra variable (risc unilateral);

b) Un o més fluxos d’efectiu contractuals seleccionats, i

c) Els components d’un import nominal, és a dir, una part específica de l’import d’una partida.

8. Un grup de partides (inclòs un grup de partides que constitueixin una posició neta) només és admissible com a partida coberta si:

a) Està format per partides, incloent-hi els seus components, que individualment siguin admissibles com a partides cobertes;

b) Les partides del grup es gestionen conjuntament als efectes de la gestió del risc, i

c) En el cas d’una cobertura de fluxos d’efectiu d’un grup de partides les variacions en els fluxos d’efectiu de les quals no s’espera que siguin aproximadament proporcionals a la variació global en els fluxos d’efectiu del grup de manera que es generin posicions de risc compensades entre si:

i) Es tracta d’una cobertura del risc de tipus de canvi, i

ii) La designació d’aquesta posició neta especifica l’exercici en el qual s’espera que les transaccions previstes afectin el resultat de l’exercici, així com la seva naturalesa i volum.

9. Un component que correspongui a una fracció d’un grup de partides admissible es considera admissible com a partida coberta sempre que la designació sigui coherent amb l’objectiu de gestió del risc de l’entitat.

Documentació i eficàcia de les cobertures comptables.

10. La documentació d’una relació de cobertura ha d’incloure la identificació de l’instrument de cobertura i de la partida coberta, la naturalesa del risc que s’ha de cobrir i la manera com l’entitat avaluarà si la relació de cobertura compleix els requisits d’eficàcia de la cobertura (juntament amb la seva anàlisi de les causes d’ineficàcia de la cobertura i la manera de determinar la ràtio de cobertura).

11. Perquè es verifiqui el requisit d’eficàcia de la cobertura que preveu la lletra c) de l’apartat 2 de la present norma, s’han de complir:

a) Hi ha d’haver una relació econòmica entre la partida coberta i l’instrument de cobertura;

b) El risc de crèdit de la contrapart de la partida coberta o de l’instrument de cobertura no ha d’exercir un efecte dominant sobre els canvis de valor resultants d’aquesta relació econòmica, i

c) La ràtio de cobertura de la relació de cobertura comptable, entesa com a quantitat de partida coberta entre quantitat d’instrument de cobertura, ha de ser la mateixa que la ràtio de cobertura que s’utilitzi als efectes de gestió. És a dir, la ràtio de cobertura de la relació de cobertura és la mateixa que la resultant de la quantitat de la partida coberta que l’entitat realment cobreix i la quantitat de l’instrument de cobertura que l’entitat realment utilitza per cobrir l’esmentada quantitat de la partida coberta. No obstant això, aquesta designació no ha de reflectir un desequilibri entre les ponderacions de la partida coberta i de l’instrument de cobertura que generi una ineficàcia de cobertura, independentment que estigui reconeguda o no, que pugui donar lloc a un resultat comptable contrari a la finalitat de la comptabilitat de cobertura.

Tipus de cobertura.

12. Les cobertures comptables es classifiquen, en funció del tipus de risc que cobreixin, en cobertures del valor raonable, cobertures dels fluxos d’efectiu i cobertures d’inversió neta en negocis a l’estranger, d’acord amb els criteris següents:

a) Cobertura del valor raonable: és una cobertura de l’exposició als canvis en el valor raonable d’actius o passius reconeguts o de compromisos en ferm no reconeguts, o d’un component d’aquests elements, atribuïble a un risc concret i que pot afectar el resultat de l’exercici.

b) Cobertura de fluxos d’efectiu: és una cobertura de l’exposició a la variació dels fluxos d’efectiu atribuïble a un risc concret associat a la totalitat o a un component d’un actiu o passiu reconegut (com la totalitat o alguns dels pagaments futurs d’interessos per un deute a interès variable), o a una transacció prevista altament probable, i que pot afectar el resultat de l’exercici.

c) Cobertura de la inversió neta en un negoci a l’estranger, segons es defineix a la norma 50.

13. Com a excepció al que preveu la lletra a) de l’apartat 12 anterior sobre la necessitat que els canvis en el valor de l’exposició puguin afectar el resultat de l’exercici, és suficient que aquesta afecti l’altre resultat global quan la partida coberta sigui un instrument de patrimoni net que l’entitat hagi optat per valorar a valor raonable en un altre resultat global, d’acord amb l’apartat 8 de la norma 22. En aquest cas, la ineficàcia de la cobertura reconeguda s’ha de reconèixer en un altre resultat global.

14. La cobertura del risc de tipus de canvi d’un compromís en ferm es pot comptabilitzar com a cobertura del valor raonable o com a cobertura de fluxos d’efectiu.

15. Si una relació de cobertura deixa de complir el requisit d’eficàcia de la cobertura prevista a la lletra c) de l’apartat 11 d’aquesta norma, però es manté inalterat l’objectiu de gestió del risc per a aquesta relació de cobertura designada, l’entitat ha d’ajustar la ràtio de cobertura d’aquesta relació de manera que compleixi de nou els criteris requerits, la qual cosa es denomina «reequilibri».

16. El reequilibri significa que, als efectes de la comptabilitat de cobertures, una vegada iniciada una relació de cobertura, l’entitat ha d’ajustar les quantitats de l’instrument de cobertura o de la partida coberta en resposta als canvis que afecten la ràtio de cobertura corresponent. Habitualment, aquest ajust reflecteix canvis en les quantitats de l’instrument de cobertura i de la partida coberta que s’utilitzin als efectes de gestió.

L’ajust de la ràtio de cobertura es pot fer de diferents maneres:

a) Es pot augmentar la ponderació de la partida coberta (amb la qual cosa al mateix temps es redueix la ponderació de l’instrument de cobertura) augmentant el volum de la partida coberta, o bé disminuint el volum de l’instrument de cobertura.

b) Es pot augmentar la ponderació de l’instrument de cobertura (amb la qual cosa al mateix temps es redueix la ponderació de la partida coberta) augmentant el volum de l’instrument de cobertura, o bé disminuint el volum de la partida coberta.

Els canvis en el volum es refereixen a canvis en les quantitats que formin part de la relació de cobertura. Per consegüent, les disminucions del volum no signifiquen necessàriament que les partides o transaccions deixin d’existir, o que es deixi d’esperar que tinguin lloc, sinó que no formen part de la relació de cobertura. Per exemple, la disminució del volum de l’instrument de cobertura pot donar lloc al fet que l’entitat mantingui un derivat, però només part d’aquest segueixi sent un instrument de cobertura de la relació de cobertura. En aquest cas, la part del derivat que deixi de formar part de la relació de cobertura es comptabilitzaria a valor raonable amb canvis en resultats, llevat que es designi instrument de cobertura en una relació de cobertura diferent.

17. L’entitat ha d’interrompre la comptabilitat de cobertures de manera prospectiva únicament quan la relació de cobertura, o una part d’aquesta, deixi de complir els criteris requerits, després de tenir en compte qualsevol reequilibri de la relació de cobertura, si escau. S’inclouen aquí els casos en què l’instrument de cobertura expiri, es vengui, es resolgui o s’exerceixi. La interrupció de la comptabilitat de cobertures pot afectar la relació de cobertura en la seva integritat o només una part d’aquesta, cas en què la comptabilitat de cobertures s’ha de seguir aplicant a la relació de cobertura restant.

Comptabilització de les cobertures del valor raonable.

18. En la mesura que una cobertura compleixi els requisits que estableixen els apartats 2, 10 i 11 d’aquesta norma, la relació de cobertura de valor raonable s’ha de comptabilitzar de la manera següent:

a) Instrument de cobertura: la pèrdua o guany de l’instrument de cobertura s’ha de reconèixer en el compte de pèrdues i guanys, o en un altre resultat global si l’instrument de cobertura cobreix un instrument de patrimoni net que l’entitat ha optat per valorar a valor raonable amb canvis en un altre resultat global.

b) Partida coberta: el guany o la pèrdua atribuïble al risc cobert s’ha de reconèixer en el compte de pèrdues i guanys, i l’import en llibres de la partida coberta s’ha d’ajustar pel mateix import. No obstant això, si la partida coberta és un instrument de patrimoni net que l’entitat ha optat per valorar a valor raonable amb canvis en un altre resultat global, aquests imports s’han de mantenir en un altre resultat global.

19. Les modificacions en l’import en llibres de les partides cobertes que es valorin a cost amortitzat impliquen la correcció, des del moment de la modificació, o bé –com a molt tard– des que cessi la comptabilitat de cobertures, del tipus d’interès efectiu de l’instrument. En cas que la partida coberta sigui un actiu financer, o un component d’aquest, que es valori a valor raonable amb canvis en un altre resultat global, diferent dels instruments de patrimoni net per als quals l’entitat ha optat per aquesta comptabilització, s’ha de seguir el mateix criteri d’imputació al compte de pèrdues i guanys amb l’altre resultat global acumulat anteriorment reconegut, sense necessitat en aquest cas d’ajustar l’import en llibres de l’actiu.

20. Quan la partida coberta sigui un compromís en ferm no reconegut o un component d’aquest, el canvi acumulat en el valor raonable de la partida coberta després de la seva designació s’ha de reconèixer com un actiu o un passiu, i la pèrdua o guany corresponent s’ha de reflectir en el resultat de l’exercici.

Comptabilització de cobertures de fluxos d’efectiu.

21. En la mesura que una cobertura de fluxos d’efectiu compleixi els criteris requerits pels apartats 2, 10 i 11 d’aquesta norma, la relació de cobertura s’ha de comptabilitzar segons el que preveuen aquest apartat i els apartats 22 i 23 següents.

La pèrdua o el guany de l’instrument de cobertura, en la part que constitueixi una cobertura eficaç, s’ha de reconèixer en un altre resultat global. Així, el component de patrimoni net que sorgeix com a conseqüència de la cobertura s’ha d’ajustar perquè sigui igual, en termes absoluts, al menor dels dos valors següents:

a) La pèrdua o el guany acumulats de l’instrument de cobertura des de l’inici de la cobertura.

b) El canvi acumulat en el valor raonable de la partida coberta (és a dir, el valor actual del canvi acumulat en els fluxos d’efectiu futurs esperats coberts) des de l’inici de la cobertura.

22. Qualsevol pèrdua o guany restant de l’instrument de cobertura o qualsevol pèrdua o guany requerits per compensar el canvi en l’ajust per cobertura de fluxos d’efectiu calculats d’acord amb l’apartat anterior representa una ineficàcia de la cobertura que obliga a reconèixer en el resultat de l’exercici aquestes quantitats.

23. L’import que s’hagi acumulat en patrimoni net per l’ajust per cobertura de fluxos d’efectiu s’ha de tractar de la manera següent:

a) Si una transacció prevista altament probable coberta dóna lloc posteriorment al reconeixement d’un actiu o un passiu no financer, o una transacció prevista altament probable coberta relativa a un actiu o un passiu no financer passa a ser un compromís en ferm al qual s’aplica la comptabilitat de cobertures del valor raonable, l’entitat ha d’eliminar aquest import de l’ajust per cobertura de fluxos d’efectiu i l’ha d’incloure directament en el cost inicial o un altre import en llibres de l’actiu o del passiu.

b) A la resta de casos, l’ajust reconegut en patrimoni net s’ha de transferir al resultat de l’exercici en la mesura en què fluxos d’efectiu futurs esperats coberts afectin el resultat de l’exercici (per exemple, en els exercicis en què es reconegui la despesa per interessos o en què tingui lloc una venda prevista).

No obstant això, si l’ajust reconegut en patrimoni net és una pèrdua i l’entitat espera que tota o part d’aquesta no es recuperi en un o més exercicis futurs, aquest import que no s’espera recuperar s’ha de reclassificar immediatament en el resultat de l’exercici.

Comptabilització de les cobertures d’inversions netes en negocis a l’estranger.

24. La cobertura de la inversió neta en un negoci a l’estranger, segons la defineix l’apartat 2 de la norma 50, s’ha de comptabilitzar amb els criteris següents:

a) El guany o la pèrdua atribuïble a la part de l’instrument de cobertura qualificada de cobertura eficaç s’ha de reconèixer en una partida d’«un altre resultat global acumulat» del patrimoni net a través de l’estat d’ingressos i despeses reconeguts. La resta del guany o la pèrdua de l’instrument s’ha de reconèixer immediatament en el compte de pèrdues i guanys.

b) Els imports dels guanys i les pèrdues dels instruments de cobertura reconeguts en

«un altre resultat global acumulat» del patrimoni net han de romandre en la partida esmentada fins que s’alieni la inversió neta en negocis a l’estranger o causi baixa del balanç, moment en què s’han de registrar en el compte de pèrdues i guanys.

Comptabilització del valor temporal de les opcions i de l’element a termini en els contractes a termini.

25. Quan l’entitat separi el valor intrínsec i el valor temporal d’una opció i designi instrument de cobertura només el component de canvi en el valor intrínsec de l’opció, ha de comptabilitzar el valor temporal de l’opció de la manera següent: el canvi en el valor raonable del valor temporal de l’opció s’ha de reconèixer en un altre resultat global en la mesura en què es relacioni amb la partida coberta i s’ha d’acumular en un component separat del patrimoni net. Amb posterioritat, depenent del tipus de partida coberta per l’opció:

a) Si l’opció cobreix una partida referida a una transacció, el canvi acumulat en el valor raonable resultant del valor temporal de l’opció que s’hagi acumulat en un component separat:

i) Si la partida coberta dóna lloc posteriorment al reconeixement d’un actiu no financer o un passiu no financer, o d’un compromís en ferm referent a un actiu no financer o un passiu no financer al qual s’apliqui la comptabilitat de cobertures del valor raonable, l’entitat ha d’eliminar l’import del component separat del patrimoni net i l’ha d’incloure directament en el cost inicial o un altre import en llibres de l’actiu o del passiu.

ii) Quan es tracti de relacions de cobertura diferents de les previstes en el numeral i), l’import s’ha de reclassificar passant-lo del component separat del patrimoni net al resultat de l’exercici en concepte d’ajust per reclassificació en el mateix exercici o exercicis durant els quals els fluxos d’efectiu futurs esperats coberts afectin el resultat de l’exercici (per exemple, quan tingui lloc una venda prevista).

iii)                   No obstant això, si s’espera que tot o part d’aquest import reflectit en un component separat del patrimoni net no es recuperi en un o més exercicis futurs, la part que no s’esperi recuperar s’ha de traspassar de manera immediata al resultat de l’exercici, en concepte d’ajust per reclassificació.

b) Si l’opció cobreix una partida referida a un període de temps, el valor temporal en la data de designació de l’opció com a instrument de cobertura, en la mesura que es relacioni amb la partida coberta, s’ha d’amortitzar de manera sistemàtica i racional al llarg del període durant el qual l’ajust de la cobertura pel valor intrínsec de l’opció pugui afectar el resultat de l’exercici.

26. Quan l’entitat separi l’element a termini i l’element al comptat d’un contracte a termini i designi com a instrument de cobertura només el canvi en el valor de l’element al comptat, o quan separi el diferencial de base del tipus de canvi d’un instrument financer i l’exclogui de la designació d’aquest instrument financer com a instrument de cobertura, pot aplicar el que estableix l’apartat 25 anterior a l’element a termini del contracte a termini o al diferencial de base del tipus de canvi de la mateixa manera que s’aplica al valor temporal d’una opció.

Opció revocable de designar una exposició creditícia a valor raonable.

27. Si una entitat utilitza un derivat de crèdit valorat a valor raonable amb canvis en resultats per gestionar la totalitat o part d’una exposició al risc de crèdit, pot designar aquesta exposició com a valorada a valor raonable amb canvis en resultats, sempre que:

a) L’acreditat en l’exposició amb risc de crèdit (per exemple, el prestatari o el titular d’un compromís de préstec) concordi amb el de l’entitat de referència del derivat de crèdit, i

b) El grau de prelació de l’instrument financer exposat al risc de crèdit concordi amb el dels instruments subjacents del derivat de crèdit.

L’entitat pot designar aquest instrument financer en el moment del reconeixement inicial o amb posterioritat, o mentre estigui sense reconèixer. L’entitat ha de documentar simultàniament la designació.

Si l’exposició creditícia es designa valorada a valor raonable amb canvis en resultats després del seu reconeixement inicial, la diferència en el moment de la designació entre l’import en llibres i el valor raonable s’ha de reconèixer de manera immediata en el resultat de l’exercici. La pèrdua o el guany acumulats anteriorment reconeguts –si s’escau– en un altre resultat global s’ha de reclassificar de manera immediata al resultat de l’exercici en concepte d’ajust per reclassificació.

Quan l’entitat interrompi la valoració de l’instrument financer que dóna lloc al risc de crèdit, o d’una part d’aquest instrument, a valor raonable amb canvis en resultats, el valor raonable d’aquest instrument financer en la data de la interrupció passa a ser el seu nou import en llibres. Posteriorment, s’ha d’aplicar la mateixa valoració que s’utilitzés abans de la designació de l’instrument financer a valor raonable amb canvis en resultats. Per exemple, un actiu financer classificat originalment com a valorat a cost amortitzat tornaria a ser valorat així i el seu tipus d’interès efectiu es recalcularia sobre la base del seu nou import en llibres en la data de la interrupció de la valoració a valor raonable amb canvis en resultats.

Criteris alternatius de registre i valoració d’instruments de cobertura i partides cobertes. Instruments de cobertura.

28. Amb caràcter general, els instruments que es poden designar instruments de cobertura són els derivats el valor raonable o fluxos d’efectiu futurs dels quals compensin les variacions en el valor raonable o en els fluxos d’efectiu de partides que compleixin els requisits per ser qualificades de partides cobertes. No obstant això, exclusivament per a les cobertures del risc de tipus de canvi, també es poden qualificar d’instruments de cobertura actius financers i passius financers diferents dels derivats.

29. Un instrument financer pot ser designat instrument de cobertura, exclusivament, si compleix els criteris següents:

a) Pot ser qualificat íntegrament d’instrument de cobertura, encara que només ho sigui per un percentatge del seu import total, llevat que es tracti d’opcions, cas en què es pot designar instrument de cobertura el canvi en el seu valor intrínsec, segons el defineix la norma 13, excloent-ne el canvi en el seu valor temporal o de contractes a termini, que poden ser-ho per la diferència entre els preus de comptat i a termini de l’actiu subjacent.

b) Es designa com a cobertura per la totalitat del seu termini romanent.

c) En el supòsit de cobertura de més d’un risc, es poden identificar clarament els diferents riscos coberts, designar cada part de l’instrument com a cobertura de partides cobertes concretes i demostrar l’eficàcia de les diferents cobertures.

30. Dos o més derivats, o proporcions d’aquests, poden ser considerats en combinació i designar-se conjuntament com a instruments de cobertura. En cap cas, els instruments següents poden ser designats com a instruments de cobertura:

a) Les opcions emeses, llevat que es designin per compensar opcions comprades, incloent-hi les implícites en un instrument híbrid.

b) Les opcions que combinen una opció emesa i una altra de comprada quan el seu efecte net sigui el d’una opció emesa perquè es rep una prima neta.

c) Els instruments de patrimoni net emesos per l’entitat. Partides cobertes.

31. Es poden designar partides cobertes els actius, els passius, els compromisos en ferm, les transaccions previstes altament probables d’executar i inversions netes en un negoci a l’estranger, segons les defineix l’apartat 2 de la norma 50, que, considerats individualment o en grups amb similars característiques de risc, exposin l’entitat a riscos específicament identificats de variacions en el valor raonable o en els fluxos d’efectiu.

Les transaccions previstes només poden ser cobertes quan, a més de ser altament probables, suposin una exposició a les variacions en els fluxos d’efectiu que podrien afectar el compte de pèrdues i guanys.

En cap cas no es pot considerar partida coberta una posició neta d’actius i passius, sense perjudici del que preceptua la norma 32 per a la cobertura del risc de tipus d’interès d’una cartera d’instruments financers.

32. Les partides que es designin partides cobertes han de complir els criteris següents:

a) Els actius financers i passius financers es poden cobrir parcialment, tal com un determinat import o percentatge dels seus fluxos d’efectiu o del seu valor raonable, sempre que es pugui mesurar l’eficàcia de la cobertura. En particular, es pot cobrir només l’exposició al tipus d’interès lliure de risc o a un component d’un tipus d’interès de referència sempre que la part designada com a coberta sigui inferior a tots els fluxos d’efectiu de l’actiu o passiu cobert.

b) Els passius financers només es poden designar partides cobertes en les cobertures del valor raonable pel termini durant el qual el creditor no pugui disposar contractualment del seu import; no obstant això, el risc de tipus d’interès a què exposin l’entitat els passius financers estables, entesos com els dipòsits que, encara que tinguin venciment a la vista, hagin mostrat una estabilitat temporal a l’entitat superior a la prevista contractualment, es pot cobrir amb cobertures de fluxos d’efectiu. No obstant això, l’entitat pot aplicar el tractament que preveu la norma 32.

c) Els actius i passius no financers només poden ser designats partides cobertes:

i) Per cobrir el risc de tipus de canvi.

ii) Per cobrir el conjunt de tots els riscos.

d) Els actius similars, o els passius similars, poden ser agregats i coberts com un grup, només si els actius individuals o els passius individuals del grup tenen en comú l’exposició al risc cobert i, a més, el canvi en el valor raonable atribuïble a aquell risc per a cada element individual és aproximadament proporcional al canvi total en el valor raonable del grup d’elements a causa del risc cobert.

e) Un compromís en ferm d’adquirir un negoci en una combinació de negocis només pot ser partida coberta mitjançant cobertura del risc de tipus de canvi.

f) Les inversions en entitats dependents, negocis conjunts i associades no poden ser designades partides cobertes en cobertures del valor raonable.

Documentació i eficàcia de les cobertures comptables.

33. La documentació de les cobertures comptables ha d’incloure:

a) La identificació de l’instrument de cobertura, de la partida o transacció coberta i de la naturalesa del risc que s’està cobrint.

b) El criteri i mètode per valorar l’eficàcia durant tota la vida de l’instrument de cobertura per compensar l’exposició a les variacions de la partida coberta, ja sigui en el valor raonable o en els fluxos d’efectiu, que s’atribueixen al risc cobert, així com si en el mesurament de la cobertura s’inclou tota el guany o la pèrdua de l’instrument de cobertura o si s’exclou algun component.

34. Una cobertura es considera eficaç si, a l’inici de la seva vida i durant aquesta, l’entitat pot esperar, prospectivament, que els canvis en el valor raonable o en els fluxos d’efectiu de la partida coberta que siguin atribuïbles al risc cobert siguin compensats gairebé completament pels canvis en el valor raonable o en els fluxos d’efectiu de l’instrument de cobertura, i que, retrospectivament, els resultats de la cobertura hagin oscil·lat dins d’un rang de variació del 80% al 125% respecte del resultat de la partida coberta.

En l’anàlisi de l’eficàcia d’una cobertura s’han de tenir en compte els criteris següents:

a) L’eficàcia s’ha de poder determinar de manera fiable; per a això, el valor raonable o els fluxos d’efectiu de la partida coberta, i el valor raonable de l’instrument de cobertura, s’han de poder estimar de manera fiable.

b) L’eficàcia s’ha de valorar, com a mínim, cada vegada que es publiquin els comptes anuals, o un conjunt similar d’informació financera completa o condensada, que es refereixi a un període comptable més reduït que l’exercici anual.

c) Per valorar l’eficàcia de les cobertures s’ha d’utilitzar el mètode que s’adapti millor a l’estratègia de gestió del risc per l’entitat, i és possible adoptar mètodes diferents per a les diferents cobertures.

35. La cobertura comptable només es pot aplicar a transaccions entre entitats o segments dins del mateix grup en els estats financers individuals i consolidats de les diferents entitats o segments, però no en els estats financers consolidats del grup. No obstant això, el risc de tipus de canvi d’una partida monetària intragrup, com una partida a cobrar o a pagar entre dues entitats dependents, pot complir els requisits per qualificar-se de partida coberta en els estats financers consolidats si origina una exposició al risc per tipus de canvi que no es pugui eliminar completament en la consolidació perquè la transacció es dugui a terme entre entitats que tenen monedes funcionals diferents. En tot cas, els efectes de qualsevol cobertura comptable entre entitats del mateix grup que es reconeguin en el compte de pèrdues i guanys o en un altre resultat global dels estats financers individuals i consolidats s’han d’eliminar en el procés de consolidació.

Tipus de cobertura.

36. Les cobertures comptables es classifiquen, en funció del tipus de risc que cobreixin, en cobertures del valor raonable, cobertures dels fluxos d’efectiu i cobertures de la inversió neta en negocis a l’estranger, d’acord amb els criteris següents:

a) Cobertures del valor raonable: cobreixen l’exposició a la variació en el valor raonable d’actius o passius o de compromisos en ferm encara no reconeguts, o d’una porció identificada d’aquests actius, passius o compromisos en ferm, atribuïble a un risc en particular, sempre que pugui afectar el compte de pèrdues i guanys.

b) Cobertures dels fluxos d’efectiu: cobreixen l’exposició a la variació dels fluxos d’efectiu que s’atribueix a un risc particular associat amb un actiu o passiu o a una transacció prevista altament probable, sempre que pugui afectar el compte de pèrdues i guanys.

c) Cobertures de la inversió neta en negocis a l’estranger: cobreixen el risc de canvi en les inversions en entitats dependents, negocis conjunts, associades i sucursals de l’entitat les activitats dels quals estan basades o es porten a terme en un país diferent o en una moneda funcional diferent dels de l’entitat.

Comptabilització de les cobertures del valor raonable.

37.  Les cobertures del valor raonable s’han de registrar de la manera següent:

a) Instruments de cobertura: el guany o la pèrdua que sorgeixi a l’hora de valorar els instruments s’ha de reconèixer immediatament en el compte de pèrdues i guanys.

b) Partides cobertes: el guany o la pèrdua atribuïble al risc cobert s’ha de reconèixer immediatament en el compte de pèrdues i guanys, encara que la partida es valori pel seu cost amortitzat, o sigui un instrument de deute inclòs en la cartera d’actius financers a valor raonable amb canvis en un altre resultat global d’acord amb el que estableix la norma 22.

38. Quan la partida coberta es valori pel seu cost amortitzat, el seu import en llibres s’ha d’ajustar per l’import del guany o la pèrdua que es registri en el compte de pèrdues i guanys com a conseqüència de la cobertura. Una vegada que aquesta partida deixi d’estar coberta de les variacions del seu valor raonable, l’import de l’ajust esmentat s’ha d’anar reconeixent en el compte de pèrdues i guanys utilitzant el del tipus d’interès efectiu revisat, calculat en la data en què cessa la cobertura, i ha d’estar completament amortitzat al venciment de la partida coberta.

39. La comptabilitat de cobertures s’interromp quan:

a) L’instrument de cobertura expiri, sigui venut o, si escau, s’exerceixi, sense que la substitució o renovació d’un instrument de cobertura per un altre instrument es consideri un venciment o una terminació llevat que això estigui previst a l’estratègia de cobertura documentada per l’entitat.

b) La cobertura deixa de complir els requisits establerts per a la comptabilitat de cobertures.

c) L’entitat revoca la designació.

Comptabilització de les cobertures dels fluxos d’efectiu.

40. Les cobertures dels fluxos d’efectiu s’han de registrar de la manera següent:

a) El guany o la pèrdua atribuïble a la part de l’instrument de cobertura qualificat de cobertura eficaç s’ha de reconèixer transitòriament en una partida d’«un altre resultat global acumulat» del patrimoni net a través de l’estat d’ingressos i despeses reconeguts. El seu import ha de ser el més petit en termes absoluts d’entre:

i) El guany o la pèrdua acumulats per l’instrument de cobertura des de l’inici de la cobertura, i

ii) La variació acumulada en el valor actual dels fluxos d’efectiu futurs esperats de la partida coberta des de l’inici de la cobertura. La resta del guany o la pèrdua de l’instrument s’ha de reconèixer immediatament en el compte de pèrdues i guanys.

b) Els guanys o les pèrdues acumulades dels instruments de cobertura reconeguts a la partida d’«un altre resultat global acumulat» del patrimoni net han de romandre en aquesta partida fins que es registrin en el compte de pèrdues i guanys en els períodes en què les partides designades com a cobertes afectin el compte esmentat, llevat que la cobertura correspongui a una transacció prevista que acabi en el reconeixement d’un actiu o passiu no financer, cas en què els imports registrats en el patrimoni net s’han d’incloure en el cost de l’actiu o passiu quan sigui adquirit o assumit.

Si s’espera que tot o part d’una pèrdua registrada transitòriament en el patrimoni net no es pugui recuperar en el futur, el seu import s’ha de reclassificar immediatament al compte de pèrdues i guanys.

41. Quan s’interrompi la cobertura del flux d’efectiu perquè es dóna algun dels supòsits enumerats a l’apartat 39 d’aquesta norma, el resultat acumulat de l’instrument de cobertura reconegut a la partida d’«un altre resultat global acumulat» del patrimoni net mentre la cobertura era efectiva s’ha de continuar reconeixent en aquesta partida fins que la transacció coberta ocorri, moment en què s’han d’aplicar els criteris que indica la lletra

b) de l’apartat anterior, llevat que es prevegi que no es farà la transacció, cas en què s’ha de reconèixer immediatament en el compte de pèrdues i guanys.

Comptabilització de les cobertures d’inversions netes en negocis a l’estranger.

42. La cobertura de la inversió neta en un negoci a l’estranger, segons el defineix la norma 50, s’ha de comptabilitzar amb els criteris següents:

a) El guany o la pèrdua atribuïble a la part de l’instrument de cobertura qualificada de cobertura eficaç s’ha de reconèixer en una partida d’«un altre resultat global acumulat» del patrimoni net a través de l’estat d’ingressos i despeses reconeguts. La resta del guany o la pèrdua de l’instrument s’ha de reconèixer immediatament en el compte de pèrdues i guanys.

b) Els imports dels guanys i les pèrdues dels instruments de cobertura reconeguts en

«un altre resultat global acumulat» del patrimoni net han de romandre en la partida esmentada fins que s’alieni la inversió neta en negocis a l’estranger o causi baixa del balanç, moment en què s’han de registrar en el compte de pèrdues i guanys.

Moneda estrangera.

43. El registre de les diferències de canvi d’un instrument de cobertura en una cobertura de fluxos d’efectiu o d’inversió neta en un negoci a l’estranger s’ha de fer d’acord amb les regles següents:

a) En les partides monetàries valorades a valor raonable amb canvis en un altre resultat global, s’ha de separar l’efecte tipus de canvi de l’efecte de variació del preu, i s’ha de registrar aquell en el compte de pèrdues i guanys del període, d’acord amb el que preceptua la lletra b) de l’apartat 47 de la norma 22.

b) En les partides no monetàries, tota la variació de l’import en llibres s’ha de registrar com «un altre resultat global acumulat» dins del patrimoni net, d’acord amb el que preceptua la lletra b) de l’apartat 47 de la norma 22.

c) En el supòsit de cobertura del risc de tipus de canvi entre un actiu monetari i un passiu monetari, que no siguin derivats, les variacions sorgides pel tipus de canvi s’han de reconèixer en el compte de pèrdues i guanys.

44. El tractament de la cobertura de tipus de canvi en els estats financers individuals s’ha d’efectuar d’acord amb les regles següents:

a) La cobertura de les partides no monetàries registrades a valor raonable i de la inversió neta en un negoci a l’estranger s’han de tractar com a cobertures de valor raonable pel component de tipus de canvi.

b) La cobertura de les restants partides no monetàries s’ha de registrar com una cobertura de fluxos d’efectiu.

La cobertura de les partides monetàries s’ha de registrar com una cobertura de valor raonable.


[Bloque 41: #n31]

Norma 31. Coberturas contables.

Definición.

1. Una cobertura es una técnica financiera mediante la que uno o varios instrumentos financieros, denominados «instrumentos de cobertura», se designan para cubrir un riesgo específicamente identificado que puede tener impacto en el reconocimiento de ingresos y gastos como consecuencia de variaciones en el valor razonable o en los flujos de efectivo de uno o varios elementos concretos, denominados «partidas cubiertas».

Una cobertura contable implica que, cuando se cumpla con los requisitos exigidos en esta norma, los instrumentos de cobertura y las partidas cubiertas se contabilizarán aplicando los criterios específicos establecidos en esta norma en lugar de los fijados en otras normas de esta circular.

2. Las entidades podrán optar por aplicar, a todas las relaciones de cobertura, los criterios de contabilidad de coberturas contenidos en los apartados 3 a 27 siguientes o, de forma alternativa, los contenidos en los apartados 28 a 42 de la presente norma. En todo caso, para poder aplicar alguno de estos tratamientos se deben cumplir todas las condiciones siguientes:

a) La relación de cobertura consta solo de instrumentos de cobertura y partidas cubiertas admisibles, conforme a lo dispuesto en los apartados 3 a 9 o, de forma alternativa, 28 a 32 de la presente norma.

b) La relación de cobertura se designa y documenta en el momento inicial, en cuyo momento también se debe fijar su objetivo y estrategia.

c) La cobertura debe ser eficaz durante todo el plazo previsto para compensar las variaciones en el valor razonable o en los flujos de efectivo que se atribuyan al riesgo cubierto, de manera coherente con la estrategia de gestión del riesgo inicialmente documentada.

Criterios de registro y valoración de instrumentos de cobertura y partidas cubiertas.

Instrumentos de cobertura.

3. Únicamente podrán ser designados como instrumentos de cobertura:

a) Instrumentos financieros derivados, según se definen en la norma 19. No obstante, una opción emitida no podrá ser designada como instrumento de cobertura a menos que se designe para cubrir una opción comprada, incluyendo aquellas opciones compradas implícitas en otro instrumento financiero.

b) Activos o pasivos financieros distintos de los derivados clasificados en la categoría de valor razonable con cambios en resultados, salvo en el caso de pasivos financieros para los que el importe de los cambios en su valor razonable atribuible a cambios en su riesgo de crédito se reconozca en otro resultado global.

c) Activos o pasivos financieros distintos de los derivados, únicamente en coberturas del riesgo de tipo de cambio, salvo instrumentos de patrimonio neto valorados a valor razonable con cambios en otro resultado global.

4. Los instrumentos financieros a que se refiere el apartado anterior deben ser designados en su integridad como instrumentos de cobertura. No obstante, una entidad podrá:

a) Separar el valor intrínseco y el valor temporal de una opción, designando como instrumento de cobertura el componente de cambio en el valor intrínseco de la opción, y no el componente de cambio en el valor temporal.

b) Separar el elemento a plazo (diferencia entre el precio al contado y el precio de ejercicio de la compra a plazo) y el elemento al contado de un contrato a plazo, y designar como instrumento de cobertura solo el componente de cambio en el valor del elemento al contado, y no el cambio de valor del elemento a plazo; de forma similar, en los instrumentos financieros puede separarse el diferencial de base del tipo de cambio y excluirse de la designación como instrumento de cobertura.

c) Designar como instrumento de cobertura una proporción del instrumento de cobertura completo, como el 50 % del importe nominal. No obstante, no puede ser designada como instrumento de cobertura una parte del cambio en su valor razonable resultante únicamente de una parte del período durante el cual el instrumento de cobertura se mantenga vigente.

d) Designar, en caso de coberturas del riesgo de tipo de cambio, como instrumento de cobertura el componente de riesgo de tipo de cambio de un activo financiero o de un pasivo financiero que no sean derivados, siempre que no se trate de una inversión en un instrumento de patrimonio neto valorado a valor razonable con cambios en otro resultado global.

5. Solo pueden ser designados como instrumentos de cobertura los contratos en los que intervenga una parte externa a la entidad.

Partidas cubiertas.

6. Podrán ser designados como partidas cubiertas los activos, pasivos, compromisos en firme no reconocidos, transacciones previstas altamente probables e inversiones netas en un negocio en el extranjero, según se definen estas en el apartado 2 de la norma 50, que, considerados individualmente o en grupos con similares características de riesgo, expongan a la entidad a riesgos específicamente identificados de variaciones en el valor razonable o en los flujos de efectivo.

Podrá ser designada como partida cubierta una exposición agregada formada por la combinación de una exposición que pueda considerarse partida cubierta según el párrafo anterior y un derivado.

Solo pueden ser designadas como partidas cubiertas los activos, pasivos, compromisos en firme o transacciones previstas altamente probables en los que intervenga una parte externa a la entidad. No obstante, las partidas monetarias intragrupo con riesgo de tipo de cambio (por ejemplo, una cuenta a cobrar o pagar entre dos dependientes) pueden admitirse como partidas cubiertas en los estados financieros consolidados si genera una exposición a ganancias o pérdidas de cambio que no se eliminen completamente en la consolidación.

Las transacciones previstas altamente probables solo podrán ser cubiertas cuando supongan una exposición a las variaciones en los flujos de efectivo que podrían afectar a la cuenta de pérdidas y ganancias.

7. Las partidas cubiertas deben poder ser valoradas con fiabilidad. Las partidas cubiertas podrán ser también componentes de esas partidas o grupos de partidas. Un componente es una partida cubierta que es menor que la partida completa. Para que pueda ser designado como partida cubierta, un componente de riesgo debe ser identificable por separado del elemento financiero o no financiero, y los cambios en los flujos de efectivo o en el valor razonable del elemento que sean atribuibles a cambios en el propio componente deben poder valorarse con fiabilidad. La entidad puede designar como partidas cubiertas solo los siguientes tipos de componentes o una combinación de ellos:

a) El componente relativo a los cambios en los flujos de efectivo o en el valor razonable de una partida atribuibles a un riesgo o riesgos específicos (componente de riesgo), siempre que, sobre la base de una evaluación realizada en el contexto de la estructura de mercado concreta, el componente de riesgo sea identificable por separado y pueda valorarse con fiabilidad; se incluye entre los componentes de riesgo la designación únicamente de los cambios en los flujos de efectivo o en el valor razonable de una partida cubierta que estén por encima o por debajo de un precio especificado u otra variable (riesgo unilateral);

b) Uno o más flujos de efectivo contractuales seleccionados, y

c) Los componentes de un importe nominal, es decir, una parte específica del importe de una partida.

8. Un grupo de partidas (incluido un grupo de partidas que constituyan una posición neta) solo será admisible como partida cubierta si:

a) Está formado por partidas, incluyendo sus componentes, que individualmente sean admisibles como partidas cubiertas;

b) Las partidas del grupo se gestionan conjuntamente a efectos de la gestión del riesgo, y

c) En el caso de una cobertura de flujos de efectivo de un grupo de partidas cuyas variaciones en los flujos de efectivo no se espera que sean aproximadamente proporcionales a la variación global en los flujos de efectivo del grupo de forma que se generen posiciones de riesgo compensadas entre sí:

i) Se trata de una cobertura del riesgo de tipo de cambio, y

ii) La designación de esa posición neta especifica el ejercicio en el que se espera que las transacciones previstas afecten al resultado del ejercicio, así como su naturaleza y volumen.

9. Un componente que corresponda a una fracción de un grupo de partidas admisible se considerará admisible como partida cubierta siempre que la designación sea coherente con el objetivo de gestión del riesgo de la entidad.

Documentación y eficacia de las coberturas contables.

10. La documentación de una relación de cobertura debe incluir la identificación del instrumento de cobertura y de la partida cubierta, la naturaleza del riesgo que se va a cubrir y la forma en que la entidad evaluará si la relación de cobertura cumple los requisitos de eficacia de la cobertura (junto con su análisis de las causas de ineficacia de la cobertura y el modo de determinar la ratio de cobertura).

11. Para que se verifique el requisito de eficacia de la cobertura previsto en la letra c) del apartado 2 de la presente norma, se deberán cumplir:

a) Debe existir una relación económica entre la partida cubierta y el instrumento de cobertura;

b) El riesgo de crédito de la contraparte de la partida cubierta o del instrumento de cobertura no debe ejercer un efecto dominante sobre los cambios de valor resultantes de esa relación económica, y

c) La ratio de cobertura de la relación de cobertura contable, entendida como cantidad de partida cubierta entre cantidad de instrumento de cobertura, debe ser la misma que la ratio de cobertura que se emplee a efectos de gestión. Es decir, la ratio de cobertura de la relación de cobertura es la misma que la resultante de la cantidad de la partida cubierta que la entidad realmente cubre y la cantidad del instrumento de cobertura que la entidad realmente utiliza para cubrir dicha cantidad de la partida cubierta. No obstante, esa designación no debe reflejar un desequilibrio entre las ponderaciones de la partida cubierta y del instrumento de cobertura que genere una ineficacia de cobertura, independientemente de que esté reconocida o no, que pueda dar lugar a un resultado contable contrario a la finalidad de la contabilidad de cobertura.

Tipos de cobertura.

12. Las coberturas contables se clasifican, en función del tipo de riesgo que cubran, en coberturas del valor razonable, coberturas de los flujos de efectivo y coberturas de inversión neta en negocios en el extranjero, de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Cobertura del valor razonable: es una cobertura de la exposición a los cambios en el valor razonable de activos o pasivos reconocidos o de compromisos en firme no reconocidos, o de un componente de estos elementos, atribuible a un riesgo concreto y que puede afectar al resultado del ejercicio.

b) Cobertura de flujos de efectivo: es una cobertura de la exposición a la variación de los flujos de efectivo atribuible a un riesgo concreto asociado a la totalidad o a un componente de un activo o pasivo reconocido (como la totalidad o algunos de los pagos futuros de intereses por una deuda a interés variable), o a una transacción prevista altamente probable, y que puede afectar al resultado del ejercicio.

c) Cobertura de la inversión neta en un negocio en el extranjero, según se define en la norma 50.

13. Como excepción a lo previsto en la letra a) del apartado 12 anterior sobre la necesidad de que los cambios en el valor de la exposición puedan afectar al resultado del ejercicio, será suficiente con que esta afecte al otro resultado global cuando la partida cubierta sea un instrumento de patrimonio neto que la entidad haya optado por valorar a valor razonable en otro resultado global, de acuerdo con el apartado 8 de la norma 22. En este caso, la ineficacia de la cobertura reconocida se reconocerá en otro resultado global.

14. La cobertura del riesgo de tipo de cambio de un compromiso en firme puede contabilizarse como cobertura del valor razonable o como cobertura de flujos de efectivo.

15. Si una relación de cobertura deja de cumplir el requisito de eficacia de la cobertura prevista en la letra c) del apartado 11 de esta norma, pero se mantiene inalterado el objetivo de gestión del riesgo para esa relación de cobertura designada, la entidad ajustará la ratio de cobertura de dicha relación de forma que cumpla de nuevo los criterios requeridos, a lo que se denominará «reequilibrio».

16. El reequilibrio significa que, a efectos de la contabilidad de coberturas, una vez iniciada una relación de cobertura, la entidad debe ajustar las cantidades del instrumento de cobertura o de la partida cubierta en respuesta a los cambios que afectan a la ratio de cobertura correspondiente. Habitualmente, ese ajuste refleja cambios en las cantidades del instrumento de cobertura y de la partida cubierta que se utilicen a efectos de gestión.

El ajuste de la ratio de cobertura puede hacerse de distintas formas:

a) Se puede aumentar la ponderación de la partida cubierta (con lo que al mismo tiempo se reduce la ponderación del instrumento de cobertura), bien aumentando el volumen de la partida cubierta, bien disminuyendo el volumen del instrumento de cobertura.

b) Se puede aumentar la ponderación del instrumento de cobertura (con lo que al mismo tiempo se reduce la ponderación de la partida cubierta), bien aumentando el volumen del instrumento de cobertura, bien disminuyendo el volumen de la partida cubierta.

Los cambios en el volumen se refieren a cambios en las cantidades que formen parte de la relación de cobertura. Por consiguiente, las disminuciones del volumen no significan necesariamente que las partidas o transacciones dejen de existir, o que deje de esperarse que tengan lugar, sino que no forman parte de la relación de cobertura. Por ejemplo, la disminución del volumen del instrumento de cobertura puede dar lugar a que la entidad mantenga un derivado, pero solo parte de este siga siendo un instrumento de cobertura de la relación de cobertura. En ese caso, la parte del derivado que deje de formar parte de la relación de cobertura se contabilizaría a valor razonable con cambios en resultados, a menos que se designe como instrumento de cobertura en una relación de cobertura diferente.

17. La entidad interrumpirá la contabilidad de coberturas de forma prospectiva únicamente cuando la relación de cobertura, o una parte de ella, deje de cumplir los criterios requeridos, después de tener en cuenta cualquier reequilibrio de la relación de cobertura, si procede. Se incluyen aquí los casos en que el instrumento de cobertura expire, se venda, se resuelva o se ejercite. La interrupción de la contabilidad de coberturas puede afectar a la relación de cobertura en su integridad o solo a una parte de esta, en cuyo caso la contabilidad de coberturas seguirá aplicándose a la relación de cobertura restante.

Contabilización de las coberturas del valor razonable.

18. En la medida en que una cobertura cumpla los requisitos establecidos en los apartados 2, 10 y 11 de esta norma, la relación de cobertura de valor razonable se contabilizará de la forma siguiente:

a) Instrumento de cobertura: La pérdida o ganancia del instrumento de cobertura se reconocerá en la cuenta de pérdidas y ganancias, o en otro resultado global si el instrumento de cobertura cubre un instrumento de patrimonio neto que la entidad ha optado por valorar a valor razonable con cambios en otro resultado global.

b) Partida cubierta: La ganancia o pérdida atribuible al riesgo cubierto se reconocerá en la cuenta de pérdidas y ganancias, y el importe en libros de la partida cubierta se ajustará por el mismo importe. No obstante, si la partida cubierta es un instrumento de patrimonio neto que la entidad ha optado por valorar a valor razonable con cambios en otro resultado global, dichos importes se mantendrán en otro resultado global.

19. Las modificaciones en el importe en libros de las partidas cubiertas que se valoren a coste amortizado implicarán la corrección, bien desde el momento de la modificación, bien –como tarde– desde que cese la contabilidad de coberturas, del tipo de interés efectivo del instrumento. En caso de que la partida cubierta sea un activo financiero, o un componente de este, que se valore a valor razonable con cambios en otro resultado global, distinto de los instrumentos de patrimonio neto para los que la entidad ha optado por esta contabilización, se seguirá el mismo criterio de imputación a la cuenta de pérdidas y ganancias con el otro resultado global acumulado anteriormente reconocido, sin necesidad en este caso de ajustar el importe en libros del activo.

20. Cuando la partida cubierta sea un compromiso en firme no reconocido o un componente de este, el cambio acumulado en el valor razonable de la partida cubierta con posterioridad a su designación se reconocerá como un activo o un pasivo, y la pérdida o ganancia correspondiente se reflejará en el resultado del ejercicio.

Contabilización de coberturas de flujos de efectivo.

21. En la medida en que una cobertura de flujos de efectivo cumpla los criterios requeridos por los apartados 2, 10 y 11 de esta norma, la relación de cobertura se contabilizará según lo previsto en este apartado y en los apartados 22 y 23 siguientes.

La pérdida o ganancia del instrumento de cobertura, en la parte que constituya una cobertura eficaz, se reconocerá en otro resultado global. Así, el componente de patrimonio neto que surge como consecuencia de la cobertura se ajustará para que sea igual, en términos absolutos, al menor de los dos valores siguientes:

a) La pérdida o ganancia acumulada del instrumento de cobertura desde el inicio de la cobertura.

b) El cambio acumulado en el valor razonable de la partida cubierta (es decir, el valor actual del cambio acumulado en los flujos de efectivo futuros esperados cubiertos) desde el inicio de la cobertura.

22. Cualquier pérdida o ganancia restante del instrumento de cobertura o cualquier pérdida o ganancia requerida para compensar el cambio en el ajuste por cobertura de flujos de efectivo calculada de acuerdo con el apartado anterior representará una ineficacia de la cobertura que obligará a reconocer en el resultado del ejercicio esas cantidades.

23. El importe que se haya acumulado en patrimonio neto por el ajuste por cobertura de flujos de efectivo se tratará de la forma siguiente:

a) Si una transacción prevista altamente probable cubierta da lugar posteriormente al reconocimiento de un activo o un pasivo no financiero, o una transacción prevista altamente probable cubierta relativa a un activo o un pasivo no financiero pasa a ser un compromiso en firme al cual se aplica la contabilidad de coberturas del valor razonable, la entidad eliminará ese importe del ajuste por cobertura de flujos de efectivo y lo incluirá directamente en el coste inicial u otro importe en libros del activo o del pasivo.

b) En el resto de casos, el ajuste reconocido en patrimonio neto se transferirá al resultado del ejercicio en la medida en que flujos de efectivo futuros esperados cubiertos afecten al resultado del ejercicio (por ejemplo, en los ejercicios en que se reconozca el gasto por intereses o en que tenga lugar una venta prevista).

No obstante, si el ajuste reconocido en patrimonio neto es una pérdida y la entidad espera que toda o parte de esta no se recupere en uno o más ejercicios futuros, ese importe que no se espera recuperar se reclasificará inmediatamente en el resultado del ejercicio.

Contabilización de las coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero.

24. La cobertura de la inversión neta en un negocio en el extranjero, según se define en el apartado 2 de la norma 50, se contabilizará con los siguientes criterios:

a) La ganancia o pérdida atribuible a la parte del instrumento de cobertura calificada como cobertura eficaz se reconocerá en una partida de «otro resultado global acumulado» del patrimonio neto a través del estado de ingresos y gastos reconocidos. El resto de la ganancia o pérdida del instrumento se reconocerá inmediatamente en la cuenta de pérdidas y ganancias.

b) Los importes de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura reconocidos en «otro resultado global acumulado» del patrimonio neto permanecerán en dicha partida hasta que se enajene la inversión neta en negocios en el extranjero o cause baja del balance, momento en el que se registrarán en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Contabilización del valor temporal de las opciones y del elemento a plazo en los contratos a plazo.

25. Cuando la entidad separe el valor intrínseco y el valor temporal de una opción y designe como instrumento de cobertura solo el componente de cambio en el valor intrínseco de la opción, contabilizará el valor temporal de la opción de la forma siguiente: el cambio en el valor razonable del valor temporal de la opción se reconocerá en otro resultado global en la medida en que se relacione con la partida cubierta y se acumulará en un componente separado del patrimonio neto. Con posterioridad, dependiendo del tipo de partida cubierta por la opción:

a) Si la opción cubre una partida referida a una transacción, el cambio acumulado en el valor razonable resultante del valor temporal de la opción que se haya acumulado en un componente separado:

i) Si la partida cubierta da lugar posteriormente al reconocimiento de un activo no financiero o un pasivo no financiero, o de un compromiso en firme referente a un activo no financiero o un pasivo no financiero al cual se aplique la contabilidad de coberturas del valor razonable, la entidad eliminará el importe del componente separado del patrimonio neto y lo incluirá directamente en el coste inicial u otro importe en libros del activo o del pasivo.

ii) Cuando se trate de relaciones de cobertura distintas de las contempladas en el numeral i), el importe se reclasificará pasándolo del componente separado del patrimonio neto al resultado del ejercicio en concepto de ajuste por reclasificación en el mismo ejercicio o ejercicios durante los cuales los flujos de efectivo futuros esperados cubiertos afecten al resultado del ejercicio (por ejemplo, cuando tenga lugar una venta prevista).

iii) No obstante, si se espera que todo o parte de ese importe reflejado en un componente separado del patrimonio neto no se recupere en uno o más ejercicios futuros, la parte que no se espere recuperar se traspasará de forma inmediata al resultado del ejercicio, en concepto de ajuste por reclasificación.

b) Si la opción cubre una partida referida a un período de tiempo, el valor temporal en la fecha de designación de la opción como instrumento de cobertura, en la medida en que se relacione con la partida cubierta, se amortizará de forma sistemática y racional a lo largo del período durante el cual el ajuste de la cobertura por el valor intrínseco de la opción pueda afectar al resultado del ejercicio.

26. Cuando la entidad separe el elemento a plazo y el elemento al contado de un contrato a plazo y designe como instrumento de cobertura solo el cambio en el valor del elemento al contado, o cuando separe el diferencial de base del tipo de cambio de un instrumento financiero y lo excluya de la designación de ese instrumento financiero como instrumento de cobertura, podrá aplicar lo establecido en el apartado 25 anterior al elemento a plazo del contrato a plazo o al diferencial de base del tipo de cambio de la misma forma que se aplica al valor temporal de una opción.

Opción revocable de designar una exposición crediticia a valor razonable.

27. Si una entidad utiliza un derivado de crédito valorado a valor razonable con cambios en resultados para gestionar la totalidad o parte de una exposición al riesgo de crédito, podrá designar dicha exposición como valorada a valor razonable con cambios en resultados, siempre que:

a) El acreditado en la exposición con riesgo de crédito (por ejemplo, el prestatario o el titular de un compromiso de préstamo) concuerde con el de la entidad de referencia del derivado de crédito, y

b) El grado de prelación del instrumento financiero expuesto al riesgo de crédito concuerde con el de los instrumentos subyacentes del derivado de crédito.

La entidad podrá designar ese instrumento financiero en el momento del reconocimiento inicial o con posterioridad, o mientras esté sin reconocer. La entidad documentará simultáneamente la designación.

Si la exposición crediticia se designa como valorada a valor razonable con cambios en resultados después de su reconocimiento inicial, la diferencia en el momento de la designación entre el importe en libros y el valor razonable se reconocerá de forma inmediata en el resultado del ejercicio. La pérdida o ganancia acumulada anteriormente reconocida –en su caso– en otro resultado global se reclasificará de forma inmediata al resultado del ejercicio en concepto de ajuste por reclasificación.

Cuando la entidad interrumpa la valoración del instrumento financiero que da lugar al riesgo de crédito, o de una parte de ese instrumento, a valor razonable con cambios en resultados, el valor razonable de ese instrumento financiero en la fecha de la interrupción pasará a ser su nuevo importe en libros. Posteriormente, se aplicará la misma valoración que se utilizase antes de la designación del instrumento financiero a valor razonable con cambios en resultados. Por ejemplo, un activo financiero clasificado originalmente como valorado a coste amortizado volvería a ser valorado así y su tipo de interés efectivo se recalcularía sobre la base de su nuevo importe en libros en la fecha de la interrupción de la valoración a valor razonable con cambios en resultados.

Criterios alternativos de registro y valoración de instrumentos de cobertura y partidas cubiertas.

Instrumentos de cobertura.

28. Con carácter general, los instrumentos que se pueden designar como instrumentos de cobertura son los derivados cuyo valor razonable o flujos de efectivo futuros compensen las variaciones en el valor razonable o en los flujos de efectivo de partidas que cumplan los requisitos para ser calificadas como partidas cubiertas. No obstante, exclusivamente para las coberturas del riesgo de tipo de cambio, también se pueden calificar como instrumentos de cobertura activos financieros y pasivos financieros distintos de los derivados.

29. Un instrumento financiero podrá ser designado como instrumento de cobertura, exclusivamente, si cumple los siguientes criterios:

a) Puede ser calificado íntegramente como instrumento de cobertura, aun cuando solo lo sea por un porcentaje de su importe total, salvo que se trate de opciones, en cuyo caso podrá designarse como instrumento de cobertura el cambio en su valor intrínseco, según se define este en la norma 13, excluyendo el cambio en su valor temporal o de contratos a plazo, que podrán serlo por la diferencia entre los precios de contado y a plazo del activo subyacente.

b) Se designa como cobertura por la totalidad de su plazo remanente.

c) En el supuesto de cobertura de más de un riesgo, se pueden identificar claramente los diferentes riesgos cubiertos, designar cada parte del instrumento como cobertura de partidas cubiertas concretas y demostrar la eficacia de las diferentes coberturas.

30. Dos o más derivados, o proporciones de ellos, podrán ser considerados en combinación y designarse conjuntamente como instrumentos de cobertura. En ningún caso, los siguientes instrumentos podrán ser designados como instrumentos de cobertura:

a) Las opciones emitidas, salvo que se designen para compensar opciones compradas, incluyendo las implícitas en un instrumento híbrido.

b) Las opciones que combinan una opción emitida y otra comprada cuando su efecto neto sea el de una opción emitida porque se recibe una prima neta.

c) Los instrumentos de patrimonio neto emitidos por la entidad.

Partidas cubiertas.

31. Se pueden designar como partidas cubiertas los activos, pasivos, compromisos en firme, transacciones previstas altamente probables de ejecutar e inversiones netas en un negocio en el extranjero, según se definen estas en el apartado 2 de la norma 50, que, considerados individualmente o en grupos con similares características de riesgo, expongan a la entidad a riesgos específicamente identificados de variaciones en el valor razonable o en los flujos de efectivo.

Las transacciones previstas solo podrán ser cubiertas cuando, además de ser altamente probables, supongan una exposición a las variaciones en los flujos de efectivo que podrían afectar a la cuenta de pérdidas y ganancias.

En ningún caso se podrá considerar como partida cubierta una posición neta de activos y pasivos, sin perjuicio de lo preceptuado en la norma 32 para la cobertura del riesgo de tipo de interés de una cartera de instrumentos financieros.

32. Las partidas que se designen como partidas cubiertas cumplirán los siguientes criterios:

a) Los activos financieros y pasivos financieros podrán cubrirse parcialmente, tal como un determinado importe o porcentaje de sus flujos de efectivo o de su valor razonable, siempre que pueda medirse la eficacia de la cobertura. En particular, se podrá cubrir solo la exposición al tipo de interés libre de riesgo o a un componente de un tipo de interés de referencia siempre que la parte designada como cubierta sea inferior a todos los flujos de efectivo del activo o pasivo cubierto.

b) Los pasivos financieros solo podrán designarse como partidas cubiertas en las coberturas del valor razonable por el plazo durante el cual el acreedor no pueda disponer contractualmente de su importe; no obstante, el riesgo de tipo de interés al que expongan a la entidad los pasivos financieros estables, entendidos como aquellos depósitos que, aun cuando tengan vencimiento a la vista, hayan venido mostrando una estabilidad temporal en la entidad superior a la prevista contractualmente, podrá cubrirse con coberturas de flujos de efectivo. No obstante lo anterior, la entidad podrá aplicar el tratamiento previsto en la norma 32.

c) Los activos y pasivos no financieros solo podrán ser designados como partidas cubiertas:

i) Para cubrir el riesgo de tipo de cambio.

ii) Para cubrir el conjunto de todos los riesgos.

d) Los activos similares, o los pasivos similares, pueden ser agregados y cubiertos como un grupo, solo si los activos individuales o los pasivos individuales del grupo tienen en común la exposición al riesgo cubierto y, además, el cambio en el valor razonable atribuible a ese riesgo para cada elemento individual es aproximadamente proporcional al cambio total en el valor razonable del grupo de elementos debido al riesgo cubierto.

e) Un compromiso en firme de adquirir un negocio en una combinación de negocios solo puede ser partida cubierta mediante cobertura del riesgo de tipo de cambio.

f) Las inversiones en entidades dependientes, negocios conjuntos y asociadas no pueden ser designadas como partidas cubiertas en coberturas del valor razonable.

Documentación y eficacia de las coberturas contables.

33. La documentación de las coberturas contables incluirá:

a) La identificación del instrumento de cobertura, de la partida o transacción cubierta y de la naturaleza del riesgo que se está cubriendo.

b) El criterio y método para valorar la eficacia durante toda la vida del instrumento de cobertura para compensar la exposición a las variaciones de la partida cubierta, ya sea en el valor razonable o en los flujos de efectivo, que se atribuyen al riesgo cubierto, así como si en la medición de la cobertura se incluye toda la ganancia o pérdida del instrumento de cobertura o si se excluye algún componente.

34. Una cobertura se considerará eficaz si, al inicio y durante su vida, la entidad puede esperar, prospectivamente, que los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo de la partida cubierta que sean atribuibles al riesgo cubierto sean compensados casi completamente por los cambios en el valor razonable o en los flujos de efectivo del instrumento de cobertura, y que, retrospectivamente, los resultados de la cobertura hayan oscilado dentro de un rango de variación del 80 % al 125 % respecto del resultado de la partida cubierta.

En el análisis de la eficacia de una cobertura se tomarán en cuenta los siguientes criterios:

a) La eficacia se debe poder determinar de forma fiable; para ello, el valor razonable o los flujos de efectivo de la partida cubierta, y el valor razonable del instrumento de cobertura, se deben poder estimar de forma fiable.

b) La eficacia se valorará, como mínimo, cada vez que se publiquen las cuentas anuales, o un conjunto similar de información financiera completa o condensada, que se refiera a un período contable más reducido que el ejercicio anual.

c) Para valorar la eficacia de las coberturas se utilizará el método que mejor se adapte a la estrategia de gestión del riesgo por la entidad, siendo posible adoptar métodos diferentes para las distintas coberturas.

35. La cobertura contable solo puede ser aplicada a transacciones entre entidades o segmentos dentro del mismo grupo en los estados financieros individuales y consolidados de las diferentes entidades o segmentos, pero no en los estados financieros consolidados del grupo. No obstante, el riesgo de tipo de cambio de una partida monetaria intragrupo, como una partida a cobrar o a pagar entre dos entidades dependientes, puede cumplir los requisitos para calificarse como partida cubierta en los estados financieros consolidados si origina una exposición al riesgo por tipo de cambio que no se pueda eliminar completamente en la consolidación porque la transacción se realice entre entidades que tienen monedas funcionales diferentes. En todo caso, los efectos de cualquier cobertura contable entre entidades del mismo grupo que se reconozcan en la cuenta de pérdidas y ganancias o en otro resultado global de los estados financieros individuales y consolidados deberán ser eliminados en el proceso de consolidación.

Tipos de cobertura.

36. Las coberturas contables se clasifican, en función del tipo de riesgo que cubran, en coberturas del valor razonable, coberturas de los flujos de efectivo y coberturas de la inversión neta en negocios en el extranjero, de acuerdo con los siguientes criterios:

a) Coberturas del valor razonable: cubren la exposición a la variación en el valor razonable de activos o pasivos o de compromisos en firme aún no reconocidos, o de una porción identificada de dichos activos, pasivos o compromisos en firme, atribuible a un riesgo en particular, siempre que pueda afectar a la cuenta de pérdidas y ganancias.

b) Coberturas de los flujos de efectivo: cubren la exposición a la variación de los flujos de efectivo que se atribuye a un riesgo particular asociado con un activo o pasivo o a una transacción prevista altamente probable, siempre que pueda afectar a la cuenta de pérdidas y ganancias.

c) Coberturas de la inversión neta en negocios en el extranjero: cubren el riesgo de cambio en las inversiones en entidades dependientes, negocios conjuntos, asociadas y sucursales de la entidad cuyas actividades están basadas o se llevan a cabo en un país diferente o en una moneda funcional distinta a los de la entidad.

Contabilización de las coberturas del valor razonable.

37. Las coberturas del valor razonable se registrarán de la siguiente forma:

a) Instrumentos de cobertura: La ganancia o pérdida que surja al valorar los instrumentos se reconocerá inmediatamente en la cuenta de pérdidas y ganancias.

b) Partidas cubiertas: La ganancia o pérdida atribuible al riesgo cubierto se reconocerá inmediatamente en la cuenta de pérdidas y ganancias, aun cuando la partida se valore por su coste amortizado, o sea un instrumento de deuda incluido en la cartera de activos financieros a valor razonable con cambios en otro resultado global de acuerdo con lo establecido en la norma 22.

38. Cuando la partida cubierta se valore por su coste amortizado, su importe en libros se ajustará por el importe de la ganancia o pérdida que se registre en la cuenta de pérdidas y ganancias como consecuencia de la cobertura. Una vez que esta partida deje de estar cubierta de las variaciones de su valor razonable, el importe de dicho ajuste se irá reconociendo en la cuenta de pérdidas y ganancias utilizando el del tipo de interés efectivo revisado, calculado en la fecha que cesa la cobertura, debiendo estar completamente amortizado al vencimiento de la partida cubierta.

39. La contabilidad de coberturas se interrumpirá cuando:

a) El instrumento de cobertura expire, sea vendido o, si procede, se ejercite, sin que la sustitución o renovación de un instrumento de cobertura por otro instrumento se considere un vencimiento o terminación a menos que ello esté contemplado en la estrategia de cobertura documentada por la entidad.

b) La cobertura deja de cumplir los requisitos establecidos para la contabilidad de coberturas.

c) La entidad revoca la designación.

Contabilización de las coberturas de los flujos de efectivo.

40. Las coberturas de los flujos de efectivo se registrarán de la siguiente forma:

a) La ganancia o pérdida atribuible a la parte del instrumento de cobertura calificado como cobertura eficaz se reconocerá transitoriamente en una partida de «otro resultado global acumulado» del patrimonio neto a través del estado de ingresos y gastos reconocidos. Su importe será el menor en términos absolutos de entre:

i) La ganancia o pérdida acumulada por el instrumento de cobertura desde el inicio de la cobertura, y

ii) La variación acumulada en el valor actual de los flujos de efectivo futuros esperados de la partida cubierta desde el inicio de la cobertura. El resto de la ganancia o pérdida del instrumento se reconocerá inmediatamente en la cuenta de pérdidas y ganancias.

b) Las ganancias o pérdidas acumuladas de los instrumentos de cobertura reconocidos en la partida de «otro resultado global acumulado» del patrimonio neto permanecerán en dicha partida hasta que se registren en la cuenta de pérdidas y ganancias en los períodos en los que las partidas designadas como cubiertas afecten a dicha cuenta, salvo que la cobertura corresponda a una transacción prevista que termine en el reconocimiento de un activo o pasivo no financiero, en cuyo caso los importes registrados en el patrimonio neto se incluirán en el coste del activo o pasivo cuando sea adquirido o asumido.

Si se espera que todo o parte de una pérdida registrada transitoriamente en el patrimonio neto no se pueda recuperar en el futuro, su importe se reclasificará inmediatamente a la cuenta de pérdidas y ganancias.

41 Cuando se interrumpa la cobertura del flujo de efectivo por darse alguno de los supuestos enumerados en el apartado 39 de esta norma, el resultado acumulado del instrumento de cobertura reconocido en la partida de «otro resultado global acumulado» del patrimonio neto mientras la cobertura era efectiva se continuará reconociendo en dicha partida hasta que la transacción cubierta ocurra, momento en el que se aplicarán los criterios indicados en la letra b) del apartado anterior, salvo que se prevea que no se va a realizar la transacción, en cuyo caso se reconocerá inmediatamente en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Contabilización de las coberturas de inversiones netas en negocios en el extranjero.

42. La cobertura de la inversión neta en un negocio en el extranjero, según se define este en la norma 50, se contabilizará con los siguientes criterios:

a) La ganancia o pérdida atribuible a la parte del instrumento de cobertura calificada como cobertura eficaz se reconocerá en una partida de «otro resultado global acumulado» del patrimonio neto a través del estado de ingresos y gastos reconocidos. El resto de la ganancia o pérdida del instrumento se reconocerá inmediatamente en la cuenta de pérdidas y ganancias.

b) Los importes de las ganancias y pérdidas de los instrumentos de cobertura reconocidos en «otro resultado global acumulado» del patrimonio neto permanecerán en dicha partida hasta que se enajene la inversión neta en negocios en el extranjero o cause baja del balance, momento en el que se registrarán en la cuenta de pérdidas y ganancias.

Moneda extranjera.

43. El registro de las diferencias de cambio de un instrumento de cobertura en una cobertura de flujos de efectivo o de inversión neta en un negocio en el extranjero se realizará de acuerdo con las siguientes reglas:

a) En las partidas monetarias valoradas a valor razonable con cambios en otro resultado global, se separará el efecto tipo de cambio del efecto de variación del precio, registrando aquel en la cuenta de pérdidas y ganancias del período, de acuerdo con lo preceptuado en la letra b) del apartado 47 de la norma 22.

b) En las partidas no monetarias, toda la variación del importe en libros se registrará como «otro resultado global acumulado» dentro del patrimonio neto, de acuerdo con lo preceptuado en la letra b) del apartado 47 de la norma 22.

c) En el supuesto de cobertura del riesgo de tipo de cambio entre un activo monetario y un pasivo monetario, que no sean derivados, las variaciones surgidas por el tipo de cambio se reconocerán en la cuenta de pérdidas y ganancias.

44. El tratamiento de la cobertura de tipos de cambio en los estados financieros individuales se realizará de acuerdo con las siguientes reglas:

a) La cobertura de las partidas no monetarias registradas a valor razonable y de la inversión neta en un negocio en el extranjero se tratarán como coberturas de valor razonable por el componente de tipo de cambio.

b) La cobertura de las restantes partidas no monetarias se registrará como una cobertura de flujos de efectivo.

c) La cobertura de las partidas monetarias se registrará como una cobertura de valor razonable.


[Bloc 42: #n32]

Norma 32. Cobertura del risc de tipus d’interès d’una cartera d’instruments financers.

Definició.

1. Una cobertura del risc de tipus d’interès d’una cartera d’instruments financers és aquella en la qual es cobreix l’exposició al risc de tipus d’interès d’un determinat import d’actius financers o passius financers que formen part del conjunt d’instruments financers de la cartera però no es cobreixen instruments concrets.

Tant si s’opta pel marc de cobertures que contenen els apartats 3 a 27 de la norma 31 com si s’opta per aplicar els criteris alternatius que contenen els apartats 28 a 42 de la norma esmentada, es poden aplicar els criteris de cobertura continguts en aquesta norma per a la cobertura de valor raonable de l’exposició al tipus d’interès d’una cartera d’actius financers o de passius financers.

Tipus de cobertura.

2. Les cobertures del risc de tipus d’interès de carteres d’instruments financers es classifiquen en les categories següents:

a) Cobertures del valor raonable: són aquelles en què tots els actius financers o passius financers dels quals s’obtingui l’import cobert són instruments el valor raonable dels quals canvia com a resposta a modificacions en el tipus d’interès cobert i compleixen els requisits per ser designats individualment partides cobertes en les cobertures del valor raonable que regula la norma 31.

b) Cobertures dels fluxos d’efectiu: són les que cobreixen els fluxos d’efectiu futurs dels instruments financers.

No obstant això, quan l’import cobert correspongui a passius financers estables, segons els defineix la lletra b) de l’apartat 32 de la norma 31, l’entitat pot aplicar, opcionalment, el tractament que preveu la lletra a). Quan l’entitat faci ús d’aquesta alternativa, n’ha d’informar a la memòria en la forma que preveu la norma 60.

Cobertures del valor raonable del risc de tipus d’interès d’una cartera d’instruments financers.

3. Les cobertures del valor raonable del risc de tipus d’interès d’una cartera d’instruments financers requereixen l’aplicació del procediment indicat a continuació per poder fer ús del tractament comptable que preveuen els apartats 4 a 7 següents:

a) Identificar la cartera d’instruments financers el risc de tipus d’interès dels quals es vol cobrir. És admissible identificar així mateix una pluralitat de carteres, encara que el procediment s’ha d’aplicar cartera a cartera.

b) Distribuir els fluxos d’efectiu dels instruments financers de la cartera en una escala temporal basada en la data més propera a la data dels estats financers de les dues següents:

i) La data en què s’esperi que causin baixa en el balanç, que per als actius financers pot ser anterior a la del seu venciment contractual i per als passius financers posterior.

ii) La data en què es revisi el tipus d’interès de referència de l’instrument.

Les dates d’estimació dels fluxos d’efectiu s’han d’obtenir, tant a l’inici de la cobertura com posteriorment, a partir de l’experiència de la mateixa entitat i amb altra informació disponible, com ara dades històriques i esperades sobre ràtios de cancel·lació anticipada, tipus d’interès i la interacció entre tots dos. La metodologia emprada per distribuir la cartera ha de ser coherent amb els objectius i procediments utilitzats per l’entitat en la gestió del risc. Si no es té suficient experiència interna per distribuir la cartera, s’ha d’utilitzar la informació disponible de l’experiència d’altres entitats que operin amb grups comparables d’instruments financers.

La distribució dels imports de la cartera entre els diferents períodes temporals es pot fer utilitzant diferents procediments, com ara el calendari esperat dels fluxos d’efectiu.

c) Designar per a cadascun dels períodes temporals l’import cobert, que ha de ser un import d’actius financers o passius financers en una determinada moneda. Quan la cartera estigui integrada tant per actius financers com per passius financers, l’import cobert ha de ser, com a màxim, igual a la posició neta activa o passiva de la cartera en el període corresponent.

d) Identificar el risc de tipus d’interès que es vol cobrir, que pot ser només una part del corresponent a cadascun dels elements de la posició coberta, com ara un tipus d’interès de referència (per exemple, l’euríbor).

e) Designar un o diversos derivats financers amb exposició al risc de tipus d’interès com a instruments de cobertura per a cadascun dels períodes temporals per als quals s’hagi d’efectuar la cobertura.

Un mateix derivat es pot utilitzar per cobrir el risc de diversos períodes, sense que sigui possible designar-lo com a instrument de cobertura únicament per a determinats períodes temporals durant la seva vida romanent, llevat que es compensi aquella part del derivat que no sigui eficaç amb altres derivats de signe contrari per als períodes en els quals no es pretengui designar instrument de cobertura.

f) Avaluar l’eficàcia de la cobertura des del seu inici i durant tots els períodes per als quals es designi com a tal, utilitzant el mètode que l’entitat hagi establert per comprovar-la, i s’ha de concloure necessàriament que ha estat altament eficaç en el passat.

g) Documentar la cobertura des del seu inici. La documentació ha de comprendre informació sobre els aspectes següents:

i) L’objectiu i l’estratègia de gestió del risc de tipus d’interès.

ii) Els instruments financers que s’han d’incloure a la cartera, així com els criteris utilitzats per excloure’ls d’aquesta.

iii) La forma d’obtenir les dates d’estimació dels fluxos d’efectiu i de les taxes de cancel·lació anticipada, i els criteris utilitzats per canviar aquestes estimacions. La forma i els criteris esmentats s’han d’aplicar de manera coherent mentre duri la cobertura.

iv) El nombre i la durada dels períodes temporals d’estimació dels fluxos d’efectiu.

v) La freqüència de càlcul de l’eficàcia de la cobertura.

vi) La metodologia utilitzada per determinar l’import cobert i, per consegüent, el percentatge utilitzat per calcular la ineficàcia de la relació de cobertura, d’acord amb els apartats 5 i 6 de la present norma.

vii) En el supòsit d’utilitzar el mètode contingut a l’apartat 6 d’aquesta norma, si l’entitat calcula l’eficàcia per a cada període individualment, de manera global per al conjunt dels períodes, o mitjançant alguna fórmula mixta.

4. Les cobertures del valor raonable del risc de tipus d’interès d’una cartera que siguin altament eficaços es comptabilitzen de la manera següent:

a) Instruments de cobertura: el guany o la pèrdua que sorgeixi a l’hora de valorar els derivats financers pel seu valor raonable s’ha de reconèixer immediatament en el compte de pèrdues i guanys.

b) Import cobert: els guanys o les pèrdues degudes a variacions en el valor raonable de l’import cobert, atribuïbles al risc cobert, s’han de reconèixer directament en el compte de pèrdues i guanys utilitzant com a contrapartides «canvis del valor raonable dels elements coberts d’una cartera amb cobertura del risc de tipus d’interès» d’actiu o passiu, si l’import cobert correspon a actius financers o a passius financers, respectivament.

5. L’eficàcia de la cobertura s’ha d’avaluar periòdicament, i com a mínim cada vegada que s’elaborin estats financers; quan, en fer-ho, es modifiquin les dates estimades dels fluxos d’efectiu dels actius financers o passius financers que constitueixen l’import cobert de la cartera, respecte de les estimades quan es va fer l’avaluació d’eficàcia anterior, l’import del guany o la pèrdua de l’import cobert a què es refereix la lletra b) de l’apartat anterior ha de ser la variació en el valor raonable de la totalitat de l’import cobert que sigui atribuïble a les modificacions en el tipus d’interès.

6. No obstant el que preveu l’apartat anterior, l’entitat, quan valori l’eficàcia de la cobertura, opcionalment, pot comparar l’import de la posició neta d’actius i passius a cadascun dels períodes temporals amb l’import cobert designat per a cadascun d’aquests. Només hi ha ineficàcia en la cobertura quan, després de la seva revisió, l’import de la posició neta d’actius i passius sigui inferior al de l’import cobert, i ha de ser registrada immediatament la part ineficaç en el compte de pèrdues i guanys. Quan es faci ús d’aquesta opció, se n’ha d’informar en la forma que preveu la norma 60.

7. S’ha d’aplicar el que preveu l’apartat 38 de la norma 31 respecte a la interrupció de les cobertures. Tanmateix, si la imputació de l’ajust en el compte de pèrdues i guanys d’acord amb el mètode del tipus d’interès efectiu és impracticable, es pot utilitzar un mètode lineal d’amortització de l’ajust, que, en tot cas, ha de concloure abans de l’expiració del període temporal amb el qual està relacionat.

Cobertures dels fluxos d’efectiu del risc de tipus d’interès d’una cartera d’instruments financers.

8. Per poder fer ús del tractament que preveuen els apartats 9 a 11 següents, les cobertures de fluxos d’efectiu del risc de tipus d’interès d’una cartera d’instruments financers requereixen l’aplicació dels mateixos procediments que assenyala l’apartat 3 d’aquesta norma, amb les precisions següents:

a) Risc cobert: s’ha de documentar com una part de l’exposició global a canvis en un tipus d’interès de mercat especificat, comú a tots els instruments financers de la cartera.

b) Instrument de cobertura: s’ha de documentar com una cobertura d’imports especificats en períodes temporals futurs concrets, que corresponen a les transaccions previstes objecte de cobertura.

c) Transaccions previstes: és necessari demostrar que les transaccions són altament probables i presenten una exposició a variacions en els fluxos d’efectiu que finalment afectin el compte de pèrdues i guanys. Per a això és suficient que l’escala temporal de venciments mostri que existeixen nivells bruts suficients de fluxos d’efectiu.

d) Import cobert: ve designat com un grup de transaccions previstes altament probables per a uns períodes temporals especificats, de manera coherent amb l’escala temporal esmentada. Han de compartir unes característiques de risc similars, com l’exposició al mateix risc, i que el canvi en el valor raonable atribuïble al risc cobert per a cada partida individual dins del conjunt s’espera que sigui aproximadament proporcional al canvi global en el valor raonable del conjunt. Es pot cobrir una part de les transaccions previstes, com la part deguda a la variació del tipus d’interès de referència, sempre que es pugui valorar amb fiabilitat l’eficàcia de la cobertura.

e) Eficàcia de la cobertura: la cobertura ha de ser altament eficaç en la compensació de l’exposició als canvis de fluxos d’efectiu atribuïbles al risc cobert; això es demostra mitjançant l’existència d’una alta correlació entre el tipus d’interès cobert i el de l’instrument de cobertura, tant en el passat com en les previsions cap al futur.

f) Mètode de valoració de l’eficàcia: s’ha de fer mitjançant la comparació dels canvis en els fluxos d’efectiu dels instruments de cobertura de cada un els períodes per als quals es designen i els canvis en els fluxos d’efectiu de les transaccions previstes cobertes. L’eficàcia de la cobertura s’ha de valorar de manera fiable, sobre una base continuada que determini que ha estat altament eficaç al llarg dels períodes durant els quals estava designada, la qual cosa s’ha de comprovar, almenys, cada vegada que es presentin estats financers.

9. L’instrument de cobertura s’ha de comptabilitzar amb els criteris següents:

a) La part eficaç de la variació de valor de l’instrument de cobertura s’ha de registrar transitòriament en una partida d’«un altre resultat global acumulat» del patrimoni net fins al període en què ocorrin les transaccions previstes, moment en què s’ha de registrar en el compte de pèrdues i guanys.

b) La part ineficaç s’ha de registrar immediatament en el compte de pèrdues i guanys.

10. Els canvis en els fluxos d’efectiu de l’instrument de cobertura s’han d’imputar als períodes per als quals es designa com a cobertura i s’han de comparar amb els canvis en els fluxos d’efectiu de les transaccions previstes, tot això basat en la corba de rendiments de l’import cobert i de l’instrument de cobertura per als períodes específicament coberts.

11. El tractament de la cobertura dels fluxos d’efectiu del risc de tipus d’interès d’una cartera d’instruments financers s’interromp pels motius següents:

a) L’instrument de cobertura venç prematurament, o la cobertura deixa de complir alguns dels requisits que estableix aquesta norma. En aquest cas, el guany o la pèrdua neta acumulada en la partida de patrimoni net ha de romandre en aquesta partida fins al període en què la transacció prevista ocorri.

Si la transacció prevista ja no s’espera que ocorri, el guany o la pèrdua neta acumulada en el patrimoni net s’ha de registrar immediatament en el compte de pèrdues i guanys.


[Bloque 42: #n32]

Norma 32. Cobertura del riesgo de tipo de interés de una cartera de instrumentos financieros.

Definición.

1. Una cobertura del riesgo de tipo de interés de una cartera de instrumentos financieros es aquella en la que se cubre la exposición al riesgo de tipo de interés de un determinado importe de activos financieros o pasivos financieros que forman parte del conjunto de instrumentos financieros de la cartera pero no se cubren instrumentos concretos.

Tanto si se opta por el marco de coberturas contenido en los apartados 3 a 27 de la norma 31 como si se opta por aplicar los criterios alternativos contenidos en los apartados 28 a 42 de dicha norma, se podrán aplicar los criterios de cobertura contenidos en esta norma para la cobertura de valor razonable de la exposición al tipo de interés de una cartera de activos financieros o de pasivos financieros.

Tipos de cobertura.

2. Las coberturas del riesgo de tipos de interés de carteras de instrumentos financieros se clasifican en las siguientes categorías:

a) Coberturas del valor razonable: Son aquellas en las que todos los activos financieros o pasivos financieros de los que se obtenga el importe cubierto son instrumentos cuyo valor razonable cambia como respuesta a modificaciones en el tipo de interés cubierto y cumplen los requisitos para ser designados individualmente como partidas cubiertas en las coberturas del valor razonable reguladas en la norma 31.

b) Coberturas de los flujos de efectivo: Son aquellas que cubren los flujos de efectivo futuros de los instrumentos financieros.

No obstante, cuando el importe cubierto corresponda a pasivos financieros estables, según se definen en la letra b) del apartado 32 de la norma 31, la entidad podrá aplicar, opcionalmente, el tratamiento previsto en la letra a). Cuando la entidad haga uso de esta alternativa, informará en la memoria en la forma prevista en la norma 60.

Coberturas del valor razonable del riesgo de tipo de interés de una cartera de instrumentos financieros.

3. Las coberturas del valor razonable del riesgo de tipo de interés de una cartera de instrumentos financieros requieren la aplicación del procedimiento indicado a continuación para poder hacer uso del tratamiento contable previsto en los apartados 4 a 7 siguientes:

a) Identificar la cartera de instrumentos financieros cuyo riesgo de tipo de interés se quiere cubrir. Es admisible identificar asimismo una pluralidad de carteras, aun cuando el procedimiento se aplicará cartera a cartera.

b) Distribuir los flujos de efectivo de los instrumentos financieros de la cartera en una escala temporal basada en la fecha más próxima a la fecha de los estados financieros de las dos siguientes:

i) La fecha en que se espere que causen baja en el balance, que para los activos financieros pudiera ser anterior a la de su vencimiento contractual y para los pasivos financieros posterior.

ii) La fecha en que se revise el tipo de interés de referencia del instrumento.

Las fechas de estimación de los flujos de efectivo se obtendrán, tanto al inicio de la cobertura como posteriormente, a partir de la experiencia de la propia entidad y con otra información disponible, como datos históricos y esperados sobre ratios de cancelación anticipada, tipos de interés y la interacción entre ambos. La metodología empleada para distribuir la cartera deberá ser coherente con los objetivos y procedimientos utilizados por la entidad en la gestión del riesgo. Si no se tuviera suficiente experiencia interna para distribuir la cartera, se utilizará la información disponible de la experiencia de otras entidades que operen con grupos comparables de instrumentos financieros.

La distribución de los importes de la cartera entre los diferentes períodos temporales se podrá realizar utilizando diferentes procedimientos, como el calendario esperado de los flujos de efectivo.

c) Designar para cada uno de los períodos temporales el importe cubierto, que será un importe de activos financieros o pasivos financieros en una determinada moneda. Cuando la cartera esté integrada tanto por activos financieros como por pasivos financieros, el importe cubierto será, como máximo, igual a la posición neta activa o pasiva de la cartera en el correspondiente período.

d) Identificar el riesgo de tipo de interés que se quiere cubrir, que puede ser solo una parte del correspondiente a cada uno de los elementos de la posición cubierta, como un tipo de interés de referencia (por ejemplo, el euríbor).

e) Designar uno o varios derivados financieros con exposición al riesgo de tipo de interés como instrumentos de cobertura para cada uno de los períodos temporales para los que se vaya a realizar la cobertura.

Un mismo derivado podrá utilizarse para cubrir el riesgo de varios períodos, sin que sea posible designarlo como instrumento de cobertura únicamente para determinados períodos temporales durante su vida remanente, a menos que se compense aquella parte del derivado que no resulte eficaz con otros derivados de signo contrario para aquellos períodos en los cuales no se pretendiese designar como instrumento de cobertura.

f) Evaluar la eficacia de la cobertura desde su inicio y durante todos los períodos para los que se designe como tal, utilizando el método que la entidad haya establecido para comprobarla, debiendo concluirse necesariamente que ha sido altamente eficaz en el pasado.

g) Documentar la cobertura desde su inicio. La documentación comprenderá información sobre los siguientes extremos:

i) El objetivo y estrategia de gestión del riesgo de tipo de interés.

ii) Los instrumentos financieros que se incluirán en la cartera, así como los criterios utilizados para excluirlos de esta.

iii) La forma de obtener las fechas de estimación de los flujos de efectivo y de las tasas de cancelación anticipada, y los criterios utilizados para cambiar dichas estimaciones. La forma y los criterios citados se aplicarán de modo coherente mientras dure la cobertura.

iv) El número y duración de los períodos temporales de estimación de los flujos de efectivo.

v) La frecuencia de cálculo de la eficacia de la cobertura.

vi) La metodología utilizada para determinar el importe cubierto y, por consiguiente, el porcentaje utilizado para calcular la ineficacia de la relación de cobertura, de acuerdo con los apartados 5 y 6 de la presente norma.

vii) En el supuesto de utilizar el método contenido en el apartado 6 de esta norma, si la entidad calcula la eficacia para cada período individualmente, de manera global para el conjunto de los períodos, o mediante alguna fórmula mixta.

4. Las coberturas del valor razonable del riesgo de tipo de interés de una cartera que sean altamente eficaces se contabilizan de la siguiente forma:

a) Instrumentos de cobertura: la ganancia o pérdida que surja al valorar los derivados financieros por su valor razonable se reconocerá inmediatamente en la cuenta de pérdidas y ganancias.

b) Importe cubierto: las ganancias o pérdidas debidas a variaciones en el valor razonable del importe cubierto, atribuibles al riesgo cubierto, se reconocerán directamente en la cuenta de pérdidas y ganancias utilizando como contrapartidas «cambios del valor razonable de los elementos cubiertos de una cartera con cobertura del riesgo de tipo de interés» de activo o pasivo, si el importe cubierto corresponde a activos financieros o a pasivos financieros, respectivamente.

5. La eficacia de la cobertura se evaluará periódicamente, y como mínimo cada vez que se elaboren estados financieros; cuando, al hacerlo, se modifiquen las fechas estimadas de los flujos de efectivo de los activos financieros o pasivos financieros que constituyen el importe cubierto de la cartera, con respecto de las estimadas cuando se realizó la anterior evaluación de eficacia, el importe de la ganancia o pérdida del importe cubierto a la que se refiere la letra b) del apartado anterior será la variación en el valor razonable de la totalidad del importe cubierto que sea atribuible a las modificaciones en el tipo de interés.

6. No obstante lo previsto en el apartado anterior, la entidad, al valorar la eficacia de la cobertura, podrá, opcionalmente, comparar el importe de la posición neta de activos y pasivos en cada uno de los períodos temporales con el importe cubierto designado para cada uno de ellos. Solo habrá ineficacia en la cobertura cuando, tras su revisión, el importe de la posición neta de activos y pasivos sea inferior al del importe cubierto, debiendo ser registrada inmediatamente la parte ineficaz en la cuenta de pérdidas y ganancias. Cuando se haga uso de esta opción, se informará de ello en la forma prevista en la norma 60.

7. Se aplicará lo previsto en el apartado 38 de la norma 31 respecto a la interrupción de las coberturas. Sin embargo, si la imputación del ajuste en la cuenta de pérdidas y ganancias de acuerdo con el método del tipo de interés efectivo es impracticable, se podrá utilizar un método lineal de amortización del ajuste, que, en todo caso, deberá concluir antes de la expiración del período temporal con el que está relacionado.

Coberturas de los flujos de efectivo del riesgo de tipo de interés de una cartera de instrumentos financieros.

8. Para poder hacer uso del tratamiento contemplado en los apartados 9 a 11 siguientes, las coberturas de flujos de efectivo del riesgo de tipo de interés de una cartera de instrumentos financieros requieren la aplicación de los mismos procedimientos señalados en el apartado 3 de esta norma, con las siguientes precisiones:

a) Riesgo cubierto: Se documentará como una parte de la exposición global a cambios en un tipo de interés de mercado especificado, común a todos los instrumentos financieros de la cartera.

b) Instrumento de cobertura: Se documentará como una cobertura de importes especificados en períodos temporales futuros concretos, que corresponden a las transacciones previstas objeto de cobertura.

c) Transacciones previstas: Será necesario demostrar que las transacciones son altamente probables y presentan una exposición a variaciones en los flujos de efectivo que finalmente afecten a la cuenta de pérdidas y ganancias. Para ello bastará que la escala temporal de vencimientos muestre que existen niveles brutos suficientes de flujos de efectivo.

d) Importe cubierto: Vendrá designado como un grupo de transacciones previstas altamente probables para unos períodos temporales especificados, de manera coherente con la escala temporal citada. Deberán compartir unas características de riesgo similares, como la exposición al mismo riesgo, y que el cambio en el valor razonable atribuible al riesgo cubierto para cada partida individual dentro del conjunto se espera que sea aproximadamente proporcional al cambio global en el valor razonable del conjunto. Se podrá cubrir una parte de las transacciones previstas, como la parte debida a la variación del tipo de interés de referencia, siempre que se pueda valorar con fiabilidad la eficacia de la cobertura.

e) Eficacia de la cobertura: La cobertura debe ser altamente eficaz en la compensación de la exposición a los cambios de flujos de efectivo atribuibles al riesgo cubierto; ello se demuestra mediante la existencia de una alta correlación entre el tipo de interés cubierto y el del instrumento de cobertura, tanto en el pasado como en las previsiones hacia el futuro.

f) Método de valoración de la eficacia: Se realizará mediante la comparación de los cambios en los flujos de efectivo de los instrumentos de cobertura de cada uno los períodos para los cuales se designan y los cambios en los flujos de efectivo de las transacciones previstas cubiertas. La eficacia de la cobertura se deberá valorar de manera fiable, sobre una base continuada que determine que ha sido altamente eficaz a lo largo de los períodos durante los que estaba designada, lo cual se deberá comprobar, al menos, cada vez que se presenten estados financieros.

9. El instrumento de cobertura se contabilizará con los criterios siguientes:

a) La parte eficaz de la variación de valor del instrumento de cobertura se registrará transitoriamente en una partida de «otro resultado global acumulado» del patrimonio neto hasta el período en que ocurran las transacciones previstas, momento en el que se registrará en la cuenta de pérdidas y ganancias.

b) La parte ineficaz se registrará inmediatamente en la cuenta de pérdidas y ganancias.

10. Los cambios en los flujos de efectivo del instrumento de cobertura se imputarán a los períodos para los que se designa como cobertura y se compararán con los cambios en los flujos de efectivo de las transacciones previstas, todo ello basado en la curva de rendimientos del importe cubierto y del instrumento de cobertura para los períodos específicamente cubiertos.

11. El tratamiento de la cobertura de los flujos de efectivo del riesgo de tipos de interés de una cartera de instrumentos financieros se interrumpirá por los siguientes motivos:

a) El instrumento de cobertura vence prematuramente, o la cobertura deja de cumplir algunos de los requisitos establecidos en esta norma. En este caso, la ganancia o pérdida neta acumulada en la partida de patrimonio neto permanecerá en dicha partida hasta el período en que la transacción prevista ocurra.

b) Si la transacción prevista ya no se espera que ocurra, la ganancia o pérdida neta acumulada en el patrimonio neto se registrará inmediatamente en la cuenta de pérdidas y ganancias.


[Bloc 43: #t1-c2-s6]

Secció sisena. Altres criteris

[Bloque 43: #t1-c2-s6]

Sección sexta. Otros criterios

[Bloc 44: #n33]

Norma 33. Arrendaments.

Àmbit i qüestions generals.

1. Aquesta norma és aplicable a tots els contractes d’arrendament, a excepció dels contractes d’arrendament sobre exploració o ús de recursos naturals no renovables; els contractes d’arrendament sobre béns de naturalesa biològica mantinguts per l’arrendatari; les llicències d’explotació de la propietat intel·lectual concedides per l’arrendador, que s’han de tractar d’acord amb el que estableix la norma 15; així com els drets d’explotació de la propietat intel·lectual mantinguts per l’arrendatari en virtut d’una llicència, que s’han de tractar d’acord amb el que estableix la norma 28.

2. A l’inici del contracte, l’entitat ha de determinar si aquest constitueix o conté un arrendament, la qual cosa succeeix si el contracte comporta el dret de controlar l’ús d’un bé identificat durant un determinat període de temps a canvi d’una contraprestació.

L’entitat ha d’utilitzar els criteris de l’apartat 2 de la norma 44 per determinar si el contracte té com a objecte un bé o grups de béns, o si té com a objecte un negoci. En aquest últim cas, el contracte s’ha de comptabilitzar d’acord amb els criteris de les normes 43 a 45.

L’entitat ha de comptabilitzar cada contracte d’arrendament de manera individual. No obstant això, pot aplicar els criteris d’aquesta norma a una cartera de contractes d’arrendament amb característiques similars si espera que exercir aquesta opció no ha de diferir significativament de comptabilitzar cada contracte de manera individual.

Per determinar si un contracte constitueix un arrendament o si es tracta d’un altre tipus de contracte, com un contracte de prestació de serveis regulat a la norma 15, l’entitat ha d’analitzar si es compleixen les dues condicions següents: el bé està identificat en el contracte i la part que rep el bé té el dret de controlar-ne l’ús.

D’una banda, el bé pot estar identificat explícitament en el contracte; per exemple, quan s’hi especifica el seu número de sèrie. O també pot quedar identificat implícitament mitjançant la seva especificació quan el proveïdor el posa a disposició de l’altra part del contracte per al seu ús.

Un bé no es considera identificat si el proveïdor té el dret substantiu de substituir-lo durant tot el període d’ús previst en el contracte.

El dret de substitució no es considera substantiu quan el proveïdor tingui el dret de substituir el bé en una data determinada o a partir d’aquesta.

El proveïdor té un dret substantiu de substitució quan, de manera simultània, disposi de la capacitat pràctica de substituir el bé per béns alternatius (com quan disposa d’aquests béns alternatius i la part que rep el bé no pot impedir-ne la substitució) i esperi beneficiar-se econòmicament de la substitució (això és, els beneficis derivats de la substitució superen els costos).

L’avaluació per determinar si un dret de substitució per part del proveïdor és substantiu s’ha de basar en els fets i les circumstàncies existents a l’inici del contracte, amb l’exclusió dels esdeveniments futurs l’ocurrència dels quals abans del començament del període d’ús, o la concurrència dels quals durant aquest, no es considera probable en el moment de l’avaluació.

Constitueixen exemples de casos en què el proveïdor no té dret substantiu de substitució els següents:

a) La capacitat pràctica de substitució, o el benefici esperat, depèn de la introducció d’una nova tecnologia i aquesta no està substancialment desenvolupada a l’inici del contracte.

b) La capacitat pràctica de substitució, o el benefici esperat, depèn del fet que es produeixi una diferència substancial entre l’ús que l’altra part del contracte fa del bé, o el rendiment que aquesta obté d’aquest, i l’ús, o el rendiment, considerat probable a l’inici del contracte.

c) La capacitat pràctica de substitució, o el benefici esperat, depèn del fet que es produeixi una diferència substancial entre el preu del mercat durant el període d’ús i el preu de mercat considerat probable a l’inici del contracte.

d) La capacitat pràctica de substitució, o el benefici esperat, deriva de l’acord futur d’un tercer de pagar un preu superior al de mercat per l’ús del bé.

D’altra banda, la part que rep el bé té el dret de controlar l’ús del bé identificat quan durant el període total del contracte disposi, de manera simultània, del dret d’obtenir substancialment tots els beneficis econòmics de l’ús d’aquest bé identificat i del dret de dirigir-ne l’ús.

Concretament, la part que rep el bé té el dret de dirigir-ne l’ús només si té el dret de donar instruccions sobre la manera i les finalitats de la seva utilització durant el període total del contracte.

Quan les decisions rellevants sobre l’ús del bé estan predeterminades, la part que rep el bé té el dret de dirigir-ne l’ús només si té dret a operar el bé (o a donar instruccions sobre com operar-lo) sense que el proveïdor tingui dret a modificar aquestes instruccions durant el període total del contracte, o si ha dissenyat el bé (o aspectes específics d’aquest) predeterminant-ne l’ús durant el període total del contracte.

L’entitat ha de comptabilitzar cada component del contracte que constitueixi un arrendament independentment de la resta dels components del contracte que no siguin d’arrendament. No obstant això, l’entitat arrendatària pot optar per no separar aquests components i comptabilitzar tot el contracte com un arrendament, excepte si es tracta d’un derivat implícit dels que preveu l’apartat 20 de la norma 21. Aquesta opció s’ha d’exercir de manera uniforme per a tots els arrendaments de béns similars en la seva naturalesa i ús per part de l’arrendatari.

Per determinar si el dret d’ús d’un bé contingut en un contracte constitueix un component d’arrendament separat, l’entitat ha d’analitzar si es compleixen les dues condicions següents: la part del contracte amb el dret d’ús es pot beneficiar de l’ús del bé per si sol, o juntament amb altres recursos fàcilment disponibles per a aquest, i el bé no està estretament relacionat amb altres béns –ni en depèn de manera apreciable– que siguin objecte del contracte.

En els contractes que tinguin un component d’arrendament i un o diversos components addicionals d’arrendament o d’un altre tipus, l’arrendatari ha de distribuir la contraprestació del contracte entre cada component d’arrendament en proporció als preus individuals de cada component d’arrendament i al preu individual agregat dels components que no siguin d’arrendament.

L’entitat ha d’analitzar novament si un contracte constitueix o conté un arrendament únicament quan les condicions del contracte es modifiquen.

3. El termini de l’arrendament és igual al període no revocable d’un arrendament, al qual s’han d’afegir els períodes coberts per l’opció de prorrogar l’arrendament, si es té la certesa raonable que l’arrendatari exercirà aquesta opció, així com els períodes coberts per l’opció de rescindir l’arrendament, si es té la certesa raonable que l’arrendatari no l’exercirà.

En analitzar si es té la certesa raonable que l’arrendatari exercirà l’opció de prorrogar l’arrendament, o que no exercirà l’opció de rescindir-lo, s’han de tenir en compte tots els fets i les circumstàncies significatius que creïn un incentiu econòmic perquè l’arrendatari exerceixi una opció, o perquè no l’exerceixi. Entre altres factors, s’han de considerar:

a) Les condicions contractuals aplicables als períodes opcionals en relació amb els preus de mercat.

b) Les millores significatives aportades als béns durant la vida del contracte i que s’espera que han de redundar en un benefici econòmic significatiu per a l’arrendatari quan sigui exercible l’opció de prorrogar l’arrendament, o la de rescindir-lo.

c) Els costos derivats de la rescissió de l’arrendament.

d) La importància del bé objecte d’arrendament per a les activitats de l’arrendatari, considerant si es tracta d’un bé amb característiques específiques i la disponibilitat d’alternatives adequades.

e) La condició o condicions vinculades a l’exercici de l’opció, així com la probabilitat que aquestes condicions es donin i l’opció es pugui exercir.

En aquesta avaluació de la probabilitat que l’arrendatari estengui l’arrendament a períodes opcionals, s’ha de tenir en compte la interacció amb altres condicions del contracte d’arrendament.

A més, també s’ha de tenir en consideració en aquesta avaluació que, com més breu sigui el període no revocable d’un arrendament, més gran és la probabilitat que l’arrendatari exerceixi l’opció de prorrogar l’arrendament, o que no exerceixi l’opció de rescindir-lo. Això es deu al fet que normalment els costos per a l’obtenció d’un bé que substitueixi el bé arrendat són proporcionalment més elevats com més curt sigui el període no revocable d’arrendament.

Finalment, per avaluar la probabilitat que l’arrendatari exerceixi o no una opció de prorrogar o rescindir un arrendament, s’ha de considerar l’experiència pel que fa al període habitual durant el qual l’arrendatari ha utilitzat (arrendats o en propietat) béns similars, i els motius per a això.

Posteriorment, s’ha de verificar si és necessari actualitzar aquest termini quan passi un fet o hi hagi un canvi significatiu en les circumstàncies que estiguin sota el control de l’arrendatari i es tingui la certesa raonable que l’arrendatari exercirà d’una manera diferent les opcions previstes en la determinació del termini.

L’entitat ha d’actualitzar el termini si es produeix un canvi en el període no revocable de l’arrendament, com quan l’arrendatari exerceix una opció l’exercici de la qual no havia previst l’entitat en la determinació del termini, quan l’arrendatari no exerceix una opció l’exercici de la qual s’havia previst, o quan es produeix un fet que obliga contractualment l’arrendatari a prorrogar o rescindir l’arrendament.

4. Els actius i els passius que sorgeixin dels contractes d’arrendament s’han de reconèixer en la data de començament de l’arrendament, que és aquella en què l’arrendador posi el bé arrendat a disposició de l’arrendatari per al seu ús.

Comptabilització per part de l’arrendador

Classificació dels arrendaments

5. L’arrendador ha de presentar els contractes d’arrendament en els estats financers en funció del fons econòmic de l’operació, independentment de la seva forma jurídica, i els ha de classificar des de l’inici com a arrendaments financers o operatius.

Aquesta classificació s’ha de fer en la data d’inici de l’arrendament, que és la primera entre la data de formalització de l’acord d’arrendament i la data en què les parts es comprometen respecte de les estipulacions principals de l’acord.

La classificació només s’ha de revisar si es modifica l’arrendament, d’acord amb els apartats 15 i 20 següents. En conseqüència, els canvis en circumstàncies que afectin l’arrendament o en estimacions no donen lloc a una nova classificació.

6. Un arrendament s’ha de qualificar d’arrendament financer quan es transfereixin substancialment tots els riscos i beneficis inherents a la propietat del bé objecte del contracte, la qual cosa normalment es produeix quan:

a) En el venciment del contracte es transfereixi, o de les seves condicions es dedueixi amb una certesa raonable que es vol transferir, la propietat del bé a l’arrendatari; en particular, quan hi hagi una opció de compra sobre el bé que permeti a l’arrendatari adquirir-lo a un preu notablement més reduït que el seu valor raonable en el moment d’exercici de l’opció.

b) En la data d’inici del contracte, el valor actual dels cobraments per arrendament és equivalent, almenys, a gairebé la totalitat del valor raonable del bé arrendat.

c) El termini de l’arrendament cobreixi la major part de la vida econòmica del bé, encara que no es vulgui transferir la propietat del bé a l’arrendatari.

d) El bé arrendat sigui d’una naturalesa tan especialitzada que només l’arrendatari tingui la possibilitat d’utilitzar-lo sense fer-hi modificacions importants.

e) L’arrendatari pugui cancel·lar el contracte d’arrendament a canvi d’assumir les pèrdues que, per aquesta causa, pateixi l’arrendador.

f) L’arrendatari assumeixi els canvis que experimenti el valor residual.

g) L’arrendatari tingui la capacitat per prorrogar el contracte d’arrendament per unes quotes substancialment inferiors a les de mercat.

Els contractes d’arrendament que no siguin financers s’han de classificar com a arrendaments operatius.

7. En el cas d’un subarrendament, l’arrendador intermedi l’ha de classificar com a arrendament financer o operatiu considerant els criteris següents:

a) El subarrendament s’ha de classificar com a arrendament operatiu si el contracte principal és un arrendament a curt termini que l’arrendador intermedi, en qualitat d’arrendatari, ha optat per comptabilitzar seguint el tractament simplificat per al reconeixement i la valoració previstos en l’apartat 25 d’aquesta norma.

b) Si no es fa això, el subarrendament s’ha de classificar com a arrendament financer o operatiu d’acord amb el que estableixen els apartats anteriors, però amb referència a l’actiu per dret d’ús de l’arrendament principal i no amb referència al bé arrendat.

8. En els arrendaments conjunts de terreny i edifici, l’arrendador ha d’avaluar per separat la classificació de l’arrendament de cada bé com a arrendament financer o operatiu amb els mateixos criteris que per als arrendaments de béns del mateix tipus; en aquesta avaluació s’ha de tenir en compte, entre altres aspectes, que els terrenys tenen normalment una vida econòmica indefinida. No obstant això, si el component del terreny no és significatiu per al conjunt del contracte, es poden tractar tots dos components com un únic arrendament a l’efecte de la seva classificació, considerant com a vida econòmica del bé arrendat la del component de l’edifici.

Arrendaments financers

9. Els béns cedits mitjançant contractes qualificats com d’arrendament financer s’han de reflectir en el balanç de l’