Seleccionar redacció:
Índex:

TEXT CONSOLIDAT

TEXTO CONSOLIDADO

Inclou la correcció d’errors publicada en la Resolució de 28 de març de 2017, del Banc d’Espanya. BOE, Suplement en llengua catalana al núm. 75, de 29 de març de 2017. Ref. BOE/CAT-A.2017-N.75-S.I

Incluye la corrección de errores publicada en la Resolución de 28 de marzo de 2017, del Banco de España. BOE núm. 75, de 29 de marzo de 2017. Ref. BOE-A-2017-3368


[Bloc 1: #preamb]

La Llei 26/2013, de 27 de desembre, de caixes d’estalvis i fundacions bancàries (d’ara endavant, Llei 26/2013, de 27 de desembre), va introduir un canvi significatiu en el marc jurídic de les caixes d’estalvis al nostre país, i obligava les que excedissin determinats límits, fixats en termes del seu àmbit d’actuació territorial o del seu volum de negoci, a transformar-se en fundacions bancàries i a perdre la seva condició d’entitats de crèdit. Un dels objectius fonamentals de la Llei és que les esmentades fundacions bancàries focalitzin la seva atenció en el desenvolupament de la seva obra social.

Així mateix, la Llei esmentada ha establert obligacions especials per a les fundacions bancàries que superin determinats límits de participació en el capital de les entitats de crèdit. D’aquesta manera, si aquesta participació arriba al 30%, les fundacions bancàries han de remetre al Banc d’Espanya, per a la seva aprovació, un protocol de gestió de la seva participació financera i un pla financer anual. En cas que la participació arribi al 50% o un altre percentatge inferior que els permeti el control, les fundacions esmentades tenen el deure de reforçar el pla financer, incorporant un pla de diversificació d’inversions, i de constituir un fons de reserva per fer front a possibles necessitats de recursos propis de l’entitat de crèdit participada.

El Reial decret 877/2015, de 2 d’octubre, de desplegament de la Llei 26/2013, de 27 de desembre, i la Circular del Banc d’Espanya 6/2015, de 17 de novembre, regulen, respectivament, l’esmentat fons de reserva i les obligacions de les fundacions bancàries derivades de les seves participacions en entitats de crèdit.

Addicionalment, la Llei 26/2013, de 27 de desembre, estableix les funcions atribuïdes al Banc d’Espanya respecte de les fundacions bancàries en el marc de les seves competències com a autoritat responsable de la supervisió de l’entitat de crèdit participada. El Banc d’Espanya ha de controlar que les fundacions bancàries compleixen les normes que conté la Llei esmentada derivades de la seva participació en l’entitat de crèdit i, en particular, ha de valorar la influència de la fundació bancària sobre la gestió sana i prudent de l’entitat.

Les fundacions bancàries estan obligades a portar una comptabilitat ordenada, de conformitat amb el que estipula la Llei 50/2002, de fundacions. D’altra banda, l’Ordre ECC/2575/2015, de 30 de novembre, per la qual es determinen el contingut, l’estructura i els requisits de publicació de l’informe anual de govern corporatiu, i s’estableixen les obligacions de comptabilitat de les fundacions bancàries, habilita el Banc d’Espanya per desplegar les normes i els models d’informació financera d’aquestes fundacions. En aquest sentit, atesa la naturalesa especial d’aquest tipus d’entitats, de caràcter fundacional, però també amb activitat de rellevància financera, la present Circular adapta la normativa comptable aplicable per l’esmentat caràcter fundacional a les particularitats derivades de les obligacions que comporta la seva participació en entitats de crèdit.

En particular, s’especifica el règim comptable que les fundacions bancàries han d’aplicar en els seus comptes anuals individuals i consolidats, es determina la necessitat d’identificar en la comptabilitat interna la composició i la materialització del fons de reserva que determinades fundacions bancàries han de constituir i es desenvolupa informació addicional que s’ha d’incloure a la memòria.

Així mateix, s’introdueixen modificacions a la Circular 4/2004, de 22 de desembre, a entitats de crèdit, sobre normes d’informació financera pública i reservada, i models d’estats financers, per precisar i actualitzar el contingut d’algunes normes i estats, en línia amb les últimes modificacions en les definicions i formats per a l’elaboració dels estats d’informació financera supervisora a la Unió Europea (coneguts com a «FINREP»), així com per simplificar les obligacions d’informació de les entitats de crèdit.

Finalment, es modifica la Circular 1/2013, de 24 de maig, sobre la Central d’Informació de Riscos, per actualitzar la normativa aplicable a la situació dels titulars de risc, millorar la informació sobre la situació de les operacions reestructurades i refinançades, i precisar els conceptes de garants i asseguradors i consolidadors, així com el tractament dels drets de cobrament de les tarifes regulades.

En conseqüència, en ús de les facultats que té conferides, el Consell de Govern del Banc d’Espanya, a proposta de la Comissió Executiva, ha aprovat la present Circular, que conté les normes següents:

ÍNDEX

Norma 1. Objecte.

Norma 2. Règim general dels comptes anuals individuals de les fundacions bancàries.

Norma 3. Règim general dels comptes anuals consolidats de les fundacions bancàries.

Norma 4. Identificació en la comptabilitat interna de la composició i materialització del fons de reserva.

Norma 5. Contingut de la memòria.

Norma 6. Remissió al Banc d’Espanya d’estats reservats individuals.

Norma 7. Remissió al Banc d’Espanya dels comptes anuals públics.

Disposició final primera. Modificació de la Circular 4/2004.

Disposició final segona. Modificació de la Circular 1/2013.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Referències normatives utilitzades en aquesta Circular:

Llei 50/2002: Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions.

Llei 26/2013: Llei 26/2013, de 27 de desembre, de caixes d’estalvis i fundacions bancàries.

Reial decret 1514/2007: Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla general de comptabilitat.

Reial decret 1159/2010: Reial decret 1159/2010, de 17 de setembre, pel qual s’aproven les normes per a la formulació de comptes anuals consolidats i es modifiquen el Pla general de comptabilitat aprovat pel Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre, i el Pla general de comptabilitat de petites i mitjanes empreses.

Reial decret 1491/2011: Reial decret 1491/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aproven les normes d’adaptació del Pla general de comptabilitat a les entitats sense fins lucratius i el model de pla d’actuació de les entitats sense fins lucratius.

Reial decret 877/2015: Reial decret 877/2015, de 2 d’octubre, de desplegament de la Llei 26/2013, de 27 de desembre, pel qual es regula el fons de reserva que han de constituir determinades fundacions bancàries; es modifica el Reial decret 1517/2011, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament que desplega el text refós de la Llei d’auditoria de comptes, aprovat pel Reial decret 1/2011, d’1 de juliol; i es modifica el Reial decret 1082/2012, de 13 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d’institucions d’inversió col·lectiva.

Circular 4/2004: Circular del Banc d’Espanya 4/2004, de 22 de desembre, a entitats de crèdit, sobre normes d’informació financera pública i reservada, i models d’estats financers.

Circular 1/2013: Circular del Banc d’Espanya 1/2013, de 24 de maig, sobre la Central d’Informació de Riscos.

Circular 6/2015: Circular del Banc d’Espanya 6/2015, de 17 de novembre, a les caixes d’estalvis i fundacions bancàries, sobre determinats aspectes dels informes de remuneracions i govern corporatiu de les caixes que no emetin valors admesos a negociació en mercats oficials de valors i sobre les obligacions de les fundacions bancàries derivades de les seves participacions en entitats de crèdit.


[Bloque 1: #preamb]

La Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias (en adelante, Ley 26/2013, de 27 de diciembre), introdujo un cambio significativo en el marco jurídico de las cajas de ahorros en nuestro país, obligando a aquellas que excedieran determinados límites, fijados en términos de su ámbito de actuación territorial o de su volumen de negocio, a transformarse en fundaciones bancarias y a perder su condición de entidades de crédito. Uno de los objetivos fundamentales de la citada ley es que dichas fundaciones bancarias focalicen su atención en el desarrollo de su obra social.

Asimismo, la referida ley ha establecido obligaciones especiales para aquellas fundaciones bancarias que superen determinados límites de participación en el capital de las entidades de crédito. De esta manera, si dicha participación alcanza el 30 %, las fundaciones bancarias deben remitir al Banco de España, para su aprobación, un protocolo de gestión de su participación financiera y un plan financiero anual. En caso de que la participación alcance el 50% u otro porcentaje inferior que les permita el control, dichas fundaciones tienen el deber de reforzar el plan financiero, incorporando un plan de diversificación de inversiones, y de constituir un fondo de reserva para hacer frente a posibles necesidades de recursos propios de la entidad de crédito participada.

El Real Decreto 877/2015, de 2 de octubre, de desarrollo de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, y la Circular del Banco de España 6/2015, de 17 de noviembre, vienen a regular, respectivamente, el citado fondo de reserva y las obligaciones de las fundaciones bancarias derivadas de sus participaciones en entidades de crédito.

Adicionalmente, la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, establece las funciones atribuidas al Banco de España respecto de las fundaciones bancarias en el marco de sus competencias como autoridad responsable de la supervisión de la entidad de crédito participada. El Banco de España debe controlar que las fundaciones bancarias cumplen las normas contenidas en la referida ley derivadas de su participación en la entidad de crédito y, en particular, debe valorar la influencia de la fundación bancaria sobre la gestión sana y prudente de la citada entidad.

Las fundaciones bancarias están obligadas a llevar una contabilidad ordenada, conforme a lo estipulado en la Ley 50/2002, de fundaciones. Por otra parte, la Orden ECC/2575/2015, de 30 de noviembre, por la que se determinan el contenido, la estructura y los requisitos de publicación del informe anual de gobierno corporativo, y se establecen las obligaciones de contabilidad de las fundaciones bancarias, habilita al Banco de España para el desarrollo de las normas y modelos de información financiera de dichas fundaciones. En este sentido, dada la naturaleza especial de este tipo de entidades, de carácter fundacional, pero también con actividad de relevancia financiera, la presente circular adapta la normativa contable aplicable por dicho carácter fundacional a las particularidades derivadas de las obligaciones que conlleva su participación en entidades de crédito.

En particular, se especifica el régimen contable que las fundaciones bancarias aplicarán en sus cuentas anuales individuales y consolidadas, se determina la necesidad de identificar en la contabilidad interna la composición y la materialización del fondo de reserva que determinadas fundaciones bancarias deben constituir y se desarrolla información adicional que se ha de incluir en la memoria.

Asimismo, se introducen modificaciones en la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros, para precisar y actualizar el contenido de algunas normas y estados, en línea con las últimas modificaciones en las definiciones y formatos para la elaboración de los estados de información financiera supervisora en la Unión Europea (conocidos como «FINREP»), así como para simplificar las obligaciones de información de las entidades de crédito.

Por último, se modifica la Circular 1/2013, de 24 de mayo, sobre la Central de Información de Riesgos, para actualizar la normativa aplicable a la situación de los titulares de riesgo, mejorar la información sobre la situación de las operaciones reestructuradas y refinanciadas, y precisar los conceptos de garantes y aseguradores y afianzadores, así como el tratamiento de los derechos de cobro de las tarifas reguladas.

En consecuencia, en uso de las facultades que tiene conferidas, el Consejo de Gobierno del Banco de España, a propuesta de la Comisión Ejecutiva, ha aprobado la presente circular, que contiene las siguientes normas:

ÍNDICE

Norma 1. Objeto.

Norma 2. Régimen general de las cuentas anuales individuales de las fundaciones bancarias.

Norma 3. Régimen general de las cuentas anuales consolidadas de las fundaciones bancarias.

Norma 4. Identificación en la contabilidad interna de la composición y materialización del fondo de reserva.

Norma 5. Contenido de la memoria.

Norma 6. Remisión al Banco de España de estados reservados individuales.

Norma 7. Remisión al Banco de España de las cuentas anuales públicas.

Disposición final primera. Modificación de la Circular 4/2004.

Disposición final segunda. Modificación de la Circular 1/2013.

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

Referencias normativas utilizadas en esta circular:

Ley 50/2002: Ley 50/2002, de 26 de diciembre, de fundaciones.

Ley 26/2013: Ley 26/2013, de 27 de diciembre, de cajas de ahorros y fundaciones bancarias.

Real Decreto 1514/2007: Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad.

Real Decreto 1159/2010: Real Decreto 1159/2010, de 17 de septiembre, por el que se aprueban las normas para la formulación de cuentas anuales consolidadas y se modifican el Plan General de Contabilidad aprobado por Real Decreto 1514/2007, de 16 de noviembre, y el Plan General de Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas.

Real Decreto 1491/2011: Real Decreto 1491/2011, de 24 de octubre, por el que se aprueban las normas de adaptación del Plan General de Contabilidad a las entidades sin fines lucrativos y el modelo de plan de actuación de las entidades sin fines lucrativos.

Real Decreto 877/2015: Real Decreto 877/2015, de 2 de octubre, de desarrollo de la Ley 26/2013, de 27 de diciembre, por el que se regula el fondo de reserva que deben constituir determinadas fundaciones bancarias; se modifica el Real Decreto 1517/2011, de 31 de octubre, por el que se aprueba el reglamento que desarrolla el texto refundido de la Ley de Auditoría de Cuentas, aprobado por el Real Decreto 1/2011, de 1 de julio; y se modifica el Real Decreto 1082/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el reglamento de desarrollo de la Ley 35/2003, de 4 de noviembre, de Instituciones de Inversión Colectiva.

Circular 4/2004: Circular del Banco de España 4/2004, de 22 de diciembre, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros.

Circular 1/2013: Circular del Banco de España 1/2013, de 24 de mayo, sobre la Central de Información de Riesgos.

Circular 6/2015: Circular del Banco de España 6/2015, de 17 de noviembre, a las cajas de ahorros y fundaciones bancarias, sobre determinados aspectos de los informes de remuneraciones y gobierno corporativo de las cajas que no emitan valores admitidos a negociación en mercados oficiales de valores y sobre las obligaciones de las fundaciones bancarias derivadas de sus participaciones en entidades de crédito.


[Bloc 2: #n1]

Norma 1. Objecte.

Aquesta Circular té per objecte regular el règim dels comptes anuals, individuals i consolidats, de les fundacions bancàries que regula la Llei 26/2013, així com el dels estats reservats que han de remetre al Banc d’Espanya.


[Bloque 2: #n1]

Norma 1. Objeto.

Esta circular tiene por objeto regular el régimen de las cuentas anuales, individuales y consolidadas, de las fundaciones bancarias reguladas en la Ley 26/2013, así como el de los estados reservados que deben remitir al Banco de España


[Bloc 3: #n2]

Norma 2. Règim general dels comptes anuals individuals de les fundacions bancàries.

1. En la formulació dels seus comptes anuals individuals, les fundacions bancàries han d’aplicar el que preveu el Reial decret 1491/2011, amb les particularitats que preveu la present Circular.

2. Supletòriament, en tot el que no regulen específicament el Reial decret 1491/2011 i aquesta Circular, és aplicable el Pla general de comptabilitat en els termes que preveu el Reial decret 1514/2007, així com les adaptacions sectorials i les resolucions de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes aprovades a l’empara de les disposicions finals primera i tercera, respectivament, de l’esmentat Reial decret.

3. L’estructura dels comptes anuals individuals de les fundacions bancàries (inclosos els formats del balanç, del compte de resultats i de la memòria) s’ha d’adaptar al model normal que regula el Reial decret 1491/2011. Per formular els seus comptes anuals individuals, les fundacions bancàries no poden utilitzar els models abreujats i simplificats que regula l’esmentat Reial decret.


[Bloque 3: #n2]

Norma 2. Régimen general de las cuentas anuales individuales de las fundaciones bancarias.

1. En la formulación de sus cuentas anuales individuales, las fundaciones bancarias aplicarán lo previsto el Real Decreto 1491/2011, con las particularidades contempladas en la presente circular.

2. Supletoriamente, en todo lo no regulado específicamente por el Real Decreto 1491/2011 y por esta circular, será de aplicación el Plan General de Contabilidad en los términos previstos en el Real Decreto 1514/2007, así como las adaptaciones sectoriales y las resoluciones del Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas aprobadas al amparo de las disposiciones finales primera y tercera, respectivamente, del citado real decreto.

3. La estructura de las cuentas anuales individuales de las fundaciones bancarias (incluidos los formatos del balance, de la cuenta de resultados y de la memoria) debe adaptarse al modelo normal regulado en el Real Decreto 1491/2011. Para formular sus cuentas anuales individuales, las fundaciones bancarias no podrán utilizar los modelos abreviados y simplificados regulados en el mencionado real decreto.


[Bloc 4: #n3]

Norma 3. Règim general dels comptes anuals consolidats de les fundacions bancàries.

1. Les fundacions bancàries amb participacions en societats mercantils, incloent-hi entitats de crèdit, en les quals mantinguin una posició de control en els termes que preveu l’article 42 del Codi de comerç han de formular comptes anuals consolidats d’acord amb el que preveuen el codi esmentat i el Reial decret 1159/2010, amb les particularitats previstes en aquesta Circular.

Als efectes de l’elaboració dels comptes anuals consolidats de les fundacions bancàries, en relació amb els elements de l’actiu, el passiu, els ingressos i les despeses i altres partides dels comptes de l’entitat de crèdit participada, no és procedent efectuar l’homogeneïtzació valorativa prèvia a la incorporació als comptes anuals de la fundació.

2. No obstant això, en cas que, a data de tancament de l’exercici, alguna de les societats del grup hagi emès valors admesos a cotització en un mercat regulat de qualsevol Estat membre de la Unió Europea, s’han d’aplicar les normes internacionals d’informació financera adoptades pels reglaments de la Unió Europea per a la formulació dels comptes anuals consolidats.

3. En tot cas, l’estructura dels comptes anuals consolidats de les fundacions bancàries (balanç, compte de pèrdues i guanys, estat d’ingressos i despeses reconeguts, estat total de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d’efectiu i memòria) s’ha d’adaptar al contingut i els formats que estableix el capítol quart, sobre «Contingut dels estats financers», de la Circular 4/2004.


[Bloque 4: #n3]

Norma 3. Régimen general de las cuentas anuales consolidadas de las fundaciones bancarias.

1. Las fundaciones bancarias con participaciones en sociedades mercantiles, incluyendo entidades de crédito, en las que mantengan una posición de control en los términos previstos en el artículo 42 del Código de Comercio deberán formular cuentas anuales consolidadas conforme a lo previsto en dicho código y en el Real Decreto 1159/2010, con las particularidades previstas en esta circular.

A los efectos de la elaboración de las cuentas anuales consolidadas de las fundaciones bancarias, en relación con los elementos del activo, pasivo, ingresos y gastos y demás partidas de las cuentas de la entidad de crédito participada, no procederá realizar la homogeneización valorativa previa a la incorporación a las cuentas anuales de la fundación.

2. No obstante lo anterior, en caso de que, a fecha de cierre del ejercicio, alguna de las sociedades del grupo hubiera emitido valores admitidos a cotización en un mercado regulado de cualquier Estado miembro de la Unión Europea, se aplicarán las normas internacionales de información financiera adoptadas por los reglamentos de la Unión Europea para la formulación de las cuentas anuales consolidadas.

3. En todo caso, la estructura de las cuentas anuales consolidadas de las fundaciones bancarias (balance, cuenta de pérdidas y ganancias, estado de ingresos y gastos reconocidos, estado total de cambios en el patrimonio neto, estado de flujos de efectivo y memoria) debe adaptarse al contenido y formatos establecidos en el capítulo cuarto, sobre «Contenido de los estados financieros», de la Circular 4/2004.


[Bloc 5: #n4]

Norma 4. Identificació en la comptabilitat interna de la composició i materialització del fons de reserva.

Les fundacions bancàries que, d’acord amb el Reial decret 877/2015, hagin de constituir un fons de reserva han d’identificar en la seva comptabilitat interna: i) el detall de les partides dels fons propis que componguin el fons de reserva constituït, i ii) el detall de les partides que recullin els actius en què es materialitzi aquest fons, d’acord amb el que preveu la Circular 6/2015. Els actius esmentats s’han de registrar comptablement a les partides del balanç que per naturalesa els correspongui.


[Bloque 5: #n4]

Norma 4. Identificación en la contabilidad interna de la composición y materialización del fondo de reserva.

Las fundaciones bancarias que, de acuerdo con el Real Decreto 877/2015, deban constituir un fondo de reserva habrán de identificar en su contabilidad interna: i) el detalle de las partidas de los fondos propios que compongan el fondo de reserva constituido, y ii) el detalle de las partidas que recojan los activos en los que se materialice dicho fondo, de acuerdo con lo previsto en la Circular 6/2015. Los referidos activos se registrarán contablemente en las partidas del balance que por naturaleza les corresponda.


[Bloc 6: #n5]

Norma 5. Contingut de la memòria.

1. En la memòria dels comptes anuals individuals i consolidats, les fundacions bancàries, a més de la informació que hagin de detallar d’acord amb el que preveuen les normes 2 i 3, han d’incloure els aspectes següents, en la mesura en què els siguin aplicables d’acord amb la Llei 26/2013:

a) En relació amb el protocol de gestió que estan obligades a elaborar les fundacions bancàries a les quals es refereix l’article 43 de la Llei 26/2013, s’ha d’informar de si ha estat aprovat pel Banc d’Espanya i, si s’escau, de la data de l’aprovació. Així mateix, s’ha d’incloure una referència explícita a l’apartat de la pàgina web de la fundació en què estigui publicat el protocol esmentat.

Addicionalment, a la memòria s’ha d’informar dels elements essencials del contingut del protocol de gestió, com ara: i) els criteris estratègics de la gestió de la participació en l’entitat de crèdit; ii) les relacions entre el patronat de la fundació i els òrgans de govern de l’entitat de crèdit participada, i iii) els criteris que regeixen les operacions entre la fundació i l’entitat de crèdit participada, així com els mecanismes previstos per evitar possibles conflictes d’interès.

b) En relació amb el pla financer que estan obligades a elaborar les fundacions bancàries a què es refereix l’article 44 de la Llei 26/2013, s’ha d’informar a la memòria de si ha estat aprovat pel Banc d’Espanya i, si s’escau, de la data de l’aprovació. Així mateix, les fundacions han d’indicar a la memòria si estan obligades a presentar al Banc d’Espanya un pla financer reforçat, d’acord amb les disposicions contingudes a la Llei 26/2013.

2. En el cas de fundacions que actuïn de manera concertada, d’acord amb l’article 43.2 de la Llei 26/2013, la informació sobre el protocol de gestió i el pla financer elaborats de manera conjunta d’acord amb el que estableix la norma setzena de la Circular 6/2015 ha de figurar a la memòria de cadascuna d’aquestes, d’acord amb el que estableixen els apartats anteriors.

3. Les fundacions bancàries han d’incloure a la memòria la informació relativa a l’apartat 13.2, «Aplicació d’elements patrimonials a fins propis», del model de la memòria establert pel Reial decret 1491/2011, que comprèn tant informació sobre els béns i drets que formin part de la dotació fundacional o fons social, i els vinculats directament al compliment dels fins propis, com informació sobre la destinació de rendes i ingressos. No obstant això, en relació amb aquesta última, no han d’incloure el model que figura a l’apartat esmentat sobre «el grau de compliment de la destinació de rendes i ingressos», atesa la particularitat que estableix per a les fundacions bancàries la disposició addicional tercera de la Llei 26/2013.


[Bloque 6: #n5]

Norma 5. Contenido de la memoria.

1. En la memoria de las cuentas anuales individuales y consolidadas, las fundaciones bancarias, además de la información que deban detallar de acuerdo con lo previsto en las normas 2 y 3, deberán incluir los siguientes extremos, en la medida en que les sean de aplicación de acuerdo con la Ley 26/2013:

a) Con relación al protocolo de gestión que están obligadas a elaborar las fundaciones bancarias a las que se refiere el artículo 43 de la Ley 26/2013, se deberá informar de si ha sido aprobado por el Banco de España y, en su caso, de la fecha de dicha aprobación. Asimismo, se incluirá una referencia explícita al apartado de la página web de la fundación en el que esté publicado dicho protocolo.

Adicionalmente, deberá informarse en la memoria de los elementos esenciales del contenido del protocolo de gestión, tales como: i) los criterios estratégicos de la gestión de la participación en la entidad de crédito; ii) las relaciones entre el patronato de la fundación y los órganos de gobierno de la entidad de crédito participada, y iii) los criterios que rigen las operaciones entre la fundación y la entidad de crédito participada, así como los mecanismos previstos para evitar posibles conflictos de interés.

b) Con relación al plan financiero que están obligadas a elaborar las fundaciones bancarias a las que se refiere el artículo 44 de la Ley 26/2013, se deberá informar en la memoria de si ha sido aprobado por el Banco de España y, en su caso, de la fecha de dicha aprobación. Asimismo, las fundaciones deberán indicar en la memoria si están obligadas a presentar al Banco de España un plan financiero reforzado, de acuerdo con las disposiciones contenidas en la Ley 26/2013.

2. En el caso de fundaciones que actúen de forma concertada, de acuerdo con el artículo 43.2 de la Ley 26/2013, la información sobre el protocolo de gestión y el plan financiero elaborados de forma conjunta conforme a lo establecido en la norma decimosexta de la Circular 6/2015 debe figurar en la memoria de cada una de ellas, conforme a lo establecido en los apartados anteriores.

3. Las fundaciones bancarias incluirán en la memoria la información relativa al apartado 13.2, «Aplicación de elementos patrimoniales a fines propios», del modelo de la memoria establecido por el Real Decreto 1491/2011, que comprende tanto información sobre los bienes y derechos que formen parte de la dotación fundacional o fondo social, y los vinculados directamente al cumplimiento de los fines propios, como información sobre el destino de rentas e ingresos. No obstante, en relación con esta última, no incluirán el modelo que figura en dicho apartado sobre «el grado de cumplimiento del destino de rentas e ingresos», dada la particularidad establecida para las fundaciones bancarias en la disposición adicional tercera de la Ley 26/2013.


[Bloc 7: #n6]

Norma 6. Remissió al Banc d’Espanya d’estats reservats individuals.

1. Les fundacions bancàries a què es refereix l’article 44 de la Llei 26/2013 obligades a presentar un pla financer reforçat han de remetre al Banc d’Espanya els següents estats reservats individuals, d’acord amb els formats inclosos a l’annex 1:

Estat Denominació Periodicitat
 FB.1  Balanç individual reservat. Anual.
FB.2 Compte de resultats individual reservat. Anual.
FB.3 Desglossament de la inversió en actius financers per contrapart, Anual.
FB.4 Desglossament de la inversió en actius financers per codis CNAE. Anual.

La resta de fundacions bancàries han de remetre al Banc d’Espanya exclusivament els estats individuals FB.1 i FB.2.

Aquests estats s’han de remetre no més tard del 31 de març de cada any i han d’estar referits al 31 de desembre de l’exercici anterior.

2. La presentació dels estats individuals reservats al Banc d’Espanya s’ha de fer mitjançant transmissió telemàtica, de conformitat amb les especificacions tècniques que es comuniquin a aquest efecte.

Independentment de la responsabilitat de la fundació bancària i dels membres del patronat, els estats individuals reservats els ha de signar electrònicament el president o, sempre que el patronat els hagi designat expressament com a responsables a aquests efectes, el director general, el secretari del patronat o tots dos.

3. El Banc d’Espanya pot elaborar aplicacions tècniques i correlacions que s’han de publicar en el seu lloc web, per facilitar la confecció dels estats individuals reservats.


[Bloque 7: #n6]

Norma 6. Remisión al Banco de España de estados reservados individuales.

1. Las fundaciones bancarias a las que se refiere el artículo 44 de la Ley 26/2013 obligadas a presentar un plan financiero reforzado deberán remitir al Banco de España los siguientes estados reservados individuales, de acuerdo con los formatos incluidos en el anejo 1:

Estado Denominación Periodicidad
FB.1  Balance individual reservado. Anual.
FB.2 Cuenta de resultados individual reservada. Anual.
FB.3 Desglose de la inversión en activos financieros por contraparte. Anual.
FB.4 Desglose de la inversión en activos financieros por códigos CNAE. Anual.

Las restantes fundaciones bancarias deberán remitir al Banco de España exclusivamente los estados individuales FB.1 y FB.2.

Los citados estados deberán remitirse no más tarde del 31 de marzo de cada año y deberán estar referidos al 31 de diciembre del ejercicio anterior.

2. La presentación de los estados individuales reservados al Banco de España deberá hacerse mediante transmisión telemática, de conformidad con las especificaciones técnicas que se comuniquen al efecto.

Con independencia de la responsabilidad de la fundación bancaria y de los miembros del patronato, los estados individuales reservados deberán firmarse electrónicamente por el presidente o, siempre que el patronato les haya designado expresamente como responsables a estos efectos, por el director general, el secretario del patronato o ambos.

3. El Banco de España podrá elaborar aplicaciones técnicas y correlaciones que se publicarán en su sitio web, para facilitar la confección de los estados individuales reservados.


[Bloc 8: #n7]

Norma 7. Remissió al Banc d’Espanya dels comptes anuals públics.

Totes les fundacions bancàries han d’enviar al Banc d’Espanya els comptes anuals individuals i, si s’escau, els comptes anuals consolidats, amb els corresponents informes d’auditoria, dins dels 10 dies hàbils següents a la seva aprovació pel patronat.


[Bloque 8: #n7]

Norma 7. Remisión al Banco de España de las cuentas anuales públicas.

Todas las fundaciones bancarias enviarán al Banco de España las cuentas anuales individuales y, en su caso, las cuentas anuales consolidadas, con los correspondientes informes de auditoría, dentro de los 10 días hábiles siguientes a su aprobación por el patronato.


[Bloc 9: #df1]

Disposició final primera. Modificació de la Circular 4/2004.

S’introdueixen les modificacions següents a la Circular 4/2004, de 22 de desembre, a les entitats de crèdit, sobre normes d’informació financera pública i reservada, i models d’estats financers:

1. A la norma quarta, l’apartat 4 se substitueix pel text següent:

«4. La difusió dels estats financers primaris individuals a què fa referència l’apartat 1 l’han d’efectuar l’Associació Espanyola de Banca, la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvis o la Unió Nacional de Cooperatives de Crèdit, i han d’assenyalar de manera clara i preeminent que els estats publicats han estat formulats aplicant les normes d’informació financera pública d’aquesta Circular.»

2. A la norma cinquena, l’apartat 2 se substitueix pel text següent:

«2. La difusió dels estats financers primaris consolidats a què fa referència l’apartat 1 l’han d’efectuar l’Associació Espanyola de Banca, la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvis o la Unió Nacional de Cooperatives de Crèdit, i han d’assenyalar de manera clara i preeminent que els estats publicats han estat formulats aplicant les normes d’informació financera pública d’aquesta Circular.»

3. A la norma seixanta-quatrena, sobre «Criteris de reconeixement, valoració i presentació», es fan les modificacions següents:

a) La lletra j) de l’apartat 15 se substitueix pel text següent:

«j) “Import màxim recuperable”: import menor entre l’“import recuperable” de les garanties reals eficaces, calculat d’acord amb el que disposa l’annex IX, i l’import en llibres brut dels actius financers o el nominal després d’aplicar factors de conversió de les exposicions fora de balanç. Aquest càlcul s’ha de fer operació a operació.»

b) A l’apartat 15 s’insereixen quatre noves lletres: k), l), m) i n), amb el text següent:

«k) “Excés de l’exposició bruta sobre l’import màxim recuperable de les garanties reals eficaces”: import de la diferència positiva entre l’import en llibres brut dels actius financers i l’import màxim recuperable de les garanties reals eficaces. Aquest càlcul s’ha de fer operació a operació. Quan les operacions no tinguin garanties reals eficaces, aquest import ha de coincidir amb el de l’exposició bruta.

l) “Excés de l’exposició després d’aplicar factors de conversió sobre l’import màxim recuperable de les garanties reals eficaces”: import de la diferència positiva entre el nominal després d’aplicar factors de conversió de les exposicions fora de balanç i l’import màxim recuperable de les garanties reals eficaces. Aquest càlcul s’ha de fer operació a operació. Quan les operacions no tinguin garanties reals eficaces, aquest import ha de coincidir amb el nominal després d’aplicar factors de conversió.

m) “Excés de l’exposició bruta sobre l’import màxim recuperable de les garanties reals eficaces i de les garanties personals sense risc apreciable”: import de la diferència positiva entre l’import en llibres brut dels actius financers i la suma de l’import màxim recuperable de les garanties reals eficaces i l’import de les garanties personals sense risc apreciable. Aquest càlcul s’ha de fer operació a operació. Quan les operacions no tinguin garanties reals eficaces ni garanties personals sense risc apreciable, aquest import ha de coincidir amb el de l’exposició bruta; i, quan l’import màxim recuperable de les garanties reals eficaces més l’import de les garanties personals sense risc apreciable sigui superior a l’import de l’exposició bruta, ha de ser zero.

n) “Excés de l’exposició després d’aplicar factors de conversió sobre l’import màxim recuperable de les garanties reals eficaces i de les garanties personals sense risc apreciable”: import de la diferència positiva entre el nominal després d’aplicar factors de conversió de les exposicions fora de balanç i la suma de l’import màxim recuperable de les garanties reals eficaces i de l’import de les garanties personals sense risc apreciable. Aquest càlcul s’ha de fer operació a operació. Quan les operacions no tinguin garanties reals eficaces ni garanties personals sense risc apreciable, aquest import ha de coincidir amb el nominal després d’aplicar factors de conversió; i, quan l’import màxim recuperable de les garanties reals eficaces més l’import de les garanties personals sense risc apreciable sigui superior al nominal després d’aplicar factors de conversió, ha de ser zero.»

4. A la norma seixanta-setena, sobre «Estats individuals reservats», en la relació d’estats de l’apartat 1, l’estat FI 101 passa a denominar-se «Informació sobre préstecs formalitzats, adquirits o qualificats en el mes (negocis a Espanya)».

5. A la norma setanta-unena, sobre «Estats reservats relatius als requeriments estadístics de la Unió Econòmica i Monetària», l’incís (iv) de la lletra f) de l’apartat 2 se substitueix pel text següent:

«(iv) Préstecs renovables i descoberts: imports disposats en els préstecs renovables, encara que estiguin fora dels límits temporals acordats en els contractes, entesos com els préstecs diferents dels instrumentats com a targetes de crèdit que tenen les característiques següents: 1) el prestatari pot usar o retirar fons fins a un límit de crèdit prèviament aprovat sense haver d’avisar amb antelació el prestador; 2) l’import del crèdit disponible pot augmentar o disminuir a mesura que s’obtinguin els fons prestats i es retornin; 3) el crèdit es pot utilitzar repetidament, i 4) no existeix l’obligació de reemborsament periòdic dels fons. Els préstecs renovables inclouen els imports desemborsats mitjançant línies o comptes de crèdit, encara que tinguin un venciment establert en el contracte, que encara no s’hagin reemborsat. Aquesta partida també inclou els imports dels excedits en els préstecs renovables (imports que estan fora dels límits quantitatius acordats en els contractes) i els descoberts (saldos deutors en els comptes corrents).»

6. A la disposició addicional primera, se substitueix l’apartat 6 pel text següent:

«6. La presentació d’estats al Banc d’Espanya s’ha de fer mitjançant transmissió telemàtica, de conformitat amb les especificacions tècniques que es comuniquin a aquest efecte.

Independentment de la responsabilitat de l’entitat i dels membres del seu consell d’administració o òrgan equivalent respecte a la veracitat de tots els estats que es remetin al Banc d’Espanya, els estats financers, primaris, individuals i consolidats,  així com els estats FI 1 i FI 2, excepte els mensuals que no coincideixin amb final de trimestre, han de ser signats electrònicament pel president executiu, conseller delegat o director general que presideixi el comitè de direcció de l’entitat. Alternativament, aquests estats els pot signar un altre director general o càrrec assimilat en el sentit de l’article 6.6 de la Llei 10/2014, entre les responsabilitats del qual hi hagi l’elaboració de la informació financera de l’entitat, i a aquests efectes l’entitat ha d’informar d’aquesta facultat en el moment de sol·licitar la seva inscripció en el Registre d’alts càrrecs.

En casos excepcionals, l’entitat pot designar una altra persona diferent de les anteriors amb poder especial i suficient atorgat pel consell d’administració. Les dades d’aquestes persones, juntament amb una còpia del poder, s’han de comunicar al Banc d’Espanya a través del procediment establert per als alts càrrecs, que els ha d’anotar, a efectes merament informatius i de control del remitent dels estats signats electrònicament.

Això també és aplicable en el cas de les sucursals a Espanya d’entitats de crèdit estrangeres.

Les entitats poden designar més d’una persona perquè, de manera indistinta, puguin signar electrònicament la informació esmentada.

Els estats a què es refereix aquest paràgraf s’han d’enviar, en tot cas, dins del termini màxim que estableix la normativa aplicable. No obstant això, i sense perjudici d’aquesta obligació de remissió, la seva signatura electrònica es pot fer dins dels 10 dies naturals següents al venciment de l’esmentat termini màxim.

En cas de rectificació de dades, si els estats que s’han de signar electrònicament s’envien per motius tècnics juntament amb altres estats, només s’ha de signar electrònicament el nou enviament de dades si les modificacions fetes afecten algun dels estats que requereixen aquesta signatura.»

7. A l’annex I, «Estats individuals públics», es fan les modificacions següents:

a) A l’estat PI 7-1, la columna «Excés sobre el valor de la garantia real (c)» passa a denominar-se «Excés de l’exposició bruta sobre l’import màxim recuperable de les garanties reals eficaces (c)», i la lletra (c) se substitueix pel text següent:

«(c) Aquest import es calcula de conformitat amb el que disposa la norma 64a.15.k) de la Circular 4/2004.»

b) A l’estat PI 9 es fan les modificacions següents:

i) A la línia «Total» s’obren totes les cel·les.

ii) La nota (a) se substitueix pel text següent:

«(a) La definició de préstecs a la clientela és la que s’utilitza en la confecció del balanç. Aquest estat inclou totes les operacions d’aquesta naturalesa, independentment de la partida en què estiguin incloses en el balanç, excepte a la partida “Actius no corrents i grups alienables d’elements que s’han classificat com a mantinguts per a la venda”.

L’import que s’ha de reflectir per a les diferents dades és l’import en llibres de les operacions, és a dir, després de deduir les correccions de valor efectuades per a la cobertura de les operacions.»

c) En els estats PI 10-1 i PI 10-2 es fan les modificacions següents:

i) A la línia «Total» s’obren totes les cel·les.

ii) La nota (a) se substitueix pel text següent:

«(a) La definició d’exposicions als efectes d’aquest estat inclou els préstecs i avançaments, valors representatius de deute, instruments de patrimoni, derivats (mantinguts per negociar i de cobertura), inversions en dependents, negocis conjunts i associats, i garanties concedides, sigui quina sigui la partida en la qual estiguin inclosos en el balanç, excepte a la partida “Actius no corrents i grups alienables d’elements que s’han classificat com a mantinguts per a la venda”.

L’import dels actius és l’import en llibres de les operacions, és a dir, després de deduir les correccions de valor efectuades per a la cobertura de les operacions.

L’import de les garanties concedides és el valor nominal.

La distribució de l’activitat per àrees geogràfiques s’ha de fer en funció del país de residència dels prestataris, emissors dels valors i contraparts dels derivats i garanties concedides.»

d) A l’estat PI 13-2 s’afegeix la línia «Venciment residual fins a un any» a continuació de la línia «De les quals: Valors propis» del bloc corresponent a «Resta d’emissions».

8. A l’annex III, «Estats consolidats públics», es fan les modificacions següents:

a) A l’estat PC 7-1, la columna «Excés sobre el valor de la garantia real (c)» passa a denominar-se «Excés de l’exposició bruta sobre l’import màxim recuperable de les garanties reals eficaces (c)», i la lletra (c) se substitueix pel text següent:

«(c) Aquest import es calcula de conformitat amb el que disposa la norma 64a.15.k) de la Circular 4/2004.»

b) A l’estat PC 9 es fan les modificacions següents:

i) A la línia «Total» s’obren totes les cel·les.

ii) El primer paràgraf de la nota (a) se substitueix pel text següent:

«(a) La definició de préstecs a la clientela és la que s’utilitza en la confecció del balanç. Aquest estat inclou totes les operacions d’aquesta naturalesa, independentment de la partida en què estiguin incloses en el balanç, excepte a la partida “Actius no corrents i grups alienables d’elements que s’han classificat com a mantinguts per a la venda”.

L’import que s’ha de reflectir per a les diferents dades és l’import en llibres de les operacions, és a dir, després de deduir les correccions de valor efectuades per a la cobertura de les operacions.»

c) Als estats PC 10-1 i PC 10-2 es fan les modificacions següents:

i) A la línia «Total» s’obren totes les cel·les.

ii) La nota (a) se substitueix pel text següent:

«(a) La definició d’exposicions als efectes d’aquest estat inclou els préstecs i avançaments, valors representatius de deute, instruments de patrimoni, derivats (mantinguts per negociar i de cobertura), inversions en negocis conjunts i associats i garanties concedides, sigui quina sigui la partida en la qual estiguin inclosos en el balanç, excepte a la partida “Actius no corrents i grups alienables d’elements que s’han classificat com a mantinguts per a la venda”.

L’import dels actius és l’import en llibres de les operacions, és a dir, després de deduir les correccions de valor efectuades per a la cobertura de les operacions.

L’import de les garanties concedides és el valor nominal.

La distribució de l’activitat per àrees geogràfiques s’ha de fer en funció del país de residència dels prestataris, emissors dels valors i contraparts dels derivats i garanties concedides.»

9. A l’annex IV, «Estats individuals reservats», es fan les modificacions següents:

a) A l’índex de l’annex:

– S’afegeix l’estat FI 16-1.1, «Ingressos i despeses en concepte d’interessos, per instruments i sectors de les contraparts».

– L’estat FI 16-1 passa a denominar-se FI 16-1.2, «Ingressos i despeses en concepte d’interessos, per instruments i sectors de les contraparts. Informació addicional».

– L’estat FI 101 passa a denominar-se «Informació sobre préstecs formalitzats, adquirits o qualificats en el mes (negocis a Espanya)».

b) A l’estat FI 2, en el desglossament de la partida «Ingressos per interessos», s’afegeix la línia «Ingressos per interessos de passius» a continuació de la línia «Altres actius», i en el desglossament de la partida «Despeses per interessos» s’afegeix la línia «Despeses per interessos d’actius» a continuació de la línia «Altres passius».

c) S’afegeix l’estat FI 16-1.1, «Ingressos i despeses en concepte d’interessos, per instruments i sectors de les contraparts», que s’inclou a l’annex 2 de la present Circular.

d) L’estat FI 16-1 passa a denominar-se FI 16-1.2, «Ingressos i despeses en concepte d’interessos, per instruments i sectors de les contraparts. Informació addicional».

e) A l’estat FI 31-2, la rúbrica «Augment o (-) disminució durant el període del deteriorament de valor i de les provisions per a instruments de deute el valor dels quals s’ha deteriorat, garanties en situació d’impagament i compromisos en situació d’impagament» passa a denominar-se «Augment o (-) disminució durant el període del deteriorament de valor acumulat, els canvis acumulats en el valor raonable deguts al risc de crèdit i les provisions per instruments de deute, garanties i compromisos amb incompliments».

f) L’estat FI 101 se substitueix per l’estat que s’inclou a l’annex 2 de la present Circular.

g) L’estat FI 102 se substitueix per l’estat que s’inclou a l’annex 2 de la present Circular.

h) A l’estat FI 106-2.1, la nota (a) se substitueix pel text següent:

«(a) L’estat FI 106-2 l’han d’enviar les entitats el mes en el qual rebin immobles per a la cancel·lació, total o parcial, d’operacions de préstec, incloses les corresponents a les seves societats instrumentals espanyoles, encara que estiguin registrats comptablement en altres entitats del mateix grup econòmic, independentment de com hagin adquirit la propietat i de la partida en la qual estiguin inclosos en el balanç, excepte els classificats com a actiu material d’ús propi. Les dades s’han d’actualitzar quan es modifiquin.

Les dades de l’estat FI 106-2 s’han de remetre al Banc d’Espanya, encara que els actius adjudicats o rebuts en pagament de deutes hagin estat declarats com a garanties reals rebudes a la Central d’Informació de Riscos (d’ara endavant, la CIR).

Quan es produeixin l’alta i la baixa d’un actiu en el mateix mes, no s’han de declarar dades en aquest estat; no obstant això, les baixes s’han de declarar a l’estat FI 142-2.

Quan es produeixi la venda parcial d’un actiu, els imports declarats no s’han d’actualitzar en aquest estat per reduir-los en el percentatge que representin els actius venuts sobre els actius registrats abans de la venda.

Les definicions de les columnes, així com els valors que poden prendre, són les mateixes que les de les dimensions del mateix nom del mòdul D.2, “Dades bàsiques dels immobles rebuts en garantia”, de la Circular sobre la CIR.»

i) A l’estat FI 131-3.1.2 es fan els canvis següents:

i) En els blocs «Instruments de deute sense incompliment/normals» i «Dels quals: Instruments de deute normals en vigilància especial», la columna «Excés de l’exposició sobre l’import màxim recuperable de les garanties reals eficaços» passa a denominar-se «Excés de l’exposició bruta sobre l’import màxim recuperable de les garanties reals eficaces».

ii) En els blocs «Instruments de deute sense incompliment/normals» i «Dels quals: Instruments de deute normals en vigilància especial», s’afegeix la columna «Excés de l’exposició bruta sobre l’import màxim recuperable de les garanties reals eficaces i de les garanties personals sense risc apreciable» a continuació de la columna «Excés de l’exposició bruta sobre l’import màxim recuperable de les garanties reals eficaces».

j) A l’estat FI 131-3.2.2, en els blocs «Exposicions fora de balanç sense incompliment/ normals» i «De les quals: Exposicions fora de balanç normals en vigilància especial», s’afegeix la columna «Excés de l’exposició després d’aplicar factors de conversió sobre l’import màxim recuperable de les garanties reals eficaces i de les garanties personals sense risc apreciable» a continuació de la columna «Excés de l’exposició després d’aplicar factors de conversió sobre l’import màxim recuperable de les garanties reals eficaces».

k) A l’estat FI 131-4.2 es fan els canvis següents:

i) A cadascun dels blocs de columnes per als quals es demanen dades, la columna «Excés de l’exposició sobre l’import màxim recuperable de les garanties reals eficaces» passa a denominar-se «Excés de l’exposició bruta (o exposició després d’aplicar factors de conversió) sobre l’import màxim recuperable de les garanties reals eficaces».

ii) A cadascun dels blocs de columnes per als quals es demanen dades, s’afegeix la columna «Excés de l’exposició bruta (o exposició després d’aplicar factors de conversió) sobre l’import màxim recuperable de les garanties reals eficaces i de les garanties personals sense risc apreciable» a continuació de la columna «Excés de l’exposició bruta (o exposició després d’aplicar factors de conversió) sobre l’import màxim recuperable de les garanties reals eficaces».

l) A l’estat FI 131-5.3, en el bloc relatiu a «Immobles», la línia «Resta d’immobles» se substitueix per les línies «Edificis en construcció», «Altres construccions» i «Resta de terrenys».

m) A l’estat FI 131-5.4, la línia «Resta d’immobles» se substitueix per les línies «Edificis en construcció», «Altres construccions» i «Resta de terrenys».

n) A l’estat FI 138-2, en el desglossament de la partida «Ingressos per interessos», s’afegeix la línia «Ingressos per interessos de passius» a continuació de la línia «Altres actius», i en el desglossament de la partida «Despeses per interessos» s’afegeix la línia «Despeses per interessos d’actius» a continuació de la línia «Altres passius».

o) A l’estat FI 141-3, la línia «Resta d’immobles» se substitueix per les línies «Edificis en construcció», «Altres construccions» i «Resta de terrenys».

p) A l’estat FI 143, en els desglossaments de les categories «Normals en vigilància especial» i «Amb incompliments/dubtosos», s’afegeix, a continuació del bloc de columnes «Garantia d’instruments financers», el bloc de columnes «Resta de garanties reals eficaces», que comprèn en tots dos casos les columnes «Import en llibres brut» i «Deteriorament de valor acumulat».

q) A l’estat FI 160-4.2, la columna «Import màxim de les garanties reals que es pot considerar als efectes del càlcul del deteriorament» passa a denominar-se «Garanties reals eficaces. Import màxim recuperable».

r) A l’estat FI 161 se suprimeix la columna «Persones assenyalades a l’article 4.4.f) del Reial decret 2606/1996».

s) A l’estat FI 180, la línia «Nombre de prestadors que són llars, excloses ISFSH (g)» se substitueix per «Nombre de prestataris que són llars, excloses ISFSH (g)», i la línia «Nombre de prestadors que són societats no financeres» se substitueix per «Nombre de prestataris que són societats no financeres».

10. A l’annex IV, «Estats individuals reservats», se suprimeixen els estats T.15 i T.16.

11. A l’annex V, «Estats consolidats reservats», a l’estat FC 201-2, en el desglossament de la partida «Ingressos per interessos», s’afegeix la línia «Ingressos per interessos de passius» a continuació de la línia «Altres actius», i en el desglossament de la partida «Despeses per interessos» s’afegeix la línia «Despeses per interessos d’actius» a continuació de la línia «Altres passius».

12. A l’annex IX, «Anàlisi i cobertura del risc de crèdit», es fan les modificacions següents:

a) El punt 47 se substitueix pel text següent:

«47. La cobertura és igual a la diferència entre l’import en llibres brut de l’operació i el valor actualitzat de l’estimació dels fluxos d’efectiu que s’espera cobrar, descomptats utilitzant el tipus d’interès efectiu de l’operació, de conformitat amb el que estableix l’apartat 8 de la norma vint-i-novena. Per a això s’han de tenir en compte les garanties eficaces rebudes, d’acord amb el que estableix l’apartat I.D, “Garanties i taxacions”.

En el cas de les operacions concedides per sota del seu cost, segons el que indica la lletra c) del punt 11, l’entitat ha de tenir en compte el tipus d’interès efectiu calculat a partir del valor raonable de l’operació.»

b) La lletra c) del punt 90 se substitueix pel text següent:

«c) Que el titular hagi pagat les quotes reportades de principal i interessos des de la data en la qual es va formalitzar l’operació de reestructuració o refinançament o, si és posterior, des de la data de reclassificació des de la categoria de dubtós. Addicionalment, és necessari:

i) que el titular hagi satisfet mitjançant pagaments regulars un import equivalent a tots els imports (principal i interessos) que estaven vençuts en la data de l’operació de reestructuració o refinançament, o que es van donar de baixa com a conseqüència d’aquesta;

ii) o bé, quan sigui més adequat atenent les característiques de les operacions que s’hagin verificat altres criteris objectius que demostrin la capacitat de pagament del titular.

Per tant, l’existència de clàusules contractuals que dilatin el reemborsament, com ara períodes de carència per al principal, implica que l’operació segueixi identificada com a risc normal “en vigilància especial” fins que es compleixin els criteris que descriu aquesta lletra.»

c) El punt 92 se substitueix pel text següent:

«92. Durant el període de prova descrit, un nou refinançament o reestructuració de les operacions de refinançament, refinançades, o reestructurades, o l’existència d’imports vençuts en aquestes operacions amb una antiguitat superior als 30 dies, suposa la reclassificació d’aquestes operacions a la categoria de risc dubtós per raons diferents de la morositat, sempre que estiguessin classificades en la categoria de risc dubtós abans de l’inici del període de prova.»

d) La lletra b) del punt 104 se substitueix pel text següent:

«b) Que el titular hagi pagat les quotes reportades de principal i interessos, i hagi reduït el principal renegociat, des de la data en què es va formalitzar l’operació de reestructuració o refinançament o, si és posterior, des de la data de reclassificació d’aquella a les categories de dubtosos. En conseqüència, l’operació no pot presentar imports vençuts. Addicionalment, és necessari:

i) que el titular hagi satisfet mitjançant pagaments regulars un import equivalent a tots els imports, principal i interessos, que estaven vençuts a la data de l’operació de reestructuració o refinançament, o que es van donar de baixa com a conseqüència d’aquesta;

ii) o bé, quan sigui més adequat atenent les característiques de les operacions, que s’hagin verificat altres criteris objectius que demostrin la capacitat de pagament del titular.»


[Bloque 9: #df1]

Disposición final primera. Modificación de la Circular 4/2004.

Se introducen las siguientes modificaciones en la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, a las entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros:

1. En la norma cuarta, el apartado 4 se sustituye por el siguiente texto:

«4. La difusión de los estados financieros primarios individuales a los que se hace referencia en el apartado 1 la realizarán la Asociación Española de Banca, la Confederación Española de Cajas de Ahorros o la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito, señalando de forma clara y preeminente que los estados publicados han sido formulados aplicando las normas de información financiera pública de esta circular.»

2. En la norma quinta, el apartado 2 se sustituye por el siguiente texto:

«2. La difusión de los estados financieros primarios consolidados a los que se hace referencia en el apartado 1 la realizarán la Asociación Española de Banca, la Confederación Española de Cajas de Ahorros o la Unión Nacional de Cooperativas de Crédito, señalando de forma clara y preeminente que los estados publicados han sido formulados aplicando las normas de información financiera pública de esta circular.»

3. En la norma sexagésima cuarta, sobre «Criterios de reconocimiento, valoración y presentación», se realizan las siguientes modificaciones:

a) La letra j) del apartado 15 se sustituye por el siguiente texto:

«j) “Importe máximo recuperable”: importe menor entre el “Importe recuperable” de las garantías reales eficaces, calculado conforme a lo dispuesto en el anejo IX, y el importe en libros bruto de los activos financieros o el nominal tras aplicar factores de conversión de las exposiciones fuera de balance. Este cálculo se realizará operación a operación.»

b) En el apartado 15 se insertan cuatro nuevas letras: k), l), m) y n), con el siguiente texto:

«k) “Exceso de la exposición bruta sobre el importe máximo recuperable de las garantías reales eficaces”: importe de la diferencia positiva entre el importe en libros bruto de los activos financieros y el importe máximo recuperable de las garantías reales eficaces. Este cálculo se realizará operación a operación. Cuando las operaciones no tengan garantías reales eficaces, este importe coincidirá con el de la exposición bruta.

l) “Exceso de la exposición tras aplicar factores de conversión sobre el importe máximo recuperable de las garantías reales eficaces”: importe de la diferencia positiva entre el nominal tras aplicar factores de conversión de las exposiciones fuera de balance y el importe máximo recuperable de las garantías reales eficaces. Este cálculo se realizará operación a operación. Cuando las operaciones no tengan garantías reales eficaces, este importe coincidirá con el nominal tras aplicar factores de conversión.

m) “Exceso de la exposición bruta sobre el importe máximo recuperable de las garantías reales eficaces y de las garantías personales sin riesgo apreciable”: importe de la diferencia positiva entre el importe en libros bruto de los activos financieros y la suma del importe máximo recuperable de las garantías reales eficaces y el importe de las garantías personales sin riesgo apreciable. Este cálculo se realizará operación a operación. Cuando las operaciones no tengan garantías reales eficaces ni garantías personales sin riesgo apreciable, este importe coincidirá con el de la exposición bruta; y, cuando el importe máximo recuperable de las garantías reales eficaces más el importe de las garantías personales sin riesgo apreciable sea mayor que el importe de la exposición bruta, será cero.

n) “Exceso de la exposición tras aplicar factores de conversión sobre el importe máximo recuperable de las garantías reales eficaces y de las garantías personales sin riesgo apreciable”: importe de la diferencia positiva entre el nominal tras aplicar factores de conversión de las exposiciones fuera de balance y la suma del importe máximo recuperable de las garantías reales eficaces y del importe de las garantías personales sin riesgo apreciable. Este cálculo se realizará operación a operación. Cuando las operaciones no tengan garantías reales eficaces ni garantías personales sin riesgo apreciable, este importe coincidirá con el nominal tras aplicar factores de conversión; y, cuando el importe máximo recuperable de las garantías reales eficaces más el importe de las garantías personales sin riesgo apreciable sea mayor que el nominal tras aplicar factores de conversión, será cero.»

4. En la norma sexagésima séptima, sobre «Estados individuales reservados», en la relación de estados del apartado 1, el estado FI 101 pasa a denominarse «Información sobre préstamos formalizados, adquiridos o calificados en el mes (negocios en España)».

5. En la norma septuagésima primera, sobre «Estados reservados relativos a los requerimientos estadísticos de la Unión Económica y Monetaria», el inciso (iv) de la letra f) del apartado 2 se sustituye por el siguiente texto:

«(iv) Préstamos renovables y descubiertos: importes dispuestos en los préstamos renovables, aunque estén fuera de los límites temporales acordados en los contratos, entendidos como aquellos préstamos distintos de los instrumentados como tarjetas de crédito que tienen las siguientes características: 1) el prestatario puede usar o retirar fondos hasta un límite de crédito previamente aprobado sin tener que avisar con antelación al prestamista; 2) el importe del crédito disponible puede aumentar o disminuir conforme se obtengan los fondos prestados y se devuelvan; 3) el crédito puede utilizarse repetidamente, y 4) no existe la obligación de reembolso periódico de los fondos. Los préstamos renovables incluyen los importes desembolsados mediante líneas o cuentas de crédito, aunque tengan un vencimiento establecido en el contrato, que todavía no se hayan reembolsado. Esta partida también incluye los importes de los excedidos en los préstamos renovables (importes que están fuera de los límites cuantitativos acordados en los contratos) y los descubiertos (saldos deudores en las cuentas corrientes).»

6. En la disposición adicional primera, se sustituye el apartado 6 por el siguiente texto:

«6. La presentación de estados al Banco de España deberá hacerse mediante transmisión telemática, de conformidad con las especificaciones técnicas que se comuniquen al efecto.

Con independencia de la responsabilidad de la entidad y de los miembros de su consejo de administración u órgano equivalente con respecto a la veracidad de todos los estados que se remitan al Banco de España, los estados financieros, primarios, individuales y consolidados, así como los estados FI 1 y FI 2, excepto los mensuales que no coincidan con final de trimestre, deberán ser firmados electrónicamente por el presidente ejecutivo, consejero delegado o director general que presida el comité de dirección de la entidad. Alternativamente, estos estados podrán ser firmados por otro director general o cargo asimilado en el sentido del artículo 6.6 de la Ley 10/2014, entre cuyas responsabilidades se encuentre la elaboración de la información financiera de la entidad, a cuyo efecto la entidad informará de esta facultad en el momento de solicitar su inscripción en el Registro de Altos Cargos.

En casos excepcionales, la entidad podrá designar a otra persona distinta de las anteriores con poder especial y bastante otorgado por el consejo de administración. Los datos de estas personas, junto con una copia del poder, se comunicarán al Banco de España a través del procedimiento establecido para los altos cargos, que los anotará, a efectos meramente informativos y de control del remitente de los estados firmados electrónicamente.

Lo anterior es también de aplicación en el caso de las sucursales en España de entidades de crédito extranjeras.

Las entidades podrán designar a más de una persona para que, de manera indistinta, puedan firmar electrónicamente la citada información.

Los estados a los que se refiere este párrafo deberán enviarse, en todo caso, dentro del plazo máximo que se establece en la normativa aplicable. No obstante, y sin perjuicio de esa obligación de remisión, su firma electrónica podrá realizarse dentro de los 10 días naturales siguientes al vencimiento del citado plazo máximo.

En caso de rectificación de datos, si los estados que se tienen que firmar electrónicamente se envían por motivos técnicos junto con otros estados, solo se firmará electrónicamente el nuevo envío de datos si las modificaciones realizadas afectan a alguno de los estados que requieren dicha firma.»

7. En el anejo I, «Estados individuales públicos», se realizan las siguientes modificaciones:

a) En el estado PI 7-1, la columna «Exceso sobre el valor de la garantía real (c)» pasa a denominarse «Exceso de la exposición bruta sobre el importe máximo recuperable de las garantías reales eficaces (c)», y la letra (c) se sustituye por el siguiente texto:

«(c) Este importe se calcula conforme a lo dispuesto en la norma 64.ª15.k) de la Circular 4/2004.»

b) En el estado PI 9 se realizan las siguientes modificaciones:

i) En la línea «Total» se abren todas las celdas.

ii) La nota (a) se sustituye por el siguiente texto:

«(a) La definición de préstamos a la clientela es la que se utiliza en la confección del balance. Este estado incluye todas las operaciones de esta naturaleza, con independencia de la partida en la que estén incluidas en el balance, excepto en la partida “Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta”.

El importe que se ha de reflejar para los diferentes datos es el importe en libros de las operaciones, es decir, después de deducir las correcciones de valor efectuadas para la cobertura de las operaciones.»

c) En los estados PI 10-1 y PI 10-2 se realizan las siguientes modificaciones:

i) En la línea «Total» se abren todas las celdas.

ii) La nota (a) se sustituye por el siguiente texto:

«(a) La definición de exposiciones a efectos de este estado incluye los préstamos y anticipos, valores representativos de deuda, instrumentos de patrimonio, derivados (mantenidos para negociar y de cobertura), inversiones en dependientes, negocios conjuntos y asociadas, y garantías concedidas, cualquiera que sea la partida en la que estén incluidos en el balance, excepto en la partida “Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta”.

El importe de los activos es el importe en libros de las operaciones, es decir, después de deducir las correcciones de valor efectuadas para la cobertura de las operaciones.

El importe de las garantías concedidas es el valor nominal.

La distribución de la actividad por áreas geográficas se realizará en función del país de residencia de los prestatarios, emisores de los valores y contrapartes de los derivados y garantías concedidas.»

d) En el estado PI 13-2 se añade la línea «Vencimiento residual hasta un año» a continuación de la línea «De las cuales: Valores propios» del bloque correspondiente a «Resto de emisiones».

8. En el anejo III, «Estados consolidados públicos», se realizan las siguientes modificaciones:

a) En el estado PC 7-1, la columna «Exceso sobre el valor de la garantía real (c)» pasa a denominarse «Exceso de la exposición bruta sobre el importe máximo recuperable de las garantías reales eficaces (c)», y la letra (c) se sustituye por el siguiente texto:

«(c) Este importe se calcula conforme a lo dispuesto en la norma 64.ª15.k) de la Circular 4/2004.»

b) En el estado PC 9 se realizan las siguientes modificaciones:

i) En la línea «Total» se abren todas las celdas.

ii) El primer párrafo de la nota (a) se sustituye por el siguiente texto:

«(a) La definición de préstamos a la clientela es la que se utiliza en la confección del balance. Este estado incluye todas las operaciones de esta naturaleza, con independencia de la partida en la que estén incluidas en el balance, excepto en la partida “Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta”.

El importe que se ha de reflejar para los diferentes datos es el importe en libros de las operaciones, es decir, después de deducir las correcciones de valor efectuadas para la cobertura de las operaciones.»

c) En los estados PC 10-1 y PC 10-2 se realizan las siguientes modificaciones:

i) En la línea «Total» se abren todas las celdas.

ii) La nota (a) se sustituye por el siguiente texto:

«(a) La definición de exposiciones a efectos de este estado incluye los préstamos y anticipos, valores representativos de deuda, instrumentos de patrimonio, derivados (mantenidos para negociar y de cobertura), inversiones en negocios conjuntos y asociadas, y garantías concedidas, cualquiera que sea la partida en la que estén incluidos en el balance, excepto en la partida “Activos no corrientes y grupos enajenables de elementos que se han clasificado como mantenidos para la venta”.

El importe de los activos es el importe en libros de las operaciones, es decir, después de deducir las correcciones de valor efectuadas para la cobertura de las operaciones.

El importe de las garantías concedidas es el valor nominal.

La distribución de la actividad por áreas geográficas se realizará en función del país de residencia de los prestatarios, emisores de los valores y contrapartes de los derivados y garantías concedidas.»

9. En el anejo IV, «Estados individuales reservados», se realizan las siguientes modificaciones:

a) En el índice del anejo:

– Se añade el estado FI 16-1.1, «Ingresos y gastos en concepto de intereses, por instrumentos y sectores de las contrapartes».

– El estado FI 16-1 pasa a denominarse FI 16-1.2, «Ingresos y gastos en concepto de intereses, por instrumentos y sectores de las contrapartes. Información adicional».

– El estado FI 101 pasa a denominarse «Información sobre préstamos formalizados, adquiridos o calificados en el mes (negocios en España)».

b) En el estado FI 2, en el desglose de la partida «Ingresos por intereses» se añade la línea «Ingresos por intereses de pasivos» a continuación de la línea «Otros activos», y en el desglose de la partida «Gastos por intereses» se añade la línea «Gastos por intereses de activos» a continuación de la línea «Otros pasivos».

c) Se añade el estado FI 16-1.1, «Ingresos y gastos en concepto de intereses, por instrumentos y sectores de las contrapartes», que se incluye en el anejo 2 de la presente circular.

d) El estado FI 16-1 pasa a denominarse FI 16-1.2, «Ingresos y gastos en concepto de intereses, por instrumentos y sectores de las contrapartes. Información adicional».

e) En el estado FI 31-2, la rúbrica «Aumento o (-) disminución durante el período del deterioro de valor y de las provisiones para instrumentos de deuda cuyo valor se ha deteriorado, garantías en situación de impago y compromisos en situación de impago» pasa a denominarse «Aumento o (-) disminución durante el período del deterioro de valor acumulado, los cambios acumulados en el valor razonable debidos al riesgo de crédito y las provisiones por instrumentos de deuda, garantías y compromisos con incumplimientos».

f) El estado FI 101 se sustituye por el estado que se incluye en el anejo 2 de la presente circular.

g) El estado FI 102 se sustituye por el estado que se incluye en el anejo 2 de la presente circular.

h) En el estado FI 106-2.1, la nota (a) se sustituye por el siguiente texto:

«(a) El estado FI 106-2 lo tienen que enviar las entidades en el mes en el que reciban inmuebles para la cancelación, total o parcial, de operaciones de préstamo, incluidas las correspondientes a sus sociedades instrumentales españolas, aunque estén registrados contablemente en otras entidades del mismo grupo económico, con independencia de cómo hayan adquirido la propiedad y de la partida en la que estén incluidos en el balance, excepto los clasificados como activo material de uso propio. Los datos se actualizarán cuando se modifiquen.

Los datos del estado FI 106-2 se tendrán que remitir al Banco de España, aunque los activos adjudicados o recibidos en pago de deudas hubieran estado declarados como garantías reales recibidas en la Central de Información de Riesgos (en adelante, la CIR).

Cuando se produzcan el alta y la baja de un activo en el mismo mes, no se declararán datos en este estado; no obstante, las bajas se tienen que declarar en el estado FI 142-2.

Cuando se produzca la venta parcial de un activo, los importes declarados no se actualizarán en este estado para reducirlos en el porcentaje que representen los activos vendidos sobre los activos registrados con anterioridad a la venta.

Las definiciones de las columnas, así como los valores que pueden tomar, son las mismas que las de las dimensiones de igual nombre del módulo D.2, “Datos básicos de los inmuebles recibidos en garantía”, de la circular sobre la CIR.»

i) En el estado FI 131-3.1.2 se realizan los siguientes cambios:

i) En los bloques «Instrumentos de deuda sin incumplimiento / normales» y «De los cuales: Instrumentos de deuda normales en vigilancia especial», la columna «Exceso de la exposición sobre el importe máximo recuperable de las garantías reales eficaces» pasa a denominarse «Exceso de la exposición bruta sobre el importe máximo recuperable de las garantías reales eficaces».

ii) En los bloques «Instrumentos de deuda sin incumplimiento / normales» y «De los cuales: Instrumentos de deuda normales en vigilancia especial», se añade la columna «Exceso de la exposición bruta sobre el importe máximo recuperable de las garantías reales eficaces y de las garantías personales sin riesgo apreciable» a continuación de la columna «Exceso de la exposición bruta sobre el importe máximo recuperable de las garantías reales eficaces».

j) En el estado FI 131-3.2.2, en los bloques «Exposiciones fuera de balance sin incumplimiento / normales» y «De las cuales: Exposiciones fuera de balance normales en vigilancia especial», se añade la columna «Exceso de la exposición tras aplicar factores de conversión sobre el importe máximo recuperable de las garantías reales eficaces y de las garantías personales sin riesgo apreciable» a continuación de la columna «Exceso de la exposición tras aplicar factores de conversión sobre el importe máximo recuperable de las garantías reales eficaces».

k) En el estado FI 131-4.2 se realizan los siguientes cambios:

i) En cada uno de los bloques de columnas para los que se piden datos, la columna «Exceso de la exposición sobre el importe máximo recuperable de las garantías reales eficaces» pasa a denominarse «Exceso de la exposición bruta (o exposición tras aplicar factores de conversión) sobre el importe máximo recuperable de las garantías reales eficaces».

ii) En cada uno de los bloques de columnas para los que se piden datos, se añade la columna «Exceso de la exposición bruta (o exposición tras aplicar factores de conversión) sobre el importe máximo recuperable de las garantías reales eficaces y de las garantías personales sin riesgo apreciable» a continuación de la columna «Exceso de la exposición bruta (o exposición tras aplicar factores de conversión) sobre el importe máximo recuperable de las garantías reales eficaces».

l) En el estado FI 131-5.3, en el bloque relativo a «Inmuebles», la línea «Resto de inmuebles» se sustituye por las líneas «Edificios en construcción», «Otras construcciones» y «Restantes terrenos».

m) En el estado FI 131-5.4, la línea «Resto de inmuebles» se sustituye por las líneas «Edificios en construcción», «Otras construcciones» y «Restantes terrenos».

n) En el estado FI 138-2, en el desglose de la partida «Ingresos por intereses», se añade la línea «Ingresos por intereses de pasivos» a continuación de la línea «Otros activos», y en el desglose de la partida «Gastos por intereses» se añade la línea «Gastos por intereses de activos» a continuación de la línea «Otros pasivos».

o) En el estado FI 141-3, la línea «Resto de inmuebles» se sustituye por las líneas «Edificios en construcción», «Otras construcciones» y «Restantes terrenos».

p) En el estado FI 143, en los desgloses de las categorías «Normales en vigilancia especial» y «Con incumplimientos / dudosos», se añade, a continuación del bloque de columnas «Garantía de instrumentos financieros», el bloque de columnas «Resto de garantías reales eficaces», que comprende en ambos casos las columnas «Importe en libros bruto» y «Deterioro de valor acumulado».

q) En el estado FI 160-4.2, la columna «Importe máximo de las garantías reales que puede considerarse a efectos del cálculo del deterioro» pasa a denominarse «Garantías reales eficaces. Importe máximo recuperable».

r) En el estado FI 161 se suprime la columna «Personas señaladas en el artículo 4.4.f) del Real Decreto 2606/1996».

s) En el estado FI 180, la línea «Número de prestamistas que son hogares, excluidas ISFSH (g)» se sustituye por «Número de prestatarios que son hogares, excluidas ISFSH (g)», y la línea «Número de prestamistas que son sociedades no financieras» se sustituye por «Número de prestatarios que son sociedades no financieras».

10. En el anejo IV, «Estados individuales reservados», se suprimen los estados T.15 y T.16.

11. En el anejo V, «Estados consolidados reservados», en el estado FC 201-2, en el desglose de la partida «Ingresos por intereses» se añade la línea «Ingresos por intereses de pasivos» a continuación de la línea «Otros activos», y en el desglose de la partida «Gastos por intereses» se añade la línea «Gastos por intereses de activos» a continuación de la línea «Otros pasivos».

12. En el anejo IX, «Análisis y cobertura del riesgo de crédito», se realizan las siguientes modificaciones:

a) El punto 47 se sustituye por el siguiente texto:

«47. La cobertura será igual a la diferencia entre el importe en libros bruto de la operación y el valor actualizado de la estimación de los flujos de efectivo que se espera cobrar, descontados utilizando el tipo de interés efectivo de la operación, conforme a lo establecido en el apartado 8 de la norma vigésima novena. Para ello se tendrán en cuenta las garantías eficaces recibidas, de acuerdo con lo establecido en el apartado I.D, “Garantías y tasaciones”.

En el caso de las operaciones concedidas por debajo de su coste, según lo indicado en la letra c) del punto 11, la entidad tendrá en cuenta el tipo de interés efectivo calculado a partir del valor razonable de la operación.»

b) La letra c) del punto 90 se sustituye por el siguiente texto:

«c) Que el titular haya pagado las cuotas devengadas de principal e intereses desde la fecha en la que se formalizó la operación de reestructuración o refinanciación o, si fuese posterior, desde la fecha de reclasificación desde la categoría de dudoso. Adicionalmente, será necesario:

i) que el titular haya satisfecho mediante pagos regulares un importe equivalente a todos los importes (principal e intereses) que se hallasen vencidos en la fecha de la operación de reestructuración o refinanciación, o que se dieron de baja como consecuencia de ella;

ii) o bien, cuando resulte más adecuado atendiendo a las características de las operaciones, que se hayan verificado otros criterios objetivos que demuestren la capacidad de pago del titular.

Por tanto, la existencia de cláusulas contractuales que dilaten el reembolso, tales como períodos de carencia para el principal, implicará que la operación permanezca identificada como riesgo normal «en vigilancia especial» hasta que se cumplan los criterios descritos en esta letra.»

c) El punto 92 se sustituye por el siguiente texto:

«92. Durante el período de prueba descrito, una nueva refinanciación o reestructuración de las operaciones de refinanciación, refinanciadas, o reestructuradas, o la existencia de importes vencidos en dichas operaciones con una antigüedad superior a los 30 días, supondrá la reclasificación de estas operaciones a la categoría de riesgo dudoso por razones distintas de la morosidad, siempre que estuvieran clasificadas en la categoría de riesgo dudoso antes del inicio del período de prueba.»

d) La letra b) del punto 104 se sustituye por el siguiente texto:

«b) Que el titular haya pagado las cuotas devengadas de principal e intereses, reduciendo el principal renegociado, desde la fecha en la que se formalizó la operación de reestructuración o refinanciación o, si fuese posterior, desde la fecha de reclasificación de aquella a las categorías de dudosos. En consecuencia, la operación no podrá presentar importes vencidos. Adicionalmente, será necesario:

i) que el titular haya satisfecho mediante pagos regulares un importe equivalente a todos los importes, principal e intereses, que se hallasen vencidos a la fecha de la operación de reestructuración o refinanciación, o que se dieron de baja como consecuencia de ella;

ii) o bien, cuando resulte más adecuado atendiendo a las características de las operaciones, que se hayan verificado otros criterios objetivos que demuestren la capacidad de pago del titular.»


[Bloc 10: #df2]

Disposició final segona. Modificació de la Circular 1/2013.

S’introdueixen les modificacions següents a la Circular 1/2013:

a) A l’apartat 1 de la norma setzena, sobre ús de la CIR per les entitats declarants, s’afegeix el text següent al final de la lletra a):

«Les operacions el tipus de producte de les quals sigui “Drets de cobrament sobre tarifes regulades” no s’han d’incloure a la informació que es facilita a les entitats declarants.»

b) En els annexos 2, sobre «Instruccions per elaborar els mòduls de dades», i 3, sobre «Informació dels riscos que s’ha de facilitar a les entitats declarants», s’introdueixen les modificacions que s’indiquen a l’annex 3 de la present Circular.


[Bloque 10: #df2]

Disposición final segunda. Modificación de la Circular 1/2013.

Se introducen las siguientes modificaciones en la Circular 1/2013:

a) En el apartado 1 de la norma decimosexta, sobre uso de la CIR por las entidades declarantes, se añade el siguiente texto al final de la letra a):

«Las operaciones cuyo tipo de producto sea “Derechos de cobro sobre tarifas reguladas” no se incluirán en la información que se facilita a las entidades declarantes.»

b) En los anejos 2, sobre «Instrucciones para elaborar los módulos de datos», y 3, sobre «Información de los riesgos que se facilitará a las entidades declarantes», se introducen las modificaciones que se indican en el anejo 3 de la presente circular.


[Bloc 11: #df3]

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

La present Circular entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat», excepte:

a) el nou format de l’estat FI 101 «Informació sobre préstecs formalitzats, adquirits o qualificats en el mes (negocis a Espanya)», introduït, pel punt 9.f) de la disposició final primera, a l’annex IV de la Circular 4/2004, que entra en vigor el 31 de desembre de 2016. La remissió del primer estat es pot fer fins a la mateixa data en la qual s’enviï l’estat corresponent al 31 de març de 2017, i

b) les modificacions introduïdes per la lletra b) de la disposició final segona a la Circular 1/2013, que entren en vigor l’1 de gener de 2017.


[Bloque 11: #df3]

Disposición final tercera. Entrada en vigor.

La presente circular entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el «Boletín Oficial del Estado», salvo:

a) el nuevo formato del estado FI 101 «Información sobre préstamos formalizados, adquiridos o calificados en el mes (negocios en España)», introducido, por el punto 9.f) de la disposición final primera, en el anejo IV de la Circular 4/2004, que entrará en vigor el 31 de diciembre de 2016. La remisión del primer estado se podrá hacer hasta la misma fecha en la que se envíe el estado correspondiente al 31 de marzo de 2017, y

b) las modificaciones introducidas por la letra b) de la disposición final segunda en la Circular 1/2013, que entrarán en vigor el 1 de enero de 2017.


[Bloc 12: #firma]

Madrid, 29 de novembre de 2016.–El governador del Banc d’Espanya, Luis María Linde de Castro.


[Bloque 12: #firma]

Madrid, 29 de noviembre de 2016.–El Gobernador del Banco de España, Luis María Linde de Castro.


C

[Bloc 13: #an1]

ANNEX 1
ESTATS INDIVIDUALS RESERVATS DE LES FUNDACIONS BANCÀRIES

[Bloque 13: #an1]

ANEJO 1
ESTADOS INDIVIDUALES RESERVADOS DE LAS FUNDACIONES BANCARIAS

[Bloc 14: #an1-FB·1]

FB.1 BALANÇ INDIVIDUAL RESERVAT FB.1
ACTIU Import en llibres Pro memòria: Actius en els quals es materialitza el fons de reserva (a)
Import en llibres Import en llibres
després d’ajustos (b)
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
1. Desenvolupament
2. Concessions
3. Patents, llicències, marques i similars
4. Fons de comerç
5. Aplicacions informàtiques
6. Drets sobre actius cedits en ús
7. Altre immobilitzat intangible
II. Béns de patrimoni històric
1. Béns immobles
2. Arxius
3. Biblioteques
4. Museus
5. Béns mobles
6. Avançaments sobre béns del patrimoni històric
III. Immobilitzat material
1. Terrenys i construccions
2. Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material
3. Immobilitzat en curs i avançaments
IV. Inversions immobiliàries
1. Terrenys
2. Construccions
V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini
1. Instruments de patrimoni
2. Crèdits a entitats
3. Valors representatius de deute
4. Derivats
5. Altres actius financers
VI. Inversions financeres a llarg termini
1. Instruments de patrimoni
2. Crèdits a tercers
3. Valors representatius de deute
4. Derivats
5. Altres actius financers
VII. Actius per impost diferit
B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
1. Béns destinats a l’activitat
2. Primeres matèries i altres aprovisionaments
3. Productes en curs
4. Productes acabats
5. Subproductes, residus i materials recuperats
6. Avançaments a proveïdors
III. Usuaris i altres deutors de l’activitat pròpia
IV. Deutors comercials i altres comptes a cobrar
1. Clients per vendes i prestacions de serveis
2. Clients. Entitats del grup i associades
3. Deutors diversos
4. Personal
5. Actius per impost corrent
6. Altres crèdits amb les administracions públiques
7. Fundadors per desemborsaments exigits
V. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini
1. Instruments de patrimoni
2. Crèdits a entitats
3. Valors representatius de deute
4. Derivats
5. Altres actius financers
VI. Inversions financeres a curt termini
1. Instruments de patrimoni
2. Crèdits a entitats
3. Valors representatius de deute
4. Derivats
5. Altres actius financers
VII. Periodificacions a curt termini
VIII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
1. Tresoreria
2. Altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A + B)

 

PATRIMONI NET I PASSIU Import en llibres Promemòria Fons propis que componen el fons de reserva (c) (import en llibres)
A) PATRIMONI NET
A.1) Fons propis
I. Dotació fundacional/fons social
1. Dotació fundacional/fons social
2. (Dotació fundacional no exigida/fons social no exigit)
II. Reserves
1. Estatutàries
2. Altres reserves
III. Excedents d’exercicis anteriors
1. Romanent
2. (Excedents negatius d’exercicis anteriors)
IV. Excedent de l’exercici A.2) Ajustos per canvi de valor
I. Actius financers disponibles per a la venda
II. Operacions de cobertura
III. Altres
A.3) Subvencions, donacions i llegats rebuts
I. Subvencions
II. Donacions i llegats
B) PASSIU NO CORRENT
I. Provisions a llarg termini
1. Obligacions per prestacions a llarg termini al personal
2. Actuacions mediambientals
3. Provisions per reestructuració
4. Altres provisions
II. Deutes a llarg termini
1. Obligacions i altres valors negociables
2. Deutes amb entitats de crèdit
3. Creditors per arrendament financer
4. Derivats
5. Altres passius financers
III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini
IV. Passius per impost diferit
V. Periodificacions a llarg termini
C) PASSIU CORRENT
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Provisions a curt termini
III. Deutes a curt termini
1. Obligacions i altres valors negociables
2. Deutes amb entitats de crèdit
3. Creditors per arrendament financer
4. Derivats
5. Altres passius financers
IV. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini
V. Beneficiaris-creditors
VI. Creditors comercials i altres comptes a pagar
1. Proveïdors
2. Proveïdors, entitats del grup i associades
3. Creditors diversos
4. Personal (remuneracions pendents de pagament)
5. Passius per impost corrent
6. Altres deutes amb les administracions públiques
7. Avançaments rebuts per comandes
VII. Periodificacions a curt termini
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)
(a) Actius financers d’elevada liquiditat i qualitat creditícia en els quals la fundació hagi invertit el fons de reserva d’acord amb el que disposa l’apartat 1 de la norma dotzena de la Circular del Banc d’Espanya 6/2015.
(b) Import dels actius financers després d’efectuar els ajustos de reducció de valor d’acord amb el que estableix l’apartat 3 de la norma dotzena de la Circular del Banc d’Espanya 6/2015.
(c) Fons propis en què està constituït el fons de reserva de la fundació d’acord amb el que disposa l’apartat 1 de la norma dotzena de la Circular del Banc d’Espanya 6/2015.

[Bloque 14: #an1-FB·1]

FB.1   BALANCE INDIVIDUAL RESERVADO FB.1
ACTIVO Importe en libros Pro memoria: Activos en los que se materializa el fondo de reserva (a)
Importe en libros Importe en libros
después de ajustes (b)
A) ACTIVO NO CORRIENTE
I. Inmovilizado intangible
1. Desarrollo
2. Concesiones
3. Patentes, licencias, marcas y similares
4. Fondo de comercio
5. Aplicaciones informáticas
6. Derechos sobre activos cedidos en uso
7. Otro inmovilizado intangible
II. Bienes de patrimonio histórico
1. Bienes inmuebles
2. Archivos
3. Bibliotecas
4. Museos
5. Bienes muebles
6. Anticipos sobre bienes del patrimonio histórico
III. Inmovilizado material
1. Terrenos y construcciones
2. Instalaciones técnicas y otro inmovilizado material
3. Inmovilizado en curso y anticipos
IV. Inversiones inmobiliarias
1. Terrenos
2. Construcciones
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a largo plazo
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a entidades
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros
VI. Inversiones financieras a largo plazo
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a terceros
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros
VII. Activos por impuesto diferido
B) ACTIVO CORRIENTE
I. Activos no corrientes mantenidos para la venta
II. Existencias
1. Bienes destinados a la actividad
2. Materias primas y otros aprovisionamientos
3. Productos en curso
4. Productos terminados
5. Subproductos, residuos y materiales recuperados
6. Anticipos a proveedores
III. Usuarios y otros deudores de la actividad propia
IV. Deudores comerciales y otras cuentas a cobrar
1. Clientes por ventas y prestaciones de servicios
2. Clientes. Entidades del grupo y asociadas
3. Deudores varios
4. Personal
5. Activos por impuesto corriente
6. Otros créditos con las Administraciones Públicas
7. Fundadores por desembolsos exigidos
V. Inversiones en entidades del grupo y asociadas a corto plazo
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a entidades
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros
VI. Inversiones financieras a corto plazo
1. Instrumentos de patrimonio
2. Créditos a entidades
3. Valores representativos de deuda
4. Derivados
5. Otros activos financieros
VII. Periodificaciones a corto plazo
VIII. Efectivo y otros activos líquidos equivalentes
1. Tesorería
2. Otros activos líquidos equivalentes
TOTAL ACTIVO (A + B)

 

PATRIMONIO NETO Y PASIVO Importe en libros Pro memoria Fondos propios que componen el fondo de reserva (c) (Importe en libros)
A) PATRIMONIO NETO
A.1) Fondos propios
I.  Dotación fundacional/Fondo social
1.  Dotación fundacional/Fondo social
2.  (Dotación fundacional no exigida/Fondo social no exigido)
II. Reservas
1.  Estatutarias
2.  Otras reservas
III. Excedentes de ejercicios anteriores
1.  Remanente
2.  (Excedentes negativos de ejercicios anteriores)
IV.  Excedente del ejercicio A.2) Ajustes por cambio de valor
I.  Activos financieros disponibles para la venta
II. Operaciones de cobertura
III. Otros
A.3) Subvenciones, donaciones y legados recibidos
I.  Subvenciones
II. Donaciones y legados
B) PASIVO NO CORRIENTE
I. Provisiones a largo plazo
1.  Obligaciones por prestaciones a largo plazo al personal
2.  Actuaciones medioambientales
3.  Provisiones por reestructuración
4.  Otras provisiones
II. Deudas a largo plazo
1.  Obligaciones y otros valores negociables
2.  Deudas con entidades de crédito.
3.  Acreedores por arrendamiento financiero
4.  Derivados
5.  Otros pasivos financieros
III. Deudas con entidades del grupo y asociadas a largo plazo
IV.  Pasivos por impuesto diferido
V.  Periodificaciones a largo plazo
C) PASIVO CORRIENTE
I. Pasivos vinculados con activos no corrientes mantenidos para la venta
II. Provisiones a corto plazo
III. Deudas a corto plazo
1.  Obligaciones y otros valores negociables
2.  Deudas con entidades de crédito
3.  Acreedores por arrendamiento financiero
4.  Derivados
5.  Otros pasivos financieros
IV.  Deudas con entidades del grupo y asociadas a corto plazo
V.  Beneficiarios-Acreedores
VI.  Acreedores comerciales y otras cuentas a pagar
1.  Proveedores
2.  Proveedores, entidades del grupo y asociadas
3.  Acreedores varios
4.  Personal (remuneraciones pendientes de pago)
5.  Pasivos por impuesto corriente
6.  Otras deudas con las Administraciones Públicas
7.  Anticipos recibidos por pedidos
VII. Periodificaciones a corto plazo
TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO (A + B + C)
(a) Activos financieros de elevada liquidez y calidad crediticia en los que la fundación haya invertido el fondo de reserva conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de la norma duodécima de la Circular del Banco de España 6/2015.
(b) Importe de los activos financieros después de efectuar los ajustes de reducción de valor de acuerdo con lo establecido en el apartado 3 de la norma duodécima de la Circular del Banco de España 6/2015.
(c) Fondos propios en los que está constituido el fondo de reserva de la fundación conforme a lo dispuesto en el apartado 1 de la norma duodécima de la Circular del Banco de España 6/2015.

[Bloc 15: #an1-FB·2]

FB.2 COMPTE DE RESULTATS INDIVIDUAL RESERVAT FB.2
Període corrent 
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Ingressos de l’activitat pròpia
a) Quotes d’associats i afiliats
b) Aportacions d’usuaris
c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions
d) Subvencions imputades a l’excedent de l’exercici
e) Donacions i llegats imputats a l’excedent de l’exercici
f) Reintegrament d’ajudes i assignacions
2. Vendes i altres ingressos de l’activitat mercantil
3. Despeses per ajudes i altres
a) Ajudes monetàries
b) Ajudes no monetàries
c) Despeses per col·laboracions i de l’òrgan de govern
d) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats
4. Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació
5. Treballs efectuats per l’entitat per al seu actiu
6. Aprovisionaments
7. Altres ingressos de l’activitat
8. Despeses de personal
a) Sous, salaris i assimilats
b) Càrregues socials
c) Provisions
9. Altres despeses d’activitat
a) Serveis exteriors
b) Tributs
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials
d) Altres despeses de gestió corrents
10. Amortització de l’immobilitzat
11. Subvencions, donacions i llegats de capital traspassats a l’excedent de l’exercici
a) Subvencions de capital traspassades a l’excedent de l’exercici
b) Donacions i llegats de capital traspassats a l’excedent de l’exercici
12. Excés de provisions
13. Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat
a) Deteriorament i pèrdues
b) Resultats per alienacions i altres
A.1) EXCEDENT DE L’ACTIVITAT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingressos financers
a) De participacions en instruments de patrimoni
a) En entitats del grup i associades
b) En tercers
b) De valors negociables i altres instruments financers
a) En entitats del grup i associades
b) En tercers
15. Despeses financeres
a) Per deutes amb entitats del grup i associades
b) Per deutes amb tercers
c) Per actualització de provisions
16. Variació de valor raonable en instruments financers
a) Cartera de negociació i altres
b) Imputació a l’excedent de l’exercici per actius financers disponibles per a la venda
17. Diferències de canvi
18. Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers
a) Deteriorament i pèrdues
b) Resultats per alienacions i altres
A.2) EXCEDENT DE LES OPERACIONS FINANCERES (14+15+16+17+18)
A.3) EXCEDENT ABANS D’IMPOSTOS (A.1+A.2)
19. Impostos sobre beneficis
A.4) EXCEDENT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES (A.3 + 19)
B) OPERACIONS INTERROMPUDES
20. Excedent de l’exercici procedent d’operacions interrompudes net d’impostos
A.5) Variació de patrimoni net reconeguda en l’excedent de l’exercici (A.4+20)
C) Ingressos i despeses imputades directament al patrimoni net
1. Actius financers disponibles per a la venda
2. Operacions de cobertura de fluxos d’efectiu
3. Subvencions rebudes
4. Donacions i llegats rebuts
5. Guanys i pèrdues actuarials i altres ajustos
6. Efecte impositiu
C.1) Variació de patrimoni net per ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net (1+2+3+4+5+6)
D) Reclassificacions a l’excedent de l’exercici
1. Actius financers disponibles per a la venda
2. Operacions de cobertura de fluxos d’efectiu
3. Subvencions rebudes
4. Donacions i llegats rebuts
5. Efecte impositiu
D.1) Variació de patrimoni net per reclassificacions a l’excedent de l’exercici (1+2+3+4+5)
E) Variacions de patrimoni net per ingressos i despeses imputades directament al patrimoni net (C.1+D.1)
F) Ajustos per canvis de criteri
G) Ajustos per errors
H) Variacions en la dotació fundacional o fons social
I) Altres variacions
J) RESULTAT TOTAL, VARIACIÓ DEL PATRIMONI NET EN L’EXERCICI (A.5+E+F+G+H+I)

[Bloque 15: #an1-FB·2]

FB.2 CUENTA DE RESULTADOS INDIVIDUAL RESERVADA FB.2
Período corriente
A) OPERACIONES CONTINUADAS
1. Ingresos de la actividad propia
a) Cuotas de asociados y afiliados
b) Aportaciones de usuarios
c) Ingresos de promociones, patrocinadores y colaboraciones
d) Subvenciones imputadas al excedente del ejercicio
e) Donaciones y legados imputados al excedente del ejercicio
f) Reintegro de ayudas y asignaciones
2. Ventas y otros ingresos de la actividad mercantil
3. Gastos por ayudas y otros
a) Ayudas monetarias
b) Ayudas no monetarias
c) Gastos por colaboraciones y del órgano de gobierno
d) Reintegro de subvenciones, donaciones y legados
4. Variación de existencias de productos terminados y en curso de fabricación
5. Trabajos realizados por la entidad para su activo
6. Aprovisionamientos
7. Otros ingresos de la actividad
8. Gastos de personal
a) Sueldos, salarios y asimilados
b) Cargas sociales
c) Provisiones
9. Otros gastos de actividad
a) Servicios exteriores
b) Tributos
c) Pérdidas, deterioro y variación de provisiones por operaciones comerciales
d) Otros gastos de gestión corrientes
10. Amortización del inmovilizado
11. Subvenciones, donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio
a) Subvenciones de capital traspasadas al excedente del ejercicio
b) Donaciones y legados de capital traspasados al excedente del ejercicio
12. Exceso de provisiones
13. Deterioro y resultado por enajenaciones del inmovilizado
a) Deterioro y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras
A.1) EXCEDENTE DE LA ACTIVIDAD (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingresos financieros
a) De participaciones en instrumentos de patrimonio
a) En entidades del grupo y asociadas
b) En terceros
b) De valores negociables y otros instrumentos financieros
a) En entidades del grupo y asociadas
b) En terceros
15. Gastos financieros
a) Por deudas con entidades del grupo y asociadas
b) Por deudas con terceros
c) Por actualización de provisiones
16. Variación de valor razonable en instrumentos financieros
a) Cartera de negociación y otros
b) Imputación al excedente del ejercicio por activos financieros disponibles para la venta
17. Diferencias de cambio
18. Deterioro y resultado por enajenaciones de instrumentos financieros
a) Deterioro y pérdidas
b) Resultados por enajenaciones y otras
A.2) EXCEDENTE DE LAS OPERACIONES FINANCIERAS (14+15+16+17+18)
A.3) EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS (A.1+A.2)
19. Impuestos sobre beneficios
A.4) EXCEDENTE DEL EJERCICIO PROCEDENTE DE OPERACIONES CONTINUADAS (A.3 + 19)
B) OPERACIONES INTERRUMPIDAS
20. Excedente del ejercicio procedente de operaciones interrumpidas neto de impuestos
A.5) Variación de patrimonio neto reconocida en el excedente del ejercicio (A.4+20)
C) Ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto
1. Activos financieros disponibles para la venta
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo
3. Subvenciones recibidas
4. Donaciones y legados recibidos
5. Ganancias y pérdidas actuariales y otros ajustes
6. Efecto impositivo
C.1) Variación de patrimonio neto por ingresos y gastos reconocidos directamente en el patrimonio neto (1+2+3+4+5+6)
D) Reclasificaciones al excedente del ejercicio
1. Activos financieros disponibles para la venta
2. Operaciones de cobertura de flujos de efectivo
3. Subvenciones recibidas
4. Donaciones y legados recibidos
5. Efecto impositivo
D.1) Variación de patrimonio neto por reclasificaciones al excedente del ejercicio (1+2+3+4+5)
E) Variaciones de patrimonio neto por ingresos y gastos imputados directamente al patrimonio neto (C.1+D.1)
F) Ajustes por cambios de criterio
G) Ajustes por errores
H) Variaciones en la dotación fundacional o fondo social
I) Otras variaciones
J) RESULTADO TOTAL, VARIACIÓN DEL PATRIMONIO NETO EN EL EJERCICIO (A.5+E+F+G+H+I)

[Bloc 16: #an1-FB·3]

FB.3 DESGLOSSAMENT DE LA INVERSIÓ EN ACTIUS FINANCERS PER CONTRAPART (a) FB.3
Contrapart (b) Import en llibres Import en llibres sobre patrimoni net (%) (g)
Grup al qual pertany   © Codi de la contrapart (d) Nom de la contrapart € CNAE (f) Total Instruments de patrimoni Crèdits Valors representatius de deute Derivats Altres actius financers
Promemòria Import en llibres
Patrimoni net (h)
(a) S’ha d’informar de la inversió en actius financers, diferents dels que presentin una elevada liquiditat i qualitat creditícia, mantinguts directament en el balanç per la fundació bancària o indirectament a través d’una societat intermèdia amb cadascuna de les contraparts diferents de l’entitat de crèdit participada per la fundació, quan l’import en llibres agregat de les inversions amb cadascuna d’aquestes contraparts sigui superior o igual al 5% del patrimoni net de la fundació. Als efectes de calcular aquest percentatge, es considera una única contrapart el conjunt de persones jurídiques incloses en un mateix grup d’acord amb l’article 42 del Codi de comerç, així com les persones físiques que les controlin.
(b) S’ha d’incloure una línia per cada contrapart pertanyent al mateix grup econòmic.
(c) Codi alfanumèric que utilitzi l’entitat per vincular totes les contraparts que formin part del mateix grup econòmic. S’ha de posar un codi en aquesta columna encara que la contrapart no estigui vinculada amb altres persones declarades en aquest estat. El codi és únic per a cada grup.
(d) Per a les contraparts residents a Espanya, el número d’identificació fiscal (NIF). Per als no residents, el codi que li assigni el Departament d’Informació Financera i CIR del Banc d’Espanya, prèvia sol·licitud per la fundació.
(e) Nom complet de la contrapart, inclosa la seva forma social, sense utilitzar abreviatures, excepte en la forma social, que sí que ha d’aparèixer abreujada.
(f) Codi alfabètic d’1 dígit corresponent a la secció de l’activitat econòmica de la contrapart.
(g) Percentatge amb dos decimals.
(h) Import de la partida «A) Patrimoni net» de l’estat FB.1.

[Bloque 16: #an1-FB·3]

FB.3 DESGLOSE DE LA INVERSIÓN EN ACTIVOS FINANCIEROS POR CONTRAPARTE  (a) FB.3
Contraparte (b) Importe en libros  Importe en libros  sobre patrimonio neto (%) (g)
Grupo al que pertenece (c) Código de la contraparte (d) Nombre de la contraparte (e) CNAE (f) Total Instrumentos de patrimonio Créditos Valores representativos de deuda Derivados Otros activos financieros
Pro memoria Importe en libros
Patrimonio neto (h)
(a)  Se informará de la inversión en activos financieros, diferentes de aquellos que presenten una elevada liquidez y calidad crediticia, mantenidos  directamente en el balance por la fundación bancaria o indirectamente a través de una sociedad intermedia con cada una de las contrapartes distintas de la entidad de crédito participada por la fundación, cuando el importe en libros agregado de las inversiones con cada una de dichas contrapartes sea mayor o igual al 5 % del patrimonio neto de la fundación. A efectos de calcular este porcentaje, se considerará como una única contraparte el conjunto de personas jurídicas incluidas en un mismo grupo de acuerdo con el artículo 42 del Código de Comercio, así como las personas físicas que las controlen.(b)  Se incluirá una línea por cada contraparte perteneciente al mismo grupo económico.
(c) Código alfanumérico que utilice la entidad para vincular todas las contrapartes que formen parte del mismo grupo económico. Se pondrá un código en esta columna aunque la contraparte no esté vinculada con otras personas declaradas en este estado. El código será único para cada grupo.
(d) Para las contrapartes residentes en España, el Número de Identificación Fiscal (NIF). Para los no residentes, el código que le asigne el Departamento de Información Financiera y CIR del Banco de España, previa solicitud por la fundación.
(e) Nombre completo de la contraparte, incluida su forma social, sin emplear abreviaturas, excepto en la forma social, que sí aparecerá abreviada.
(f) Código alfabético de 1 dígito correspondiente a la sección de la actividad económica de la contraparte.
(g) Porcentaje con dos decimales.
(h) Importe de la partida «A) Patrimonio neto» del estado FB.1.

Redactada la nota al peu (a) de la taula FB.3 conforme a la correcció d’errors publicada per la Resolució de 28 de març de 2017, del Banc d’Espanya. BOE, suplement en llengua catalana al núm. 75, de 29 de març de 2017.  Ref. BOE-A-2017-75-S.I.

Redactada la nota al pie (a) de la tabla FB.3 conforme a la corrección de errores publicada per la Resolución de 28 de marzo de 2017, del Banco de España. BOE núm. 75, de 29 de marzo de 2017. Ref. BOE-A-2017-3368.


[Bloc 17: #an1-FB·4]

FB.4 DESGLOSSAMENT DE LA INVERSIÓ EN ACTIUS FINANCERS PER CODIS CNAE FB.4
ACTIVITATS ECONÒMIQUES  Actius financers d’elevada liquiditat  i qualitat creditícia
(import en llibres) (a)
Resta d’actius financers (b)
Import en llibres Import en llibres sobre el patrimoni net (%) (c)
A Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca
B Indústries extractives
C Indústria manufacturera
D Subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat
E Subministrament d’aigua
F Construcció
G Comerç a l’engròs i al detall
H Transport i emmagatzematge
I Hostaleria
J Informació i comunicacions
K Activitats financeres i d’assegurances
Entitats de crèdit
Persones diferents de les entitats de crèdit
L Activitats immobiliàries
M Activitats professionals, científiques i tècniques
N Activitats administratives i serveis auxiliars
O Administració pública i Defensa; Seguretat Social obligatòria
P Educació
Q Activitats sanitàries i de serveis socials
R Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment
S Altres serveis
TOTAL
Promemòria Import en llibres
Patrimoni net (d)
(a) S’han d’incloure els actius financers que presentin una elevada liquiditat i qualitat creditícia, de conformitat amb el que assenyala la norma 12 de la Circular del Banc d’Espanya 6/2015.
(b) S’han d’incloure les inversions en actius financers, diferents dels que presentin una elevada liquiditat i qualitat creditícia, subjectes a la limitació que preveu l’incís (ii) de la norma 10a de la Circular del Banc d’Espanya 6/2015.
(c) Percentatge amb dos decimals que representen les inversions en actius financers, subjectes a la limitació que preveu la lletra (b) anterior, sobre el «patrimoni net» de la fundació bancària.
(d) Import de la partida «A) Patrimoni net» de l’estat FB.1.

[Bloque 17: #an1-FB·4]

FB.4 DESGLOSE DE LA INVERSIÓN EN ACTIVOS FINANCIEROS POR CÓDIGOS CNAE FB.4
ACTIVIDADES ECONÓMICAS Activos financieros de elevada liquidez  y calidad crediticia
(importe en libros) (a)
Resto de activos financieros (b)
Importe en libros Importe en libros sobre el patrimonio neto
(%) (c)
A Agricultura, ganadería, silvicultura y pesca
B Industrias extractivas
C Industria manufacturera
D Suministro de energía eléctrica, gas, vapor y aire acondicionado
E Suministro de agua
F Construcción
G Comercio al por mayor y al por menor
H Transporte y almacenamiento
I Hostelería
J Información y comunicaciones
K Actividades financieras y de seguros
Entidades de crédito
Personas distintas de las entidades de crédito
L Actividades inmobiliarias
M Actividades profesionales, científicas y técnicas
N Actividades administrativas y servicios auxiliares
O Administración Pública y Defensa; Seguridad Social obligatoria
P Educación
Q Actividades sanitarias y de servicios sociales
R Actividades artísticas, recreativas y de entretenimiento
S Otros servicios
TOTAL
Pro memoria Importe en libros
Patrimonio neto (d)
(a) Se incluirán los activos  financieros  que presenten una elevada liquidez y calidad crediticia, conforme a lo señalado en la norma 12 de la Circular del Banco de España 6/2015.
(b) Se incluirán las inversiones en activos financieros, diferentes de aquellos que presenten una elevada liquidez y calidad crediticia, sujetas a la limitación prevista en el inciso (ii) de la norma 10ª de la Circular del Banco de España 6/2015.
(c) Porcentaje con dos decimales que representan las inversiones en activos financieros, sujetas a la limitación prevista en la letra (b) anterior, sobre «patrimonio neto» de la fundación bancaria.
(d) Importe de la partida «A) Patrimonio neto»» del estado FB.1.

[Bloc 18: #an2]

ANNEX 2
MODIFICACIÓ DE L’ANNEX IV, «ESTATS INDIVIDUALS RESERVATS», DE LA CIRCULAR 4/2004

* No incloem el contingut de l’ANNEX 2, atès que la Circular 4/2004, de 22 de desembre, a entitats de crèdit, sobre normes d’informació financera pública i reservada i models d’estats financers, va ser derogada per la disposició derogatòria de la Circular 4/2017, de 27 de novembre, del Banc d’Espanya, a entitats de crèdit, sobre normes d’informació financera pública i reservada, i models d’estats financers.


[Bloque 18: #an2]

ANEJO 2
MODIFICACIÓN DEL ANEJO IV, «ESTADOS INDIVIDUALES RESERVADOS», DE LA CIRCULAR 4/2004

* No incluimos el contenido del ANEJO 2, dado que la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros fue derogada por la disposición derogatoria de la Circular 4/2017, de 27 de noviembre, del Banco de España, a entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros.


[Bloc 19: #an3]

ANNEX 3
MODIFICACIÓ DELS ANNEXOS DE LA CIRCULAR 1/2013

* No incloem el contingut de l’ANNEX 3, atès que la Circular 1/2013, de 24 de maig,  del Banc d’Espanya, sobre la Central d’Informació de Riscos i per la qual es modifica la Circular 4/2004, de 22 de desembre, a les entitats de crèdit, sobre normes d’informació financera pública i reservada, i models d’estats  financers, no figura  en aquest web normativacomptable.cat.


[Bloque 19: #an3]

ANEJO 3
MODIFICACIÓN DE LOS ANEJOS DE LA CIRCULAR 1/2013

* No incluimos el contenido del ANEJO 3, dado que la Circular 1/2013, de 24 de mayo, del Banco de España, sobre la Central de Información de Riesgos y por la que se modifica la Circular 4/2004, de 22 de diciembre, a las entidades de crédito, sobre normas de información financiera pública y reservada, y modelos de estados financieros, no está incluida en este sitio web normativacomptable.cat.

🛈 Aquest document és de caràcter informatiu i no te valor jurídic.

🛈 Este documento es de carácter informativo y no tiene valor jurídico.