Circular 7/2016, de 29 de novembre, del Banc d’Espanya, per la qual es desenvolupen les especificitats comptables que han d’aplicar les fundacions bancàries, i per la qual es modifiquen la Circular 4/2004, de 22 de desembre, a entitats de crèdit, sobre normes d’informació financera pública i reservada, i models d’estats financers, i la Circular 1/2013, de 24 de maig, sobre la Central d’Informació de Riscos.

Seleccionar redacció:
Índex:

TEXT CONSOLIDAT

(a 03/12/2016)

Inclou la correcció d’errors publicada en la Resolució de 28 de març de 2017, del Banc d’Espanya. BOE, Suplement en llengua catalana al núm. 75, de 29 de març de 2017. Ref. BOE/CAT-A.2017-N.75-S.I


[Bloc 1: #preamb]

La Llei 26/2013, de 27 de desembre, de caixes d’estalvis i fundacions bancàries (d’ara endavant, Llei 26/2013, de 27 de desembre), va introduir un canvi significatiu en el marc jurídic de les caixes d’estalvis al nostre país, i obligava les que excedissin determinats límits, fixats en termes del seu àmbit d’actuació territorial o del seu volum de negoci, a transformar-se en fundacions bancàries i a perdre la seva condició d’entitats de crèdit. Un dels objectius fonamentals de la Llei és que les esmentades fundacions bancàries focalitzin la seva atenció en el desenvolupament de la seva obra social.

Així mateix, la Llei esmentada ha establert obligacions especials per a les fundacions bancàries que superin determinats límits de participació en el capital de les entitats de crèdit. D’aquesta manera, si aquesta participació arriba al 30%, les fundacions bancàries han de remetre al Banc d’Espanya, per a la seva aprovació, un protocol de gestió de la seva participació financera i un pla financer anual. En cas que la participació arribi al 50% o un altre percentatge inferior que els permeti el control, les fundacions esmentades tenen el deure de reforçar el pla financer, incorporant un pla de diversificació d’inversions, i de constituir un fons de reserva per fer front a possibles necessitats de recursos propis de l’entitat de crèdit participada.

El Reial decret 877/2015, de 2 d’octubre, de desplegament de la Llei 26/2013, de 27 de desembre, i la Circular del Banc d’Espanya 6/2015, de 17 de novembre, regulen, respectivament, l’esmentat fons de reserva i les obligacions de les fundacions bancàries derivades de les seves participacions en entitats de crèdit.

Addicionalment, la Llei 26/2013, de 27 de desembre, estableix les funcions atribuïdes al Banc d’Espanya respecte de les fundacions bancàries en el marc de les seves competències com a autoritat responsable de la supervisió de l’entitat de crèdit participada. El Banc d’Espanya ha de controlar que les fundacions bancàries compleixen les normes que conté la Llei esmentada derivades de la seva participació en l’entitat de crèdit i, en particular, ha de valorar la influència de la fundació bancària sobre la gestió sana i prudent de l’entitat.

Les fundacions bancàries estan obligades a portar una comptabilitat ordenada, de conformitat amb el que estipula la Llei 50/2002, de fundacions. D’altra banda, l’Ordre ECC/2575/2015, de 30 de novembre, per la qual es determinen el contingut, l’estructura i els requisits de publicació de l’informe anual de govern corporatiu, i s’estableixen les obligacions de comptabilitat de les fundacions bancàries, habilita el Banc d’Espanya per desplegar les normes i els models d’informació financera d’aquestes fundacions. En aquest sentit, atesa la naturalesa especial d’aquest tipus d’entitats, de caràcter fundacional, però també amb activitat de rellevància financera, la present Circular adapta la normativa comptable aplicable per l’esmentat caràcter fundacional a les particularitats derivades de les obligacions que comporta la seva participació en entitats de crèdit.

En particular, s’especifica el règim comptable que les fundacions bancàries han d’aplicar en els seus comptes anuals individuals i consolidats, es determina la necessitat d’identificar en la comptabilitat interna la composició i la materialització del fons de reserva que determinades fundacions bancàries han de constituir i es desenvolupa informació addicional que s’ha d’incloure a la memòria.

Així mateix, s’introdueixen modificacions a la Circular 4/2004, de 22 de desembre, a entitats de crèdit, sobre normes d’informació financera pública i reservada, i models d’estats financers, per precisar i actualitzar el contingut d’algunes normes i estats, en línia amb les últimes modificacions en les definicions i formats per a l’elaboració dels estats d’informació financera supervisora a la Unió Europea (coneguts com a «FINREP»), així com per simplificar les obligacions d’informació de les entitats de crèdit.

Finalment, es modifica la Circular 1/2013, de 24 de maig, sobre la Central d’Informació de Riscos, per actualitzar la normativa aplicable a la situació dels titulars de risc, millorar la informació sobre la situació de les operacions reestructurades i refinançades, i precisar els conceptes de garants i asseguradors i consolidadors, així com el tractament dels drets de cobrament de les tarifes regulades.

En conseqüència, en ús de les facultats que té conferides, el Consell de Govern del Banc d’Espanya, a proposta de la Comissió Executiva, ha aprovat la present Circular, que conté les normes següents:

ÍNDEX

Norma 1. Objecte.

Norma 2. Règim general dels comptes anuals individuals de les fundacions bancàries.

Norma 3. Règim general dels comptes anuals consolidats de les fundacions bancàries.

Norma 4. Identificació en la comptabilitat interna de la composició i materialització del fons de reserva.

Norma 5. Contingut de la memòria.

Norma 6. Remissió al Banc d’Espanya d’estats reservats individuals.

Norma 7. Remissió al Banc d’Espanya dels comptes anuals públics.

Disposició final primera. Modificació de la Circular 4/2004.

Disposició final segona. Modificació de la Circular 1/2013.

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

Referències normatives utilitzades en aquesta Circular:

Llei 50/2002: Llei 50/2002, de 26 de desembre, de fundacions.

Llei 26/2013: Llei 26/2013, de 27 de desembre, de caixes d’estalvis i fundacions bancàries.

Reial decret 1514/2007: Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre, pel qual s’aprova el Pla general de comptabilitat.

Reial decret 1159/2010: Reial decret 1159/2010, de 17 de setembre, pel qual s’aproven les normes per a la formulació de comptes anuals consolidats i es modifiquen el Pla general de comptabilitat aprovat pel Reial decret 1514/2007, de 16 de novembre, i el Pla general de comptabilitat de petites i mitjanes empreses.

Reial decret 1491/2011: Reial decret 1491/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aproven les normes d’adaptació del Pla general de comptabilitat a les entitats sense fins lucratius i el model de pla d’actuació de les entitats sense fins lucratius.

Reial decret 877/2015: Reial decret 877/2015, de 2 d’octubre, de desplegament de la Llei 26/2013, de 27 de desembre, pel qual es regula el fons de reserva que han de constituir determinades fundacions bancàries; es modifica el Reial decret 1517/2011, de 31 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament que desplega el text refós de la Llei d’auditoria de comptes, aprovat pel Reial decret 1/2011, d’1 de juliol; i es modifica el Reial decret 1082/2012, de 13 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de desplegament de la Llei 35/2003, de 4 de novembre, d’institucions d’inversió col·lectiva.

Circular 4/2004: Circular del Banc d’Espanya 4/2004, de 22 de desembre, a entitats de crèdit, sobre normes d’informació financera pública i reservada, i models d’estats financers.

Circular 1/2013: Circular del Banc d’Espanya 1/2013, de 24 de maig, sobre la Central d’Informació de Riscos.

Circular 6/2015: Circular del Banc d’Espanya 6/2015, de 17 de novembre, a les caixes d’estalvis i fundacions bancàries, sobre determinats aspectes dels informes de remuneracions i govern corporatiu de les caixes que no emetin valors admesos a negociació en mercats oficials de valors i sobre les obligacions de les fundacions bancàries derivades de les seves participacions en entitats de crèdit.


[Bloc 2: #n1]

Norma 1. Objecte.

Aquesta Circular té per objecte regular el règim dels comptes anuals, individuals i consolidats, de les fundacions bancàries que regula la Llei 26/2013, així com el dels estats reservats que han de remetre al Banc d’Espanya.


[Bloc 3: #n2]

Norma 2. Règim general dels comptes anuals individuals de les fundacions bancàries.

1. En la formulació dels seus comptes anuals individuals, les fundacions bancàries han d’aplicar el que preveu el Reial decret 1491/2011, amb les particularitats que preveu la present Circular.

2. Supletòriament, en tot el que no regulen específicament el Reial decret 1491/2011 i aquesta Circular, és aplicable el Pla general de comptabilitat en els termes que preveu el Reial decret 1514/2007, així com les adaptacions sectorials i les resolucions de l’Institut de Comptabilitat i Auditoria de Comptes aprovades a l’empara de les disposicions finals primera i tercera, respectivament, de l’esmentat Reial decret.

3. L’estructura dels comptes anuals individuals de les fundacions bancàries (inclosos els formats del balanç, del compte de resultats i de la memòria) s’ha d’adaptar al model normal que regula el Reial decret 1491/2011. Per formular els seus comptes anuals individuals, les fundacions bancàries no poden utilitzar els models abreujats i simplificats que regula l’esmentat Reial decret.


[Bloc 4: #n3]

Norma 3. Règim general dels comptes anuals consolidats de les fundacions bancàries.

1. Les fundacions bancàries amb participacions en societats mercantils, incloent-hi entitats de crèdit, en les quals mantinguin una posició de control en els termes que preveu l’article 42 del Codi de comerç han de formular comptes anuals consolidats d’acord amb el que preveuen el codi esmentat i el Reial decret 1159/2010, amb les particularitats previstes en aquesta Circular.

Als efectes de l’elaboració dels comptes anuals consolidats de les fundacions bancàries, en relació amb els elements de l’actiu, el passiu, els ingressos i les despeses i altres partides dels comptes de l’entitat de crèdit participada, no és procedent efectuar l’homogeneïtzació valorativa prèvia a la incorporació als comptes anuals de la fundació.

2. No obstant això, en cas que, a data de tancament de l’exercici, alguna de les societats del grup hagi emès valors admesos a cotització en un mercat regulat de qualsevol Estat membre de la Unió Europea, s’han d’aplicar les normes internacionals d’informació financera adoptades pels reglaments de la Unió Europea per a la formulació dels comptes anuals consolidats.

3. En tot cas, l’estructura dels comptes anuals consolidats de les fundacions bancàries (balanç, compte de pèrdues i guanys, estat d’ingressos i despeses reconeguts, estat total de canvis en el patrimoni net, estat de fluxos d’efectiu i memòria) s’ha d’adaptar al contingut i els formats que estableix el capítol quart, sobre «Contingut dels estats financers», de la Circular 4/2004.


[Bloc 5: #n4]

Norma 4. Identificació en la comptabilitat interna de la composició i materialització del fons de reserva.

Les fundacions bancàries que, d’acord amb el Reial decret 877/2015, hagin de constituir un fons de reserva han d’identificar en la seva comptabilitat interna: i) el detall de les partides dels fons propis que componguin el fons de reserva constituït, i ii) el detall de les partides que recullin els actius en què es materialitzi aquest fons, d’acord amb el que preveu la Circular 6/2015. Els actius esmentats s’han de registrar comptablement a les partides del balanç que per naturalesa els correspongui.


[Bloc 6: #n5]

Norma 5. Contingut de la memòria.

1. En la memòria dels comptes anuals individuals i consolidats, les fundacions bancàries, a més de la informació que hagin de detallar d’acord amb el que preveuen les normes 2 i 3, han d’incloure els aspectes següents, en la mesura en què els siguin aplicables d’acord amb la Llei 26/2013:

a) En relació amb el protocol de gestió que estan obligades a elaborar les fundacions bancàries a les quals es refereix l’article 43 de la Llei 26/2013, s’ha d’informar de si ha estat aprovat pel Banc d’Espanya i, si s’escau, de la data de l’aprovació. Així mateix, s’ha d’incloure una referència explícita a l’apartat de la pàgina web de la fundació en què estigui publicat el protocol esmentat.

Addicionalment, a la memòria s’ha d’informar dels elements essencials del contingut del protocol de gestió, com ara: i) els criteris estratègics de la gestió de la participació en l’entitat de crèdit; ii) les relacions entre el patronat de la fundació i els òrgans de govern de l’entitat de crèdit participada, i iii) els criteris que regeixen les operacions entre la fundació i l’entitat de crèdit participada, així com els mecanismes previstos per evitar possibles conflictes d’interès.

b) En relació amb el pla financer que estan obligades a elaborar les fundacions bancàries a què es refereix l’article 44 de la Llei 26/2013, s’ha d’informar a la memòria de si ha estat aprovat pel Banc d’Espanya i, si s’escau, de la data de l’aprovació. Així mateix, les fundacions han d’indicar a la memòria si estan obligades a presentar al Banc d’Espanya un pla financer reforçat, d’acord amb les disposicions contingudes a la Llei 26/2013.

2. En el cas de fundacions que actuïn de manera concertada, d’acord amb l’article 43.2 de la Llei 26/2013, la informació sobre el protocol de gestió i el pla financer elaborats de manera conjunta d’acord amb el que estableix la norma setzena de la Circular 6/2015 ha de figurar a la memòria de cadascuna d’aquestes, d’acord amb el que estableixen els apartats anteriors.

3. Les fundacions bancàries han d’incloure a la memòria la informació relativa a l’apartat 13.2, «Aplicació d’elements patrimonials a fins propis», del model de la memòria establert pel Reial decret 1491/2011, que comprèn tant informació sobre els béns i drets que formin part de la dotació fundacional o fons social, i els vinculats directament al compliment dels fins propis, com informació sobre la destinació de rendes i ingressos. No obstant això, en relació amb aquesta última, no han d’incloure el model que figura a l’apartat esmentat sobre «el grau de compliment de la destinació de rendes i ingressos», atesa la particularitat que estableix per a les fundacions bancàries la disposició addicional tercera de la Llei 26/2013.


[Bloc 7: #n6]

Norma 6. Remissió al Banc d’Espanya d’estats reservats individuals.

1. Les fundacions bancàries a què es refereix l’article 44 de la Llei 26/2013 obligades a presentar un pla financer reforçat han de remetre al Banc d’Espanya els següents estats reservats individuals, d’acord amb els formats inclosos a l’annex 1:

Estat Denominació Periodicitat
 FB.1  Balanç individual reservat. Anual.
FB.2 Compte de resultats individual reservat. Anual.
FB.3 Desglossament de la inversió en actius financers per contrapart, Anual.
FB.4 Desglossament de la inversió en actius financers per codis CNAE. Anual.

La resta de fundacions bancàries han de remetre al Banc d’Espanya exclusivament els estats individuals FB.1 i FB.2.

Aquests estats s’han de remetre no més tard del 31 de març de cada any i han d’estar referits al 31 de desembre de l’exercici anterior.

2. La presentació dels estats individuals reservats al Banc d’Espanya s’ha de fer mitjançant transmissió telemàtica, de conformitat amb les especificacions tècniques que es comuniquin a aquest efecte.

Independentment de la responsabilitat de la fundació bancària i dels membres del patronat, els estats individuals reservats els ha de signar electrònicament el president o, sempre que el patronat els hagi designat expressament com a responsables a aquests efectes, el director general, el secretari del patronat o tots dos.

3. El Banc d’Espanya pot elaborar aplicacions tècniques i correlacions que s’han de publicar en el seu lloc web, per facilitar la confecció dels estats individuals reservats.


[Bloc 8: #n7]

Norma 7. Remissió al Banc d’Espanya dels comptes anuals públics.

Totes les fundacions bancàries han d’enviar al Banc d’Espanya els comptes anuals individuals i, si s’escau, els comptes anuals consolidats, amb els corresponents informes d’auditoria, dins dels 10 dies hàbils següents a la seva aprovació pel patronat.


[Bloc 9: #df1]

Disposició final primera. Modificació de la Circular 4/2004.

S’introdueixen les modificacions següents a la Circular 4/2004, de 22 de desembre, a les entitats de crèdit, sobre normes d’informació financera pública i reservada, i models d’estats financers:

1. A la norma quarta, l’apartat 4 se substitueix pel text següent:

«4. La difusió dels estats financers primaris individuals a què fa referència l’apartat 1 l’han d’efectuar l’Associació Espanyola de Banca, la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvis o la Unió Nacional de Cooperatives de Crèdit, i han d’assenyalar de manera clara i preeminent que els estats publicats han estat formulats aplicant les normes d’informació financera pública d’aquesta Circular.»

2. A la norma cinquena, l’apartat 2 se substitueix pel text següent:

«2. La difusió dels estats financers primaris consolidats a què fa referència l’apartat 1 l’han d’efectuar l’Associació Espanyola de Banca, la Confederació Espanyola de Caixes d’Estalvis o la Unió Nacional de Cooperatives de Crèdit, i han d’assenyalar de manera clara i preeminent que els estats publicats han estat formulats aplicant les normes d’informació financera pública d’aquesta Circular.»

3. A la norma seixanta-quatrena, sobre «Criteris de reconeixement, valoració i presentació», es fan les modificacions següents:

a) La lletra j) de l’apartat 15 se substitueix pel text següent:

«j) “Import màxim recuperable”: import menor entre l’“import recuperable” de les garanties reals eficaces, calculat d’acord amb el que disposa l’annex IX, i l’import en llibres brut dels actius financers o el nominal després d’aplicar factors de conversió de les exposicions fora de balanç. Aquest càlcul s’ha de fer operació a operació.»

b) A l’apartat 15 s’insereixen quatre noves lletres: k), l), m) i n), amb el text següent:

«k) “Excés de l’exposició bruta sobre l’import màxim recuperable de les garanties reals eficaces”: import de la diferència positiva entre l’import en llibres brut dels actius financers i l’import màxim recuperable de les garanties reals eficaces. Aquest càlcul s’ha de fer operació a operació. Quan les operacions no tinguin garanties reals eficaces, aquest import ha de coincidir amb el de l’exposició bruta.

l) “Excés de l’exposició després d’aplicar factors de conversió sobre l’import màxim recuperable de les garanties reals eficaces”: import de la diferència positiva entre el nominal després d’aplicar factors de conversió de les exposicions fora de balanç i l’import màxim recuperable de les garanties reals eficaces. Aquest càlcul s’ha de fer operació a operació. Quan les operacions no tinguin garanties reals eficaces, aquest import ha de coincidir amb el nominal després d’aplicar factors de conversió.

m) “Excés de l’exposició bruta sobre l’import màxim recuperable de les garanties reals eficaces i de les garanties personals sense risc apreciable”: import de la diferència positiva entre l’import en llibres brut dels actius financers i la suma de l’import màxim recuperable de les garanties reals eficaces i l’import de les garanties personals sense risc apreciable. Aquest càlcul s’ha de fer operació a operació. Quan les operacions no tinguin garanties reals eficaces ni garanties personals sense risc apreciable, aquest import ha de coincidir amb el de l’exposició bruta; i, quan l’import màxim recuperable de les garanties reals eficaces més l’import de les garanties personals sense risc apreciable sigui superior a l’import de l’exposició bruta, ha de ser zero.

n) “Excés de l’exposició després d’aplicar factors de conversió sobre l’import màxim recuperable de les garanties reals eficaces i de les garanties personals sense risc apreciable”: import de la diferència positiva entre el nominal després d’aplicar factors de conversió de les exposicions fora de balanç i la suma de l’import màxim recuperable de les garanties reals eficaces i de l’import de les garanties personals sense risc apreciable. Aquest càlcul s’ha de fer operació a operació. Quan les operacions no tinguin garanties reals eficaces ni garanties personals sense risc apreciable, aquest import ha de coincidir amb el nominal després d’aplicar factors de conversió; i, quan l’import màxim recuperable de les garanties reals eficaces més l’import de les garanties personals sense risc apreciable sigui superior al nominal després d’aplicar factors de conversió, ha de ser zero.»

4. A la norma seixanta-setena, sobre «Estats individuals reservats», en la relació d’estats de l’apartat 1, l’estat FI 101 passa a denominar-se «Informació sobre préstecs formalitzats, adquirits o qualificats en el mes (negocis a Espanya)».

5. A la norma setanta-unena, sobre «Estats reservats relatius als requeriments estadístics de la Unió Econòmica i Monetària», l’incís (iv) de la lletra f) de l’apartat 2 se substitueix pel text següent:

«(iv) Préstecs renovables i descoberts: imports disposats en els préstecs renovables, encara que estiguin fora dels límits temporals acordats en els contractes, entesos com els préstecs diferents dels instrumentats com a targetes de crèdit que tenen les característiques següents: 1) el prestatari pot usar o retirar fons fins a un límit de crèdit prèviament aprovat sense haver d’avisar amb antelació el prestador; 2) l’import del crèdit disponible pot augmentar o disminuir a mesura que s’obtinguin els fons prestats i es retornin; 3) el crèdit es pot utilitzar repetidament, i 4) no existeix l’obligació de reemborsament periòdic dels fons. Els préstecs renovables inclouen els imports desemborsats mitjançant línies o comptes de crèdit, encara que tinguin un venciment establert en el contracte, que encara no s’hagin reemborsat. Aquesta partida també inclou els imports dels excedits en els préstecs renovables (imports que estan fora dels límits quantitatius acordats en els contractes) i els descoberts (saldos deutors en els comptes corrents).»

6. A la disposició addicional primera, se substitueix l’apartat 6 pel text següent:

«6. La presentació d’estats al Banc d’Espanya s’ha de fer mitjançant transmissió telemàtica, de conformitat amb les especificacions tècniques que es comuniquin a aquest efecte.

Independentment de la responsabilitat de l’entitat i dels membres del seu consell d’administració o òrgan equivalent respecte a la veracitat de tots els estats que es remetin al Banc d’Espanya, els estats financers, primaris, individuals i consolidats,  així com els estats FI 1 i FI 2, excepte els mensuals que no coincideixin amb final de trimestre, han de ser signats electrònicament pel president executiu, conseller delegat o director general que presideixi el comitè de direcció de l’entitat. Alternativament, aquests estats els pot signar un altre director general o càrrec assimilat en el sentit de l’article 6.6 de la Llei 10/2014, entre les responsabilitats del qual hi hagi l’elaboració de la informació financera de l’entitat, i a aquests efectes l’entitat ha d’informar d’aquesta facultat en el moment de sol·licitar la seva inscripció en el Registre d’alts càrrecs.

En casos excepcionals, l’entitat pot designar una altra persona diferent de les anteriors amb poder especial i suficient atorgat pel consell d’administració. Les dades d’aquestes persones, juntament amb una còpia del poder, s’han de comunicar al Banc d’Espanya a través del procediment establert per als alts càrrecs, que els ha d’anotar, a efectes merament informatius i de control del remitent dels estats signats electrònicament.

Això també és aplicable en el cas de les sucursals a Espanya d’entitats de crèdit estrangeres.

Les entitats poden designar més d’una persona perquè, de manera indistinta, puguin signar electrònicament la informació esmentada.

Els estats a què es refereix aquest paràgraf s’han d’enviar, en tot cas, dins del termini màxim que estableix la normativa aplicable. No obstant això, i sense perjudici d’aquesta obligació de remissió, la seva signatura electrònica es pot fer dins dels 10 dies naturals següents al venciment de l’esmentat termini màxim.

En cas de rectificació de dades, si els estats que s’han de signar electrònicament s’envien per motius tècnics juntament amb altres estats, només s’ha de signar electrònicament el nou enviament de dades si les modificacions fetes afecten algun dels estats que requereixen aquesta signatura.»

7. A l’annex I, «Estats individuals públics», es fan les modificacions següents:

a) A l’estat PI 7-1, la columna «Excés sobre el valor de la garantia real (c)» passa a denominar-se «Excés de l’exposició bruta sobre l’import màxim recuperable de les garanties reals eficaces (c)», i la lletra (c) se substitueix pel text següent:

«(c) Aquest import es calcula de conformitat amb el que disposa la norma 64a.15.k) de la Circular 4/2004.»

b) A l’estat PI 9 es fan les modificacions següents:

i) A la línia «Total» s’obren totes les cel·les.

ii) La nota (a) se substitueix pel text següent:

«(a) La definició de préstecs a la clientela és la que s’utilitza en la confecció del balanç. Aquest estat inclou totes les operacions d’aquesta naturalesa, independentment de la partida en què estiguin incloses en el balanç, excepte a la partida “Actius no corrents i grups alienables d’elements que s’han classificat com a mantinguts per a la venda”.

L’import que s’ha de reflectir per a les diferents dades és l’import en llibres de les operacions, és a dir, després de deduir les correccions de valor efectuades per a la cobertura de les operacions.»

c) En els estats PI 10-1 i PI 10-2 es fan les modificacions següents:

i) A la línia «Total» s’obren totes les cel·les.

ii) La nota (a) se substitueix pel text següent:

«(a) La definició d’exposicions als efectes d’aquest estat inclou els préstecs i avançaments, valors representatius de deute, instruments de patrimoni, derivats (mantinguts per negociar i de cobertura), inversions en dependents, negocis conjunts i associats, i garanties concedides, sigui quina sigui la partida en la qual estiguin inclosos en el balanç, excepte a la partida “Actius no corrents i grups alienables d’elements que s’han classificat com a mantinguts per a la venda”.

L’import dels actius és l’import en llibres de les operacions, és a dir, després de deduir les correccions de valor efectuades per a la cobertura de les operacions.

L’import de les garanties concedides és el valor nominal.

La distribució de l’activitat per àrees geogràfiques s’ha de fer en funció del país de residència dels prestataris, emissors dels valors i contraparts dels derivats i garanties concedides.»

d) A l’estat PI 13-2 s’afegeix la línia «Venciment residual fins a un any» a continuació de la línia «De les quals: Valors propis» del bloc corresponent a «Resta d’emissions».

8. A l’annex III, «Estats consolidats públics», es fan les modificacions següents:

a) A l’estat PC 7-1, la columna «Excés sobre el valor de la garantia real (c)» passa a denominar-se «Excés de l’exposició bruta sobre l’import màxim recuperable de les garanties reals eficaces (c)», i la lletra (c) se substitueix pel text següent:

«(c) Aquest import es calcula de conformitat amb el que disposa la norma 64a.15.k) de la Circular 4/2004.»

b) A l’estat PC 9 es fan les modificacions següents:

i) A la línia «Total» s’obren totes les cel·les.

ii) El primer paràgraf de la nota (a) se substitueix pel text següent:

«(a) La definició de préstecs a la clientela és la que s’utilitza en la confecció del balanç. Aquest estat inclou totes les operacions d’aquesta naturalesa, independentment de la partida en què estiguin incloses en el balanç, excepte a la partida “Actius no corrents i grups alienables d’elements que s’han classificat com a mantinguts per a la venda”.

L’import que s’ha de reflectir per a les diferents dades és l’import en llibres de les operacions, és a dir, després de deduir les correccions de valor efectuades per a la cobertura de les operacions.»

c) Als estats PC 10-1 i PC 10-2 es fan les modificacions següents:

i) A la línia «Total» s’obren totes les cel·les.

ii) La nota (a) se substitueix pel text següent:

«(a) La definició d’exposicions als efectes d’aquest estat inclou els préstecs i avançaments, valors representatius de deute, instruments de patrimoni, derivats (mantinguts per negociar i de cobertura), inversions en negocis conjunts i associats i garanties concedides, sigui quina sigui la partida en la qual estiguin inclosos en el balanç, excepte a la partida “Actius no corrents i grups alienables d’elements que s’han classificat com a mantinguts per a la venda”.

L’import dels actius és l’import en llibres de les operacions, és a dir, després de deduir les correccions de valor efectuades per a la cobertura de les operacions.

L’import de les garanties concedides és el valor nominal.

La distribució de l’activitat per àrees geogràfiques s’ha de fer en funció del país de residència dels prestataris, emissors dels valors i contraparts dels derivats i garanties concedides.»

9. A l’annex IV, «Estats individuals reservats», es fan les modificacions següents:

a) A l’índex de l’annex:

– S’afegeix l’estat FI 16-1.1, «Ingressos i despeses en concepte d’interessos, per instruments i sectors de les contraparts».

– L’estat FI 16-1 passa a denominar-se FI 16-1.2, «Ingressos i despeses en concepte d’interessos, per instruments i sectors de les contraparts. Informació addicional».

– L’estat FI 101 passa a denominar-se «Informació sobre préstecs formalitzats, adquirits o qualificats en el mes (negocis a Espanya)».

b) A l’estat FI 2, en el desglossament de la partida «Ingressos per interessos», s’afegeix la línia «Ingressos per interessos de passius» a continuació de la línia «Altres actius», i en el desglossament de la partida «Despeses per interessos» s’afegeix la línia «Despeses per interessos d’actius» a continuació de la línia «Altres passius».

c) S’afegeix l’estat FI 16-1.1, «Ingressos i despeses en concepte d’interessos, per instruments i sectors de les contraparts», que s’inclou a l’annex 2 de la present Circular.

d) L’estat FI 16-1 passa a denominar-se FI 16-1.2, «Ingressos i despeses en concepte d’interessos, per instruments i sectors de les contraparts. Informació addicional».

e) A l’estat FI 31-2, la rúbrica «Augment o (-) disminució durant el període del deteriorament de valor i de les provisions per a instruments de deute el valor dels quals s’ha deteriorat, garanties en situació d’impagament i compromisos en situació d’impagament» passa a denominar-se «Augment o (-) disminució durant el període del deteriorament de valor acumulat, els canvis acumulats en el valor raonable deguts al risc de crèdit i les provisions per instruments de deute, garanties i compromisos amb incompliments».

f) L’estat FI 101 se substitueix per l’estat que s’inclou a l’annex 2 de la present Circular.

g) L’estat FI 102 se substitueix per l’estat que s’inclou a l’annex 2 de la present Circular.

h) A l’estat FI 106-2.1, la nota (a) se substitueix pel text següent:

«(a) L’estat FI 106-2 l’han d’enviar les entitats el mes en el qual rebin immobles per a la cancel·lació, total o parcial, d’operacions de préstec, incloses les corresponents a les seves societats instrumentals espanyoles, encara que estiguin registrats comptablement en altres entitats del mateix grup econòmic, independentment de com hagin adquirit la propietat i de la partida en la qual estiguin inclosos en el balanç, excepte els classificats com a actiu material d’ús propi. Les dades s’han d’actualitzar quan es modifiquin.

Les dades de l’estat FI 106-2 s’han de remetre al Banc d’Espanya, encara que els actius adjudicats o rebuts en pagament de deutes hagin estat declarats com a garanties reals rebudes a la Central d’Informació de Riscos (d’ara endavant, la CIR).

Quan es produeixin l’alta i la baixa d’un actiu en el mateix mes, no s’han de declarar dades en aquest estat; no obstant això, les baixes s’han de declarar a l’estat FI 142-2.

Quan es produeixi la venda parcial d’un actiu, els imports declarats no s’han d’actualitzar en aquest estat per reduir-los en el percentatge que representin els actius venuts sobre els actius registrats abans de la venda.

Les definicions de les columnes, així com els valors que poden prendre, són les mateixes que les de les dimensions del mateix nom del mòdul D.2, “Dades bàsiques dels immobles rebuts en garantia”, de la Circular sobre la CIR.»

i) A l’estat FI 131-3.1.2 es fan els canvis següents:

i) En els blocs «Instruments de deute sense incompliment/normals» i «Dels quals: Instruments de deute normals en vigilància especial», la columna «Excés de l’exposició sobre l’import màxim recuperable de les garanties reals eficaços» passa a denominar-se «Excés de l’exposició bruta sobre l’import màxim recuperable de les garanties reals eficaces».

ii) En els blocs «Instruments de deute sense incompliment/normals» i «Dels quals: Instruments de deute normals en vigilància especial», s’afegeix la columna «Excés de l’exposició bruta sobre l’import màxim recuperable de les garanties reals eficaces i de les garanties personals sense risc apreciable» a continuació de la columna «Excés de l’exposició bruta sobre l’import màxim recuperable de les garanties reals eficaces».

j) A l’estat FI 131-3.2.2, en els blocs «Exposicions fora de balanç sense incompliment/ normals» i «De les quals: Exposicions fora de balanç normals en vigilància especial», s’afegeix la columna «Excés de l’exposició després d’aplicar factors de conversió sobre l’import màxim recuperable de les garanties reals eficaces i de les garanties personals sense risc apreciable» a continuació de la columna «Excés de l’exposició després d’aplicar factors de conversió sobre l’import màxim recuperable de les garanties reals eficaces».

k) A l’estat FI 131-4.2 es fan els canvis següents:

i) A cadascun dels blocs de columnes per als quals es demanen dades, la columna «Excés de l’exposició sobre l’import màxim recuperable de les garanties reals eficaces» passa a denominar-se «Excés de l’exposició bruta (o exposició després d’aplicar factors de conversió) sobre l’import màxim recuperable de les garanties reals eficaces».

ii) A cadascun dels blocs de columnes per als quals es demanen dades, s’afegeix la columna «Excés de l’exposició bruta (o exposició després d’aplicar factors de conversió) sobre l’import màxim recuperable de les garanties reals eficaces i de les garanties personals sense risc apreciable» a continuació de la columna «Excés de l’exposició bruta (o exposició després d’aplicar factors de conversió) sobre l’import màxim recuperable de les garanties reals eficaces».

l) A l’estat FI 131-5.3, en el bloc relatiu a «Immobles», la línia «Resta d’immobles» se substitueix per les línies «Edificis en construcció», «Altres construccions» i «Resta de terrenys».

m) A l’estat FI 131-5.4, la línia «Resta d’immobles» se substitueix per les línies «Edificis en construcció», «Altres construccions» i «Resta de terrenys».

n) A l’estat FI 138-2, en el desglossament de la partida «Ingressos per interessos», s’afegeix la línia «Ingressos per interessos de passius» a continuació de la línia «Altres actius», i en el desglossament de la partida «Despeses per interessos» s’afegeix la línia «Despeses per interessos d’actius» a continuació de la línia «Altres passius».

o) A l’estat FI 141-3, la línia «Resta d’immobles» se substitueix per les línies «Edificis en construcció», «Altres construccions» i «Resta de terrenys».

p) A l’estat FI 143, en els desglossaments de les categories «Normals en vigilància especial» i «Amb incompliments/dubtosos», s’afegeix, a continuació del bloc de columnes «Garantia d’instruments financers», el bloc de columnes «Resta de garanties reals eficaces», que comprèn en tots dos casos les columnes «Import en llibres brut» i «Deteriorament de valor acumulat».

q) A l’estat FI 160-4.2, la columna «Import màxim de les garanties reals que es pot considerar als efectes del càlcul del deteriorament» passa a denominar-se «Garanties reals eficaces. Import màxim recuperable».

r) A l’estat FI 161 se suprimeix la columna «Persones assenyalades a l’article 4.4.f) del Reial decret 2606/1996».

s) A l’estat FI 180, la línia «Nombre de prestadors que són llars, excloses ISFSH (g)» se substitueix per «Nombre de prestataris que són llars, excloses ISFSH (g)», i la línia «Nombre de prestadors que són societats no financeres» se substitueix per «Nombre de prestataris que són societats no financeres».

10. A l’annex IV, «Estats individuals reservats», se suprimeixen els estats T.15 i T.16.

11. A l’annex V, «Estats consolidats reservats», a l’estat FC 201-2, en el desglossament de la partida «Ingressos per interessos», s’afegeix la línia «Ingressos per interessos de passius» a continuació de la línia «Altres actius», i en el desglossament de la partida «Despeses per interessos» s’afegeix la línia «Despeses per interessos d’actius» a continuació de la línia «Altres passius».

12. A l’annex IX, «Anàlisi i cobertura del risc de crèdit», es fan les modificacions següents:

a) El punt 47 se substitueix pel text següent:

«47. La cobertura és igual a la diferència entre l’import en llibres brut de l’operació i el valor actualitzat de l’estimació dels fluxos d’efectiu que s’espera cobrar, descomptats utilitzant el tipus d’interès efectiu de l’operació, de conformitat amb el que estableix l’apartat 8 de la norma vint-i-novena. Per a això s’han de tenir en compte les garanties eficaces rebudes, d’acord amb el que estableix l’apartat I.D, “Garanties i taxacions”.

En el cas de les operacions concedides per sota del seu cost, segons el que indica la lletra c) del punt 11, l’entitat ha de tenir en compte el tipus d’interès efectiu calculat a partir del valor raonable de l’operació.»

b) La lletra c) del punt 90 se substitueix pel text següent:

«c) Que el titular hagi pagat les quotes reportades de principal i interessos des de la data en la qual es va formalitzar l’operació de reestructuració o refinançament o, si és posterior, des de la data de reclassificació des de la categoria de dubtós. Addicionalment, és necessari:

i) que el titular hagi satisfet mitjançant pagaments regulars un import equivalent a tots els imports (principal i interessos) que estaven vençuts en la data de l’operació de reestructuració o refinançament, o que es van donar de baixa com a conseqüència d’aquesta;

ii) o bé, quan sigui més adequat atenent les característiques de les operacions que s’hagin verificat altres criteris objectius que demostrin la capacitat de pagament del titular.

Per tant, l’existència de clàusules contractuals que dilatin el reemborsament, com ara períodes de carència per al principal, implica que l’operació segueixi identificada com a risc normal “en vigilància especial” fins que es compleixin els criteris que descriu aquesta lletra.»

c) El punt 92 se substitueix pel text següent:

«92. Durant el període de prova descrit, un nou refinançament o reestructuració de les operacions de refinançament, refinançades, o reestructurades, o l’existència d’imports vençuts en aquestes operacions amb una antiguitat superior als 30 dies, suposa la reclassificació d’aquestes operacions a la categoria de risc dubtós per raons diferents de la morositat, sempre que estiguessin classificades en la categoria de risc dubtós abans de l’inici del període de prova.»

d) La lletra b) del punt 104 se substitueix pel text següent:

«b) Que el titular hagi pagat les quotes reportades de principal i interessos, i hagi reduït el principal renegociat, des de la data en què es va formalitzar l’operació de reestructuració o refinançament o, si és posterior, des de la data de reclassificació d’aquella a les categories de dubtosos. En conseqüència, l’operació no pot presentar imports vençuts. Addicionalment, és necessari:

i) que el titular hagi satisfet mitjançant pagaments regulars un import equivalent a tots els imports, principal i interessos, que estaven vençuts a la data de l’operació de reestructuració o refinançament, o que es van donar de baixa com a conseqüència d’aquesta;

ii) o bé, quan sigui més adequat atenent les característiques de les operacions, que s’hagin verificat altres criteris objectius que demostrin la capacitat de pagament del titular.»


[Bloc 10: #df2]

Disposició final segona. Modificació de la Circular 1/2013.

S’introdueixen les modificacions següents a la Circular 1/2013:

a) A l’apartat 1 de la norma setzena, sobre ús de la CIR per les entitats declarants, s’afegeix el text següent al final de la lletra a):

«Les operacions el tipus de producte de les quals sigui “Drets de cobrament sobre tarifes regulades” no s’han d’incloure a la informació que es facilita a les entitats declarants.»

b) En els annexos 2, sobre «Instruccions per elaborar els mòduls de dades», i 3, sobre «Informació dels riscos que s’ha de facilitar a les entitats declarants», s’introdueixen les modificacions que s’indiquen a l’annex 3 de la present Circular.


[Bloc 11: #df3]

Disposició final tercera. Entrada en vigor.

La present Circular entra en vigor l’endemà de la publicació en el «Butlletí Oficial de l’Estat», excepte:

a) el nou format de l’estat FI 101 «Informació sobre préstecs formalitzats, adquirits o qualificats en el mes (negocis a Espanya)», introduït, pel punt 9.f) de la disposició final primera, a l’annex IV de la Circular 4/2004, que entra en vigor el 31 de desembre de 2016. La remissió del primer estat es pot fer fins a la mateixa data en la qual s’enviï l’estat corresponent al 31 de març de 2017, i

b) les modificacions introduïdes per la lletra b) de la disposició final segona a la Circular 1/2013, que entren en vigor l’1 de gener de 2017.


[Bloc 12: #firma]

Madrid, 29 de novembre de 2016.–El governador del Banc d’Espanya, Luis María Linde de Castro.


C

[Bloc 13: #an1]

ANNEX 1
ESTATS INDIVIDUALS RESERVATS DE LES FUNDACIONS BANCÀRIES

[Bloc 14: #an1-FB·1]

FB.1 BALANÇ INDIVIDUAL RESERVAT FB.1
ACTIU Import en llibres Pro memòria: Actius en els quals es materialitza el fons de reserva (a)
Import en llibres Import en llibres
després d’ajustos (b)
A) ACTIU NO CORRENT
I. Immobilitzat intangible
1. Desenvolupament
2. Concessions
3. Patents, llicències, marques i similars
4. Fons de comerç
5. Aplicacions informàtiques
6. Drets sobre actius cedits en ús
7. Altre immobilitzat intangible
II. Béns de patrimoni històric
1. Béns immobles
2. Arxius
3. Biblioteques
4. Museus
5. Béns mobles
6. Avançaments sobre béns del patrimoni històric
III. Immobilitzat material
1. Terrenys i construccions
2. Instal·lacions tècniques i altre immobilitzat material
3. Immobilitzat en curs i avançaments
IV. Inversions immobiliàries
1. Terrenys
2. Construccions
V. Inversions en entitats del grup i associades a llarg termini
1. Instruments de patrimoni
2. Crèdits a entitats
3. Valors representatius de deute
4. Derivats
5. Altres actius financers
VI. Inversions financeres a llarg termini
1. Instruments de patrimoni
2. Crèdits a tercers
3. Valors representatius de deute
4. Derivats
5. Altres actius financers
VII. Actius per impost diferit
B) ACTIU CORRENT
I. Actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Existències
1. Béns destinats a l’activitat
2. Primeres matèries i altres aprovisionaments
3. Productes en curs
4. Productes acabats
5. Subproductes, residus i materials recuperats
6. Avançaments a proveïdors
III. Usuaris i altres deutors de l’activitat pròpia
IV. Deutors comercials i altres comptes a cobrar
1. Clients per vendes i prestacions de serveis
2. Clients. Entitats del grup i associades
3. Deutors diversos
4. Personal
5. Actius per impost corrent
6. Altres crèdits amb les administracions públiques
7. Fundadors per desemborsaments exigits
V. Inversions en entitats del grup i associades a curt termini
1. Instruments de patrimoni
2. Crèdits a entitats
3. Valors representatius de deute
4. Derivats
5. Altres actius financers
VI. Inversions financeres a curt termini
1. Instruments de patrimoni
2. Crèdits a entitats
3. Valors representatius de deute
4. Derivats
5. Altres actius financers
VII. Periodificacions a curt termini
VIII. Efectiu i altres actius líquids equivalents
1. Tresoreria
2. Altres actius líquids equivalents
TOTAL ACTIU (A + B)

 

PATRIMONI NET I PASSIU Import en llibres Promemòria Fons propis que componen el fons de reserva (c) (import en llibres)
A) PATRIMONI NET
A.1) Fons propis
I. Dotació fundacional/fons social
1. Dotació fundacional/fons social
2. (Dotació fundacional no exigida/fons social no exigit)
II. Reserves
1. Estatutàries
2. Altres reserves
III. Excedents d’exercicis anteriors
1. Romanent
2. (Excedents negatius d’exercicis anteriors)
IV. Excedent de l’exercici A.2) Ajustos per canvi de valor
I. Actius financers disponibles per a la venda
II. Operacions de cobertura
III. Altres
A.3) Subvencions, donacions i llegats rebuts
I. Subvencions
II. Donacions i llegats
B) PASSIU NO CORRENT
I. Provisions a llarg termini
1. Obligacions per prestacions a llarg termini al personal
2. Actuacions mediambientals
3. Provisions per reestructuració
4. Altres provisions
II. Deutes a llarg termini
1. Obligacions i altres valors negociables
2. Deutes amb entitats de crèdit
3. Creditors per arrendament financer
4. Derivats
5. Altres passius financers
III. Deutes amb entitats del grup i associades a llarg termini
IV. Passius per impost diferit
V. Periodificacions a llarg termini
C) PASSIU CORRENT
I. Passius vinculats amb actius no corrents mantinguts per a la venda
II. Provisions a curt termini
III. Deutes a curt termini
1. Obligacions i altres valors negociables
2. Deutes amb entitats de crèdit
3. Creditors per arrendament financer
4. Derivats
5. Altres passius financers
IV. Deutes amb entitats del grup i associades a curt termini
V. Beneficiaris-creditors
VI. Creditors comercials i altres comptes a pagar
1. Proveïdors
2. Proveïdors, entitats del grup i associades
3. Creditors diversos
4. Personal (remuneracions pendents de pagament)
5. Passius per impost corrent
6. Altres deutes amb les administracions públiques
7. Avançaments rebuts per comandes
VII. Periodificacions a curt termini
TOTAL PATRIMONI NET I PASSIU (A + B + C)
(a) Actius financers d’elevada liquiditat i qualitat creditícia en els quals la fundació hagi invertit el fons de reserva d’acord amb el que disposa l’apartat 1 de la norma dotzena de la Circular del Banc d’Espanya 6/2015.
(b) Import dels actius financers després d’efectuar els ajustos de reducció de valor d’acord amb el que estableix l’apartat 3 de la norma dotzena de la Circular del Banc d’Espanya 6/2015.
(c) Fons propis en què està constituït el fons de reserva de la fundació d’acord amb el que disposa l’apartat 1 de la norma dotzena de la Circular del Banc d’Espanya 6/2015.

[Bloc 15: #an1-FB·2]

FB.2 COMPTE DE RESULTATS INDIVIDUAL RESERVAT FB.2
Període corrent 
A) OPERACIONS CONTINUADES
1. Ingressos de l’activitat pròpia
a) Quotes d’associats i afiliats
b) Aportacions d’usuaris
c) Ingressos de promocions, patrocinadors i col·laboracions
d) Subvencions imputades a l’excedent de l’exercici
e) Donacions i llegats imputats a l’excedent de l’exercici
f) Reintegrament d’ajudes i assignacions
2. Vendes i altres ingressos de l’activitat mercantil
3. Despeses per ajudes i altres
a) Ajudes monetàries
b) Ajudes no monetàries
c) Despeses per col·laboracions i de l’òrgan de govern
d) Reintegrament de subvencions, donacions i llegats
4. Variació d’existències de productes acabats i en curs de fabricació
5. Treballs efectuats per l’entitat per al seu actiu
6. Aprovisionaments
7. Altres ingressos de l’activitat
8. Despeses de personal
a) Sous, salaris i assimilats
b) Càrregues socials
c) Provisions
9. Altres despeses d’activitat
a) Serveis exteriors
b) Tributs
c) Pèrdues, deteriorament i variació de provisions per operacions comercials
d) Altres despeses de gestió corrents
10. Amortització de l’immobilitzat
11. Subvencions, donacions i llegats de capital traspassats a l’excedent de l’exercici
a) Subvencions de capital traspassades a l’excedent de l’exercici
b) Donacions i llegats de capital traspassats a l’excedent de l’exercici
12. Excés de provisions
13. Deteriorament i resultat per alienacions de l’immobilitzat
a) Deteriorament i pèrdues
b) Resultats per alienacions i altres
A.1) EXCEDENT DE L’ACTIVITAT (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10+11+12+13)
14. Ingressos financers
a) De participacions en instruments de patrimoni
a) En entitats del grup i associades
b) En tercers
b) De valors negociables i altres instruments financers
a) En entitats del grup i associades
b) En tercers
15. Despeses financeres
a) Per deutes amb entitats del grup i associades
b) Per deutes amb tercers
c) Per actualització de provisions
16. Variació de valor raonable en instruments financers
a) Cartera de negociació i altres
b) Imputació a l’excedent de l’exercici per actius financers disponibles per a la venda
17. Diferències de canvi
18. Deteriorament i resultat per alienacions d’instruments financers
a) Deteriorament i pèrdues
b) Resultats per alienacions i altres
A.2) EXCEDENT DE LES OPERACIONS FINANCERES (14+15+16+17+18)
A.3) EXCEDENT ABANS D’IMPOSTOS (A.1+A.2)
19. Impostos sobre beneficis
A.4) EXCEDENT DE L’EXERCICI PROCEDENT D’OPERACIONS CONTINUADES (A.3 + 19)
B) OPERACIONS INTERROMPUDES
20. Excedent de l’exercici procedent d’operacions interrompudes net d’impostos
A.5) Variació de patrimoni net reconeguda en l’excedent de l’exercici (A.4+20)
C) Ingressos i despeses imputades directament al patrimoni net
1. Actius financers disponibles per a la venda
2. Operacions de cobertura de fluxos d’efectiu
3. Subvencions rebudes
4. Donacions i llegats rebuts
5. Guanys i pèrdues actuarials i altres ajustos
6. Efecte impositiu
C.1) Variació de patrimoni net per ingressos i despeses reconeguts directament en el patrimoni net (1+2+3+4+5+6)
D) Reclassificacions a l’excedent de l’exercici
1. Actius financers disponibles per a la venda
2. Operacions de cobertura de fluxos d’efectiu
3. Subvencions rebudes
4. Donacions i llegats rebuts
5. Efecte impositiu
D.1) Variació de patrimoni net per reclassificacions a l’excedent de l’exercici (1+2+3+4+5)
E) Variacions de patrimoni net per ingressos i despeses imputades directament al patrimoni net (C.1+D.1)
F) Ajustos per canvis de criteri
G) Ajustos per errors
H) Variacions en la dotació fundacional o fons social
I) Altres variacions
J) RESULTAT TOTAL, VARIACIÓ DEL PATRIMONI NET EN L’EXERCICI (A.5+E+F+G+H+I)

[Bloc 16: #an1-FB·3]

FB.3 DESGLOSSAMENT DE LA INVERSIÓ EN ACTIUS FINANCERS PER CONTRAPART (a) FB.3
Contrapart (b) Import en llibres Import en llibres sobre patrimoni net (%) (g)
Grup al qual pertany   © Codi de la contrapart (d) Nom de la contrapart € CNAE (f) Total Instruments de patrimoni Crèdits Valors representatius de deute Derivats Altres actius financers
Promemòria Import en llibres
Patrimoni net (h)
(a) S’ha d’informar de la inversió en actius financers, diferents dels que presentin una elevada liquiditat i qualitat creditícia, mantinguts directament en el balanç per la fundació bancària o indirectament a través d’una societat intermèdia amb cadascuna de les contraparts diferents de l’entitat de crèdit participada per la fundació, quan l’import en llibres agregat de les inversions amb cadascuna d’aquestes contraparts sigui superior o igual al 5% del patrimoni net de la fundació. Als efectes de calcular aquest percentatge, es considera una única contrapart el conjunt de persones jurídiques incloses en un mateix grup d’acord amb l’article 42 del Codi de comerç, així com les persones físiques que les controlin.
(b) S’ha d’incloure una línia per cada contrapart pertanyent al mateix grup econòmic.
(c) Codi alfanumèric que utilitzi l’entitat per vincular totes les contraparts que formin part del mateix grup econòmic. S’ha de posar un codi en aquesta columna encara que la contrapart no estigui vinculada amb altres persones declarades en aquest estat. El codi és únic per a cada grup.
(d) Per a les contraparts residents a Espanya, el número d’identificació fiscal (NIF). Per als no residents, el codi que li assigni el Departament d’Informació Financera i CIR del Banc d’Espanya, prèvia sol·licitud per la fundació.
(e) Nom complet de la contrapart, inclosa la seva forma social, sense utilitzar abreviatures, excepte en la forma social, que sí que ha d’aparèixer abreujada.
(f) Codi alfabètic d’1 dígit corresponent a la secció de l’activitat econòmica de la contrapart.
(g) Percentatge amb dos decimals.
(h) Import de la partida «A) Patrimoni net» de l’estat FB.1.

Redactada la nota al peu (a) de la taula FB.3 conforme a la correcció d’errors publicada per la Resolució de 28 de març de 2017, del Banc d’Espanya. BOE, suplement en llengua catalana al núm. 75, de 29 de març de 2017.  Ref. BOE-A-2017-75-S.I.


[Bloc 17: #an1-FB·4]

FB.4 DESGLOSSAMENT DE LA INVERSIÓ EN ACTIUS FINANCERS PER CODIS CNAE FB.4
ACTIVITATS ECONÒMIQUES  Actius financers d’elevada liquiditat  i qualitat creditícia
(import en llibres) (a)
Resta d’actius financers (b)
Import en llibres Import en llibres sobre el patrimoni net (%) (c)
A Agricultura, ramaderia, silvicultura i pesca
B Indústries extractives
C Indústria manufacturera
D Subministrament d’energia elèctrica, gas, vapor i aire condicionat
E Subministrament d’aigua
F Construcció
G Comerç a l’engròs i al detall
H Transport i emmagatzematge
I Hostaleria
J Informació i comunicacions
K Activitats financeres i d’assegurances
Entitats de crèdit
Persones diferents de les entitats de crèdit
L Activitats immobiliàries
M Activitats professionals, científiques i tècniques
N Activitats administratives i serveis auxiliars
O Administració pública i Defensa; Seguretat Social obligatòria
P Educació
Q Activitats sanitàries i de serveis socials
R Activitats artístiques, recreatives i d’entreteniment
S Altres serveis
TOTAL
Promemòria Import en llibres
Patrimoni net (d)
(a) S’han d’incloure els actius financers que presentin una elevada liquiditat i qualitat creditícia, de conformitat amb el que assenyala la norma 12 de la Circular del Banc d’Espanya 6/2015.
(b) S’han d’incloure les inversions en actius financers, diferents dels que presentin una elevada liquiditat i qualitat creditícia, subjectes a la limitació que preveu l’incís (ii) de la norma 10a de la Circular del Banc d’Espanya 6/2015.
(c) Percentatge amb dos decimals que representen les inversions en actius financers, subjectes a la limitació que preveu la lletra (b) anterior, sobre el «patrimoni net» de la fundació bancària.
(d) Import de la partida «A) Patrimoni net» de l’estat FB.1.

[Bloc 18: #an2]

ANNEX 2
MODIFICACIÓ DE L’ANNEX IV, «ESTATS INDIVIDUALS RESERVATS», DE LA CIRCULAR 4/2004

* No incloem el contingut de l’ANNEX 2, atès que la Circular 4/2004, de 22 de desembre, a entitats de crèdit, sobre normes d’informació financera pública i reservada i models d’estats financers, va ser derogada per la disposició derogatòria de la Circular 4/2017, de 27 de novembre, del Banc d’Espanya, a entitats de crèdit, sobre normes d’informació financera pública i reservada, i models d’estats financers.


[Bloc 19: #an3]

ANNEX 3
MODIFICACIÓ DELS ANNEXOS DE LA CIRCULAR 1/2013

* No incloem el contingut de l’ANNEX 3, atès que la Circular 1/2013, de 24 de maig,  del Banc d’Espanya, sobre la Central d’Informació de Riscos i per la qual es modifica la Circular 4/2004, de 22 de desembre, a les entitats de crèdit, sobre normes d’informació financera pública i reservada, i models d’estats  financers, no figura  en aquest web normativacomptable.cat.

🛈 Aquest document és de caràcter informatiu i no te valor jurídic.